LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret"

Transkript

1 LOKALPLAN NR.78 Øhavekvarteret NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Loka lplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej- og stiforhold 6. Ledningsanlæg 7. Bebyggelsens omfang og placering 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 10. Støjfor.hold 11. Grundejerforeningen 12. Servitutter 13. Dispensationer 14. Påtaleret 15. Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag 1 - Lokaiplanens afgrænsning Bilag 2 Servitutter, der ophæves

3 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalpianens baggrund og indhold Lokaiplanen omfatter det eksisterende boligområde Øhavekvarteret, der er beliggende mellem Hjejlevej og motorvejen, som vist på kortbilag 1. Området er i dag fuldt udbygget. Lokalpianen er udarbejdet, fordi landsplandirektivet for den faste forbindelse over Storebælt fastlægger, at der skal udarbejdes lokalplaner for konsekvens områderne. Landspiandirektivet fastsætter, at der inden for området ikke må udlægges arealer til nye boliger på grund af støjbelastningen fra motorvejen, med mindre støjniveaubestemmelserne i landsplandirektivet kan overholdes. De eksisterende boliger beskyttes ikke af støj bestemmelserne i landsplandirektivet, der u- delukkende omhandler krav til ny bebyggelse. Ö~råd~ét~er fuldt udbygget, lokalplanen har aléne il formål at fastholde området som boligområde. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bygningers udformning og placering samt bestemmelser om veje, hegn, friarealer in.m.

4 Boligområdet er stærkt påvirket af støjgener fra motorvej en. FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Området er medtaget som konsekvensområde i landsplan direktivet for den faste forbindelse over Storebælt. (Miljøministeriets cirkulære af 13. oktober 1988 med justering af 22. november 1989). Landsplandirektivet fastsætter, at der skal offentliggøres lokalplanforslag for området senest 1. januar 1992 med henblik på endelig vedtagelse 1. januar På grund af forsinkelse i anlægsarbejderne på den faste forbindelse er tidshorisonten forrykket, men Nyborg kommune ønsker at overholde fristen for endelig vedtagelse inden 1. januar Regionplanlægning Lokalpianen er i overensstemmelse med Regionplan 89. Kommuneplanlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 91. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Af løbsforhold Området er omfattet af Nyborg kommunes godkendte spildevandsplan beliggende i fælles kloakeret område. Affaldsplanlægning I Nyborg kommunes affaidspian indgår kildesortering som et vigtigt led i affaldshåndteringen. Til brug for kildesorteringen skal der i alle områder indrettes mindre containerpladser til indsamling af

5 genanvendelige materialer. Indpasning af container plads i beplantningsbælter på friaraler eller lignende aftales mellem Nyborg kommune og beboerne i området. Vandforsyning Området er beliggende i Nyborg kommunale vandforsyningsområde. Varmeplanlægning Området er omfattet af Nyborg kommunes godkendte varmeplan. Området er medtaget som fjernvarmeområde. Loka lplanlægning Området er omfattet af lokalpian nr. 36, der ophæves for området ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalpian. Vej forhold Der er i medfør lov om offentlige veje fastsat særlige adgangsbesteinmelser (anlagt facadeløs), og der er tinglyst byggelinie langs hovedlandevej 40, Knudshoved - Kolding. Vejdirektoratet/ved Fyns Amt er påtaleberettiget i henhold til lov om offentlige veje. Støj forhold Landsplandirektivet fastsætter følgende bestemmelser vedrørende støj: Der må ikke udlægges arealer til ny boligbebyggelse og sommerhuse i områder, hvor den udendørs døgnæk vivalente støjbelastning overstiger henholdsvis 60 db(a) fra jernbanen og 55 db(a) fra vejen for boligen, samt 55 db(a) fra jernbanen og 50 db(a) fra vejen for sommerhusområder. For at sikre ny bebyggelse mod vibrati onsgener skal der være mindst 50 m mellem jernbane og ny boligbebyggelse, eller det skal på anden måde ved lokalplanlægning sikres, at vibrationsniveauet i boligerne ikke overstiger 75 db. Der er ikke i lokalplanen udlagt arealer til fly bebyggelse, som disse krav omhandler. Kravene gælder ikke erstatningsbyggeri, tilbygninger og ombygninger.

6 A/S Storebæltsforbindelsen har i samarbejde med DSB, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen udarbejdet en støjprognose for 1996 omfattende Sommerbyen og Øhavekvar teret. På baggrund af denne prognose er der langs motorvejen udarbejdet et projekt for støjskærm, som giver en støjreduktion til 55 db(a) eller derunder i de 2 eksisterende områder. Støj afskærmningen opstilles i LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådét kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

7 LOKALPLÀNENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til åben lav boligbebyggelse til helårsbeboelse at fastlægge bestemmelser placering og formning for bygningers at fastlægge bestemmelser for områdets beplantning og friarealer. 2. ONRÅDETS ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende inatr. nre., alle Nyborg markj order: del af 1 c, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~q, 1 hr, i hs, 1 ht, i hu, i hv, 1 hx, i ~y, i hz, i hæ, i Ib, 1 Ic, i Id, i le, i If, 1 ~, 1 ih, i ii, 1 1k, i 11, 1 Im, i ~ i, i ~, 1 ~q, i Ir, i is, i it, 1, 1, 1 lx, i 4~,i læ, i 10, i kl, i km, i kø, 1 ls, i lv, 1 ms, i int, 1 mu, i mv,, i, 1 2Y i Oz, 1 oæ, 1 00, 1 ra, i rb, i rc, 1 rd, i re, i rf, i rs, 1 rz. 2.2 Lokalplanornrådet er beliggende i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til boligforinål til helårsbeboelse. Bebyggelse må kun bestå af åben-lav boligbebyggelse.

8 3.2 Der må på hver ejendom kun opføres eller indrettes et fritliggende enfamiliehus for én familie. 3.3 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder uden ge -. nevirkninger for de omkringboende under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. 3.4 De på kortbiiag i viste matrikler i c og i rs må kun anvendes til fællesareal for bebyggelsen og udlægges til legeplads, friareal, beplantning og lignende. 4. UDSTYKNINGER 4.]. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 5. VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Hjørnegrunde mod veje pålægges oversigtslinie efter 39 i lov om offentlige veje, således at der fremkommer en hjørneafskæring, hvor grundlinierne i skæring er 5 m. Nedennævn matr.nre. er undtaget denne bestemmelse. På rrtatr. nr. i c og i rf er tinglyst særlige oversigtsarealbestemmelser i forbindelse med afkørsel fra motorvejen. På matr.nr. i hp og i oy er ligeledes tinglyst særlige oversigtsarealer. 5.2 På hver parcel skal reserveres plads til 1 p-plads. 5.3 Natparkering af lastvogne inden for lokalplanområdet er ikke tilladt, ligesom henstil ling af uindregistrerede campingvogne, større både, uindregistrerede motorkøretøjer og lastvogne ikke er tilladt. 5.4 Veje og stiers udformning og indretning skal i øvrigt godkendes af byrådet.

9 6. LEDNINGSANLÆG 6.1 Elledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må a lene udføres som jordkabler. 6.2 Der må ikke opstilles individuelle udvendige antenner. (For parabolantenner gælder særlige bestemmelser). Parabolantenner kan placeres fritstående eller på bygning, såfremt disse ikke placeres højere end 1,80 m over terræn. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelse må ikke opføres med mere end i etage. Dog kan der gives tilladelse til bebyggelse i i etage med udnyttelig tagetage i forbindelse med eksisterende bebyggelse med samme etageantal Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagf lade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn. 8. BEBYGGELSENS YDRE FRENTRÆDEN 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.3 I øvrigt må der til udvendige bygningssider samt tagf lader ikke anvendes materialer eller former, som efter byrådets skøn virker skæm mende.

10 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Hegning mod veje og fællesarealer samt hegn i naboskel skal være levende hegn. 9.2 Eksisterende plantninger på fællesarealerne, herunder beplantningen langs motorvej, skal vedligeholdes og suppleres i nødvendigt omfang. 9.3 Beplantningen langs motorvej og på støjvol dens skråning skal være tæt og afskærmende og skal bestå af de i området naturlige forekommende træer og buske. Beplantningsplanen skal af hensyn til støj forholdene godkendes af Nyborg kommune 9.4 Store, stærkt skyggende træer, og træer med udbredt rodnet, må kun plantes i en sådan afstand fra skellet, at de ikke er til gene for naboer. 9.5 Udendørs oplagring må ikke finde sted Containerplads til indsamling af genanvendeligt affald skal kunne indpasses på en sådan måde, at det ikke virker skæmmende for området. 10. STØJFORHOLD 10.1 På baggrund af traf ikomlægninger i forbindelse med Storebæltsbroens ilandføring i Nyborg vil der være traf ikstøj inden for lokalpianområdet. Ved opførelse af bebyggelse inden for området skal det tilstræbes, at der udføres støjbeskyttelse i bygningernes facader og tag, ligesom der ved rumindretning tages hensyn til støjfølsomme rums placering. 11. GRUNDEJERFORENING 11.1 Der bør oprettes en grundejerforening med

11 medlemspligt for samtlige ejendomme inden for lokalpianområdet Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Nyborg kommune. 12. SERVITUTTER Følgende servitutter, som angivet på bilag nr. 2 ophæves. 13. DISPENSATIONER 13.1 Byrådet kan dispensere fra mindre væsentlige bestemmelser og forhold i lokalpianen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 14. PÅTALERET 14.1 Påtaleret vedrørende overholdelse af nærværende lokalpian har alene Nyborg byråd. 15. VEDTAGELSESPÅTEGNING 15.1 I henhold til pianiovens 27 vedtages foranstående iokalplan endeligt, idet byrådet har foretaget mindre betydende ændringer i forhold til det den 9. marts 1992 vedtagne b- kaiplanforslag. NYBORG BYRÅD, den 9. november P b.v. N~4L4~4~,.~J /~ I - f~ai P. Larsen Lokaiplanen er offentliggjort og tinglyst den 16. december 1992.

12 Kortbilag i Lokalplaflefls afgrænsfliflg

13 Bilag 2 Servitutter der ophæves. i. Servitut af 7. februar 1991 lyst på matr.nr. 1 Nyborg markjorder. Beslutning om fastsættelse af byggelinie på kyststrækningen i henhold til lov 140 af 7. maj 1937, jfr. lov nr. 339 af 25. juni 1940 vedrører alene i 9~, for så vidt angår censurområdet. (Ejendommen ligger mere end 300 m fra kysten, servitutten er formentlig ved en fejl blevet overført til denne matrikel). 2. Servitut af 20. december 1949 lyst på matr. nr. 1 ~p, i og 1 hr, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Særlig hegnspligt godkendelse fra Nyborg byråd såvel med hensyn til yderligere bebyggelse og ændringer som bygningstegninger og beliggenhed, forbud mod forretning og oplagsplads, forpligtelse med hensyn til hovedvandledning i grunden og fælles kloakledning. 3. Servitut af 2. april 1948 lyst på matr. nr. i hs, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 4. Servitut af 28. maj 1948 lyst på matr.nr. i hv, og i hx, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 5. Servitut af 19. juni 1948 lyst på matr. nr. i hu, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 6. Servitut af 12. november 1948 lyst på matr. nr. 1 hæ, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst: Særlig hegnspligt, selvomsorg for spildevandsafløb, godkendelse såvel af bygningens tegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrevet i henseende til bebyggelse, forbud mod oplagsplads, pligt til at betale lægning af fliser m.v., pligt til at respektere eventuelle i grunden værende dræn mv. og vedligeholde sådanne, forpligtelse såfremt vejanlæg nødvendiggør anlæg af skråninger. Forpligtelse til ved videresalg at ombygge huset til helårsbeboelse, forbud mod forretning, som ved støj, røg eller ilde lugt kan være til gene for de omboende. ~,

14 7. Servitut af 12. november 1948 lyst på matr. nr. Im, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt tilbagekobsret for Nyborg kommune, pligt til at betale anlæg af vand, gas og elektricitet. 8e Servitut af 26. november 1948 lyst på matr. nr. 1 ifl og i læ, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt pligt til- at tåle hovedvandledning samt til at tåle adgang til dens eftersyn m.v. 9. Servitut af 16. februar 1949 lyst på matr. nr. Ib, i Ic, i If, 1 ~g, i ih og i 1k. Dokument om at tilladelse til at bebo træhusene kun gælder indtil videre. Ved af lysning kræves samtykke fra indenrigsministeriet. 10. Servitut af 19. februar 1949 lyst på matr. nr. iø, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 25. april 1949 lyst på matr. nr. i hz, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 8. august 1949 lyst på matr. nr. i ht, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. september 1949 lyst på inatr. nr. 1 is og 1 iu, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Særlig hegnspligt, skriftlig godkendelse til ændringer i eller yderligere opførelse af bygninger, forbud mod forretning og oplagsplads, renholdelsespligt, selvomsorg for spildevandsaf løb, pligt til at tåle kloakledning m.v., gas-, vand- og elektricitetsiedninger med master og give adgang til disse ledninger. 14. Servitut af 14. september 1949 lyst på matr. nr. i 10, i ~p, 1 ~q, i ir, 1 it, 1 lv, 1 lx og i 4~,Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt eventuelt afdrag på hæftelse 2, afd. III. 15. Servitut af 29. september 1949 lyst på matr. nr. i Ib, i le, i Id og i le, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Eventuelt afdrag på hæftelse i, afd. III ved videresalg, særlig hegnspligt, skriftlig godkendelse til ændringer i eller yderligere opførelse af bygninger, forbud mod forretning og oplagsplads, selvomsorg for spildevandsaf løb.

15 16. Servitut af 5. november 1949 lyst på matr. nr. i ii og i Ii, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt pligt til at forsyne bygninger med pudslag. 17. Servitut af 4. januar 1950 lyst på matr. nr. i Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt almindelig renholdelsespligt. 18. Servitut af 12. januar 1950 lyst på matr. nr. i If, i ih og i 1k, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt forpligtelse til forsvarligt pudslag. 19. Servitut af 28. februar 1953 lyst på matr. nr. i km, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt forbehold med hensyn til forlængelse af øhavevej. 20. Servitut af 30. juni 1953 lyst på matr. nr. i mii og i mv, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst 1: Særlig hegnspligt, godkendelse såvel af bygningstegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrænkning i hens. til bebyggelse, endvidere forpligtigelse til fjernelse af visse bygninger, inden for et bestemt tidsrum, forbud mod forretning og op lagsplads, pligt til at betale for lægning af fliser m.v., pligt til at respektere eventuelle i grunden værende dræn og til at vedligeholde samme, forpligtelse såfremt vejanlæg nødvendiggør anlæg af skråninger, bestemmelse om adgangsvej og om udgifterne herved. ~, ~, Servitut af ii. juli 1953 lyst på matr. nr. 1 ms og 1 int, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 20 samt bestemmelse om vedligeholdelse af kloakken. 22. Servitut af 12. april 1954 lyst på matr. nr. i mz, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 men uden notat om forpligtelse til ved videresalg at ombygge huset til helårsbeboelse. 14. april 1955 aflyst tilbagekøbsret og godkendelse af salgssummen. 23. Servitut af 17, november 1955 lyst på matr. nr. i borg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 26. april 1956 lyst på matr. nr. i rs, Nyborg markjorder. Fortegnelse vedrørende foreløbig notering af ekspropriatiofl. (Udgår ved kommissarius af lysning). 25. Servitut af 26. november 1956 lyst på matr. nr. i kl, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22. ~, Ny-

16 26. Servitut af 26. februar 1958 lyst på matr. nr. 1 g~og 1 Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22. ~, 27. Servitut af 3. november 1958 lyst på matr. nr. i 00, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 samt godkendelse af salgssummen ved videresalg. 28. Servitut af 20. januar 1961 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 18. april 1961 lyst på matr. nr. 1 lv, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. i ra, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt april 1967 aflyst kommunens forkøbsret. 31. Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. i rc og i rd, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 men uden notat om forkøbsret og om fliser. 33. Servitut af 2i. februar 1964 lyst på matr. nr. 1 rf, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 samt vedligeholdelse vedrørende et skræntareal. 34. Servitut af 4. maj 1964 lyst på matr. nr. i e, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 6. oktober 1965 lyst på matr. nr. i rs, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 26 samt forbud mod campingplads m.v., pligt til snarest at udarbejde skitseprojekt og opføre motel m.v. på grunden. 36. Servitut af 6. september 1966 lyst på matr. nr. pj~, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. marts 1967 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. september 1967 lyst på matr. nr. borg markjorder. Som foranstående pkt. 22. i g~, Nyborg 1 rb, Nyborg i rz, Nyborg i is, Ny-

17 39. Servitut af 20. november 1967 lyst på matr. nr. i g~, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst: Særlig hegnspligt, selvomsorg for splldevandsafløb, godkendelse såvel af bygningens tegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrænkninger i hens. til bebyggelse, eventuelt tilbagekøbsret for Nyborg kommune eller godkendelse af salgssummen ved vide resalg. Køber skal nedrive det hus, der nu ligger på grunden. 40. Servitut af 18. marts 1971 lyst på matr. nr. i rz, Nyborg markjorder, Ifølge adkomst: Forbud.mod bebyggelse og indskrænkninger i benyttelse samt pligt til at tåle hovedkloakledning (1 sf). 41. Servitut af 21. maj 1974 lyst på matr. nr. i Oz, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Bestemmelse om bebyggelse, benyttelse, hegn m.v. 42. Servitut af 21. oktober 1974 lyst på matr. nr. 1 oæ, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. april 1978 lyst på matr. nr. i Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Dokumentation angående pligt til bebyggelse senest i. marts Lokalplan nr. 36 lyst 29. oktober 1985 på 1 ~p, i 9~ 9~ 1 i ~ i 9_~, 1 i?~~ ht, i i ~y, i ~?~ 1 ~ i hz, 1 hæ, i i 4~,1 1 Ih, i 1k, i ii, i im, i 1 ir, i Is, i it, 1 iii, i lv, 1 ix, i kl, 1 km, 1 kø, i ls, 1 lv, i ms, 1 int, i ~ i 2.~.I i oæ, i 00, i ra, 1 rb, i rc, 1 rs, 1 rz, Nyborg markjorder. ~, ~- ~,,, ~ 45. ~, matr. ~q, i Ib, i in, i ~ i mu, 1 rd, i nr. i 2 hr, i hs, Ic, i Id, jo, i ~2 4~ 1 10, mv, i mz, re, i rf, Lokaiplan nr. 36 lyst 6. november 1991 på matr. nr. i ii, Nyborg markj order. i 1 i. i i 1 i

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 101. For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken)

LOKALPLAN NR. 101. For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken) LOKALPLAN NR. 101 For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken) NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1998 2 Indhoidsfortegnelse: Lokalpianens formålog indhold 4 Æorholdettil andenplanlægning 5 Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere