Planlæggervejledning. Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlæggervejledning. Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven"

Transkript

1 Planlæggervejledning Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven

2 Indhold 1. Indledning De formelle rammer for jordfordeling Metodefrihed Forberedende arbejder Anmodning om jordfordeling Indledende møde Udarbejdelse af en jordfordelingsplan (planlægning) Lodsejerforhandlinger Arealreguleringslovgivning Landbrugslov Ansøgninger om fortrinsstilling Kvote- eller støtteordninger VVM Krav til jordfordelingsplanen Generelle forhold Formkrav til jordfordelingssagen Indsendelse af sagen Jordfordelingsoverenskomsten Jordfordelingsplan 1 og Oplysninger og undersøgelser vedrørende lodsejernes økonomiske forhold Økonomisk oversigt Udkast til jordfordelingskendelse Udstykningskontrol NaturErhvervstyrelsen 2

3 8. Kendelse Panthaverhøring Fremgangsmåde ved senere salg eller pantsætning Refusionsopgørelse Berigtigelse, notering og afslutning Tillægskendelse Klage NaturErhvervstyrelsen 3

4 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet for planlæggere i jordfordelingssager, men kan med fordel læses af andre interesserede. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af revision af jordfordelingsloven i efteråret Loven giver mulighed for jordfordeling i flere sammenhænge bl.a. i forbindelse med Vådområdeprojekter og Natur- og Miljøprojekter. Loven angiver fremgangsmåden ved ansøgning om rejsning af jordfordeling, hvilket Forudsætter, at rekvirenten har en finansiering. Vedrørende råd og vejledning, står NaturErhvervstyrelsen naturligvis til rådighed under hele forløbet. 2. De formelle rammer for jordfordeling Definition Jordfordeling er et antal samtidige ombytninger af jordlodder inden for et afgrænset geografisk område. Omlægningerne gennemføres som kombinationer af køb og salg. Formålet et at få de deltagende jordlodder til at ligge mere hensigtsmæssigt, for dermed at opnå en bedre landbrugsmæssig udnyttelse. Desuden anvendes jordfordelinger ofte til at gennemføre projekter til bevaring og forbedring af natur- og miljøværdier i det åbne land, herunder naturgenopretningsprojekter, skovplantning, drikkevandssikring og internationale forpligtelser på natur- og miljøområdet m.v., hvilket også fremgår af jordfordelingslovens formålsparagraf. Aktører De formelle aktører i en jordfordeling er: Rekvirenten, er den fysiske eller juridiske person, som anmoder om rejsning af en jordfordeling. Det kan f.eks. være en lodsejer, eller flere, et landbocenter, en privat landinspektør, et konsulentfirma eller en myndighed. Lodsejerne, som beslutter at omlægge parceller ved at indgå aftale om samtidige køb og salg. Planlæggeren, som forhandler med lodsejerne, udarbejder den samlede plan for omlægningerne, indgår aftaler med de deltagende lodsejere om vilkårene for deltagelse i jordfordelingen m.v. Planlæggeren kan være en privat landinspektør, et konsulent firma eller jordfordelingsplanlægger fra NaturErhvervstyrelsen. Jordfordelingsmyndigheden er NaturErhvervstyrelsen. Jordfordelingsmyndigheden modtager anmodning om jordfordeling, godkender indledning af jordfordelingssagen, samt en række andre myndighedsopgaver. Desuden udarbejder Jordfordelingsmyndigheden love, bekendtgørelser og administrative forskrifter for jordfordelingsområdet. Jordfordelingsmyndigheden er endvidere sekretariat for jordfordelingskommissionen. NaturErhvervstyrelsen 4

5 Jordfordelingskommissionen, nedsættes i hvert af de områder, der dækkes af en jordbrugskommission. Jordfordelingskommissionen giver retsvirkning til de indgåede aftaler ved afsigelse af kendelse. Der vil efter ændring af landbrugsloven (april 2013) kun være to Jordfordelingskommissioner: Én vest for Lillebælt og én øst for Lillebælt. Hver kommission har en formand og to viceformænd, der begge er dommere udpeget af den respektive retspræsident. Derudover har hver kommission 9 medlemmer, hvor 3 er vurderingskyndige (udpeget af Erhvervs- og Vækstministeriet), 3 jordbrugskyndige (udpeget af Landbrug & Fødevarer) samt 3 medlemmer udpeget af kommunernes landsforening. Til hver kendelsesmøde sammensætter formanden kommission af følgende: Formanden, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt medlem og et medlem af Kommunerne Landsforening. Retsgrundlag Retsgrundlaget er lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), LBK nr af 02/11/ Metodefrihed Jordfordelingsloven af 2010 åbner mulighed for et vist mål af metodefrihed. Der har hidtil været en fast procedure med indledende møde, afgrænsning af planområde, annoncering af dette til iagttagelse af landbrugslovens regler om fortrinsstilling, og det har været et krav, at der skulle nedsættes et lodsejerudvalg. Det erkendes, at projekterne fremover vil være af varierende størrelse, og det må forventes, at der i nogle projekter kun vil være behov for få omlægninger. Med formuleringen kan i lovens 3, stk. 2 lægges op til, at planlægger vurderer den mest praktiske fremgangsmåde og gerne i dialog med NaturErhvervstyrelsen. For eksempel kan der være tale om projekter, hvor det fra begyndelsen står klart, at reglerne om fortrinsstilling ikke kommer i anvendelse. Planlægger kan da evt. efter drøftelse med NaturErhvervstyrelsen afstå fra at annoncere planområde med henblik på mulige fortrinsstillingsansøgere. Tilsvarende kan et projekt være af så begrænset omfang, at der kun er begrænset belæg for at nedsætte et formelt lodsejerudvalg. Planlægger kan da vælge at holde kontakt til og informere de involverede lodsejere på anden vis. Aftaledokumentet er den såkaldte jordfordelingsoverenskomst. Afsnit 7.2 refererer til den klassiske jordfordelingsoverenskomst, der på forsiden rummer identifikation af lodsejer, ejendom, og de enkelte transaktioner og på bagsiden de almindelige vilkår. Dette aftaledokument kan fortsat anvendes. Idet informationsteknologien åbner nye muligheder for håndtering af data står det planlægger frit for at redigere et mere praktisk aftaledokument, der opfylder de samme formelle krav. Jordfordelingsmyndigheden skal imidlertid godkende aftaledokumentet, herunder sikre at vilkårene er præciseret korrekt i det skriftlige grundlag, der fremlægges for jordfordelingskommissionen til kendelse. NaturErhvervstyrelsen 5

6 Tilsvarende for kortteknik: afsnit 7.3 specificerer reference teknikken til de omlagte arealer på plan 1 og 2 og beskriver dermed forandringskortenes form og fremtræden. Planlægger kan imidlertid selv vælge den mest hensigtsmæssige teknik til fremstilling af jordfordelingsplanerne. Grundlaget for aftaler er enighed om et prisniveau, som kan accepteres af hhv. sælger og køber. Der har i praksis udviklet sig forskellige tilgange til den relative prissætning, der alene tjener til gennemførelse af jordfordelingen. Prisfastsættelsen sker normalt i et samarbejde med lodsejerudvalget, ligesom lodsejernes lokale konsulenter ofte inddrages. Priserne skal være et udtryk for arealernes reelle markedsværdi, jf. afsnit 7.2. Planlægger må vurdere, hvorledes prissætning i det konkrete projekt mest praktisk kan finde sted og eventuelt visualiseres på passende kort til brug i den videre forhandling. I jordfordelingsoverenskomstens almindelige vilkår, pkt. 2 accepterer lodsejeren at arealerne er omtrentligt angivet. Der er almindelige lofter over hvilke der i enkelte tilfælde udløses efterregulering, jf. afsnit 7.2. Da efterregulering er besværlig og ofte problematisk især for den ene part, og da man har hurtige målemetoder så som GPS, anbefales det at skærpe nøjagtigheden af arealangivelsen. For eksempel, kan nye skel afmærkes sammen med parterne og arealerne straks bestemmes med GPS, eller man kan opmåle det dyrkede areal, der lægges til grund for prissætning. Endvidere kan man i bemærkningerne præcisere, at der handles til fast pris. 4. Forberedende arbejder 4.1 Anmodning om jordfordeling. Ønsket om at rejse en jordfordelingssag, der tager udgangspunkt i initiativ et lokalområde, vil typisk blive formidlet af en privatpraktiserende landinspektør på vegne af en gruppe interesserede lodsejere eller fra en landbrugskonsulent, der via sit almindelige arbejde i området kan se et behov for bedre arrondering. Andre anledninger kan være private udstyknings- og arealoverførselssager, behov for strukturudvikling eller interessekonflikter i forbindelse med f.eks. større nyanlæg. Anmodning om jordfordeling sker ved henvendelse til Jordfordelingskommissionens sekretariat: NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé Tønder Tlf.: Mail: Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af projektet og dets formål, samt en række specifikke oplysninger til behandling af anmodningen, herunder rekvirent, hvem der er planlægger, formål, skønnet antal deltagende ejendomme og omlagte hektar, jævnfør bekendtgørelsens 18. NaturErhvervstyrelsen 6

7 Det kan anbefales, at planlæggeren tager kontakt til jordbrugskommissionen, kommunen og eventuelle andre myndigheder og organisationer for at få oplyst, om der er særlige forhold eller planlagte projekter i området, der skal tages højde for. Anmodningen vedlægges et oversigtskort, der viser det forventede planområde samt de ejendomme, der har tilkendegivet interesse i jordfordeling. På oversigtskortet indtegnes hver af de interesserede / berørte ejendommes jorder med særskilt signatur samt bygninger. Jordfordelingsmyndigheden godkender rammerne og vurderer projektets indhold for jordfordelingens omfang, herunder for områdets afgrænsning, antal deltagende ejendomme m.v. samt overtagelses- og skæringsdag. Jordfordelingsmyndigheden stiller kvalitetskrav til jordfordelingen mht. arronderingsog strukturmæssige forbedringer og til natur-/miljøforbedringer, jf. afsnit 7. Dette skyldes blandt andet, at Jordfordelingsmyndigheden har ansvaret for, at der sker en afvejning mellem omkostningerne og den samfundsmæssige gevinst ved jordomlægningerne. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i 1 i jordfordelingsloven. Den konkrete anmodning om rejsning af jordfordeling skal falde ind under bestemmelserne i lovens formålsparagraf. 4.2 Indledende møde Efter at Jordfordelingsmyndigheden har godkendt anmodningen om jordfordeling, kan planlæggeren, efter nærmere aftale med Jordfordelingsmyndigheden, indkalde til et offentligt lodsejermøde, kaldet "indledende møde" jf. jordfordelingslovens 3 stk. 2. Planlægger sørger for bestilling af egnet mødelokale. Den stedlige jordfordelingskommission kan indbydes til mødet. Til det indledende møde bør planlæggeren som minimum medbringe det oversigtskort, der er vedlagt anmodningen. Kortet bruges til præsentation af projektet, til mødets drøftelse af jordfordelingen og til fastlæggelse af det endelige planområde. Ved planområdet forstås det område, indenfor hvilket der kan omlægges arealer og som vises i annoncen vedr. fortrinsstilling. På mødet redegør planlæggeren for sagens forløb og for de almindelige vilkår, der gælder for deltagelse i en jordfordelingssag, samt giver sin vurdering af de strukturog arronderingsmæssige og eventuelt øvrige natur-/miljømæssige og andre forbedringer, som jordfordelingen skal medvirke til. Er der tilstrækkelig interesse til at rejse en jordfordeling, kan de fremmødte lodsejere vælge et lodsejerudvalg på 3-5 medlemmer til at varetage fællesskabets interesser. De enkelte medlemmer af udvalget bør om muligt repræsentere sammensætningen af landmænd i det pågældende planområde. Udvalget konstituerer sig og vælger en formand. Efter indledende møde aftaler Jordfordelingskommissionens sekretariat med planlægger en overordnet tidsplan for sagen med hensyn til statusrapport / milepælsmøder og indsendelse af sagen. NaturErhvervstyrelsen 7

8 4.3 Offentliggørelse Planlægger kan annoncere i en eller flere lokale aviser, at jordfordelingssagen er rejst, og at planlægningen af sagen begynder. Annoncen angiver planområdet, planperioden, overtagelses-/skæringsdagen samt sagens planlægger. Annoncen er udformet således, at den også udgør fornøden annoncering efter eventuelle naboer med ønsker om fortrinsstilling efter reglerne i i landbrugsloven. Da kontrol med overholdelse af den gældende areallovgivning ligger hos jordfordelingsmyndigheden, skal annoncen sendes til Jordfordelingskommissionens sekretariat til godkendelse. Annoncen udformes med planlæggerens eget logo. Lodsejere, der ønsker at gøre deres fortrinsstilling gældende i henhold til landbrugslovens 31-33, skal skriftligt ansøge planlæggeren herom. Anmodningen skal være modtaget af planlæggeren senest 4 uger fra annonceringens dato. Planlæggeren bør sende fortrinsstillingsansøgeren en kvittering for modtagelsen. Der er ingen yderligere formkrav til ansøgningen end skriftlighed. Under hensyn til den konkrete sags karakter kan planlægger vælge at behandle reglerne om fortrinsstilling og lodsejerdeltagelse på anden vis, jf. afsnit 3, metodefrihed. Det skal dog altid overfor sekretariatet kunne dokumenteres, at bestemmelserne i landbrugslovens er iagttaget. Det anbefales, at man samtidig orienterer jordbrugskommissionen om den planlagte jordfordelingssag og i øvrigt holder kommissionen løbende orienteret. 5. Udarbejdelse af en jordfordelingsplan (planlægning) 5.1 Lodsejerforhandlinger Planlæggeren kontakter de lodsejere i området, der har udtrykt ønske om at deltage i jordfordelingen, eller som skønnes at kunne medvirke til at forbedre jordfordelingen. I forbindelse med forhandlingerne om jordfordelingen er det væsentligt at finde et prisniveau på jorden, som kan accepteres af både sælger og køber. Prisfastsættelsen sker ofte i samarbejde med et lodsejerudvalg, ligesom lodsejernes lokale konsulenter ofte inddrages. Priserne skal være et udtryk for arealernes reelle markedsværdi. Når der er opnået enighed med en lodsejer, indhenter planlæggeren et tilbud fra lodsejeren om køb og/eller salg af jord. Dette sker ved, at lodsejeren underskriver en jordfordelingsoverenskomst, jf. afsnit 7.2. Der gøres opmærksom på, at man ved spørgsmål om skat, herunder ejendomsavancebeskatning, bør henvise lodsejeren til dennes økonomikonsulent eller anden rådgiver. 5.2 Arealreguleringslovgivning I forbindelse med indgåelse af jordfordelingsoverenskomsterne skal planlæggeren sikre sig de nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning, bl.a.: Planloven, herunder administration af VVM-reglerne NaturErhvervstyrelsen 8

9 Lov om offentlige veje Lov om private veje Byggeloven Lov om miljøbeskyttelse Lov om forurenet jord Landbrugsloven Naturbeskyttelsesloven Skovloven Udstykningsloven Såfremt sagen kræver tilladelse iht. nævnte love skal planlægger indhente tilladelse. Der skal altid anmodes om VVM screening. 5.3 Landbrugslov For så vidt angår landbrugsloven, foretages omlægninger, som kan gennemføres uden tilladelse fra jordbrugskommissionen, ved afgivelse af en landinspektørerklæring, jævnfør lovens 6, 10 og 29 dog med de undtagelser som følger af lovens 7 og 29, stk. 5. Der henvises til bekendtgørelse. nr. 305 af 26. marts 2010 om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme. I de tilfælde, hvor der ikke kan afgives landinspektørerklæring, skal der indhentes tilladelse fra jordbrugskommissionen. I alle tilfælde, hvor der finder supplering sted af en landbrugsejendom, skal der foreligge en 29-erklæring fra ejeren af den supplerede ejendom. Denne ejererklæring indhentes normalt samtidig med, at lodsejeren underskriver jordfordelingsoverenskomsten. For områder med særlige arronderings- og afstandsforhold, såsom marskområder, inddæmmede områder og lignende, kan afstanden mellem bygningerne og jorderne være atypisk store. Sammenlægning af jorder kan derfor ofte ikke ske indenfor landbrugslovens regler, hvorfor jordbrugskommissionen må inddrages til en drøftelse af forholdene. Eventuelle tilladelser fra jordbrugskommissionen skal være sekretariatet i hænde, således at eventuelle klagefrister kan overholdes inden afsigelse af kendelse. Det skal tilstræbes at minimere de situationer, hvor der skal søges dispensation eller særlig tilladelse såvel efter landbrugsloven som efter anden lovgivning. 5.4 Ansøgninger om fortrinsstilling Der skal ikke afgives den særlige naboerklæring om suppleringsjord, når der fremsættes ønske om fortrinsstilling på baggrund af den i afsnit 4.3 nævnte offentliggørelse. Der er ingen yderligere formkrav til ansøgningen end skriftlighed. Fortrinsstilling kan kun gøres gældende af lodsejere, som opfylder betingelserne i landbrugslovens 32. Efter udløbet af 4 ugers fristen sender planlæggeren de modtagne ønsker om fortrinsstilling til jordbrugskommissionen til orientering. Ansøgninger om fortrinsstilling, der måtte være kommet for sent frem til NaturErhvervstyrelsen 9

10 planlæggeren, skal også medsendes til jordbrugskommissionen med et notat om, at de er fremkommet efter ansøgningsfristens udløb. I forbindelse med planlægningen håndterer planlæggeren de indkomne ansøgninger om fortrinsstilling. Det bør under planlægningen tilstræbes, at ansøgeren ved sin evt. deltagelse i jordfordelingen, skriftligt frafalder sin ansøgning om fortrinsstilling. Dette kan evt. ske som en bemærkning på overenskomsten. Når planlæggeren er færdig med lodsejerforhandlingerne, sendes en redegørelse til jordbrugskommissionen om, hvorledes de indkomne ansøgninger om fortrinsstilling er behandlet. Planlæggeren kan med fordel sende redegørelsen i forbindelse med eventuelle dispensationsansøgninger. Jordbrugskommissionen tager herefter stilling til evt. ikke frafaldne ansøgninger om fortrinsstilling. 5.5 Kvote- eller støtteordninger Planlæggeren bør i god tid være opmærksom på, om lodsejeren har indgået aftale om kvote- eller støtteordninger, herunder f.eks. støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen, økologi og MVJ-aftaler, der berøres af jordfordelingen. Det samme er tilfældet, såfremt der kan blive tale om ejendomsavancebeskatning. Da sikringsakten ved salg/pantsætning af betalingsrettigheder er ganske anderledes end ved salg/pantsætning af fast ejendom, kan kendelsessystemet ikke håndtere omfordeling af betalingsrettigheder. Disse rettigheder må således ikke medtages på jordfordelingsoverenskomsten, men skal håndteres separat. Et andet aspekt er rådighedsperioden. Planlægger skal være opmærksom på at videreformidle sælgers rådighedsperiode og forpligtelser til køber. Planlægger bør tidligt i forløbet henvise lodsejeren til dennes landbrugskonsulent for at få en konsekvensvurdering af lodsejerens deltagelse i jordfordelingen. 5.6 VVM Arealomlægninger på den enkelte deltagende landbrugsejendom kan være omfattet af VVM-reglerne, der udspringer fra Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. I forbindelse med planlægningen af en jordfordeling skal planlæggeren oplyse lodsejerne, om at VVM-reglerne findes og opfordre lodsejerne til selv at afklare ejendommens VVM-forhold. Jordfordelingsprojektet kan ligeledes være omfattet af VVM-regler, hvilket planlæggeren skal sikre afklaret i forbindelse med indsendelse af jordfordelingen til revision ved sekretariatet. Det er alene kommunerne som administrerende myndighed, der kan vurdere om en konkret omlægning eller en jordfordeling er omfattet af VVM-reglerne. Det er samme myndighed, der skal foretage en VVMscreening eller udarbejde en VVM-redegørelse. NaturErhvervstyrelsen 10

11 6. Krav til jordfordelingsplanen 6.1 Generelle forhold Projektjordfordelinger anvendes ofte til at forbedre natur- eller miljøforhold ved at gennemføre ændringer af ejerforhold og vilkår for arealanvendelse, for eksempel i forbindelse med skovrejsning, plantning af læhegn, etablering af rekreative bynære områder, etablering af stianlæg og adgang til naturen, reduceret arbejdskørsel på veje, oprettelse af biotoper, etablering af særlige biotoper, retablering af søer, beskyttelse af fortidsminder og drikkevand, hensigtsmæssig placering af landbrugsbygninger, herunder gyllebeholdere m.m., af hensyn til landskabet, samlinger af enge, overdrev, moser og MVJ områder. I den almindelige jordfordeling er det ordnede formål at samle spredtliggende lodder til større sammenhængende arealer med henblik på en mere rationel og driftsøkonomisk udnyttelse. Landbrugsejendommenes arealer skal søges placeret så tæt ved ejendommenes bygninger som muligt og i færrest mulige lodder. Det er et overordnet synspunkt ved almindelig jordfordeling, at der skal være et rimeligt forhold mellem den driftsøkonomiske og samfundsmæssige forbedring, som kan opnås, og de administrative omkostninger. Ved omlægning af et areal, hvortil der er flere interesserede modtagere, bør der lægges vægt på, om modtageren i øvrigt bidrager til at fremme jordfordelingen ved også at afgive et areal, det vil sige indgår som bytter. Jordombytning bør således alt andet lige tillægges større vægt end ensidig modtagelse. 7. Formkrav til jordfordelingssagen 7.1 Indsendelse af sagen Når udkastet til jordfordelingsplanen, i henhold til den med sekretariatet for jordfordelingskommissionen aftalte tidsplan, sendes til NaturErhvervstyrelsen, skal sagen omfatte: Redegørelse for forhold vedrørende arrondering, ejendomsstruktur samt natur og miljø. Kort, der viser ejendomsforholdene før jordfordelingen, benævnt plan 1, med lodsejersignatur i et passende målestoksforhold jf. afsnit 7.3. Planen skal være dateret og have planområdet indtegnet. Jordfordelingsmyndigheden kan efterfølgende rekvirere yderligere nødvendige eksemplarer af planen. Forslag til kort, der viser ejendomsforholdene efter jordfordelingen, benævnt plan NaturErhvervstyrelsen 11

12 2, i samme målestoksforhold som plan 1. Planen skal være dateret og have planområdet indtegnet. Jordfordelingsmyndigheden kan efterfølgende rekvirere yderligerenødvendige eksemplarer af planen. Originale jordfordelingsoverenskomster for alle deltagende ejendomme jf. afsnit 7.2. Aktuelle tingbogsattester for hver af de deltagende ejendomme. Økonomisk oversigt indeholdende en angivelse af ejeren for hver deltagende ejendom, ejendommens løbenummer, samt oplysning om pantegæld, offentlig ejendoms- og grundværdi, areal før og efter deltagelse i jordfordelingen, afgivne og modtagne arealer samt netto + ha, købs- og salgspris, nettovederlag samt eventuelle andre nødvendige oplysninger til brug for jordfordelingskommissionens vurdering af panteforholdene i de deltagende ejendomme. Oversigten skal være dateret jf. afsnit 7.5. Nødvendige garantier/deponeringer fra pengeinstitutter m.fl. jf. afsnit 7.4. Dokumentation for håndtering af servitutter og rettighedshavere i øvrigt, f.eks. forkøbsrettigheder, forpagtningskontrakter, jagtrettigheder, fredskovspligt, fredning, indvindingsrettigheder og lignende, der efter deres ordlyd kunne være til hinder for jordfordelingen. Redegørelse fra planlægger for udførelse af kontrol i henhold til udstykningslovens bilagt relevant dokumentation samt en erklæring om, at sagen ikke er i strid med anden lovgivning jf. afsnit 7.7 Ligeledes fremsendes eventuelle svar vedrørende dispensationer og tilladelser i henhold til lov om landbrugsejendomme og anden lovgivning. Erklæringer i forbindelse med sammenlægning m.v. ( 29-erklæring) for alle de ejendomme, der suppleres og/eller eventuelt erklæring om personers erhvervelse af en landbrugsejendom. Erklæringer fra en praktiserende landinspektør i de tilfælde, hvor en jordomlægning kan gennemføres uden dispensation fra jordbrugskommissionen Udkast til kendelse jf. pkt Jordfordelingsoverenskomsten Jordfordelingsoverenskomsten er udformet som et tilbud fra den enkelte lodsejer om salg og/eller køb og kan ikke gøres betinget. Tilbuddet er bindende til og med den aftalte skæringsdato. Tilbuddet bliver endeligt, når jordfordelingskommissionen har afsagt kendelse. Jordfordelingsoverenskomsterne udfyldes med tydelig sort eller blå skrift af hensyn til senere kopiering. Indføjelser og rettelser efter lodsejerens underskrift skal påføres overenskomsten med rødt, så disse fremgår tydeligt. Overenskomsterne udfyldes med matrikelbetegnelse og foreløbigt areal (angivet i ha med 2 decimaler) for alle afgivne og modtagne arealer, for hele matrikelnumre angives 4 decimaler. Arealerne angives NaturErhvervstyrelsen 12

13 med arealnummer og løbenummer, samt hvorfra og hvortil arealet overføres. Således kan overenskomsterne umiddelbart sammenholdes for så vidt angår omlagte arealer jf. pkt Der er ingen formkrav til udformning af jordfordelingsoverenskomsterne. Men benyttes andet end NaturErhvervstyrelsens fortrykte jordfordelingsoverenskomst, skal overenskomstens indhold godkendes af NaturErhvervstyrelsen, herunder også vilkårene. Overdragelse af arealer sker normalt til fast aftalt pris, således at det ikke bliver nødvendigt at regulere den aftalte salgs- og/eller købspris ved evt. arealafvigelser efter opmåling. Praksis har dog været, at væsentlige afvigelser reguleres med penge. Man vurderer arealafvigelse i forhold til hvor stor ændring det udløser i prisen. Det forudsættes, at sælger og køber er bekendt med grænserne for de overdragne arealer. Der skal desuden anføres en separat pris ud for hvert areal, der handles. Købs- og salgspriserne i overenskomsterne skal være et udtryk for arealernes reelle markedsværdier, dels af hensyn til afgiftsberegningen i forbindelse med tinglysning af foreløbig kendelse, og dels af hensyn til panthaverforhold og ejendomsavancebeskatning m.v. På overenskomsten foretages refusion af ejendomsskat forud for 2 år for de omlagte arealer. Refusionen baseres på en årlig gennemsnitlig grundskyld pr ha., jævnfør den aktuelle udgave af Jordbrugets prisforhold fra Danmarks Statestik. For hver ejendom skal endvidere angives: Summen af afgivne og modtagne arealer. Summen af salgspriser og købspriser for solgte og købte arealer. Nettoforøgelse eller formindskelse i ha. Nettobeløbet som lodsejerne skal betale eller modtage Ejendomsskatterefusion. De almindelige vilkår for deltagelse i jordfordelingen er trykt på bagsiden af jordfordelingsoverenskomsten. I overenskomstens rubrik særlige bemærkninger kan anføres forhold, der supplerer overenskomstens almindelige vilkår. Der kan være tale om bestemmelser om vejrettigheder, forpagtning og afløbsforhold, skitse til afsætning af nye skel, m.v. Bemærkningerne skal i givet fald anføres i overenskomsten for både sælger og køber. Privatretlige aftaler mellem lodsejerne er jordfordelingsmyndigheden uvedkommende. I medfør af bestemmelserne i jordfordelingsloven kan der ikke i jordfordelingen ske overdragelse af andet end jord, hvorfor der kun kan afsiges kendelse såfremt overenskomsterne alene indeholder aftaler om overdragelse af jord. Indeholder aftalen mellem to lodsejere andet end omlægning af jord, f. eks. løsøre i form af fritstående maskinhuse, staklader eller vandboringer, kan der udfærdiges en særlig erklæring til lejligheden, hvor parterne erklærer, at det er et interpartes forhold. Overenskomsten skal være underskrevet af den, der er tingbogsmæssigt legitimeret. NaturErhvervstyrelsen 13

14 Sælges en ejendom eller dele heraf, der indgår i formuefællesskabet mellem ægtefæller/registrerede partnere, så den ikke længere kan tjene til fælles bolig eller som grundlag for fælles erhvervsvirksomhed, skal overenskomsten tillige underskrives af ægtefællen/den registrerede partner. Såfremt rubrikken til tiltrædelse af ægtefælle/registreret partner ikke er udfyldt, skal det i følgebrevet til sagens fremsendelse angives, om det handlede er sælgers særeje, eller om sælger er ugift. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 938 af 10/10/2005 om registreret partnerskab og 18 i lovbekendtgørelse nr. 37 af 05/01/1995 om ægteskabets retsvirkninger. Såfremt overenskomsten er underskrevet af arvingerne i et dødsbo, nødvendiggør dette en tinglysning af skifteretsattesten inden kendelsestidspunktet. Planlægger sørger herfor. Hvis der er tale om salg af en hel ejendom, skal der ikke betales tinglysningsafgift af skifteretsattesten. I tinglysningsbegæringen skal det bemærkes, at tinglysningen sker som et led i en arvings videresalg til en ikke arving. Som dokumentation vedlægges en kopi af jordfordelingsoverenskomsten. Har en lodsejer ikke tinglyst adkomst på det areal, der afstås ved jordfordelingen, skal der redegøres nærmere om årsagen til dette. Som eksempler kan nævnes: Ejerskifte, hvor den nye ejer endnu ikke har fået tinglyst sin adkomst. Her skal der vedlægges kopi af skødet eller lignende, og jordfordelingsoverenskomsten skal tiltrædes af den tinglyste ejer. Arealer uden ejer, eller hvor ejerforholdet er af historisk art: Her er der i h.t. jordfordelingslovens 6, stk. 4, mulighed for at erhverve arealet ved en ejendomsdom, såfremt erhververen kan sandsynliggøre sin rettighed til arealet, f.eks. ved at kunne fremlægge ejendomsskattebillet og kvittering for betalt ejendomsskat. Inden den udvidede jordbrugskommission kan afsige ejendomsdom på kendelsesmødet, foretages der indkaldelse af eventuelle adkomsberettigede. Dette sker ved at planlægger annoncerer i Statstidende og en lokal avis med et varsel på 3 uger. Såfremt en lodsejer deltager med flere ejendomme, udfyldes der en overenskomst for hver ejendom. Består en overenskomst af flere overenskomstark, skal det fremgå af det enkelte ark, at det f.eks. er nr.1 af i alt 3 ark. 7.3 Jordfordelingsplan 1 og 2 Den samlede forandring i en jordfordeling visualiseres på to ejendomskort. Plan 1, som viser de deltagende ejendomme FØR jordfordelingen. Plan 2, som viser forandringerne og den resulterende ejendomssituation EFTER jordfordelingen. Der udarbejdes en jordfordelingsplan 1, der omfatter alle de ejendomme, hvis ejere har underskrevet en jordfordelingsoverenskomst. På planen skal hver ejendoms arealer inden jordfordelingen være fremhævet med særskilt signatur og tydeligt påført løbenummer. NaturErhvervstyrelsen 14

15 Planen udfærdiges på det gældende matrikelkort. På planen angives den omtrentlige beliggenhed af beboelsesbygningerne. Der skal endvidere udfærdiges en nøgle med angivelse af løbenumre, ejernavne og ejendomssignatur. Forslag til jordfordelingsplan 2, jf. bilag III, skal udarbejdes på grundlag af de indgåede jordfordelingsoverenskomster. Planen skal udarbejdes på en kopi af det gældende matrikelkort i tilsvarende målforhold som plan 1. Hver ejendoms arealer efter jordfordelingen fremhæves med samme signatur som på plan 1. De arealer, som hver enkelt ejendom modtager ved jordfordelingen, skal tydeligt påføres modtagerens løbenummer. Omkredsen af de modtagne arealer skal fremhæves med rød skygge eller rød kantskravering. Eventuelt kan omkredsen af den samlede blok fremhæves, hvor de modtagne arealer udgør en blok. Endvidere skal alle omlagte arealer på plan 2 være tydeligt betegnet med arealnummer, dvs. den afgivende ejendoms løbenummer kombineret med fortløbende numre for alle arealer, der fra de enkelte matrikelnumre overføres til andre ejendomme. For eksempel betegnes de fra ejendommen løbenummer 4 afgivne arealer ved arealnummer 4-1, 4-2, 4-3 o.s.v. Den afgivende ejendoms løbenummer må ikke fremtræde selvstændigt på ejendommens afgivne arealer. På plan 2markeres desuden planområdet jf. pkt. 4.2 og 4.3. Beboelsesbygningerne skal angives på samme måde på plan 2 som på plan 1. Ved indsendelsen af planforslag må plan 1 og 2 kun omfatte de ejendomme, der deltager i jordfordelingen. 7.4 Oplysninger og undersøgelser vedrørende lodsejernes økonomiske forhold Planlæggeren skal sørge for, at lodsejeren stiller sikkerhed for rettidig betaling af købesummen ved bankgaranti, oprettelse af deponeringskonto eller indeståelse fra et pengeinstitut, hvis nettokøbesummen for den enkelte ejendom er over kr. Garantien, som skal være stillet ved sagens indsendelse, kan først gøres gældende på skæringsdagen, og den skal gælde indtil betaling har fundet sted. Den skal også dække eventuelle påløbne renter fra skæringsdagen, og indtil betalingen sker. Garantien, som skal være på anfordring, må kun være betinget af, at arealet overdrages til køberen. Deltager en lodsejer med flere ejendomme i samme sag, skal der stilles en garanti for hver enkelt ejendom. Dette gælder også hvis lodsejeren handler med sig selv. Sker der et nettosalg på en ejendom og et nettokøb på en anden ejendom, kan man kun nøjes med at stille garanti for differencen, hvis der foreligger samtykke fra panthaverne på de ejendomme, hvor der sker nettosalg. Man må derimod godt samskrive en garantistillelse for flere ejendomme og derved spare oprettelsesgebyr. Se eksempel på en garanti, bilag IV. I steder for garanti kan købesummen deponeres på en spærret konto i et pengeinstitut til frigivelse til planlægger på skæringsdagen. NaturErhvervstyrelsen 15

16 Deponeringskvittering fra pengeinstituttet skal indsendes til sekretariatet for jordfordelingskommissionen senest sammen med sagen. 7.5 Økonomisk oversigt Ved indsendelse af planforslag til jordfordelingsmyndigheden skal planlæggeren udarbejde en økonomisk oversigt for de deltagende ejendomme med angivelse af: løbenummer ejerens navn, CPR/CVR offentlig ejendomsværdi offentlig grundværdi summen af de tinglyste pantehæftelser, herunder redegørelse for hel eller delvis sambelåning areal før og efter deltagelse i jordfordelingen afgivne og modtagne arealer, netto ha købs- og salgspris nettovederlag, der skal ind- eller udbetales eventuelle erstatningsbeløb ejendomsskatterefusion. Sekretariatet har udarbejdet en skabelon til økonomisk oversigt. Skabelonen kan bestilles hos NaturErhvervstyrelsen, tlf., Summen af de afgivne og modtagne arealer i jordfordelingen skal balancere. Ligeledes skal sagens samlede salgs- og købesum balancere. 7.6 Udkast til jordfordelingskendelse Ved indsendelse af sagen til jordfordelingsmyndigheden medsendes udkast til kendelse. Dette skal leveres i digital form (WORD eller.rtf format). Udkastet til kendelse kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. I kendelsesudkastet skal det oplyses hvilken jordfordelingskommission, der afsiger kendelsen samt hvornår og hvor mødet finder sted. Der skal endvidere henvises til, at jordfordelingen gennemføres i henhold til jordfordelingsloven, LBK nr af 2. november Det anføres hvor mange ejendomme, der deltager i jordfordelingen. Det samlede omlagte areal i jordfordelingen oplyses i ha med 2 decimaler. Dato for overdragelsen af arealerne og dato for refusion af skatter og afgifter skal fremgå (skæringsdagen). I en tabeloversigt anføres de ejendomme, der omfattes af jordfordelingsplanen. For hver ejendom skal fremgå: Lb.nr., navn, alle matr.nr. der sælges helt eller delvis, ejerlav (incl. sognebetegnelse) og købssum. Af hensyn til afgiftsberigtigelsen skal NaturErhvervstyrelsen 16

17 tillige angives den samlede ejerskiftesum. Når en lodsejer handler med sig selv, er dette ikke at betragte som ejerskifte. I de tilfælde hvor en ejendom alene køber, anføres et af ejendommens matrikelnumre og salgssum 0. Der skal redegøres for alle sælgende ejendommes pantesikkerhed efter planens gennemførelse. I kendelsen skal jordfordelingskommissionens eventuelle særlige vilkår til sagens gennemførelse fremgå. Sted og dato påføres til sidst samt navnene på jordbrugskommissionens medlemmer. Det skal endvidere fremgå hvem jordfordelingskommissionen bemyndiger til at udbetale vederlag og håndtere indbetalinger i henhold til økonomisk oversigt, lade foretage opmåling og afsætning af arealer, lade de foretagne jordomlægninger notere i matriklen og tingbogen, tinglyse servitut om jordfordeling på de berørte ejendomme og aflyse servitut om jordfordeling, når endelig notering i tingbogen er foretaget, lade deklarationer i henhold til kendelsen tinglyse og aflyse på ejendommene, og lade afgivne arealer udgå af eventuelle servitutter og at lade modtagne arealer indlægge under servitutten. Tinglysningsafgiften opkræves af SKAT direkte hos sekretariatet for jordfordelingskommissionen via storkundeordning, hvorfor planlæggeren senest på kendelsesdagen overfører samtlige tinglysningsomkostninger til en af sekretariatet anvist konto. 7.7 Udstykningskontrol NaturErhvervstyrelsen er ved alle typer af jordfordelinger sekretariat for jordfordelingskommissionerne, hvilket betyder, at NaturErhvervstyrelsen skal sikre, at jordfordelingskendelsen kan afsiges, og at alle regler er overholdt, således at en gennemførelse af jordfordelingen ikke er i strid med gældende lovgivning. Det vil sige, at NaturErhvervstyrelsen som sekretariat for jordfordelingsmyndigheden er ansvarlig for at den såkaldte udstykningskontrol er udført. Det er planlægger, som overfor sekretariatet skal dokumentere, at planlæggeren også rent faktisk har sikret at sagen ikke er i strid med anden lovgivning, jf. bkg. om matrikulære arbejder, Se tillige punkt 5,2. Dette gøres ved, at planlæggeren over ved indsendelse af sagen redegør herfor samt medsender relevant dokumentation. Den relevante dokumentation er det af NaturErhvervstyrelsen udfærdigede lovskema (se bilag) i udfyldt stand, nødvendige tilladelser fra jordbrugskommission i henhold til landbrugsloven, VVM-screeningsafgørelse fra kommunen samt nødvendige tilladelser i øvrigt. 8. Kendelse Når planlægningen er afsluttet, afholdes der et offentligt kendelsesmøde inden NaturErhvervstyrelsen 17

18 skæringsdagen. Planlægger finder et passende mødelokale. Mødedato og tid aftales med sekretariatet for jordfordelingskommissionen, som herefter indkalder den stedlige jordfordelingskommission. Sekretariatet indkalder med mindst 14 dages alle lodsejerne og panthaverne ved brev med oplysning om tid og sted for mødet. Endvidere indrykkes annonce i lokale aviser. Med samme varsel indkalder sekretariatet på vegne af jordfordelingskommissionen, alle øvrige rettighedshavere ved annoncering i Statstidende. Udgifter til annoncering og afholdelse af mødet betales af planlæggeren. Udkast til dagsorden skal senest 3 uger før mødet sendes til NaturErhvervstyrelsen, der orienterer Jordfordelingskommissionen herom. Planlæggeren afholder mødet, og NaturErhvervstyrelsen fører protokollen. På mødet gennemgår planlæggeren jordfordelingsplanen, herunder f.eks. nødvendige dispensationer efter landbrugsloven. Eventuelle klagere har på mødet adgang til at fremsætte deres synspunkter om planen direkte overfor jordfordelingskommissionen, som straks træffer en afgørelse om, hvorvidt klagen skal tages til efterretning. Planlæggeren skal på mødet kunne redegøre for de sælgende ejendommes pantehæftelser med henblik på at assistere jordfordelingskommissionen i afgørelsen af, hvorvidt der skal foretages panthaverhøringer. Kan jordfordelingskommissionen godkende planen afsiger jordfordelingskommissionen kendelse om, at jordfordelingen skal gennemføres i henhold til den godkendte plan, og tager herunder stilling til, hvilke panthavere der skal høres, jf. lovens 6, stk. 2. Såfremt kommissionen ønsker at diskutere de enkelte lodsejeres økonomiske forhold, sørger planlæggeren for et separat rum, da dette ikke diskuteres offentligt. Kendelsesprotokollen skal indeholde en beskrivelse af de af jordfordelingskommissionen trufne afgørelser og det på kendelsesmødet passerede, herunder fremsatte indsigelser og bemærkninger til jordfordelingsplanen. Kendelsen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende: Tid og sted. Mødedeltagere. Opfyldelse af lovkrav mht. indkaldelse samt lovhenvisninger generelt. Fortegnelse over de for jordfordelingskommissionen fremlagte bilag. Jordfordelingsplanen, herunder skæringsdag, den samlede købesum, og det heraf afgiftspligtige beløb, såfremt dette afviger fra den samlede købssum, antal deltagende ejendomme, refusion af ejendomsskat, liste over de deltagende ejendomme med ejer, matrikelbetegnelse for alle omlagte arealer samt salgssummer eller købesummer. Angivelse af for hvilke ejendomme, der skal fremskaffes panthaversamtykke, jf. jordfordelingskommissionens beslutning herom. NaturErhvervstyrelsen 18

19 Deklarationer, der skal aflyses eller tinglyses i forbindelse med jordfordelingen. Det skal af kendelsen fremgå, hvem jordfordelingskommissionen bemyndiger til at lade afgivne arealer udgå af eventuelle servitutter og at lade modtagne arealer indlægge under servitutten. Kendelsen kan tillige indeholde bestemmelser om, at arealer i jordfordelingsområdet undergives restriktioner og servitutbestemmelser, der som led i jordfordelingens gennemførelse tinglyses servitutstiftende på arealet. Det skal af kendelsen fremgå, at jordfordelingsmyndigheden indestår for, at udstykningskontrollen er iagttaget. Det skal af kendelsen fremgå hvem jordfordelingskommissionen bemyndiger til, at udbetale vederlag og håndtere indbetalinger i henhold til økonomisk oversigt, lade foretage opmåling og afsætning af arealer, lade de foretagne jordomlægninger notere i matriklen og tingbogen, aflyse servitut om jordfordeling når endelig notering i tingbogen er foretaget, og lade deklarationer i henhold til kendelsen tinglyse og aflyse på ejendommene. Efter at der er afsagt kendelse, skal lodsejerne senest på skæringsdagen have skriftlig besked fra planlæggeren om, at planen er godkendt. Dette er accepten af det tilbud, lodsejeren tidligere har afgivet på jordfordelingsoverenskomsten, og først på dette tidspunkt foreligger der en gensidig og bindende aftale. De lodsejere, der skal betale vederlag, får samtidig oplyst af planlæggeren hvortil betalingen skal ske. De lodsejere, der skal have udbetalt penge, får ligeledes oplyst, hvornår og hvordan udbetalingen vil ske. Lodsejerudbetalinger sker, når kendelsen er tinglyst, og alle panthaversvar er modtaget. NaturErhvervstyrelsen foranlediger omgående kendelsesprotokollen tinglyst som byrde på de deltagende ejendomme. Når skæringsdagen er indtrådt, kendelsen er tinglyst anmærkningsfrit og eventuelle panthaveres svar foreligger, sørger planlæggeren for udbetaling af vederlag til lodsejerne, med fradrag af eventuelle panthaverkrav. 9. Panthaverhøring I en jordfordelingssag overdrages arealerne ifølge jordfordelingsoverenskomstens almindelige vilkår gældfrit. Foreligger der et panthaverkrav om indfrielse af pantegæld, skal planlægger foretage indfrielsen på lodsejerens regning. Såfremt der sker et nettosalg, skal der, i henhold til Jordfordelingskommissionens beslutning, fra panthaverne foreligge fornødent samtykke til arealets frigørelse for pantehæftelser. Panthaverne kan stille krav om ekstraordinært afdrag/indfrielse af pantegælden. Er der panthavere, der tilsammen stiller større krav end det aftalte vederlag, kan kommissionen bestemme, at jordfordelingen alligevel skal gennemføres. Panthavernes krav imødekommes i prioritetsorden, så langt vederlaget rækker, jf. NaturErhvervstyrelsen 19

20 jordfordelingslovens 6, stk. 2. Det er planlæggeren, der sørger for panthaverhøringerne. De panthavere, hvis ønske om at få hele eller dele af vederlaget udbetalt som ekstraordinært afdrag, ikke imødekommes, rykker herefter op i prioritets-rækkefølge i det omfang de foranstående prioriteter indfries. Er formindskelsen af ejendommen ubetydelig i forhold til ejendommens værdi, og kan den ske uden fare for panthavernes sikkerhed, kan en enstemmig jordfordelingskommission bestemme, at samtykke fra panthaverne er ufornødent. Det skal fremhæves, at det i en jordfordelingssag ikke er nødvendigt med påtegning på pantebrevene og efterfølgende tinglysning af disse (relaksation), således som det er tilfældet i private udstykningssager. Ved udbetaling af vederlag til panthaver skal det sikres, at panthaver foretager nedlysning af pantehæftelsen dette for at sikre, at der ikke opstår ejerpant, og således at efterstående panthavere rykker tilsvarende op. Hvis der er tinglyst pantebreve for statslån, vil Økonomistyrelsen normalt kræve vederlaget indbetalt som ekstraordinært afdrag, eller kræve indfrielse. Kravet kan dog frafaldes på nærmere angivne betingelser, jf. "Ryknings- og relaksationsvejledning" af april 1997, som kan rekvireres i Økonomistyrelsen. Planlæggeren skal orientere lodsejerne om forholdet, inden jordfordelingsoverenskomsten underskrives. Ved salg af arealer skal planlæggeren være opmærksom på, om der hviler jordrentevilkår på ejendommen. Såfremt dette er tilfældet, vil Økonomistyrelsen kræve, at jordrenten bliver afløst. Planlæggeren bør derfor råde lodsejeren til at drøfte forholdet med sin regnskabskonsulent eller revisor, således at lodsejeren har klarhed over de økonomiske konsekvenser, inden jordfordelingsoverenskomsten underskrives. 10. Fremgangsmåde ved senere salg eller pantsætning Skal der i perioden mellem skæringsdagen og indtil sagen er endeligt noteret i matrikelregisteret ske et salg eller pantsætning af ejendomme, kan NaturErhvervstyrelsen vejlede om fremgangsmåden. Salg af hele den omlagte ejendom. Hvad enten ejeren har afgivet og/eller modtaget et areal ved jordfordelingen, skal skødet udfærdiges som omfattende ejerens oprindelige areal. I skødet skal anføres ejendommens matrikulære og tinglysningsmæssige betegnelse før jordfordelingen, men med bemærkning om, at køberen er bekendt med og respekterer den tinglyste kendelse om jordfordeling. Dette gælder også i de tilfælde, hvor en lodsejer ved jordfordeling har afgivet al landbrugsjorden og kun beholder bygningslodden, hvorpå landbrugspligten eventuelt kan ophæves. Det er derfor ikke nødvendigt med en forlods udstykning. Hvis der alligevel ønskes foretaget en sådan udstykning, må lodsejeren selv betale udgifterne derved. NaturErhvervstyrelsen 20

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere