ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

2 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde Fjord fremover bevares som et attraktivt boligområde, herunder bl.a. at sikre, at ny boligbebyggelse tilpasses områdets karakter. Dette er bl.a. søgt opfyldt gennem: - bestemmelser om bevaring af det oprindelige terræn. - bestemmelser om udstykning og bebyggelsesregulering. - samt bestemmelser om bevaring af værdifulde bygninger og beplantninger. Det er endvidere lokalplanens formål at ophæve utidssvarende servitutter.

3 Forhold til an- Kommuneplanen ; den planlægning: I kommuneplanens hovedstrukturplan er lokalplanområdet beliggende inden for et område, der er udlagt til parcelhuse. I kommuneplanen er der endvidere planlagt en strandpassage langs Roskilde Fjord. Denne vil for den sydlige del blive fastlagt i en supplerende lokalplan. I kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet beliggende i område l i bydelen Himmelev. For enkeltområde l er fastsat følgende bestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: - at anvendelsen fastlægges til boligformål parcelhusbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (institutioner, friarealer o. lign.) og butikker til kvarterets daglige forsyning, samt evt. liberale erhverv. - at bebygelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstiger 25. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager. Lokalplaner; En mindre del af området er omfattet af lokalplan nr Denne lokalplan ophæves. Spildevandsplan; I spildevandsplanen er der planlagt e- tableret en afskærende kloakledning mellem Havnens renseanlæg og Kildehus renseanlæg, beliggende langs strandkanten. Denne beslutning er dog nu revurderet og placeringen af kloakledningen er ændret således, at denne nedgraves i Frederiksborgvej fra Skomagerkrogen til Baldersvej. Fra Baldersvej til Havnens renseanlæg skal ledningen, enten nedgraves i Roskil-

4 de Fjord eller etableres i landjorden hele vejen. Vejbyggelinie: Roskilde Amtskommune har langs Frederiksborgvej pålagt ejendommene en vejbyggelinie 15 m fra vejmidten. Lokalplanen omfatter et parcelhusområ- de, der begrænses, som vist på kortbilaget, mod vest af Roskilde Fjord og mod øst af Frederiksborgvej. Lokalplanens område og indhold. Området omfatter 88 ejendomme og bebyggelsen består af forholdsvis store parcelhuse. Ejendommene er opført i tidsrummet fra dette århundredes begyndelse og til nu, og som følge deraf af vidt forskellig udformning Der findes inden for området huse opført i l etage og 2 etager, med fladt tag, mansardtag, tagrejsninger på op til 50 grader med alle heraf følgende varianter af tagdække. Husfacader i blank mur i både røde og gule sten og kalkede facader i forskellige farver. Fælles for alle bebyggelserne er, at der er tale om store, gode huse af meget høj boligkvalitet, velholdte, tidssvarende boliger med en meget attraktiv beliggenhed. Mange af husene er derudover meget tidstypiske for deres opførelsesperiode og må betragtes som særdeles bevaringsværdige. Inden for området findes en række markante træer, der sammen med områdets hække og øvrige beplantninger er af af-

5 gørende betydning for områdets karakter. Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering, der tilstræber at tilpasse bebyggelsen til det naturlige terræn. For at fastholde områdets nuværende karakter, uden samtidig at hindre en vis udvikling fastlægger lokalplanen en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er mere vidtgående end lovens almindelige bestemmelser, ligesom planen træffer bestemmelser om bevaring af både bebyggelse og beplantning. Lokalplanens baggrund. Områdets attraktive beliggenhed medfører, at det er særdeles fordelagtigt at benytte ejendommene mere intensivt, end de er i dag. En sådan udvikling ville imidlertid på længere sigt gøre området mindre attraktivt. En konkret ansøgning om udstykning af en ejendom har da også været den direkte årsag til, at man i byrådets planlægnings- og miljøudvalg har vedtaget at nedlægge forbud mod denne udstykning ( l7-forbud) og udarbejde nærværende lokalplan, netop for at imødegå en sådan udvikling. Lokalplanens retsvirkninger: Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må e- jendomme, der er omfattet af planen i- følge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebyggges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

6 Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

7 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej, I henhold til lov om kommuneplanlægning (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: l LOKALPLANENS FORMAL. Det er lokalplanens formål: - at fastholde og forbedre området som attraktivt boligområde, - at sikre områdets oprindelige terræn, - at sikre, at grundene ved eventuelle fremtidige udstykninger får en hensigtsmæssig størrelse og udformning, - at sikre, at ny bebyggelse - herunder tilbygninger placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende karakteristiske bygningsudformning, det oprindelige terræn samt den eksisterende, værdifulde beplantning, samt - at ophæve utidssvarende servitutter. 2. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter flg. matr. nr.: 5-a, 5-ae, 5-af, 5-ah, 5-ai, 5-ak, 5-al, 5-am, 5-an, 5-bd, 5-be, 5-bl, 5-bn, 5-bo, 5-bp, 5-bq, 5-bs, 5-bt, 5-bu, 5-bv, 5-bx, 5-bz, 5-bø, 5-ca, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cn, 5-co, 5-cp, 5-cq, 5-cæ, 5-dd, 5-de, 5-df, 5-dg, 5-dh, 5-di, 5-dk, 5-dn, 5-do, 5-du, 5-dv, 5-dx, 5-dy, 5-dz, 5-ec, 5-fd, 5-ff, 5-fg, 5-fh, 5-fi, 5-fk, 5-fl, 5-fn, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr, 5-ft, 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy, 5-g, 5-h, 5-kn, 5-ko, 5-kp, 5-mo, 5-mr, 5-mv, 5-my, 5-n, 5-nb, 5-nc, 5-nd, 5~nf, 5-ng, 5-ni, 5-no, 5-np, 5-nq, 5-nr, 5-nv, 5-p, 5-q, 5-r, 5-u, 5-æ, 5-0, alle Himmelev by, Himmelev, samt alle ejendomme, der efter den 16. september 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Alle ejendommene er beliggende i byzone.

8 3 OMRÅDETS ANVENDELSE. 3.1 Området må kun anvendes til boligformål - åben, lav boligbebyggelse. 3.2 På parceller under 1000 m2 må der kun opføres eller indrettes eet eenfamilieshus, det vil sige een bygning med een bolig for een familie. 3.3 På parceller over 1000 m2 (heri ikke medregnet koteletben, adgangsarealer og lign.) kan der som alternativ til det under 3.2 nævnte opføres eller indrettes boliger til 2 familier, såfremt bebyggelsen er opført i mere end l etage og udformet således, at den efter byrådets skøn på harmonisk måde er tilpasset grunden og dens omgivelser, med veldisponerede opholdsarealer og fælles adgangs- og parkeringsforhold. 3.4 På parceller over 1500 m2 (heri ikke medregnet koteletben, adgangsarealer og lign.) kan der som alternativ til det i 3.2 og 3.3 nævnte opføres eller indrettes boliger til 2 familier i l etage, udformet således, at de efter byrådets skøn fremstår som en helhed, harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser, med veldisponerede opholdsarealer og rimelige adgangs- og parkeringsforhold. 3.5 Byrådet kan tillade, at der fra en bolig kan drives liberalt erhverv under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ej endom - at virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelse ikke forandres. - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, og - at virksomheden ikke medfører særskilt behov for parkering ud over den plads, der er afsat på den pågældende parcel. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 4 UDSTYKNINGER. 4.1 Udstykning i strid med planens formål må ikke finde sted. Den tidligere meddelte tilladelse til omdeling mellem matr. nr. 5-ak og 5-an kan dog stadig effektueres. 4.2 Udstykning skal foretages, så der ikke fremkommer ejendomme med et mindre grundareal end 1000 m2, eventuelle sti- og adgangsarealer (koteletben m.v.) medregnes ikke. 4.3 Byrådet kan iøvrigt gøre en tilladelse til udstykning

9 afhængig af, at parcellen efter byrådets skøn har en hensigtsmæssig grundform, og frembyder muligheder for hensigtsmæssigt dimensionerede opholdsarealer og bebyggelse. 5 VEJFORHOLD. Parkeringsforhold; 5.1 Ved opførelse af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal der anlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig, hvoraf mindst een skal kunne overdækkes. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke o- verstige Ny bebyggelse må højst opføres i l etage med udnyttet tagetage. Taghældningen skal være mellem 25 og 50 grader, og ingen del af bygningen må gives en højde, der o- verstiger 9 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.3 Byrådet kan dog som alternativ til det i 6.2 nævnte tillade, at der på grunde med stærkt hældende terræn opføres 2 etager mod vest og l etage mod øst, og med en mindre taghældning end 25 grader. Gulvet i den øverste etage skal da placeres i et af bygningsmyndigheden fastsat niveau. 6.4 Al form for bebyggelse skal anbringes min. 5 m fra vejskel mod Frederiksborgvej. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes materialer, farver eller konstruktioner, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 7.2 Ny bebyggelse skal opføres med tage af tegl. Denne bestemmelse gælder også ved renovering af eksisterende tegltage i området. Tilbygninger kan dog tillades opført med samme tagmateriale som den oprindelige bebyggelse, ligesom carporte og udhuse kan tillades opført med andet tagmateriale. 7.3 Skiltning må ikke bryde kvarterets karakter af boligområde. 7.4 Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der, efter byrådets særlige tilladelse, opsættes orienter ingsskiltning i beskedent omfang i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet. 7.5 Der må ikke opsættes private antenner på de enkelte huse eller ejendomme.

10 8 BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING. 8.1 De på kortbilaget særligt angivne bygninger må ikke nedrives, tilbygges, eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse. Dette gælder også ændringer i materialevalg, udskiftning af tag, farvesammensætning, vinduesformater og udformning. 8.2 Større træer og større beplantninger må ikke fældes eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9 UBEBYGGEDE AREALER. 9.1 Terrænregulering indenfor en afstand af 1,5 meter fra skel, samt terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn må kun foretages med byrådets særlige tilladelse, ligesom udformning af hegn og støttemure i forbindelse hermed skal godkendes af byrådet. 9.2 Indenfor en afstand af 2,5 meter til skel mod vej må hegn kun etableres som levende hegn eventuelt suppleret med et maksimalt 1,25 meter højt trådhegn. Anden form for hegning må kun finde sted efter byrådets særlige tilladelse. 9.3 Ved udnyttelse af en ejendom til tofamiliehus eller dobbelthus må den brugsmæssige adskillelse af de ubebyggede arealer ikke ved hegn, hæk eller lignende tage karakter af en opdeling af grunden. 9.4 Lystbåde, uindregistrerede køretøjer, uindregistrerede campingvogne og lignende må ikke uden byrådets tilladelse opstilles på arealet mellem vej skel og bebyggelsens facade mod vej. 9.5 Udformning og placering af anlæg som svømmebassiner og større udendørs belysningsanlæg m.v. skal godkendes af byrådet. 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Samtlige nye bebyggelser skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning til rumopvarmning via HNG's naturgasnet. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted. Der kan efter ansøgning til kommunen tillades anvendelse af alternative energiformer efter byrådets nærmere anvisninger (f.eks. solfangere, varmepumper og pej s/brændeovne). 11 SERVITUTTER. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ på ejendommene matr. nr. 5-ae, 5-ah, 5-ai, 5-al, 5-am, 5-an, 5-bd, 5-be, 5-bn, 5-bo, 5-ca, 5-ce, 5-cf, 5-fd, 5-ff, 5-fg, 5-fh, 5-fi, 5-fk, 5-fl, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr, 5-ft, 5-g, 5-h, 5-kp, 5-my, 5-nb, 5-nc,

11 5-nd, 5-no, 5-np, 5-nq, 5-nr, 5-ns, 5-nt, 5-nu, 5-nv og 5-æ, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse og benyttelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommene matr.nr. 5-ec og 5-n, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bygningers benyttelse og om forbud mod drift af vissse næringsbrug samt mod anlæg af offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutsstiftende den 2/ på ejendommene 5 bq og 5-q, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug og mod opførelse af bygninger til fabriksbrug med høje skorstene, mod anlæg af offentlig badeanstalt, bestemmelser om bygningers indretning og beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-mv, 5-p og 5-r, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsveje, mod opførelse af bygninger til fabriksbrug med høje skorstene, mod anlæg af offentlige badeanstalter, bygningers indretning og beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommene matr.nr. 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy og 5-nb, ophæves for så vidt angår bestemmelser om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod opførelse af bygninger til fabriksbrug, mod høje skorstene, mod anlæg af offentlig badeanstalt og bestemmelser om bygningers beliggenhed og om deres belægning med ildfast tag. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende d. 5/ på ejendommene 5-a, 5-ae, 5-af, 5-ai, 5-al, 5-an, 5-bl, 5-bn, 5-bo, 5-bp, 5-bs, 5-bt, 5-bu, 5-bv, 5-bx, 5-bz 5-bø, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cn, 5-co, 5-cp, 5-cq, 5-cæ, 5-dd, 5-de, 5-df, 5-dg, 5-dh, 5-di, 5-dk, 5-du, 5-dv, 5-dx, 5-dy, 5-dz, 5-fn, 5-ft, 5-kn, 5-ko, 5-mo, 5-mr, 5-nb, 5-nc, 5-nd, 5-nf, 5-ni, 5-æ og 5-0, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, anlæg af offentlig badeanstalt, hotel, beværtning eller offentlig forlystelsessted, bestemmelser om indskrænkning i retten til udstykning og bebyggelse, om bygningers beliggenhed og indretning, om stentag og om forbud mod opførelse af høje skorstene. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 25/ på ejendommene matr.nr. 5-ae, 5-al, 5-bn, 5-bo, 5-bu, 5-bø, 5-cd, 5-ce, 5-cf og 5-ft, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod indretning af hotel og beværtning samt bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, anvendelse og bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 20/ på ejendommene matr.nr. 5-af og 5-dz, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning og bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-ai, ophæves for så vidt

12 angår bestemmelserne om forbud mod visse næringsbrug og indskrænkning i retten til bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 28/ på ejendommen matr.nr. 5-al og 5-ft, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til bebyggelse og benyttelse af ejendommen. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 19/ på ejendommen matr.nr. 5-bl, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 5/ på ejendommene matr.nr. 5-bo, 5-bp og 5-nf, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-bn og 5-bø, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 29/ på ejendommen matr.nr. 5-bs, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommen matr.nr. 5-bt, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, bestemmelser om bebyggelse, bygningers beliggenhed og anvendelse og forbud mod drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 17/ på ejendommene matr.nr. 5-bu og 5-mr, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om udstykning, bebyggelse, bygningernes beliggenhed, forbud mod drift af visse næringsbrug, af restauration og forbud mod anlæg af offentlige badeanstalter. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ og 9/ på ejendommene matr.nr. 5-bv og 5-ck, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 17/ på ejendommen matr.nr. 5-bz, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 20/ på ejendommene matr.nr. 5-ce og 5-ct, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næ-

13 ringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 4/ på ejendommen matr.nr. 5-cd, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod drift af visse næringsbrug, mod anlæg af offentlig badeanstalt og restauration og bestemmelser om bygningers beliggenhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 24/ på ejendommene matr.nr. 5-ce og 5-cf, ophæves for såvidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 15/ på ejendommen mat.nr. 5-cg, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 7/ på ejendommen mat.nr. 5-ch, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-ci, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde,lyst servitutstiftende den 12/ på ejendommen matr.nr. 5-ck, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænking i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Deklaration, tinglyst d. 25/ på ejendommen matr. nr. 5-bs, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om forbud mod udstykning, drift af visse virksomheder og om bebyggelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommen matr.nr. 5-cn, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 21/ på ejendommen matr.nr. 5-co, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt.

14 Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ og 21/ på ejendommene matr.nr. 5-cp og 5-cq, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om indskrænkning i retten til udstykning, om bebyggelse, om bygningernes beliggenhed og anvendelse og om forbud mod drift af visse næringsbrug og offentlig badeanstalt. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommen 5-cæ, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og genevoldende virksomhed. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 6/ på ejendommene matr.mr. 5-dd og 5-do, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 14/ på ejendommene matr. nr. 5-df, 5-dg, 5-di og 5-dk, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 31/ på ejendommen matr.nr. 5-dh, ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ og 18/ på ejendommen matr.nr. 5-de ophæves for så vidt angår bestemmelserne ang. bebyggelse, bygningernes beligenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse virksomheder. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 30/ på ejendommen matr.nr. 5-dn, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, bygningernes beliggenhed og anvendelse og forbud mod udstykning og drift af visse næringsbrug. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 27/ på ejendommene matr.nr. 5-dv, 5-dx og 5-dy, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, benyttelse og forbud mod udstykning. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 28/ på ejendommen matr.nr. 5-du, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om bebyggelse, benyttelse og forbud mod udstykning Deklaration, tinglyst den 30/ på ejendommene matr. nr. 5-bq, 5-fd, 5-fo, 5-fp, 5-fq, 5-fr og 5-q, ophæves, for så vidt angår bestemmelserne om beboelse og benyttelse. Deklaration, tinglyst den 18/ på ejendommen matr. nr. 5-fd, ang. forbud mod beboelse, ophæves i sin helhed.

15 Deklaration, tinglyst den 3/ på ejendommene matr. nr. 5-fu, 5-fv, 5-fx, 5-fy og 5-nb, ophæves for så vidt angår bestemmelserne om udstykning og benyttelse. Bestemmelser i skøde, lyst servitutstiftende den 8/ på ejendommen matr.nr. 5-g, ang. forbud mod udstykning, ophæves i sin helhed. 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN. Lokalplan nr. 144, tinglyst d. 8/ på ejendommen matr.nr. 5-ø og 5-ni, ophæves i sin helhed. 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING. Således vedtaget af Roskilde Byråd, den 21. december P.b.v. Henrik Christiansen Borgmester /N. Borchersen Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde Byråd, den 21. marts 1990 P.b.v. Henrik Christiansen Borgmester /G. Hovald Petersen Kommunaldirektør

16 245 I i8.11,1988 O m

17 HUSKILDE FJORD \ \-r.. ;

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere