Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale kapacitet på 0 2 års-området b. Budgetter på 0 2 års området c. Udnyttelse af kapaciteten på 0 2 års området d. Effektiviseringskrav- og muligheder 3. Scenarier i forhold fremtidig struktur og organisering af 0 2 års området. a. Reduceret bufferpulje ved ændret visitationspraksis. b. Bufferfunktionen flyttes til vuggestuerne. c. Konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser d. Erstatter dagplejepladser med vuggestuepladser i landdistrikterne. e. Gæstedagpleje f. Dagplejen sammenlægges med dagtilbuddene g. Øge efterspørgslen efter dagplejepladser 4. Konklusion 5. Bilag 1. Formål og indledning Udgangspunktet for notatet er, at såvel dagpleje som vuggestuer i Skanderborg Kommune løser opgaverne på 0 2 års området med høj kvalitet. Derfor forholder notatet sig ikke til den faglige og indholdsmæssige del af opgaveløsningen. Notatet forholder sig udelukkende til struktur og organisering, og i den forbindelse, gennem mulige scenarier, at identificere og belyse eventuelle effektiviseringspotentialer. Notatet er udarbejdet af Fagsekretariatet Børn og Unge. Dagplejen har undervejs i processen bidraget i forhold til belysning af konsekvenser for nogle af scenarierne. 1

2 2. Nuværende struktur og organisering af 0 2 års området. a. Den kommunale kapacitet på 0 2 års-området pr. 1. august 2015 i de 18 pasningsdistrikter. Antal 0-2 års pladser pr. august 2015 Distrikt Dagpleje Vuggestuer Veng 16 0 Stjær Tebstrup 20 0 Hylke 24 0 Voerladegård 20 0 Bjedstrup 20 0 Herskind 19 0 Gl. Rye Virring Ry Højvangen Stilling Låsby Galten Skovby Skanderborg Hørning I alt Af dagplejens 855 pladser er 59 pladser reserveret som gæstedagplejepladser, 7 pladser anvendes som dobbeltpladser (børn med særlige behov), 8 pladser kan ikke benyttes på grund af langtidssygdom og 73 pladser er ubesatte. Det betyder at der pr. aug var indskrevet ca. 705 børn i dagplejen. Den ledige kapacitet følges nøje, og der foretages løbende kapacitetstilpasninger i organisationen. Desuden anvendes en del af den ledige kapacitet til et obligatorisk uddannelsesforløb for alle dagplejere. Pr. august 2015 var der indskrevet 491 børn i vuggestuerne. I distrikterne Veng, Voerladegård, Tebstrup, Herskind og Hylke er der udelukkende kommunalt tilbud om dagpleje. I Voerladegård og Tebstrup er der private vuggestuepladser. 2

3 I perioden har Dagplejen reduceret med 174 dagplejere svarende til 696 dagplejepladser. Årsagen til den markante reduktion er dels det faldende børnetal og dels oprettelse af vuggestuepladser. b. Budgetter på 0 2 års området. Dagplejen og daginstitutioner har to forskellige tildelingsmodeller og umiddelbart giver det ikke et retvisende billede blot at sammenligne budgetterne og dermed udgiften til en dagplejeplads med udgiften til en vuggestueplads - men gør man det alligevel, er den årlige kommunale udgift i 2015 (når forældrebetalingen er fratrukket) til en vuggestueplads ca kr. større end udgiften til en plads i dagplejen. Det skyldes, i stor udstrækning, at specialudgifter/afledte udgifter (børn med særlige behov, støtte, m.m.) ikke er forholdsmæssigt fordelt mellem institutionspladser og dagplejepladser, men stort set alle placeret på institutionerne. Fordeles disse udgifter forholdsmæssigt ud fra antallet af pladser og indregnes dagplejernes skattefradrag (mistet skatteindtægt) reduceres forskellen til ca kr. om året. Såfremt ny budgettildelingsmodel (se nedenstående afsnit) gældende fra 2016 havde været anvendt i 2015, ville forskellen være reduceret til ca kr. pr. plads pr. år. Se desuden Budget & Analyseteamet notat af 27. maj Notat vedrørende dagplejen (vedhæftet som bilag) Notatet består dels af en beskrivelse af dagplejens økonomiske udfordringer i 2015 og dels af et forslag til løsning i form af en tilrettet budgettildelingsmodel for dagplejen. Byrådet besluttede d. 24. juni 2015 at den foreslåede budgettildelingsmodel for dagplejen tages i anvendelse fra Jf. Budget & Analyseteamet vil budgetmodellen gældende fra 2016 betyder en forøget tildeling til dagplejen på 3,7 mio. Budgetmodellen gældende fra 2016 fastlåser antallet af bufferpladser på 65 pladser, og dermed reduceres antallet af bufferpladser ikke i takt med et faldende børnetal. Udgiften til bufferpladserne udgør alene ca. 7 mio. kr. Da bufferpladserne indgår i beregningen af forældrebetalingen skal denne fratrækkes og den kommunale udgift vil herefter være ca. 5,3 mio. kr. svarende til en kommunal udgift på ca kr. pr. bufferplads. c. Udnyttelse af kapaciteten på 0 2 års området. Den samlede efterspørgslen efter vuggestuepladser er mere end dobbelt så stor som efterspørgsel efter dagplejepladser pr. december 2015 er der således 88 børn på venteliste til en dagplejeplads og 228 børn på venteliste til en vuggestueplads. Svarende til, at 28 % efterspørger dagpleje og 72 % efterspørger vuggestue. Den manglende balance mellem udbud og efterspørgsel betyder, at vuggestuepladserne, stort set, altid er besatte og dagplejen derfor er buffer/elastik i kapacitetsudnyttelsen på 0 2 års området. Den manglende balance betyder, at dagplejen altid har et forholdsvis stort antal tomme pladser, og da den enkelte dagplejer skal have samme løn uanset om der er 1, 2, 3 eller 4 børn indskrevet, har Dagplejen en forholdsvis stor udgift til tomme pladser, og derfor er det nødvendigt med det forholdsvise store antal bufferpladser. En tom plads i en vuggestue er i princippet lige så omkostningsfuld som en tom plads i dagplejen, men da vuggestuerne er en del af en større institution kan overskyende/frigjorte personaleressourcer anvendes mere fleksibelt eksempelvis i børnehavegrupperne som vikar for en kollega der er syg, på ferie, afspadsering, uddannelse, eller som den ekstra ressource i forbindelse med eventuel merindskrivning. Derved spares udgiften til en vikaransættelse. 3

4 Dagplejen har ikke de samme muligheder for at anvende overskyende/frigjorte personaleressourcer på en fleksibel måde der giver reducerede udgifter andre steder i organisationen. Såvel Dagplejen som dagtilbuddene får tildelt økonomi pr. indskrevet barn og dermed ligger udgiften til tomme pladser hos kontraktholderen dog tildeles dagplejen økonomi til de første 65 tomme pladser ( bufferpladser ). d. Effektiviseringskrav- og muligheder Dagplejen er, ligesom andre enheder, blevet pålagt effektiviseringer på 0,5 pct. pr. år siden 2011, dertil yderligere krav om effektivisering på 0,25 pct. fra Den største del af dagplejens budget er bundet i faste lønudgifter til dagplejerne hvor effektivisering ikke er en mulighed. Det er ikke muligt, gennem effektiviseringer af arbejdsgange eller andet, at skrue ned for personalenormeringen hos den enkelte dagplejer. Eksempel herpå dagtilbuddene indfører et komme og gå modul hvor forældrene selv, elektronisk, registrerer når børnene kommer og går. Det kan måske give en effektivisering svarende til 1 medarbejdertime pr. børnegruppe pr. uge. Indføres dette hos den enkelte dagplejer giver det ikke nogen effektivisering der kan omsættes i reducerede medarbejderressourcer og dermed udløse en økonomisk effektiviseringsgevinst. Dagplejen har formået at effektivisere for ca. 1,2 mio. kr. ved at skære ned på ledelse og administrativt personale. Dermed mangler der at blive effektiviseret for ca. 2 mio. kr. Problemet vokser ud i årene, da der fortsat skal effektiviseres. På den baggrund er det nødvendigt at sætte lys på andre effektiviseringsmuligheder hvilket gøres gennem nedenstående scenarier. 3. Scenarier i forhold fremtidig struktur og organisering af 0 2 års området. a. Reduceret bufferpulje ved ændret eller mere konsekvent visitationspraksis. På baggrund af gældende visitationspraksis visiteres der til en dagplejeplads i eget (skole) distrikt eller nabodistrikt, og i den sammenhæng tages der også hensyn til afstanden, eksempelvis fra yderkanten i eget distrikt til yderkanten i nabodistrikt. Det vil sige, at der i praksis tages forholdsvis stort hensyn til den fysiske afstand mellem bopæl og dagplejeplads. Som konsekvens heraf skal være et vist beredskab/overkapacitet i alle distrikter. I stedet for at tage udgangspunkt i de nuværende (skole) distrikter, kan der etableres et færre antal dagpleje/anvisningsdistrikter hvor der kan visiteres indenfor. Det vil betyde en mere effektiv udnyttelse af dagplejepladserne og forventeligt et reduceret behov for bufferpladser. Det vil også betyde, at forældre vil kunne få længere fysisk afstand til dagplejepladsen eksempelvis vil et barn fra Ry eller Tebstrup kunne visiteres til en plads Skanderborg. En anden mulighed vil være at gå bort fra distrikterne, og i stedet indføre en visitationspraksis der angiver, at der tilstræbes, at anvise plads inden for en afstand af f.eks. 5, 7,5 eller 10 km. fra bopælen Ovenstående vil holde sig indenfor Dagtilbudslovens bestemmelser om pladsgaranti, da der, i den sammenhæng, blot skal anvises til en plads i kommunen. Nødvendige tiltag: Politisk beslutning om ændret visitationspraksis Forventet effekt: Reduceret bufferpulje. Kan bufferpuljen eksempelvis reduceres med 25 % vil der være en effektiviseringsgevinst på netto ca. 1,3 mio. kr. 4

5 b. Bufferfunktionen flyttes til vuggestuerne. For at mindske antallet af tomme pladser/ bufferpladser i dagplejen flyttes bufferfunktionen helt/delvis til vuggestuerne. Det kan gøres ved: 1. At visitere til ledige dagplejepladser før der visiteres til vuggestuepladser. Først når alle dagplejepladser er besatte åbnes op for visitation til vuggestuepladser. Det vil betyde at forholdsvis mange forældre ikke, som ønsket, vil få tilbudt en vuggestueplads selvom der rent faktisk er ledige vuggestuepladser. Det vil blive en vanskelig opgave at forklare det rimelige her i og vil ganske givet føre til mange utilfredse reaktioner fra forældrene. Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om ændrede visitationsregler Forventet effekt: Reduceret bufferpulje. Kan bufferpuljen eksempelvis reduceres med 50 % vil der være en effektiviseringsgevinst på netto ca. 2,6 mio. kr. 2. Tilpasse kapaciteten på 0 2 års området således at udbuddet afspejler efterspørgslen. Dagplejen og vuggestuerne vil derved dele buffer-funktionen og samtidigt vil Dagplejen sandsynligvis kunne opretholde en mere konstant størrelse. Som tidligere beskrevet er efterspørgslen efter vuggestuepladser mere end dobbelt så stor som efterspørgslen efter dagplejepladser. Skal kapaciteten afspejle efterspørgslen og tages der udgangspunkt i antal indskrevne børn pr. august skal fordelingen af pladser være således: Vuggestuepladser ca. Dagplejepladser ca. 780 svarende til yderligere 290 vuggestuepladser 390 (excl. gæstedagplejepladser og dobbeltpladser) Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om etablering af vuggestuepladser, samt afsættelse af økonomiske ressourcer til etablering/byggeri. Forventet effekt: Da udgiften til dagplejepladser og vuggestuepladser stort er den samme er der ikke, i sig selv, en økonomisk effektiviseringsgevinst i scenariet. Flere forældre vil få opfyldt ønske om vuggestueplads. c. Konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Som følge af det generelt faldende børnetal, er der en række dagtilbud, der har ledige fysiske rammer, der vil kunne anvendes til vuggestuepladser. Samlet set vil det være muligt, indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer, at forøge antallet af vuggestuepladser med ca. 80 pladser. Det må forventes, at konverteringen til vuggestuepladser betyder en investering i mindre bygningsmæssige ændringer samt etablering af krybberumsfaciliteter. Mulighederne vil være et skridt på vejen i afstemningen mellem udbud og efterspørgsel og dermed også et skridt på vejen i bestræbelserne på til at flytte en del af buffer-funktionen til vuggestuerne. Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser hvor dette er muligt indenfor de nuværende fysiske rammer, samt afsætte økonomiske ressourcer til etablering. 5

6 Forventet effekt: Da udgiften til dagplejepladser og vuggestuepladser stort er den samme, er der ikke, i sig selv, en økonomisk effektiviseringsgevinst i scenariet. Flere forældre vil få opfyldt ønske om vuggestueplads. d. Erstatter dagplejepladser med vuggestuepladser i landdistrikterne. Flere kommuner har valgt at erstatte dagplejepladser i landdistrikterne med vuggestuepladser (se bilag 1 eksempler fra KORAs katalog pkt. 218). Baggrunden er dels at minimere antallet af tomme pladser og samtidigt få en mere fleksibel kapacitet der er mindre sårbart overfor udsving i børnetallet. Som en følge af det faldende børnetal er der, i en række dagtilbud i landdistrikter, ledige fysiske rammer, der vil kunne anvendes til vuggestuepladser (konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser). Det vil umiddelbart være muligt i Tebstrup og Veng, og muligvis i Bjedstrup og Herskind. Det må forventes at konverteringen til vuggestuepladser betyder en investering i mindre bygningsmæssige ændringer samt etablering af krybberumsfaciliteter. Ovennævnte muligheder indgår også som en del af scenarie b.2. Hvis samtlige dagplejepladser i landdistrikterne skal erstattes af vuggestuepladser, og hvis det dermed forudsættes, at der kun skal være dagpleje i Skanderborg, Højvangen, Stilling, Ry, Hørning og Galten/Skovby vil det betyde nybyggeri i forbindelse med de eksisterende institutioner i Virring, Stjær, Hylke, Låsby, Gl. Rye og Voerladegård muligvis også i og Herskind og Bjedstrup. Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om at erstatte dagplejepladser med vuggestuepladser i landdistrikterne, samt afsættelse af økonomiske ressourcer til etablering/byggeri. Forventet effekt: Da udgiften til dagplejepladser og vuggestuepladser stort er den samme er der ikke, i sig selv, en økonomisk effektiviseringsgevinst i scenariet. Flere forældre vil få opfyldt ønske om vuggestueplads der vil ikke være tilbud om dagpleje i landdistrikterne. En variation af ovenstående scenarie kunne være: at der dels etableres vuggestuer i landdistrikterne og samtidigt sammenlægges den resterende del af dagplejen i landdistrikterne med landsbyordningerne. at dagplejen i landdistrikterne sammenlægges med landsbyordningerne e. Gæstedagpleje. 1. Gæstedagpleje i vuggestuer som erstatning for traditionel gæstedagpleje og gæstedagplejehuse vil kun give en reduceret udgift såfremt der ikke følger forholdsmæssig økonomisk tildeling med til driftsopgaven. Eksempel - vuggestuegrupperne har traditionelt 13 vuggestuepladser. Skal vuggestuegrupperne kunne modtage 2 gæstebørn skal antallet af ordinære pladser reduceres til 11, men der skal fortsat være personalemæssige (økonomiske) ressourcer/beredskab til at modtage 13 børn. Dette kan der kun være, såfremt vuggestuen tildeles samme ressourcer til en gæsteplads som til en ordinær plads, og dermed bliver prisen for en gæsteplads i vuggestuen, som minimum, det samme som en plads i et gæstedagplejehus. Samtidigt vil det betyde en reduktion i antallet af ordinære vuggestuepladser med ca. 15 % - svarende til i alt 70 pladser. 6

7 Nødvendige politiske tiltag: Beslutning om at flytte gæstedagplejefunktionen fra dagplejen til vuggestuerne Forventet effekt: Ingen effektiviseringsgevinst. Reduktion af antal vuggestuepladser 2. Udgiften til en plads i gæstedagplejehus er større end udgiften til traditionel gæstedagpleje. Aktuelt er der kun gæstedagplejehuse i Hørning og i Ry, - dermed er det et fåtal af dagplejens forældre/børn der har dette tilbud, men de forældre der har, er meget glade for tilbuddet. Beregningseksempel gæstedagplejehus i forhold til traditionel gæstedagpleje. Gennem 2014 blev pladserne i gæstedagplejehusene i Ry og Hørning anvendt gange. Den gennemsnitlige pris pr. anvendelse er 750 kr. Havde de samme anvendelser været i traditionel gæstedagpleje ville udgiften havde været kr. mindre svarende til en reduceret udgift på 25 %. Gæstedagpleje Pris pr. anvendt plads Antal anvendte pladser I alt Gæstehus Traditionel gæstedagpl Merudgift gæstehus Pladserne i gæstedagplejehusene kan erstattes af traditionel gæstedagpleje, hvilket vil betyde en reduceret udgift for Dagplejen til gæstedagpleje. Samtidigt kan der etableres ca. 26 vuggestuepladser i de fysiske rammer. Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om nedlæggelse af gæstedagplejehuse og eventuel etablering af vuggestuepladser i de ledige fysiske rammer. Forventet effekt: Driftsmæssig effektiviseringsgevinst på ca kr. Mulighed for etablering af flere vuggestuepladser og flere forældre vil derfor få opfyldt ønske om vuggestueplads. f. Dagplejen sammenlægges med dagtilbuddene. Den alt overvejende del af udgifterne i den kommunale dagpleje er lønudgiften til dagplejerne. Denne udgift vil være uændret uanset organisationsformen. Den resterende del går til ledelse, pædagogisk tilsyn, administration, bygninger m.m. og det vil være af denne del der skulle findes en eventuel effektiviseringsgevinst. Såfremt det forudsættes at dagplejens ca. 700 pladser fordeles ligeligt mellem de 7 dagtilbud vil hvert dagtilbud få ca. 100 dagplejepladser + gæstedagplejepladser tilknyttet samt dagplejere i antal børn og ansatte svarende til et (meget) stort børnehus. Som minimum skal der ansættes 1 daglig dagplejeleder, 1,5 tilsynsførende pædagoger og 0,25 administrativ medarbejder i hvert dagtilbud alt i alt 19,25 ansatte. Til sammenligning har Dagplejen i dag 14 ansatte til ledelse, pædagogisk tilsyn og administration. 7

8 Set i et økonomisk perspektiv er konklusionen derfor, at der ikke er et effektiviseringspotentiale i en generel sammenlægning af dagtilbud og dagpleje. Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om sammenlægning af dagtilbuddene og dagplejen Forventet effekt: Set i et økonomisk perspektiv er der ikke er et effektiviseringspotentiale i en generel sammenlægning af dagtilbud og dagpleje - tværtimod. g. Øge efterspørgslen efter dagpleje Øge efterspørgslen efter dagpleje for dermed at opnå større balance mellem udbud og efterspørgsel. Dagplejen i Skanderborg Kommune har en høj kvalitet og faglighed. Dagplejens bestyrelse har derfor iværksat en række initiativer der skal synliggøre dette. Som kontraktområde ønsker Dagplejen også at arbejde med nye tiltag der dels vil løfte kvaliteten, og samtidigt har Dagplejen en forventning om at det vil øge efterspørgslen. Tiltagene er nedenfor beskrevet af Dagplejens ledelse: Ressourcedagplejere o Forebyggende tiltag for børn, som har brug for et skærmet specialtilbud. For tidlig fødte, forældre som har brug for særlig guidning, adoptivbørn, flygtninge m.v. o Tæt samarbejde med sundhedsplejen, PPR og Familieafdelingen o Særlig uddannelse og vejledning til dagplejerne o En tidlig indsats som kan forebygge indsatser senere i barnets liv. Generelt kompetenceløft til dagplejerne o Uddannelsesforløb over 5 år med 3 måneders uddannelse og aktionslæring mellem hvert skoleforløb. Startet sep Bruges samtidig til at kompensere for nogle af de udsving, der er i efterspørgslen i de enkelte skoledistrikter Stordagpleje o 2 3 dagplejere passer 8 10 børn i f.eks. en del af en legestue. Kører som forsøg i Ry 2015/2016 o Nemmere at rekruttere dagplejere, når der ikke er krav om egnet bolig og bopæl i et bestemt skoledistrikt o Mere fleksible ansættelser personalet kan evt. flyttes til et andet skoledistrikt, hvis behovet for pladser ændrer sig o Bevarer Dagplejens værdier med få voksne, tætte relationer og tilknytning Fleksible ansættelser o Dagplejer arbejder i forældrenes hjem ved særlige behov hos barn eller familie. Kører som forsøg 2015/2016 dagplejer fra Gl.Rye arbejder hos en familie i Ry o Ledig kapacitet kan bruges i et andet skoledistrikt o Ansætte flyver, som kan arbejde i gæstehuse, hos gæstedagplejer, dagplejer, der hvor der er behov o Forsøg med fleksible åbningstider tilpasset forældrenes behov Administrative opgaver o Ved indflytning på fælleden kan administrationen effektiviseres ved samarbejde omkring telefonpasning, løn og andre administrative opgaver Nødvendige politiske tiltag: Ingen 8

9 Forventet effekt: Ingen økonomisk konsekvens/gevinst. Hvis flere, end i dag, efterspørger dagpleje vil dette skabe større balance mellem udbud og efterspørgsel. 4. Konklusion Som det fremgår af afsnit 2.b. er den kommunale udgift til en dagplejeplads og en vuggestueplads stort set den samme. Det betyder, at der, ikke i sig selv, vil være en effektiviseringsgevinst ved at konvertere dagplejepladser til vuggestuepladser. Som det også fremgår af ovenstående har dagplejen meget svært ved at honorere de allerede besluttede effektiviseringskrav, da langt hovedparten af dagplejens budget er låst i dagplejelønninger, og da det ikke er muligt at skrue op for børnenormeringen ved den enkelte dagplejer kan effektiviseringer ikke omsættes i en økonomisk gevinst. Dagtilbuddene har større mulighed for at omsætte effektiviseringer i en økonomisk gevinst, og derfor er gevinsten, ved at konvertere dagplejepladser til vuggestuepladser, en øget mulighed for at honorere de allerede politiske besluttede og eventuelt kommende effektiviseringskrav. Da efterspørgslen er større efter vuggestuepladser end efter dagplejepladser vil en konvertering, af mange forældre, også blive betragtet som en gevinst. 5. Bilag Bilag 1 Eksempler fra KORA s katalog over effektiviseringer gennemført i kommunerne Oprettelse af vuggestueafdelinger i stedet for dagpleje i landområder Forslag om at oprette vuggestueafdelinger i stedet for dagplejere i landområder. Forslaget begrundes med, at dagplejen er en forholdsvis dyr løsning i nogle områder, da dagplejere altid skal have fuld løn, selvom der ofte er tomme pladser. I daginstitutioner er der større mulighed for at justere personaleforbruget i forhold til belægning, idet nogle medarbejdere eksempelvis kan dele deres arbejdstid mellem afdelingen for vuggestuebørn og afdelingen for børnehavebørn. Ringkøbing-Skjern Kommune 223. Kapacitetstilpasning i dagplejen Forslag om at reducerer antallet af dagplejere. Det foreslås at tilpasse kapaciteten, således at vuggestuepladserne udnyttes først, samt også at reducere tomme pladser i dagplejen til et minimum. Besparelsen begrundes med, at der i dagplejen ikke er et princip om, at pengene følger barnet, hvorfor dagplejens budget ikke reguleres efter antallet af børn, som tilfældet er i vuggestuen. Tomme pladser i dagplejen vil derfor medføre en større udgift end tomme vuggestuepladser. Greve Kommune Bilag 2 - vedhæftet Budget & Analyseteamet notat af 27. maj Notat vedrørende dagplejen 9

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

# $#%!& ' & ! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 < !" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Dagtilbud Dato: 26-08-2015 Sagsnr.: 15/23193 Dok.løbenr.: 220883/15 Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Analyse af dagplejens økonomi. Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version

Analyse af dagplejens økonomi. Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version Analyse af dagplejens økonomi Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version Indhold 1. Baggrund og formål for analysen... 2 2. Resumé og anbefalinger... 2 3. Dagplejens udgiftssammensætning...

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Udmøntningsplan for implementering af en omlægning af dagplejen

Udmøntningsplan for implementering af en omlægning af dagplejen Udmøntningsplan for implementering af en omlægning af dagplejen 1. Indledning Børne- og Velfærdsforvaltningen blev i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2014, bedt om at udarbejde en række

Læs mere

Prognose Sevel 2016 2017 2018 2019 2020. Prognose Herrup 2016 2017 2018 2019 2020. Prognose Mogenstrup 2016 2017 2018 2019 2020

Prognose Sevel 2016 2017 2018 2019 2020. Prognose Herrup 2016 2017 2018 2019 2020. Prognose Mogenstrup 2016 2017 2018 2019 2020 , og Mogenstrup skoledistrikt Fremtidsscenarie Etablering af selvstændig integreret institution i til 0-6 årige børn, med tilknytning til dagtilbudsområdet. - og nedlægges: Scenarie 1: o Nybygget institution

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15

Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15 Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Formål. 3 2. Pasningsgarantien. 3 2.1. Status på 2013.. 4 2.1.1. Dækningsgrad.

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Forslag 7.1 (2012-2015)

Forslag 7.1 (2012-2015) Forslag 7.1 06.45.51 Fælles formål 34.820.000 kr. Reduktionsområde: Porto for udsendelse af kommunens breve Beskrivelse: I forbindelse med den øgede digitalisering forventes det, at en større del af kontakten

Læs mere

Der opleves manglende råderum til at fastholde gode/dygtige medarbejdere med uddannelse.

Der opleves manglende råderum til at fastholde gode/dygtige medarbejdere med uddannelse. Dagpleje og Daginstitution Notat Sagsnr.: 2011/04270 Dato: 05-05-2011 Sag: Opsamling Dialogmøde 04.05.2011 Sagsbehandler: Ulla Schødt Pædagogisk konsulent Direkte afskrift af afleverede opsamlinger, Hvis

Læs mere

Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019

Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019 Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019 ÅFO anbefaler byrådet at forkaste de spareforslag, som forringer kvaliteten yderligere i vores dagtilbud, SFOer og klubber. Forslagene om tidlig børnehavestart,

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2015

Budgetopfølgning ultimo april 2015 Budgetopfølgning ultimo april 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...7 2.3. Øvrige

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017

Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017 Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017 1. Det handler om hverdagen Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag 2017 skal ses i lyset af vores generelle syn

Læs mere

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 82.06.00-A30-2138637-09 Sagsbehandler Thomas Frank 30.10.2015 Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune I forlængelse af Bascons afrapportering omkring

Læs mere

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode)

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning af skolereformen i overgangsperioden ud fra faktisk elevtal pr. 5. september 2013 2014 (årligt fra

Læs mere

BILAG 1. Fagsekretariatets beskrivelse af mulige ledelsesstrukturmodeller pa ældreomra det

BILAG 1. Fagsekretariatets beskrivelse af mulige ledelsesstrukturmodeller pa ældreomra det BILAG 1 Fagsekretariatets beskrivelse af mulige ledelsesstrukturmodeller pa ældreomra det Fagsekretariatet Ældre & Handicap i Skanderborg Kommune Side 1 af 41 Indhold Indledning... 3 Kort læsevejledning...

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune. Garantien omfatter alle børn over 26 uger og indtil barnet starter i skolen. Du får en garantidato for, hvornår dit

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Notat. Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 23. Februar 2015

Notat. Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 23. Februar 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 23. Februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort j.nr.: 00-30-00-S00-1-15 rer Notat Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode Indhold 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen Børne- og Familieafdelingen Hans Chr. Mariegaard Afdelingschef Helle Berg Områdeleder, Centrum/Sydvest Marianne Andersson Dagtilbudsleder, Nibe/Frejlev Merete Løkkegaard Afsnitsleder, Udviklingsafsnit

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Seniorjobordningen - januar 2013, status.. Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.

Læs mere

Spareforslag 2016-2019. 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019

Spareforslag 2016-2019. 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 Spareforslag 2016-2019 MSB - x 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå Forslag Eff 2016 2017 2018 2019 STU Lyngå -1.000-2.000-2.000-2.000 Nettoændring i -1.000-2.000-2.000-2.000 driftsudgifter

Læs mere

Indhold. Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud. Økonomi Fællesforvaltning. Rapport fra arbejdsgruppen til styregruppen

Indhold. Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud. Økonomi Fællesforvaltning. Rapport fra arbejdsgruppen til styregruppen Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 2. april 2012 Sagsbehandler Lene Andersen/ Anders Rathleff Hansen Telefon direkte 76 16 10 51 Sagsid 2012-3805 Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud

Læs mere

BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud

BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud 100415 Indhold 01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler... 2 02_Scenarie 2. 4 skoler med udskoling... 4 03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling... 6 04_Scenarie

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere