BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESMØDE 17.5.-18.5.2011"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE Bestyrelsesmødet er holdt i forbindelse med bestyrelsesseminaret maj 2011 på Hindsgavl. Punkt 8 og 9 behandledes 18. maj. Til stede: Erik Knudsen, Flemming Mahler Pedersen, Peter Henrik Raae, John Christensen, Marianne Karlson, Gitte Christensen, Paw Stylsvig Jeppesen, Zahraa Al- Saraf, Anna Ellen Vedel Braaby samt Carsten Claussen og Uffe Hansen fra tirsdag kl. 16. Afbud: Kasper Westh 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsesformanden bød velkommen til de to nye elevrepræsentanter Zahraa Al-Saraf, Anna Ellen Vedel Braaby 2. Regnskab for 1. kvartal 2011 Regnskabet for 1. kvartal er kommenteret i det fremsendte materiale. Det giver grundlag for optimisme, fordi overskuddet i perioden er større end budgetteret, men forbedringen kan ikke forventes at slå væsentligt igennem i forbindelse med årsopgørelsen. Det skyldes, at lånoptagelsen til bygningskøbet er sket i dagene omkring afslutningen af kvartalet, hvorfor mange af udgifterne til lånoptagelsen ikke er kontoført endnu. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 3. Bygningsovertagelse Rektor orienterede status for byggeri og overtagelse: Skøde Tirsdag modtog skolen bevis for den digitale tinglysning af skødet på bygningen, så den nu formelt er skolens ejendom med virkning fra 1. januar Kommunen orienteres herom snarest. Lånoptagelse Købet er finansieret gennem optagelse af et midlertidigt banklån hos Danske Bank. Da dette lån ikke kunne være på plads inden skæringsdatoen 31. marts, bevilgede banken et kortvarigt overtræk på skolens konto på 22 mio. kr. Skolen finansierede den resterende del af købssummen, 1 mio. kr, gennem træk på likviditeten. Banklånet blev hurtigt derefter udbetalt. Da skødet nu er tinglyst, er processen med tinglysning af pantebrevene til de to kreditforeningslån på tilsammen 29 mio., kr sat i gang. Når lånene er udbetalt, vil skolens likviditet være forbedret med i alt 6 mio. kr, svarende til den

2 reduktion i købspris skolen har fået som følge af renoveringsefterslæb. Byggesagens afslutning Der pågår stadigvæk mangelafhjælpning på mangler, som er konstateret i forbindelse med rådgivernes gennemgang af bygningsdelene i forbindelse med de forskellige afleveringsforretninger. En del mangler er henvist til behandling i forbindelse med den afsluttende 1. års gennemgang, som Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) gennemfører for bygherren (Undervisningsministeriet). Den skal finde sted inden primo december Et særligt problem i forbindelse med mangellisten er det konstaterede svigt vedr. malingen af alle flader i forhold til bygeprogrammets forskrifter vedr. malingers glansgrad. På et møde afholdt med entreprenør, arkitekt og UBST samt rådgivere og skole erklærede det involverede forsikringsselskab sig rede til at anerkende skaden. Udbedring heraf i form af nymaling af alle hvide flader skønnes, efter forsikringsselskabets første sonderinger, at have en værdi på ca. 200 tkr. Et sådant beløb er tilbudt udbetalt direkte til skolen, men da der fra rådgivernes side rejses afgørende tvivl vedr. tilstrækkeligheden af beløbet, er det indtil videre samstemmende vurderingen hos UBST, rådgivere og skole, at entreprenøren skal gennemføre hele malingen. Det er tilrådet, at skolen i samarbejde med arkitekten finder forslag til at beskytte væggene i primært de lange gange i de tre nye fløje mod det omfattende slid, der allerede kan konstateres, og som ikke forsvinder gennem en nymaling af væggene. Udestående i forhold til byggeprocessen er i øjeblikket dels inddækningen af ventilationsanlæggene på tagene, dels udeområderne. Sidstnævnte er nu for størstedelens vedkommende planeret og tilsået. Der mangler stadigvæk en løsning vedr. nogle få skråninger og miljøstationen på parkeringsområdet ved blok F. Der er afst 50 tkr til indkøb af træer til sydsiden af byggeriet. Der er efter statens regler afsat 1,5 % af byggesummen (945 tkr) til kunstnerisk udsmykning. Statens Kunstråd skal inddrages som rådgivere i brugen af dette beløb. Efter aftale med Statens Kunstråd (Udvalget for kunst i det offentlige rum) arbejdes der på et projekt, hvor Statens Kunstråd medfinansierer indkøb af 2-3 kunstværker, skabt til skolen. Skolen har efter dialog med udvalget modtaget en liste 3 forslag til kunstnere, hvoraf vi i samspil med de involverede arkitekter (Pernille Svendsen som tegnede

3 tilbygningen og Birgitte Mørk Folkmann, UBST) peget på to af de foreslåede. Udvalget forventes at indgå aftale med kunstnere snarest, hvorefter der udarbejdes to skitseforslag i løbet af efteråret. Skolen vil have vetoret over for realiseringen af skitseforslagene. Hvis begge forslag afvises af skolen, vil udvalget finansiere selve udarbejdelsen af skitseforslagene, hvorefter skolen frit kan disponere over sin del af kontraktsummen (0,9 mio. kr) til indkøb af andre værker. Hvis skitseforslagene realiseres, kan kunstværkerne forventes at være på plads næste sommer. 4. Udbud af studieretninger og valgfag Rektor orienterede om det igangværende arbejde vedrørende udbuddet af studieretninger og valgfag som led i det strategiske arbejde med studieretningsgymnasiet. Arbejdet, der er foregået i skolens strategiudvalg, har løbende været præsenteret for og diskuteret i skolens Pædagogisk Forum. Udgangspunktet er en forsimpling og fokusering af det hidtidige udbud, som giver større sandsynlighed for oprettelse af de udbudte studieretninger. Samtidigt ønskes det faglige niveau i studieretningerne øget, så alle fag er på mindst B-niveau. Strategiudvalget vil snarest færdiggøre sin indstilling til bestyrelsen, så den er klar til første møde efter sommerferien. Det forventes, at indstillingen peger på introduktion af mediefag og informationsteknologi som nye fag, mens datalogi vil udgå. I forbindelse med bestyrelsens diskussion af punktet var især de sproglige studieretninger i fokus, idet alle peger på nødvendigheden af at give skolen en klarere og mere markant profil på området, ikke mindst i forhold til grundskolen. Samtidigt skal sprogfagenes mangesidede rolle som videns-, kultur- og kommunikationsfag gerne bringes i centrum. Opfølgning af arbejdet med de sproglige studieretninger kunne ske gennem internationale samarbejder. Der blev også drøftet samarbejde og samspil Holluf Pile Skole. 5. Investeringsplan Rektor forelagde en oversigt over de investeringer, der jf. oplægget til bestyrelsesmødet i januar er planlagt til 2011 og starten af Ud over de allerede planlagte investeringer ønskes anskaffelsen af elektroniske tavler til Investeringsplanen for 2011 og starten af 2012 blev godkendt under forbehold af fremsendelse et revideret budget, som

4 de resterende klasselokaler og nyt inventar til yderligere to blokke fremrykket. En egentlig fremadrettet investeringsplan kan først udformes, når resultaterne af rådgivernes bygningsgennemgang er afsluttet efter sommerferien, og der foreligger et forslag til gennemførelsen af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder for de næste fem år. I forbindelse hermed udformes en plan for renovering af udeområderne med bidrag fra elever og alle personalegrupper. Planen skal inddrage nabogrunden, som foreslås købt af kommunen med virkning fra foråret Næste møder Bestyrelsen vurderede samstemmende, at seminaret havde været så vellykket og udbytterigt, at der også i næste skoleår skal afholdes et tilsvarende seminar. På basis af rektors forslag valgte bestyrelsen følgende mødedatoer Onsdag 28. september kl. 17 Tirsdag 13. december kl. 17 (Budget 2012) Tirsdag 20. marts kl. 17 (Regnskab 2011) Tirsdag 22. maj kl. 12 onsdag 23. maj kl. 12 (Bestyrelsesseminar) viser investeringernes virkninger på likviditet m.m. Bestyrelsen besluttede også, at skolen nu afgiver købstilbud på nabogrunden med henblik på overtagelse i 1. kvartal af Bestyrelsen fastlagde mødedatoer for ordinære møder i næste skoleår. 7. Meddelelser Elevoptag Skolen fik i år rekordmange primæransøgere (315). Af disse var 28 til prøvning af deres uddannelsesparathed eller obligatorisk optagelsesprøve, og 15 af disse kan ikke optages. Fordelingsudvalget har, for at få plads til alle elever, flyttet 23 elever fra Tornbjerg og tilført 42 elever fra Odense Katedralskole, primært med bopæl i Odense S. Skolen vil på dette grundlag efter sommerferien optage i alt 11 klasser med til sammen godt 315 elever. Stillingsbesættelser Der er aktuelt besat 11 faste stillinger, heraf 3 med kandidater, som skal gennemgå den pædagogiske uddannelse (pædagogikum) i første år af ansættelsen. Der resterer endnu en del ansættelser, ikke mindst i form af årsvikarer, som skal læse timer, der er friholdt på grund af orlov eller pædagogikum. ElevTrivselsUndersøgelse I forlængelse af den tidligere omtalte elevtrivselsundersøgelse har elevrådet behandlet undersøgelsen og peget på en række område, hvor der er behov yderligere indsats: Materialet fra ETU placeres i bestyrelsens Fronter-rum.

5 Elevaktiviteter uden for skoletid aht det sociale miljø En mere konsekvent brug af og holdning til pc er i undervisningen Mere synlig ledelse Forbedring af introduktionsarrangementet for nye elever Samtidigt peger en sammenligning af Tornbjergs resultater med andre fynske gymnasiers på, at vi på en række punkter har behov for at forbedre os. En handlingsplan for dette udarbejdes af skolens strategiudvalg, og den offentliggøres sammen med undersøgelsens resultater på skolens hjemmeside. 8. Indsatsområder Studieretningsgymnasiet Tornbjerg Frisk, idræt og sundhed Rektor fremlagde et forslag til indsatsområder. Skolens studieretningsudbud skal opdateres, så der kommer større, så der kommer bedre balance mellem det udbudte og det faktisk oprettede. Studieretningernes profil skal skærpes samarbejdet inden for de enkelte studieretninger udbygges. Skolens strategiudvalg er ved at færdiggøre indstillingen til bestyrelsen efter to behandlinger i skolens Pædagogisk Forum. Der nedsættes efterfølgende arbejdsgrupper, som skal beskrive de nye studieretninger i udbuddet. Internationalisering skal kobles til studieretningerne Der sættes fokus på bevægelse og sundhed for hele skolen. Eliteidrætsindsatsen fortsættes som del af det samlede indsatsområde Pædagogisk fornyelse Nye undervisningsformer og materialer. Der skal nu sættes fokus på anvendelsen af nye materialer og moderne teknologi i undervisningen. It-støttet undervisning og brugen af ny teknik, nye materialer i undervisning og Web2 teknologier i undervisning. Der skal gennemføres pædagogisk forsøgsarbejde. Det kunne være omkring CL, arbejdsformer, i- bøger i undervisningen. Bedre gennemførelse Det regionale Hold fast projekt videreføres og udvikles bl.a. som resultat af forsøgsarbejdet fra foråret. Studiecenter skal sættes i drift, lektieværksted og skriveværksted skal være en del heraf. Vejledningsindsatsen skal omdefineres. Bestyrelsen ønskede at sende det klare signal, at vi har en god skole som vi vil gøre endnu bedre. Det er vigtigt at holde gang i den positive udvikling skolen er inde i og udvikle omkring studieretningsgymnasiet. Det er vigtigt at der bliver sat ledelsesmæssigt fokus på organiseringen af indsatsområderne. Arbejdet skal tage udgangspunkt viden og i at opsamle i viden. Det er vigtigt at der skabes synlighed om de enkelte tiltag og samspil med omverdenen (folkeskolen) medtænkes. Bestyrelsen ønskede desuden at der bliver igangsat ledelsesudviklingsprojekter for at understøtte udviklingen af den samlede organisation. Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede indsatsområder.

6 9. Eventuelt Rektor orienterede om, at den i pressen omtalte sikkerhedsplan (i forbindelse med skoleskyderier og lignende begivenheder) er sendt til kommentering hos beredskabsmyndighederne (Odense Brandvæsen), inden den færdiggøres og sendes til formel godkendelse hos myndighederne. Erik Knudsen Flemming Mahler Pedersen Peter Henrik Raae Formand Næstformand Kasper Westh John Christensen Marianne Karlson Gitte Christensen Medarbejderrepræsentant Paw Stylsvig Jeppesen Medarbejderrepræsentant Zahraa Al-Saraf Elevrepræsentant Anna Ellen Vedel Braaby Elevrepræsentant

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 29. november 2010 Tilstede: Bjarne Lundager Jensen (BL), Lars Qvortrup (LQ), Cecilia Lonning (CL), Astrid Læssø (AL), Søren Barlebo Rasmussen (SB), Gitte

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere