Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden 1 2. Orientering fra forvaltningen Energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse 3 4. Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler - GENOPTAGET 7 5. Fjerritslev Tennisklub - ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg Ansøgning om nye redskaber til motionscentret i Aabybro Hallen Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om at få tilført kr. ekstra i tilskud i Udmøntning af budget 2011 for Jammerbugt Kulturskole Åbne biblioteker Oprettelse af Danseskole Globalt udsyn og lokal inspiration Status / afslutning på projekt sundhedsfarlige og faldefærdige boliger - Indsatspuljen Punkter på lukket møde: 14. Indstilling om kondemnering og nedrivning og evt. køb på tvangsauktion Afbud: Inge Pedersen (A)

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 3 1. Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden orienterer bl.a. om følgende: LAG for Jammerbugt- og Vesthimmerland kommuner Fiskeri-LAG Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Mødet i marts afholdes den 14. marts kl Fraværende: Tilbage til toppen

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 4 2. Orientering fra forvaltningen / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra forvaltningen. Sagsbeskrivelse Forvaltningen orienterer bl.a. om følgende sager: Investering i Conventus-program proces Aftale omkring madpakkehus Temamøde om biblioteksudvikling Aabybro Hallen H. H. Fritidscenter Møde om Kulturaftalen den 2. marts Indvielse af i Egnssamlingen den 28. januar Kulturpulje Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 5 3. Energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse / Claus Eriksen Beslutningstema Forslag om tiltag til energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse. Perspektivet er, at der indenfor en femårsperiode kan opnås væsentlige besparelser på lokaletilskudsudgifterne til opvarmning af foreningsejede lokaler. Sagsbeskrivelse Folkeoplysningslovens 25 forpligter kommuner til at yde minimum 65% i lokaletilskud til godkendte driftsuddgifter i godkendte folkeoplysende foreningers egne lokaler, i forhold til hvor mange af foreningens medlemmer der er 0 25 år. Der er ikke krav om, at der ydes lokaletilskud til medlemmer over 25 år. I Jammerbugt Kommune gives der 100% i lokaletilskud til de 0-25 årige og til de over 65 årige. Til mellemgruppen i intervallet år gives der fra og med %. En af de driftsudgifter, der er tilskudsberettigede, er udgifter til el og varme budgettet til folkeoplysning var på i alt kr., heraf kr. til lokaletilskud. Andelen heraf givet til el, vand og varme udgjorde jf. de godkendte foreningsregnskaber for 2009, kr. Skønsmæssigt udgør udgiften til belysning kr. af de kr er det seneste år hvorfra der foreligger godkendte foreningsregnskaber. De 47 foreninger som får udgifter til el og varme betalt over lokaletilskuddet, har udgifter for i alt kr. De 10 foreninger der har de største udgifter til el/varme, har udgifter mellem kr. og kr. årligt. De modtager 53% af det samlede tilskud til el, vand og varme i alt kr. Lokaletilskudsprocenten på 100% for størstedelen af foreningsmedlemmerne i Jammerbugt Kommune og på 85% for de årige, betyder at foreningerne har et meget lille økonomisk incitament til at investere i energibesparende foranstaltninger, da foreningerne normalt vil få dækket størstedelen af udgiften til energi over lokaletilskuddet. De væsentligste elementer der indgår i, hvor stor varmeudgiften er i det enkelte klubhus er: Varmesystem, antal kvadratmeter, antal medlemmer, forbrugs- vaner og isoleringsstand.

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 6 Mange klubhuse opvarmes i dag med el, hvilket er en uforholdsmæssig dyr opvarmningsform. Udviklingsafdelingen peger på, at der som grundlag for en energibesparende indsats i klubhuse, bør udarbejdes energirapporter for de aktuelle bygninger. Udviklingsafdelingens bemærkninger I forbindelse med den lovpligtige energibesparende indsats i kommunalt ejede bygninger, udarbejdes der en energirapport med energimærkning. Energi- rapporterne udarbejdes af ekstern konsulent, da Jammerbugt Kommune ikke har medarbejdere der er uddannet til dette. Der vælges foranstaltninger med energibesparelser der kan forrentes indenfor fem år. Udviklingsafdelingen vurderer, at det vil være mest rentabelt, at fokusere på de foreninger der har de største energiudgifter, og som derfor vil give det største besparelsesprovenu. Ud over de besparelser der opnås over forholdsvis kort tidshorisont, vil en energibesparende indsats påvirke det samlede CO 2 regnskab i positiv retning. Endvidere vil en række af de foreninger hvor ny opvarmningsteknologi, varmestyring m.v. etableres, få mere tilfredsstillende opvarmning af lokalerne. Hvis der tages udgangspunkt i, at fokusere på foreninger fra og med kr. i energiudgift i 2009 regnskabstal, er der 22 foreninger med udgifter over kr. Udgiften beløb sig til kr. Oversigt over energiudgifter betalt til foreninger over lokaletilskud i 2009 Forening El, vand, varme Forening El, vand, varme Pandrup Skytteforening 20 Schæferhundeklubben 67, 5 Aabybro Renegades MC 12 KFUM Spejderne Skovsgaard 3 Pandrup Billardklub 27 KFUM Spejderne i Tranum 9 Danske Baptistspejdere Pandrup 6 Brovst IF 9 Ingstrup Sportsforening 27 Brovst Tennis og Cykelklub 5 Pandrup Modelflyveklub 5 Tranum GF 42 Pandrup Gymnastik og 41 KFUM Spejderne Øland 19 Ungdomsforening Moseby Jagtforening 6 Tranum IT Landsbyforening 15 FDF Pandrup 43 DCH Han Herred 1 Saltum Idrætsforening 64 Dansk Politihundeforening 12 Jetsmark Idrætsforening 106 De grønne Pigespejdere Brovst 3 Aabybro Idrætsforening 145 Hjortdal Ungdoms og 17 Idrætsforening Nørhalne Rideklub 4 Vester Han Herred Skytteforening 8 KFUM Spejderne Aabybro 19 Thorup-Klim Boldklub 43 Vedsted Gymnastikforening 8 KFUM Spejderne Bonderup 52 Biersted IF 12 Han Herred Motorklub 9 KFUM Spejderne Gjøl 8 Bokseklubben Orion 17

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 7 Gjøl Ro- og Kajakklub 6 KFUM Spejderne i Fjerritslev 24 Birkelse IF 64 Fjerritslev Gymnastikforening 3 FDF Aabybro Vedsted 45 Fjerritslev Tennisklub 8 FDF Biersted 3 Fjerritslev IF 95 Gjøl Sejlklub 12 KFUM Spejderne i Kettrup 37 Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne 67 Han Herred MC Klub 8 Gjøl Gymnastik- og Boldklub 52 Ørebro Boldklub 36 total Energirapporterne skal blandt andet indeholde: Generel vurdering af energiforholdene i bygningen. Pege på hvilke energibesparende foranstaltninger der kan forrentes på maksimalt fem år. Prisen på etableringen af den enkelte foranstaltning Beregnet årlig besparelse på den enkelte foranstaltning Erfaringsmæssigt koster energirapporterne kr. pr. stk., hvilket med udgangspunkt i 22 bygninger, svarer til ca kr. Model 1 Energikonsulent udarbejder energirapport ved foreninger med energiudgifter over kr. i takt med at der indgås aftaler med den enkelte forening. Foreningen tilbydes de energibesparende foranstaltninger der giver den bedste forrentning, dog skal foranstaltningen kunne forrentes på højst 5 år. Foreningen optager et lån til betaling af investeringen, eller afholder selv udgiften over egne midler. Foreningen får samme tilskud til energiudgifter som før etableringen af de energibesparende investeringer, indtil udgiften er betalt, dog maksimalt i 5 år. Styrker og svagheder ved model 1: er afprøvet med enkelte foreninger kan finansieres over det aktuelle budget til Folkeoplysning kræver at en forening er indstillet på selv at stå for finansieringen ingen realkreditinstitutter vil p.t. låne til en forening afhængig af om en forening over egne midler kan finansiere etableringen, eller at det er muligt at optage et lån i pengeinstitut Model 2 Energikonsulent udarbejder energirapporter ved foreningsklubhuse med udgifter over kr. I alt 22 foreninger. Jammerbugt Kommune finansierer som et anlægstilskud udgifterne til energibesparende foranstaltninger, der kan forrentes på maksimalt 5 år, jf. energikonsulentens konklusioner. Det kan ske enten via lån eller via træk på kassen. Hvor vidt der er låneadgang, kan Statsforvaltningen først tage stilling til, når det konkrete låneprojekt er på plads.

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 8 Budget til folkeoplysende virksomhed nedsættes årligt med et beløb, der svarer til den opgjorte årlige besparelse. Styrker og svagheder ved model 2: flere foreninger vil have mulighed for at sige ja til modellen, da foreningerne ikke selv skal finansiere etableringen. man kan ikke tvinge foreninger til at modtage tilbud om energibesparende foranstaltninger, med mindre der sker ændring i Regelsæt for tilskud til Folkeoplysende Virksomhed i Jammerbugt kommune. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Model 1 Finansieres over det aktuelle budget til Folkeoplysning. Model 2 Finansieres ved optagelse af lån/træk på kassen til energibesparende foranstaltninger. Budget til Folkeoplysning beskæres årligt med et beløb svarende til besparelsesprovenuet fra de udførte energibesparende foranstaltninger. Udgift til energikonsulent skønnet kr., indgår i låneoptagelsen/træk på kassen. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med model 2. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Udsat til næste møde. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 9 4. Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler - GENOPTAGET / Noël Mignon Beslutningstema Drøftelse af principper for ansøgninger til Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget (FOU) eller Landdistriktsrådet, som ikke umiddelbart falder ind under et af de respektive områder. Sagsbeskrivelse I forbindelse med ansøgningsrunderne til Kultur- og Landdistriktsmidlerne har der været ansøgninger, som er blevet henvist til f.eks. FOU, men som alligevel er blevet afvist her, da der enten ikke er flere penge, fordi den falder udenfor området, eller fordi ansøgninger af den type normalt henvises til budgetforhandlingerne. Et par friske eksempler er ansøgninger om vandingsanlæg til Starkærbanen og køb af jordareal til Dansk Politihundeforening. Disse søgte og blev i første omgang behandlet under- kultur- og landdistriktsmidlerne, hvorfra de fik afslag og blev henvist til FOU. Der er imidlertid ikke afsat midler til denne type ansøgninger under FOU. FOU kan søges om tilskud til lokaler og vedligehold ifølge Folkeoplysningsloven og det lokale regelsæt for Jammerbugt Kommune, og administrerer en Start og Udviklingspulje, hvorunder denne type ansøgninger heller ikke er støtteberettigede. Hvis Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fremover ønsker at have mulighed for at støtte den type projekter, som typisk er projekter fra sportsforeninger, er der flere muligheder Der kan afsættes en ramme til det på FOU s budget. Der kan afsættes en ramme til det på Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget s budget. Man kan revidere støttekriterierne for kultur- og landdistriktsmidlerne. Ad.1. Ønsker Kommunalbestyrelsen, at FOU skal kunne behandle og bevilge penge til denne type ansøgninger, kan Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen afsætte en ramme på FOUs budget til formålet

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 (ifølge Folkeoplysningslovens 6 stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk.1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område). Ved at godkende det lokale regelsæt for området har Kommunalbestyrelsen i forvejen afsat et beløb til Start- og Udviklingspuljen og til Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse. Praksis for behandlingen af den omtalte type ansøgninger har hidtil været som nedenfor beskrevet: Ansøgningen behandles i det udvalg, som området hører under. Er det en ansøgning, som vedrører fritidsområdet, behandles ansøgningen i FOU, som tilkendegiver hvorvidt udvalget kan anbefale ansøgningen. Ansøgningen sendes videre til KFL med FOU s indstilling. Hvis FOU ser positivt på ansøgningen, indstilles det, at ansøgningen medtages ved budgetlægningen for det efterfølgende år. Ansøgningen behandles derefter i KFL-udvalget. Hvis FOUs positive indstilling godkendes, oversendes ansøgningen som budgetønske til de førstkommende budgetforhandlinger. Dilemmaet ved denne model er, at FOU formentlig ikke vil prioritere denne type ansøgninger Ad 2. Ønskes det, at der er en ramme, som Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget kan disponere over, kan rammen findes på udvalgets budget. Dilemmaet ved denne model er, at der formentlig vil være et overlap mellem de midler, som FOU disponerer over og de midler Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget disponerer over, når der er tale om ansøgninger på mindre beløb at FOU så ikke vil blive hørt ved den type projekter at der formentligt åbnes op for rigtig mange ansøgninger Ad 3. Ønskes det, at støttekriterierne for kultur- og landdistriktsmidlerne revideres, så det bliver muligt at støtte den type projekter her, skal man blot ændre politikken på området. Dilemmaet ved denne model er, at hverken Landdistriktsrådet eller Kulturelt Samråd repræsenterer området og derfor heller ikke meningsfuldt kan foretage indstilling af sager af denne type.

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 at der formentligt åbnes op for rigtig mange ansøgninger at FOU så ikke vil blive hørt ved den type projekter Endelig er der også den mulighed, at ansøgninger af denne type kan henvises til de kommende budgetdrøftelser. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget drøfter, hvordan den type ansøgninger skal behandles fremover. Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget den Udvalget afsætter en ramme til disse ansøgninger. Der udarbejdes et forslag til rammens størrelse og beskrivelse af overordnede kriterier Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Afbud GENOPTAGET DEN 13. JANUAR 2011 KFL-udvalget har ønsket at afsætte en ramme til støtte af initiativer i idrætsog fritidslivet, som ikke har mulighed for at få tilskud via enten Start- og Udviklingspuljen eller Kultur- og Landdistriktsmidlerne, og som ikke dækkes via tilskud givet over folkeoplysningsloven (aktivitetstilskud og grundtilskud). Udvalget har ønsket forslag til rammens størrelse. Det forudsættes, at rammen skal afsættes af Kultur- og Landdistriktsmidlerne, og det foreslås, at rammen udgør kr. i Udviklingsafdelingen foreslår at følgende tre overordnede kriterier skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til støtte via rammen:

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Der skal være tale om initiativer, som falder udenfor det, der normalt kan støttes via puljerne start- og udviklingspuljen og kultur- og landdistriktsmidlerne, Der skal være tale om initiativer, som ikke i forvejen nyder tilskud via de almindelige tilskudsordninger under Folkeoplysningsudvalget (aktivitetstilskud og lokaletilskud). Dvs. at der ikke via rammen ydes støtte til almindelige driftsmidler og almindelige materialer, som må forventes at skulle bruges ved almindelige foreningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer som er i overensstemmelse med ånden i Jammerbugt Kommunes Kultur- og Fritidspolitik og Landdistriktspolitik, men som pga. kriterierne for støtte til de konkrete projekter på den ene eller anden måde falder udenfor. Ud fra en opfattelse af, at rammen ønskes afsat for at imødekomme en eksisterende problematik, og ikke for at skabe nye behov, foreslår udviklingsafdelingen følgende model til administration af rammen: Udviklingsafdelingen sender indkomne ansøgninger videre til KFL-udvalget til behandling under rammen, uanset om ansøgningerne er indkommet uopfordret eller indkommet i forbindelse med ansøgningsrunder til Start- og Udviklingsmidlerne eller Kultur- og Landdistriktsmidlerne (hvis de efter udviklingsafdelingens vurdering falder udenfor rammerne af disse). Dermed vil der både være løbende behandling af ansøgninger og (sandsynligvis) også behandling i forbindelse med ansøgningsrunder. Dette for at sikre en smidig og fleksibel sagsbehandling for ansøgeren (der er ind imellem tale om akut -sager), og for at sikre en ikke alt for ressourcekrævende administration (ingen store sagspukler). I modsætning til en model, hvor der annonceres efter ansøgninger og holdes ansøgningsrunder, er denne model enkel at administrere samtidig med, at den mødekommer de behov og situationer, der har medført ønsket om en sådan ramme. Der er med andre ord tale om den enklest mulige løsning på den problematik, der ønskes løst. Skemaet nedenfor illustrerer fordele (med grønt) og ulemper (med rødt) ved fire forskellige administrationsmodeller: 1. Ingen annoncering - løbende behandling (den anbefalede model) 2. Ingen annoncering - ansøgningsrunde(r) 3. Annoncering - løbende behandling 4. Annoncering - ansøgningsrunde(r) Løbende behandling Ansøgningsrunde(r)

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 13 Ingen annoncering Annoncering Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik uden at åbne op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Fleksibelt for ansøgere med løbende behandling Let at administrere Uretfærdig hvis nogen får kendskab til rammen og andre ikke har mulighed for at få kendskab til den. Ingen overblik alle ansøgninger inden bevilling. Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik. Retfærdig idet alle har mulighed for at få kendskab til rammen. Fleksibelt for ansøgere med løbende behandling Lettere ressource-krævende at administrere. Åbner op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Ingen overblik over andre mulige ansøgninger inden eventuel bevilling. Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik uden at åbne op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Opsamlingsheat(s) giver overblik over flere ansøgninger inden bevilling Kun lidt ressource-krævende at administrere. Uretfærdig hvis nogen får kendskab til rammen og andre ikke har mulighed for at få kendskab til den. Mindre fleksibelt for ansøgere med opsamlingsheats Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik. Retfærdig idet alle har mulighed for at få kendskab til rammen. Ansøgningsrunde(r) giver overblik over flere ansøgninger inden bevilling Forholdsvis ressourcekrævende at administrere Åbner op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Mindre fleksibelt for ansøgere med ansøgningsrunder Fordele med grønt - ulemper med rødt Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at rammen udgør 10% af Kultur- og Landdistriktsmidlerne at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender de listede kriterier for at kunne komme i betragtning til støtte under rammen at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at rammen administreres som beskrevet Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt - således at puljen udgør kr. i Fraværende:

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 14 Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Fjerritslev Tennisklub - ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg / Helle Harlund Beslutningstema Stillingtagen til ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg i Fjerritslev. Sagsbeskrivelse Fjerritslev Tennisforening har fremsendt ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlægget i Fjerritslev. Der søges om et tilskud på kr. til renoveringen. Foreningen ønsker at omlægge en eksisterende grustennisbane til kunststofbane i fyldt rødtennisgrus. Foreningen oplyser, at den pågældende bane er anlagt i 1976, og at banen er langt over den normale levetid for en grusbane. Foreningen oplyser, at udgiften til omlægning til en normal grusbane vil være ca kr. mens udgiften til omlægning til den ønskede kunstbane vil være kr. Foreningen oplyser, at der vil være en lang række fordele ved at omlægge til en kunstbane: mulighed for at spille tennis på banen hele året, hvor banen nu er lukket fra november til midt i april. mulighed for at spille tennis umiddelbart efter regnvejr. mindre støvgener for naboer. mindre vedligehold. bedre teknisk bane, hvor der ikke opstår huller mv. Foreningens budget for projektet: Udgifter: Samlet pris for omlægning til kunstbane inkl. moms Indtægter: Foreningens bidrag via opsparede midler Forventet tilskud fra Jammerbugt Kommune Forventet tilskud fra sponsorer kr kr kr kr. Tennisanlægget i Fjerritslev ligger på kommunal jord. I lejeaftalen er det aftalt, at Fjerritslev Tennisklub forestår vedligehold at banerne, dog er kommunen forpligtet til at betale for grus til to baner. Ved en omlægning af den ene bane kan Jammerbugt Kommune spare ca kr. årligt til grus.

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 16 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Budget: se sagsfremstilling. Udgiften kan alt efter beslutning i sag om principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet hvortil der ikke er afsat budgetmidler finansieres af puljen her. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgning i henhold retningsliner som vedtages under punktet Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Der bevilges kr. - dog maks. 19% af udgiftern Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om nye redskaber til motionscentret i Aabybro Hallen / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Behandling af henvendelse fra brugerne af motionscentret i Aabybro Hallen. Brugerne gør opmærksom på behovet for nye redskaber i motionscentret: Løbebånd, ski crosser og motionscykel. Sagsbeskrivelse På vegne at brugere af motionscentret i Aabybro Hallen, har Ole Kaas Ishøy den 6. december 2010 fremsendt brev til KFL-udvalget og Aabybro Hallens Brugerråd. I brevet, som er underskrevet af i alt 50 brugere af motionscentret, gør han opmærksom på behovet for nyere og bedre redskaber. Brugerne vurderer, at det største behov er et løbebånd mere (der er pt. ét løbebånd i hallens motionscenter), en ski crosser (en crosstrainer) og en motionscykel. Brugerne peger på, at antallet af brugere af motionscentret er steget efter renoveringen af svømmehallen med varmtvandsbassinet (billet til motionscentret gælder også til svømmehallen og omvendt). Henvendelsen fra brugerne blev vendt på brugerrådsmødet i Aabybro Hallen den 8. december Her kunne medlemmerne af brugerrådet nikke genkendende til problematikken og videre oplyse, at det har været nødvendigt at sætte tidsbegrænsning på løbebåndet i motionscentret alligevel er der ofte lang ventetid på at komme til på løbebåndet. Halinspektøren oplyser, at den gruppe af brugere, som har underskrevet henvendelsen, er faste brugere af motionscentret i den offentlige åbningstid hver mandag, onsdag og fredag formiddag. Der er hovedsageligt tale om seniorer. Halinspektøren oplyser, at andre faste brugere af motionscentret er Ældre i Bevægelse (20-25 personer), som har motionscentret til rådighed for sig selv en time om ugen, Gjøl Roklub (ca. 10 personer), som fast bruger motionscentret 1 timer hver tirsdag i den offentlige åbningstid og Jammerbugt Kommunes Sundhedsafdeling, som har motionscentret til rådighed i 11 timer om ugen (5 ½ time tirsdag og 5 ½ time torsdag) i forbindelse med genoptræning af sygemeldte. Sundhedsafdelingen har i denne forbindelse også behov for et ekstra

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 18 løbebånd. Behovet er så stort, at sundhedschefen den 21. december oplyser, at sundhedsafdelingen netop har besluttet at indkøbe et sådant til hallen. Dermed er den del af den beskrevne problematik imødekommet. Tilbage står brugernes ønske om en ski crosser og en motionscykel. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Anslået pris for de ønskede redskaber er kr. for en crosstrainer og kr. for en motionscykel. Hvis Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan den finansieres af Udvalgets uforbrugt midler. Høring/borger- og brugerinvolvering Henvendelsen har været drøftet på brugerrådsmøde i Aabybro Hallen, hvor brugerne gav udtryk for opbakning til ansøgningen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Der indkøbes en motionscykel. Udvalget accepterer, hvis underskuddet hermed øges. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om at få tilført kr. ekstra i tilskud i / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Behandling af ansøgning fra Han Herred Fritidscenter (HHF). HHF ansøger om at få tilført ekstra kr. i tilskud i Sagsbeskrivelse Han Herred Fritidscenter har fremsendt ansøgning om at få tilført ekstra kr. i tilskud i Baggrunden er, at Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) har opsagt et pantebrev, hvorfor HHF skal betale kr. HHF forventer dog, at beløbet bliver delt op i 2 tilbagebetalinger over 2 år. Opsigelsen af pantebrevet kommer i forbindelse med, at HHF søgt omlægning af Nykredits lån til et nyt 20-årigt lån. AFF meddeler, at AFF ikke har mulighed for at imødekomme anmodningen om at beholde den nuværende prioritet bag Nykredit, da den vurderer, at der vil være tale om støtte til overnatningsfaciliteter, som ikke er i overensstemmelse med AFFs vedtægter. HHF har EBH-bank som samarbejdspartner på udlånssiden, og oplyser, at det ikke er muligt at låne flere penge i den nuværende situation. En udgift på kr. vil ødelægge Fritidscentrets likviditet. HHF oplyser, at der arbejdes på at få hjælp fra et andet pengeinstitut, og at Fritidscentret foreløbig har været i forhandling med 8 banker og 2 kreditforeninger, uden det er lykkedes. Derfor kan HHF ikke rejse den nødvendige kapital for at indfri pantebrevet. HHF oplyser, at AFF ved direktør Nina Löwe Krarup har oplyst, at konsekvensen af manglende betaling vil være en konkursbegæring. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten giver mulighed for at yde kommunalt tilskud til Han Herred Fritidscenter, herunder vandrehjemsdelen, dog således at denne støtte holdes adskilt fra vandrehjemmets kursusaktiviteter. Økonomi og finansiering Der er ikke afsat midler til yderligere driftstilskud til hallerne.

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 20 Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da der ikke kan anvises finansiering via budgettet. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt Bestyrelsen opfordres til at optage forhandling med AFF med henblik på lempeligere afviklingsbetingelser og til at bringe balance i hallens budget. Bestyrelsen tilbydes sparring fra kommunen i denne forbindelse. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

21 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af budget 2011 for Jammerbugt Kulturskole / Noël Mignon Beslutningstema Stillingtagen til forslag fra Jammerbugt Kommunes Musikskole til udmøntning af de kr., som er tilført budget Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2011 blev der afsat kr. ekstra til Jammerbugt Kommune Kulturskole. Pengene skal bruges til dels gennemførelse af forbedret billedskoletilbud, og dels til nedbringelse af ventelisten. Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget har efterfølgende diskuteret, hvordan det skal udmøntes og var enige om at føje følgende bemærkning til anvendelsen: Prioritet er at nedbringe ventelisten Prioritet er igangsættelse / relancering af billedskolen på nye vilkår (med nedsat brugerbetaling). Bestyrelsen for Jammerbugt Kommune Kulturskole har efterfølgende drøftet ventelisteudfordringen på følgende måde: 1. På grundskoleområdet er der fra denne sæson igangsat nogle hold med et mindre deltagerantal end det normale gennemsnitlige deltagerantal. Det har man gjort af to årsager. For det første satses der på, at der kommer flere deltagere til, når der lokalt laves ekstra PR på det igangsatte tilbud. For det andet har det i praksis vist sig at være vanskeligt at få undervisere til de hold, der bliver dannet efter sæsonstart, da underviserne typisk har planlagt til anden side og har svært ved at passe ekstra hold ind i skemaet. Denne satsning har teknisk flyttet 52 elever fra en aktuel venteliste til aktive elever. 2. Den aktuelle venteliste fratrukket ovenstående grundskolesats blev fremlagt og drøftet. Man blev enige om at spørge de oplistede elever og deres forældre om de stadig betragtede sig som aktive på ventelisten. Resultatet sendes til bestyrelsen og medtages i en ny drøftelse ved bestyrelsesmøde i januar måned 2011.

22 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 22 På mødetidspunktet var ventelisten på 48 elever. Efter en rundspørge og aktivering af enkelte elever som erstatning for udmeldte/frarejste elever, er ventelisten pt. på ca. 40 elever. Ventelisten er en elastisk størrelse, idet der i løbet af sæsonen (løbende) sker til og fragang af elever. Af skema- og ansættelsesmæssige årsager er det en fordel med en mindre teknisk venteliste, men det er omvendt ønskeligt at tilbyde så mange elever som muligt den ønskede undervisning. Det er bestyrelsens opfattelse, at man på den måde ved årsskiftet nedbringer størstedelen af den aktuelle venteliste og dernæst prøver en satsning på billedskoleområdet for de tiloversblevne midler. På den måde leves der op til den prioritering, som man politisk har lavet. Retsgrundlag Musikskoleloven. Økonomi og finansiering Der er ikke yderligere finansiering forbundet med forslaget. Høring/borger- og brugerinvolvering Forslaget har været hørt i bestyrelsen for Jammerbugt Kommune Kulturskole. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget godkender, at de tilførte midler udmøntes som foreslået. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 41. Lukket punkt: Valg af ESCO-leverandør for DGI-Huset Aabybro 88.04.12-P20-1-13/

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 kl. 14:00 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Program for udviklingsværksteder 1 3.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 8. Orientering fra formanden 1

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Bonderup Forsamlingshus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 152. Orientering fra formanden 1

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 14:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 47. Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. maj 2014 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) Marianne Ringgren (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) (referent) Erik Fæster

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere