LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret"

Transkript

1 LOKALPLAN NR.78 Øhavekvarteret NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Loka lplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej- og stiforhold 6. Ledningsanlæg 7. Bebyggelsens omfang og placering 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 10. Støjfor.hold 11. Grundejerforeningen 12. Servitutter 13. Dispensationer 14. Påtaleret 15. Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag 1 - Lokaiplanens afgrænsning Bilag 2 Servitutter, der ophæves

3 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalpianens baggrund og indhold Lokaiplanen omfatter det eksisterende boligområde Øhavekvarteret, der er beliggende mellem Hjejlevej og motorvejen, som vist på kortbilag 1. Området er i dag fuldt udbygget. Lokalpianen er udarbejdet, fordi landsplandirektivet for den faste forbindelse over Storebælt fastlægger, at der skal udarbejdes lokalplaner for konsekvens områderne. Landspiandirektivet fastsætter, at der inden for området ikke må udlægges arealer til nye boliger på grund af støjbelastningen fra motorvejen, med mindre støjniveaubestemmelserne i landsplandirektivet kan overholdes. De eksisterende boliger beskyttes ikke af støj bestemmelserne i landsplandirektivet, der u- delukkende omhandler krav til ny bebyggelse. Ö~råd~ét~er fuldt udbygget, lokalplanen har aléne il formål at fastholde området som boligområde. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bygningers udformning og placering samt bestemmelser om veje, hegn, friarealer in.m.

4 Boligområdet er stærkt påvirket af støjgener fra motorvej en. FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Området er medtaget som konsekvensområde i landsplan direktivet for den faste forbindelse over Storebælt. (Miljøministeriets cirkulære af 13. oktober 1988 med justering af 22. november 1989). Landsplandirektivet fastsætter, at der skal offentliggøres lokalplanforslag for området senest 1. januar 1992 med henblik på endelig vedtagelse 1. januar På grund af forsinkelse i anlægsarbejderne på den faste forbindelse er tidshorisonten forrykket, men Nyborg kommune ønsker at overholde fristen for endelig vedtagelse inden 1. januar Regionplanlægning Lokalpianen er i overensstemmelse med Regionplan 89. Kommuneplanlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 91. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Af løbsforhold Området er omfattet af Nyborg kommunes godkendte spildevandsplan beliggende i fælles kloakeret område. Affaldsplanlægning I Nyborg kommunes affaidspian indgår kildesortering som et vigtigt led i affaldshåndteringen. Til brug for kildesorteringen skal der i alle områder indrettes mindre containerpladser til indsamling af

5 genanvendelige materialer. Indpasning af container plads i beplantningsbælter på friaraler eller lignende aftales mellem Nyborg kommune og beboerne i området. Vandforsyning Området er beliggende i Nyborg kommunale vandforsyningsområde. Varmeplanlægning Området er omfattet af Nyborg kommunes godkendte varmeplan. Området er medtaget som fjernvarmeområde. Loka lplanlægning Området er omfattet af lokalpian nr. 36, der ophæves for området ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalpian. Vej forhold Der er i medfør lov om offentlige veje fastsat særlige adgangsbesteinmelser (anlagt facadeløs), og der er tinglyst byggelinie langs hovedlandevej 40, Knudshoved - Kolding. Vejdirektoratet/ved Fyns Amt er påtaleberettiget i henhold til lov om offentlige veje. Støj forhold Landsplandirektivet fastsætter følgende bestemmelser vedrørende støj: Der må ikke udlægges arealer til ny boligbebyggelse og sommerhuse i områder, hvor den udendørs døgnæk vivalente støjbelastning overstiger henholdsvis 60 db(a) fra jernbanen og 55 db(a) fra vejen for boligen, samt 55 db(a) fra jernbanen og 50 db(a) fra vejen for sommerhusområder. For at sikre ny bebyggelse mod vibrati onsgener skal der være mindst 50 m mellem jernbane og ny boligbebyggelse, eller det skal på anden måde ved lokalplanlægning sikres, at vibrationsniveauet i boligerne ikke overstiger 75 db. Der er ikke i lokalplanen udlagt arealer til fly bebyggelse, som disse krav omhandler. Kravene gælder ikke erstatningsbyggeri, tilbygninger og ombygninger.

6 A/S Storebæltsforbindelsen har i samarbejde med DSB, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen udarbejdet en støjprognose for 1996 omfattende Sommerbyen og Øhavekvar teret. På baggrund af denne prognose er der langs motorvejen udarbejdet et projekt for støjskærm, som giver en støjreduktion til 55 db(a) eller derunder i de 2 eksisterende områder. Støj afskærmningen opstilles i LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådét kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

7 LOKALPLÀNENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til åben lav boligbebyggelse til helårsbeboelse at fastlægge bestemmelser placering og formning for bygningers at fastlægge bestemmelser for områdets beplantning og friarealer. 2. ONRÅDETS ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende inatr. nre., alle Nyborg markj order: del af 1 c, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~q, 1 hr, i hs, 1 ht, i hu, i hv, 1 hx, i ~y, i hz, i hæ, i Ib, 1 Ic, i Id, i le, i If, 1 ~, 1 ih, i ii, 1 1k, i 11, 1 Im, i ~ i, i ~, 1 ~q, i Ir, i is, i it, 1, 1, 1 lx, i 4~,i læ, i 10, i kl, i km, i kø, 1 ls, i lv, 1 ms, i int, 1 mu, i mv,, i, 1 2Y i Oz, 1 oæ, 1 00, 1 ra, i rb, i rc, 1 rd, i re, i rf, i rs, 1 rz. 2.2 Lokalplanornrådet er beliggende i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til boligforinål til helårsbeboelse. Bebyggelse må kun bestå af åben-lav boligbebyggelse.

8 3.2 Der må på hver ejendom kun opføres eller indrettes et fritliggende enfamiliehus for én familie. 3.3 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder uden ge -. nevirkninger for de omkringboende under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. 3.4 De på kortbiiag i viste matrikler i c og i rs må kun anvendes til fællesareal for bebyggelsen og udlægges til legeplads, friareal, beplantning og lignende. 4. UDSTYKNINGER 4.]. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 5. VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Hjørnegrunde mod veje pålægges oversigtslinie efter 39 i lov om offentlige veje, således at der fremkommer en hjørneafskæring, hvor grundlinierne i skæring er 5 m. Nedennævn matr.nre. er undtaget denne bestemmelse. På rrtatr. nr. i c og i rf er tinglyst særlige oversigtsarealbestemmelser i forbindelse med afkørsel fra motorvejen. På matr.nr. i hp og i oy er ligeledes tinglyst særlige oversigtsarealer. 5.2 På hver parcel skal reserveres plads til 1 p-plads. 5.3 Natparkering af lastvogne inden for lokalplanområdet er ikke tilladt, ligesom henstil ling af uindregistrerede campingvogne, større både, uindregistrerede motorkøretøjer og lastvogne ikke er tilladt. 5.4 Veje og stiers udformning og indretning skal i øvrigt godkendes af byrådet.

9 6. LEDNINGSANLÆG 6.1 Elledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må a lene udføres som jordkabler. 6.2 Der må ikke opstilles individuelle udvendige antenner. (For parabolantenner gælder særlige bestemmelser). Parabolantenner kan placeres fritstående eller på bygning, såfremt disse ikke placeres højere end 1,80 m over terræn. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelse må ikke opføres med mere end i etage. Dog kan der gives tilladelse til bebyggelse i i etage med udnyttelig tagetage i forbindelse med eksisterende bebyggelse med samme etageantal Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagf lade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn. 8. BEBYGGELSENS YDRE FRENTRÆDEN 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.3 I øvrigt må der til udvendige bygningssider samt tagf lader ikke anvendes materialer eller former, som efter byrådets skøn virker skæm mende.

10 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Hegning mod veje og fællesarealer samt hegn i naboskel skal være levende hegn. 9.2 Eksisterende plantninger på fællesarealerne, herunder beplantningen langs motorvej, skal vedligeholdes og suppleres i nødvendigt omfang. 9.3 Beplantningen langs motorvej og på støjvol dens skråning skal være tæt og afskærmende og skal bestå af de i området naturlige forekommende træer og buske. Beplantningsplanen skal af hensyn til støj forholdene godkendes af Nyborg kommune 9.4 Store, stærkt skyggende træer, og træer med udbredt rodnet, må kun plantes i en sådan afstand fra skellet, at de ikke er til gene for naboer. 9.5 Udendørs oplagring må ikke finde sted Containerplads til indsamling af genanvendeligt affald skal kunne indpasses på en sådan måde, at det ikke virker skæmmende for området. 10. STØJFORHOLD 10.1 På baggrund af traf ikomlægninger i forbindelse med Storebæltsbroens ilandføring i Nyborg vil der være traf ikstøj inden for lokalpianområdet. Ved opførelse af bebyggelse inden for området skal det tilstræbes, at der udføres støjbeskyttelse i bygningernes facader og tag, ligesom der ved rumindretning tages hensyn til støjfølsomme rums placering. 11. GRUNDEJERFORENING 11.1 Der bør oprettes en grundejerforening med

11 medlemspligt for samtlige ejendomme inden for lokalpianområdet Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Nyborg kommune. 12. SERVITUTTER Følgende servitutter, som angivet på bilag nr. 2 ophæves. 13. DISPENSATIONER 13.1 Byrådet kan dispensere fra mindre væsentlige bestemmelser og forhold i lokalpianen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 14. PÅTALERET 14.1 Påtaleret vedrørende overholdelse af nærværende lokalpian har alene Nyborg byråd. 15. VEDTAGELSESPÅTEGNING 15.1 I henhold til pianiovens 27 vedtages foranstående iokalplan endeligt, idet byrådet har foretaget mindre betydende ændringer i forhold til det den 9. marts 1992 vedtagne b- kaiplanforslag. NYBORG BYRÅD, den 9. november P b.v. N~4L4~4~,.~J /~ I - f~ai P. Larsen Lokaiplanen er offentliggjort og tinglyst den 16. december 1992.

12 Kortbilag i Lokalplaflefls afgrænsfliflg

13 Bilag 2 Servitutter der ophæves. i. Servitut af 7. februar 1991 lyst på matr.nr. 1 Nyborg markjorder. Beslutning om fastsættelse af byggelinie på kyststrækningen i henhold til lov 140 af 7. maj 1937, jfr. lov nr. 339 af 25. juni 1940 vedrører alene i 9~, for så vidt angår censurområdet. (Ejendommen ligger mere end 300 m fra kysten, servitutten er formentlig ved en fejl blevet overført til denne matrikel). 2. Servitut af 20. december 1949 lyst på matr. nr. 1 ~p, i og 1 hr, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Særlig hegnspligt godkendelse fra Nyborg byråd såvel med hensyn til yderligere bebyggelse og ændringer som bygningstegninger og beliggenhed, forbud mod forretning og oplagsplads, forpligtelse med hensyn til hovedvandledning i grunden og fælles kloakledning. 3. Servitut af 2. april 1948 lyst på matr. nr. i hs, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 4. Servitut af 28. maj 1948 lyst på matr.nr. i hv, og i hx, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 5. Servitut af 19. juni 1948 lyst på matr. nr. i hu, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 6. Servitut af 12. november 1948 lyst på matr. nr. 1 hæ, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst: Særlig hegnspligt, selvomsorg for spildevandsafløb, godkendelse såvel af bygningens tegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrevet i henseende til bebyggelse, forbud mod oplagsplads, pligt til at betale lægning af fliser m.v., pligt til at respektere eventuelle i grunden værende dræn mv. og vedligeholde sådanne, forpligtelse såfremt vejanlæg nødvendiggør anlæg af skråninger. Forpligtelse til ved videresalg at ombygge huset til helårsbeboelse, forbud mod forretning, som ved støj, røg eller ilde lugt kan være til gene for de omboende. ~,

14 7. Servitut af 12. november 1948 lyst på matr. nr. Im, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt tilbagekobsret for Nyborg kommune, pligt til at betale anlæg af vand, gas og elektricitet. 8e Servitut af 26. november 1948 lyst på matr. nr. 1 ifl og i læ, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt pligt til- at tåle hovedvandledning samt til at tåle adgang til dens eftersyn m.v. 9. Servitut af 16. februar 1949 lyst på matr. nr. Ib, i Ic, i If, 1 ~g, i ih og i 1k. Dokument om at tilladelse til at bebo træhusene kun gælder indtil videre. Ved af lysning kræves samtykke fra indenrigsministeriet. 10. Servitut af 19. februar 1949 lyst på matr. nr. iø, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 25. april 1949 lyst på matr. nr. i hz, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 8. august 1949 lyst på matr. nr. i ht, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. september 1949 lyst på inatr. nr. 1 is og 1 iu, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Særlig hegnspligt, skriftlig godkendelse til ændringer i eller yderligere opførelse af bygninger, forbud mod forretning og oplagsplads, renholdelsespligt, selvomsorg for spildevandsaf løb, pligt til at tåle kloakledning m.v., gas-, vand- og elektricitetsiedninger med master og give adgang til disse ledninger. 14. Servitut af 14. september 1949 lyst på matr. nr. i 10, i ~p, 1 ~q, i ir, 1 it, 1 lv, 1 lx og i 4~,Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt eventuelt afdrag på hæftelse 2, afd. III. 15. Servitut af 29. september 1949 lyst på matr. nr. i Ib, i le, i Id og i le, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Eventuelt afdrag på hæftelse i, afd. III ved videresalg, særlig hegnspligt, skriftlig godkendelse til ændringer i eller yderligere opførelse af bygninger, forbud mod forretning og oplagsplads, selvomsorg for spildevandsaf løb.

15 16. Servitut af 5. november 1949 lyst på matr. nr. i ii og i Ii, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt pligt til at forsyne bygninger med pudslag. 17. Servitut af 4. januar 1950 lyst på matr. nr. i Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt almindelig renholdelsespligt. 18. Servitut af 12. januar 1950 lyst på matr. nr. i If, i ih og i 1k, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt forpligtelse til forsvarligt pudslag. 19. Servitut af 28. februar 1953 lyst på matr. nr. i km, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt forbehold med hensyn til forlængelse af øhavevej. 20. Servitut af 30. juni 1953 lyst på matr. nr. i mii og i mv, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst 1: Særlig hegnspligt, godkendelse såvel af bygningstegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrænkning i hens. til bebyggelse, endvidere forpligtigelse til fjernelse af visse bygninger, inden for et bestemt tidsrum, forbud mod forretning og op lagsplads, pligt til at betale for lægning af fliser m.v., pligt til at respektere eventuelle i grunden værende dræn og til at vedligeholde samme, forpligtelse såfremt vejanlæg nødvendiggør anlæg af skråninger, bestemmelse om adgangsvej og om udgifterne herved. ~, ~, Servitut af ii. juli 1953 lyst på matr. nr. 1 ms og 1 int, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 20 samt bestemmelse om vedligeholdelse af kloakken. 22. Servitut af 12. april 1954 lyst på matr. nr. i mz, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 men uden notat om forpligtelse til ved videresalg at ombygge huset til helårsbeboelse. 14. april 1955 aflyst tilbagekøbsret og godkendelse af salgssummen. 23. Servitut af 17, november 1955 lyst på matr. nr. i borg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 26. april 1956 lyst på matr. nr. i rs, Nyborg markjorder. Fortegnelse vedrørende foreløbig notering af ekspropriatiofl. (Udgår ved kommissarius af lysning). 25. Servitut af 26. november 1956 lyst på matr. nr. i kl, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22. ~, Ny-

16 26. Servitut af 26. februar 1958 lyst på matr. nr. 1 g~og 1 Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22. ~, 27. Servitut af 3. november 1958 lyst på matr. nr. i 00, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 samt godkendelse af salgssummen ved videresalg. 28. Servitut af 20. januar 1961 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 18. april 1961 lyst på matr. nr. 1 lv, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. i ra, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt april 1967 aflyst kommunens forkøbsret. 31. Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. i rc og i rd, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 men uden notat om forkøbsret og om fliser. 33. Servitut af 2i. februar 1964 lyst på matr. nr. 1 rf, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 samt vedligeholdelse vedrørende et skræntareal. 34. Servitut af 4. maj 1964 lyst på matr. nr. i e, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 6. oktober 1965 lyst på matr. nr. i rs, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 26 samt forbud mod campingplads m.v., pligt til snarest at udarbejde skitseprojekt og opføre motel m.v. på grunden. 36. Servitut af 6. september 1966 lyst på matr. nr. pj~, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. marts 1967 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. september 1967 lyst på matr. nr. borg markjorder. Som foranstående pkt. 22. i g~, Nyborg 1 rb, Nyborg i rz, Nyborg i is, Ny-

17 39. Servitut af 20. november 1967 lyst på matr. nr. i g~, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst: Særlig hegnspligt, selvomsorg for splldevandsafløb, godkendelse såvel af bygningens tegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrænkninger i hens. til bebyggelse, eventuelt tilbagekøbsret for Nyborg kommune eller godkendelse af salgssummen ved vide resalg. Køber skal nedrive det hus, der nu ligger på grunden. 40. Servitut af 18. marts 1971 lyst på matr. nr. i rz, Nyborg markjorder, Ifølge adkomst: Forbud.mod bebyggelse og indskrænkninger i benyttelse samt pligt til at tåle hovedkloakledning (1 sf). 41. Servitut af 21. maj 1974 lyst på matr. nr. i Oz, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Bestemmelse om bebyggelse, benyttelse, hegn m.v. 42. Servitut af 21. oktober 1974 lyst på matr. nr. 1 oæ, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. april 1978 lyst på matr. nr. i Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Dokumentation angående pligt til bebyggelse senest i. marts Lokalplan nr. 36 lyst 29. oktober 1985 på 1 ~p, i 9~ 9~ 1 i ~ i 9_~, 1 i?~~ ht, i i ~y, i ~?~ 1 ~ i hz, 1 hæ, i i 4~,1 1 Ih, i 1k, i ii, i im, i 1 ir, i Is, i it, 1 iii, i lv, 1 ix, i kl, 1 km, 1 kø, i ls, 1 lv, i ms, 1 int, i ~ i 2.~.I i oæ, i 00, i ra, 1 rb, i rc, 1 rs, 1 rz, Nyborg markjorder. ~, ~- ~,,, ~ 45. ~, matr. ~q, i Ib, i in, i ~ i mu, 1 rd, i nr. i 2 hr, i hs, Ic, i Id, jo, i ~2 4~ 1 10, mv, i mz, re, i rf, Lokaiplan nr. 36 lyst 6. november 1991 på matr. nr. i ii, Nyborg markj order. i 1 i. i i 1 i

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999. i ~ .~ ~ Skærven

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999. i ~ .~ ~ Skærven Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999.~ ~ i ~ Skærven 2 Indhold Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 6 Forhold til anden planlægning 6 Forsyningsforhold 8 Lokaiplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988 LOKALPLAN NR. 56 FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND VED ~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørei se Indledning Lokalplanens indhold Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR GREDSTEDBRO Grønningen LOKALPLAN NR. 05.04 INDHOLD: Side Indledning... i REDEGØRELSE: Lokalplanens formål og indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Lokalplanens retsvirkninger...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

TØNDER KOMMUNE. Lokalpian. nr. 7.77

TØNDER KOMMUNE. Lokalpian. nr. 7.77 Lokalpian nr.. for offentligt område indeholdende boliger til fysisk/psykisk handicappede (udviklingshæmmede), beliggende nord for Strucks Allé nr. 3 i Tønder. dor5ensv TØNDER KOMMUNE NDHOLD Tønder Kommune

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Lokalplan nr. L4 for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Indledning...3 Lokalplan nr. L.4...3 Beskrivelse af lokalplanområdet...3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...3 Tilladelser fra andre

Læs mere