Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus"

Transkript

1 Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

2 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til kommende år 9 2. Målrapportering Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Redegørelse for reservation Mål og resultater Mål og resultater: Skematisk oversigt Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten 19

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Figur 1: Indtægter og omkostninger Figur 2: Balancens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Tabel 1: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Tabel 3: Reservation Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Regnskabstabeller Tabel 4: Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatdisponering Tabel 6: Balancen Tabel 7: Egenkapitalforklaring Tabel 8: Inddækning af merforbrug Tabel 9: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Udvikling i årsværk Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Note 4: Hensatte forpligtelser (supplerende note) Obligatoriske bilag og øvrige tabeller Bilag 1: Nøgletal Bilag 2: Klare mål for brugerrettede opgaver

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus er en statsinstitution under Kulturministeriet, som har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, (herunder give muligheder til nye talenter) indenfor billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave. Opgaverne er beskrevet i Akt 121 7/ samt i vedtægter af marts Der er 26. april 2007 indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet gældende for årene 2007 til Institutionen har som vision, at alle aktører indenfor billedkunst, kunsthåndværk, design og konservering skal kende Statens Værksteder for Kunst og Håndværk som en institution, der gennem samarbejde, høj faglighed og faciliteter af høj kvalitet kan yde et afgørende bidrag til udviklingen af særligt krævende projekter, (og hvor der gives tilbud for nye talenters professionelle udvikling) Årets faglige resultater Med hensyn til faglige resultater har Statens Værksteder for Kunst og Håndværk ift. den samlede målopfyldelse jf. nedenstående målopfyldelsesskema opnået en opfyldelsesprocent på 100, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Statens Værksteder har i 2008 fortsat det strategi- og udviklingsarbejde, der påbegyndtes i 2006 med gennemførelsen af omverdens- og brugerundersøgelsen. Statens Værksteders strategiske udvikling retter sig mod fokusområderne, faciliteter, faglighed og samarbejde. En professionel og målrettet kommunikationsindsats, står som en central ledelsesproces i dette arbejde. Udviklingen af institutionens faciliteter omfatter dels den modernisering og udvikling af institutionens tilbud og services over for brugerne, som vi tog fat på i Vi har således i 2008 taget det nye digitale værksted i brug, hvilket har indfriet et åbenlyst behov hos en stor del af institutionens brugere. Storformatprinter, 3D printerudstyr og professionelt digitalt fotoudstyr er gode eksempler på nye redskaber, som har fået stor betydning for værkstedernes samlede tilbud i det forgangne år. Satsningen på miniatelierer som supplement til de mere stationære atelierer har sammen med hurtigere online-behandlinger af ansøgninger, hvor projekterne har været under tidspres, øget institutionens fleksibilitet.

5 -5- Institutionens fokus på faglighed har i 2008 bl.a. givet sig udslag i iværksættelse af et pilotprojekt der skulle afklare grundlaget for opbygningen af en vidensbank ifm. de kunstneriske arbejdsprocesser. Med etableringen af en internetbaseret vidensbank for de kunstneriske processer vil det blive muligt for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk at udvide sin kulturelle position og skabe en åben vidensinstitution, som kan supplere husets nuværende virke. Vidensbanken vil skabe ny adgang til den store faglige viden, som igennem årene er akkumuleret i huset, og et sådant tiltag vil dermed bidrage til, at institutionen får relevans og betydning for en målgruppe, der er mange gange større end de brugere, som løbende arbejder i værksteder og atelierer. Ligeledes vil vidensbanken styrke institutionens kommunikative profil og med etableringen af en engelsk version også nå målgrupper i Norden og resten af verden. Forprojektet til vidensbanken blev i januar 2009 afsluttet og foreligger nu som en rapport, der beskriver de rammer og vilkår en sådan portal og vidensbank vil skulle oprettes i. Projektets iværksættelse afventer ekstern finansiering. Statens Værksteder søger løbende at styrke sine samarbejdsrelationer med andre virksomheder og institutioner i kulturlivet. På baggrund af analyserne i omverdens- og brugerundersøgelsen, har institutionen desuden ønsket at gøre en særlig indsats for at øge kendskabet i målgruppen af industrielle designere. Samtidig har det været en væsentlig satsning, ift. moderniseringen af institutionens faciliteter, at disse kunne modsvare behovene i denne målgruppe. I 2008 uddelte SVKH, i samarbejde med Normann Copenhagen og Linkup, for første gang den nyindstiftede talentpris til unge designere, Time To Design. Prisen består af et arbejdsophold på SVKH, en udstilling i Normann Copenhagens flagship store, mediedækning gennem Linkup, samt et kontant tilskud på kr. fra Kulturministeriet. Den officielle prisoverrækkelse blev foretaget af kulturminister Brian Mikkelsen ved et pressearrangement i Gammel Dok Pakhus i august 2008, hvor den unge danske designer Anne Romme modtog prisen. Statens Værksteder har ifm. indstiftelsen af prisen konstateret en markant øget opmærksomhed fra målgruppen af designere og har også efterfølgende fået tydeligt flere ansøgere i dette felt. Statens Værksteder har gennem 2008 fortsat haft fokus på institutionens aktive kommunikationsindsats. Kommunikationsplanen, der skal sikre en styrket informationsindsats og dialog med brugerne, har ført til et øget antal ansøgninger via nettet, ligesom der er en klar tendens blandt institutionens brugere til øget informationssøgning via svkh.dk. Med udgangen af 2008 kan vi konstatere at vores primære kommunikationsplatform, hjemmesiden, nu er oppe på gennemsnitligt 3000 unikke brugere om måneden. Hjemmeside og nyhedsbrev forsyner vores målgrupper med artikler og opdaterede informationer om faciliteter og mulige fremstillingsteknikker, ligesom der gives indblik i konkrete projekter, links til

6 -6- udstillinger, faktuelle oplysninger om ansøgningsforhold og databasebaseret oversigt over hvornår der igen er plads i de enkelte faciliteter blev det første hele år med brugerevalueringer. SVKH indførte i 2007 brugerevaluering, bl.a. for at følge op på målsætninger i resultatkontrakten og for løbende at kunne forbedre institutionens tilbud ift. brugernes efterspørgsel. Brugerevalueringerne fra det forgangne år indeholder foruden en meget høj procent af brugere der enten angiver tilfreds eller meget tilfreds ved spørgsmålet om generel tilfredshed med arbejdslegatet, også konkrete forslag og ønsker om nye tiltag. Antallet af brugere i 2008 er på niveau med de tidligere år og svarer således godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse. Til gengæld kan vi konstatere, at antallet af ansøgninger har været støt stigende de seneste år, hvorfor antallet af afslåede ansøgninger vil være tilsvarende stigende. Samtlige ophold på Statens Værksteder i 2008: 162 Samlet antal ansøgere de seneste fem år Årstal Procedure ophold Administrative ophold Ansøgninger afslået Samtlige ophold pr. år I alt Note: Administrative ophold beskriver antallet af brugere der administrativt har modtaget kortere arbejdsophold iht. fastlagte kriterier. Som man kan se, ligger antallet af ophold i snit for på mellem ophold. Stigningen i ansøgertallet, som kan læses af tabellen, vurderes at hænge sammen med den kraftige kommunikationsindsats som Statens Værksteder har iværksat de seneste år. Dermed er vi godt på vej til at indfri vores målsætning om øget kendskabsgrad i feltet af potentielle ansøgere, og heraf flere ansøgere. De opnåede faglige resultater vurderes alt i alt som tilfredsstillende, idet der foruden det fortsatte udviklingsarbejde har været fuld belægning på både værksteder og gæsteboliger. Samtidig konstaterer vi stigende ansøgertal samt en høj grad af brugertilfredshed blandt institutionens brugere. For uddybende analyser og vurderinger henvises til afsnit Mål og resultater.

7 Årets økonomiske resultat Figur 1: Indtægter og omkostninger kr. 9000,0 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Kilde: Dannes automatisk ud fra resultatopgørelsen i Tabel 4. I årets bevilling indgår obligatorisk opsparing på t.kr. 100 samt anvendelse af reserveret bevilling på t.kr. 363,4. Indtægter og omkostninger balancerer næsten i 2008, idet årets resultat var et lille overskud på t.kr. 11,6. Set i lyset af årets hændelser må resultatet betegnes som tilfredsstillende. Der henvises til resultatopgørelsen i tabel 4 afsnit 3 for yderligere forklaring. Figur 2: Balancens sammensætning 4.000, , kr , , , , ,0 500,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Kilde: 2008 dannes automatisk ud fra balancen i tabel tal er fra årsrapport 2007.

8 -8- Statens Værksteder vigtigste aktiver er maskiner og produktionsudstyr, hvoraf hovedparten er afskrevet og for største delens vedkommende må betegnes som forretningskritiske. De væsentligste passiver er gæld til leverandører, skyldige feriepenge, anden kortfristet gæld samt reservationer. Der henvises til balancen i tabel 6 afsnit 3.3 for yderligere kommentarer. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning 150,0 100, kr. 50,0 0,0-50, ,0 Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Kilde: 2008 dannes automatisk ud fra balancen i tabel tal er fra årsrapport Egenkapitalen består af startkapitalen på t.kr. 130 og et negativt overført overskud på t.kr. 53,3 (underskud primo t.kr. 65,0 plus årets resultat på t.kr. 11,6). Se endvidere Tabel 5. Resultatdisponering i afsnit 3.2 samt Tabel 7. Egenkapitalforklaring i afsnit 3.4. Statens Værksteder budgetterer med et overført overskud på t.kr.8,0 i Figur 4: Låneramme og SKB-gæld kr. 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0-500,0-1000, Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Kilde: 2008 dannes automatisk ud fra balancen i tabel tal er fra årsrapport Oplysninger om låneramme er fra SKS.

9 -9- Der har ikke været overskridelser af lånerammen i Resultatet skal ses i lyset af, at der på budgettidspunktet var usikkerhed omkring størrelsen af flere poster i regnskabet, herunder bevillingsændring i forhold til de indgåede indkøbsaftaler. Meromkostninger til løn, telefon/internet og varekøb til værksteder samt en ekstraopkrævning i december vedrørende regulering af ejendomsskatten kunne således kun rummes i regnskabet på grund af mindreforbrug til energi, it-tjenesteydelser, rengøring, konsulentbistand samt reparation og vedligeholdelse. Resultatet for 2008 foreligger på baggrund af en meget stram budgetstyring hvilket har gjort det muligt at indhente underskuddet for forrige år samt imødegåelse af ovennævnte ekstraopkrævning Finansielle nøgletal Der henvises til bilag 2. Nøgletal. 1.5 Forventninger til kommende år SVKH forventer at den aktive kommunikationsindsats vil opretholde og fortsat styrke institutionens position i feltet med et højt kontaktniveau og høj kendskabsgrad blandt brugere og potentielle brugere. Institutionen vil dermed styrke sin centrale position som en aktiv kulturinstitution for professionelle kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer og som netværksskaber i disse områder. SVKH håber i den forbindelse også at det bliver muligt at opnå ekstern finansiering til iværksættelse af den omtalte vidensportal for de kunstneriske arbejdsprocesser. Institutionen forventer at SVKHs position i design-målgruppen vil stå godt og vil blive yderligere styrket i ind- og udland af det fortsatte initiativ omkring Time to design - talentprisen. Institutionen forventer desuden at de nye faciliteter på Gammel Doks værksteder vil se en støt stigende anvendelse i årene frem. SVKH budgetterer med et nul-budget for I betragtning af at institutionens anlægsaktiver for en stor dels vedkommende er af ældre dato giver det en vis usikkerhed ift. behovet for fremtidige reinvesteringer. SVKH risikerer dermed et øget pres på lånerammen og tilsvarende øget pres på driftsbudgettet ifa. øgede afskrivninger.

10 Målrapportering 2.1. Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Arbejdslegater -7663,4-119,7 7771,4 100 % I alt -7663,4-119,7 11,6 100 % Statens Værksteder har kun et produkt arbejdslegater. Samtlige indtægter og omkostninger er derfor henført til dette produkt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Designfaciliteter Statens Værksteder har ønsket at styrke sin position overfor den af institutionens fire målgrupper, der udgøres af industrielle designere. Dette hænger sammen med analyseresultatet fra omverdens- og brugerundersøgelsen, der blev foretaget i Her fremgik det at antallet af ansøgere inden for dette område i en årrække havde været vigende, hvilket kunne henføres til de markant ændrede arbejdsteknikker i dette område i de seneste år. Generelt har denne gruppe tidligere benyttet sig af traditionelle værkstedsteknikker til prototype- og modelfremstilling, mens det seneste årtis digitale revolution har gjort, at unge designere i dag i stor udstrækning benytter forskellige computerredskaber. Statens Værksteder har ikke været på forkant med denne udvikling, hvorfor kendskabsgraden naturligt har været vigende. I 2007 og 2008 har institutionen derfor satset meget på at forny de designrelaterede faciliteter. Kommunikationsindsats og designpris Samtidig med fornyelsen af husets designmæssige faciliteter har der været iværksat en målrettet kommunikationsindsats overfor designerne. Et konkret tiltag på designområdet var indgåelsen af samarbejdet med designvirksomheden Normann Copenhagen og netværket for unge arkitekter og designere, Linkup om at indstifte en ny talentpris til unge designere kaldet Time to Design. Det vurderes, at indstiftelsen af prisen har givet institutionen en god dækning i pressen samt øget trafik på institutionens hjemmeside, der i lanceringsperioden havde fordoblet antallet af unikke brugere, og hvor man samtidig kunne konstatere en trafik fra Time to design-hjemmesiden til Statens Værksteders hjemmeside. Efterfølgende har man endvidere kunne notere sig mærkbart flere ordinære ansøgninger fra dette område, heraf en del som har fået opmærksomhed mod institutionen efter at

11 -11- have søgt talentprisen. Designprisen og samarbejdet mellem de tre partnere blev evalueret i begyndelsen af Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto [ ] 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Faciliteter 671,1 363,4 307,7 Modernisering af designværksted ,0 184,3 307, Husleje ,1 179,1 0,0 0 Kilde: Bevillingsafregningen og Navision Stat (fordeling).

12 Mål og resultater Mål og resultater: Skematisk oversigt Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2008 Resultat % Ydelse: Faglighed Resultatkrav i 2008 Resultat % Øget kendskab til fagligheden og større udbytte for kunstnere ifm. ansøgninger og ifm. projekter > 75 % af brugerne af den faglige rådgivning værdsætter den (er tilfredse eller meget tilfredse) 100% af de brugere der har benyttet den faglige rådgivning har været enten 'tilfredse' eller 'meget tilfredse'. 100 Ydelse: Faciliteter Resultatkrav i 2008 Resultat % At give tidssvarende tilbud, der modsvarer brugere og potentielle brugeres behov. 100 Træ: Norm 3, Belægn. 100 %; Metal: Norm 3, belægn. 100 %; Grafik: Norm.1,5, belægn. 85 %; Foto: Norm 1, belægn. 85 %; Tekstil: Norm 1, belægn. 85 %; Væv: Norm 1,5, belægn. 85 %; Konserv: Norm 1, belægn. 85 %; Ler: Norm 1, Belægn. 85 %. Træ: Norm 3, Belægn. >100 %; Metal: Norm 3, belægn. >100 %; Grafik: Norm.1,5, belægn. >85 %; Foto: Norm 1, belægn. >85 %; Tekstil: Norm 1, belægn. >85 %; Væv: Norm 1,5, belægn. 85 %; Konserv: Norm 1, belægn. >85 %; Ler: Norm 1, Belægn. >85 %. Ydelse: Samarbejde Resultatkrav i 2008 Resultat % Mulighed for fælles tiltag, kommunikationsaktiviteter, større kontaktflade, større engagement i SVKH, bedre muligheder for stedets brugere Samarbejdsaftale med min. 3 private netværksaktører Samarbejdsaftale med Kunsten.nu, samarbejdsaftale med Linkup, samarbejdsaftale med Normann Copenhagen 100 Mulighed for fælles tiltag, kommunikationsaktiviteter, større kontaktflade, større engagement i SVKH, bedre muligheder for stedets brugere Samarbejdsaftale med min. 2 offentlige netværksaktører Samarbejdsaftale med Kunstrådet (DIVA), samarbejdsaftale med U-Turn Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger Statens Værksteder har et indsatsområde der retter sig mod faglighed. Det har de seneste år været i ledelsens fokus at øge kendskabet til den faglighed, der står til rådighed i institutionen. Fagligheden handler i denne forbindelse om den professionelle kunstneriske og håndværksmæssige viden der understøtter arbejdsprocesserne ifm. arbejdslegater. Det har dermed været centralt at få indblik i brugernes

13 -13- vurdering af den faglige rådgivning der tilbydes, samt at få inspiration til at øge udbuddet eller karakteren af rådgivningsområder hvis muligt. I lyset af denne overvejelse har det været interessant at forfølge ideen om at opbygge en vidensog netværksportal omkring de kunstneriske arbejdsprocesser. Brugerevalueringerne har efter sit første hele år, 2008, vist meget høj tilfredshedsgrad. Af de brugere der i evalueringerne angiver at have benyttet sig af den faglige rådgivning angiver 100% at være enten tilfreds eller meget tilfreds. Samtidig indeholder brugerevalueringerne en række forslag og ønsker om udvidelse af tilbuddene om faglig rådgivning. Det er ledelsens vurdering at der med brugerevalueringerne er indført et godt og anvendeligt redskab til den fortsatte udvikling af fagligheden i institutionen. 3. Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Statens Værksteders regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Kilde til anvendte data er anført under hver tabel.

14 Resultatopgørelse Tabel 4: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0-363,4-307,7 Reserveret af indeværende års bevillinger 671,1 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , , ,7 Salg af varer og tjenesteydelser -49,1-96,5 0,0 Tilskud til egen drift -105,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,7 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 1.654, , ,0 Forbrugsomkostninger i alt 1.654, , ,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 2.339, , ,5 Andre personaleomkostninger 51,1 53,0 54,7 Pension 294,4 323,5 362,5 Lønrefusion 3,8-146,3-28,1 Personaleomkostninger i alt 2.688, , ,6 Af- og nedskrivninger 252,9 332,0 350,0 Andre ordinære driftsomkostninger 2.693, , ,8 Ordinære driftsomkostninger i alt 7.288, , ,4 Resultat af ordinær drift 5,9-45,0-122,3 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -7,6-4,4-4,0 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster -1,7-49,3-126,3 Finansielle poster Finansielle indtægter -2,5-18,8-10,0 Finansielle omkostninger 69,5 56,5 75,0 Resultat før ekstraordinære poster 65,3-11,6-61,3 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 65,3-11,6-61,3 Kilde: SKS

15 -15- Resultatopgørelsen viser et overskud på t.kr. 11,6. Ud over den ordinære bevilling er der i 2008 anvendt t.kr. 363,4 af den reserverede bevilling til ekstra husleje og opfyldelse af resultatkrav. For så vidt angår årsværksforbrug henvises til note 1. Personaleomkostninger i afsnit 5. Årets afskrivninger på t.kr. 549,6 (se note 2 og 3) er reduceret med donation på t.kr. 217,6 til i alt t.kr. 332,0. Frigivelse af obligatorisk opsparing 2008 er indarbejdet i budgettet for Tabel 5: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud -65,3 11,6 61,3 Kilde: Statens Budgetsystem Årets resultat et overskud på t.kr. 11,6 er disponeret til overført overskud under egenkapitalen.

16 Balancen Tabel 6: Balancen, 1000 kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) 130,0 130,0 Færdiggjorte udviklingsprojekter 120,2 105,9 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 3 Immaterielle anlægsaktiver i Udbytte til staten 0,0 0,0 alt 120,2 105,9 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -64,2-53,3 Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og It-udstyr Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Egenkapital i alt 65,8 76,7 Hensatte forpligtelser 51,1 104,0 18,0 9, , ,0 Langfristede gældsposter 349,3 280,5 FF4 Langfristet gæld 1.331,5 904,9 0,0 0,0 FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt Donationer 420,6 482, , ,5 Statsforskrivning 130,0 130,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 130,0 130,0 Langfristet gæld i alt 1.752, ,5 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 1.794, ,4 Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 611,4 464,5 Leverandører af varer og tjenesteydelser 603,1 928,6 Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld -65,3 141,6 Likvide beholdninger 5 Skyldige feriepenge 280,3 353,9 FF5 Uforrentet konto 544,1 423,7 Reserveret bevilling 671,1 307,7 FF7 Finansieringskonto 344,6 773,2 Igangværende arbejder for fremmed regning Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt 63,5 43,2 952, , , ,6 0,0 14,9 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt 1.489, ,7 Gæld i alt 3.241, ,3 Aktiver i alt 3.358, ,0 Passiver i alt 3.358, ,0 Kilde: SKS Immaterielle og materielle anlægsaktiver er specificeret i note 2 og 3. For så vidt angår differencen mellem anlægsaktiver og langfristet gæld på t.kr. 92,9 henvises til afsnit Hensatte forpligtelser er reguleret ultimo se supplerende note Egenkapitalforklaring

17 -17- Tabel 7: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: 2008 Egenkapital primo R-året 0,0 Startkapital primo 130,0 +Ændring i startkapital 0,0 Startkapital ultimo 130,0 Opskrivninger primo 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 Overført overskud primo -65,0 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 +Overført fra årets resultat 11,6 - Bortfald af årets resultat 0,0 - Udbytte til staten 0,0 Overført overskud ultimo -53,3 Egenkapital ultimo R-året 76,7 Kilde: Statens Budgetsystem Differencer i egenkapitalen mellem SKS og bevillingsafregningen som følge af øreafrundinger ved overgangen til omkostningsbaserede bevillinger i 2007 er udlignet centralt ved korrektion til bevillingsafregningens opgørelse af egenkapitalen i 2008, som herefter svarer til SKS Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Der har ikke været overskridelser af lånerammen, hvorimod disponerings-reglerne ikke er opfyldte i Som det fremgår af balancen, er der en difference mellem anlægsaktiver og langfristet gæld på t.kr. 92,9 ved årets slutning. Forklaringen på differencen er følgende: Statens Værksteder har i 2008 efter aftale med departementet korrigeret for en fejl på t.kr. 77,1 vedrørende donationer i primobalancen. Fejlen er opstået som følge af manglende neutralisering af afskrivninger i 2006, hvilket har medført, at donationer er optaget med t.kr. 497,6 i åbningsbalancen i stedet for t.kr.420,5. Den tilsvarende forøgelse af den langfristede gæld primo fra t.kr ,0 til t.kr.1.245,1 er sket ved at Økonomistyrelsen har trukket beløbet på FF4 den 11.marts Der er efter afstemning og likviditetsflytning for 4. kvartal bogført en anskaffelse på t.kr. 15,8. Afstemning og likviditetsflytning vedrørende denne post foretages i 1.kvartal 2009.

18 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 8: Inddækning af merforbrug 1000 kr., løbende priser Akk. opsparing Akk. opsparing 2008 ultimo 2006 ultimo 2007 Lønsumsloft 2800,0 Lønforbrug 2896,9 Difference 92,7 111,7-96,9 Kilde: FL+TB og Navision Stat Lønsumsloftet er overskredet med t.kr. 96,9 i Overskridelsen inddækkes af opsparingen ultimo Bevillingsregnskabet Tabel 9: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Difference Budget 2009 Nettoudgiftsbevilling -7800,0-7326,0-7300,0-26,0-7600,0 Nettoforbrug af reservation 671,1-671,1-363,4-307,7-307,7 Indtægter -164,2-5,0-119,7 114,7-14,0 Indtægter i alt -7293,1-8002,1-7783,1-219,0-7921,7 Udgifter 7358,4 7936,7 7771,4 165,3 7860,4 Årets resultat 65,3-65,3-11,6-53,7-61,3 Kilde: Dannes automatisk ud fra resultatopgørelsen i tabel 4. Budgettal for 2008 er fra årsrapport Indtægterne er trods større egenindtægter lavere end forventet, hvilket skyldes et mindre nettoforbrug af reservation. Selv om Statens Værksteder i december modtog en ekstraregning vedrørende regulering af ejendomsskatten er udgifterne også lavere end budgetteret hovedsageligt som følge af besparelser. 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter:

19 -19- Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, CVR nummer , er ansvarlig for: Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten København, 31. marts 2009 Frederik Hardvendel Direktør Karoline Prien Kjeldsen Departementschef 5. Bilag til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger

20 -20- årsværk/antal Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2009 Antal årsværk 6,0 7,0 5,9 6,3 6,1 Tilgang af medarbejdere 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 Afgang af medarbejdere 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Kilde. Årsrapport 2007 samt SLS-uddata 852. Budgetteret afgang ved udgangen af 2009 vedrører deltidsansat kommunikationsmedarbejder, som aflønnes af resultataftalemidler. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning 150,0 0,0 150,0 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 150,0 0,0 150,0 Tilgang 15,8 0,0 15,8 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 165,7 0,0 165,7 Akk. afskrivninger 59,8 0,0 59,8 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,8 0,0 59,8 Regnskabsmæssig værdi pr ,9 0,0 105,9 Årets afskrivninger 30,0 0,0 30,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 30,0 0,0 30,0 Afskrivningsperiode/år 5 0 Primosaldo pr ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Afgang 0,0 Kostpris pr ,0 Note 3: Materielle anlægsaktiver 1000 kr. are ale r og by Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under opførelse Infra str ukt ur tions anlæ g og an spo rt ma tenta r og Itud I alt

21 -21- Primobeholdning 0,0 0,0 5437,8 90,0 1798,4 7326,1 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 5437,8 90,0 1798,4 7326,1 Tilgang 0,0 0,0 215,5 0,0 134,2 349,8 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 5653,3 90,0 1932,6 7675,9 Akk. afskrivninger 0,0 0,0 4568,3 81,0 1652,1 6301,4 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,0 0,0 4568,3 81,0 1652,1 6301,4 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 1085,0 9,0 280,5 1374,5 Årets afskrivninger 0,0 0,0 307,6 9,0 203,0 519,6 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 307,6 9,0 203,0 519,6 Afskrivningsperiode/år I gangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdige materielle 0,0 anlægsaktiver Kostpris pr ,0 4. Hensatte forpligtelser 1000 kr. Saldo primo 51,1 Åremålshensættelse direktør 53,0 I alt 104,0 Bilag 1: Oversigt over nøgletal

22 kr Negativ udsvingsrate - 50,2 % -41,0 % 2 Akkummuleret overskudsgrad - 0,8 % -0,7 % 3 Udnyttelsesgrad af låneramme - 53,3 % 34,1 % 4 Overskudsgrad - -0,9 % 0,1 % 5 Bevillingsandel - 97,9 % 98,8 % 6a Ekstraordinære poster, udgifter - 0,0 % 0,0 % 6b Ekstraordinære poster, indtægter - 0,0 % 0,0 % 7 Tab på debitorer - 0,0 % 0,0 % 8 Kapitalandel - 4,4 % 5,0 % 9 Nedskrivningsrate - 0,0 % 0,0 % 10 Afskrivningsrate - 77,7 % 81,1 % 11 Opretholdelsesgrad - 99,7 % 66,5 % 12 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.) Soliditetsgrad - 2,0 % 2,3 % 14 Reservationsflow - 10,0 % 0 % 15 Reservationsandel - 8,6 % 0,0 % 16 Akk. reservationsandel - 8,6 % 4,2 % Kilde: SKS Bilag 2: Klare mål for brugerrettede opgaver Statens Værksteder for Kunst og Håndværk

23 -23- Dimension Produkt Klare mål Målemetode Bedømmelse FK Tidssvarende faciliteter der modsvarer ansøgernes behov. Høj belægningsgrad på faciliteter Opgørelse ift. normtal for de enkelte faciliteter Tilfredsstillende OK Tilfredshed med faciliteter og rådgivning Brugerundersøgelse Brugerne skal opleve tilfredshed med faciliteter og rådgivning. Tilfredsstillende TG Information på nettet Brugerne skal opleve let adgang til relevant information på nettet Brugerundersøgelse Tilfredsstillende TG Selvbetjeningsmulighed Opgørelse: antal digitale ansøgninger Brugerne skal kunne benytte digital ansøgningsprocedure Tilfredsstillende FK = faglig kvalitet OK = oplevet kvalitet TG = tilgængelighed A = andet

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2015 for Statens Værksteder for Kunst Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r B i l l e d k u n s t s k o l e r n e April 2008 -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. D a n m a r k s D e s i g n s k o l e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. D a n m a r k s D e s i g n s k o l e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r D a n m a r k s D e s i g n s k o l e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2. Målrapportering... 7 Resultatmål 1: 1. realbehandling

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

SLVs Årsrapport 2007. Årsrapport 2007 Statens Luftfartsvæsen

SLVs Årsrapport 2007. Årsrapport 2007 Statens Luftfartsvæsen Årsrapport 2007 Statens Luftfartsvæsen Indholdsfortegnelse 1. BERETNING 3 1.1 PRÆSENTATION AF SLV 3 1.2 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT 4 1.3 ÅRETS FAGLIGE RESULTAT 7 1.4 FORVENTNINGER TIL 2008 8 2. MÅLRAPPORTERING

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8538 CVR-nr. 82091459 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 9164 CVR-nr. 21533319 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Budgettering af balance og drift 2008

Budgettering af balance og drift 2008 Økonomistyrelsen, den 15. marts 2007 Budgettering af balance og drift 2008 Vejledning om anvendelse af regneark til budgettering af balance og resultatopgørelse i relation til finanslovforslaget for 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8468. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8468. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8468 CVR-nr. 78939516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 5 Offentligt Årsrapport 2008

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 5 Offentligt Årsrapport 2008 Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 5 Offentligt Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Budget Mail: splh@bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311 ÅRSREGNSKAB for Læborg Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8932 CVR-nr. 16315311 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere