UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD"

Transkript

1 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx, matr.nr. 7-fa og del af et vejareal, alle Støvring by, Buderup, bestående af et samlet grundareal på ca m² med derpå værende bygninger, beliggende Hobrovej 88 og 90 og Bavnebakken 9 jfr. Tilbudsgrundlag bilag 1 og kort jfr. bilag 18 A. Arealet udbydes i henhold til rammebestemmelserne i Kommuneplan (bilag 4), samt lokalplan 147 (bilag 3). Det kan bemærkes, at hvis Rebild Kommune vælger at sælge området til et projekt, som afviger fra lokalplan 147, kan det forventes, at Rebild Kommune igangsætter udarbejdelse af en ny lokalplan i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser. En del af arealet, herunder vejarealet er i lokalplan 147 udlagt til torv, plads og sti. I det omfang, det er nødvendigt kan det forventes, at Rebild Kommune igangsætter nedlæggelse af vejareal efter lov om offentlige veje. 2. Servitutter Det udbudte areal med derpå værende bygninger sælges med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælgeren. Om servitutter og andre byrder henvises til tingbogen samt den vedlagte oversigt, bilag 16 over servitutterne på de udbudte ejendomme samt kopier af de enkelte servitutter, bilag 17. Tilbudsgiveren skal respektere de servitutter, som i overensstemmelse med Lokalplanen for området måtte forlanges tinglyst på ejendommene som led i udviklingen af området. 3. Grundareal og bygninger Arealet sælges bebygget, således som det er og forefindes inkl. alle faste anlæg, befæstelser, beplantninger m.v. Granitskulptur på pladsen mellem Hobrovej 88 og 90 medfølger ikke i handlen og vil senest være flyttet af sælger i De på de enkelte ejendomme opførte bygninger overtages også som de er og forefindes. Samtlige bygninger overdrages i den stand de er og forefindes. 4. Jordbundsforhold Ejendommene overtages af tilbudsgiveren i enhver henseende, således som de er og forefindes og som beset af tilbudsgiveren og uden ansvar for sælgeren for såvel synlige som eventuelle skjulte fejl og mangler samt grundens beskaffenhed. Tilbudsgiveren kan ikke gøre noget ansvar gældende, men er gjort bekendt med, at der ved nedrivning af eksisterende bygninger vil kunne forekomme rester fra tidligere byggerier, forsyningsledninger eller lignende. Sælger har ingen viden om sådanne forhold. Side 1 af 6

2 Sælger fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med den fremtidige opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af enhver form for opfyldning, bygnings- og fundamentrester, underjordiske konstruktioner, ledninger, rør m.v., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde. 5. Forurening Sælger oplyser, at ejendommene ikke er kortlagt i henhold til jordforureningsloven eller med i Region Nordjyllands database over forurenede eller muligt forurenede ejendomme. Ejendommene ligger i byzone og er derfor områdeklassificeret som lettere forurenet jord efter jordforureningslovens 50a. Sælger oplyser, at Rebild Kommunes miljøafdeling ikke har kendskab har til nogen form for jordforurening på de udbudte ejendomme. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for enhver jordforurening på ejendommene. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af kendt såvel som ukendt forurening på grunden af en hvilken som helst art, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Sælgeren fralægger sig ethvert ansvar for evt. forurenede stoffer i bygningerne, herunder bly, PCB og asbest. 6. Museumsloven Bygherren eller den for hvis regning et jordarbejde skal udføres, kan i henhold til museumslovens 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå indenfor en frist på 4 uger komme med en udtalelse, baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Udgiften hertil skal afholdes af bygherren eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jfr. Museumslovens 26, stk. 2. Køber kan ikke overfor sælger fremsætte krav af nogen art mod sælgeren for tab som følge af eventuel forsinkelse af byggeri på grund af arkæologiske undersøgelser. 7. Ret til tilbageskødning Såfremt der måtte være forhold vedrørende jordbundsforhold, forurening eller museumsloven, som påfører tilbudsgiveren omkostninger, som i alt overstiger 30% af overdragelsessummen, har tilbudsgiveren ret til at anmode Rebild Kommune om at tage ejendommen tilbage mod at afstå evt. lejeindtægter med fradrag af ejendomsskatter og forsikringer for den periode, hvor ejendommen har været i tilbudsgiverens besiddelse. Tilbudsgiveren skal i givet fald anmode herom skriftligt og senest 1 år efter, at denne har overtaget første del af salget (dvs. Hobrovej 88 og Bavnebakken 9), idet tilbudsgiveren i modsat fald ellers anses for at have accepteret forholdene på ejendommen med de udgifter, der måtte påføres en til enhver tid værende ejer, grundet bl.a. ovennævnte forhold. Side 2 af 6

3 8. Anvendelse Det udbudte areal, matr. nr. 7dk. 7kx og 7fa alle Støvring by, Buderup er udlagt til centerformål bestående af bebyggelse til anvendelse til butikker, liberale erhverv, offentlige formål og boligformål og skal anvendes i overensstemmelse hermed. Der henvises til lokalplanen og Kommuneplanes rammebestemmelser, jfr. tilbudsgrundlagets bilag 3 og Overtagelse Udbuddet har en todelt overtagelse. Første del består af Hobrovej 88 (det gamle rådhus) og Bavnebakken 9, og anden del består af Hobrovej 90 (Biblioteket) og vejarealet. Hobrovej 88 og Bavnebakken 9 Overtagelsesdagen fastsættes tidligst til den 1. i måneden efter, at Rebild Byråd har godkendt det valgte tilbud og vilkårene for overdragelsen af de udbudte ejendomme. Overtagelsesdagen kan dog senest ligge 6 måneder efter Rebild Byråds godkendelse deraf. Hobrovej 90 Overtagelsesdagen er 1. september 2016, på hvilket tidspunkt biblioteket vil være fraflyttet. Denne overtagelsesdag kan med baggrund i en politisk beslutning blive rykket til et senere tidspunkt. Overtagelsesdagen vil den 12. september blive fastsat på hjemmesiden. Se tilbudsgrundlag pkt. 2 d (bilag 1). Ejendommene henligger fra de respektive overtagelsesdage for købers regning og risiko i enhver henseende. Risikoen for brand er dog overgået fra købsaftalens dato og køber er berettiget til i skades tilfælde at få udbetalt forsikringssummerne til genopførelse af ejendommene mod forinden at opfylde handlen. Sælger oplyser, at ejendommen er brandforsikret i Gjensidige, under police nr Køber tegner forsikring for ejendommen med virkning fra de respektive overtagelsesdage, og foranlediger at det nye selskab fra samme tidspunkt opsiger sælgers forsikring. Sælger sørger for aflæsning og afmåling vedrørende el, vand og varme mv. og giver forsyningsværkerne meddelelse om ejerskiftet Efter hver overtagelsesdag som skæringsdag udarbejdes sædvanlige skæringsopgørelser, hvis saldi betales kontant ved påkrav. 10. Købesum Der skal afgives et kontant tilbud. Tilbuddet skal angives med et bestemt beløb fordelt på henholdsvis a) Hobrovej 88 og Bavnebakken 9 b) Hobrovej 90 og vejareal. Der kan således ikke afgives bud med variable beløb, som eksempelvis højeste bud + kr. X. Eventuelle finansieringsomkostninger skal afholdes af tilbudsgiveren alene. Købesummen skal betales kontant på de respektive overtagelsesdage for a og b. Tilbudsgiveren skal senest 10 dage efter, at der er meddelt foreløbig accept fra sælgeren stille en bankgaranti (en ubetinget anfordringsgaranti) på den samlede købesum for a og b Side 3 af 6

4 incl. moms som sikkerhed for betalingen heraf på forfaldsdagen. Gyldigheden af betalingsgarantien må ikke være tidsbegrænset. Købesummen forrentes fra forfaldstidspunktet og indtil betaling sker med en morarentesats fastsat i henhold til Rentelovens 5, stk Moms I henhold til Momslovens 13, stk. 1, nr. 9, litra b, tillægges der moms af købesummen på en byggegrund, medmindre køber opnår tilsagn fra SKAT om at salget er fritaget for moms. 12. Offentlig gæld Sælgeren erklærer, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende de allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommene er sælgeren uvedkommende. Tilslutningsafgifter er sælgeren uvedkommende i det omfang, at disse ikke allerede er betalte. 13. Byggemodning Købesummen indeholder grundens andel i tidligere byggemodning af området, herunder vejbidrag og tilslutning til kloaksystemet. Tilbudsgiveren indtræder i sælgerens rettigheder vedrørende tidligere betalte tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber m.v. I det omfang, at ny udnyttelse på de overdragne ejendomme måtte medføre yderligere udgifter til forsyningsselskaber, omlægning af ledningsnet eller lignende, er disse udgifter sælgeren uvedkommende. 14. Vejadgang. Vejadgang til ejendommene kan ske fra henholdsvis Hobrovej og Bavnebakken. 15. Parkering Parkering skal indrettes i overensstemmelse med Lokalplan 147 eller hvis der udarbejdes ny lokalplan i overensstemmelse med denne. 16. Forsyning Oplysninger om omkostninger til ændring af ledningsnet, andre tilslutningsmuligheder eller lignende, kan fås ved henvendelse til: El: HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg Vand: Støvring Vandværk a.m.b.a., Møllebakken 44, 9530 Støvring Varme: Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a., Hjedsbækvej 2, 9530 Støvring Antenne: Støvring Antenneforening, Hulvejen 180, 9530 Støvring Kloak: Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, 9520 Skørping 17. Servitutter om pligt til at gennemføre et projekt på ejendommene og forbud mod videresalg samt tilbageskødning Der skal senest et år efter overtagelsesdagen for første del af salget (dvs. Hobrovej 88 og Bavnebakken 9) være søgt byggetilladelse til gennemførelse af et projekt i overensstemmelse med lokalplan 147. Hvis der på baggrund af det konkrete projekt skal udarbejdes en ny lokalplan skal byggetilladelse være søgt senest 6 måneder efter endelig Side 4 af 6

5 vedtagelse af den nye lokalplan. Byggeriet skal være påbegyndt senest 6 måneder derefter og derefter færdiggøres uden unødig ophold i normal byggerytme. Byggeriet kan opdeles i 2 etaper, hvor ovenstående afsnit gælder for ejendommene Hobrovej 88 og Bavnebakken 9. Når ejendommen Hobrovej 90 er overtaget skal byggeri på denne ejendom tilsvarende påbegyndes hurtigt derefter. Den samlede gennemførelse af byggeriet skal være færdiggjort senest 4 år efter overtagelsesdagen for Hobrovej 88 og Bavnebakken 9. Såfremt tilbudsgiveren ikke opfylder ovennævnte forpligtelser på de angivne tidspunkter, er Rebild Kommune berettiget til med et varsel på 6 måneder at fordre, at ejendommene tilbageskødes og tilbudsgiveren meddeler ved sin underskrift på nærværende købsaftale/skøde Rebild Kommune endelig og uigenkaldelig fuldmagt til som sælger at underskrive et eventuelt skøde om tilbageskødning til Rebild Kommune. Tilbudsgiveren kan dog få forlænget fristen til at gennemføre projektet, hvis der er saglige grunde til, at fristen derfor ikke er overholdt, eksempelvis hvis det skyldes myndighedsforhold, erhvervelse af tilladelser til opførelsen af bygningerne m.v., som ikke skyldes tilbudsgiverens forhold. Videresalg af ejendommene kan ikke ske uden Rebild Kommunes tilladelse. Ejendommene eller dele deraf kan ikke overdrages, ligesom tilbudsgiverens ret til at bebygge ejendommene ikke kan overdrages, det være sig ved salg, arv, gave, retsforfølgning eller på anden måde, før ejendommene/retten til at bebygge ejendommene er tilbudt Rebild Kommune, hvis acceptfrist er 2 måneder. Salg af aktier, hhv. anparter i et købende selskab eller i selskaber, der direkte eller indirekte ejer det købende selskab skal sidestilles med et videresalg. Tilsvarende gælder ved spaltning af tilbudsgiveren eller selskaber, der direkte eller indirekte ejer tilbudsgiveren eller ved fusion af et købende selskab eller selskaber, der direkte eller indirekte ejer tilbudsgiveren. Tilbageskødning til Rebild Kommune sker mod tilbagebetaling af værdien af ejendommene i den form, som de foreligger på overdragelsestidspunktet. Der skal således indhentes en vurdering af ejendommene af 2 af parterne i fællesskab udpegede opmænd, som har kompetencer på dette område. Såfremt der ikke er enighed om valget af disse, skal de pågældende to udpeges af hhv. Dansk Ejendomsmæglerforening og hhv. Dansk Byggeri. Samtlige omkostninger ved tilbageskødningen er Rebild Kommune uvedkommende. Tilbudsgiveren skal acceptere, at Rebild Kommune i forbindelse med et salg tinglyser bestemmelserne i dette punkt (pkt. 17) servitutstiftende med prioritet forud for al pantegæld og med Rebild Kommune som påtaleberettiget. Deklarationen vil respektere allerede tinglyste servitutter. Deklarationen vil først blive udarbejdet efter valg af tilbud. 18. Energimærke Der foreligger energimærkning af Hobrovej 88 dateret 9. juni 2009, Bavnebakken 9 dateret 28. april 2009 og Hobrovej 90 dateret 28. april Køber kan ikke gøre krav gældende mod sælger i anledning af rapporternes indhold. Der foreligger ingen elinstallationsrapporter over ejendommene og tilbudsgiver kan ikke gøre krav gældende mod sælger i anledning af indholdet af senere rapporter. Side 5 af 6

6 19. Erklæring i henhold til lov om sommerhuse og campering Tilbudsgiveren skal i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2013 om sommerhuse og campering erklærer, at den erhvervede ejendom skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens Omkostninger Sælgeren udfærdiger købsaftale/skøde uden udgift for tilbudsgiveren, hvis eventuelle udgifter til advokatbistand er sælgeren uvedkommende. Hver af parterne betaler halvdelen af omkostningerne til skødets værdiafgift og fast tinglysningsafgift. 21. Offentligt udbud Ejendommen er samtidig hermed offentligt udbudt til salg ved annoncering i dagspressen. Dette udbudsmateriale skal betragtes som en opfordring til at fremkomme med et indsende tilbud om køb af ejendommene på de anførte vilkår, jfr. tilbudsgrundlaget. Købstilbuddet skal være modtaget senest den 3. november 2014 kl Vedrørende tilbudsgivning og krav til tilbuddets form og omfang henvises til tilbudsgrundlaget. Rebild Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommene, men kan forkaste samtlige tilbud eller vælge frit imellem de afgivne tilbud eller søge at opnå overbud. Efter Rebild Byråds godkendelse af en aftale om et salg af ejendommene, vil der blive udarbejdet en betinget købsaftale. 22. Bilag til udbudsvilkårene: Bilag 1: Tilbudsgrundlag Bilag 2: Udbudsvilkår Bilag 3: Lokalplan 147 Centerområde Støvring Bilag 4: Uddrag af Kommuneplan Bilag 5: Ejendomsdatarapport og resumé vedr. matr.nr. 7dk Bilag 6: Ejendomsdatarapport og resumé vedr. matr.nr. 7kx Bilag 7: Ejendomsdatarapport og resumé vedr. matr.nr. 7fa Bilag 8: Ejendomsdatarapport appendiks Bilag 9: BBR-Meddelelser for ejendommene Bilag 10: Ejendomsskattebillet for ejendommene Bilag 11: Vurderingsmeddelelser for ejendommene Bilag 12: Energimærker for ejendommene Bilag 13: Kort over vejforsyning for ejendommene Bilag 14: Jordforureningsattester for ejendommene Bilag 15: Tingbogsattester på de enkelte ejendomme Bilag 16: Oversigt over servitutter på ejendommene Bilag 17: Kopi af servitutterne Bilag 18A: Matrikelkort med udbudt areal markeret med rødt Bilag 18B: Luftfoto Bilag 19: Tro og loveerklæring Side 6 af 6

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 Brådevej 15, Bråde 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes i offentligt udbud byggegrund beliggende i Bråde lidt udenfor Nykøbing Sj. Grunden er

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere