Efterforskningstilladelser pr 1. januar 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterforskningstilladelser pr 1. januar 2004"

Transkript

1 Årsberetning 2003

2 Efterforskningstilladelser pr 1. januar 2004 Ilulissat Sisimiut Kangerlussuaq Tasiilaq km km Maniitsoq Nuuk Olie EnCana Corporation/NunaOil A/S Mineraler Angus & Ross PLC Brereton Engineering & Dev. Ltd. Råstofdirektoratet Crew Development Corporation Falconbrigde Limited Gem Fields International Hudson Resources Inc. Nalunaq Gold Mine A/S Navigator Exploration Corp. New Millennium Resources N.L. NunaMinerals A/S Rimbal Pty Ltd Skaergaard Minerals Corp. Vismand Exploration Inc. Ansøgning om ny tilladelse Ansøgning om fornyelse Narsaq Qaqortoq Nanortalik Topografisk base:g/2.5m Vektor Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmark / Danmarks og Gr nlands Geologiske Unders gelse, UTM Zone 24, WGS km Koncessionskort 1. januar 2004 Eksempel på koncessionkort over Grønland. Opdaterede kort vises med 14 dages mellemrum, hver den 1. og 16. i måneden, på Råstofdirektoratets hjemmeside hvorfra de kan udskrives.

3 Forord Grønland er verdens største ø med potentiale for at blive en betydelig leverandør af råstoffer til verdensmarkedet. Men ligesom i andre svært tilgængelige land- og havområder, hvor store områder fortsat er ringe udforsket, er det en vigtig opgave at gøre det grønlandske potentiale for mineralske råstoffer og vandressourcer så tiltrækkende, at det kan konkurrere med andre og ofte lettere tilgængelige lokaliteter. Året 2003 har været et år, hvor forventningerne til fremtiden blev meget mere konkrete end tidligere. Nalunaq Gold Mine A/S i Sydgrønland begyndte ultimo året at laste malm fra guldminen. Åbningen af denne mine i Grønland udgør et væsentligt positivt signal til den internationale industri om, at minedrift i Grønland er en realistisk mulighed. Grønlands Landsstyre har derfor store forventninger til, at guldminen i Nalunaq vil virke som et positivt vidnesbyrd for andre mineralefterforskningsselskaber. Lovende efterforskningsresultater fra andre steder i landet afspejler også de senere års investeringer i efterforskningen i Grønland fra de internationale selskabers side. Olie og gas aktiviteterne har været støt stigende i de senere år. I 2003 nåede aktiviteterne et nyt højdepunkt med indsamlingen af km nye seismiske data i havområdet ud for Vestgrønland samt gennemførelsen af et omfattende og succesrigt havbundsprøve indsamlingsprojekt, som for første gang demonstrerede eksistensen af en såkaldt oliekildebjergart i havet ud for Vestgrønland. Den omfattende aktivitet skyldes dels den kommende udbudsrunde i 2004, og dels at olieselskabet EnCana Corporation i 2003 har gennemført et omfattende efterforskningsprogram inden for rammerne af selskabets tilladelse til efterforskning og udnyttelse af olie og gas i et havområde ud for Vestgrønland. Med henblik på yderligere at styrke efterforskningen efter olie og gas blev der i juni 2003 vedtaget en ny strategi af landsstyret og den danske regering. I henhold til oliestrategien gennemføres i 2004 en olieudbudsrunde for havområder ud for Vestgrønland. Områderne er udvalgt og markedsført overfor olieindustrien ud fra de geologiske undersøgelser af undergrunden. Resultaterne af projekterne og den valgte markedsføringsstrategi overfor den internationale olieindustri har været helt afgørende for industriens interesse for udbudsrunden. Desuden har landsstyret og regeringen forud for runden vedtaget internationalt konkurrencedygtige udnyttelsesvilkår, som ud over selskabsskat bl.a. omfatter overskudsroyalty samt deltagelse af NUNAOIL A/S i samtlige efterforsknings- og udnyttelsestilladelser. I november 2003 afholdt Råstofdirektoratet en vellykket strategikonference med fokus på de problemstillinger, der knytter sig til eksport af is og vand fra Grønland. En række eksperter var med til at klarlægge komplekset af markeder, industrier, teknologier og ressourcer. Konferencens hovedkonklusioner har dannet grundlaget for udarbejdelsen af en ny strategi på området i Det er målsætningen, at Grønland skal have en væsentlig eksport af is og vand til det globale marked. Det er af høj prioritet for Grønlands Landsstyre, at der udvikles en stærk industri til udnyttelse af Grønlands naturlige ressourcer, til gavn for den økonomiske vækst og beskæftigelsen i Grønland. Siden Grønlands Hjemmestyre i 1998 hjemtog forvaltningen af råstofaktiviteterne i Grønland, er alle væsentlige beslutninger vedrørende råstofområdet truffet i fælles forståelse mellem Landsstyret og den danske regering. Råstofdirektoratet varetager sekretariatsbetjeningen for Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland. I tæt samarbejde med specielt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Energistyrelsen (ENS) og NUNAOIL A/S har Råstofdirektoratet målrettet sin indsats for at efterkomme vores ønske om at udvikle råstofindustrien til et af landets bærende erhverv. Landsstyret ser frem til et fortsat godt samarbejde i de kommende år. Der er ingen tvivl om, at Grønland går en meget spændende fremtid i møde. 1 Landsstyremedlem for Selvstyre, Råstoffer og Justitsvæsen Jørgen Wæver Johansen

4 Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland Fællesrådet bestod ved udgangen af 2003 af følgende medlemmer: Formand Kim Andersen, MF (Venstre) Grønlandske medlemmer: Kuupik Kleist, næstformand Per Rosing-Petersen Per Berthelsen Ruth Heilmann Jakob Sivertsen Danske medlemmer: Helge Mortensen, næstformand Kaj Ikast Aase D Madsen Kristen Touborg Erik Larsen Som tilforordnede deltog følgende embedsmænd fra henholdsvis grønlandsk og dansk side: Kaj Kleist, Grønlands Hjemmestyre Hans J. Høyer, Direktoratet for Miljø og Natur Kirsten Trolle, Statsministeriet Michael Dithmer, Økonomi- og erhvervsministeriet I løbet af 2003 blev der afholdt fem fællesrådsmøder. Ukomplicerede sager, som eksempelvis ansøgninger om nye tilladelser samt områdeudvidelser og overdragelser, kan behandles mellem møderne af Fællesrådets formandskab, som består af formanden og de to næstformænd. Den grønlandske råstofordning fastslår at det politiske ansvar for råstofområdet er et dansk-grønlandsk fællesanliggende. Dette indebærer at Grønland og Danmark har fælles beslutningskompetence for væsentlige dispositioner på råstofområdet. Endvidere er der, mellem den danske stat og det grønlandske hjemmestyre, truffet beslutning om fordelingen af eventuelle indtægter fra råstofudvinding. Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland er nedsat som et politisk forum bestående af grønlandske og danske politikere, hvor centrale spørgsmål vedrørende råstofområdet tages op til debat. Råstofdirektoratet (RD) under Grønlands Hjemmestyre administrerer råstofordningen og står for den løbende myndighedsbehandling i forbindelse med råstofaktiviteterne. De nærmere bestemmelser om råstofordningen er fastsat, dels i Lov om Grønlands Hjemmestyre, dels i Lov om mineralske råstoffer i Grønland (Råstofloven). Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland - i daglig tale Fællesrådet - består af fem politisk udnævnte medlemmer fra henholdsvis Grønlands Landsting og Folketinget i Danmark. Hertil kommer en formand, der udnævnes af Dronningen, efter fælles indstilling fra regeringen og landsstyret. Fællesrådet har til opgave at følge udviklingen på råstofområdet samt at afgive indstilling til regering og landsstyre i bl.a. spørgsmål om udstedelse af forundersøgelses-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser. Den første ladning guldmalm sendes fra Nalunaq

5 Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets mål og opgaver Råstofdirektoratet varetager forvaltningen af råstofområdet i Grønland samt eksport af is og vand fra Grønland. Det er RDs målsætning at sikre en kvalificeret markedsføring af råstofpotentialet i Grønland overfor den internationale råstofindustri. En hovedopgave for RD er den løbende administration af tilladelser på råstofområdet. RD er myndighed for al myndighedsbehandling og industrien skal kun henvende sig dette ene sted for at opnå de nødvendige tilladelser. Et princip der sikrer en effektiv myndighedsbehandling på råstofområdet. Igangsætning og markedsføring Råstofdirektoratet er med til at finansiere og gennemføre en række projekter som kan give ny viden om råstofpotentialet. Dermed søger myndighederne aktivt at skærpe de private selskabers interesse for efterforskningsaktiviteter i Grønland. Der udføres en engageret indsats for at markedsføre råstofpotentialet i Grønland gennem deltagelse på internationale messer og udstillinger samt ved direkte markedsføringstiltag overfor udvalgte olie- og mineralselskaber. Desuden er RDs engelske hjemmeside er et vigtigt redskab til at kunne levere fyldestgørende og aktuel information til råstofindustrien. Råstofindustri som primært erhverv Grønland ønsker at gøre råstofindustri til et af landets primære erhverv. Udviklingen på råstofområdet skal derfor ske i dialog med landets befolkning. RD bestræber sig derfor via en række informationsaktiviteter på at skabe klare og gennemskuelige rammer for råstofaktiviteterne, således at der kan skabes et frugtbart arbejdsklima mellem råstofindustrien og borgerne. Eksterne samarbejdspartnere Ved sagsbehandlingen af råstofaktiviteterne samarbejder Råstofdirektoratet bl.a. med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Energistyrelsen (ENS), ligesom det offentlige olieselskab NUNAOIL A/S er en væsentlig samarbejdspartner. Is og vand Grønland ønsker at udvikle en udnyttelse af Grønlands betydelige is- og vandressourcer i eksportøjemed. Myndighedsbehandlingen finder sted efter samme principper som på råstofområdet. 3

6 Kulbrinter... Ny kulbrintestrategi vedtaget 60 W N 50 W 70 N Der er bred politisk enighed i Grønland og Danmark om at arbejde for at udvikle råstofsektoren til et bærende erhverv. I juni 2003 vedtog landsstyret og regeringen således en ny kulbrintestrategi for Grønland, der blandt andet inkluderer en ny udbudsrunde i 2004 ud for Vestgrønland. Strategien blev udarbejdet af RD og indstillet gennem Fællesrådet. Baggrunden for udarbejdelsen af den nye kulbrintestrategi har primært været, at en betydelig del af målsætningerne i den hidtidige strategi fra 1999 nu er realiseret, herunder ikke mindst tilvejebringelsen af et væsentligt forbedret seismisk og geofysisk datagrundlag N 60 W Border with Canada 1 Hellefisk-1 3 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 2 EnCana licence Nukik-2 Nukik-1 Aasiaat 4 Qulleq-1 Sisimiut Illulisat Maniitsoq Kangerlussuaq 62 N W Nuuk Den nye strategi viderefører en af 1999-strategiens primære målsætninger om at arbejde for udbudsrunder ud for Vestgrønland, da regionen i forhold til andre grønlandske områder har bedst datadækning og operative forhold. Der er sket en omfattende indsamling af seismiske data siden 1999 og ikke mindst i Det indgår også i strategien, og er en klar politisk forudsætning for alle råstofaktiviteter, at disse gennemføres sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt. Udbudsrunde i 2004 Den nye kulbrintestrategi for Grønland inkluderer en udbudsrunde i 2004 ud for Vestgrønland, i fire områder mellem 63 N og 69 N. Udbudsrunden åbnes formelt med offentliggørelse af en udbudsskrivelse og udbudsvilkårene, og med åbningsmøder i København den 1. april og den 6. april i Houston,Texas. Runden lukkes for ansøgninger 1. oktober, med forventet tildeling af nye tilladelser omkring nytår. Der er udvalgt fire udbudsområder, hver med 2-3 store strukturer med mulighed for kulbrinter. Dette er sket på baggrund af en kortlægning gennemført af GEUS. Der er kortlagt et antal geologiske strukturer på over 100 km 2 i regionen og herfra er de mest lovende udvalgt. Industriens syn på afgrænsning og tidsplan er også taget i betragtning fra møder, herunder ved besøg hos en række store olieselskaber samt ved et seminar på GEUS for indbudte olieselskaber i foråret NUNAOIL A/S, der er ligeligt ejet af Hjemmestyret og det statslige olieselskab DONG A/S, indgår i aktive tilladelser som båret partner i efterforskningsfasen, hvilket vil sige, at de ikke deltager i betalingen af udgifterne til efterforskningen. I områder med den såkaldte åben-dør procedure (fra juli 2003 offshore Sydvestgrønland og Jameson Land) kan selskaber, i modsætning til udbudsrundeområder, løbende søge om tilladelser. Det tidligere åben-dør område (inkl. Disko og Nuussuaq) nord for de kommende udbudsområder er fra juli 2003 lukket indtil videre (også hele 2004) pga. myndighedernes vurdering af nye lovende data. Olieefterforskning offshore Vestgrønland. Den Vestgrønlandske udbudsrunde i 2002 resulterede i tildeling af en tilladelse til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til EnCana Corporation og NUNAOIL A/S. 4

7 Det tildelte område er på kvadratkilometer i et havområde ca. 200 km nordvest for Nuuk i Vestgrønland. Geologisk set dækker området dele af Nuuk Bassinet. I den vestlige del af området er havdybden typisk mellem 500 og 1000 m, mens den i den østlige del generelt er mellem 200 og 500 m. Der er ikke tidligere gennemført boringer i det ansøgte område. 65 W 70 N 60 W 55 W 50 W 45 W 40 W 70 N EnCana Corporation har som konsortiets operatør i 2003 gennemført et omfattende efterforskningsprogram, herunder indsamling af seismik, havbundsprøveindsamlinger m.m. 65 N Grønland 65 N Nye seismiske undersøgelser,vestgrønland I havområdet vest og sydvest for Grønland blev der i perioden fra august til december indsamlet op mod 9000 km seismiske data, fordelt på 6 surveys (se nedenfor). Dermed er der siden 1990 indsamlet over km seismik ud for Vestgrønland blev således et af de mest aktive år offshore Vestgrønland hidtil. Den omfattende aktivitet skyldes primært den kommende udbudsrunde i 2004, men også opfyldelse af EnCana/NUNAOIL-tilladelsens efterforskningsforpligtigelser, samt rigsfællesskabets kontinentalsokkel-undersøgelser i forbindelse med UNCLOS 76-projektet. Den seismiske indsamling blev koordineret af TGS-NOPEC med de to russiske skibe: M/V Professor Polshkov, og M/V Geolog Dimitriv Nalivkin. 55 N 65 W 60 N Canada 60 W 55 W EnCana/NUNAOIL Udbudsrundeområder 2004 ODP SITE W 50 W Seismiske data Uofficiel grænse Officiel midterlinie 60 N 55 N 40 W Basin of Lady Franklin 2003: TGS-NOPEC har, ved medfinansiering af NUNAOIL, indsamlet ca km seismiske data i og omkring område 1 i den kommende udbudsrunde med henblik på bedre dækning af området til brug for interesserede olieselskaber ved udbudsrunden. TGS-Nopec 2003 RD/TGS Nopec (2003) 76 (2003) Kangamiut West 2003: TGS-NOPEC har, ved medfinansiering af NUNAOIL, indsamlet ca. 400 km seismiske data i område 2 i den kommende udbudsrunde med henblik på afsætning til olieselskaber, der vil vurdere området ved udbudsrunden. Fylla Bank South East 2003: TGS-NOPEC har, ved medfinansiering af NUNAOIL, indsamlet ca. 600 km seismiske data i og omkring område 4 i den kommende udbudsrunde med henblik på salg til olieindustrien ved udbudsrunden. Green 2003: TGS-NOPEC har på vegne af EnCana og NUNAOIL indsamlet i alt ca km seismiske data, hovedsageligt inden for selskabernes tilladelsesområde, med henblik på opfyldelse af nogle af de til tilladelsen knyttede arbejdsforpligtigelser. Kap Farvel 2003: RD og TGS-NOPEC har, med finansiering fra RD, indsamlet ca km seismiske data i området lige sydvest for Kap Farvel. De nye data har også stor relevans for kortlægningen af den sydlige udstrækning af Grønlands kontinentalsokkel. GEUS 2003: GEUS har med TGS-NOPEC som kontraktor, indsamlet ca km seismiske data i området lige sydvest for Kap Farvel til brug for UNCLOS 76-projektet. Havbundsprøveindsamling ud for Vestgrønland 2003 I 2003 blev der ud for det sydlige Vestgrønland gennemført havbundsprøveindsamling i to etaper (nr. 3 og 4) i forbindelse med et UNESCO togt (TTR13) med det russiske forskningsskib R/V Professor Logachev. Indsamlingen havde primært til formål at indsamle havbundsprøver, udvalgt på baggrund af geofysiske og geologiske tolkninger, for at undersøge ældre lag fra undergrunden, der er tæt på havbunden. Indsamlingen er afrapporteret i Resultaterne fra bl.a. geokemiske og biostratigrafiske analyser har identificeret gamle lag med olie. Projektet blev planlagt og gennemført af GEUS og RD med medfinansiering fra NUNAOIL. Kortlægning og vurdering af rundeområderne Som forberedelse af udbudsrunden i 2004, samt det videre arbejde med områderne nord herfor, gennemførte GEUS i samarbejde med RD fra sidst i 2003 et kortlægnings- og vurderingsarbejde som vil fortsætte i 2004, og som indebærer detaljeret tolkning af alle seismiske data i de fire rundeområder.

8 Kulbrinteaktiviteter og miljøet Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har med finansiering fra RD i 2003 gennemført to kortlægningsprojekter langs vestkysten. Hele kysten mellem Kap Farvel og det sydlige Upernavik Kommune (72º N) er således kortlagt i atlasform. Ud fra kortlægningen er kystens sårbarhed over for oliespild vurderet. Kortmaterialet kan både bruges i myndighedernes almindelige kyst- og miljøberedskab, men også i forbindelse med efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter vedrørende kulbrinter. Der er stor opmærksomhed omkring de problemer, som kulbrinteefterforskning og produktion kan medføre og grundige miljøundersøgelser er med til at sikre et forsvarligt beredskab. Projekterne er finansieret af RD og Miljøstyrelsen. Råstofdirektoratet indgår i den såkaldte PAME arbejdsgruppe (Protection of the Arctic Marine Environment) under Arktisk Råd. PAME arbejder med beskyttelsen af det marine miljø i forbindelse med land- og havbaserede aktiviteter. Desuden vurderer PAME de internationale aftaler om beskyttelse af det arktiske havmiljø samt regler for skibsfartens betryggende gennemførelse i de arktiske områder. RD har deltaget i samarbejdet med revisionen af retningslinjer for organisering og styring af kulbrinteaktiviteter på havområder og deltager i arbejdet omkring en ny arktisk marinstrategisk plan til beskyttelse af de arktiske havområder....kulbrinter Projekt Mammut 2003 Projektet udføres af RD og GEUS omfatter en seismisk tolkning og kortlægning af store geologiske strukturer (minimum 100 km 2 ) ud for Vestgrønland. Der er fokus på de største strukturer eller Mammutter på mere end 400 km 2, som kan have et kulbrintepotentiale. Hovedformålet med denne oversigtskortlægning af alle eksisterende data fra regionen er at få en ny vurdering af mulige kulbrintefælder færdig i forbindelse med udbudsrunden i Resultaterne af kortlægningen blev sammen med andre informationer præsenteret på et seminar for indbudte olieselskaber i april på GEUS og efterfølgende på AAPG udstillingen i USA for olieindustrien. Kortlægningen og tilbagemeldingerne fra industrien har dannet baggrund for udvælgelsen af de fire nye udbudsområder. Vestgrønlands fysiske forhold Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og RD har påbegyndt udarbejdelsen af en ny rapport vedrørende klima, hav og is forhold i udbudsområderne og det omkringliggende havområde. Formålet er at opdatere industrien om de operationelle forhold i forbindelse med kulbrinteefterforskning. Kontinentaladskillelsen mellem Grønland og Canada De seneste års seismiske indsamling har vist, at selv nyere modeller af undergrunden og udviklingen af bassiner trænger til en revidering. Forståelsen af bassinudviklingen og strukturdannelserne har stor betydning for vurderingen af områdets prospektivitet, idet aflejringer af potentielle kulbrintedannende og reservoirdannende bjergarter er afhængig af den regionale bassinudvikling. Projektet udføres af GEUS og medfinansieres af RD Forberedelse af onshore undersøgelser i Vestgrønland Som forberedelse af mulig ny efterforskning i landområderne i Vestgrønland, især på Disko og Nuussuaq har RD og GEUS igangsat et studium for at planlægge indsamling af seismiske data og evt. efterfølgende kerneboringer. Der er udarbejdet en ny digital terrænmodel for dele af Disko og Nuussuaq, og tidligere informationer er sammenstillet i en ny efterforskningsmodel. DMU gennemførte baggrundsundersøgelser af gæs/edderfugle og vegetation i det samme område. Derudover blev Naturinstituttets undersøgelser af rensdyr i april 2002 inddraget. Kontinentalsokkelprojektet UNCLOS 76 RD deltager i et samarbejde med andre danske og grønlandske myndigheder og institutioner om fastlæggelse af Grønlands kontinentalsokkel med henblik på eventuelt at kunne fremsætte krav om udvidelse af kontinentalsoklen omkring Grønland.Artikel 76 i FNs havretskonvention : Convention of the law of the sea, også kaldet UNCLOS 76, giver kyststater mulighed for at fremsætte krav udover 200 sømil. Med Grønlands tiltrædelse kan Rigsfællesskabet samlet i 2004 ratificere UNCLOS. Der er igangsat undersøgelser ved hjælp af bl.a. seismik, tyngde- og ekkolodsmålinger af havdybder, og undergrundens geologi i tre områder, hhv. syd, nordøst og nord for Grønland.

9 Mineraler... Mineralefterforskning i Grønland i perioden Forundersøgelser Efterforskningstilladelser Km 2 dækket af efterforskningstilladelser Efterforskningsforpligtelser (mio. DKK) Efterforskningsudgifter (mio. DKK) ,6 40,5 25,8 31,8 103,2 111,8 20,8 # # Selskabernes deadline for indlevering af regnskab for 2003 er 1. april De samlede oplysninger forelå ikke ved redaktionens afslutning Efterforskning på mineralområdet Nedgangen i efterforskningen internationalt og i Grønland i slutningen af 1990 erne er nu vendt til et mere stabilt aktivitetsniveau i Grønland. Ved udgangen af 2003 var der i alt meddelt 19 efterforskningstilladelser, som dækkede et areal på km 2. I 2003 blev der meddelt syv nye tilladelser. Interessen retter sig især mod efterforskning efter guld, diamanter og nikkel. Faldet i afholdte efterforskningsudgifter fra skyldes primært, at Nalunaq Gold Mine på dette tidspunkt havde modnet guldprojektet i Sydgrønland med henblik på en udnyttelsestilladelse, som blev meddelt selskabet i Guldminedrift Ved Nalunaq har mineralefterforskningen været indstillet i 2003 og Nalunaq Gold Mine A/S er begyndt forberedelserne til minedrift og afskibning af allerede brudt malm, hvortil der blev givet tilladelse ved årets udgang. 28. december 2003 ankom malmskibet M/V Lake Erie til Nalunaq for at afhente den første ladning guldmalm på omkring tons, der skulle leveres til oparbejdning i Rio Narcea i Spanien. Selve minedriften ventes igangsat i løbet af foråret Der planlægges endvidere en omfattende efterforskningskampagne i hele mineområdet i Guldefterforskning Guldefterforskning foregår flere steder og nye aktiviteter planlægges i I området nær Nalunaq har Crew i 2003 gennemført omfattende programmer ved Lake 410 og Niaqornaarsuk.Ved Lake 410 er forekomsten af samme type som ved Nalunaq og på nuværende tidspunkt er der lokaliseret en lovende malmstruktur på omkring m 2.Ved Niaqornaarsuk er der flere oplagte mineraliseringer i området, som har vist indhold af guld op til 56 gram per ton. På begge lokaliteter planlægges fortsat arbejde i Nær Nuuk er guldforekomsten på Storø atter genstand for intense undersøgelser, forestået af NunaMinerals A/S. Nyere undersøgelser antyder at forekomsten er centrum i en guldprovins, som strækker sig i et bælte fra Nuuk til Isukasia. NunaMinerals har i 2003 indgået en hensigtserklæring med Greenland Resources A/S, om at anvende op til 12 millioner kroner på Storø-projektet i de kommende år. Offentligt finansieret guldprojekt RD og GEUS har gennemført feltarbejde i Godthåbsfjorden og har færdiggjort en forundersøgelsesrapport om det samlede potentiale for guld og råstoffer i områdets grønstensbælter (GEUS rapport 2003/94). I løbet af feltsæsonen blev der foretaget digital flyfotografering af nøgleområder. Der er således indsamlet nyt baggrundsmateriale for et betydeligt fællesprogram mellem GEUS og RD i 2004, hvor råstofpotentialet i området vil blive evalueret.

10 ...Mineraler DIAMANT INDIKATORMINERALER Diamantindikatormineraler er en håndfuld forskellige mineraler, der kun dannes under tilsvarende høje tryk og temperaturer som diamant, men som normalt optræder i meget større mængde end diamanter.tilstedeværelsen af diamantindikatormineraler er ingen garanti for diamanter, men de udgør et vigtigt positivt spor. Man leder efter diamantindikatormineraler i elvsediment eller i moræne (till) under bestræbelserne på at opspore diamantførende kimberlit. Et af de indikatormineraler, der anses for at være særligt nyttigt, er pyrop, en variant af granat.af øvrige indikatormineraler, der har været undersøgt og analyseret i forbindelse med efterforskningen i Grønland, kan nævnes chrom-diopsid, chromit, (picro-) ilmenit, eclogitisk granat, clinopyroxen og olivin. 0,5 mm 0,5 mm Diamantefterforskning Diamantefterforskningen i Grønland er atter på vej op og i 2003 udførte to canadiske selskaber fornyet efterforskning. Navigator Exploration Corp., der har en efterforskningstilladelse 130 kilometer nord for Nuuk, ikke langt fra Maniitsoq, gennemførte i 2003 en opfølgning på en allerede kendt forekomst af ultramafiske breccier. Prøver fra disse breccier er sendt til analyse.tidligere boringer på stedet i forbindelse med nikkelefterforskning bekræftede, at breccien også findes i dybden. Laboratorieundersøgelser samt nye boringer kan afsløre, om der er tale om Grønlands første diatrem (kraterrør) af kimberlit. Analyser af indikatormineraler fra området ved Maniitsoq viser, at de kommer fra en kimberlitisk kilde, der har haft de rigtige forudsætninger for at kunne indeholde diamanter. Hudson Resources Inc. koncentrerede deres feltarbejde omkring opsøgning af lokaliteter i Sarfartoq området syd for Kangerlussuaq, hvor kendte kimberlitiske forekomster faldt sammen med interessante geologiske strukturer og positive indikatormineraler. Resultater fra undersøgelsen viste, at tre af prøverne samlet indeholdt 20 mikrodiamanter. Selskabet finansierede endvidere en vurdering af undergrundens geotermiske gradient. Den viste at de forhold, der var gældende da diamanterne skulle være dannet, er lige så favorable som i Canada, hvor der i dag er to aktive diamantminer. 8

11 Offentligt finansieret diamantprojekt For at stimulere diamantefterforskningen besluttede RD at lukke udvalgte nøgleområder med henblik på indsamling af specifik geologisk viden, der efterfølgende kunne indgå i markedsføringen over for den internationale mineindustri. I løbet af sommeren 2003 udførte RD og GEUS et undersøgelsesprogram i Vestgrønland. Feltundersøgelserne bestod i udtagning af såkaldte bulkprøver samt geofysisk og geologisk kortlægning af flere diamantførende kimberlitiske bjergarter. En bulkprøve er en prøve, der er meget større end de prøver, der normalt bliver indsamlet. Der blev i alt indsamlet tre bulkprøver med en samlet vægt på ca. 3 tons. Efter feltarbejdet blev der foretaget flere laboratorieundersøgelser af de indsamlede bulkprøver, hvoraf testen for diamanter var den vigtigste. Der blev fundet 128 diamanter i alt i de tre prøver. Alle diamanterne er under 1 mm, men er af god kvalitet og bevaringstilstand. Det er vigtigt at understrege, at fund af diamanter, uanset størrelsen, vidner om, at der i Vestgrønlands ca. 3,8 mia. år gamle undergrund engang herskede forhold, hvorunder det var muligt at få dannet diamanter. Udover diamanttesten blev der også foretaget analyser af indikatormineralindholdet samt igangsat aldersdateringer. Resultaterne fra diamanttesten og de foreløbige resultater af feltundersøgelsen er offentliggjort i GEUS rapport 2004/19. Som led i indsamlingen af kimberlitrelaterede data fra Vestgrønland er der blevet foretaget hyperspektrale målinger over et område syd for Kangerlussuaq.Ved brug af hyperspektrale målinger udnyttes bestemte mineralers spektrale signatur til at kortlægge bjergarter. Dette kan anvendes inden for kimberlitefterforskningen, hvor man anvender metoden til specifikt at lokalisere de mineraler, der typisk indgår i grundmassen i kimberlitiske bjergarter. Disse mineraler er phlogopit, calcit, serpentin og talk.ved at anvende denne teknik sammen med en digital terrænmodel kan man få et billede af, hvor der i et område er stor sandsynlighed for at finde en kimberlitisk bjergart. Andre råstoffer Nikkelefterforskning i Grønland har været iværksat talrige gange siden 2. verdenskrig. Efter et par års stilstand ser det nu ud til at nikkel og nogle af dets karakteristiske følgemetaller fra platingruppen (PGM) samt kobber, kobolt, guld etc. atter er i søgelyset. På Disko søger Vismand Exploration efter en såkaldt Norilsk type nikkelforekomst. Selskabet gennemførte i 2003 tre geofysiske Titan 24 tværsnitsmålinger i licensområdet på det nordlige Disko. Målet var at lokalisere særlige nikkelberigede dybereliggende lavakanaler, der har forbindelse med de af GEUS tidligere beskreve basaltlag i overfladen.anvendelsen af Titan 24 systemet giver for første gang mulighed for at vurdere forholdene ned til godt 1km s dybde. Gem Fields International har en efterforskningstilladelse i Tasiilaq området som dækker en hidtil ukendt mineralisering i serpentiniserede magnesiumrige ultramafiske bjergarter med op til 1% nikkel. Diamond Fields International har en aftale om eventuelt at opnå en 80% deltagelse i projektet. Selskabet har meddelt, at efterforskningen i området vil fortsætte i Skærgaardsintrusionen i Østgrønland er stadig i fokus omkring palladium og andre platinmetaller (PGM). Skaergaard Minerals Corp gennemførte feltundersøgelser i 2003, som sammen med tidligere oplysninger efter selskabets mening kan betyde, at der er ressourcer på op til 1,8 milliarder tons med udnyttelige mængder af PGM, guld, titanium og vanadium. Selskabet planlægger at udføre 6000 m nye boringer i 2004 for at verificere råstofmængden. Seqi Olivinstensprojektet nær Atammik undersøges af Crew Development Corp med henblik på en snarlig igangsættelse af udnyttelse. I 2003 gennemførte selskabet 22 borehuller, som tilsammen viser, at mængde og kvalitet af olivinstenen er bedre end hidtil antaget. Sammen med den svenske samarbejdspartner Minelco udføres en detaljeret test af materialets egenskaber, baseret på en 50 tons bulkprøve. Forekomsten kan føre til minedrift i åbent brud på niveauet 1 million tons olivinsten om året i en årrække. Seqi Skærgaard

12 Is og vand Råstofdirektoratet er koordinerende forvaltningsmyndighed Konference om Is og Vand i Nuuk Målgruppen for konferencen var centrale politiske beslutningstagere, interesseorganisationer, offentlige myndigheder samt grønlandsk og internationalt erhvervsliv. Der viste sig en stor interesse fra offentlige myndigheder og fra det private erhversliv for deltagelse i konferencen. Hovedformålene med konferencen var at understøtte Grønlands langsigtede mål om at blive den førende leverandør af eksport af is og vand til det globale marked. Konferencen behandlede følgende emner: 1. Global vandforsyning 2. Vandressourcer, vandkvalitet og teknologier i vandbehandling 3. Nuværende og fremtidige regler og lovgivning vedr. ind vinding af is og vand, herunder Grønlands muligheder for indtjening samt forudsætninger for markedsføring Den 1. juli 2001 trådte landstingsloven om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport i kraft. Loven er rettet mod al form for eksport af is og vand var primært orienteret imod udviklingsopgaver som udarbejdelsen af en samlet og smidig myndighedsstruktur samt tilvejebringelsen af vidensgrundlag til udarbejdelse af en ny strategi for eksport af is og vand fra Grønland. Råstofdirektoratet er koordinerende myndighed i henhold til is og vandeksportloven. Forvaltningen udøves efter et one-door princip, som også kendes fra Råstofloven. One-door princippet indebærer, at ansøgeren kun skal henvende sig et sted. RD indhenter de nødvendige tilladelser og godkendelser fra andre myndigheder. Udnyttelsestilladelsen udformes som en modeltilladelse, der tilpasses ansøgerens konkrete projekt.tilladelsen indeholder samtlige vilkår for den pågældende tilladelse, herunder bestemmelser om royalty, som er en produk- 4. Paratheden i Grønland, herunder forhold som infra struktur og adgang til ressourcer, tekniske risici ved indvinding, grønlandske kvalitetsstandarder i forhold til eksport af is og vand 5. Markedsforhold for is og vand, herunder eksempler på en marketing strategi for en kommerciel udnyttelse og markedsføring af emballeret drikkevand. I 2004 vil RD på baggrund af erfaringer fra konferencen udarbejde en hvidbog og en strategi for eksport af is og vand fra Grønland. Strategien forelægges af Lands styret på Landstingets forårssamling Materiale fra konferencen kan ses på Hjemmestyrets internetside: hvor hvidbogen og landsstyrets strategi vil blive tilgængelig i 2004 på såvel dansk, grønlandsk som engelsk. 10

13 tionsafgift til Grønlands Hjemmestyre.Tilladelsen meddeles af Landsstyret for en periode for maksimalt tyve år. Ved individuel forhandling giver loven mulighed for forlængelse på nærmere fastsatte vilkår. Tilladelsessystemet svarer til det, som anvendes på råstofområdet. Det skyldes, at der er lighedspunkter mellem udnyttelse af is og vand til eksport og anden virksomhed, som udnytter ikke-levende ressourcer. Begge kræver en betydelig og risikovillig kapital samt en stor grad af professionalisme i alle dele af virksomheden. I lighed med råstofområdet er det nødvendigt at tiltrække investorer, som kan bidrage med kapital, ekspertise samt internationale distributionskanaler, hvis isog vand på lang sigt skal kunne udvikles til et væsentligt erhvervsområde. Indtil videre har tiltrækning af risikovillig kapital og ekspertise ikke været tilstrækkelig for udvikling af området til en selvstændig erhvervssektor i det grønlandske samfund. De omtalte forhold har været medvirkende til, at RD i november 2003 afholdte en konference i Nuuk om eksport af grønlandsk is og vand. Greenland Ice Cap Productions ApS For øjeblikket er der meddelt én udnyttelsestilladelse i 2001 til et grønlandsk ejet selskab Greenland Ice Cap Productions ApS, der udvinder råis i Sydgrønland. Greenland Ice Cap Productions ApS samarbejder med det canadiske distributionsselskab Premium Glacier Inc., der vil distribuere et vodkaprodukt, baseret på grønlandsk indlandsis, på det internationale marked. Premium Glacier Inc. fik i 2003 en produktgodkendelse herfor hos de føderale amerikanske myndigheder.

14 Information -hjemme Lokale aktiviteter Gennem 2003 kunne man spore en generel stigning i interessen blandt befolkningen for at finde sten og få dem identificeret. Dette kunne blandt andet ses i antallet af stenprøver, der blev indsendt til det nationale mineraljagtprogram Ujarassiorit. Samtidig melder den landsdækkende stenklub Ujaqqeritooqatigiit i Sisimiut om et støt stigende antal medlemmer. For at udbrede kendskabet til sten og forskellige typer af mineraliseringer afholder Stenklubben et årligt Prospektorkursus, hvor der blandt andet undervises i prospekteringsmetoder og bjergarter. Stenklubben afholder også hvert år en stenmesse. I 2003 fandt den 7. stenmesse sted i Sisimiut den november. På messen deltog både smykkestens- og fedtstenskunstnere, og også i år var RD at finde på messen med en udstilling af sten og mineraler fra kendte forekomster i Grønland samt forskellige geologiske publikationer. Kortlægning af fedtstensforekomster i Grønland I 2003 har RD sideløbende med den traditionelle mineraljagt gennemført en kortlægning af grønlandske fedtstensforekomster. Der blev indsendt ca. 50 fedtstensprøver fra hele Grønland, og formålet med kortlægningen var at få et overblik over kvaliteten af grønlandske fedtstensforekomster på grundlag af farve, hårdhed, sprækketæthed og ensartethed for bedre at kunne rådgive om en hensigtsmæssig udnyttelse. Vinderne af fedtstenskonkurrencen blev udvalgt i samarbejde med projektleder Thue Christiansen fra Direktoratet for Erhverv og fedtstenskunstneren Karl Kristoffersen.Vinderen af 1. præmien blev Tom Sukuara fra Nuuk, der fik en præmiesum på kroner. Der blev uddelt to 2. præmier af hver kroner, der gik til henholdsvis Jokum Jessen fra Napasoq og Søren Frederiksen fra Nuuk, og tre 3. præmier på hver kroner til henholdsvis Jakob Skade fra Ukkusissat, Jokum Jessen fra Napasoq og Per N. Hansen fra Kangilinnguit. Ujarassiorit - Mineraljagten Årets landsdækkende mineraljagtprogram for amatørgeologer viste endnu engang, at det på trods af geologers intense jagt efter mineraler stadig er muligt at finde nye minerallokaliteter, som måske kan føre til en kommerciel udnyttelse i Grønland. Ud af de i alt 1279 indsendte stenprøver til Ujarassiorit - det største antal indsendte prøver siden blev der fundet to meget interessante prøver. Disse to prøver blev af præmiekomitéen, som bestod af geologer fra RD, GEUS og Greenland Resources A/S, honoreret med en 1. og 2. præmie. 1. præmien på kroner gik til Najannguaq Sara Adolfsen fra Alluitsup Paa, for fund af en stenprøve med et meget højt guldindhold på 109 gram pr. ton fra Illorsuatsiaat i nærheden af Uunartoq.Til sammenligning har malmen i Nalunaq guldminen i Sydgrønland et gennemsnitligt indhold på ca. 20 gram guld pr. ton. Desuden indeholder prøven forhøjede værdier af sølv, bismut, kobber og wolfram. 2. præmien på kroner gik til Thor Eugenius fra Nanortalik, for fund af en stenprøve med et meget højt sølvindhold på 227 gram sølv pr. ton fra Kangikitsoq. Udover det høje sølvindhold indeholder stenprøven også forhøjede værdier af guld, bismut, kobber, wolfram, sjældne jordarters metaller og radioaktive elementer. Ujarassiorit finansieres af RD og blev i 2003 koordineret af Greenland Resources A/S. Foruden den samlede præmiesum på skattefrie kroner fra RD, har GrønlandsBANKENS Erhvervsfond for tredje år i træk fordoblet 1. og 2. præmierne med i alt skattefrie kroner og desuden har Greenland Resources A/S lagt yderligere skattefrie kroner i præmiepuljen. 12

15 og ude International råstofmarkedsføring Den overordnede målsætning med markedsføring af råstofpotentialet i Grønland er, at der både på kortere og længere sigt tiltrækkes kapital og teknologi til investeringer i råstofvirksomhed for at fremme og øge råstofaktiviteterne i Grønland over en bred front. Tiltrækning af international risikovillig kapital til efterforskning og udnyttelse forudsætter, at der kan tilbydes vilkår og geologiske data, som er konkurrencedygtige i forhold til omverdenen. Information til råstofindustrien er derfor et nøgleord. Grønlands råstofpotentiale markedsføres over for industrien ved besøg hos selskaber og ved deltagelse i internationale messer og konferencer samt gennem trykte og elektroniske medier. Råstofdirektoratet udgiver i samarbejde med GEUS nyhedsbrevene MINEX og GHEXIS, rettet mod hhv. mineral- og olieindustrien. Disse udkommer 2-3 gange årligt. Også på internettet er der på oprettet platforme med nyhedsformidling i form af adresserne MINEX-online og GHEXIS-online. Som et led i den internationale markedsføring af det grønlandske råstofpotentiale lanceredes i 2002 to nye publikationer - tidsskriftet Geology & Ore og databladet 'Fact Sheets'. I 2003 udkom endnu to numre af Geology & Ore omhandlende, dels minedriften ved Den sorte Engel og dels den geofysiske opmåling af Grønland.To nye Fact Sheets udkom med emner om geokemisk mineralefterforskning og præsentation af det råstofgeologiske kort over Grønland Deltagelse i råstofmesser og konferencer Råstofdirektoratet deltog i 2003 bl.a. i følgende markedsføringsarrangementer og konferencer: Direct Marketing besøg hos olieselskaber i Europa og Nordamerika vedr. efterforskningsmuligheder og licenspolitik for kulbrinter, december 2002 samt januar British Columbia and Yukon Chamber of Mines: Cordilleran Roundup,Vancouver, Canada, januar Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), International Convention and Trade Show, Toronto, Canada, Marts West Greenland exploration possibilities a meeting for invited oil companies, RD og GEUS, København, 10. april American Association of Petroleum Geologists (AAPG),Annual Meeting and Exhibition, Salt Lake City, USA, maj 8th International Kimberlite Conference, Victoria, British Columbia, Canada, juni International Geochemical Exploration Symposium (IGES), North Atlantic Minerals Symposium (NAMS) Dublin, Irland, 29. august 3. september American Association of Petroleum Geologists (AAPG), International Conference and Exhibition, Barcelona, Spanien, september I lighed med tidligere år deltog Grønland i messeaktiviteterne i samarbejde med GEUS og NUNAOIL med en fælles stand.

16 Udvalgte publikationer I løbet af er der udgivet et antal publikationer af Råstofdirektoratet og dets samarbejdspartnere. Øvrige publikationer af relevans for råstofområdet i Grønland er tilgængelige via RD s og GEUS's hjemmesider. Årsberetninger Råstofdirektoratet, 2003: Beretning om Råstofaktiviteter i Grønland Råstofdirektoratet, Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland, Nuuk, 16 sider. (selvstændig grønlandsk, dansk og engelsk version). GEUS 2003: Årsberetning 2002, GEUS Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, 16 sider. Geologi og råstofefterforskning P.Appel 2002: De ældste sten - det ældste liv. Temanummer af Geologi - Nyt fra GEUS 1/2002, 12 sider. P.W.U.Appel,A.A. Garde, M.S. Jørgensen, E. Moberg,T.M. Rasmussen, F. Schjøth & A. Steenfelt 2003: Preliminary evaluation of the economic potential of the greenstone belts in the Nuuk region. General geologyand evaluation of compiled geophysical, geochemical andore geological data. 2003/94, 147 sider. + DVD. J.Audun Rasmussen, H. Nøhr-Hansen & E. Sheldon 2003: Palaeoecology and palaeoenvironments of the lower palaeogene succession, offshore West Greenland, Marine and Petroleum Geology 20 (9), side J.Audun Rasmussen and E. Sheldon 2003: Microfossil biostratigraphy of the Palaeogene succession in the Davis Strait, offshore West Greenland, Marine and Petroleum Geology 20 (9), side F. Dalhoff, J.A. Chalmers, U. Gregersen, H. Nøhr-Hansen, J.Audun Rasmussen & E. Sheldon 2003: Mapping and facies analysis of Paleocene Mid-Eocene seismic sequences, offshore southern West Greenland, Marine and Petroleum Geology 20 (9), side GEUS 2003: Well data summary sheets.volume 35. Released wells West Greenland. 2nd revised edition [Rt2000/13]. 2003/65, 71 sider. J. Rose-Hansen & H. Sørensen 2002: Geology of the lujavrites from the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland, with information from seven bore holes. MoG 40, 58 sider. A. K. Higgins, K. Secher & M. Sønderholm (red.) 2002: Review of Greenland activities GEUS Bulletin 191, 2002, 161 sider. J.R. Ineson & F. Surlyk (red.) 2003: The Jurassic of Denmark and Greenland. New GEUS Bulletin 1, 948 sider. (28 artikler). P. Japsen, J. Bonow, K.E. Klint & F.K. Jensen 2002: Neogene uplift, erosion and resedimentation in West Greenland. Field report summer GEUS Rapport 2002/71, 58 sider. S.M. Jensen, M. Lind,T.M. Rasmussen, F. Schjøth & K. Secher 2003: Diamond exploration data from West Greenland. 2003/21, 50 sider + DVD. P. Kalvig, C. Knudsen & T.V. Rasmussen 2002: Potentialer for facadesten og skærver i Grønland. Afrapportering af felt- og laboratorieundersøgelser /11, 101 sider. J.D. Krebs, B.Thomassen & P.R. Dawes 2003: A Landsat study of the Pituffik region, North- West Greenland.With a summary of mineral occurrences and potential. 2003/92, 37 sider. L.M. Larsen,T. Dahl-Jensen & S.A.S. Pedersen 2002: Geologiske naturkatastrofer- Fjeldskred i Grønland. Nyt fra GEUS 2002/3, 16 sider. C. Marcussen, N. Skaarup & J.A. Chalmers 2002: EFP Project NuussuaqSeis 2000 Final report: Structure and hydrocarbon potential of the Nuussuaq Basin: acquisition and interpretation of high-resolution multichannel seismic data. 2002/33.63 sider. T. F. D. Nielsen 2002: Palaeogene intrusions and magmatic complexes in East Greenland, 66 to 75º N, GEUS Rapport 2002/113, 249 sider. H. Nøhr-Hansen 2003: Dinoflagellate cyst stratigraphy of the Palaeogene strata from the Hellefisk-1, Ikermiut-1, Kangâmiut-1, Nukik-1, Nukik-2 and Qulleq-1 wells, offshore West Greenland, Marine and Petroleum Geology 20 (9), side Stefan Piasecki 2003: Neogene dinoflagellate cysts from Davis Strait, offshore West Greenland, Marine and Petroleum Geology 20 (9), side T.C.R. Pulvertaft & J.G. Larsen 2002: Note on the sub-basalt surface in the hinterland of the Nuussuaq Basin, central West Greenland. Contribution to the SNF 2002 project "Neogene uplift, erosion and redeposition in West Greenland". 2002/39, 15 sider. T.M. Rasmussen, L.Thorning & K. Secher 2003: Airborne geophysical data from Greenland, Geology and Ore No 3, 12 sider. T.V. Rasmussen 2003: Dimension stone prospecting in West, South and East Greenland /8, 60 sider. K. Secher, H. Stendal & L.Thorning. 2002: Grønlands mineralske råstoffer - Nyt materiale til markedsføring; 2002/45, 63 sider. E. Sheldon 2003: Palaeogene nannofossil biostratigraphy of the Kangâmiut-1 and Nukik-2 wells, offshore West Greenland, Marine and Petroleum Geology 20 (9), side

17 A. Steenfelt 2002: Exploration targets outlined by the geochemical Atlas of West and South Greenland, Explore Newsletter 116, side 1 3 & A. Steenfelt, P.R. Dawes, J.D. Krebs, E. Moberg & B.Thomassen 2002: Geochemical mapping of the Qaanaaq region, to N, North-West Greenland. 2002/65, 29 sider. H. Stendal & H.K. Schønwandt 2003: Precambrian supracrustal rocks and mineral occurrences, Northeast Disko Bugt.A review and new data. 2003/24, 57 sider H. Stendal & K. Secher 2002: Gold mineralisation and gold potential in South Greenland, Geology and Ore No 1, 12 sider. M. Sønderholm, H. Nøhr-Hansen, J.A. Bojesen-Koefoed, F. Dalhoff & J.A. Rasmussen 2003: Regional correlation of Mesozoic-Palaeogene sequences across the Greenland-Canada boundary. Final report EFP-2001 Project. ENS J.nr. 1313/ /25, 184 sider +CD-ROM. H. Sørensen (red.) 2003: Geologi i det sydlige Vestgrønland. Tunulliarfik området og Gardar-provinsen. Nyt fra GEUS 2/2003, 24 sider. B.Thomassen 2003: The Black Angel lead-zinc mine at Maarmorilik in West Greenland, Geology and Ore No 2, 12 sider. B.Thomassen, J.D. Krebs & P.R. Dawes 2002: Qaanaaq 2001: Mineral exploration in the Olrik Fjord _ Kap Alexander region, North-West Greenland. 2002/86, 72 sider. B.Thomassen, L.Thorning, L.Aa. Christensen, M. Lind & T.Tukiainen 2002: GREENCORE: the database for the Bureau of Minerals and Petroleum s Drill Core Library in Greenland-A user manual. 2002/82, 37 sider. T.Tukiainen, J.D. Krebs,V. Kuosmanen, J. Laitinen & U. Schäffer 2003: Field and laboratory reflectance spectra of kimberlitic rocks, µm,west Greenland. 2003/43, 25 sider T.Tukiainen,T.M. Rasmussen, K. Secher & A. Steenfelt 2003: Restored digital airborne radiometric data from surveys flown in 1975 and 1976 by GGU between 63 and 69 N,West Greenland. 2003/37, 9 sider J.A.M. van Gool et al 2002: The Nagssugtoqidian Orogen of West Greenland: tectonic evolution and regional correlations from a West Greenland perspective. Canadian Jour. Earth Sciences 39, side Ghexis Newsletter : Engelsksproget nyhedsbrev til olieindustrien. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse/Råstofdirektoratet, Nr Minex News : Engelsksproget nyhedsbrev til mineindustrien. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse/ Råstofdirektoratet, Nr Is og vand A.P.Ahlstrøm 2003: Ice sheet ablation assessed by observation, remote sensing and modelling. (Thesis for Ph.D. degree from the University of Copenhagen.) 2003/49. M. Bender, G. Felding & C.S. Jacobsen 2003: Global forurening af den grønlandske indlandsis med miljøfremmede stoffer og tilstedeværelsen af levedygtige mikrobielle kim. 2003/64, 35 sider. M. Bender, G. Felding & C.S. Jacobsen 2003: Water quality of the Greenland icecap. 2003/22, 38 sider. M. Bender, G. Felding & C.S. Jacobsen 2003: Drikkevands-kvalitet af grønlandsk indlandsis. 2003/26, 34 sider. K.G. Jensen 2003: Holocene hydrographic changes in Greenland coastal waters. Reconstructing environmental change from sub-fossil and contemporary diatoms. (Thesis for Ph.D.degree from the University of Copenhagen.) 2003/58, 160 sider. C.[J.] Mayer 2003: Glaciological observations at the Qorlortorsuaq glacial lake, S-Greenland. Potential hazard and water ressource assessment. 2003/62, 12 sider. C.J. Mayer, C.E. Bøggild, O.B. Olesen & S. Podlech 2003: Ice studies in relation to ice/water export, a data collection, modelling and evaluation approach. 2003/6, 33 sider. Pjecer og datablade Råstofdirektoratet og Grønlands Stenklub 2002: Gemstones from Greenland. Calcedon. Råstofdirektoratet og Grønlands Stenklub 2002: Gemstones from Greenland. Rubin. Råstofdirektoratet og Grønlands Stenklub 2003: Gemstones from Greenland. Metallisk jern. Ujarak 2003: Medlemsblad for Grønlands Stenklub, Nr K. Secher 2002: Early mining in South Greenland, Fact Sheet No 2, 2 sider. K. Secher 2002: Deposits of speciality metals in South Greenland, Fact Sheet No 3, 2 sider. K. Secher 2003: Map of known mineral occurrences in Greenland, Fact Sheet No 5, 2 sider. A. Steenfelt 2003: Geochemical data as exploration tools in West and South Greenland, Fact Sheet No 4, 2 sider. H. Stendal & K. Secher 2002: Gold mineralisation and gold potential in South Greenland, Fact Sheet No 1, 2 sider. GEUS 2003: Catalogue of Greenland publications and data. Update December 2003, 71 sider.

18 Beretning om råstofaktiviteter i Grønland 2003 Råstofdirektoratet juni Udgivet af Råstofdirektoratet, Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland Postboks 930, DK-3900 Nuuk, Grønland Tlf.: Fax: Redaktion og tilrettelæggelse: Råstofdirektoratet i samarbejde med GEUS Tekst og redaktion: K. Secher, GEUS Grafik: P.Warna-Moors, GEUS Tryk: Schultz Publikationen er udgivet på grønlandsk, dansk og engelsk : ISSN

19 Station Nord Qaanaaq 75 Thule Air Base (Pituffik) Avanersuaq Danmarkshavn Zackenberg Daneborg Upernavik Upernavik Mestersvig Uummannaq 70 Nerlerit Inaat Uummannaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Aasiaat Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Ilulissat Qasigiannguit Illoqqortoormiut Ammassalik Illoqqortoormiut Kangaatsiaq Sisimiut Kangerlussuaq Sisimiut 65 Maniitsoq Maniitsoq Nuuk Tasiilaq Kulusuk Nuuk Paamiut Paamiut 60 Ivittuut Narsarsuaq Ivittuut Narsaq Narsaq Qaqortoq Qaqortoq Nanortalik Prins Christiansund Nanortalik Topografisk base: G/2.5M Vektor Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmark / Danmarks og Gr nlands Geologiske Unders gelse, UTM Zone 24, WGS84. By Lufthavn Landingsbane Kommunegrænse km

20 ISSN:

Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvartal 30. oktober 2007 Meddelelse nr. 39/2007 www.nunaminerals.com Kvartalsrapport for 3. kvartal NunaMinerals har i 3. kvartal gennemført en intensiv efterforskningsindsats. Der er i alt indsamlet flere end

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

Koncessionskort 1. januar 2006 Eksempel på koncessionskort over Grønland. Opdaterede kort vises med 14 dages mellemrum, hver den 1. og 16.

Koncessionskort 1. januar 2006 Eksempel på koncessionskort over Grønland. Opdaterede kort vises med 14 dages mellemrum, hver den 1. og 16. Årsberetning 2005 Koncessionskort 1. januar 2006 Eksempel på koncessionskort over Grønland. Opdaterede kort vises med 14 dages mellemrum, hver den 1. og 16. i måneden, på Råstofdirektoratets hjemmeside

Læs mere

Geologi og projekter facts i øjenhøjde

Geologi og projekter facts i øjenhøjde Geologi og projekter facts i øjenhøjde Af geolog. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø Nord for Upernavik

Læs mere

Undergrundsloven - operatørskab

Undergrundsloven - operatørskab Undergrundsloven - operatørskab 12. juni 2012 14/06/2012 1 Programmet Reception Operatørskab iht. undergrundsloven (Bo Sandroos) Ca. 15 min. Praktiske erfaringer ifm. operatørskab i DK (Søren Lundgren

Læs mere

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen)

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen) Råstoffer i Arktis Lidt om olie i Arktis Hvad mineralske råstoffer og hvorfor interesserer vi os for dem? Hvad er potentialet og udfordringerne i Grønland for mineraler? Realistiske forventningerne til

Læs mere

NunaMinerals har gennemført diamant-tests og mineralkemiske analyser i kølvandet på diamantprospektering.

NunaMinerals har gennemført diamant-tests og mineralkemiske analyser i kølvandet på diamantprospektering. Nuuk, 29. februar 22 Meddelelse nr. 3/22 Page of 5 Qaamasoq-licensen bekræftes som et diamant-prospekt på basis af lovende mineral-kemiske resultater Opmuntrende tidlig-fase-rekognoseringsresultater for

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN Leif Thorning og Thorkild Maack Rasmussen Parti fra Godthåbsfjorden i Vestgrønland med renskurede, prækambriske bjergarter. Her er det muligt at beskrive de

Læs mere

Grønland på vej. november 2006. Ole Christiansen, NunaMinerals A/S. - Exploring the mineral potential of Greenland. Foto: Jakob Lautrup

Grønland på vej. november 2006. Ole Christiansen, NunaMinerals A/S. - Exploring the mineral potential of Greenland. Foto: Jakob Lautrup Grønland på vej november 2006 Ole Christiansen, NunaMinerals A/S Indhold Grønland på vej (12) Globale tendenser (7) Hvad kan Grønland tilbyde (5) NunaMinerals (6) 21 miner i Grønland de første 200 år (1778

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet (Foredrag lavet

Læs mere

Uran i Universet og i Jorden

Uran i Universet og i Jorden Uran i Universet og i Jorden Leif Thorning; uddannet i England og Danmark som geofysiker, forhenværende statsgeolog, fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) Har i 40 år,

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2011

Mineralefterforskning i Grønland 2011 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Mineralefterforskning i Grønland 2011 Beskrivelse af aktiviteter Juni 2011 Pjece: Status over de planlagte mineralefterforskningsaktiviteter i Grønland i 2011 ved

Læs mere

Potentielle mineral forekomster I Grønland

Potentielle mineral forekomster I Grønland Potentielle mineral forekomster I Grønland Af geolog Henrik Fenger Jeppesen. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Vand Energi Mineraler

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser) ATV Dialogmøde 19. juni 2014 Råstofstyrelsen på vegne af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked v/ Jørgen T. Hammeken-Holm Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Læs mere

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst 2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst GULD I SYDAFRIKA: 1. fugtigt og varmt langs kysten 2. Indre del, ligger højt 3. Stort område med industri guldminer: 50 grader og 3

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD GEUS er en vidensorganisation De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

NunaMinerals søger guldet i Grønland

NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer, herunder guld. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Notat vedrørende ansvarsforsikring inden for geotermi

Notat vedrørende ansvarsforsikring inden for geotermi Notat vedrørende ansvarsforsikring inden for geotermi FEBRUAR 2015 Indhold 1 RISIKOVURDERING OG ANBEFALINGER... 2 2 NUVÆRENDE DANSKE REGLER... 4 2.1 FORSIKRINGSERKLÆRING... 4 2.2 STANDARD AND POOR S KREDITVURDERING...

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2001

Årsregnskabsmeddelelse 2001 NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 040302-2 dk Meddelelse nr. 03/2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 Hovedtal og

Læs mere

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Til medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit 02. november 2012 Sagsnr. 2012-075085

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Målsætning: En selvbærende økonomi Indkomst per indbygger 1.000 DKK 600 400 200 0 5. Norge 16. Danmark Grønland 22. Island

Læs mere

Jammerbugtens glacialtektonik

Jammerbugtens glacialtektonik Jammerbugtens glacialtektonik sasp@geus.dk Glacialtektonisk tolkning af seismisk arkitektur i Jammerbugten Stig A. Schack Pedersen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-,

Læs mere

DGF bestyrelsens beretning for 2004

DGF bestyrelsens beretning for 2004 DGF bestyrelsens beretning for 2004 Bestyrelsen Bestyrelsen har 12 medlemmer, som er ansat ved Geologisk Institut Københavns Universitet, Geologisk Institut Århus Universitet, Geologisk Museum, GEUS, Mærsk

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 1 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og gas for 2014 18 Bilag 2: Beskatningsmodel for

Læs mere

KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN

KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN Det danske rige har fået vokseværk. Danmark bruger nu 150 millioner kroner på at deltage i et internationalt kapløb om hvilke lande i verden, der ejer havbunden

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes.

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Forfatter: Mikkel Steen Illustrationer: Mikkel Steen Forside fotografi: Purestock Grafisk tilrettelæggelse: Mikkel Steen ISBN: 978-87-997440-5-3

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen SEKTORANALYSE Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø Udarbejdet af Ambassaden i Athen Date 12-11-2010 File No. 66.DAN.Grækenland.27-1.ATH Our ref. IE Nøgleord: Grækenland, Ambassaden i

Læs mere

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 31. juli 2014 Danmarks Nationalbank: Aktuelle tendenser i den

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. Dato: 2. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 21 - Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER ORGANISERING OG KOMPETENCER

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER ORGANISERING OG KOMPETENCER GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER ORGANISERING OG KOMPETENCER SEPTEMBER 2015 Vejledning om organisering og kompetencer i forbindelse med geotermi Denne vejledning omhandler organiseringen i forbindelse med

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER

KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER Nuuk, 1. september 2010 Meddelelse nr. 22/2010 Side 1 af 6 KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER NunaMinerals annoncerer resultaterne af indledende

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013 Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse Efteråret 2012 / Vinteren 2013 RÅDGIVNINGSDOKUMENT TIL GRØNLANDS SELVSTYRE af Christine Cuyler Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut, Nuuk 20. april

Læs mere

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 3900 Nuuk Grønland paian@nanoq.gl København,

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne.

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. OLAVUR GREGERSEN, MANAGING PARTNER I SYNTESA PARTNERS & ASSOICIATES SYNTESA PARTNERS &

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015

Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 Beskrivelse af aktiviteter August 2015 Folder Mineral- og olieefterforskning i Grønland 2015 beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

NunaMinerals A/S REG-nr. 247.544. Årsrapport 2002

NunaMinerals A/S REG-nr. 247.544. Årsrapport 2002 NunaMinerals A/S REG-nr. 247.544 Årsrapport 2002 NunaMinerals A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede,

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede, ORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 22. april 2015, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S, reg.nr. A/S 68.116, i selskabets lokaler på Tuapannguit 38, 3900 Nuuk. Der var indkaldt

Læs mere

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd Nuuk, Greenland 27. januar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Side 1 of 5 NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. oktober 2009 om tilladelse

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. oktober 2009 om tilladelse Estonian Naturalists' Society Att.: Ivar Puura P.O. Box 43 Struve str. 2 TARTU 51003 Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 12. oktober 1995 Baggrund og formål med et Øresundsvandsamarbejde Undersøgelser af forureningsforholdene i Øresund begyndte allerede i mellemkrigsårene på både dansk

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Årsberetning Råstofdirektoratets. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet

Årsberetning Råstofdirektoratets. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets Årsberetning 2006 side 2 Koncessionskort 1. januar 2007 Eksempel

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

KAPITEL 5 RÅSTOFFER 5.1 INDLEDNING

KAPITEL 5 RÅSTOFFER 5.1 INDLEDNING KAPITEL 5 RÅSTOFFER Det påvises i kapitel 5, at den beskæftigelsesmæssige effekt af olie- og mineraludvinding er generelt beskeden. Ser man endvidere på sandsynligheden for fund i nærmeste fremtid, vil

Læs mere

Kulbrintestrategi Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland

Kulbrintestrategi Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Kulbrintestrategi 2003 Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning

Læs mere

virksomhedsobli- gationer

virksomhedsobli- gationer virksomhedsobli- Norske gationer Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Fred Olsen Energy, DOF Subsea og STX Anbefaling: Fred Olsen Energy Floater til 2016 NIBOR3 + 425 bp. FK: 5805921

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre NOTAT Notat vedr. rapporter for miljøundersøgelser før og efter olieefterforskningsboringerne udført i sommeren 2010 af Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd (Cairn

Læs mere

GRØNLANDS STÆRKESTE GULDANOMALIER LOKALISERET I NUNAMINERALS VAGAR GULD PROSPEKT, SYDGRØNLAND

GRØNLANDS STÆRKESTE GULDANOMALIER LOKALISERET I NUNAMINERALS VAGAR GULD PROSPEKT, SYDGRØNLAND Nuuk, Greenland 18. september 2013 Meddelelse nr. 16/2013 Page 1 of 6 GRØNLANDS STÆRKESTE GULDANOMALIER LOKALISERET I NUNAMINERALS VAGAR GULD PROSPEKT, SYDGRØNLAND Prospektering på overfladen i Vagar har

Læs mere

NunaMinerals A/S Exploring the mineral potential of Greenland

NunaMinerals A/S Exploring the mineral potential of Greenland NunaMinerals A/S Exploring the mineral potential of Greenland Generalforsamling 27. april 2010 Slide 1 af 31 Agenda Introduktion til NunaMinerals Højdepunkter i 2009 Råvaremarkedet NunaMinerals projekter

Læs mere

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond Siumut Besvarelse af 36 spørgsmål 2010-161 fra Aleqa Hammond I medfør af Inatsisartuts forretningsordens

Læs mere