Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser, samtidig med at der skabes offentligt tilgængelige rekreative skove. 2 Aftalens omfang Samarbejdsaftalen omfatter som udgangspunkt skovrejsningsområderne: skovrejsningsområdet mellem Beder Malling og Ajstrup ha og skovrejsningsområde mellem Ormslev og Lemming 190 ha ( se kortbilag 1 og 2) % af arealerne i projekterne påregnes tilplantet og resten af projektområderne ønskes primært etableret som åbne græsfælleder og vådområder. 3 Forventede effekter af projekterne 3.1. Beskyttelse af grundvandet Skovrejsningsprojekterne skal beskytte kildepladser og sårbare indvindingsoplande til Aarhus Vand A/S vandværker. Områderne udpeges i indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet udarbejdet af Århus Amt eller i senere revisioner udarbejdet af Aarhus Kommune. Det anføres i indsatsplanerne, at skovrejsning anses som et yderst effektivt virkemiddel til beskyttelse af grundvand mod pesticidforurening med en lang tidshorisont, idet der automatisk tinglyses fredskovspligt på arealerne. På arealerne, der erhverves i kraft af denne samarbejdsaftale, tinglyses deklaration om pesticidfri drift. Ifølge Vandforsyningsloven er det muligt for vandforsyningsselskaber at bidrage økonomisk til tiltag, der sikrer grundvandet ( 52a). Ved skovrejsning som skitseret i dette projekt opnås et ophør i brugen af pesticider, og da offentlig ejet skov er fredskov - ifølge skovloven - er der i princippet tale om en evig beskyttelse af grundvandet. 1

2 4 Økonomi Den planlagte økonomi for projekterne fremgår af figur 1. I alt budgetteres opkøb og etablering af kommunal skov på 80 ha i perioden Udgiftsposter kr/ha Ha total arealkøb købsomkostninger total Finansiering Aarhus Kommune Aarhus Vand A/S total Figur 1 Aarhus Vand A/S betaler for, at der pålægges en deklaration om pesticidfri drift på arealerne (se bilag 3). Sammen med fredskovspligten betyder deklarationen, at grundvandsressourcen i princippet vil være beskyttet for evigt. Prisen for deklarationen er fastsat til 50 % af prisen for arealkøb. Restbeløbet vedr. køb af arealer betaler Aarhus Kommune, som desuden bekoster etablering af selve skoven. Aarhus Kommune står som ejer af skoven og varetager driften af skoven. Aarhus Kommune, Natur og Miljø, tager forbehold for Byrådets årlige godkendelse af budgetter, samt godkendelse af de konkrete opkøbsprojekter. Ligeledes tager Aarhus Vand forbehold for bestyrelsens årlige godkendelse af budgetter. 5 Gennemførelse af projektet a) Aarhus Vand A/S s bestyrelse har bl.a. på baggrund af det nævnte i 3 og 4 besluttet at yde tilskud til projektet på nedenstående måde. Ved erhvervelse af arealer i områderne pålægges en deklaration om pesticidfri drift med Aarhus Vand A/S som påtaleberettigede. Servituttens tekst vedlægges som bilag C. Se også 9. Prisen for deklarationen beregnes som 50 % af erhvervelsesprisen og betales af Aarhus Vand A/S. Aarhus Kommune, Natur og Miljø, skal indhente samtykke fra Aarhus Vand A/S til ethvert køb af arealer. Aftalens parter deler udgifterne til en eventuel forundersøgelse af lodsejernes holdninger og fremtidsplaner med henblik på at klarlægge de fremtidige erhvervelsesmuligheder i området og tidshorisonten for disse. Undersøgelsen vil have til formål at forbedre den overordnede planlægning af projektet. 2

3 b) De arealer, der indgår i projektet, erhverves af Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Betaling for tinglyst deklaration om pesticidfri drift opkræves efterfølgende fra Aarhus Vand A/S. Aarhus Kommune, Natur og Miljø, står for det praktisk administrative arbejde i forbindelse med indgåelse af handler; forhandlinger med lodsejerne, udarbejdelse af skøde, tinglysning, opkrævning af refusion etc. Aarhus Kommune, Natur og Miljø, får ejerskabet til arealerne. Udgifterne til berigtigelse af styrelsens erhvervelse af arealer, samt gennemførelse af de i den forbindelse nødvendige matrikulære ændringer, afholdes af Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Aarhus Kommune, Natur og Miljø, etablerer skov og natur på projektarealerne, samt sørger for friluftsmæssige indretninger som stier, veje, borde, bænke o.lign. og står for den fremtidige drift. Erhvervelserne gennemføres i den takt relevante ejendomme kommer til salg i projektområderne, og i det omfang parterne har midler til rådighed til gennemførsel af projektet jf. 5. Alle handler indgås ved frivillighed. I overensstemmelse med 60, stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven, kan der ikke eksproprieres til skovrejsning under naturforvaltning. 6 Køb af bygninger. Som udgangspunkt erhverves ikke bygninger til projektet. Aarhus Vand A/S betaler derfor i de fleste tilfælde kun for pestididfri drift på arealer der efterfølgende tilplantes med skov, naturgenoprettes eller sælges med deklarationen. Aarhus Kommune, Natur og Miljø, vil i de fleste tilfælde hurtigt forsøge at sælge en evt. bygning, der er blevet købt sammen med nogle arealer. Bygningen sælges med et mindre jordtilligende (typisk 0,5 2,0 ha). Landbrugspligten vil oftest blive ophævet på denne bygningsparcel, og der vil blive tinglyst pestididfri drift inden salget. 7 Salg af arealer m.v. I det omfang Naturstyrelsen frasælger arealer og/eller bygninger, som er købt efter denne aftale så tilbageføres provenuet til de parter der har finansieret købet. Hvis deklarationen om drift uden anvendelse af pesticider fastholdes på det areal der sælges tilfalder provenuet alene Aarhus Kommune, Natur og Miljø. 8 Nye kildepladser, adgangsveje m.v. Aarhus Vand A/S kan opretholde alle eksisterende vandledningsanlæg, indvindings- og observationsboringer samt vejadgang hertil. 3

4 På de arealer, hvor Aarhus Vand A/S har betalt for pålæggelse af deklarationen om pesticidfri drift, er Aarhus Kommune, Natur og Miljø, indstillet på at give Aarhus Vand A/S mulighed for at etablere nye kildepladser med tilhørende adgangsveje, foretage de nødvendige forudgående hydrologiske undersøgelser samt placere indvindingsboringer, overjordiske råvandsstationer og råvandsledninger. I de konkrete tilfælde forudsætter det dog de nødvendige tilladelser efter gældende lovgivning: Skovloven og Vandforsyningsloven. Dette indskrives i deklaration om pesticidfri drift. Se bilag C. 9 Driften Etablering og drift af skov- og naturarealer skal i al fremtid udføres på en måde, som er skånsom overfor miljøet for at sikre en kvalitetsmæssig acceptabel og uforurenet grundvandsdannelse. Efter erhvervelse af arealerne må der ikke udbringes, håndteres eller opbevares nogen former for pesticider på arealerne eller ved bygninger, indkørsler og gårdspladser, ligesom der ikke må udbringes, deponeres, håndteres eller opbevares forurenet jord eller spildevandsslam, hvilket tinglyses på ejendommen. Permanente anlæg til oplag af brændstoffer, maskinel m.v. må ikke etableres. Endvidere må der maksimalt udbringes 100 kg N pr. ha/år (bilag 3) I projektarealet vil blive etableret en række arealer med vedvarende græs, som kan bortforpagtes til ekstensiv sommergræsning/høslæt. Dette kræver ikke særskilt godkendelse af Aarhus Vand A/S. Vintergræsning og intensiv græsningsdrift samt husdyrhold f.eks. i forbindelse med etablering af en rideskole kræver derimod godkendelse af Aarhus Vand A/S. Arealer erhvervet til projektet skal hurtigst muligt ophøre med anvendelse som arealer i omdrift (kornmarker o.lign.). I 1-3 år kan de dog anvendes som sådan f.eks. indtil en tilplantningsplan godkendt. Formålet med at drive disse arealer som omdriftsarealer i nogle år indtil tilplantningsplanen er klar, er at begrænse ukrudtsmængden, så skovtilplantningen lykkes bedst muligt, når den gennemføres. Eventuelle indtægter fra driften af arealerne tilfalder Aarhus Kommune, Natur og Miljø, herunder også evt. fremtidige indtægter fra den CO2-binding der sker på arealet. 10 Information Ved udarbejdelse af informationsmateriale og lignende til brug for skovens gæster skal Aarhus Kommune, Natur og Miljø, informere om projektets grundvandsbeskyttende formål, og parternes navne og logoer skal fremgå af pjecer mv. 11 Ansvar 4

5 Eventuelt ansvar i forbindelse med erhvervelsen af arealerne, skovrejsning, naturgenopretning og drift af området påhviler Aarhus Kommune, Natur og Miljø, og er de øvrige parter uvedkommende. 12 Ikrafttræden, ophør og genforhandling af byrdefordeling Aftalen træder i kraft ved underskrift af parterne og løber til udgangen af Herefter kan ske en genforhandling af byrdefordelingen ved fremtidige erhvervelser. De erhvervede arealer skal vedblive med at være skov og natur efter aftalens udløb. For Aarhus Kommune/Natur og Miljø, den Claus Nickelsen forvaltningschef Med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse For Aarhus Vand A/S, den Lars Schrøder direktør Vedlagt: Kortbilag 1 og 2: Samarbejdsområderne 5

6 Bilag 3 Servitut om ingen brug af pesticider o.a. 6

7 AFTALE OM KOMMUNAL SKOVREJSNING 7

8 AFTALE OM KOMMUNAL SKOVREJSNING 8

9

10 2 Nærværende aftale begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr. «matrikel_nr» med respekt af de på ejendommene hvilende servitutter og byrder, men ikke pantegæld i ejendommene. Hvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. 3 Påtaleretten i medfør af nærværende deklaration tilkommer Aarhus Kommune samt Aarhus Vand A/S. Dato Som ejer af matr. «matrikel_nr». Underskrift... «matrikel_nr» 10

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

mens Akt: Skab nr. advokater

mens Akt: Skab nr. advokater Akt: skabinr. (Udfyldes af tinglysningskdete'ret) Reg.afg. kr. -67000700 mens Akt: Skab nr. advokater Ejerlav: Matr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: 27 31 89 59 Anmelder: Clemens Advokater A/S

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere