Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til Træfagenes Byggeuddannelse. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Fagrækken for alle specialer er ændret. For specialet Gulvlægger er skoleundervisningen udvidet med 4 uger. Denne revision vil som følge af eud-reformen indebære euv og talentspor. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling i specialer. 4. Uddannelsens struktur Hvis en elev indgår en uddannelsesaftale undervejs i grundforløbet, beregnes uddannelsestiden fra afslutningen af grundforløbet, som om eleven er skolevejselev. Uddannelsen afsluttes den sidste fredag i marts eller september. Det faglige udvalg kan forskyde afslutningen under iagttagelse af helligdage. Nærmere oplysninger herom findes på Skolerne kan efter samråd med det faglige udvalg forskyde den afsluttende skoleperiode i forhold til den afsluttende dato. Elever under 25 år med tilstrækkelig, relevant erhvervserfaring kan søge om afkortning af hovedforløbets uddannelsestid, når ét af følgende krav er opfyldt: 1. Har gennemført et andet speciale inden for Træfagenes Byggeuddannelse. 2. Har gennemført uddannelsen som Byggemontagetekniker. 3. Har gennemført en anden erhvervsuddannelserne indenfor bygge- og anlæg og har mindst 18 måneders erhvervserfaring fra beskæftigelse på byggepladser, evt. som elev. 4. Har mindst 24 måneders relevant erhvervserfaring, jvnf. regelsættet for EUV-elever. Det faglige udvalg tager stilling til afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på baggrund af en dokumenteret ansøgning. Hvis eleven har indgået en uddannelsesaftale vedlægges en indstilling fra praktikvirksomheden. Det faglige udvalgs regler om afkortning af uddannelsestiden er nærmere beskrevet på bygud.dk. Elever over 25 følger de regler for afkortning, der er beskrevet i bekendtgørelsen. På grundlag af kompetenceafklaringen af eleven afklarer skolen evt. godskrivning for skoleundervisningen efter hovedbekendtgørelsens 50 og 54. 1

2 Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. De omtrentlige antal uger, der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum, der bør planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke til en præcis uddannelseslængde. Ligeledes er de 2 ugers valgfag og 3 ugers valgfri specialefag for overblikkets skyld, fordelt med en uge på hvert skoleophold. De valgfri specialefag kan skolen, efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg, placere i forlængelse af ordinære skoleophold eller uafhængigt af disse. Dog således, at de afvikles mod slutningen af elevens uddannelsesforløb. Hovedforløb Ca. 35 ugers praktik 1H 5* ugers skole Ca. 25 ugers praktik 2H 5* ugers skole Ca. 25 ugers praktik 3H 5* ugers skole Ca. 25 ugers praktik 4H 5* ugers skole Ca. 25 ugers praktik 5H 5* ugers skole med eksamen og praktisk prøve * Ud over de 25 ugers obligatorisk undervisning er der 2 ugers valgfag og 3 ugers valgfri specialefag. Placering af disse foretager skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag og uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Grundfaget Teknologi E er valgt fordi fagets målbeskrivelser giver mulighed for at supplere og understøtte de uddannelsesspecifikke fag i den helhedsorienterede tilrettelæggelse af undervisningen. Faget Byggeri og arbejdsmiljø skal give eleverne en grundlæggende forståelse af at tænke personlig sikkerhed og værnemidler ind i alle faser af en arbejdsopgave. Endvidere skal faget give eleven mulighed for at forholde sig til arbejdspladsen og virksomhedens sikkerhedsorganisations arbejdsopgaver og ansvar. Der ud over indgår målbeskrivelser vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed i stort set alle fag. Faget Byggeri og samfund skal blandt andet give eleven kendskab til dennes arbejdssituation holdt op imod samfundet, arbejdsmarkedet og virksomhedernes opbygning og dagligdag, samt reguleringen af løn og arbejdsforhold gennem aftalesystemet. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. 2

3 Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3b er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 4: Eux, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er fagrækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af eux. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag nr af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Det faglige udvalg udfærdiger en logbog, som skolen udleverer til eleven ved udgangen af grundforløbet. Den udfyldte logbog medbringes på hvert skoleophold og udgør de praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte praktikperioder, jvnf. Hovedbekendtgørelsens regler herom. Praktikvirksomhedens angivelse af elevens arbejdsopgaver og kompetenceniveau danner grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, således at elevens praksiserfaringer og refleksioner inddrages i opgaveløsningen på skolen. 3

4 Logbogen udgør også den afsluttende praktikerklæring efter sidste praktikperiode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Virksomheden skal således sørge for at den udfyldte og underskrevne logbog bliver afleveret til det lokale uddannelsesudvalg på skolen ved start af sidste skoleophold. Samt at eleven har fået en kopi. Logbogen er en del af Det faglige udvalgs kvalitetskontrol med praktikperioderne, og behandles af de lokale uddannelsesudvalg efter nærmere aftaler her. og beviser mv. Den indledende case til den afsluttende prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Den mundtlige prøve bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Den praktiske prøve bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Censorerne er ikke tilstede under prøvens afvikling. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for bedømmelsen Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af svendebrev foregår under en elevsamling, som er sammenfaldende med elevens udlæringsdato. 4

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Den angivne fordeling af fag på skoleperioderne er vejledende. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Grundfag, alle specialer 2 Teknologi 6, 7, 8, 9 E 2 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 23 Alle specialer Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 3, 4, 6 Rutineret 1 x x Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x Byggeri og samfund 13, 14 Rutineret 1 x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x Specialerne: tømrer og tækkemand Råd og svamp 4, 6, 24 Rutineret 0,5 x x Konstruktionstegning 7, 18, 22 1,5 x x x x Montage døre og vinduer 4-12, 21 Rutineret 0,5 x x Tagkonstruktion, principper 4-12, 18 2 x x x Tagkonstruktion, udførelse 4-12, 18 2 x x x Udvendigt tagarbejde, principper 4-12, 19, 20, 22, 23 1,5 x x x Udvendigt tagarbejde, udførelse 4-12, 19, 20, 22, 23 2 x x x Specialerne: tømrer og gulvlægger Gulvkonstruktion og trægulve 4-12, 17 1,5 x x Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 4-12, 15, 16 1,5 x x Præstationsstandard Vejledende tid 5

6 Fagnavn Specialet: tømrer Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Ydervægskonstruktion, principper 4-12, 21, 25 1 x Ydervægskonstruktion, udførelse 4-12, 21, 25 1 x Trappearbejde 27 Rutineret 0,5 x Sammensatte tømmerkonstruktioner x Praktisk prøve x Specialet: tækkemand Tækkeunderlag 4-12, 23, 30 2 x x Tækning 4-12, 28 3,5 x x Kviste 4-12, 29 1,4 x x Sammensatte tækkekonstruktioner 1 14, 18 24, x Praktisk prøve 1 14, 18 24, ,6 x Specialet: gulvlægger Vådrum 4-12, 31 33, 39 4 x x x x Belægning på trapper 4-12, 31-33, 35 2,5 x x x x Belægning på gulve 4-12, 31 33, 39 2 x x x x Specielle gulve 4-12, 31-33, 35, 39 2 x x x x Fugefri gulve m. sikkerhed 4-12, x x x x Sammensatte gulvopgaver 1 12, x Praktisk prøve 1 12, x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Alle specialer Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus 2, 8 AMU mål x x x Isolering BR og varmetabsberegning ved byg- 9 AMU mål x x x 6

7 Fagnavn ninger Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 2, 3, 12 AMU mål x x x Fuger - fugning ved vinduer og døre 2, 3, 12, 21 AMU mål x x x Vægbeklædning buet gips 2, 3, 8, 12 AMU mål x x x Specialerne: tømrer og tækkemand Vægkonstruktioner rundtømmer 2, 3, 4, 12, 25 Uden niveau 0,5 x x x Vægkonstruktioner timberframing 2, 3, 4, 12, 25 Uden niveau 0,5 x x x Traditionelle træsamlinger 6, 8, 12, 18 1 x x x Specialet: tømrer Trapper 27 Rutineret 1 x x x Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 1 x x x Udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 1 x x x brug af El-håndværktøj 12 1 x x x Samlinger i høvlet konstruktionstræ 12, 18 1 x x x Specialet: tækkemand Tækkekendskab 8, 12, 28 Rutineret 1 x x x Specialet: gulvlægger Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbeklædning 0,1 uge Vådrum Udførelse af vinylsvejsning 0,2 uge Vådrum Klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 8, 12, 31, 32 AMU mål 1 x x x 7

8 Fagnavn 0,6 uge Vådrum - Finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,1 uge Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Gulve 8, 12, 17, 37, 39 AMU mål 1 x x x montering af trægulve 0,2 uge Gulve montering af parketgulve 0,2 uge Gulve Reparation af trægulve 0,2 uge Gulve - afslibning af gulve 0,2 uge Gulve - efterbehandling af gulve 0,2 uge. Montering af vinyl på skråvægge 8, 12, Rutineret 0,4 x x x Installationsgulve 8, 12 Rutineret 0,6 x x x Vådrum udførelse af vådrumssikring 0,4 uge 8, 12, 15 AMU mål 1 x x x Vådrum fliser og klinker på vådrumsikr. underlag 0,2 uge Dekorationer i gulv- og vægfliser 0,4 uge Komplicerede og dekorative parketbelægninger. 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Tæppebelægning med komplicerede intarsia 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Komplicerede belægningstekniker 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt

9 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Specialet: tømrer Ydervægskonstruktion, principper Ekspert 1 Ydervægskonstruktion, principper Ydervægskonstruktion, udførelse Ekspert 1 Ydervægskonstruktion, udførelse Tagkonstruktion, principper Ekspert 2 Tagkonstruktion, principper Tagkonstruktion, udførelse Ekspert 2 Tagkonstruktion, udførelse Udvendigt tagarbejde, principper Ekspert 1,5 Udvendigt tagarbejde, principper Udvendigt tagarbejde, udførelse Ekspert 2 Udvendigt tagarbejde, udførelse Specialet: gulvlægger Vådrum Ekspert 4 Vådrum Belægning på gulve Ekspert 2,5 Belægning på gulve Belægning på trapper Ekspert 2 Belægning på trapper 9

10 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Den angivne fordeling af fag på skoleperioderne er vejledende. Om euv Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet med fire uger i forhold til hovedforløbet for ordinære elever. Afkortningen fremkommer ved, at euv-eleverne dels ikke skal undervises i fagene Byggeri og samfund samt Byggepladsindretning dels ikke har valgfag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Grundfag, alle specialer 2 Teknologi 6, 7, 8, 9 E 2 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 21 Alle specialer Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x Specialerne: tømrer og tækkemand Råd og svamp 4, 6, 24 Rutineret 0,5 x x Konstruktionstegning 7, 18, 22 1,5 x x x x Montage døre og vinduer 4-12, 21 Rutineret 0,5 x x Tagkonstruktion, principper 4-12, 18 2 x x x Tagkonstruktion, udførelse 4-12, 18 2 x x x Udvendigt tagarbejde, principper 4-12, 19, 20, 22, 23 1,5 x x x Udvendigt tagarbejde, udførelse 4-12, 19, 20, 22, 23 2 x x x Specialerne: tømrer og gulvlægger Gulvkonstruktion og trægulve 4-12, 17 1,5 x x Præstationsstandard Vejledende tid 10

11 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 4-12, 15, 16 1,5 x x Specialet: tømrer Ydervægskonstruktion, principper 4-12, 21, 25 1 x Ydervægskonstruktion, udførelse 4-12, 21, 25 1 x Trappearbejde 27 Rutineret 0,5 x Sammensatte tømmerkonstruktioner x Praktisk prøve x Specialet: tækkemand Tækkeunderlag 4-12, 23, 30 2 x x Tækning 4-12, 28 3,5 x x Kviste 4-12, 29 1,4 x x Sammensatte tækkekonstruktioner 1 14, 18 24, x Praktisk prøve 1 14, 18 24, ,6 x Specialet: gulvlægger Vådrum 4-12, 31 33, 39 4 Belægning på gulve 4-12, 31-33, 35 2,5 Specielle gulve 4-12, 31 33, 39 2 Belægning på trapper 4-12, 31-33, 35, 39 2 Fugefri gulve m. sikkerhed 4-12, Sammensatte gulvopgaver 1 12, x Praktisk prøve 1 12, x Valgfri uddannelsesspecifikke fag Alle specialer Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus 2, 8 AMU mål x x x 11

12 Fagnavn Isolering BR og varmetabsberegning ved bygninger Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 9 AMU mål x x x 2, 3, 12 AMU mål x x x Fuger - fugning ved vinduer og døre 2, 3, 12, 21 AMU mål x x x Vægbeklædning buet gips 2, 3, 8, 12 AMU mål x x x Specialerne: tømrer og tækkemand Vægkonstruktioner rundtømmer 2, 3, 4, 12, 25 Uden niveau 0,5 x x x Vægkonstruktioner timberframing 2, 3, 4, 12, 25 Uden niveau 0,5 x x x Traditionelle træsamlinger 6, 8, 12, 18 1 x x x Specialet: tømrer Trapper 27 Rutineret 1 x x x Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 1 x x x Udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 1 x x x brug af El-håndværktøj 12 1 x x x Samlinger i høvlet konstruktionstræ 12, 18 1 x x x Specialet: tækkemand Tækkekendskab 8, 12, 28 Rutineret 1 x x x Specialet: gulvlægger Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbeklædning 0,1 uge Vådrum Udførelse af vinylsvejsning 0,2 uge Vådrum 8, 12, 31, 32 AMU mål 1 x x x 12

13 Fagnavn Klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 0,6 uge Vådrum - Finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,1 uge Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Gulve 8, 12, 17, 37, 39 AMU mål 1 x x x montering af trægulve 0,2 uge Gulve montering af parketgulve 0,2 uge Gulve Reparation af trægulve 0,2 uge Gulve - afslibning af gulve 0,2 uge Gulve - efterbehandling af gulve 0,2 uge. Montering af vinyl på skråvægge 8, 12, Rutineret 0,4 x x x Installationsgulve 8, 12 Rutineret 0,6 x x x Vådrum udførelse af vådrumssikring 0,4 uge 8, 12, 15 AMU mål 1 x x x Vådrum fliser og klinker på vådrumsikr. underlag 0,2 uge Dekorationer i gulv- og vægfliser 0,4 uge Komplicerede og dekorative parketbelægninger. 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Tæppebelægning med komplicerede intarsia 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Komplicerede belægningstekniker 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Antal skoleuger i alt 26 13

14 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Specialet: tømrer Ydervægskonstruktion, principper Ekspert 1 Ydervægskonstruktion, principper Ydervægskonstruktion, udførelse Ekspert 1 Ydervægskonstruktion, udførelse Tagkonstruktion, principper Ekspert 2 Tagkonstruktion, principper Tagkonstruktion, udførelse Ekspert 2 Tagkonstruktion, udførelse Udvendigt tagarbejde, principper Ekspert 1,5 Udvendigt tagarbejde, principper Udvendigt tagarbejde, udførelse Ekspert 2 Udvendigt tagarbejde, udførelse Specialet: gulvlægger Vådrum Ekspert 4 Vådrum Belægning på gulve Ekspert 2,5 Belægning på gulve Belægning på trapper Ekspert 2 Belægning på trapper 14

15 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Den angivne fordeling af fag på skoleperioderne er vejledende. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Grundfag, alle specialer 2 Teknologi 6, 7, 8, 9 E 2 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 23 Alle specialer Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 3, 4, 6 Rutineret 1 x x Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x Byggeri og samfund 13, 14 Rutineret 1 x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x Specialet: tømrer Råd og svamp 4, 6, 24 Rutineret 0,5 x x Konstruktionstegning 7, 18, 22 1,5 x x x x Montage døre og vinduer 4-12, 21 Rutineret 0,5 x x Tagkonstruktion, principper 4-12, 18 Ekspert 2 x x x Tagkonstruktion, udførelse 4-12, 18 Ekspert 2 x x x Udvendigt tagarbejde, principper 4-12, 19, 20, 22, 23 Ekspert 1,5 x x x Udvendigt tagarbejde, udførelse 4-12, 19, 20, 22, 23 Ekspert 2 x x x Specialerne: tømrer og gulvlægger Præstationsstandard Vejledende tid 15

16 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Gulvkonstruktion og trægulve 4-12, 17 1,5 x x Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 4-12, 15, 16 1,5 x x Specialet: tømrer Ydervægskonstruktion, principper 4-12, 21, 25 Ekspert 1 x Ydervægskonstruktion, udførelse 4-12, 21, 25 Ekspert 1 x Trappearbejde 27 Rutineret 0,5 x Sammensatte tømmerkonstruktioner x Praktisk prøve x Praktisk prøve 4-12, 21, 25 0,6 x Specialet: gulvlægger Vådrum 4-12, 31 33, 39 Ekspert 4 x x x x Belægning på trapper 4-12, 31-33, 35 Ekspert 2,5 x x x x Specielle gulve 4-12, 31 33, 39 Ekspert 2 x x x x Belægning på gulve 4-12, 31-33, 35, 39 Ekspert 2 x x x x Fugefri gulve m. sikkerhed 4-12, x x x x Sammensatte gulvopgaver 1 12, x Praktisk prøve 1 12, x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Alle specialer Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus Isolering BR og varmetabsberegning ved bygninger Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2, 8 AMU mål x x x 9 AMU mål x x x 2, 3, 12 AMU mål x x x 16

17 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Fuger - fugning ved vinduer og døre 2, 3, 12, 21 AMU mål x x x Vægbeklædning buet gips 2, 3, 8, 12 AMU mål x x x Specialet: tømrer Vægkonstruktioner rundtømmer 2, 3, 4, 12, 25 Uden niveau 0,5 x x x Vægkonstruktioner timberframing 2, 3, 4, 12, 25 Uden niveau 0,5 x x x Traditionelle træsamlinger 6, 8, 12, 18 1 x x x Trapper 27 Rutineret 1 x x x Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 1 x x x Udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 1 x x x brug af El-håndværktøj 12 1 x x x Samlinger i høvlet konstruktionstræ 12, 18 1 x x x Specialet: gulvlægger Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbeklædning 0,1 uge Vådrum Udførelse af vinylsvejsning 0,2 uge Vådrum Klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 0,6 uge Vådrum - Finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,1 uge Gulve montering af trægulve 0,2 uge Gulve montering af parketgulve 0,2 uge Gulve Reparation af trægulve 0,2 uge Gulve - afslibning af gulve 0,2 uge Gulve - efterbehandling af gulve 0,2 uge. 8, 12, 31, 32 AMU mål 1 x x x 8, 12, 17, 37, 39 AMU mål 1 x x x Montering af vinyl på skråvægge 8, 12, Rutineret 0,4 x x x 17

18 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Installationsgulve 8, 12 Rutineret 0,6 x x x Vådrum udførelse af vådrumssikring 0,4 uge Vådrum fliser og klinker på vådrumsikr. underlag 0,2 uge Dekorationer i gulv- og vægfliser 0,4 uge 8, 12, 15 AMU mål 1 x x x Komplicerede og dekorative parketbelægninger. 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Tæppebelægning med komplicerede intarsia 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Komplicerede belægningstekniker 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet tømrer Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet tømrer 9,5 7,5 18

19 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Den angivne fordeling af fag på skoleperioderne er vejledende. Om euv Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet med fire uger i forhold til hovedforløbet for ordinære elever. Afkortningen fremkommer ved, at euv-eleverne dels ikke skal undervises i fagene Byggeri og samfund samt Byggepladsindretning dels ikke har valgfag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Grundfag, alle specialer 2 Teknologi 6, 7, 8, 9 E 2 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 21 Alle specialer Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x Specialet: tømrer Råd og svamp 4, 6, 24 Rutineret 0,5 x x Konstruktionstegning 7, 18, 22 1,5 x x x x Montage døre og vinduer 4-12, 21 Rutineret 0,5 x x Tagkonstruktion, principper 4-12, 18 Ekspert 2 x x x Tagkonstruktion, udførelse 4-12, 18 Ekspert 2 x x x Udvendigt tagarbejde, principper 4-12, 19, 20, 22, 23 Ekspert 1,5 x x x Udvendigt tagarbejde, udførelse 4-12, 19, 20, 22, 23 Ekspert 2 x x x Ydervægskonstruktion, principper 4-12, 21, 25 Ekspert 1 x Ydervægskonstruktion, udførelse 4-12, 21, 25 Ekspert 1 x Præstationsstandard Vejledende tid 19

20 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Trappearbejde 27 Rutineret 0,5 x Sammensatte tømmerkonstruktioner x Praktisk prøve x Praktisk prøve 4-12, 21, 25 0,6 x Specialerne: tømrer og gulvlægger Gulvkonstruktion og trægulve 4-12, 17 1,5 x x Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 4-12, 15, 16 1,5 x x Sammensatte tømmerkonstruktioner x Praktisk prøve x Praktisk prøve 4-12, 21, 25 0,6 x Specialet: gulvlægger Vådrum 4-12, 31 33, 39 Ekspert 4 x x x x Belægning på trapper 4-12, 31-33, 35 Ekspert 2,5 x x x x Specielle gulve 4-12, 31 33, 39 Ekspert 2 x x x x Belægning på gulve 4-12, 31-33, 35, 39 Ekspert 2 x x x x Fugefri gulve m. sikkerhed 4-12, x x x x Sammensatte gulvopgaver 1 12, x Praktisk prøve 1 12, x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Alle specialer Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus Isolering BR og varmetabsberegning ved bygninger 2, 8 AMU mål x x x 9 AMU mål x x x Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og 2, 3, 12 AMU mål x x x 20

21 Fagnavn isocyanater Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Fuger - fugning ved vinduer og døre 2, 3, 12, 21 AMU mål x x x Vægbeklædning buet gips 2, 3, 8, 12 AMU mål x x x Specialet: tømrer Vægkonstruktioner rundtømmer 2, 3, 4, 12, 25 Uden niveau 0,5 x x x Vægkonstruktioner timberframing 2, 3, 4, 12, 25 Uden niveau 0,5 x x x Traditionelle træsamlinger 6, 8, 12, 18 1 x x x Trapper 27 Rutineret 1 x x x Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 1 x x x Udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 1 x x x brug af El-håndværktøj 12 1 x x x Samlinger i høvlet konstruktionstræ 12, 18 1 x x x Specialet: gulvlægger Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbeklædning 0,1 uge Vådrum Udførelse af vinylsvejsning 0,2 uge Vådrum Klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 0,6 uge Vådrum - Finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,1 uge Gulve montering af trægulve 0,2 uge Gulve montering af parketgulve 0,2 uge Gulve Reparation af trægulve 0,2 uge Gulve - afslibning af gulve 0,2 uge Gulve - efterbehandling af gulve 0,2 uge. 8, 12, 31, 32 AMU mål 1 x x x 8, 12, 17, 37, 39 AMU mål 1 x x x 21

22 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Montering af vinyl på skråvægge 8, 12, Rutineret 0,4 x x x Installationsgulve 8, 12 Rutineret 0,6 x x x Vådrum udførelse af vådrumssikring 0,4 uge Vådrum fliser og klinker på vådrumsikr. underlag 0,2 uge Dekorationer i gulv- og vægfliser 0,4 uge 8, 12, 15 AMU mål 1 x x x Komplicerede og dekorative parketbelægninger. 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Tæppebelægning med komplicerede intarsia 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Komplicerede belægningstekniker 8, 13, 32, 33, 34 1 x x x Antal skoleuger i alt 26 Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet tømrer Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet gulvlægger 9,5 7,5 22

23 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Teknologi E Byggeri og samfund Bygger og energi Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Svendeprøven afvikles i sidste skoleperiode, så uddannelsen afsluttes samtidig med de elever, der følger et ordinær EUD forløb, sidste fredag i marts eller september. Vejledende forløbsoversigt for EUX-elever GF 1 GF 2 Praktik 1H 19 ugers skole Praktik 2H 19 ugers skole Praktik 3H 19 ugers skole Praktik 4H Minimum 3 ugers skole Der afvikles tre skoleforløb af minimum 19 uger med faglige og gymnasiale fag. Dertil det afsluttende skoleforløb på minimum 3 uger til bl.a. svendeprøven. De resterende 3 skoleuger på hovedforløbet op til de i uddannelsen med EUX fastsatte undervisningsuger på 63 uger udgøres af valgfri specialefag, som den enkelte skole placerer og aftaler i den lokale undervisningsplan sammen med eller uafhængigt af skoleperioderne. Det faglige udvalgs anbefaling af fordeling af fag og uger for de tre specialer i uddannelsen i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD fremgår af Bilag 1. 23

24 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Eux gymnasiale fag: Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Antal uger Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Dansk A 7 x x x Engelsk B 5,2 x x x Matematik B 5,6 x x x Fysik B 4,2 x x x Kemi C 3 x x x Byggeteknologi B 3 x x x Skoleperiode 3 Teknikfag - Byggeri og energi B 4 x x x x Større skriftlig opgave 1 x Eksamensprojekt 1 x Valgfag 5 Matematik A x x x Kemi B x x x Samfundsfag B x x x Antal skoleuger i alt 39 Skoleperiode 4 24

25 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Alle specialer Arbejdsprocesser 8, 9, 11, 12 Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2 Arbejdsplanlægning 8, 10 Kvalitetssikring 4 Arbejdsmiljø og sikkerhed 2, 3, 6, 10 Materialer 4, 5 Rulle- og bukkestillads 2, 12 Kundekontakt 11 Specialerne: tømrer og tækkemand Opstilling og montage af tagkonstruktioner 8, 9, 12, 18, 22 Udvendigt tagarbejde 12, 19 Montage af vinduer og udvendige døre 8, 9, 12, 21 Specialerne: tømrer og gulvlægger Konstruktion og beklædning af skillevægge 8, 9, 12, 15 Gulvkonstruktioner 8, 9, 12, 17 Specialet: tømrer Tagbelægning 8, 9, 12, Facadekonstruktion 8, 9, 12, 25 Loftsbeklædning 8, 9, 12, 26 Montage af inventar og listearbejde 12, 21, 27 Opmåling og montering af trapper 12, 27 Specialet tækkemand Tækning 8, 9, 12, 28 Brandsikring 8, 12, 30 Kviste 8, 9, 12, 29 Rygninger 8, 12, 28 Gavl- og facadekonstruktioner 8, 9, 12, 23 Isolering af konstruktioner 8, 9, 12 Indvendig beklædninger 8, 9, 12, 15 Specialet gulvlægger Vådrum 8, 9, 12, 33, 39 Undergulve 8, 12, 31, 39 Linoleum, vinyl, luvtæppe og nålefilt 8, 12, 32, 33, 39 Trægulve 8, 9, 12, 34, 39 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 25

26 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Specialgulve 8, 12, 36, 39 Overfladebehandling 8, 12, 37, 39 Profiler 8, 12, 35 Ledende gulve 8, 12, 38 Installationsgulve 8, 12, 38 Fugefri gulve 8, 12, 39, 40 Trappebelægning 8, 12, 31, 32 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 26

27 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. 27

28 Elevtype EUX MEST PREUD Uddybning EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 28

29 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5. 29

30 Bilag 1. Det faglige udvalgs anbefalinger vedr. EUX Det faglige udvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD følgende fordeling af fag og timer for de tre specialer i uddannelsen: Grundforløb 2. del EUD med C fag Teknisk eux-model A I alt uger Afkortning Uger efter Bemærkninger afkortning Matema- 8 0 Gælder for ordinære eud-forløb eud Valgfag - Grundfag tik F, Teknologi F Eud-faglig grundforløbsundervisning Afsluttende grundforløbsprojekt eud Brand og førstehjælp Rulle bukke stillads Certificeringer Samfundsfag C Fast Gælder for både ordinære forløb og eux-forløb eud Dansk C Fast 0 Læst på 1. del af grundforløbet Engelsk C Fast Fysik C Fast eud Matematik C Fast 8 Gælder for eux-forløb Teknologi C Valg - FU Samlet for grundforløbet 20 20,0 Hovedforløb Alle specialer eud Teknologi E Læst i grundforløbet eud Byggeri og sikkerhed eud Byggeri og samfund Læst i grundforløbet eud Byggeri og energi Læst i grundforløbet eud Byggepladsindretning, rutineret eud Nivellering og afsætning, rutineret 0,5 0 0,5 eud Valgfri specialefag eud Valgfag Anvendes til gymnasial valgfag Specialerne tømrer og tækkemand eud Tagkonstruktion, principper eud Tagkonstruktion, udførsel eud Montage døre og vinduer, rutineret 0,5 0 0,5 eud Konstruktionstegning 1,5 0 1,5 eud Udvendigt tagarbejde, principper 1,5 0 1,5 eud Udvendigt tagarbejde, udførsel eud Råd og svamp, rutineret 0,5 0 0,5 Specialerne tømrer og gulvlægger eud Gulvkonstruktion og trægulve, avanceret 1,5 0 1,5 eud Vådrumsopbygn m. lette skillevægge, avanceret 1,5 0 1,5 Specialet tømrer eud Ydervægskonstruktion, principper avanceret eud Ydervægskonstruktion, udførsel avanceret eud Trappearbejde, avanceret 0,5 0 0,5 eud Praktisk prøve 1 1 eud Sammensat tømrerkonstruktion, avanceret 2 2 Specialet tækkemand eud Tækning, avanceret 3,5 0 3,5 eud Tækkeunderlag, avanceret

31 eud Kvist, avanceret 1,4 0 1,4 eud Sammensatte tækkekonstruktioner, avanceret eud Praktisk prøve 0,6 0 0,6 Specialet gulvlægger eud Belægning på gulve, avanceret 2,5 0 2,5 eud Belægning på trapper, avanceret eud Specielle gulve, avanceret eud Vådrum, avanceret eud Fugefri gulve m. sikkerhed eud Sammensatte gulvopgaver eud Praktisk prøve Samlet ugeantal for eud i hovedforløbet Gymnasiale fag på hovedforløb Timer efter Uger efter afkortning afkortning htx Dansk A Fast C-niveau læst på grundforløbet htx Engelsk B Fast 130 5,2 C-niveau læst på grundforløbet htx Matematik B Fast 140 5,6 C-niveau læst på grundforløbet htx Fysik B Fast 105 4,2 C-niveau læst på grundforløbet hf Kemi C Fast 75 3 eux Teknikfag B - Byggeri og energi Valg - FU Valg af c-fag + løft til B- niveau eux Byggeteknologi B Fast 75 3 C-niveau læst på grundforløbet htx Samfundsfag C Fast 0 0 C-niveau læst på grundforløbet htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Samfundsfag C til Elev-valg B Større skriftlig opgave Fast 25 1 Eksamensopgave Fast 25 1 Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Undervisningsuger på EUX ialt 83,0 31

32 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet uanset speciale, gennemgår eleverne følgende skolefag: Byggepladsindretning og affaldshåndtering Rutineret Vejledende varighed 1 uge. Mål - Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger - Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse. - Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger - Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald - Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald 7-trinsskala. Nivellering og afsætning Rutineret Vejledende varighed 0,5 uge. Mål - Eleven kan til brug for afsætning og nivellering ved almindeligt forekommende højdeafsætninger og fladenivellement opstille og anvende forskellige typer af relevante nivelleringsinstrumenter - Eleven kan ud fra udførte nivelleringer føre en målebog og udregne koter - Eleven kan medvirke ved opmåling og afsætning af produktionsemne i terræn Bestået/ikke bestået Byggeri og energiforståelse Rutineret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover - Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri - Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans - Eleven kan foretage beregning af dugpunkt - Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter, har for bygningers energiforbrug - Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper - Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner 7-trinsskala. 32

33 Byggeri og samfund Rutineret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. - Eleven har kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. - Eleven har kendskab til arbejdsmarkedets opbygning. - Eleven har kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system. 7-trinsskala. Byggeri og arbejdsmiljø Rutineret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål - Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV). - Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader - Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger, - Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, samt kan forholde sig til, hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, herunder branche-arbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v. - Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer 7-trinsskala. Hertil er der to ugers valgfag for alle specialer, som skolen udbyder medfør Hovedbekendtgørelsen 28 For at opnå kompetencemålene for Træfagenes Byggeuddannelse, specialerne Tømrer og Tækkemand, gennemgår eleverne yderligere følgende skolefag, Råd og svamp Rutineret Vejledende varighed 0,5 uger. Mål - Eleven kan genkende råd- og svampe- og insektskader - Eleven kan udtage prøver til teknisk undersøgelse - Eleven kan udbedre skader i.h.t. en teknisk rapport - Eleven kan vurdere og anvende kemisk og konstruktiv træbeskyttelse - Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med råd og svampeskader - Eleven kan vælge relevante materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejde med råd, svampe og insektangreb Bestået /ikke bestået 33

34 Konstruktionstegning Vejledende varighed 1,5 uge. Mål - Eleven kan udføre målfaste konstruktionstegninger i 2D og 3D - Eleven kan forstå og anvende de symboler og illustrationer der anvendes i byggeriets tegninger - Eleven har kendskab til tegningsudveksling i forskellige standarder jvnf. det digitale byggeri - Eleven kan anvende frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer 7-trinsskala. Montage af døre og vinduer Rutineret Vejledende varighed 0,5 uger. Mål - Eleven kan vejlede om og montere vinduer og døre, under hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, udluftning og tæthedskrav - Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med døre og vinduer. - Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse med montering af døre og vinduer, listearbejde og fugning 7-trinsskala. Tagkonstruktion principper Vejledende varighed 2 uger. Mål - Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og kviste - Eleven kan beregne vinkler og længder til brug for tagkonstruktion ved brug af trigonometri. - Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, udluftning og tæthedskrav. - Eleven kan redegøre for og planlægge udvekslinger i tagkonstruktioner - Eleven kan vælge korrekt fastgørelse af tagkonstruktioner - Eleven kan orientere sig om relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejde med tagkonstruktioner, herunder vælge dimensioner til almindelig anvendte spær. - Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner - Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given tagkonstruktion 7-trinsskala. Tagkonstruktion principper Ekspert Vejledende varighed 2 uger. 34

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 27.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 287 af 15.3.2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Ændret 6. december 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse BEK nr 287 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016. Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af det faglige fællesudvalg for Murer -, stenhugger og, stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 266 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11.7.

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Udstedt 29. juni 2015 Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere