Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden 1 2. Orientering fra forvaltningen Energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse 3 4. Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler - GENOPTAGET 7 5. Fjerritslev Tennisklub - ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg Ansøgning om nye redskaber til motionscentret i Aabybro Hallen Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om at få tilført kr. ekstra i tilskud i Udmøntning af budget 2011 for Jammerbugt Kulturskole Åbne biblioteker Oprettelse af Danseskole Globalt udsyn og lokal inspiration Status / afslutning på projekt sundhedsfarlige og faldefærdige boliger - Indsatspuljen Punkter på lukket møde: 14. Indstilling om kondemnering og nedrivning og evt. køb på tvangsauktion Afbud: Inge Pedersen (A)

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 3 1. Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden orienterer bl.a. om følgende: LAG for Jammerbugt- og Vesthimmerland kommuner Fiskeri-LAG Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Mødet i marts afholdes den 14. marts kl Fraværende: Tilbage til toppen

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 4 2. Orientering fra forvaltningen / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra forvaltningen. Sagsbeskrivelse Forvaltningen orienterer bl.a. om følgende sager: Investering i Conventus-program proces Aftale omkring madpakkehus Temamøde om biblioteksudvikling Aabybro Hallen H. H. Fritidscenter Møde om Kulturaftalen den 2. marts Indvielse af i Egnssamlingen den 28. januar Kulturpulje Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 5 3. Energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse / Claus Eriksen Beslutningstema Forslag om tiltag til energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse. Perspektivet er, at der indenfor en femårsperiode kan opnås væsentlige besparelser på lokaletilskudsudgifterne til opvarmning af foreningsejede lokaler. Sagsbeskrivelse Folkeoplysningslovens 25 forpligter kommuner til at yde minimum 65% i lokaletilskud til godkendte driftsuddgifter i godkendte folkeoplysende foreningers egne lokaler, i forhold til hvor mange af foreningens medlemmer der er 0 25 år. Der er ikke krav om, at der ydes lokaletilskud til medlemmer over 25 år. I Jammerbugt Kommune gives der 100% i lokaletilskud til de 0-25 årige og til de over 65 årige. Til mellemgruppen i intervallet år gives der fra og med %. En af de driftsudgifter, der er tilskudsberettigede, er udgifter til el og varme budgettet til folkeoplysning var på i alt kr., heraf kr. til lokaletilskud. Andelen heraf givet til el, vand og varme udgjorde jf. de godkendte foreningsregnskaber for 2009, kr. Skønsmæssigt udgør udgiften til belysning kr. af de kr er det seneste år hvorfra der foreligger godkendte foreningsregnskaber. De 47 foreninger som får udgifter til el og varme betalt over lokaletilskuddet, har udgifter for i alt kr. De 10 foreninger der har de største udgifter til el/varme, har udgifter mellem kr. og kr. årligt. De modtager 53% af det samlede tilskud til el, vand og varme i alt kr. Lokaletilskudsprocenten på 100% for størstedelen af foreningsmedlemmerne i Jammerbugt Kommune og på 85% for de årige, betyder at foreningerne har et meget lille økonomisk incitament til at investere i energibesparende foranstaltninger, da foreningerne normalt vil få dækket størstedelen af udgiften til energi over lokaletilskuddet. De væsentligste elementer der indgår i, hvor stor varmeudgiften er i det enkelte klubhus er: Varmesystem, antal kvadratmeter, antal medlemmer, forbrugs- vaner og isoleringsstand.

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 6 Mange klubhuse opvarmes i dag med el, hvilket er en uforholdsmæssig dyr opvarmningsform. Udviklingsafdelingen peger på, at der som grundlag for en energibesparende indsats i klubhuse, bør udarbejdes energirapporter for de aktuelle bygninger. Udviklingsafdelingens bemærkninger I forbindelse med den lovpligtige energibesparende indsats i kommunalt ejede bygninger, udarbejdes der en energirapport med energimærkning. Energi- rapporterne udarbejdes af ekstern konsulent, da Jammerbugt Kommune ikke har medarbejdere der er uddannet til dette. Der vælges foranstaltninger med energibesparelser der kan forrentes indenfor fem år. Udviklingsafdelingen vurderer, at det vil være mest rentabelt, at fokusere på de foreninger der har de største energiudgifter, og som derfor vil give det største besparelsesprovenu. Ud over de besparelser der opnås over forholdsvis kort tidshorisont, vil en energibesparende indsats påvirke det samlede CO 2 regnskab i positiv retning. Endvidere vil en række af de foreninger hvor ny opvarmningsteknologi, varmestyring m.v. etableres, få mere tilfredsstillende opvarmning af lokalerne. Hvis der tages udgangspunkt i, at fokusere på foreninger fra og med kr. i energiudgift i 2009 regnskabstal, er der 22 foreninger med udgifter over kr. Udgiften beløb sig til kr. Oversigt over energiudgifter betalt til foreninger over lokaletilskud i 2009 Forening El, vand, varme Forening El, vand, varme Pandrup Skytteforening 20 Schæferhundeklubben 67, 5 Aabybro Renegades MC 12 KFUM Spejderne Skovsgaard 3 Pandrup Billardklub 27 KFUM Spejderne i Tranum 9 Danske Baptistspejdere Pandrup 6 Brovst IF 9 Ingstrup Sportsforening 27 Brovst Tennis og Cykelklub 5 Pandrup Modelflyveklub 5 Tranum GF 42 Pandrup Gymnastik og 41 KFUM Spejderne Øland 19 Ungdomsforening Moseby Jagtforening 6 Tranum IT Landsbyforening 15 FDF Pandrup 43 DCH Han Herred 1 Saltum Idrætsforening 64 Dansk Politihundeforening 12 Jetsmark Idrætsforening 106 De grønne Pigespejdere Brovst 3 Aabybro Idrætsforening 145 Hjortdal Ungdoms og 17 Idrætsforening Nørhalne Rideklub 4 Vester Han Herred Skytteforening 8 KFUM Spejderne Aabybro 19 Thorup-Klim Boldklub 43 Vedsted Gymnastikforening 8 KFUM Spejderne Bonderup 52 Biersted IF 12 Han Herred Motorklub 9 KFUM Spejderne Gjøl 8 Bokseklubben Orion 17

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 7 Gjøl Ro- og Kajakklub 6 KFUM Spejderne i Fjerritslev 24 Birkelse IF 64 Fjerritslev Gymnastikforening 3 FDF Aabybro Vedsted 45 Fjerritslev Tennisklub 8 FDF Biersted 3 Fjerritslev IF 95 Gjøl Sejlklub 12 KFUM Spejderne i Kettrup 37 Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne 67 Han Herred MC Klub 8 Gjøl Gymnastik- og Boldklub 52 Ørebro Boldklub 36 total Energirapporterne skal blandt andet indeholde: Generel vurdering af energiforholdene i bygningen. Pege på hvilke energibesparende foranstaltninger der kan forrentes på maksimalt fem år. Prisen på etableringen af den enkelte foranstaltning Beregnet årlig besparelse på den enkelte foranstaltning Erfaringsmæssigt koster energirapporterne kr. pr. stk., hvilket med udgangspunkt i 22 bygninger, svarer til ca kr. Model 1 Energikonsulent udarbejder energirapport ved foreninger med energiudgifter over kr. i takt med at der indgås aftaler med den enkelte forening. Foreningen tilbydes de energibesparende foranstaltninger der giver den bedste forrentning, dog skal foranstaltningen kunne forrentes på højst 5 år. Foreningen optager et lån til betaling af investeringen, eller afholder selv udgiften over egne midler. Foreningen får samme tilskud til energiudgifter som før etableringen af de energibesparende investeringer, indtil udgiften er betalt, dog maksimalt i 5 år. Styrker og svagheder ved model 1: er afprøvet med enkelte foreninger kan finansieres over det aktuelle budget til Folkeoplysning kræver at en forening er indstillet på selv at stå for finansieringen ingen realkreditinstitutter vil p.t. låne til en forening afhængig af om en forening over egne midler kan finansiere etableringen, eller at det er muligt at optage et lån i pengeinstitut Model 2 Energikonsulent udarbejder energirapporter ved foreningsklubhuse med udgifter over kr. I alt 22 foreninger. Jammerbugt Kommune finansierer som et anlægstilskud udgifterne til energibesparende foranstaltninger, der kan forrentes på maksimalt 5 år, jf. energikonsulentens konklusioner. Det kan ske enten via lån eller via træk på kassen. Hvor vidt der er låneadgang, kan Statsforvaltningen først tage stilling til, når det konkrete låneprojekt er på plads.

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 8 Budget til folkeoplysende virksomhed nedsættes årligt med et beløb, der svarer til den opgjorte årlige besparelse. Styrker og svagheder ved model 2: flere foreninger vil have mulighed for at sige ja til modellen, da foreningerne ikke selv skal finansiere etableringen. man kan ikke tvinge foreninger til at modtage tilbud om energibesparende foranstaltninger, med mindre der sker ændring i Regelsæt for tilskud til Folkeoplysende Virksomhed i Jammerbugt kommune. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Model 1 Finansieres over det aktuelle budget til Folkeoplysning. Model 2 Finansieres ved optagelse af lån/træk på kassen til energibesparende foranstaltninger. Budget til Folkeoplysning beskæres årligt med et beløb svarende til besparelsesprovenuet fra de udførte energibesparende foranstaltninger. Udgift til energikonsulent skønnet kr., indgår i låneoptagelsen/træk på kassen. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med model 2. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Udsat til næste møde. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 9 4. Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler - GENOPTAGET / Noël Mignon Beslutningstema Drøftelse af principper for ansøgninger til Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget (FOU) eller Landdistriktsrådet, som ikke umiddelbart falder ind under et af de respektive områder. Sagsbeskrivelse I forbindelse med ansøgningsrunderne til Kultur- og Landdistriktsmidlerne har der været ansøgninger, som er blevet henvist til f.eks. FOU, men som alligevel er blevet afvist her, da der enten ikke er flere penge, fordi den falder udenfor området, eller fordi ansøgninger af den type normalt henvises til budgetforhandlingerne. Et par friske eksempler er ansøgninger om vandingsanlæg til Starkærbanen og køb af jordareal til Dansk Politihundeforening. Disse søgte og blev i første omgang behandlet under- kultur- og landdistriktsmidlerne, hvorfra de fik afslag og blev henvist til FOU. Der er imidlertid ikke afsat midler til denne type ansøgninger under FOU. FOU kan søges om tilskud til lokaler og vedligehold ifølge Folkeoplysningsloven og det lokale regelsæt for Jammerbugt Kommune, og administrerer en Start og Udviklingspulje, hvorunder denne type ansøgninger heller ikke er støtteberettigede. Hvis Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fremover ønsker at have mulighed for at støtte den type projekter, som typisk er projekter fra sportsforeninger, er der flere muligheder Der kan afsættes en ramme til det på FOU s budget. Der kan afsættes en ramme til det på Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget s budget. Man kan revidere støttekriterierne for kultur- og landdistriktsmidlerne. Ad.1. Ønsker Kommunalbestyrelsen, at FOU skal kunne behandle og bevilge penge til denne type ansøgninger, kan Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen afsætte en ramme på FOUs budget til formålet

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 (ifølge Folkeoplysningslovens 6 stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk.1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område). Ved at godkende det lokale regelsæt for området har Kommunalbestyrelsen i forvejen afsat et beløb til Start- og Udviklingspuljen og til Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse. Praksis for behandlingen af den omtalte type ansøgninger har hidtil været som nedenfor beskrevet: Ansøgningen behandles i det udvalg, som området hører under. Er det en ansøgning, som vedrører fritidsområdet, behandles ansøgningen i FOU, som tilkendegiver hvorvidt udvalget kan anbefale ansøgningen. Ansøgningen sendes videre til KFL med FOU s indstilling. Hvis FOU ser positivt på ansøgningen, indstilles det, at ansøgningen medtages ved budgetlægningen for det efterfølgende år. Ansøgningen behandles derefter i KFL-udvalget. Hvis FOUs positive indstilling godkendes, oversendes ansøgningen som budgetønske til de førstkommende budgetforhandlinger. Dilemmaet ved denne model er, at FOU formentlig ikke vil prioritere denne type ansøgninger Ad 2. Ønskes det, at der er en ramme, som Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget kan disponere over, kan rammen findes på udvalgets budget. Dilemmaet ved denne model er, at der formentlig vil være et overlap mellem de midler, som FOU disponerer over og de midler Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget disponerer over, når der er tale om ansøgninger på mindre beløb at FOU så ikke vil blive hørt ved den type projekter at der formentligt åbnes op for rigtig mange ansøgninger Ad 3. Ønskes det, at støttekriterierne for kultur- og landdistriktsmidlerne revideres, så det bliver muligt at støtte den type projekter her, skal man blot ændre politikken på området. Dilemmaet ved denne model er, at hverken Landdistriktsrådet eller Kulturelt Samråd repræsenterer området og derfor heller ikke meningsfuldt kan foretage indstilling af sager af denne type.

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 at der formentligt åbnes op for rigtig mange ansøgninger at FOU så ikke vil blive hørt ved den type projekter Endelig er der også den mulighed, at ansøgninger af denne type kan henvises til de kommende budgetdrøftelser. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget drøfter, hvordan den type ansøgninger skal behandles fremover. Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget den Udvalget afsætter en ramme til disse ansøgninger. Der udarbejdes et forslag til rammens størrelse og beskrivelse af overordnede kriterier Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Afbud GENOPTAGET DEN 13. JANUAR 2011 KFL-udvalget har ønsket at afsætte en ramme til støtte af initiativer i idrætsog fritidslivet, som ikke har mulighed for at få tilskud via enten Start- og Udviklingspuljen eller Kultur- og Landdistriktsmidlerne, og som ikke dækkes via tilskud givet over folkeoplysningsloven (aktivitetstilskud og grundtilskud). Udvalget har ønsket forslag til rammens størrelse. Det forudsættes, at rammen skal afsættes af Kultur- og Landdistriktsmidlerne, og det foreslås, at rammen udgør kr. i Udviklingsafdelingen foreslår at følgende tre overordnede kriterier skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til støtte via rammen:

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Der skal være tale om initiativer, som falder udenfor det, der normalt kan støttes via puljerne start- og udviklingspuljen og kultur- og landdistriktsmidlerne, Der skal være tale om initiativer, som ikke i forvejen nyder tilskud via de almindelige tilskudsordninger under Folkeoplysningsudvalget (aktivitetstilskud og lokaletilskud). Dvs. at der ikke via rammen ydes støtte til almindelige driftsmidler og almindelige materialer, som må forventes at skulle bruges ved almindelige foreningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer som er i overensstemmelse med ånden i Jammerbugt Kommunes Kultur- og Fritidspolitik og Landdistriktspolitik, men som pga. kriterierne for støtte til de konkrete projekter på den ene eller anden måde falder udenfor. Ud fra en opfattelse af, at rammen ønskes afsat for at imødekomme en eksisterende problematik, og ikke for at skabe nye behov, foreslår udviklingsafdelingen følgende model til administration af rammen: Udviklingsafdelingen sender indkomne ansøgninger videre til KFL-udvalget til behandling under rammen, uanset om ansøgningerne er indkommet uopfordret eller indkommet i forbindelse med ansøgningsrunder til Start- og Udviklingsmidlerne eller Kultur- og Landdistriktsmidlerne (hvis de efter udviklingsafdelingens vurdering falder udenfor rammerne af disse). Dermed vil der både være løbende behandling af ansøgninger og (sandsynligvis) også behandling i forbindelse med ansøgningsrunder. Dette for at sikre en smidig og fleksibel sagsbehandling for ansøgeren (der er ind imellem tale om akut -sager), og for at sikre en ikke alt for ressourcekrævende administration (ingen store sagspukler). I modsætning til en model, hvor der annonceres efter ansøgninger og holdes ansøgningsrunder, er denne model enkel at administrere samtidig med, at den mødekommer de behov og situationer, der har medført ønsket om en sådan ramme. Der er med andre ord tale om den enklest mulige løsning på den problematik, der ønskes løst. Skemaet nedenfor illustrerer fordele (med grønt) og ulemper (med rødt) ved fire forskellige administrationsmodeller: 1. Ingen annoncering - løbende behandling (den anbefalede model) 2. Ingen annoncering - ansøgningsrunde(r) 3. Annoncering - løbende behandling 4. Annoncering - ansøgningsrunde(r) Løbende behandling Ansøgningsrunde(r)

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 13 Ingen annoncering Annoncering Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik uden at åbne op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Fleksibelt for ansøgere med løbende behandling Let at administrere Uretfærdig hvis nogen får kendskab til rammen og andre ikke har mulighed for at få kendskab til den. Ingen overblik alle ansøgninger inden bevilling. Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik. Retfærdig idet alle har mulighed for at få kendskab til rammen. Fleksibelt for ansøgere med løbende behandling Lettere ressource-krævende at administrere. Åbner op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Ingen overblik over andre mulige ansøgninger inden eventuel bevilling. Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik uden at åbne op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Opsamlingsheat(s) giver overblik over flere ansøgninger inden bevilling Kun lidt ressource-krævende at administrere. Uretfærdig hvis nogen får kendskab til rammen og andre ikke har mulighed for at få kendskab til den. Mindre fleksibelt for ansøgere med opsamlingsheats Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik. Retfærdig idet alle har mulighed for at få kendskab til rammen. Ansøgningsrunde(r) giver overblik over flere ansøgninger inden bevilling Forholdsvis ressourcekrævende at administrere Åbner op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Mindre fleksibelt for ansøgere med ansøgningsrunder Fordele med grønt - ulemper med rødt Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at rammen udgør 10% af Kultur- og Landdistriktsmidlerne at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender de listede kriterier for at kunne komme i betragtning til støtte under rammen at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at rammen administreres som beskrevet Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt - således at puljen udgør kr. i Fraværende:

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 14 Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Fjerritslev Tennisklub - ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg / Helle Harlund Beslutningstema Stillingtagen til ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg i Fjerritslev. Sagsbeskrivelse Fjerritslev Tennisforening har fremsendt ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlægget i Fjerritslev. Der søges om et tilskud på kr. til renoveringen. Foreningen ønsker at omlægge en eksisterende grustennisbane til kunststofbane i fyldt rødtennisgrus. Foreningen oplyser, at den pågældende bane er anlagt i 1976, og at banen er langt over den normale levetid for en grusbane. Foreningen oplyser, at udgiften til omlægning til en normal grusbane vil være ca kr. mens udgiften til omlægning til den ønskede kunstbane vil være kr. Foreningen oplyser, at der vil være en lang række fordele ved at omlægge til en kunstbane: mulighed for at spille tennis på banen hele året, hvor banen nu er lukket fra november til midt i april. mulighed for at spille tennis umiddelbart efter regnvejr. mindre støvgener for naboer. mindre vedligehold. bedre teknisk bane, hvor der ikke opstår huller mv. Foreningens budget for projektet: Udgifter: Samlet pris for omlægning til kunstbane inkl. moms Indtægter: Foreningens bidrag via opsparede midler Forventet tilskud fra Jammerbugt Kommune Forventet tilskud fra sponsorer kr kr kr kr. Tennisanlægget i Fjerritslev ligger på kommunal jord. I lejeaftalen er det aftalt, at Fjerritslev Tennisklub forestår vedligehold at banerne, dog er kommunen forpligtet til at betale for grus til to baner. Ved en omlægning af den ene bane kan Jammerbugt Kommune spare ca kr. årligt til grus.

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 16 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Budget: se sagsfremstilling. Udgiften kan alt efter beslutning i sag om principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet hvortil der ikke er afsat budgetmidler finansieres af puljen her. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgning i henhold retningsliner som vedtages under punktet Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Der bevilges kr. - dog maks. 19% af udgiftern Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om nye redskaber til motionscentret i Aabybro Hallen / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Behandling af henvendelse fra brugerne af motionscentret i Aabybro Hallen. Brugerne gør opmærksom på behovet for nye redskaber i motionscentret: Løbebånd, ski crosser og motionscykel. Sagsbeskrivelse På vegne at brugere af motionscentret i Aabybro Hallen, har Ole Kaas Ishøy den 6. december 2010 fremsendt brev til KFL-udvalget og Aabybro Hallens Brugerråd. I brevet, som er underskrevet af i alt 50 brugere af motionscentret, gør han opmærksom på behovet for nyere og bedre redskaber. Brugerne vurderer, at det største behov er et løbebånd mere (der er pt. ét løbebånd i hallens motionscenter), en ski crosser (en crosstrainer) og en motionscykel. Brugerne peger på, at antallet af brugere af motionscentret er steget efter renoveringen af svømmehallen med varmtvandsbassinet (billet til motionscentret gælder også til svømmehallen og omvendt). Henvendelsen fra brugerne blev vendt på brugerrådsmødet i Aabybro Hallen den 8. december Her kunne medlemmerne af brugerrådet nikke genkendende til problematikken og videre oplyse, at det har været nødvendigt at sætte tidsbegrænsning på løbebåndet i motionscentret alligevel er der ofte lang ventetid på at komme til på løbebåndet. Halinspektøren oplyser, at den gruppe af brugere, som har underskrevet henvendelsen, er faste brugere af motionscentret i den offentlige åbningstid hver mandag, onsdag og fredag formiddag. Der er hovedsageligt tale om seniorer. Halinspektøren oplyser, at andre faste brugere af motionscentret er Ældre i Bevægelse (20-25 personer), som har motionscentret til rådighed for sig selv en time om ugen, Gjøl Roklub (ca. 10 personer), som fast bruger motionscentret 1 timer hver tirsdag i den offentlige åbningstid og Jammerbugt Kommunes Sundhedsafdeling, som har motionscentret til rådighed i 11 timer om ugen (5 ½ time tirsdag og 5 ½ time torsdag) i forbindelse med genoptræning af sygemeldte. Sundhedsafdelingen har i denne forbindelse også behov for et ekstra

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 18 løbebånd. Behovet er så stort, at sundhedschefen den 21. december oplyser, at sundhedsafdelingen netop har besluttet at indkøbe et sådant til hallen. Dermed er den del af den beskrevne problematik imødekommet. Tilbage står brugernes ønske om en ski crosser og en motionscykel. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Anslået pris for de ønskede redskaber er kr. for en crosstrainer og kr. for en motionscykel. Hvis Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan den finansieres af Udvalgets uforbrugt midler. Høring/borger- og brugerinvolvering Henvendelsen har været drøftet på brugerrådsmøde i Aabybro Hallen, hvor brugerne gav udtryk for opbakning til ansøgningen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Der indkøbes en motionscykel. Udvalget accepterer, hvis underskuddet hermed øges. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om at få tilført kr. ekstra i tilskud i / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Behandling af ansøgning fra Han Herred Fritidscenter (HHF). HHF ansøger om at få tilført ekstra kr. i tilskud i Sagsbeskrivelse Han Herred Fritidscenter har fremsendt ansøgning om at få tilført ekstra kr. i tilskud i Baggrunden er, at Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) har opsagt et pantebrev, hvorfor HHF skal betale kr. HHF forventer dog, at beløbet bliver delt op i 2 tilbagebetalinger over 2 år. Opsigelsen af pantebrevet kommer i forbindelse med, at HHF søgt omlægning af Nykredits lån til et nyt 20-årigt lån. AFF meddeler, at AFF ikke har mulighed for at imødekomme anmodningen om at beholde den nuværende prioritet bag Nykredit, da den vurderer, at der vil være tale om støtte til overnatningsfaciliteter, som ikke er i overensstemmelse med AFFs vedtægter. HHF har EBH-bank som samarbejdspartner på udlånssiden, og oplyser, at det ikke er muligt at låne flere penge i den nuværende situation. En udgift på kr. vil ødelægge Fritidscentrets likviditet. HHF oplyser, at der arbejdes på at få hjælp fra et andet pengeinstitut, og at Fritidscentret foreløbig har været i forhandling med 8 banker og 2 kreditforeninger, uden det er lykkedes. Derfor kan HHF ikke rejse den nødvendige kapital for at indfri pantebrevet. HHF oplyser, at AFF ved direktør Nina Löwe Krarup har oplyst, at konsekvensen af manglende betaling vil være en konkursbegæring. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten giver mulighed for at yde kommunalt tilskud til Han Herred Fritidscenter, herunder vandrehjemsdelen, dog således at denne støtte holdes adskilt fra vandrehjemmets kursusaktiviteter. Økonomi og finansiering Der er ikke afsat midler til yderligere driftstilskud til hallerne.

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 20 Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da der ikke kan anvises finansiering via budgettet. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt Bestyrelsen opfordres til at optage forhandling med AFF med henblik på lempeligere afviklingsbetingelser og til at bringe balance i hallens budget. Bestyrelsen tilbydes sparring fra kommunen i denne forbindelse. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

21 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af budget 2011 for Jammerbugt Kulturskole / Noël Mignon Beslutningstema Stillingtagen til forslag fra Jammerbugt Kommunes Musikskole til udmøntning af de kr., som er tilført budget Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2011 blev der afsat kr. ekstra til Jammerbugt Kommune Kulturskole. Pengene skal bruges til dels gennemførelse af forbedret billedskoletilbud, og dels til nedbringelse af ventelisten. Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget har efterfølgende diskuteret, hvordan det skal udmøntes og var enige om at føje følgende bemærkning til anvendelsen: Prioritet er at nedbringe ventelisten Prioritet er igangsættelse / relancering af billedskolen på nye vilkår (med nedsat brugerbetaling). Bestyrelsen for Jammerbugt Kommune Kulturskole har efterfølgende drøftet ventelisteudfordringen på følgende måde: 1. På grundskoleområdet er der fra denne sæson igangsat nogle hold med et mindre deltagerantal end det normale gennemsnitlige deltagerantal. Det har man gjort af to årsager. For det første satses der på, at der kommer flere deltagere til, når der lokalt laves ekstra PR på det igangsatte tilbud. For det andet har det i praksis vist sig at være vanskeligt at få undervisere til de hold, der bliver dannet efter sæsonstart, da underviserne typisk har planlagt til anden side og har svært ved at passe ekstra hold ind i skemaet. Denne satsning har teknisk flyttet 52 elever fra en aktuel venteliste til aktive elever. 2. Den aktuelle venteliste fratrukket ovenstående grundskolesats blev fremlagt og drøftet. Man blev enige om at spørge de oplistede elever og deres forældre om de stadig betragtede sig som aktive på ventelisten. Resultatet sendes til bestyrelsen og medtages i en ny drøftelse ved bestyrelsesmøde i januar måned 2011.

22 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 22 På mødetidspunktet var ventelisten på 48 elever. Efter en rundspørge og aktivering af enkelte elever som erstatning for udmeldte/frarejste elever, er ventelisten pt. på ca. 40 elever. Ventelisten er en elastisk størrelse, idet der i løbet af sæsonen (løbende) sker til og fragang af elever. Af skema- og ansættelsesmæssige årsager er det en fordel med en mindre teknisk venteliste, men det er omvendt ønskeligt at tilbyde så mange elever som muligt den ønskede undervisning. Det er bestyrelsens opfattelse, at man på den måde ved årsskiftet nedbringer størstedelen af den aktuelle venteliste og dernæst prøver en satsning på billedskoleområdet for de tiloversblevne midler. På den måde leves der op til den prioritering, som man politisk har lavet. Retsgrundlag Musikskoleloven. Økonomi og finansiering Der er ikke yderligere finansiering forbundet med forslaget. Høring/borger- og brugerinvolvering Forslaget har været hørt i bestyrelsen for Jammerbugt Kommune Kulturskole. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget godkender, at de tilførte midler udmøntes som foreslået. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere