Planlæggervejledning. Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlæggervejledning. Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven"

Transkript

1 Planlæggervejledning Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven

2 Indhold 1. Indledning De formelle rammer for jordfordeling Metodefrihed Forberedende arbejder Anmodning om jordfordeling Indledende møde Udarbejdelse af en jordfordelingsplan (planlægning) Lodsejerforhandlinger Arealreguleringslovgivning Landbrugslov Ansøgninger om fortrinsstilling Kvote- eller støtteordninger VVM Krav til jordfordelingsplanen Generelle forhold Formkrav til jordfordelingssagen Indsendelse af sagen Jordfordelingsoverenskomsten Jordfordelingsplan 1 og Oplysninger og undersøgelser vedrørende lodsejernes økonomiske forhold Økonomisk oversigt Udkast til jordfordelingskendelse Udstykningskontrol NaturErhvervstyrelsen 2

3 8. Kendelse Panthaverhøring Fremgangsmåde ved senere salg eller pantsætning Refusionsopgørelse Berigtigelse, notering og afslutning Tillægskendelse Klage NaturErhvervstyrelsen 3

4 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet for planlæggere i jordfordelingssager, men kan med fordel læses af andre interesserede. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af revision af jordfordelingsloven i efteråret Loven giver mulighed for jordfordeling i flere sammenhænge bl.a. i forbindelse med Vådområdeprojekter og Natur- og Miljøprojekter. Loven angiver fremgangsmåden ved ansøgning om rejsning af jordfordeling, hvilket Forudsætter, at rekvirenten har en finansiering. Vedrørende råd og vejledning, står NaturErhvervstyrelsen naturligvis til rådighed under hele forløbet. 2. De formelle rammer for jordfordeling Definition Jordfordeling er et antal samtidige ombytninger af jordlodder inden for et afgrænset geografisk område. Omlægningerne gennemføres som kombinationer af køb og salg. Formålet et at få de deltagende jordlodder til at ligge mere hensigtsmæssigt, for dermed at opnå en bedre landbrugsmæssig udnyttelse. Desuden anvendes jordfordelinger ofte til at gennemføre projekter til bevaring og forbedring af natur- og miljøværdier i det åbne land, herunder naturgenopretningsprojekter, skovplantning, drikkevandssikring og internationale forpligtelser på natur- og miljøområdet m.v., hvilket også fremgår af jordfordelingslovens formålsparagraf. Aktører De formelle aktører i en jordfordeling er: Rekvirenten, er den fysiske eller juridiske person, som anmoder om rejsning af en jordfordeling. Det kan f.eks. være en lodsejer, eller flere, et landbocenter, en privat landinspektør, et konsulentfirma eller en myndighed. Lodsejerne, som beslutter at omlægge parceller ved at indgå aftale om samtidige køb og salg. Planlæggeren, som forhandler med lodsejerne, udarbejder den samlede plan for omlægningerne, indgår aftaler med de deltagende lodsejere om vilkårene for deltagelse i jordfordelingen m.v. Planlæggeren kan være en privat landinspektør, et konsulent firma eller jordfordelingsplanlægger fra NaturErhvervstyrelsen. Jordfordelingsmyndigheden er NaturErhvervstyrelsen. Jordfordelingsmyndigheden modtager anmodning om jordfordeling, godkender indledning af jordfordelingssagen, samt en række andre myndighedsopgaver. Desuden udarbejder Jordfordelingsmyndigheden love, bekendtgørelser og administrative forskrifter for jordfordelingsområdet. Jordfordelingsmyndigheden er endvidere sekretariat for jordfordelingskommissionen. NaturErhvervstyrelsen 4

5 Jordfordelingskommissionen, nedsættes i hvert af de områder, der dækkes af en jordbrugskommission. Jordfordelingskommissionen giver retsvirkning til de indgåede aftaler ved afsigelse af kendelse. Der vil efter ændring af landbrugsloven (april 2013) kun være to Jordfordelingskommissioner: Én vest for Lillebælt og én øst for Lillebælt. Hver kommission har en formand og to viceformænd, der begge er dommere udpeget af den respektive retspræsident. Derudover har hver kommission 9 medlemmer, hvor 3 er vurderingskyndige (udpeget af Erhvervs- og Vækstministeriet), 3 jordbrugskyndige (udpeget af Landbrug & Fødevarer) samt 3 medlemmer udpeget af kommunernes landsforening. Til hver kendelsesmøde sammensætter formanden kommission af følgende: Formanden, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt medlem og et medlem af Kommunerne Landsforening. Retsgrundlag Retsgrundlaget er lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), LBK nr af 02/11/ Metodefrihed Jordfordelingsloven af 2010 åbner mulighed for et vist mål af metodefrihed. Der har hidtil været en fast procedure med indledende møde, afgrænsning af planområde, annoncering af dette til iagttagelse af landbrugslovens regler om fortrinsstilling, og det har været et krav, at der skulle nedsættes et lodsejerudvalg. Det erkendes, at projekterne fremover vil være af varierende størrelse, og det må forventes, at der i nogle projekter kun vil være behov for få omlægninger. Med formuleringen kan i lovens 3, stk. 2 lægges op til, at planlægger vurderer den mest praktiske fremgangsmåde og gerne i dialog med NaturErhvervstyrelsen. For eksempel kan der være tale om projekter, hvor det fra begyndelsen står klart, at reglerne om fortrinsstilling ikke kommer i anvendelse. Planlægger kan da evt. efter drøftelse med NaturErhvervstyrelsen afstå fra at annoncere planområde med henblik på mulige fortrinsstillingsansøgere. Tilsvarende kan et projekt være af så begrænset omfang, at der kun er begrænset belæg for at nedsætte et formelt lodsejerudvalg. Planlægger kan da vælge at holde kontakt til og informere de involverede lodsejere på anden vis. Aftaledokumentet er den såkaldte jordfordelingsoverenskomst. Afsnit 7.2 refererer til den klassiske jordfordelingsoverenskomst, der på forsiden rummer identifikation af lodsejer, ejendom, og de enkelte transaktioner og på bagsiden de almindelige vilkår. Dette aftaledokument kan fortsat anvendes. Idet informationsteknologien åbner nye muligheder for håndtering af data står det planlægger frit for at redigere et mere praktisk aftaledokument, der opfylder de samme formelle krav. Jordfordelingsmyndigheden skal imidlertid godkende aftaledokumentet, herunder sikre at vilkårene er præciseret korrekt i det skriftlige grundlag, der fremlægges for jordfordelingskommissionen til kendelse. NaturErhvervstyrelsen 5

6 Tilsvarende for kortteknik: afsnit 7.3 specificerer reference teknikken til de omlagte arealer på plan 1 og 2 og beskriver dermed forandringskortenes form og fremtræden. Planlægger kan imidlertid selv vælge den mest hensigtsmæssige teknik til fremstilling af jordfordelingsplanerne. Grundlaget for aftaler er enighed om et prisniveau, som kan accepteres af hhv. sælger og køber. Der har i praksis udviklet sig forskellige tilgange til den relative prissætning, der alene tjener til gennemførelse af jordfordelingen. Prisfastsættelsen sker normalt i et samarbejde med lodsejerudvalget, ligesom lodsejernes lokale konsulenter ofte inddrages. Priserne skal være et udtryk for arealernes reelle markedsværdi, jf. afsnit 7.2. Planlægger må vurdere, hvorledes prissætning i det konkrete projekt mest praktisk kan finde sted og eventuelt visualiseres på passende kort til brug i den videre forhandling. I jordfordelingsoverenskomstens almindelige vilkår, pkt. 2 accepterer lodsejeren at arealerne er omtrentligt angivet. Der er almindelige lofter over hvilke der i enkelte tilfælde udløses efterregulering, jf. afsnit 7.2. Da efterregulering er besværlig og ofte problematisk især for den ene part, og da man har hurtige målemetoder så som GPS, anbefales det at skærpe nøjagtigheden af arealangivelsen. For eksempel, kan nye skel afmærkes sammen med parterne og arealerne straks bestemmes med GPS, eller man kan opmåle det dyrkede areal, der lægges til grund for prissætning. Endvidere kan man i bemærkningerne præcisere, at der handles til fast pris. 4. Forberedende arbejder 4.1 Anmodning om jordfordeling. Ønsket om at rejse en jordfordelingssag, der tager udgangspunkt i initiativ et lokalområde, vil typisk blive formidlet af en privatpraktiserende landinspektør på vegne af en gruppe interesserede lodsejere eller fra en landbrugskonsulent, der via sit almindelige arbejde i området kan se et behov for bedre arrondering. Andre anledninger kan være private udstyknings- og arealoverførselssager, behov for strukturudvikling eller interessekonflikter i forbindelse med f.eks. større nyanlæg. Anmodning om jordfordeling sker ved henvendelse til Jordfordelingskommissionens sekretariat: NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé Tønder Tlf.: Mail: Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af projektet og dets formål, samt en række specifikke oplysninger til behandling af anmodningen, herunder rekvirent, hvem der er planlægger, formål, skønnet antal deltagende ejendomme og omlagte hektar, jævnfør bekendtgørelsens 18. NaturErhvervstyrelsen 6

7 Det kan anbefales, at planlæggeren tager kontakt til jordbrugskommissionen, kommunen og eventuelle andre myndigheder og organisationer for at få oplyst, om der er særlige forhold eller planlagte projekter i området, der skal tages højde for. Anmodningen vedlægges et oversigtskort, der viser det forventede planområde samt de ejendomme, der har tilkendegivet interesse i jordfordeling. På oversigtskortet indtegnes hver af de interesserede / berørte ejendommes jorder med særskilt signatur samt bygninger. Jordfordelingsmyndigheden godkender rammerne og vurderer projektets indhold for jordfordelingens omfang, herunder for områdets afgrænsning, antal deltagende ejendomme m.v. samt overtagelses- og skæringsdag. Jordfordelingsmyndigheden stiller kvalitetskrav til jordfordelingen mht. arronderingsog strukturmæssige forbedringer og til natur-/miljøforbedringer, jf. afsnit 7. Dette skyldes blandt andet, at Jordfordelingsmyndigheden har ansvaret for, at der sker en afvejning mellem omkostningerne og den samfundsmæssige gevinst ved jordomlægningerne. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i 1 i jordfordelingsloven. Den konkrete anmodning om rejsning af jordfordeling skal falde ind under bestemmelserne i lovens formålsparagraf. 4.2 Indledende møde Efter at Jordfordelingsmyndigheden har godkendt anmodningen om jordfordeling, kan planlæggeren, efter nærmere aftale med Jordfordelingsmyndigheden, indkalde til et offentligt lodsejermøde, kaldet "indledende møde" jf. jordfordelingslovens 3 stk. 2. Planlægger sørger for bestilling af egnet mødelokale. Den stedlige jordfordelingskommission kan indbydes til mødet. Til det indledende møde bør planlæggeren som minimum medbringe det oversigtskort, der er vedlagt anmodningen. Kortet bruges til præsentation af projektet, til mødets drøftelse af jordfordelingen og til fastlæggelse af det endelige planområde. Ved planområdet forstås det område, indenfor hvilket der kan omlægges arealer og som vises i annoncen vedr. fortrinsstilling. På mødet redegør planlæggeren for sagens forløb og for de almindelige vilkår, der gælder for deltagelse i en jordfordelingssag, samt giver sin vurdering af de strukturog arronderingsmæssige og eventuelt øvrige natur-/miljømæssige og andre forbedringer, som jordfordelingen skal medvirke til. Er der tilstrækkelig interesse til at rejse en jordfordeling, kan de fremmødte lodsejere vælge et lodsejerudvalg på 3-5 medlemmer til at varetage fællesskabets interesser. De enkelte medlemmer af udvalget bør om muligt repræsentere sammensætningen af landmænd i det pågældende planområde. Udvalget konstituerer sig og vælger en formand. Efter indledende møde aftaler Jordfordelingskommissionens sekretariat med planlægger en overordnet tidsplan for sagen med hensyn til statusrapport / milepælsmøder og indsendelse af sagen. NaturErhvervstyrelsen 7

8 4.3 Offentliggørelse Planlægger kan annoncere i en eller flere lokale aviser, at jordfordelingssagen er rejst, og at planlægningen af sagen begynder. Annoncen angiver planområdet, planperioden, overtagelses-/skæringsdagen samt sagens planlægger. Annoncen er udformet således, at den også udgør fornøden annoncering efter eventuelle naboer med ønsker om fortrinsstilling efter reglerne i i landbrugsloven. Da kontrol med overholdelse af den gældende areallovgivning ligger hos jordfordelingsmyndigheden, skal annoncen sendes til Jordfordelingskommissionens sekretariat til godkendelse. Annoncen udformes med planlæggerens eget logo. Lodsejere, der ønsker at gøre deres fortrinsstilling gældende i henhold til landbrugslovens 31-33, skal skriftligt ansøge planlæggeren herom. Anmodningen skal være modtaget af planlæggeren senest 4 uger fra annonceringens dato. Planlæggeren bør sende fortrinsstillingsansøgeren en kvittering for modtagelsen. Der er ingen yderligere formkrav til ansøgningen end skriftlighed. Under hensyn til den konkrete sags karakter kan planlægger vælge at behandle reglerne om fortrinsstilling og lodsejerdeltagelse på anden vis, jf. afsnit 3, metodefrihed. Det skal dog altid overfor sekretariatet kunne dokumenteres, at bestemmelserne i landbrugslovens er iagttaget. Det anbefales, at man samtidig orienterer jordbrugskommissionen om den planlagte jordfordelingssag og i øvrigt holder kommissionen løbende orienteret. 5. Udarbejdelse af en jordfordelingsplan (planlægning) 5.1 Lodsejerforhandlinger Planlæggeren kontakter de lodsejere i området, der har udtrykt ønske om at deltage i jordfordelingen, eller som skønnes at kunne medvirke til at forbedre jordfordelingen. I forbindelse med forhandlingerne om jordfordelingen er det væsentligt at finde et prisniveau på jorden, som kan accepteres af både sælger og køber. Prisfastsættelsen sker ofte i samarbejde med et lodsejerudvalg, ligesom lodsejernes lokale konsulenter ofte inddrages. Priserne skal være et udtryk for arealernes reelle markedsværdi. Når der er opnået enighed med en lodsejer, indhenter planlæggeren et tilbud fra lodsejeren om køb og/eller salg af jord. Dette sker ved, at lodsejeren underskriver en jordfordelingsoverenskomst, jf. afsnit 7.2. Der gøres opmærksom på, at man ved spørgsmål om skat, herunder ejendomsavancebeskatning, bør henvise lodsejeren til dennes økonomikonsulent eller anden rådgiver. 5.2 Arealreguleringslovgivning I forbindelse med indgåelse af jordfordelingsoverenskomsterne skal planlæggeren sikre sig de nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning, bl.a.: Planloven, herunder administration af VVM-reglerne NaturErhvervstyrelsen 8

9 Lov om offentlige veje Lov om private veje Byggeloven Lov om miljøbeskyttelse Lov om forurenet jord Landbrugsloven Naturbeskyttelsesloven Skovloven Udstykningsloven Såfremt sagen kræver tilladelse iht. nævnte love skal planlægger indhente tilladelse. Der skal altid anmodes om VVM screening. 5.3 Landbrugslov For så vidt angår landbrugsloven, foretages omlægninger, som kan gennemføres uden tilladelse fra jordbrugskommissionen, ved afgivelse af en landinspektørerklæring, jævnfør lovens 6, 10 og 29 dog med de undtagelser som følger af lovens 7 og 29, stk. 5. Der henvises til bekendtgørelse. nr. 305 af 26. marts 2010 om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme. I de tilfælde, hvor der ikke kan afgives landinspektørerklæring, skal der indhentes tilladelse fra jordbrugskommissionen. I alle tilfælde, hvor der finder supplering sted af en landbrugsejendom, skal der foreligge en 29-erklæring fra ejeren af den supplerede ejendom. Denne ejererklæring indhentes normalt samtidig med, at lodsejeren underskriver jordfordelingsoverenskomsten. For områder med særlige arronderings- og afstandsforhold, såsom marskområder, inddæmmede områder og lignende, kan afstanden mellem bygningerne og jorderne være atypisk store. Sammenlægning af jorder kan derfor ofte ikke ske indenfor landbrugslovens regler, hvorfor jordbrugskommissionen må inddrages til en drøftelse af forholdene. Eventuelle tilladelser fra jordbrugskommissionen skal være sekretariatet i hænde, således at eventuelle klagefrister kan overholdes inden afsigelse af kendelse. Det skal tilstræbes at minimere de situationer, hvor der skal søges dispensation eller særlig tilladelse såvel efter landbrugsloven som efter anden lovgivning. 5.4 Ansøgninger om fortrinsstilling Der skal ikke afgives den særlige naboerklæring om suppleringsjord, når der fremsættes ønske om fortrinsstilling på baggrund af den i afsnit 4.3 nævnte offentliggørelse. Der er ingen yderligere formkrav til ansøgningen end skriftlighed. Fortrinsstilling kan kun gøres gældende af lodsejere, som opfylder betingelserne i landbrugslovens 32. Efter udløbet af 4 ugers fristen sender planlæggeren de modtagne ønsker om fortrinsstilling til jordbrugskommissionen til orientering. Ansøgninger om fortrinsstilling, der måtte være kommet for sent frem til NaturErhvervstyrelsen 9

10 planlæggeren, skal også medsendes til jordbrugskommissionen med et notat om, at de er fremkommet efter ansøgningsfristens udløb. I forbindelse med planlægningen håndterer planlæggeren de indkomne ansøgninger om fortrinsstilling. Det bør under planlægningen tilstræbes, at ansøgeren ved sin evt. deltagelse i jordfordelingen, skriftligt frafalder sin ansøgning om fortrinsstilling. Dette kan evt. ske som en bemærkning på overenskomsten. Når planlæggeren er færdig med lodsejerforhandlingerne, sendes en redegørelse til jordbrugskommissionen om, hvorledes de indkomne ansøgninger om fortrinsstilling er behandlet. Planlæggeren kan med fordel sende redegørelsen i forbindelse med eventuelle dispensationsansøgninger. Jordbrugskommissionen tager herefter stilling til evt. ikke frafaldne ansøgninger om fortrinsstilling. 5.5 Kvote- eller støtteordninger Planlæggeren bør i god tid være opmærksom på, om lodsejeren har indgået aftale om kvote- eller støtteordninger, herunder f.eks. støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen, økologi og MVJ-aftaler, der berøres af jordfordelingen. Det samme er tilfældet, såfremt der kan blive tale om ejendomsavancebeskatning. Da sikringsakten ved salg/pantsætning af betalingsrettigheder er ganske anderledes end ved salg/pantsætning af fast ejendom, kan kendelsessystemet ikke håndtere omfordeling af betalingsrettigheder. Disse rettigheder må således ikke medtages på jordfordelingsoverenskomsten, men skal håndteres separat. Et andet aspekt er rådighedsperioden. Planlægger skal være opmærksom på at videreformidle sælgers rådighedsperiode og forpligtelser til køber. Planlægger bør tidligt i forløbet henvise lodsejeren til dennes landbrugskonsulent for at få en konsekvensvurdering af lodsejerens deltagelse i jordfordelingen. 5.6 VVM Arealomlægninger på den enkelte deltagende landbrugsejendom kan være omfattet af VVM-reglerne, der udspringer fra Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. I forbindelse med planlægningen af en jordfordeling skal planlæggeren oplyse lodsejerne, om at VVM-reglerne findes og opfordre lodsejerne til selv at afklare ejendommens VVM-forhold. Jordfordelingsprojektet kan ligeledes være omfattet af VVM-regler, hvilket planlæggeren skal sikre afklaret i forbindelse med indsendelse af jordfordelingen til revision ved sekretariatet. Det er alene kommunerne som administrerende myndighed, der kan vurdere om en konkret omlægning eller en jordfordeling er omfattet af VVM-reglerne. Det er samme myndighed, der skal foretage en VVMscreening eller udarbejde en VVM-redegørelse. NaturErhvervstyrelsen 10

11 6. Krav til jordfordelingsplanen 6.1 Generelle forhold Projektjordfordelinger anvendes ofte til at forbedre natur- eller miljøforhold ved at gennemføre ændringer af ejerforhold og vilkår for arealanvendelse, for eksempel i forbindelse med skovrejsning, plantning af læhegn, etablering af rekreative bynære områder, etablering af stianlæg og adgang til naturen, reduceret arbejdskørsel på veje, oprettelse af biotoper, etablering af særlige biotoper, retablering af søer, beskyttelse af fortidsminder og drikkevand, hensigtsmæssig placering af landbrugsbygninger, herunder gyllebeholdere m.m., af hensyn til landskabet, samlinger af enge, overdrev, moser og MVJ områder. I den almindelige jordfordeling er det ordnede formål at samle spredtliggende lodder til større sammenhængende arealer med henblik på en mere rationel og driftsøkonomisk udnyttelse. Landbrugsejendommenes arealer skal søges placeret så tæt ved ejendommenes bygninger som muligt og i færrest mulige lodder. Det er et overordnet synspunkt ved almindelig jordfordeling, at der skal være et rimeligt forhold mellem den driftsøkonomiske og samfundsmæssige forbedring, som kan opnås, og de administrative omkostninger. Ved omlægning af et areal, hvortil der er flere interesserede modtagere, bør der lægges vægt på, om modtageren i øvrigt bidrager til at fremme jordfordelingen ved også at afgive et areal, det vil sige indgår som bytter. Jordombytning bør således alt andet lige tillægges større vægt end ensidig modtagelse. 7. Formkrav til jordfordelingssagen 7.1 Indsendelse af sagen Når udkastet til jordfordelingsplanen, i henhold til den med sekretariatet for jordfordelingskommissionen aftalte tidsplan, sendes til NaturErhvervstyrelsen, skal sagen omfatte: Redegørelse for forhold vedrørende arrondering, ejendomsstruktur samt natur og miljø. Kort, der viser ejendomsforholdene før jordfordelingen, benævnt plan 1, med lodsejersignatur i et passende målestoksforhold jf. afsnit 7.3. Planen skal være dateret og have planområdet indtegnet. Jordfordelingsmyndigheden kan efterfølgende rekvirere yderligere nødvendige eksemplarer af planen. Forslag til kort, der viser ejendomsforholdene efter jordfordelingen, benævnt plan NaturErhvervstyrelsen 11

12 2, i samme målestoksforhold som plan 1. Planen skal være dateret og have planområdet indtegnet. Jordfordelingsmyndigheden kan efterfølgende rekvirere yderligerenødvendige eksemplarer af planen. Originale jordfordelingsoverenskomster for alle deltagende ejendomme jf. afsnit 7.2. Aktuelle tingbogsattester for hver af de deltagende ejendomme. Økonomisk oversigt indeholdende en angivelse af ejeren for hver deltagende ejendom, ejendommens løbenummer, samt oplysning om pantegæld, offentlig ejendoms- og grundværdi, areal før og efter deltagelse i jordfordelingen, afgivne og modtagne arealer samt netto + ha, købs- og salgspris, nettovederlag samt eventuelle andre nødvendige oplysninger til brug for jordfordelingskommissionens vurdering af panteforholdene i de deltagende ejendomme. Oversigten skal være dateret jf. afsnit 7.5. Nødvendige garantier/deponeringer fra pengeinstitutter m.fl. jf. afsnit 7.4. Dokumentation for håndtering af servitutter og rettighedshavere i øvrigt, f.eks. forkøbsrettigheder, forpagtningskontrakter, jagtrettigheder, fredskovspligt, fredning, indvindingsrettigheder og lignende, der efter deres ordlyd kunne være til hinder for jordfordelingen. Redegørelse fra planlægger for udførelse af kontrol i henhold til udstykningslovens bilagt relevant dokumentation samt en erklæring om, at sagen ikke er i strid med anden lovgivning jf. afsnit 7.7 Ligeledes fremsendes eventuelle svar vedrørende dispensationer og tilladelser i henhold til lov om landbrugsejendomme og anden lovgivning. Erklæringer i forbindelse med sammenlægning m.v. ( 29-erklæring) for alle de ejendomme, der suppleres og/eller eventuelt erklæring om personers erhvervelse af en landbrugsejendom. Erklæringer fra en praktiserende landinspektør i de tilfælde, hvor en jordomlægning kan gennemføres uden dispensation fra jordbrugskommissionen Udkast til kendelse jf. pkt Jordfordelingsoverenskomsten Jordfordelingsoverenskomsten er udformet som et tilbud fra den enkelte lodsejer om salg og/eller køb og kan ikke gøres betinget. Tilbuddet er bindende til og med den aftalte skæringsdato. Tilbuddet bliver endeligt, når jordfordelingskommissionen har afsagt kendelse. Jordfordelingsoverenskomsterne udfyldes med tydelig sort eller blå skrift af hensyn til senere kopiering. Indføjelser og rettelser efter lodsejerens underskrift skal påføres overenskomsten med rødt, så disse fremgår tydeligt. Overenskomsterne udfyldes med matrikelbetegnelse og foreløbigt areal (angivet i ha med 2 decimaler) for alle afgivne og modtagne arealer, for hele matrikelnumre angives 4 decimaler. Arealerne angives NaturErhvervstyrelsen 12

13 med arealnummer og løbenummer, samt hvorfra og hvortil arealet overføres. Således kan overenskomsterne umiddelbart sammenholdes for så vidt angår omlagte arealer jf. pkt Der er ingen formkrav til udformning af jordfordelingsoverenskomsterne. Men benyttes andet end NaturErhvervstyrelsens fortrykte jordfordelingsoverenskomst, skal overenskomstens indhold godkendes af NaturErhvervstyrelsen, herunder også vilkårene. Overdragelse af arealer sker normalt til fast aftalt pris, således at det ikke bliver nødvendigt at regulere den aftalte salgs- og/eller købspris ved evt. arealafvigelser efter opmåling. Praksis har dog været, at væsentlige afvigelser reguleres med penge. Man vurderer arealafvigelse i forhold til hvor stor ændring det udløser i prisen. Det forudsættes, at sælger og køber er bekendt med grænserne for de overdragne arealer. Der skal desuden anføres en separat pris ud for hvert areal, der handles. Købs- og salgspriserne i overenskomsterne skal være et udtryk for arealernes reelle markedsværdier, dels af hensyn til afgiftsberegningen i forbindelse med tinglysning af foreløbig kendelse, og dels af hensyn til panthaverforhold og ejendomsavancebeskatning m.v. På overenskomsten foretages refusion af ejendomsskat forud for 2 år for de omlagte arealer. Refusionen baseres på en årlig gennemsnitlig grundskyld pr ha., jævnfør den aktuelle udgave af Jordbrugets prisforhold fra Danmarks Statestik. For hver ejendom skal endvidere angives: Summen af afgivne og modtagne arealer. Summen af salgspriser og købspriser for solgte og købte arealer. Nettoforøgelse eller formindskelse i ha. Nettobeløbet som lodsejerne skal betale eller modtage Ejendomsskatterefusion. De almindelige vilkår for deltagelse i jordfordelingen er trykt på bagsiden af jordfordelingsoverenskomsten. I overenskomstens rubrik særlige bemærkninger kan anføres forhold, der supplerer overenskomstens almindelige vilkår. Der kan være tale om bestemmelser om vejrettigheder, forpagtning og afløbsforhold, skitse til afsætning af nye skel, m.v. Bemærkningerne skal i givet fald anføres i overenskomsten for både sælger og køber. Privatretlige aftaler mellem lodsejerne er jordfordelingsmyndigheden uvedkommende. I medfør af bestemmelserne i jordfordelingsloven kan der ikke i jordfordelingen ske overdragelse af andet end jord, hvorfor der kun kan afsiges kendelse såfremt overenskomsterne alene indeholder aftaler om overdragelse af jord. Indeholder aftalen mellem to lodsejere andet end omlægning af jord, f. eks. løsøre i form af fritstående maskinhuse, staklader eller vandboringer, kan der udfærdiges en særlig erklæring til lejligheden, hvor parterne erklærer, at det er et interpartes forhold. Overenskomsten skal være underskrevet af den, der er tingbogsmæssigt legitimeret. NaturErhvervstyrelsen 13

14 Sælges en ejendom eller dele heraf, der indgår i formuefællesskabet mellem ægtefæller/registrerede partnere, så den ikke længere kan tjene til fælles bolig eller som grundlag for fælles erhvervsvirksomhed, skal overenskomsten tillige underskrives af ægtefællen/den registrerede partner. Såfremt rubrikken til tiltrædelse af ægtefælle/registreret partner ikke er udfyldt, skal det i følgebrevet til sagens fremsendelse angives, om det handlede er sælgers særeje, eller om sælger er ugift. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 938 af 10/10/2005 om registreret partnerskab og 18 i lovbekendtgørelse nr. 37 af 05/01/1995 om ægteskabets retsvirkninger. Såfremt overenskomsten er underskrevet af arvingerne i et dødsbo, nødvendiggør dette en tinglysning af skifteretsattesten inden kendelsestidspunktet. Planlægger sørger herfor. Hvis der er tale om salg af en hel ejendom, skal der ikke betales tinglysningsafgift af skifteretsattesten. I tinglysningsbegæringen skal det bemærkes, at tinglysningen sker som et led i en arvings videresalg til en ikke arving. Som dokumentation vedlægges en kopi af jordfordelingsoverenskomsten. Har en lodsejer ikke tinglyst adkomst på det areal, der afstås ved jordfordelingen, skal der redegøres nærmere om årsagen til dette. Som eksempler kan nævnes: Ejerskifte, hvor den nye ejer endnu ikke har fået tinglyst sin adkomst. Her skal der vedlægges kopi af skødet eller lignende, og jordfordelingsoverenskomsten skal tiltrædes af den tinglyste ejer. Arealer uden ejer, eller hvor ejerforholdet er af historisk art: Her er der i h.t. jordfordelingslovens 6, stk. 4, mulighed for at erhverve arealet ved en ejendomsdom, såfremt erhververen kan sandsynliggøre sin rettighed til arealet, f.eks. ved at kunne fremlægge ejendomsskattebillet og kvittering for betalt ejendomsskat. Inden den udvidede jordbrugskommission kan afsige ejendomsdom på kendelsesmødet, foretages der indkaldelse af eventuelle adkomsberettigede. Dette sker ved at planlægger annoncerer i Statstidende og en lokal avis med et varsel på 3 uger. Såfremt en lodsejer deltager med flere ejendomme, udfyldes der en overenskomst for hver ejendom. Består en overenskomst af flere overenskomstark, skal det fremgå af det enkelte ark, at det f.eks. er nr.1 af i alt 3 ark. 7.3 Jordfordelingsplan 1 og 2 Den samlede forandring i en jordfordeling visualiseres på to ejendomskort. Plan 1, som viser de deltagende ejendomme FØR jordfordelingen. Plan 2, som viser forandringerne og den resulterende ejendomssituation EFTER jordfordelingen. Der udarbejdes en jordfordelingsplan 1, der omfatter alle de ejendomme, hvis ejere har underskrevet en jordfordelingsoverenskomst. På planen skal hver ejendoms arealer inden jordfordelingen være fremhævet med særskilt signatur og tydeligt påført løbenummer. NaturErhvervstyrelsen 14

15 Planen udfærdiges på det gældende matrikelkort. På planen angives den omtrentlige beliggenhed af beboelsesbygningerne. Der skal endvidere udfærdiges en nøgle med angivelse af løbenumre, ejernavne og ejendomssignatur. Forslag til jordfordelingsplan 2, jf. bilag III, skal udarbejdes på grundlag af de indgåede jordfordelingsoverenskomster. Planen skal udarbejdes på en kopi af det gældende matrikelkort i tilsvarende målforhold som plan 1. Hver ejendoms arealer efter jordfordelingen fremhæves med samme signatur som på plan 1. De arealer, som hver enkelt ejendom modtager ved jordfordelingen, skal tydeligt påføres modtagerens løbenummer. Omkredsen af de modtagne arealer skal fremhæves med rød skygge eller rød kantskravering. Eventuelt kan omkredsen af den samlede blok fremhæves, hvor de modtagne arealer udgør en blok. Endvidere skal alle omlagte arealer på plan 2 være tydeligt betegnet med arealnummer, dvs. den afgivende ejendoms løbenummer kombineret med fortløbende numre for alle arealer, der fra de enkelte matrikelnumre overføres til andre ejendomme. For eksempel betegnes de fra ejendommen løbenummer 4 afgivne arealer ved arealnummer 4-1, 4-2, 4-3 o.s.v. Den afgivende ejendoms løbenummer må ikke fremtræde selvstændigt på ejendommens afgivne arealer. På plan 2markeres desuden planområdet jf. pkt. 4.2 og 4.3. Beboelsesbygningerne skal angives på samme måde på plan 2 som på plan 1. Ved indsendelsen af planforslag må plan 1 og 2 kun omfatte de ejendomme, der deltager i jordfordelingen. 7.4 Oplysninger og undersøgelser vedrørende lodsejernes økonomiske forhold Planlæggeren skal sørge for, at lodsejeren stiller sikkerhed for rettidig betaling af købesummen ved bankgaranti, oprettelse af deponeringskonto eller indeståelse fra et pengeinstitut, hvis nettokøbesummen for den enkelte ejendom er over kr. Garantien, som skal være stillet ved sagens indsendelse, kan først gøres gældende på skæringsdagen, og den skal gælde indtil betaling har fundet sted. Den skal også dække eventuelle påløbne renter fra skæringsdagen, og indtil betalingen sker. Garantien, som skal være på anfordring, må kun være betinget af, at arealet overdrages til køberen. Deltager en lodsejer med flere ejendomme i samme sag, skal der stilles en garanti for hver enkelt ejendom. Dette gælder også hvis lodsejeren handler med sig selv. Sker der et nettosalg på en ejendom og et nettokøb på en anden ejendom, kan man kun nøjes med at stille garanti for differencen, hvis der foreligger samtykke fra panthaverne på de ejendomme, hvor der sker nettosalg. Man må derimod godt samskrive en garantistillelse for flere ejendomme og derved spare oprettelsesgebyr. Se eksempel på en garanti, bilag IV. I steder for garanti kan købesummen deponeres på en spærret konto i et pengeinstitut til frigivelse til planlægger på skæringsdagen. NaturErhvervstyrelsen 15

16 Deponeringskvittering fra pengeinstituttet skal indsendes til sekretariatet for jordfordelingskommissionen senest sammen med sagen. 7.5 Økonomisk oversigt Ved indsendelse af planforslag til jordfordelingsmyndigheden skal planlæggeren udarbejde en økonomisk oversigt for de deltagende ejendomme med angivelse af: løbenummer ejerens navn, CPR/CVR offentlig ejendomsværdi offentlig grundværdi summen af de tinglyste pantehæftelser, herunder redegørelse for hel eller delvis sambelåning areal før og efter deltagelse i jordfordelingen afgivne og modtagne arealer, netto ha købs- og salgspris nettovederlag, der skal ind- eller udbetales eventuelle erstatningsbeløb ejendomsskatterefusion. Sekretariatet har udarbejdet en skabelon til økonomisk oversigt. Skabelonen kan bestilles hos NaturErhvervstyrelsen, tlf., Summen af de afgivne og modtagne arealer i jordfordelingen skal balancere. Ligeledes skal sagens samlede salgs- og købesum balancere. 7.6 Udkast til jordfordelingskendelse Ved indsendelse af sagen til jordfordelingsmyndigheden medsendes udkast til kendelse. Dette skal leveres i digital form (WORD eller.rtf format). Udkastet til kendelse kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. I kendelsesudkastet skal det oplyses hvilken jordfordelingskommission, der afsiger kendelsen samt hvornår og hvor mødet finder sted. Der skal endvidere henvises til, at jordfordelingen gennemføres i henhold til jordfordelingsloven, LBK nr af 2. november Det anføres hvor mange ejendomme, der deltager i jordfordelingen. Det samlede omlagte areal i jordfordelingen oplyses i ha med 2 decimaler. Dato for overdragelsen af arealerne og dato for refusion af skatter og afgifter skal fremgå (skæringsdagen). I en tabeloversigt anføres de ejendomme, der omfattes af jordfordelingsplanen. For hver ejendom skal fremgå: Lb.nr., navn, alle matr.nr. der sælges helt eller delvis, ejerlav (incl. sognebetegnelse) og købssum. Af hensyn til afgiftsberigtigelsen skal NaturErhvervstyrelsen 16

17 tillige angives den samlede ejerskiftesum. Når en lodsejer handler med sig selv, er dette ikke at betragte som ejerskifte. I de tilfælde hvor en ejendom alene køber, anføres et af ejendommens matrikelnumre og salgssum 0. Der skal redegøres for alle sælgende ejendommes pantesikkerhed efter planens gennemførelse. I kendelsen skal jordfordelingskommissionens eventuelle særlige vilkår til sagens gennemførelse fremgå. Sted og dato påføres til sidst samt navnene på jordbrugskommissionens medlemmer. Det skal endvidere fremgå hvem jordfordelingskommissionen bemyndiger til at udbetale vederlag og håndtere indbetalinger i henhold til økonomisk oversigt, lade foretage opmåling og afsætning af arealer, lade de foretagne jordomlægninger notere i matriklen og tingbogen, tinglyse servitut om jordfordeling på de berørte ejendomme og aflyse servitut om jordfordeling, når endelig notering i tingbogen er foretaget, lade deklarationer i henhold til kendelsen tinglyse og aflyse på ejendommene, og lade afgivne arealer udgå af eventuelle servitutter og at lade modtagne arealer indlægge under servitutten. Tinglysningsafgiften opkræves af SKAT direkte hos sekretariatet for jordfordelingskommissionen via storkundeordning, hvorfor planlæggeren senest på kendelsesdagen overfører samtlige tinglysningsomkostninger til en af sekretariatet anvist konto. 7.7 Udstykningskontrol NaturErhvervstyrelsen er ved alle typer af jordfordelinger sekretariat for jordfordelingskommissionerne, hvilket betyder, at NaturErhvervstyrelsen skal sikre, at jordfordelingskendelsen kan afsiges, og at alle regler er overholdt, således at en gennemførelse af jordfordelingen ikke er i strid med gældende lovgivning. Det vil sige, at NaturErhvervstyrelsen som sekretariat for jordfordelingsmyndigheden er ansvarlig for at den såkaldte udstykningskontrol er udført. Det er planlægger, som overfor sekretariatet skal dokumentere, at planlæggeren også rent faktisk har sikret at sagen ikke er i strid med anden lovgivning, jf. bkg. om matrikulære arbejder, Se tillige punkt 5,2. Dette gøres ved, at planlæggeren over ved indsendelse af sagen redegør herfor samt medsender relevant dokumentation. Den relevante dokumentation er det af NaturErhvervstyrelsen udfærdigede lovskema (se bilag) i udfyldt stand, nødvendige tilladelser fra jordbrugskommission i henhold til landbrugsloven, VVM-screeningsafgørelse fra kommunen samt nødvendige tilladelser i øvrigt. 8. Kendelse Når planlægningen er afsluttet, afholdes der et offentligt kendelsesmøde inden NaturErhvervstyrelsen 17

18 skæringsdagen. Planlægger finder et passende mødelokale. Mødedato og tid aftales med sekretariatet for jordfordelingskommissionen, som herefter indkalder den stedlige jordfordelingskommission. Sekretariatet indkalder med mindst 14 dages alle lodsejerne og panthaverne ved brev med oplysning om tid og sted for mødet. Endvidere indrykkes annonce i lokale aviser. Med samme varsel indkalder sekretariatet på vegne af jordfordelingskommissionen, alle øvrige rettighedshavere ved annoncering i Statstidende. Udgifter til annoncering og afholdelse af mødet betales af planlæggeren. Udkast til dagsorden skal senest 3 uger før mødet sendes til NaturErhvervstyrelsen, der orienterer Jordfordelingskommissionen herom. Planlæggeren afholder mødet, og NaturErhvervstyrelsen fører protokollen. På mødet gennemgår planlæggeren jordfordelingsplanen, herunder f.eks. nødvendige dispensationer efter landbrugsloven. Eventuelle klagere har på mødet adgang til at fremsætte deres synspunkter om planen direkte overfor jordfordelingskommissionen, som straks træffer en afgørelse om, hvorvidt klagen skal tages til efterretning. Planlæggeren skal på mødet kunne redegøre for de sælgende ejendommes pantehæftelser med henblik på at assistere jordfordelingskommissionen i afgørelsen af, hvorvidt der skal foretages panthaverhøringer. Kan jordfordelingskommissionen godkende planen afsiger jordfordelingskommissionen kendelse om, at jordfordelingen skal gennemføres i henhold til den godkendte plan, og tager herunder stilling til, hvilke panthavere der skal høres, jf. lovens 6, stk. 2. Såfremt kommissionen ønsker at diskutere de enkelte lodsejeres økonomiske forhold, sørger planlæggeren for et separat rum, da dette ikke diskuteres offentligt. Kendelsesprotokollen skal indeholde en beskrivelse af de af jordfordelingskommissionen trufne afgørelser og det på kendelsesmødet passerede, herunder fremsatte indsigelser og bemærkninger til jordfordelingsplanen. Kendelsen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende: Tid og sted. Mødedeltagere. Opfyldelse af lovkrav mht. indkaldelse samt lovhenvisninger generelt. Fortegnelse over de for jordfordelingskommissionen fremlagte bilag. Jordfordelingsplanen, herunder skæringsdag, den samlede købesum, og det heraf afgiftspligtige beløb, såfremt dette afviger fra den samlede købssum, antal deltagende ejendomme, refusion af ejendomsskat, liste over de deltagende ejendomme med ejer, matrikelbetegnelse for alle omlagte arealer samt salgssummer eller købesummer. Angivelse af for hvilke ejendomme, der skal fremskaffes panthaversamtykke, jf. jordfordelingskommissionens beslutning herom. NaturErhvervstyrelsen 18

19 Deklarationer, der skal aflyses eller tinglyses i forbindelse med jordfordelingen. Det skal af kendelsen fremgå, hvem jordfordelingskommissionen bemyndiger til at lade afgivne arealer udgå af eventuelle servitutter og at lade modtagne arealer indlægge under servitutten. Kendelsen kan tillige indeholde bestemmelser om, at arealer i jordfordelingsområdet undergives restriktioner og servitutbestemmelser, der som led i jordfordelingens gennemførelse tinglyses servitutstiftende på arealet. Det skal af kendelsen fremgå, at jordfordelingsmyndigheden indestår for, at udstykningskontrollen er iagttaget. Det skal af kendelsen fremgå hvem jordfordelingskommissionen bemyndiger til, at udbetale vederlag og håndtere indbetalinger i henhold til økonomisk oversigt, lade foretage opmåling og afsætning af arealer, lade de foretagne jordomlægninger notere i matriklen og tingbogen, aflyse servitut om jordfordeling når endelig notering i tingbogen er foretaget, og lade deklarationer i henhold til kendelsen tinglyse og aflyse på ejendommene. Efter at der er afsagt kendelse, skal lodsejerne senest på skæringsdagen have skriftlig besked fra planlæggeren om, at planen er godkendt. Dette er accepten af det tilbud, lodsejeren tidligere har afgivet på jordfordelingsoverenskomsten, og først på dette tidspunkt foreligger der en gensidig og bindende aftale. De lodsejere, der skal betale vederlag, får samtidig oplyst af planlæggeren hvortil betalingen skal ske. De lodsejere, der skal have udbetalt penge, får ligeledes oplyst, hvornår og hvordan udbetalingen vil ske. Lodsejerudbetalinger sker, når kendelsen er tinglyst, og alle panthaversvar er modtaget. NaturErhvervstyrelsen foranlediger omgående kendelsesprotokollen tinglyst som byrde på de deltagende ejendomme. Når skæringsdagen er indtrådt, kendelsen er tinglyst anmærkningsfrit og eventuelle panthaveres svar foreligger, sørger planlæggeren for udbetaling af vederlag til lodsejerne, med fradrag af eventuelle panthaverkrav. 9. Panthaverhøring I en jordfordelingssag overdrages arealerne ifølge jordfordelingsoverenskomstens almindelige vilkår gældfrit. Foreligger der et panthaverkrav om indfrielse af pantegæld, skal planlægger foretage indfrielsen på lodsejerens regning. Såfremt der sker et nettosalg, skal der, i henhold til Jordfordelingskommissionens beslutning, fra panthaverne foreligge fornødent samtykke til arealets frigørelse for pantehæftelser. Panthaverne kan stille krav om ekstraordinært afdrag/indfrielse af pantegælden. Er der panthavere, der tilsammen stiller større krav end det aftalte vederlag, kan kommissionen bestemme, at jordfordelingen alligevel skal gennemføres. Panthavernes krav imødekommes i prioritetsorden, så langt vederlaget rækker, jf. NaturErhvervstyrelsen 19

20 jordfordelingslovens 6, stk. 2. Det er planlæggeren, der sørger for panthaverhøringerne. De panthavere, hvis ønske om at få hele eller dele af vederlaget udbetalt som ekstraordinært afdrag, ikke imødekommes, rykker herefter op i prioritets-rækkefølge i det omfang de foranstående prioriteter indfries. Er formindskelsen af ejendommen ubetydelig i forhold til ejendommens værdi, og kan den ske uden fare for panthavernes sikkerhed, kan en enstemmig jordfordelingskommission bestemme, at samtykke fra panthaverne er ufornødent. Det skal fremhæves, at det i en jordfordelingssag ikke er nødvendigt med påtegning på pantebrevene og efterfølgende tinglysning af disse (relaksation), således som det er tilfældet i private udstykningssager. Ved udbetaling af vederlag til panthaver skal det sikres, at panthaver foretager nedlysning af pantehæftelsen dette for at sikre, at der ikke opstår ejerpant, og således at efterstående panthavere rykker tilsvarende op. Hvis der er tinglyst pantebreve for statslån, vil Økonomistyrelsen normalt kræve vederlaget indbetalt som ekstraordinært afdrag, eller kræve indfrielse. Kravet kan dog frafaldes på nærmere angivne betingelser, jf. "Ryknings- og relaksationsvejledning" af april 1997, som kan rekvireres i Økonomistyrelsen. Planlæggeren skal orientere lodsejerne om forholdet, inden jordfordelingsoverenskomsten underskrives. Ved salg af arealer skal planlæggeren være opmærksom på, om der hviler jordrentevilkår på ejendommen. Såfremt dette er tilfældet, vil Økonomistyrelsen kræve, at jordrenten bliver afløst. Planlæggeren bør derfor råde lodsejeren til at drøfte forholdet med sin regnskabskonsulent eller revisor, således at lodsejeren har klarhed over de økonomiske konsekvenser, inden jordfordelingsoverenskomsten underskrives. 10. Fremgangsmåde ved senere salg eller pantsætning Skal der i perioden mellem skæringsdagen og indtil sagen er endeligt noteret i matrikelregisteret ske et salg eller pantsætning af ejendomme, kan NaturErhvervstyrelsen vejlede om fremgangsmåden. Salg af hele den omlagte ejendom. Hvad enten ejeren har afgivet og/eller modtaget et areal ved jordfordelingen, skal skødet udfærdiges som omfattende ejerens oprindelige areal. I skødet skal anføres ejendommens matrikulære og tinglysningsmæssige betegnelse før jordfordelingen, men med bemærkning om, at køberen er bekendt med og respekterer den tinglyste kendelse om jordfordeling. Dette gælder også i de tilfælde, hvor en lodsejer ved jordfordeling har afgivet al landbrugsjorden og kun beholder bygningslodden, hvorpå landbrugspligten eventuelt kan ophæves. Det er derfor ikke nødvendigt med en forlods udstykning. Hvis der alligevel ønskes foretaget en sådan udstykning, må lodsejeren selv betale udgifterne derved. NaturErhvervstyrelsen 20

Bekendtgørelse om jordfordeling

Bekendtgørelse om jordfordeling BEK nr 331 af 25/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-826-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger

Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger DDL kursus i jordfordeling. Vejle 31.marts 2016 Teamleder i Natur og Jordfordeling Lars Grumstrup Dagsorden Regler Proces Rammevilkår

Læs mere

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Velkommen Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Mødedeltagere Keld Schrøder-Thomsen Agronom, Viborg Kommune Tlf. 8787 5558 Hans Fink Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen Tlf. 2523 8509 Morten

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Planlæggervejledning

Planlæggervejledning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Planlæggervejledning Almindelig jordfordeling med 10-50 ejendomme Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. Haraldskær. vedrørende. Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2

U D B U D S M A T E R I A L E. Haraldskær. vedrørende. Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2 Nov. 2015 U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2 Beliggende i Vejle Kommune Indhold Oplysninger om det udbudte areal...

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2009-10. Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2009-10. Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) til Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Dagsorden til orientering om jordfordeling Præsentation af NaturErhvervstyrelsen v/lars Grumstrup Hvorfor Jordfordeling v/lars Grumstrup NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

TIL SALG. Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke.

TIL SALG. Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke. 1 TIL SALG Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke. Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Det bemærkes, at

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. Skals. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E. Skals. vedrørende Nov. 2015 U D B U D S M A T E R I A L E Skals vedrørende Heraf vej Matr.nr. 4n Kølsen By, Vorde 0,6093 ha 0 m 2 Del af matr.nr. 10g Kølsen By, Vorde 5,5521 ha 1125 m 2 Matr.nr. 11g Kølsen By, Vorde 5,1124

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. August ved Brandsbøl. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E. August ved Brandsbøl. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 ved Brandsbøl vedrørende Heraf fredskov Matr.nr. 184 Brandsbøl, Havnbjerg 5,9713 ha 6069 m 2 Matr.nr. 202 Brandsbøl, Havnbjerg 3,2014 ha 6000 m 2 Matr.nr. 152

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar Tønder U D B U D S M A T E R I A L E

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Horne Mølleå et vådområde vedrørende Del 3 af matr.nr. 21a Horne

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn

Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn Velkommen til indledende møde Karstoft Å Ikast/Brande Jordfordeling Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn Køb og salg af jord og fremskaffelse af puljejord

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Kærby Mose et vådområdeprojekt ved Fraugde vedrørende Her af vej

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Det bemærkes, at budsummen reguleres efter landinspektørens endelige opmåling

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

CA. 9,2 HA LANDBRUGSJORD TIL SALG

CA. 9,2 HA LANDBRUGSJORD TIL SALG CA. 9,2 HA LANDBRUGSJORD TIL SALG VED BENDSTRUP, 8544 MØRKE Matr.nr. 3r Bendstrup By, Hvilsager af areal ifølge tingbogen 4,1310 ha., heraf vej 560 kvm. Matr.nr. 4n Bendstrup By, Hvilsager af areal ifølge

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår

Købstilbud med salgsvilkår 16-11-2016 Købstilbud med salgsvilkår for et bygningsløst landbrugsareal på ca. 2686 m² beliggende v/landerupgaard, Landerupvej 8, Kolding GPS-koordinater: X: 534.474,5 Y: 6.158.157,6 Dette dokument skal

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Lilleå vedrørende Matr.nr. 105a Vemb By, Vemb Ca. 49,3 ha Beliggende

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Sallinge Å et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 12m Sallinge

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. Gedsted. Arealer beliggende ved Gedsted og Knudstrup. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E. Gedsted. Arealer beliggende ved Gedsted og Knudstrup. vedrørende Nov. 2015 U D B U D S M A T E R I A L E Gedsted Arealer beliggende ved Gedsted og Knudstrup vedrørende Heraf vej Matr.nr. 28o Gedsted By, Gedsted 10,7800 ha 303 m 2 Matr.nr. 5q Knudstrup By, Vesterbølle

Læs mere

2009/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag.

2009/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag. 2009/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 2244-09-5 Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår

Købstilbud med salgsvilkår 16-11-2016 Købstilbud med salgsvilkår for ca. 19740 m² fredskov beliggende i Sønder Vilstrup Skov v/landerupgaard, Landerupvej 8, Kolding GPS-koordinater: X: 533.954,7 Y: 6.159.211,1 Dette dokument skal

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Jordfordeling Perspektiver til øget samfundsværdi Natur & Jordfordeling V. Enhedschef Lene Sørensen. 22. januar 2016

Jordfordeling Perspektiver til øget samfundsværdi Natur & Jordfordeling V. Enhedschef Lene Sørensen. 22. januar 2016 Jordfordeling Perspektiver til øget samfundsværdi Natur & Jordfordeling V. Enhedschef Lene Sørensen Perspektiver til øget samfundsværdi Jordfordeling er ikke et kvik fix (2-3 år og nogle gange meget længere)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDBUDSVILKÅR. Udbudsvilkår. Ryttergrøftvejen Skole

UDBUDSVILKÅR. Udbudsvilkår. Ryttergrøftvejen Skole 1 Udbudsvilkår Ryttergrøftvejen Skole 2 INDHOLD 1. UDBUDSVILKÅR... 3 1.1 EJENDOMSBESKRIVELSE OG AFGRÆNSNING... 4 1.2 TILLÆG TIL UDBUDSVILKÅR VEDR. NÆRLIGGENDE JORDAREALER... 9 2.0 SALGSVILKÅR... 10 2.1

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur?

Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur? Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur? Hvad er jordfordeling? Hvad er det jordfordeling kan (siden både NLKom og Naturplan DK anbefaler det)? VVM og jordfordeling Anlægsprojekter

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere