VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2.2 Foreningens værneting er Retten på Bornholm for alle tvistligheder i ejerforenings anliggender, såvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem ejerforeningen og ejerlejlighedsejerne. Ejerforeningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for fælles rettigheder og forpligtelser i ejerforeningens anliggender. 3. Formål m.v. 3.1 Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, som er samtlige ejere af ejerlejligheder under matr. nr. 121 zt Poulsker, og i øvrigt at udvikle ejerforeningen på en måde, som gavner medlemmerne. Foreningen er herunder berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingsbeslutninger at opkræve fællesbidrag og til at betale fællesudgifter samt at træffe de nødvendige og sædvanlige foranstaltninger vedrørende renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse m.m. 3.2 Under foreningens formål hører tillige at varetage samtlige medlemmers interesser ved at være deltagere i "Grundejerforeningen for Østre Strand Dueodde" og herunder at respektere denne forenings vedtægter. 4. Hæftelse 4.1 For ejerforeningens forpligtelser i forhold til tredjemand hæfter medlemmerne subsidiært, personligt og solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til fordelingstal. 5. Medlemskab og indskud 5.1 Medlemskabet af ejerforeningen er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden inden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdatoen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet. 5.2 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. 5.3 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid. 5.4 Ved indtræden i ejerforeningen betales et indskud på kr. pr. lejlighed. Ved salg af lejligheden tilbagebetales indskuddet over refusionsopgørelsen således, at den nye ejer betaler indskuddet til den tidligere ejer. Generalforsamlingen kan beslutte, at indskuddet skal forhøjes. 6. Eksklusiv brugsret, terrasser 6.1 Hver ejerlejlighed har en eksklusiv brugsret til det som terrasse udlagte areal, jfr. vedlagte rids. Renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af terrasse-arealet påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer.

2 6.2 Ejerlejlighed nr. 46 til 52 har endvidere eksklusiv brugsret til et areal omkring lejlighederne, som er afmærket på ovennævnte rids, ligesom disse ejerlejligheder kan foretage nødvendige/ønskelige ombygninger/tilbygninger i det omfang, at der kan opnås tilladelser hertil fra respektive myndigheder og således, at tilbygninger højst må udgøre 25 m 2. Ejerlejlighed nr. 46 til 52 har ligeledes ret til på det afmærkede areal for eksklusiv brugsret at opføre et redskabsskur med en maksimal størrelse på 10 m 2 og med en placering, som i hvert enkelt tilfælde aftales med bestyrelsen. Ombygninger/tilbygninger vil ikke medføre ændring i fordelingstallet. 6.3 Den eksklusive brugsret, jfr. pkt. 6.1 og pkt. 6.2 kan opsiges fra ejerforeningens side med et varsel på 30 år fra opsigelsestidspunktet. 6.4 Den del af fællesarealet, som ifølge foranstående er givet som eksklusiv brugsret for de enkelte ejere som terrasser, vedligeholdes i enhver henseende af den enkelte ejer og for dennes regning efter retningslinjer besluttet af bestyrelsen. Bestyrelsen kan træffe beslutning om fælles vedligeholdelse af terrasser. 7. Generalforsamling 7.1 Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. 7.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 7.3 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed, hvor hver ejerlejlighed har én stemme. 7.4 Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, om udstykning eller tilladelse til opførelse af yderligere ejerlejligheder eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal. 8. Ordinær generalforsamling 8.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. 5. Forslag. 6. Forelæggelse af budget til godkendelse. 7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år. 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. 8.2 Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen. 8.3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 9. Forslag til behandling på generalforsamling 9.1 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne/forslag behandlet på den ordinære generalforsamling. 9.2 Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt forslag, som bestyrelsen agter at stille, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

3 10. Ekstraordinær generalforsamling 10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 11. Stemmeret og fuldmagt 11.1 Ethvert medlem har stemmeret, og hver ejerlejlighed har én stemme, jfr. pkt Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skiftligt har givet fuldmagt hertil En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen Såfremt ejerforeningen ejer lejligheder, ses der bort fra stemmer, der hører til den eller disse lejligheder Dirigenten kan begrænse taleretten til én person pr. lejlighed Medlemmer, som er i restance med et beløb, der svarer til mere end ½ års ejerforeningsbidrag har ingen sternmeret. 12. Dirigent og referat 12.1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være rnedlem af ejerforeningen Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 13. Bestyrelsens medlemmer 13.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år, og den anden halvdel af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i ulige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte Såfremt bestyrelsen ikke har antaget administrator, vælger bestyrelsen en kasserer Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv. 14. Bestyrelsens forpligtelser 14.1 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

4 14.2 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamling I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne bidrag må indenfor et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsarnling samlet overstige 25 pct. af det på seneste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget Ejerforeningen har pligt til forsyning af vand og el til de enkelte ejerlejligheder (med undtagelse af elforsyning til ejerlejlighed nr. 46 til 52) og har ligeledes pligt til at sikre forsvarlig bortskaffelse af spildevand. Ejerforeningen kan opkræve såvel en fast afgift pr. lejlighed samt forbrugsafgifter for el og vand. Faste afgifter samt forbrugsafgifter må ikke overstige de faste afgifter og forbrugsafgifter, der opkræves for almindelige villaer beliggende i Nexø By af Østkraft samt Bornholms Forsyning Alle ejerlejligheder opvarmes med elvarme, der sammen med elforbruget i øvrigt afregnes overfor ejerforeningen i henhold til forbrug efter bimåler til hver enkelt ejerlejlighed. Hver ejerlejlighed er desuden forsynet med bimåler for vand, og vand og vandafledningsafgifter betales af hver ejerlejlighedsejer for sig via ejerforeningen. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat beløb til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifter til el og vand. Ejerlejlighederne nr har separate elmålere og betaler således for eget forbrug af el og elvarme direkte til Østkraft, hvorfor disse ejerlejligheder alene deltager i udgifterne til el, for så vidt angår fællesarealer Hver ejer har pligt til at fremsende aflæsninger af el- og vandmåler til bestyrelsen eller administrator. Manglende fremsendelse af aflæsninger kan medføre krav om betaling af et gebyr, som fastsættes i ejerforeningens husorden Efter fremsendelse af årsopgørelser for el og vand skal det enhver ejerlejlighedsejer påhvilende restbidrag indbetales til foreningen senest 14 dage efter påkrav. 15. Bestyrelsesmøde, beslutningskompetence m.v Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i tilfældet af formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden, er til stede Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af ejerforeningens rnedlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring. 16. Administration 16.1 Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal pålægge bestyrelsen at antage en administrator.

5 17. Tegningsret 17.1 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et andet medlem af denne. 18. Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (grundfond) 18.1 Når det begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 pct. af det årlige ordinære fællesbidrag ekskl. varme, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Opsparingen tilhører ejerforeningen, og den enkelte ejer kan ikke disponere derover Beslutning om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. 19. Revision 19.1 Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik og regnskabet påtegnes af revisor. 20. Årsregnskab 20.1 Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 21. Vedligeholdelse, ændringer m.v Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse. Den fælles udvendige vedligeholdelse og fornyelse omfatter klimaskærmen, dog ikke døre og vinduer samt terrasser. Ejerforeningen vedligeholder ligeledes fælles bygninger, adgangsveje, redskabsrum, svømmebassiner, legeplads, forsyningsledninger og fællesinstallationer m.v Vedligeholdelse af de bygninger, der indeholder ejerlejlighederne, varetages af ejerforeningen, for så vidt angår ejerlejligheder, der er placeret i samlede bebyggelser, og ejerforeningen opkræver a conto-beløb hos de berørte ejerlejlighedsejere til dækning af de afholdte omkostninger, således at ejerlejligheder, der ikke er placeret i samlede bebyggelser ikke berøres økonomisk Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder Såfremt en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for medlemmets regning Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af terrasserne, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens samtykke.

6 21.6 Opkrævning af antennebidrag og andre betalinger vedr. ejerforeningens fællesantenneanlæg, evt. bredbåndsnetværk og andre elektroniske kommunikationstjenester finder sted med lige store beløb hos de enkelte medlemmer uden hensyn til lejlighedernes fordelingstal. Disse ydelser indgår ikke i fællesudgifterne, men opkræves og betales særskilt. 22. Ordensforskrifter 22.1 Medlemmerne og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje overholde/ efterkomme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler. 23. Misligholdelse 23.1 Såfremt der sker overtrædelser af de af bestyrelsen fastsatte ordensforskrifter, jfr. pkt. 22.l, kan foreningen iværksætte sanktioner mod medlemmet i overensstemmelse med lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfører, at såfremt et medlem gør sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtelser overfor ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan bestyrelsen pålægge medlemmet - eller hans eventuelle lejer - at fraflytte lejligheden med et passende varsel Såfremt en lejer eller et medlems nærtstående misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren/ medlemmet samme konsekvens, som hvis det var ejeren/medlemmet selv, der forestod misligholdelsen Såfremt et medlem i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, nægter at efterkomme lovlige påbud, som generalforsamlingen eller bestyrelsen pålægger medlemmet, ved gentagen krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs opførsel overfor medlemmerne, kan bestyrelsen foranledige, at det pågældende medlem og medlemmets husstand fraflytter lejligheden med 3 måneders varsel til den første i en måned Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet med fogedens bistand Det medlem, som er pålagt at fraflytte sin lejlighed, er da berettiget og forpligtet til at sælge ejerlejligheden hurtigst muligt, men dette må ikke ske til et familiemedlem/et medlem af husstanden eller i tilfælde af at ejeren er et selskab, til et bestyrelsesmedlem, dettes nærtstående eller et selskab, der helt eller delvist er ejet af selskabet, selskabets ejere eller bestyrelsesmedlemmer eller nærtstående til disse. Såfremt lejligheden ikke er solgt inden 6 måneder, er ejerforeningen berettiget til på medlemmets vegne at foranledige lejligheden solgt gennem afholdelse af en offentlig budrunde. 24. Sikkerhedsstillelse 24.1 Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt til sikkerhed for betaling af ethvert krav, som foreningen måtte få mod et medlem, herunder udgifterne ved et medlems vedligeholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse pantstiftende på hver enkelt lejlighed for et beløb stort kr., skriver fireti tusinde kroner 00 øre Panteretten efter stk. 1 respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten. 25. Tinglysning 25.1 Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighed nr under matrikel 121 zt, Poulsker Vedtægternes 24.1 begæres tillige tinglyst pantstiftende for kr. på hver enkelt ejerlejlighed nr under matrikel 121 zt, Poulsker med prioritet forud for al pantegæld. Af afgiftsmæssige hensyn oplyses, at vedtægterne allerede er tinglyst pantstiftende for så vidt angår et beløb på kr. for ejerlejlighed nr. 1-53, hvorfor der med hensyn til tinglysningsafgift alene sker betaling af afgift for så vidt angår kr. pr. ejerlejlighed nr Nærværende vedtægter træder i stedet for vedtægter af 24. maj 2005, tinglyst 15. juni 2005, hvilken vedtægt begæres aflyst samtidig med nærværende vedtægts tinglysning.

7 25.4 Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende panthæftelser, servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægt er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under foreningen Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. april Nexø, den 2012 For Ejerforeningen Dueodde Feriepark: Til vitterlighed om underskriftens/ernes ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens/ernes myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Underskrift: Navn: Stilling: Bopæl: Underskrift:

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere