ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

2 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde Fjord fremover bevares som et attraktivt boligområde, herunder bl.a. at sikre, at ny boligbebyggelse tilpasses områdets karakter. Dette er bl.a. søgt opfyldt gennem: - bestemmelser om bevaring af det oprindelige terræn. - bestemmelser om udstykning og bebyggelsesregulering. - samt bestemmelser om bevaring af værdifulde bygninger og beplantninger. Det er endvidere lokalplanens formål at ophæve utidssvarende servitutter.

3 Forhold til an- Kommuneplanen ; den planlægning: I kommuneplanens hovedstrukturplan er lokalplanområdet beliggende inden for et område, der er udlagt til parcelhuse. I kommuneplanen er der endvidere planlagt en strandpassage langs Roskilde Fjord. Denne vil for den sydlige del blive fastlagt i en supplerende lokalplan. I kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet beliggende i område l i bydelen Himmelev. For enkeltområde l er fastsat følgende bestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: - at anvendelsen fastlægges til boligformål parcelhusbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (institutioner, friarealer o. lign.) og butikker til kvarterets daglige forsyning, samt evt. liberale erhverv. - at bebygelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstiger 25. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager. Lokalplaner; En mindre del af området er omfattet af lokalplan nr Denne lokalplan ophæves. Spildevandsplan; I spildevandsplanen er der planlagt e- tableret en afskærende kloakledning mellem Havnens renseanlæg og Kildehus renseanlæg, beliggende langs strandkanten. Denne beslutning er dog nu revurderet og placeringen af kloakledningen er ændret således, at denne nedgraves i Frederiksborgvej fra Skomagerkrogen til Baldersvej. Fra Baldersvej til Havnens renseanlæg skal ledningen, enten nedgraves i Roskil-

4 de Fjord eller etableres i landjorden hele vejen. Vejbyggelinie: Roskilde Amtskommune har langs Frederiksborgvej pålagt ejendommene en vejbyggelinie 15 m fra vejmidten. Lokalplanen omfatter et parcelhusområ- de, der begrænses, som vist på kortbilaget, mod vest af Roskilde Fjord og mod øst af Frederiksborgvej. Lokalplanens område og indhold. Området omfatter 88 ejendomme og bebyggelsen består af forholdsvis store parcelhuse. Ejendommene er opført i tidsrummet fra dette århundredes begyndelse og til nu, og som følge deraf af vidt forskellig udformning Der findes inden for området huse opført i l etage og 2 etager, med fladt tag, mansardtag, tagrejsninger på op til 50 grader med alle heraf følgende varianter af tagdække. Husfacader i blank mur i både røde og gule sten og kalkede facader i forskellige farver. Fælles for alle bebyggelserne er, at der er tale om store, gode huse af meget høj boligkvalitet, velholdte, tidssvarende boliger med en meget attraktiv beliggenhed. Mange af husene er derudover meget tidstypiske for deres opførelsesperiode og må betragtes som særdeles bevaringsværdige. Inden for området findes en række markante træer, der sammen med områdets hække og øvrige beplantninger er af af-

5 gørende betydning for områdets karakter. Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering, der tilstræber at tilpasse bebyggelsen til det naturlige terræn. For at fastholde områdets nuværende karakter, uden samtidig at hindre en vis udvikling fastlægger lokalplanen en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er mere vidtgående end lovens almindelige bestemmelser, ligesom planen træffer bestemmelser om bevaring af både bebyggelse og beplantning. Lokalplanens baggrund. Områdets attraktive beliggenhed medfører, at det er særdeles fordelagtigt at benytte ejendommene mere intensivt, end de er i dag. En sådan udvikling ville imidlertid på længere sigt gøre området mindre attraktivt. En konkret ansøgning om udstykning af en ejendom har da også været den direkte årsag til, at man i byrådets planlægnings- og miljøudvalg har vedtaget at nedlægge forbud mod denne udstykning ( l7-forbud) og udarbejde nærværende lokalplan, netop for at imødegå en sådan udvikling. Lokalplanens retsvirkninger: Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må e- jendomme, der er omfattet af planen i- følge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebyggges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

6 Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

7 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej, I henhold til lov om kommuneplanlægning (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: l LOKALPLANENS FORMAL. Det er lokalplanens formål: - at fastholde og forbedre området som attraktivt boligområde, - at sikre områdets oprindelige terræn, - at sikre, at grundene ved eventuelle fremtidige udstykninger får en hensigtsmæssig størrelse og udformning, - at sikre, at ny bebyggelse - herunder tilbygninger placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende karakteristiske bygningsudformning, det oprindelige terræn samt den eksisterende, værdifulde beplantning, samt - at ophæve utidssvarende servitutter. 2. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter flg. matr. nr.: 5-a, 5-ae, 5-af, 5-ah, 5-ai, 5-ak, 5-al, 5-am, 5-an, 5-bd, 5-be, 5-bl, 5-bn, 5-bo, 5-bp, 5-bq, 5-bs, 5-bt, 5-bu, 5-bv, 5-bx, 5-bz, 5-bø, 5-ca, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cn, 5-co, 5-cp, 5-cq, 5-cæ, 5-dd, 5-de, 5-df, 5-dg, 5-dh, 5-di, 5-dk, 5-dn, 5-do, 5-du, 5-dv, 5-dx, 5-dy, 5-dz, 5-ec, 5-fd, 5-ff, 5-fg, 5-fh, 5-fi, 5-fk, 5-fl, 5-fn, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr, 5-ft, 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy, 5-g, 5-h, 5-kn, 5-ko, 5-kp, 5-mo, 5-mr, 5-mv, 5-my, 5-n, 5-nb, 5-nc, 5-nd, 5~nf, 5-ng, 5-ni, 5-no, 5-np, 5-nq, 5-nr, 5-nv, 5-p, 5-q, 5-r, 5-u, 5-æ, 5-0, alle Himmelev by, Himmelev, samt alle ejendomme, der efter den 16. september 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Alle ejendommene er beliggende i byzone.

8 3 OMRÅDETS ANVENDELSE. 3.1 Området må kun anvendes til boligformål - åben, lav boligbebyggelse. 3.2 På parceller under 1000 m2 må der kun opføres eller indrettes eet eenfamilieshus, det vil sige een bygning med een bolig for een familie. 3.3 På parceller over 1000 m2 (heri ikke medregnet koteletben, adgangsarealer og lign.) kan der som alternativ til det under 3.2 nævnte opføres eller indrettes boliger til 2 familier, såfremt bebyggelsen er opført i mere end l etage og udformet således, at den efter byrådets skøn på harmonisk måde er tilpasset grunden og dens omgivelser, med veldisponerede opholdsarealer og fælles adgangs- og parkeringsforhold. 3.4 På parceller over 1500 m2 (heri ikke medregnet koteletben, adgangsarealer og lign.) kan der som alternativ til det i 3.2 og 3.3 nævnte opføres eller indrettes boliger til 2 familier i l etage, udformet således, at de efter byrådets skøn fremstår som en helhed, harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser, med veldisponerede opholdsarealer og rimelige adgangs- og parkeringsforhold. 3.5 Byrådet kan tillade, at der fra en bolig kan drives liberalt erhverv under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ej endom - at virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelse ikke forandres. - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, og - at virksomheden ikke medfører særskilt behov for parkering ud over den plads, der er afsat på den pågældende parcel. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 4 UDSTYKNINGER. 4.1 Udstykning i strid med planens formål må ikke finde sted. Den tidligere meddelte tilladelse til omdeling mellem matr. nr. 5-ak og 5-an kan dog stadig effektueres. 4.2 Udstykning skal foretages, så der ikke fremkommer ejendomme med et mindre grundareal end 1000 m2, eventuelle sti- og adgangsarealer (koteletben m.v.) medregnes ikke. 4.3 Byrådet kan iøvrigt gøre en tilladelse til udstykning

9 afhængig af, at parcellen efter byrådets skøn har en hensigtsmæssig grundform, og frembyder muligheder for hensigtsmæssigt dimensionerede opholdsarealer og bebyggelse. 5 VEJFORHOLD. Parkeringsforhold; 5.1 Ved opførelse af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal der anlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig, hvoraf mindst een skal kunne overdækkes. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke o- verstige Ny bebyggelse må højst opføres i l etage med udnyttet tagetage. Taghældningen skal være mellem 25 og 50 grader, og ingen del af bygningen må gives en højde, der o- verstiger 9 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.3 Byrådet kan dog som alternativ til det i 6.2 nævnte tillade, at der på grunde med stærkt hældende terræn opføres 2 etager mod vest og l etage mod øst, og med en mindre taghældning end 25 grader. Gulvet i den øverste etage skal da placeres i et af bygningsmyndigheden fastsat niveau. 6.4 Al form for bebyggelse skal anbringes min. 5 m fra vejskel mod Frederiksborgvej. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes materialer, farver eller konstruktioner, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 7.2 Ny bebyggelse skal opføres med tage af tegl. Denne bestemmelse gælder også ved renovering af eksisterende tegltage i området. Tilbygninger kan dog tillades opført med samme tagmateriale som den oprindelige bebyggelse, ligesom carporte og udhuse kan tillades opført med andet tagmateriale. 7.3 Skiltning må ikke bryde kvarterets karakter af boligområde. 7.4 Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der, efter byrådets særlige tilladelse, opsættes orienter ingsskiltning i beskedent omfang i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet. 7.5 Der må ikke opsættes private antenner på de enkelte huse eller ejendomme.

10 8 BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING. 8.1 De på kortbilaget særligt angivne bygninger må ikke nedrives, tilbygges, eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse. Dette gælder også ændringer i materialevalg, udskiftning af tag, farvesammensætning, vinduesformater og udformning. 8.2 Større træer og større beplantninger må ikke fældes eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9 UBEBYGGEDE AREALER. 9.1 Terrænregulering indenfor en afstand af 1,5 meter fra skel, samt terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn må kun foretages med byrådets særlige tilladelse, ligesom udformning af hegn og støttemure i forbindelse hermed skal godkendes af byrådet. 9.2 Indenfor en afstand af 2,5 meter til skel mod vej må hegn kun etableres som levende hegn eventuelt suppleret med et maksimalt 1,25 meter højt trådhegn. Anden form for hegning må kun finde sted efter byrådets særlige tilladelse. 9.3 Ved udnyttelse af en ejendom til tofamiliehus eller dobbelthus må den brugsmæssige adskillelse af de ubebyggede arealer ikke ved hegn, hæk eller lignende tage karakter af en opdeling af grunden. 9.4 Lystbåde, uindregistrerede køretøjer, uindregistrerede campingvogne og lignende må ikke uden byrådets tilladelse opstilles på arealet mellem vej skel og bebyggelsens facade mod vej. 9.5 Udformning og placering af anlæg som svømmebassiner og større udendørs belysningsanlæg m.v. skal godkendes af byrådet. 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Samtlige nye bebyggelser skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning til rumopvarmning via HNG's naturgasnet. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted. Der kan efter ansøgning til kommunen tillades anvendelse af alternative energiformer efter byrådets nærmere anvisninger (f.eks. solfangere, varmepumper og pej s/brændeovne). 11 SERVITUTTER. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ på ejendommene matr. nr. 5-ae, 5-ah, 5-ai, 5-al, 5-am, 5-an, 5-bd, 5-be, 5-bn, 5-bo, 5-ca, 5-ce, 5-cf, 5-fd, 5-ff, 5-fg, 5-fh, 5-fi, 5-fk, 5-fl, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr, 5-ft, 5-g, 5-h, 5-kp, 5-my, 5-nb, 5-nc,

11 5-nd, 5-no, 5-np, 5-nq, 5-nr, 5-ns, 5-nt, 5-nu, 5-nv og 5-æ, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse og benyttelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommene matr.nr. 5-ec og 5-n, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bygningers benyttelse og om forbud mod drift af vissse næringsbrug samt mod anlæg af offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutsstiftende den 2/ på ejendommene 5 bq og 5-q, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug og mod opførelse af bygninger til fabriksbrug med høje skorstene, mod anlæg af offentlig badeanstalt, bestemmelser om bygningers indretning og beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-mv, 5-p og 5-r, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsveje, mod opførelse af bygninger til fabriksbrug med høje skorstene, mod anlæg af offentlige badeanstalter, bygningers indretning og beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommene matr.nr. 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy og 5-nb, ophæves for så vidt angår bestemmelser om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod opførelse af bygninger til fabriksbrug, mod høje skorstene, mod anlæg af offentlig badeanstalt og bestemmelser om bygningers beliggenhed og om deres belægning med ildfast tag. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende d. 5/ på ejendommene 5-a, 5-ae, 5-af, 5-ai, 5-al, 5-an, 5-bl, 5-bn, 5-bo, 5-bp, 5-bs, 5-bt, 5-bu, 5-bv, 5-bx, 5-bz 5-bø, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cn, 5-co, 5-cp, 5-cq, 5-cæ, 5-dd, 5-de, 5-df, 5-dg, 5-dh, 5-di, 5-dk, 5-du, 5-dv, 5-dx, 5-dy, 5-dz, 5-fn, 5-ft, 5-kn, 5-ko, 5-mo, 5-mr, 5-nb, 5-nc, 5-nd, 5-nf, 5-ni, 5-æ og 5-0, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, anlæg af offentlig badeanstalt, hotel, beværtning eller offentlig forlystelsessted, bestemmelser om indskrænkning i retten til udstykning og bebyggelse, om bygningers beliggenhed og indretning, om stentag og om forbud mod opførelse af høje skorstene. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 25/ på ejendommene matr.nr. 5-ae, 5-al, 5-bn, 5-bo, 5-bu, 5-bø, 5-cd, 5-ce, 5-cf og 5-ft, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod indretning af hotel og beværtning samt bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, anvendelse og bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 20/ på ejendommene matr.nr. 5-af og 5-dz, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning og bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-ai, ophæves for så vidt

12 angår bestemmelserne om forbud mod visse næringsbrug og indskrænkning i retten til bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 28/ på ejendommen matr.nr. 5-al og 5-ft, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til bebyggelse og benyttelse af ejendommen. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 19/ på ejendommen matr.nr. 5-bl, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 5/ på ejendommene matr.nr. 5-bo, 5-bp og 5-nf, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-bn og 5-bø, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 29/ på ejendommen matr.nr. 5-bs, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommen matr.nr. 5-bt, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 17/ på ejendommene matr.nr. 5-bu og 5-mr, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om udstykning, bebyggelse, bygningernes beliggenhed, forbud mod drift af visse næringsbrug, af restauration og forbud mod anlæg af offentlige badeanstalter. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ og 9/ på ejendommene matr.nr. 5-bv og 5-ck, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 17/ på ejendommen matr.nr. 5-bz, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 20/ på ejendommene matr.nr. 5-ce og 5-ct, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næ-

13 ringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 4/ på ejendommen matr.nr. 5-cd, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 24/ på ejendommene matr.nr. 5-ce og 5-cf, ophæves for såvidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 15/ på ejendommen mat.nr. 5-cg, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 7/ på ejendommen mat.nr. 5-ch, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-ci, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde,lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommen matr.nr. 5-ck, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænking i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Deklaration, tinglyst d. 25/ på ejendommen matr. nr. 5-bs, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, drift af visse virksomheder og om bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommen matr.nr. 5-cn, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-co, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt.

14 Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ og 21/ på ejendommene matr.nr. 5-cp og 5-cq, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommen 5-cæ, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og genevoldende virksomhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 6/ på ejendommene matr.mr. 5-dd og 5-do, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommene matr. nr. 5-df, 5-dg, 5-di og 5-dk, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 31/ på ejendommen matr.nr. 5-dh, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ og 18/ på ejendommen matr.nr. 5-de ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beligenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ på ejendommen matr.nr. 5-dn, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-dv, 5-dx og 5-dy, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, benyttelse og forbud mod udstykning. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 28/ på ejendommen matr.nr. 5-du, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, benyttelse og forbud mod udstykning Deklaration, tinglyst den 30/ på ejendommene matr. nr. 5-bq, 5-fd, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr og 5-q, ophæves, for så vidt angår bestemmelserne om beboelse og benyttelse. Deklaration, tinglyst den 18/ på ejendommen matr. nr. 5-fd, ang. forbud mod beboelse, ophæves i sin helhed.

15 Deklaration, tinglyst den 3/ på ejendommene matr. nr. 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy og 5-nb, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om udstykning og benyttelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 8/ på ejendommen matr.nr. 5-g, ang. forbud mod udstykning, ophæves i sin helhed. 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN. Lokalplan nr. 144, tinglyst d. 8/ på ejendommen matr.nr. 5-ø og 5-ni, ophæves i sin helhed. 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING. Således vedtaget af Roskilde Byråd, den 21. december P.b.v. Henrik Christiansen Borgmester /N. Borchersen Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde Byråd, den 21. marts 1990 P.b.v. Henrik Christiansen Borgmester /G. Hovald Petersen Kommunaldirektør

16 245 I i8.11,1988 O m

17 HUSKILDE FJORD \ \-r.. ;

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere