SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM"

Transkript

1 SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

2 FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER UDGIVET AF: SAMARBEJDSSEKRETARIATET SAMARBEJDSSEKRETARIATET BOX 112 BOX KØBENHAVN K 1000 KØBENHAVN K TLF: TLF: FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

3 FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFYLDES KONKRET God personaleledelse motiverede medarbejdere sætter sætter den enkelte enkelte virksomhed virksomhed i stand i stand til at håndtere til at håndtere de udfor- de den dringer, udfordringer, som fremtiden som fremtiden bringer. bringer. Daglig dial Daglig dial samarbejde mellem samarbejde ledelse mellem medarbejdere ledelse er medarbejdere en forudsætning er en for, forudsætning arbejdspladser for, at statens effektivt arbejdspladser kan levere ydelser effektivt af kan høj at statens kvalitet levere ydelser skabe af de høj bedst kvalitet mulige arbejdsvilkår skabe de bedst for mulige medarbejderne. arbejdsvilkår for medarbejderne. Aftale om om samarbejde samarbejdsudvalg i statens i statens virksomheder institutioner sætter sætter rammerne rammerne for det for for- det formelle samarbejde samarbejde mellem mellem ledelse ledelse medarbejdere. medarbejdere. Aftalen indgås Aftalen mellem indgås Finansministeriet mellem Finansministeriet Centralorganisationernes Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) som Fællesudvalg en del af overenskomstfor- (CFU) som handlingerne. en del af overenskomstforhandlingerne. Parterne har har med med den den nye nye aftale aftale sat sat fokus fokus på samarbejdsud- på samarbejdsudvalgets (SU) strategiske (SU) strategiske arbejde, hvor arbejde, drøftelserne hvor drøftelserne særlig i udvalget grad skal i særlig rettes grad mod arbejdspladsens skal rettes mod udvikling arbejdsplad- i udvalget i de sens følger, udvikling som den medfører. de følger, Det som er den stor medfører. udfordring Det for er det en stor enkelte udfordring samarbejdsudvalg for det enkelte det samarbejdsudvalg enkelte SU-medlem at lægge det enkelte dagligdagens SU-medlem problemer at lægge bag sig, dagligdagens i stedet løfte problemer i helikopterperspektiv bag sig, i stedet løfte se sig ud op i fremtiden. i helikopterperspek- Men kun sig op herved tiv kan Samarbejdsudvalget blive et dialforum, hvor nye se kreative ud i fremtiden. ideer forslag Men kun kan drøftes herved mellem kan Samarbejdsudvalget blive et dialforum, hvor nye kreative ideer ledelse medarbejdere. forslag kan drøftes mellem ledelse medarbejdere. Samarbejdsaftalen lægger derfor op til en ny orientering af SU-mødets Samarbejdsaftalen indhold. lægger Vi vil bevæge derfor os op fra til møder, en ny orientering hvor forhandlinger af SU-mødets mellem indhold. ledelse Vi vil medarbejdere bevæge os fra er møder, dagsordensættende, forhandlinger til egentlige mellem dialfora, ledelse hvor medarbejdere udvikling er fremtid dags- hvor er ordensættende, i centrum for drøftelserne. til egentlige dialfora, hvor udvikling fremtid er i centrum for drøftelserne. På På en en lang lang række række områder er er aftalen aftalen udformet udformet som som en en rammeaftale, som som det det enkelte enkelte samarbejdsudvalg selv selv skal udfylde. skal udfylde. Udvalget Udvalget skal derfor skal drøfte, derfor hvorledes drøfte, hvorledes det formelle det samarbejde formelle samarbejde kommer til at kommer afspejle til arbejdspladsens at afspejle arbejdspladsens således hverdag, at der således i videst at muligt der i videst omfang muligt bliver omfang fælles hverdag, ejerskab bliver fælles om arbejdspladsens ejerskab om arbejdspladsens udvikling. udvikling. Aftalen har har som som forudsætning, at ledelse at ledelse udøves udøves i dial i dial medarbejderne medarbejderne på en på motiverende, en motiverende, udviklende udviklende med tidssvarende tidssvarende måde. måde. Tilsvarende Tilsvarende skal medarbejderne skal medarbejderne aktivt bidrage aktivt bidrage til et fremadrettet til et fremadrettet samarbejde samarbejde om arbejdspladsens om arbejdspladsens udvikling. udvikling. Dial i i samarbejdsudvalget om om arbejdspladsens mål mål strategi strategi skaber skaber fælles fælles forståelse forståelse indsigt indsigt i de udfordringer, i de udfordringer, fremtiden som fremtiden bringer. Dialen bringer. gør Dialen det muligt gør at det fastlægge muligt som personalepolitiske at fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer rammer, som understøtter fremmer kompetenceudvikling understøtter kompetenceudvikling skaber lyst motivation skaber til lyst at opfylde motivation målene. til at opfylde målene. FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 3

4 SU KAN FASTLÆGGE RETNINGSLINJER RETNINGSLINER Samarbejdsudvalget kan fastlægge retningslinjer eller principper for arbejdspladsens arbejds- personaleforhold, Samarbejdsudvalget kan fastlægge retningslinjer eller principper for arbejdspladsens arbejds- personaleforhold, hvis der er enighed. Det er et brud på Samarbejds- hvis der er enighed. Det er et brud på Samarbejdsaftalen, hvis der ikke udvises positiv vilje i forsøget på at opnå enighed. Både ledelse medarbejdere har dermed en forpligtiaftalen, hvis der ikke udvises positiv vilje i forsøget på at opnå enighed. Både ledelse medarbejdere har dermed en forpligtigelse til aktivt at medvirke til at opnå gelse til aktivt at medvirke til at opnå enighed. enighed. Retningslinjer kan opsiges med tre måneders varsel. Samarbejdsudvalget skal d inden opsigelse forsøge at ændre de Retningslinier kan opsiges med tre måneders varsel. hidtidige retningslinjer på en måde, der er tilfredsstillende Samarbejdsudvalget skal d inden opsigelse forsøge at for udvalgets medlemmer. ændre de hidtidige retningslinjer på en måde, der er tilfredsstillende for udvalgets medlemmer. LEDELSEN HAR INFORMATIONSPLIGT Aftalen pålægger ledelsen en en særlig særlig pligt pligt til til at informere at informere om en række forhold omkring forventet udvikling ændringer i i institutionens aktiviteter, økonomi, struktur struktur beskæftigelsesforhold. Informationen Informationen skal primært skal primært gives skriftligt, gives skriftligt, det skal det ske skal så tidligt ske så tidligt med et sådant med et indhold, at sådant medarbejderne indhold, at i SU medarbejderne kan deltage ligeværdigt i SU kan deltage i drøftelsen af ligeværdigt emnet. Drøftelsen i drøftelsen skal sikre, af emnet. at medarbejdernes Drøftelsen skal ideer sikre, synspunkter at medarbejdernes indgår i ideer ledelsens synspunkter beslutningsgrundlag. indgår i ledelsens beslutningsgrundlag. Overtrædelser af den informationspligt, der er pålagt ledelsen, Overtrædelser kan medføre, af at den ledelsen informationspligt, idømmes en bod der af er Samarbejdsnævnet ledelsen, kan (se medføre, side 6). at ledelsen idømmes en bod af pålagt Samarbejdsnævnet (se side 6). 4 FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

5 SAMARBEJDSUDVALGENES SÆRLIGE OPGAVER OPGAVER Samarbejdsudvalget behandler relevante emner inden for Samarbejdsudvalget er pålagt en række særlige opgaver: arbejds- personaleforhold, der har betydning for arbejdspladsen, jf. Samarbejdsaftalens 4. Emnerne kan fx være Mål, strategi resultatkontrakt arbejds- personaleforhold, job på særlige vilkår, tillid, Budget finanslovsbidrag samarbejde trivsel samt omstilling på arbejdspladsen. Rationaliserings- omstillingsprojekter samt udbud Personalepolitik Samarbejdsudvalgets særlige opgaver Kompetenceudvikling Samarbejdsudvalget har endvidere en række særlige opgaver, jf. samarbejdsaftalens. 5. Opgaverne er følgende: Arbejdsrelateret stress Job på særlige vilkår Institutionens mål, strategi økonomi Systematisk opfølgning på APV Kompetenceudvikling Medarbejdernes tilfredshed, trivsel sundhed Forskelsbehandling Chikane vold Ligebehandling Opfølgning på sygefravær Medarbejdertilfredshed Arbejdsrelateret stress Drøftelse fastlæggelse af retningslinier på disse områder sigter alle mod et fremadrettet samarbejde om insti- Mobning, chikane vold. Opgaverne skal løses af alle samarbejdsudvalg i staten gennem dial, således at medarbejderne inddrages i overvejeltutionens udvikling skal medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår et godt arbejdsmiljø. serne om at få institutionens til at arbejde kvalitetsbevidst, målrettet effektivt. LOKALE AFTALER For at styrke institutionernes arbejdsmiljøarbejde indeholder samarbejdsaftalen bestemmelser, som gør det muligt at For at styrke institutionernes arbejdsmiljøarbejde indeholder samarbejdsaftalen bestemmelser, som gør det sammenlægge samarbejdsudvalg arbejdsmiljøorganisation. muligt at sammenlægge samarbejdsudvalg arbejdsmiljøorganisation. Sammenlægning af udvalg kan for Sammenlægning af udvalg kan for nle arbejdspladser sikre en bedre varetagelse af især det psykiske arbejdsmiljø. nle arbejdspladser sikre en bedre varetagelse af især det psykiske arbejdsmiljø. En aftale om sammenlægning af udvalgene berører ikke varetagelsen af de opgaver, funktioner, pligter rettigheder En aftale om sammenlægning af udvalgene berører på decentralt centralt niveau, som er henlagt til arbejdsmiljøorganisationen. Dette indebærer, at arbejdsmiljøarbejdet ikke varetagelsen af de opgaver, funktioner, pligter rettigheder på decentralt centralt niveau, som er stadigt skal varetages på to niveauer i det sammenlagte henlagt til arbejdsmiljøorganisationen. Dette indebærer, udvalg i arbejdsmiljøgrupperne. at arbejdsmiljøarbejdet stadigt skal varetages på to niveauer i det sammenlagte udvalg i arbejdsmiljøgrupperne. FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 5

6 KLAGEMULIGHEDER FOR SAMARBEJDSUDVALG Til behandling afgørelse af af sager sager om om fortolkning fortolkning brud på brud samarbejdsaftalens på samarbejdsaftalens bestemmelser bestemmelser har parterne har parterne nedsat et Samarbejdsnævn. nedsat et Samarbejdsnævn. Nævnet er sammensat Nævnet er af sammensat 3 repræsentanter repræsentanter fra arbejdsgiverne fra arbejdsgiverne 3 repræsentanter 3 repræsentanter fra lønmodtager- af 3 ne. fra lønmodtagerne. Ved brud på på informationspligten (aftalens (aftalens 3, stk. 3, stk ) kan 3) kan medarbejdersiden medarbejdersiden i et samarbejdsudvalg i et samarbejdsudvalg forelægge forelægge direkte sagen direkte for Samarbejdsnævnet, for Samarbejdsnævnet, der kan idømmes der kan sagen bod. idømmes bod. Ved brud på på aftalens øvrige øvrige bestemmelser skal skal sagen sagen først behandles først behandles i et eventuelt i et eventuelt hovedsamarbejdsudvalg. hovedsamarbejdsudvalg. Opnås der Opnås ikke der enighed ikke enighed her, forelægges her, forelægges uoverensstemmelsen uoverensstemmelsen til i Samarbejdsnævnet. afgørelse i Samarbejdsnævnet. På disse områder På disse kan der om- til afgørelse ikke råder idømmes kan der bod. ikke idømmes bod. Kan Samarbejdsnævnet ikke ikke nå nå til til enighed, enighed, indbringes indbringes spørgsmålet for for en en voldgiftsret. voldgiftsret. Ønsker en en ledelses- ledelses- eller eller medarbejderside medarbejderside at forelægge at forelægge en uoverensstemmelse for for Samarbejdsnævnet, skal skal sagen sendes sagen sendes til både: til både: Moderniseringsstyrelsen Personalestyrelsen Landgreven Frederiksholms 4 Kanal København K Centralorganisationernes Fællesudvalg Niels Staunings Hemmingsens Plads 1, 4. Gade sal København KV 6 FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

7 INFORMATION, RÅDGIVNING OG VEJLEDNING SAMARBEJDSSEKRETARIATET SU-UDVALG Samarbejdsaftalens parter parter har har nedsat nedsat et SU-udvalg, et udvalg, som skal fremme som skal samarbejdsudvalgenes fremme samarbejdsudvalgenes arbejde gennem arbejde bred gennem informations- bred informations- vejledningsvirksomhed. vejledningsvirksomhed. Udvalget er Udvalget desuden er desuden ansvarligt ansvarligt for uddannelsen for uddannelsen af medlemmer af medlemmer af samarbejdsudvalgene. af samarbejdsudvalgene. Udførelsen af af udvalgets opgaver opgaver varetages varetages af Samarbejds- af Samarbejds- sekretariatet. Udvalget består af af repræsentanter 3 repræsentanter fra Finansministeriet fra Personalestyrelsen CFU. 3 repræsentanter fra CFU. Samarbejdssekretariatet har har repræsentanter fra Finansministeriet Personalestyrelsen CFU. Sekretariatet CFU. Sekretariatet varetager de daglige varetager opgaver de fra under daglige ansvar opgaver over under for SU-udvalget. ansvar over Sekretariatet for SU-udvalget. skal arbejde Sekretariatet partsneutralt skal rådgivning arbejde partsneutralt vejledning af rådgivning samarbejdsudvalgene vejledning må af ikke samarbejdsudvalgene tage udgangspunkt må i partshensyn. ikke tage udgangspunkt i partshensyn. Samarbejdssekretariatets opgave er at fremme samarbejdsudvalgenes Samarbejdssekretariatets arbejde gennem opgave bred informations- er fremme samarbejdsudvalgenes arbejde Dette gennem sker bl.a. bred via informations- hjemmesiden: vej- vejledningsvirksomhed. ledningsvirksomhed. Dette sker bl.a. ved via deltagelse hjemmesiden: i temamøder, seminarer, konferencer mv. med ved oplæg, deltagelse øvelser i temadrøftelser. temamøder, seminarer, konferencer mv. med oplæg, øvelser temadrøftelser. Sekretariatet rådgiver vejleder endvidere både ledelses Sekretariatet medarbejderrepræsentanterne rådgiver vejleder i samarbejdsudvalg endvidere både om ledelses- medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsud- samarbejdsspørgsmål. valg om samarbejdsspørgsmål. Hvis der opstå en uoverensstemmelse i et samarbejdsudvalg, Hvis kan der sekretariatet opstår en uoverensstemmelse tilkaldes med henblik i et på samarbejdsudvalg, uenighed, kan sekretariatet der er opstået. tilkaldes med henblik på at få at få bilagt den bilagt den uenighed, der er opstået. Hvis en af parterne i et samarbejdsudvalg ønsker det, kan sekretariatet Hvis en af parterne tilkaldes i til et at samarbejdsudvalg yde konkret rådgivning ønsker til det, samarbejdsudvalget. kan sekretariatet Sekretariatets tilkaldes til rådgivning at yde konkret vejledning rådgivning er gratis. til samarbejdsudvalget. Sekretariatets rådgivning vejledning er gratis. FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 7

8 KURSER Samarbejdssekretariatet tilbyder forskellige kurser, der Samarbejdssekretariatets kurser har fokus på de roller, medvirker til at styrke dit SU-arbejde. Med udgangspunkt i som medlemmerne af samarbejdsudvalget har på forskningsbaseret viden om læring bliver du aktiv medspiller i at fortolke det indhold som præsenteres i dialer samarbejdsudvalgets opgaver omkring mål strategi. Man kan finde kursustilbuddene tilmelde sig på sekretariatets hjemmeside. om, hvordan indholdet kan styrke dit SU-arbejde. Læs mere om kurserne tilmelding på sekretariatets hjemmeside. Kortfattet beskrevet udbyder sekretariatet tre typer af kurser, SU-GRUNDKURSUS som er følgende: SU-KURSUS I henhold til Samarbejdsaftalen skal alle medlemmer af samarbejdsudvalget have tilbudt et kursus. Sekretariatet I står henhold for kursusvirksomheden, til Samarbejdsaftalen som skal alle tilbyder medlemmer såvel åbne af Samarbejdsudvalget som institutionsrettede tilbydes et kurser. kursus. Du Kurserne, kan her der vælge har imellem til formål et åbent at give kursus deltagerne for enkelt grundlæggende forståelse eller for et rekvireret samarbejdsudvalgssystemet, kursus for dit SU. SU-medlemmer skal: SU-kurser gøre deltagerne skal give bevidste dig som deltager om holdninger, en viden, et der sæt kan af færdigheder føre til et en bedre holdningsafklaring, samarbejde der skal sikrer følgende tre give effekter: deltagerne forståelse for samarbejdets muligheder begrænsninger sætte 1. At fokus de lokale på samarbejdsudvalgets arbejder strategiske ud fra arbejde et fælles billede af de mål, midler roller, der angives i Samarbejdsaftalen. SU-TRIVSELSKURSUS 2. At give både ledelses- medarbejderrepræsentanter Få inspiration forståelse til, for, hvordan at de igennem SU kan samarbejdsudvalgets arbejde med trivsel. arbejde tager kan udgangspunkt nå bedre resultater i 2 valgfrie end hver trivselstemaer: for sig Kurset (1+1=3). Trivelsmålinger 3. At inspirere deltagerne til at den konstruktive dial er arbejdsmiljø omdrejningspunktet for samarbejdsudvalgets Psykisk Arbejdsrelateret arbejde. stress Sygefravær Opfølgning på APV Arbejds-/privatliv Sundhedsfremme SU-TEMAKURSUS Temakurserne er et tilbud til dit SU, som er veletableret rutineret. Måske står I med en konkret udfordring? Eller I har måske brug for at se nye muligheder i jeres SU-arbejde? I givet fald så prøv et af vores 6 temakurser, hvor I kan vælge mellem følgende: Økonomi budget Personalepolitik Tillid samarbejde på arbejdspladsen Rammer for faglighed kvalitet på arbejdspladsen Omstilling på arbejdspladsen Kompetenceudvikling SU-KOMPETENCEKURSUS Samarbejdsudvalget har en nøglerolle i at udstikke de SU-TRIVSELSKURSUS strategiske rammer for arbejdspladsens kompetenceudvikling. På SU-kompetencekurset får SU følgende med Få inspiration til, hvordan dit SU kan arbejde med trivsel. hjem: Kurset afholdes hos jer I kan vælge 2 temaer blandt følgende: en grundig forståelse for SUs strategiske rolle Trivselsmåling opgaver i forhold til arbejdet med kompetenceudvikling handlingsplaner Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsrelateret stress har arbejdet i dybden med udvalgte områder indenfor Sygefravær kompetenceudvikling Opfølgning på APV blevet klædt på med metoder, viden redskaber til Arbejds-/privatliv at arbejde med kompetenceudvikling i SU Sundhedsfremme FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

9 Samarbejdsudvalgets arbejde arbejde spænder spænder vidt. vidt. Samarbejds- Samarbejds- aftalen er er udgangspunktet for for samarbejdsudvalgets arbejde, men det det kan kan være være nødvendigt at at inddrage inddrage andre andre regelsæt regelsæt publikationer i i arbejdet. De De statslige regler, vejledninger publikationer, som som har har betydning for for samarbejdsudvalgets samarbejdsudvalgets kan arbejde du finde kan på du Samarbejdssekretariatets finde på Samarbejdssekretariatets hjemmesi- hjemmeside: arbejde Her kan du du så så finde finde inspiration til til arbejdet arbejdet i et i samarbejdsudvalg. Til Til brug brug for for evaluering evaluering af samarbejdsudvalgets af samarbejdsudval- et samar- arbejde, gets arbejde, drøftelser drøftelser om kompetenceudvikling, kompetenceudvikling, personale- personalepolitik arbejdsmiljøarbejde arbejdsmiljøarbejde er udviklet er udviklet en række en værk- række værktøjer, som du som med du fordel med kan fordel anvende. kan anvende. Disse værktøjer Disse værktøjer kan til, medvirke at samarbejdsudvalgets til, at samarbejdsudvalgets drøftelser bliver drøftelser omsat kan medvirke i bliver konkrete omsat handlinger. i konkrete handlinger. Vi udsender så så et et elektronisk nyhedsbrev, nyhedsbrev, som som du kan du tilmelde kan tilmelde dig. dig. KONTAKT Sekretariatet kan kan kontaktes på på følgende: følgende: Samarbejdssekretariatet Box København KK Tlf: FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 9

10 KOMPETENCESEKRETARIATET STATENS CENTER FOR KOMPETENCEUDVIKLING Kompetencesekretariatet formidler viden om, hvordan kompetenceudvikling Statens Center for Kompetenceudvikling forankres skaber effekt formidler på statens arbejdspladser. viden om, hvordan kompetenceudvikling forankres skaber effekt på statens arbejdspladser. Kompetencesekretariatet har en særlig indsigt i statslige forhold Statens Center ekspertise, for Kompetenceudvikling når det gælder samarbejdet har en mellem særlig ledelse indsigt i statslige medarbejdere forhold om kompetenceudvikling. ekspertise, når det gælder De formidler samarbejdet erfaringer mellem ledelse projekter til medarbejdere inspiration for om andre kompetenceudvikling. støtter nytænkning De på formidler arbejdspladserne. erfaringer De udvikler projekter uddannelser, til inspiration værktøjer for andre metoder, støtter der nytænkning imødekommer på arbejdspladsernes arbejdspladserne. behov De udvikler klæder uddannelser, dem på til arbejdet værktøjer med metoder, kompetenceudvikling. der imødekommer arbejdspladsernes behov klæder dem på ruster dem til arbejdet med kompetenceudvikling. STØTTE FRA KOMPETENCEFONDEN TIL INDIVIDUELLE UDVIKLINGSFORLØB Kompetencefonden yder støtte til længerevarende individuelle Kompetencefonden udviklingsforløb. yder Kompetencesekretariatet støtte til længerevarende fordeler midlerne individuelle fra Kompetencefonden udviklingsforløb. Statens forholdsmæssigt Center for efter lønsum Kompetenceudvikling til de forskellige fordeler ministerområder. midlerne På fra de enkelte institutioner Kompetencefonden er det samarbejdsudvalgets forholdsmæssigt efter opgave lønsum at opstille rammer til de forskellige for midlernes ministerområder. anvendelse i forlængelse På de enkelte af arbejdspladsens institutioner kompetencestrategi. er det samarbejdsudvalgets opgave at opstille rammer for midlernes anvendelse i forlængelse Midlerne af arbejdspladsens fra fonden kompetencestrategi. kan anvendes til Kompetenceudviklingsforløb til dækning af udgifter i forbindelse udviklingsaktiviteter. Midlerne fra fonden Eksempelvis kan anvendes kan midlerne til Kompetenceudviklingsforløb anvendes til vikardækning, betaling til af dækning uddannelsesafgifter af udgifter i forbindelse undervisningsmateriale. med udviklingsaktiviteter. Eksempelvis kan midlerne anvendes til vikardækning, betaling af uddannelsesafgifter undervisningsmateriale. 10 FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

11 STATENS KOMPETENCESEKRETARIATET: CENTER FOR KOMPETENCE- UDVIKLING: RÅDGIVNING RÅDGIVNING OG FORMIDLING OG FORMIDLING Statens Kompetencesekretariatet Center for Kompetenceudvikling tilbyder gratis rådgivning tilbyder til gratis rådgivning arbejdspladser til arbejdspladser samarbejdsudvalg samarbejdsudvalg om strategisk systematisk kompetenceudvikling. systematisk kompetenceudvikling. Uanset udfordringen Uanset er om strategisk om at afdække udfordringen behov er sætte at afdække mål for behov kompetenceudviklingen sætte mål for kompetenceudviklingen eller behovet er at få inspiration eller behovet til forskellige er at få metoder inspiration til kompetenceudvikling, til forskellige metoder kan til I trække kompetenceudvikling, på deres viden kan erfaringer. I trække Også på i deres planlægningen viden af erfaringer. udviklingsprojekter Også i planlægningen af udviklingsprojekter som del af afklarin- som del af afklaringen af egen situation trækker mange på gen af egen situation trækker mange på deres rådgivning. Desuden søger mange samarbejdsudvalg rådgiv- deres rådgivning. Desuden søger mange samarbejdsudvalg rådgivning i forbindelse med udviklingen af arbejdspladsens ning i forbindelse med udviklingen af arbejdspladsens kompetencestrategi. kompetencestrategi. Udover den direkte rådgivning formidles viden viden erfaringer erfaringer mellem mellem statslige statslige arbejdspladser arbejdspladser eksempelvis eksempel- ved temamøder, vis ved temamøder, konferencer konferencer inspirationsdage. inspirationsdage. Herudover understøttes Herudover understøttes netværk, hvor netværk, statslige hvor arbejdspladser statslige arbejdspladser sektorer på kan tværs mødes af sektorer lære kan af hinandens mødes praksis lære af få på tværs af inspiration hinandens til praksis udvikling. få inspiration til udvikling. Få mere viden om Statens Center for Kompetenceudvikling om mulighederne for inspiration til Få mere viden om Kompetencesekretariatet om mulighederne for inspiration til kompteenceudviklingen på kompetenceudviklingen på eller kontakt dem på tlf.: , hvis du eller kontakt dem på tlf.: , hvis du vil høre nærmere om mulighederne for vil høre nærmere om mulighederne for rådgivning rådgivning inspiration til inspiration jeres arbejdsplads. til jeres arbejdsplads. FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 11

12 UMLOUD UNTD

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK13 (2013-2015) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetencefonden.dk Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 11.11.2015 Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ved OK13 og OK15 aftalt at iværksætte en særlig indsats for at styrke

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr TNI/JHJ/LR

Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr TNI/JHJ/LR Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr. 241-7-12 TNI/JHJ/LR Referat af møde i samarbejdsudvalget den 20. januar 2012 Deltog i mødet: Torben Nielsen, Jørgen Hedegaard-Jensen, Marianne

Læs mere

SU & indflydelse. Temakursus. 9. April Amalie V. Ferdinand & Torben Thilsted

SU & indflydelse. Temakursus. 9. April Amalie V. Ferdinand & Torben Thilsted SU & indflydelse Temakursus 9. April 2014 Amalie V. Ferdinand & Torben Thilsted / Hvad skal vi igennem i dag? Rammerne for SU-arbejdet, SU-aftalen efter OK13 Typer af samarbejdsudvalg Gruppearbejde - Indflydelse

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Husk Samarbejdsudvalget. når arbejdspladser flytter

Husk Samarbejdsudvalget. når arbejdspladser flytter Husk Samarbejdsudvalget når arbejdspladser flytter Husk Samarbejdsudvalget, når arbejdspladser flytter Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2017 Publikationen kan hentes digitalt på Samarbejdssekretariatets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011

SAMARBEJDSAFTALEN 2011 SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR

NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR Side 1 af 14 Mit HK Tillidsvalgt Håndbog Når arbejdspladsen flytter ud - guide til TR NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR 08. oktober 2015 Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg spiller en

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 1 ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ Finansministeriet og CFU er enige om, at attraktive arbejdspladser,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE Finansministeriet Aftale om kompetenceudvikling 2011 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 022-11 J.nr. 10-610-27 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling 1508 A/S Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling SCKK Frederiksberggade 24 1459 København K T 3318 6969 F 3318 6979 E sckk@sckk.dk Kompetencefonden en

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 009-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Aftale 1. Indledning...

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

Spørgsmål nr.: 6. Spørgsmål nr.: 13

Spørgsmål nr.: 6. Spørgsmål nr.: 13 Undersøgelse om indgåelse af retningslinier og gennemførelse af MED-uddannelse i kommunerne november 2009. Dette er de åbne svar på de øvrige spørgsmål. Totalt antal åbne svar: 156 Spørgsmål nr.: 6 6 Har

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

OK15 HVAD SKAL DU STEMME OM?

OK15 HVAD SKAL DU STEMME OM? OK15 HVAD SKAL DU STEMME OM? OM AFSTEMNINGEN Du kan stemme via internettet, SMS eller brevstemme. Følg anvisningerne i følgebrevet og brug din personlige valgkode, der står på stemmesedlen. Afstemningen

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere