Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til."

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august /05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen. Vejdirektoratets kompetence i disse spørgsmål. Du har i brev af 13. maj 2008 bedt Vejdirektoratet om at pålægge K Kommune at sørge for, at vejarealet for kommunevejen H-vej udskilles i matriklen, herunder at kommunen betaler dig erstatning, da du har betalt skat af en del af arealet. Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. Vi kan ikke pålægge kommunen at udskille vejarealet i matriklen eller at udbetale erstatning. Kommunens brev af 29. april 2008 K Kommune har i brev af 29. april 2008 oplyst, at H-vej tværs over din ejendom er en offentlig vej, der er optaget på vejfortegnelsen over offentlige veje. Vejen er ikke udskilt i matriklen, og der er ikke afsat bevillinger i kommunens budget til, at alle kommunens offentlige veje vil blive udskilt af matriklen. Kommunen kan af økonomiske årsager ikke medvirke til, at H-vej bliver udskilt i hele sin længde. Dine oplysninger Du er i forbindelse med kabellægning langs med H-vej blevet orienteret om, at H-vej, som delvis ligger på din matrikel, er en offentlig vej, hvorfor vejarealet ikke tilhører dig. Kommunen har i forbindelse med lokalplan 1031 mundtligt oplyst til dig, at H-vej var en privat vej. Du medvirker gerne til, at vejen udskilles i matriklen, specielt fordi vej og rabatarealer, hvorpå gadebelysning er opstillet, ved grov opmåling i marken udgør over 2000 m 2, mens det udlagte vejareal i skøde er anført til 1140 m 2. Baggrundsoplysninger Du er ejer af ejendommen 3 a S By, hvorpå der ifølge dit skøde fra 1996 er udlagt et vejareal på 1140 m 2. Du har i brev af 11. april 2008 bedt K Kommune om at udskille sit vejareal i matriklen, jf. vejlovens 1 88 og Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 5 K Kommune har den 29. april 2008 besvaret din henvendelse. Det fremgår af måleblad 2 fra juli 2008, udarbejdet af Landinspektøren, at H-vej er 7 meter bred og har et areal på din ejendom på 2130 m 2. Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til Vi kan som klagemyndighed kun tage stilling til, om en kommunes afgørelser truffet efter bestemmelserne i vejlovgivningen, her vejloven, er lovlige (retlige spørgsmål). Det fremgår af vejlovens 4, stk. 1, jf. henlæggelsesbekendtgørelsens 2 7, stk. 1. Vi kan således ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven 3, i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen, men ikke til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. Herudover kan vi udtale os generelt om forståelsen af vejlovgivningen. Vi kan derfor ikke tage stilling til fortolkningen af og afgørelser truffet i henhold til Kort- og Matrikelstyrelsens bekendtgørelse 4. Vi må her henvise dig til denne myndighed. Vi kan heller ikke tage stilling til, om det er i strid med kommunestyrelsesloven 5, at der ikke er afsat tilstrækkelige bevillinger til, at H-vej kan udskilles i matriklen. Dette spørgsmål må du i givet fald rette til Velfærdsministeriet. Hvad er en afgørelse? For at Vejdirektoratet kan tage stilling til en klage, er det en forudsætning, at der er tale en forvaltningsretlig afgørelse truffet efter vejlovgivningens bestemmelser. Det vil her sig en afgørelse, hvor kommunen i forhold til en bestemt adressat eller en afgrænset kreds af adressater ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde. Uden for det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb falder sagsbehandlingen i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed, f.eks. en vejbestyrelses beslutninger og handlinger med henblik på at istandsætte og vedligeholde sine veje. Denne virksomhed tager netop ikke sigte 2 Transport- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 756 af 22. juli 2005 om henlæggelse af opgaver til Vejdirektoratet 3 Lovbekendtgørelse nr af 7. december Kort- og Matrikelstyrelsens bekendtgørelse nr. 291 af 25. april 2005 om matrikulære arbejder 5 Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008

3 3 af 5 på at træffe retligt bindende afgørelser i forhold til de berørte personer (trafikanterne på vejen). Vejlovens regler Om vejens status Ved en offentlig vej forstås en vej, gade, bro eller et torv, der er åben for almindelig færdsel, og som administreres af staten eller kommunen i henhold til vejlovens bestemmelser. Det fremgår af vejlovens 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges. Kommunalbestyrelsen kan optage almene veje og private fællesveje som kommuneveje. Det fremgår af vejlovens 23, stk. 1. Kommunen skal føre en fortegnelse over sine offentlige veje, jf. vejlovens 8. I henhold til 1 i vejbestyrelsesloven 6, der blev ophævet ved vejlovens ikrafttræden den 1. april 1972, forstås ved offentlige veje de veje m.m., der er optaget på det i lovens 8 omhandlede vejregister. Det var således kun veje optaget på dette register, der efter denne lov var offentlige. Det er således efter loven en forudsætning for, at en vej i dag er offentlig vej, at den enten før 1. april 1972 var optaget i vejregistret, jf. vejbestyrelseslovens 8, eller efterfølgende af vejbestyrelsen er optaget som offentlig vej i medfør af vejlovens 23. Det er kommunen som forvaltningsmyndighed, der om nødvendigt dokumenterer vejens status i overensstemmelse med disse regler. Om udskillelse af offentlige veje i matriklen Vejbestyrelsen 7 for en offentlig vej skal sørge for, at dens veje udskilles af matriklen som offentlige vejarealer, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Det fremgår af vejlovens 89, stk. 1. Transportministeren kan efter forhandling med boligministeren (nu miljøministeren) fastsætte nærmer regler om vejarealers udskillelse og ændring i matriklen, jf. vejlovens 89, stk Der kan ikke vindes hævd på offentlige veje, hvis areal er udskilt af matriklen. Det fremgår af vejlovens 88, stk Lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje. Ophævet den 1. april Det vil sige Vejdirektoratet for hovedlandeveje og kommunerne for kommunevejene, jf. vejlovens 2, stk Ministeren har ikke udnyttet denne ret til at fastsætte nærmere regler.

4 4 af 5 Den tidligere gældende vejbestyrelseslov havde i lovens 12 tilsvarende bestemmelser. Vores vurdering Om vejens status Vi kan i forbindelse med en klagesag redegøre for, hvornår en vej efter vejlovens regler er en offentlig vej. Men vi kan ikke tage stilling til, hvilket areal denne status vedrører - hverken for så vidt angår uenighed om fortolkningen af kortmateriale eller uenighed om hævd. I tilfælde af uenighed mellem en vejbestyrelse og ejeren af en tilgrænsende ejendom, må sagen afgøres ved domstolene. Om udskillelse af arealet for en offentlig vej Vejbestyrelserne for de offentlige veje har således siden 1. august 1957 skullet udskille deres veje af matriklen. Det har været forudsat, at kommunevejene efterhånden blev udskilt. Formålet med disse bestemmelser har dels været at sikre vejbestyrelsens ejendomsret til vejarealet, bl.a. ved at forhindre af vejens naboer vinder hævd på dele af vejarealet, dels at undgå uoverensstemmelser med vejens naboer. Det er efter vejlovgivningen stadig forudsætningen, at udskillelse i matriklen bør finde sted, men det beror på de enkelte vejbestyrelsers afgørelse, i hvilken takt udskillelsen skal ske, og hvorledes opgaven skal prioriteres. Det skal i den forbindelse tilføjes, at den matrikulære udskillelse normalt ikke medfører nogen ændring i lodsejernes rettigheder eller forpligtelser, idet ejendomsretten til vejarealet er overgået til kommunen (vejbestyrelsen), når vejen i henhold til gældende lov er offentlig vej. Først ved skelsætningen (og den efterfølgende matrikulære ændring) bliver der truffet en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Spørgsmålet om, hvordan afgrænsningen mellem din ejendom og vejarealet skal gennemføres er ikke reguleret i vejlovgivningen. Vi kan derfor ikke tage stilling til, om afsætningen af skellet mellem din ejendom og kommunens ejendom (vejarealet) er korrekt. Selve udskillelsen og den matrikulære berigtigelse er efter vores opfattelse omfattet af Miljøministeriets, her Kort- og Matrikelstyrelsens regulering. Vi kan som nævnt ikke tag stilling til denne.

5 5 af 5 I overensstemmelse med Kort- og Matrikelstyrelsens retningslinjer bør kommunen dog kun udskille de arealer, der anvendes til selve vejanlægget og naturligt tilbehør hertil, såsom fortove, grøfter, vigepladser m.m. Det fremgår af pkt. 47 i vejlovscirkulæret 9. Vejloven indeholder ikke regler om, at der skal være en grøft eller en rabat til en offentlig vej. Vejlovens regler er heller ikke til hinder for, at master, ledninger m.m. placeres på ejendomme langs med offentlige veje, jf. lovens 108, stk Ministeriet for offentlige arbejders - nu Transportministeriets - cirkulære nr. 132 af 6. december 1985 om lov om offentlige veje

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere