ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

2 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde Fjord fremover bevares som et attraktivt boligområde, herunder bl.a. at sikre, at ny boligbebyggelse tilpasses områdets karakter. Dette er bl.a. søgt opfyldt gennem: - bestemmelser om bevaring af det oprindelige terræn. - bestemmelser om udstykning og bebyggelsesregulering. - samt bestemmelser om bevaring af værdifulde bygninger og beplantninger. Det er endvidere lokalplanens formål at ophæve utidssvarende servitutter.

3 Forhold til an- Kommuneplanen ; den planlægning: I kommuneplanens hovedstrukturplan er lokalplanområdet beliggende inden for et område, der er udlagt til parcelhuse. I kommuneplanen er der endvidere planlagt en strandpassage langs Roskilde Fjord. Denne vil for den sydlige del blive fastlagt i en supplerende lokalplan. I kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet beliggende i område l i bydelen Himmelev. For enkeltområde l er fastsat følgende bestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: - at anvendelsen fastlægges til boligformål parcelhusbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (institutioner, friarealer o. lign.) og butikker til kvarterets daglige forsyning, samt evt. liberale erhverv. - at bebygelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstiger 25. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager. Lokalplaner; En mindre del af området er omfattet af lokalplan nr Denne lokalplan ophæves. Spildevandsplan; I spildevandsplanen er der planlagt e- tableret en afskærende kloakledning mellem Havnens renseanlæg og Kildehus renseanlæg, beliggende langs strandkanten. Denne beslutning er dog nu revurderet og placeringen af kloakledningen er ændret således, at denne nedgraves i Frederiksborgvej fra Skomagerkrogen til Baldersvej. Fra Baldersvej til Havnens renseanlæg skal ledningen, enten nedgraves i Roskil-

4 de Fjord eller etableres i landjorden hele vejen. Vejbyggelinie: Roskilde Amtskommune har langs Frederiksborgvej pålagt ejendommene en vejbyggelinie 15 m fra vejmidten. Lokalplanen omfatter et parcelhusområ- de, der begrænses, som vist på kortbilaget, mod vest af Roskilde Fjord og mod øst af Frederiksborgvej. Lokalplanens område og indhold. Området omfatter 88 ejendomme og bebyggelsen består af forholdsvis store parcelhuse. Ejendommene er opført i tidsrummet fra dette århundredes begyndelse og til nu, og som følge deraf af vidt forskellig udformning Der findes inden for området huse opført i l etage og 2 etager, med fladt tag, mansardtag, tagrejsninger på op til 50 grader med alle heraf følgende varianter af tagdække. Husfacader i blank mur i både røde og gule sten og kalkede facader i forskellige farver. Fælles for alle bebyggelserne er, at der er tale om store, gode huse af meget høj boligkvalitet, velholdte, tidssvarende boliger med en meget attraktiv beliggenhed. Mange af husene er derudover meget tidstypiske for deres opførelsesperiode og må betragtes som særdeles bevaringsværdige. Inden for området findes en række markante træer, der sammen med områdets hække og øvrige beplantninger er af af-

5 gørende betydning for områdets karakter. Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering, der tilstræber at tilpasse bebyggelsen til det naturlige terræn. For at fastholde områdets nuværende karakter, uden samtidig at hindre en vis udvikling fastlægger lokalplanen en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er mere vidtgående end lovens almindelige bestemmelser, ligesom planen træffer bestemmelser om bevaring af både bebyggelse og beplantning. Lokalplanens baggrund. Områdets attraktive beliggenhed medfører, at det er særdeles fordelagtigt at benytte ejendommene mere intensivt, end de er i dag. En sådan udvikling ville imidlertid på længere sigt gøre området mindre attraktivt. En konkret ansøgning om udstykning af en ejendom har da også været den direkte årsag til, at man i byrådets planlægnings- og miljøudvalg har vedtaget at nedlægge forbud mod denne udstykning ( l7-forbud) og udarbejde nærværende lokalplan, netop for at imødegå en sådan udvikling. Lokalplanens retsvirkninger: Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må e- jendomme, der er omfattet af planen i- følge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebyggges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

6 Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

7 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej, I henhold til lov om kommuneplanlægning (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: l LOKALPLANENS FORMAL. Det er lokalplanens formål: - at fastholde og forbedre området som attraktivt boligområde, - at sikre områdets oprindelige terræn, - at sikre, at grundene ved eventuelle fremtidige udstykninger får en hensigtsmæssig størrelse og udformning, - at sikre, at ny bebyggelse - herunder tilbygninger placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende karakteristiske bygningsudformning, det oprindelige terræn samt den eksisterende, værdifulde beplantning, samt - at ophæve utidssvarende servitutter. 2. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter flg. matr. nr.: 5-a, 5-ae, 5-af, 5-ah, 5-ai, 5-ak, 5-al, 5-am, 5-an, 5-bd, 5-be, 5-bl, 5-bn, 5-bo, 5-bp, 5-bq, 5-bs, 5-bt, 5-bu, 5-bv, 5-bx, 5-bz, 5-bø, 5-ca, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cn, 5-co, 5-cp, 5-cq, 5-cæ, 5-dd, 5-de, 5-df, 5-dg, 5-dh, 5-di, 5-dk, 5-dn, 5-do, 5-du, 5-dv, 5-dx, 5-dy, 5-dz, 5-ec, 5-fd, 5-ff, 5-fg, 5-fh, 5-fi, 5-fk, 5-fl, 5-fn, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr, 5-ft, 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy, 5-g, 5-h, 5-kn, 5-ko, 5-kp, 5-mo, 5-mr, 5-mv, 5-my, 5-n, 5-nb, 5-nc, 5-nd, 5~nf, 5-ng, 5-ni, 5-no, 5-np, 5-nq, 5-nr, 5-nv, 5-p, 5-q, 5-r, 5-u, 5-æ, 5-0, alle Himmelev by, Himmelev, samt alle ejendomme, der efter den 16. september 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Alle ejendommene er beliggende i byzone.

8 3 OMRÅDETS ANVENDELSE. 3.1 Området må kun anvendes til boligformål - åben, lav boligbebyggelse. 3.2 På parceller under 1000 m2 må der kun opføres eller indrettes eet eenfamilieshus, det vil sige een bygning med een bolig for een familie. 3.3 På parceller over 1000 m2 (heri ikke medregnet koteletben, adgangsarealer og lign.) kan der som alternativ til det under 3.2 nævnte opføres eller indrettes boliger til 2 familier, såfremt bebyggelsen er opført i mere end l etage og udformet således, at den efter byrådets skøn på harmonisk måde er tilpasset grunden og dens omgivelser, med veldisponerede opholdsarealer og fælles adgangs- og parkeringsforhold. 3.4 På parceller over 1500 m2 (heri ikke medregnet koteletben, adgangsarealer og lign.) kan der som alternativ til det i 3.2 og 3.3 nævnte opføres eller indrettes boliger til 2 familier i l etage, udformet således, at de efter byrådets skøn fremstår som en helhed, harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser, med veldisponerede opholdsarealer og rimelige adgangs- og parkeringsforhold. 3.5 Byrådet kan tillade, at der fra en bolig kan drives liberalt erhverv under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ej endom - at virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelse ikke forandres. - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, og - at virksomheden ikke medfører særskilt behov for parkering ud over den plads, der er afsat på den pågældende parcel. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 4 UDSTYKNINGER. 4.1 Udstykning i strid med planens formål må ikke finde sted. Den tidligere meddelte tilladelse til omdeling mellem matr. nr. 5-ak og 5-an kan dog stadig effektueres. 4.2 Udstykning skal foretages, så der ikke fremkommer ejendomme med et mindre grundareal end 1000 m2, eventuelle sti- og adgangsarealer (koteletben m.v.) medregnes ikke. 4.3 Byrådet kan iøvrigt gøre en tilladelse til udstykning

9 afhængig af, at parcellen efter byrådets skøn har en hensigtsmæssig grundform, og frembyder muligheder for hensigtsmæssigt dimensionerede opholdsarealer og bebyggelse. 5 VEJFORHOLD. Parkeringsforhold; 5.1 Ved opførelse af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal der anlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig, hvoraf mindst een skal kunne overdækkes. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke o- verstige Ny bebyggelse må højst opføres i l etage med udnyttet tagetage. Taghældningen skal være mellem 25 og 50 grader, og ingen del af bygningen må gives en højde, der o- verstiger 9 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.3 Byrådet kan dog som alternativ til det i 6.2 nævnte tillade, at der på grunde med stærkt hældende terræn opføres 2 etager mod vest og l etage mod øst, og med en mindre taghældning end 25 grader. Gulvet i den øverste etage skal da placeres i et af bygningsmyndigheden fastsat niveau. 6.4 Al form for bebyggelse skal anbringes min. 5 m fra vejskel mod Frederiksborgvej. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes materialer, farver eller konstruktioner, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 7.2 Ny bebyggelse skal opføres med tage af tegl. Denne bestemmelse gælder også ved renovering af eksisterende tegltage i området. Tilbygninger kan dog tillades opført med samme tagmateriale som den oprindelige bebyggelse, ligesom carporte og udhuse kan tillades opført med andet tagmateriale. 7.3 Skiltning må ikke bryde kvarterets karakter af boligområde. 7.4 Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der, efter byrådets særlige tilladelse, opsættes orienter ingsskiltning i beskedent omfang i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet. 7.5 Der må ikke opsættes private antenner på de enkelte huse eller ejendomme.

10 8 BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING. 8.1 De på kortbilaget særligt angivne bygninger må ikke nedrives, tilbygges, eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse. Dette gælder også ændringer i materialevalg, udskiftning af tag, farvesammensætning, vinduesformater og udformning. 8.2 Større træer og større beplantninger må ikke fældes eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9 UBEBYGGEDE AREALER. 9.1 Terrænregulering indenfor en afstand af 1,5 meter fra skel, samt terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn må kun foretages med byrådets særlige tilladelse, ligesom udformning af hegn og støttemure i forbindelse hermed skal godkendes af byrådet. 9.2 Indenfor en afstand af 2,5 meter til skel mod vej må hegn kun etableres som levende hegn eventuelt suppleret med et maksimalt 1,25 meter højt trådhegn. Anden form for hegning må kun finde sted efter byrådets særlige tilladelse. 9.3 Ved udnyttelse af en ejendom til tofamiliehus eller dobbelthus må den brugsmæssige adskillelse af de ubebyggede arealer ikke ved hegn, hæk eller lignende tage karakter af en opdeling af grunden. 9.4 Lystbåde, uindregistrerede køretøjer, uindregistrerede campingvogne og lignende må ikke uden byrådets tilladelse opstilles på arealet mellem vej skel og bebyggelsens facade mod vej. 9.5 Udformning og placering af anlæg som svømmebassiner og større udendørs belysningsanlæg m.v. skal godkendes af byrådet. 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Samtlige nye bebyggelser skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning til rumopvarmning via HNG's naturgasnet. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted. Der kan efter ansøgning til kommunen tillades anvendelse af alternative energiformer efter byrådets nærmere anvisninger (f.eks. solfangere, varmepumper og pej s/brændeovne). 11 SERVITUTTER. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ på ejendommene matr. nr. 5-ae, 5-ah, 5-ai, 5-al, 5-am, 5-an, 5-bd, 5-be, 5-bn, 5-bo, 5-ca, 5-ce, 5-cf, 5-fd, 5-ff, 5-fg, 5-fh, 5-fi, 5-fk, 5-fl, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr, 5-ft, 5-g, 5-h, 5-kp, 5-my, 5-nb, 5-nc,

11 5-nd, 5-no, 5-np, 5-nq, 5-nr, 5-ns, 5-nt, 5-nu, 5-nv og 5-æ, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse og benyttelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommene matr.nr. 5-ec og 5-n, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bygningers benyttelse og om forbud mod drift af vissse næringsbrug samt mod anlæg af offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutsstiftende den 2/ på ejendommene 5 bq og 5-q, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug og mod opførelse af bygninger til fabriksbrug med høje skorstene, mod anlæg af offentlig badeanstalt, bestemmelser om bygningers indretning og beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-mv, 5-p og 5-r, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsveje, mod opførelse af bygninger til fabriksbrug med høje skorstene, mod anlæg af offentlige badeanstalter, bygningers indretning og beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommene matr.nr. 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy og 5-nb, ophæves for så vidt angår bestemmelser om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod opførelse af bygninger til fabriksbrug, mod høje skorstene, mod anlæg af offentlig badeanstalt og bestemmelser om bygningers beliggenhed og om deres belægning med ildfast tag. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende d. 5/ på ejendommene 5-a, 5-ae, 5-af, 5-ai, 5-al, 5-an, 5-bl, 5-bn, 5-bo, 5-bp, 5-bs, 5-bt, 5-bu, 5-bv, 5-bx, 5-bz 5-bø, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cn, 5-co, 5-cp, 5-cq, 5-cæ, 5-dd, 5-de, 5-df, 5-dg, 5-dh, 5-di, 5-dk, 5-du, 5-dv, 5-dx, 5-dy, 5-dz, 5-fn, 5-ft, 5-kn, 5-ko, 5-mo, 5-mr, 5-nb, 5-nc, 5-nd, 5-nf, 5-ni, 5-æ og 5-0, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, anlæg af offentlig badeanstalt, hotel, beværtning eller offentlig forlystelsessted, bestemmelser om indskrænkning i retten til udstykning og bebyggelse, om bygningers beliggenhed og indretning, om stentag og om forbud mod opførelse af høje skorstene. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 25/ på ejendommene matr.nr. 5-ae, 5-al, 5-bn, 5-bo, 5-bu, 5-bø, 5-cd, 5-ce, 5-cf og 5-ft, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod indretning af hotel og beværtning samt bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, anvendelse og bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 20/ på ejendommene matr.nr. 5-af og 5-dz, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning og bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-ai, ophæves for så vidt

12 angår bestemmelserne om forbud mod visse næringsbrug og indskrænkning i retten til bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 28/ på ejendommen matr.nr. 5-al og 5-ft, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til bebyggelse og benyttelse af ejendommen. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 19/ på ejendommen matr.nr. 5-bl, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 5/ på ejendommene matr.nr. 5-bo, 5-bp og 5-nf, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-bn og 5-bø, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 29/ på ejendommen matr.nr. 5-bs, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommen matr.nr. 5-bt, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 17/ på ejendommene matr.nr. 5-bu og 5-mr, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om udstykning, bebyggelse, bygningernes beliggenhed, forbud mod drift af visse næringsbrug, af restauration og forbud mod anlæg af offentlige badeanstalter. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ og 9/ på ejendommene matr.nr. 5-bv og 5-ck, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 17/ på ejendommen matr.nr. 5-bz, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 20/ på ejendommene matr.nr. 5-ce og 5-ct, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næ-

13 ringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 4/ på ejendommen matr.nr. 5-cd, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 24/ på ejendommene matr.nr. 5-ce og 5-cf, ophæves for såvidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 15/ på ejendommen mat.nr. 5-cg, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 7/ på ejendommen mat.nr. 5-ch, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-ci, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde,lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommen matr.nr. 5-ck, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænking i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Deklaration, tinglyst d. 25/ på ejendommen matr. nr. 5-bs, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, drift af visse virksomheder og om bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommen matr.nr. 5-cn, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-co, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt.

14 Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ og 21/ på ejendommene matr.nr. 5-cp og 5-cq, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommen 5-cæ, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og genevoldende virksomhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 6/ på ejendommene matr.mr. 5-dd og 5-do, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommene matr. nr. 5-df, 5-dg, 5-di og 5-dk, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 31/ på ejendommen matr.nr. 5-dh, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ og 18/ på ejendommen matr.nr. 5-de ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beligenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ på ejendommen matr.nr. 5-dn, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-dv, 5-dx og 5-dy, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, benyttelse og forbud mod udstykning. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 28/ på ejendommen matr.nr. 5-du, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, benyttelse og forbud mod udstykning Deklaration, tinglyst den 30/ på ejendommene matr. nr. 5-bq, 5-fd, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr og 5-q, ophæves, for så vidt angår bestemmelserne om beboelse og benyttelse. Deklaration, tinglyst den 18/ på ejendommen matr. nr. 5-fd, ang. forbud mod beboelse, ophæves i sin helhed.

15 Deklaration, tinglyst den 3/ på ejendommene matr. nr. 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy og 5-nb, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om udstykning og benyttelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 8/ på ejendommen matr.nr. 5-g, ang. forbud mod udstykning, ophæves i sin helhed. 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN. Lokalplan nr. 144, tinglyst d. 8/ på ejendommen matr.nr. 5-ø og 5-ni, ophæves i sin helhed. 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING. Således vedtaget af Roskilde Byråd, den 21. december P.b.v. Henrik Christiansen Borgmester /N. Borchersen Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde Byråd, den 21. marts 1990 P.b.v. Henrik Christiansen Borgmester /G. Hovald Petersen Kommunaldirektør

16 245 I i8.11,1988 O m

17 HUSKILDE FJORD \ \-r.. ;

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Silkeborg Kommune Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Lokalplan nr. 70.09 for et område ved H. G. Junkers Vej INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL... 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ~ I G

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 SANKT HANS HOSPITAL. Vestervany Havekoloni

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 SANKT HANS HOSPITAL. Vestervany Havekoloni ROSKILDE KOMMUNE SANKT HANS HOSPITAL Vestervany Havekoloni LOKALPLAN NR. 131 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 131 for et område ved Vestergade REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE Pakhustprve«4-6OOO Kolding Tbtofon OS. 52 O3 SS Bønstrup Sø Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune matr. nr. 3- Vester-Vamdrup By Vamdrup

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Statsskattedirektoratet, vurderingsmand og skyldrådet. placering af en kirkebygning på Vindingevej 32, ved det tidligere sygehjem. 09.01.

Statsskattedirektoratet, vurderingsmand og skyldrådet. placering af en kirkebygning på Vindingevej 32, ved det tidligere sygehjem. 09.01. o -' > LOKALPLAN NR. 262 FOR placering af en kirkebygning på Vindingevej 32, ved det tidligere sygehjem. Lokalplanforslag Høringsrunde Udvalgsorientering Borgermøde Udvalgsbehandlet Byrådsmøde, 1. vedtagelse

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere