KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG"

Transkript

1 KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014

2 Indhold 1. Parterne Ejendommen Bygningsarealer Ejendommens stand Miljøforhold Servitutter mv Sælgers oplysninger Due diligence Forsikringsforhold Overtagelse Refusion Købesum og berigtigelse heraf Gæld uden for købesummen Moms Omkostninger Tinglysning mv Lovvalg Aftaleeksemplarer og aftaleændringer...9 Bilag 1 Tingbogsattest af 22. august Servitut nr. 1 Lokalplan nr Ejendomsvurdering 2012 udskrevet 21. august Energimærke dateret 14. juli Ejendomsdatarapport 6 BBR-meddelelse dateret 21. august Ejendomsskattebillet 2014 Dok

3 1. Parterne 1.1. Undertegnede sælger: Danica Ejendomsselskab ApS Parallelvej Lyngby CVR-nr (herefter benævnt Sælger ) sælger herved til medundertegnede køber: Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks Viborg CVR-nr (herefter benævnt Køber ) Den Sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr. nr. 1 ag Asmildkloster Hgd, Asmild, beliggende Klostermarken 16, 8800 Viborg (herefter benævnt Ejendommen ). 2. Ejendommen 2.1 Ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af Køber med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, beplantninger og alt Ejendommens rette tilliggende og tilhørende. Sælger forpligter sig til at overgive til Køber alle dokumenter vedrørende Ejendommen som Sælger er i besiddelse af, herunder kontrakter, tegninger, matrikelkort, planer, undersøgelser, tilladelser, servitutter, deklarationer m.v. 2.2 Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle rettigheder og forpligtelser over for grundejerforening, elværk, vandværk og øvrige forsyningsselskaber. 2.3 Sælger oplyser, at der er installeret lovpligtig HFI/HPFI-afbrydere i Ejendommen. 2.4 Ejendommen er beliggende i byzone. 2

4 2.5 Den offentlige ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 er ansat til DKK ,00, hvoraf grundværdi udgør DKK ,00, jf. bilag 3 den seneste ejendomsvurdering fra SKAT. 2.6 Ejendommen er en udlejningsejendom, og Ejendommen omfatter 1 lejemål, der anvendes til erhverv Grundareal og vejareal ifølge tingbogen udgør følgende: Matr. nr. Adresse Grundareal Heraf vej 1 ag As- Klostermarken 16, 8800 Viborg m 2 0 m 2 mildklo- ster Hgd, Asmild I alt ifølge tingbogen m 2 0 m 2 3. Bygningsarealer 3.1 Ifølge BBR-meddelelse vedlagt som bilag 6 andrager Ejendommens arealer: Matr. nr. 1 ag Asmildkloster Hgd, Asmild: Bygning nr. 1 2 I alt Adresse Klostermarken Viborg Klostemarken Viborg Erhvervsareal 2.671,00 m 2 20,00 m ,00m 2 Total 2.671,00 m 2 20,00 m ,00 m 2 Sælger er uden ansvar for, om de anførte arealer er korrekt opgjort og fordelt, herunder i relation til afskrivningsberettiget arealer, samt om angivelserne i BBRmeddelelsen, svarer til de faktiske arealer. Køber kan ikke ophæve, handlen, rejse krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag mv., hvis det viser sig, at de faktiske og/eller afskrivningsberettigede arealer afviger fra de ovenfor angivne arealer. 4. Ejendommens stand 4.1 Det solgte overdrages i enhver henseende som det er og forefindes på tidspunktet for købsaftalens underskrift. 3

5 4.2 Køber har gennemgået Ejendommen med egen byggesagkyndig assistance. Køber kan ikke rejse krav vedrørende fysiske forhold (mangler) ved Ejendommen, som er eller burde være opdaget af køber ved en sædvanlig byggeteknisk gennemgang. 4.3 Køber gøres opmærksom på, at den tidligere lejer/sælgers bygningsinspektør i ejendommen har oplyst, at der tidligere har været mindre problemer med vandindtrængning over vinduerne i facaden. Sælger søgte i samråd med lejeren at løse dette problem ved i 2010 at sætte zinkplader op på facaden, der hvor de konkrete problemer viste sig. Køber opfordres til selv at undersøge, hvorvidt dette har afhjulpet problemet. 4.4 Ejendommen er omfattet af reglerne om energimærkning (lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr. 673 af 25. af juni 2012). Sælger har til Køber udleveret gyldig energimærkning, jf. bilag Miljøforhold 5.1 Ejendommen er ikke registreret som forurenet eller potentiel forurenet i henhold til jordforureningsloven, jf. bilag 5 - Ejendomsdatarapport. 5.2 Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Som følge heraf er ejendommen registreret som lettere forurenet. 5.3 Der er ingen nedgravede olietanke på Ejendommen, jf. bilag 5 - Ejendomsdatarapport. 6. Servitutter mv. 6.1 Køber respekterer de på Ejendommen tinglyste deklarationer og servitutter. Der henvises til Ejendommens blade i tingbogen, hvoraf Køber har modtaget udskrifter pr. 22. august 2014, jf. bilag 1 - tingbogsattest samt vedlagte udskrift af servitut 1, jf. bilag 2. Køber respekterer ikke servitutter tinglyst efter den 22. august 2014, og Sælger bistår ikke med tinglysning af nye servitutter på Ejendommen uden Købers forudgående, skriftlige tilladelse. 7. Sælgers oplysninger 7.1 Sælger oplyser: 4

6 at at at at at at Sælger har adkomst til Ejendommen, der Sælger bekendt ikke påhviler Ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, Sælger ikke har begæret Ejendommen omvurderet eller indgivet klage over de fastsatte vurderinger, herunder ejendomsvurderingen, medfølgende installationer og løsøre Sælger bekendt er gældfri og i brugbar stand, der ikke på tidspunktet for underskrivelse af købsaftalen Sælger bekendt er modtaget påbud, forbud eller lignende fra offentlige myndigheder vedrørende Ejendommen og der ikke Sælger bekendt verserer sager fra offentlige myndigheder eller fra private vedrørende Ejendommen. 8. Due diligence 8.1 Køber har forud for indgåelsen af nærværende købsaftale haft lejlighed til at foretage en juridisk, økonomisk, byggeteknisk og miljømæssig due diligence vedrørende Ejendommen. Køber har i den forbindelse gennemgået de dokumenter, der fremgår af bilagslisten. Køber har haft mulighed for at anmode om yderligere dokumenter og materiale, ligesom Køber har foretaget eller haft mulighed for at foretage alle de undersøgelser vedrørende Ejendommen, Som Køber har fundet relevante i forbindelse med overdragelsen af Ejendommen. 8.2 Der kan ikke af Køber rejses krav som følge af forhold, der er angivet i eller i øvrigt kunne udledes af due diligence materialet eller som i øvrigt er blevet oplyst af Sælger. 8.3 Køber og Sælger er ligeværdige parter i relation til handel med fast ejendom, og Køber overtager Ejendommen som professionel og i egenskab af sit hverv. 5

7 9. Forsikringsforhold 9.1 Sælger oplyser, at Ejendommen indtil Overtagelsesdagen er forsikret i Codan, police nr via en koncernforsikring, der ikke kan overtages af Køber. Forsikringen omfatter brandforsikring, anden bygningsskade, svamp- og insektskade, glas, sanitet, udvidet rørskade/stikledninger samt arbejdsskade. 9.2 Køber har gjort sig bekendt med ovennævnte forsikringsvilkår. Det påhviler Køber ved egen foranstaltning at tegne nødvendige forsikringer, herunder imod bygningsbrand, med virkning fra Overtagelsesdagen. Sælger er uden ansvar for, om Køber kan tegne forsikring på tilsvarende vilkår. 10. Overtagelse 10.1 Ejendommen overtages den 1. januar 2015 (Overtagelsesdagen) Ejendommen overtages på overtagelsesdagen fri for lejemål Ejendommen henligger fra Overtagelsesdagen for Købers regning og risiko. Risiko for brand overgår dog allerede fra købsaftalens underskrift til Køber, således at Køber er berettiget til at modtage brandforsikringssummen til anordningsmæssig anvendelse, mod forinden at opfylde nærværende købsaftale Sælger vedligeholder Ejendommen på sædvanlig vis indtil Overtagelsesdagen Straks efter Overtagelsesdagen sørger Køber og Sælger for, at der gives meddelelse om overdragelsen til alle vedkommende myndigheder og øvrige tredjemænd. Det aftales nærmere, hvem der skal have besked, samt hvem der er ansvarlig for at give besked Køber overtager de af Sælger indgåede servicekontrakter og lignende kontrakter, dog ikke administrationsaftalen, vedrørende Ejendommen, idet omfang Sælgers kontraktparter accepterer dette. Sælger oplyser, at der ikke Sælger bekendt verserer sager i Huslejenævn eller ved domstolene Parterne er enige om, at Ejendommen drives af Sælger indtil Overtagelsesdagen på sædvanlig vis og efter nedenstående retningslinjer Køber overtager administrationen af Ejendommen pr. Overtagelsesdagen. 6

8 Sælger vil ikke inden Overtagelsesdagen indgå usædvanlige aftaler eller påtage sig usædvanlige forpligtigelser udover den sædvanlige drift af Ejendommen. 11. Refusion 11.1 Med Overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over Ejendommens indtægter og udgifter Sælger er forpligtet til senest 21 dage efter Overtagelsesdagen at fremsende nødvendigt materiale til udarbejdelse af refusionsopgørelsen, og Købers advokat skal udarbejde udkast til refusionsopgørelse, der skal foreligge senest 21 dage efter modtagelsen af det til brug for refusionsopgørelsen relevante materiale. Saldoen reguleres kontant. Refusionstilsvar forrentes fra 45 dage efter Overtagelsesdagen med den samme rentesats, der er aftalt ved forsinket betaling af den kontante købesum, jf. pkt Sælger meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse i det omfang, at dette er relevant. I de tilfælde, hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. Endvidere afmelder Sælger eventuelle betalingsordninger vedrørende Ejendommens udgifter med virkning fra Overtagelsesdagen I tilfælde af forsinkelse med berigtigelse af nogen del af købesummen i nærværende handel, godskrives Sælger over refusionsopgørelsen rente af det relevante beløb fra den aftalte berigtigelsesdag til den faktiske berigtigelsesdag med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 5 % p.a. Betaling af renter afskærer ikke Sælgers sædvanlige misligholdelsesbeføjelser ved forsinket betaling efter dansk rets almindelige regler. 12. Købesum og berigtigelse heraf 12.1 Købesummen for Ejendommen er aftalt til kontant DKK ,00 eksklusiv moms skriver kroner sytten millioner tohundredefemtitusinde. Købesummen fordeles således: Grund DKK Installationer DKK Bygninger DKK I alt DKK

9 Den samlede købesum ændres ikke, selvom skattemyndighederne måtte foretage en anden fordeling af købesummen end ovenfor anført Senest den 2. januar 2015 deponerer Køber på en af Sælger anvist deponeringskonto DKK til sikkerhed for handlens opfyldelse. Deponeringen dækker tillige (helt eller delvist) Sælgers krav på erstatning i tilfælde af Købers misligholdelse af handlen Renter på deponeringskontoen indtil Overtagelsesdagen af beløbene i pkt og pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.0 tilfalder Køber, mens renter fra og med Overtagelsesdagen tilfalder Sælger. Købesummen frigives til Sælger, når berigtigende advokat giver meddelelse om, at endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på Overtagelsesdagen. 13. Gæld uden for købesummen 13.1 Uden for købesummen overtager Køber ingen gældsposter vedrørende det solgte. Gæld, der ikke overtages af Køber i henhold til nærværende købsaftale, indfris af Sælger i forbindelse med handlens berigtigelse. Gæld, der afvikles gennem forbrug, betales af Køber fra Overtagelsesdagen. Eventuelle fremtidige forpligtelser vedrørende ovennævnte, er Sælger uvedkommende. Udgifter, der pålægges eller pålignes Ejendommen efter Overtagelsesdagen, er Sælger uvedkommende. 14. Moms 14.1 Sælger oplyser, at Ejendommen er momsregistreret. 8

10 15. Omkostninger 15.1 Samtlige omkostninger vedrørende skødets tinglysning, herunder tinglysningsafgift, betales med ½ af Sælger og ½ af Køber. Hver part betaler egen advokat Samtlige omkostninger i forbindelse med Købers finansiering af Ejendommen er Sælger uvedkommende. 16. Tinglysning mv Handlen berigtiges af Køber, som selv forestår udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde samt øvrige tinglysningsmæssige ekspeditioner. Dog således at eventuel tinglysningsfuldmagt fra Sælger udarbejdes og registreres af Sælgers advokat. Eventuelle tinglysningsfuldmagter skal være indsendt til registrering hos Tinglysningsretten senest den 15. december Udkast til skøde (prøvetinglysning) skal sendes til Sælgers advokat senest den 15. december 2014, og skøder skal være underskrevet af parterne senest den 17. december Skøde anmeldes til tinglysning, når begge parter har signeret skødet senest den 17. december Skøde udfærdiges som minimalskøde, i hvilken forbindelse parterne er gjort opmærksom på, at købsaftalen bør opbevares i mindst 10 år. 17. Lovvalg 17.1 Denne kontrakt er underlagt dansk ret og fortolkes i overensstemmelse hermed. 18. Aftaleeksemplarer og aftaleændringer 18.1 Nærværende købsaftale er udarbejdet i to eksemplarer, således at Sælger og Køber hver modtager ét eksemplar Ændringer til nærværende købsaftale skal ske skriftligt. Sted: Dato: For: Danica Ejendomsselskab ApS --oo00oo 9

11 Navn: Bestyrelsesformand Peter Mering Navn: Næstformand Jacob Aarup-Andersen Sted: Dato: For: Viborg Kommune Navn: xx Navn: yy 10

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere