LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret"

Transkript

1 LOKALPLAN NR.78 Øhavekvarteret NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Loka lplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej- og stiforhold 6. Ledningsanlæg 7. Bebyggelsens omfang og placering 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 10. Støjfor.hold 11. Grundejerforeningen 12. Servitutter 13. Dispensationer 14. Påtaleret 15. Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag 1 - Lokaiplanens afgrænsning Bilag 2 Servitutter, der ophæves

3 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalpianens baggrund og indhold Lokaiplanen omfatter det eksisterende boligområde Øhavekvarteret, der er beliggende mellem Hjejlevej og motorvejen, som vist på kortbilag 1. Området er i dag fuldt udbygget. Lokalpianen er udarbejdet, fordi landsplandirektivet for den faste forbindelse over Storebælt fastlægger, at der skal udarbejdes lokalplaner for konsekvens områderne. Landspiandirektivet fastsætter, at der inden for området ikke må udlægges arealer til nye boliger på grund af støjbelastningen fra motorvejen, med mindre støjniveaubestemmelserne i landsplandirektivet kan overholdes. De eksisterende boliger beskyttes ikke af støj bestemmelserne i landsplandirektivet, der u- delukkende omhandler krav til ny bebyggelse. Ö~råd~ét~er fuldt udbygget, lokalplanen har aléne il formål at fastholde området som boligområde. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bygningers udformning og placering samt bestemmelser om veje, hegn, friarealer in.m.

4 Boligområdet er stærkt påvirket af støjgener fra motorvej en. FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Området er medtaget som konsekvensområde i landsplan direktivet for den faste forbindelse over Storebælt. (Miljøministeriets cirkulære af 13. oktober 1988 med justering af 22. november 1989). Landsplandirektivet fastsætter, at der skal offentliggøres lokalplanforslag for området senest 1. januar 1992 med henblik på endelig vedtagelse 1. januar På grund af forsinkelse i anlægsarbejderne på den faste forbindelse er tidshorisonten forrykket, men Nyborg kommune ønsker at overholde fristen for endelig vedtagelse inden 1. januar Regionplanlægning Lokalpianen er i overensstemmelse med Regionplan 89. Kommuneplanlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 91. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Af løbsforhold Området er omfattet af Nyborg kommunes godkendte spildevandsplan beliggende i fælles kloakeret område. Affaldsplanlægning I Nyborg kommunes affaidspian indgår kildesortering som et vigtigt led i affaldshåndteringen. Til brug for kildesorteringen skal der i alle områder indrettes mindre containerpladser til indsamling af

5 genanvendelige materialer. Indpasning af container plads i beplantningsbælter på friaraler eller lignende aftales mellem Nyborg kommune og beboerne i området. Vandforsyning Området er beliggende i Nyborg kommunale vandforsyningsområde. Varmeplanlægning Området er omfattet af Nyborg kommunes godkendte varmeplan. Området er medtaget som fjernvarmeområde. Loka lplanlægning Området er omfattet af lokalpian nr. 36, der ophæves for området ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalpian. Vej forhold Der er i medfør lov om offentlige veje fastsat særlige adgangsbesteinmelser (anlagt facadeløs), og der er tinglyst byggelinie langs hovedlandevej 40, Knudshoved - Kolding. Vejdirektoratet/ved Fyns Amt er påtaleberettiget i henhold til lov om offentlige veje. Støj forhold Landsplandirektivet fastsætter følgende bestemmelser vedrørende støj: Der må ikke udlægges arealer til ny boligbebyggelse og sommerhuse i områder, hvor den udendørs døgnæk vivalente støjbelastning overstiger henholdsvis 60 db(a) fra jernbanen og 55 db(a) fra vejen for boligen, samt 55 db(a) fra jernbanen og 50 db(a) fra vejen for sommerhusområder. For at sikre ny bebyggelse mod vibrati onsgener skal der være mindst 50 m mellem jernbane og ny boligbebyggelse, eller det skal på anden måde ved lokalplanlægning sikres, at vibrationsniveauet i boligerne ikke overstiger 75 db. Der er ikke i lokalplanen udlagt arealer til fly bebyggelse, som disse krav omhandler. Kravene gælder ikke erstatningsbyggeri, tilbygninger og ombygninger.

6 A/S Storebæltsforbindelsen har i samarbejde med DSB, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen udarbejdet en støjprognose for 1996 omfattende Sommerbyen og Øhavekvar teret. På baggrund af denne prognose er der langs motorvejen udarbejdet et projekt for støjskærm, som giver en støjreduktion til 55 db(a) eller derunder i de 2 eksisterende områder. Støj afskærmningen opstilles i LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådét kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

7 LOKALPLÀNENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til åben lav boligbebyggelse til helårsbeboelse at fastlægge bestemmelser placering og formning for bygningers at fastlægge bestemmelser for områdets beplantning og friarealer. 2. ONRÅDETS ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende inatr. nre., alle Nyborg markj order: del af 1 c, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~q, 1 hr, i hs, 1 ht, i hu, i hv, 1 hx, i ~y, i hz, i hæ, i Ib, 1 Ic, i Id, i le, i If, 1 ~, 1 ih, i ii, 1 1k, i 11, 1 Im, i ~ i, i ~, 1 ~q, i Ir, i is, i it, 1, 1, 1 lx, i 4~,i læ, i 10, i kl, i km, i kø, 1 ls, i lv, 1 ms, i int, 1 mu, i mv,, i, 1 2Y i Oz, 1 oæ, 1 00, 1 ra, i rb, i rc, 1 rd, i re, i rf, i rs, 1 rz. 2.2 Lokalplanornrådet er beliggende i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til boligforinål til helårsbeboelse. Bebyggelse må kun bestå af åben-lav boligbebyggelse.

8 3.2 Der må på hver ejendom kun opføres eller indrettes et fritliggende enfamiliehus for én familie. 3.3 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder uden ge -. nevirkninger for de omkringboende under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. 3.4 De på kortbiiag i viste matrikler i c og i rs må kun anvendes til fællesareal for bebyggelsen og udlægges til legeplads, friareal, beplantning og lignende. 4. UDSTYKNINGER 4.]. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 5. VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Hjørnegrunde mod veje pålægges oversigtslinie efter 39 i lov om offentlige veje, således at der fremkommer en hjørneafskæring, hvor grundlinierne i skæring er 5 m. Nedennævn matr.nre. er undtaget denne bestemmelse. På rrtatr. nr. i c og i rf er tinglyst særlige oversigtsarealbestemmelser i forbindelse med afkørsel fra motorvejen. På matr.nr. i hp og i oy er ligeledes tinglyst særlige oversigtsarealer. 5.2 På hver parcel skal reserveres plads til 1 p-plads. 5.3 Natparkering af lastvogne inden for lokalplanområdet er ikke tilladt, ligesom henstil ling af uindregistrerede campingvogne, større både, uindregistrerede motorkøretøjer og lastvogne ikke er tilladt. 5.4 Veje og stiers udformning og indretning skal i øvrigt godkendes af byrådet.

9 6. LEDNINGSANLÆG 6.1 Elledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må a lene udføres som jordkabler. 6.2 Der må ikke opstilles individuelle udvendige antenner. (For parabolantenner gælder særlige bestemmelser). Parabolantenner kan placeres fritstående eller på bygning, såfremt disse ikke placeres højere end 1,80 m over terræn. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelse må ikke opføres med mere end i etage. Dog kan der gives tilladelse til bebyggelse i i etage med udnyttelig tagetage i forbindelse med eksisterende bebyggelse med samme etageantal Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagf lade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn. 8. BEBYGGELSENS YDRE FRENTRÆDEN 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.3 I øvrigt må der til udvendige bygningssider samt tagf lader ikke anvendes materialer eller former, som efter byrådets skøn virker skæm mende.

10 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Hegning mod veje og fællesarealer samt hegn i naboskel skal være levende hegn. 9.2 Eksisterende plantninger på fællesarealerne, herunder beplantningen langs motorvej, skal vedligeholdes og suppleres i nødvendigt omfang. 9.3 Beplantningen langs motorvej og på støjvol dens skråning skal være tæt og afskærmende og skal bestå af de i området naturlige forekommende træer og buske. Beplantningsplanen skal af hensyn til støj forholdene godkendes af Nyborg kommune 9.4 Store, stærkt skyggende træer, og træer med udbredt rodnet, må kun plantes i en sådan afstand fra skellet, at de ikke er til gene for naboer. 9.5 Udendørs oplagring må ikke finde sted Containerplads til indsamling af genanvendeligt affald skal kunne indpasses på en sådan måde, at det ikke virker skæmmende for området. 10. STØJFORHOLD 10.1 På baggrund af traf ikomlægninger i forbindelse med Storebæltsbroens ilandføring i Nyborg vil der være traf ikstøj inden for lokalpianområdet. Ved opførelse af bebyggelse inden for området skal det tilstræbes, at der udføres støjbeskyttelse i bygningernes facader og tag, ligesom der ved rumindretning tages hensyn til støjfølsomme rums placering. 11. GRUNDEJERFORENING 11.1 Der bør oprettes en grundejerforening med

11 medlemspligt for samtlige ejendomme inden for lokalpianområdet Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Nyborg kommune. 12. SERVITUTTER Følgende servitutter, som angivet på bilag nr. 2 ophæves. 13. DISPENSATIONER 13.1 Byrådet kan dispensere fra mindre væsentlige bestemmelser og forhold i lokalpianen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 14. PÅTALERET 14.1 Påtaleret vedrørende overholdelse af nærværende lokalpian har alene Nyborg byråd. 15. VEDTAGELSESPÅTEGNING 15.1 I henhold til pianiovens 27 vedtages foranstående iokalplan endeligt, idet byrådet har foretaget mindre betydende ændringer i forhold til det den 9. marts 1992 vedtagne b- kaiplanforslag. NYBORG BYRÅD, den 9. november P b.v. N~4L4~4~,.~J /~ I - f~ai P. Larsen Lokaiplanen er offentliggjort og tinglyst den 16. december 1992.

12 Kortbilag i Lokalplaflefls afgrænsfliflg

13 Bilag 2 Servitutter der ophæves. i. Servitut af 7. februar 1991 lyst på matr.nr. 1 Nyborg markjorder. Beslutning om fastsættelse af byggelinie på kyststrækningen i henhold til lov 140 af 7. maj 1937, jfr. lov nr. 339 af 25. juni 1940 vedrører alene i 9~, for så vidt angår censurområdet. (Ejendommen ligger mere end 300 m fra kysten, servitutten er formentlig ved en fejl blevet overført til denne matrikel). 2. Servitut af 20. december 1949 lyst på matr. nr. 1 ~p, i og 1 hr, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Særlig hegnspligt godkendelse fra Nyborg byråd såvel med hensyn til yderligere bebyggelse og ændringer som bygningstegninger og beliggenhed, forbud mod forretning og oplagsplads, forpligtelse med hensyn til hovedvandledning i grunden og fælles kloakledning. 3. Servitut af 2. april 1948 lyst på matr. nr. i hs, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 4. Servitut af 28. maj 1948 lyst på matr.nr. i hv, og i hx, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 5. Servitut af 19. juni 1948 lyst på matr. nr. i hu, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt pligt til renholdelse. 6. Servitut af 12. november 1948 lyst på matr. nr. 1 hæ, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst: Særlig hegnspligt, selvomsorg for spildevandsafløb, godkendelse såvel af bygningens tegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrevet i henseende til bebyggelse, forbud mod oplagsplads, pligt til at betale lægning af fliser m.v., pligt til at respektere eventuelle i grunden værende dræn mv. og vedligeholde sådanne, forpligtelse såfremt vejanlæg nødvendiggør anlæg af skråninger. Forpligtelse til ved videresalg at ombygge huset til helårsbeboelse, forbud mod forretning, som ved støj, røg eller ilde lugt kan være til gene for de omboende. ~,

14 7. Servitut af 12. november 1948 lyst på matr. nr. Im, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt tilbagekobsret for Nyborg kommune, pligt til at betale anlæg af vand, gas og elektricitet. 8e Servitut af 26. november 1948 lyst på matr. nr. 1 ifl og i læ, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt pligt til- at tåle hovedvandledning samt til at tåle adgang til dens eftersyn m.v. 9. Servitut af 16. februar 1949 lyst på matr. nr. Ib, i Ic, i If, 1 ~g, i ih og i 1k. Dokument om at tilladelse til at bebo træhusene kun gælder indtil videre. Ved af lysning kræves samtykke fra indenrigsministeriet. 10. Servitut af 19. februar 1949 lyst på matr. nr. iø, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 25. april 1949 lyst på matr. nr. i hz, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 8. august 1949 lyst på matr. nr. i ht, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. september 1949 lyst på inatr. nr. 1 is og 1 iu, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Særlig hegnspligt, skriftlig godkendelse til ændringer i eller yderligere opførelse af bygninger, forbud mod forretning og oplagsplads, renholdelsespligt, selvomsorg for spildevandsaf løb, pligt til at tåle kloakledning m.v., gas-, vand- og elektricitetsiedninger med master og give adgang til disse ledninger. 14. Servitut af 14. september 1949 lyst på matr. nr. i 10, i ~p, 1 ~q, i ir, 1 it, 1 lv, 1 lx og i 4~,Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt eventuelt afdrag på hæftelse 2, afd. III. 15. Servitut af 29. september 1949 lyst på matr. nr. i Ib, i le, i Id og i le, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Eventuelt afdrag på hæftelse i, afd. III ved videresalg, særlig hegnspligt, skriftlig godkendelse til ændringer i eller yderligere opførelse af bygninger, forbud mod forretning og oplagsplads, selvomsorg for spildevandsaf løb.

15 16. Servitut af 5. november 1949 lyst på matr. nr. i ii og i Ii, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt pligt til at forsyne bygninger med pudslag. 17. Servitut af 4. januar 1950 lyst på matr. nr. i Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 2 samt almindelig renholdelsespligt. 18. Servitut af 12. januar 1950 lyst på matr. nr. i If, i ih og i 1k, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 13 samt forpligtelse til forsvarligt pudslag. 19. Servitut af 28. februar 1953 lyst på matr. nr. i km, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 samt forbehold med hensyn til forlængelse af øhavevej. 20. Servitut af 30. juni 1953 lyst på matr. nr. i mii og i mv, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst 1: Særlig hegnspligt, godkendelse såvel af bygningstegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrænkning i hens. til bebyggelse, endvidere forpligtigelse til fjernelse af visse bygninger, inden for et bestemt tidsrum, forbud mod forretning og op lagsplads, pligt til at betale for lægning af fliser m.v., pligt til at respektere eventuelle i grunden værende dræn og til at vedligeholde samme, forpligtelse såfremt vejanlæg nødvendiggør anlæg af skråninger, bestemmelse om adgangsvej og om udgifterne herved. ~, ~, Servitut af ii. juli 1953 lyst på matr. nr. 1 ms og 1 int, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 20 samt bestemmelse om vedligeholdelse af kloakken. 22. Servitut af 12. april 1954 lyst på matr. nr. i mz, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 6 men uden notat om forpligtelse til ved videresalg at ombygge huset til helårsbeboelse. 14. april 1955 aflyst tilbagekøbsret og godkendelse af salgssummen. 23. Servitut af 17, november 1955 lyst på matr. nr. i borg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 26. april 1956 lyst på matr. nr. i rs, Nyborg markjorder. Fortegnelse vedrørende foreløbig notering af ekspropriatiofl. (Udgår ved kommissarius af lysning). 25. Servitut af 26. november 1956 lyst på matr. nr. i kl, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22. ~, Ny-

16 26. Servitut af 26. februar 1958 lyst på matr. nr. 1 g~og 1 Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22. ~, 27. Servitut af 3. november 1958 lyst på matr. nr. i 00, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 samt godkendelse af salgssummen ved videresalg. 28. Servitut af 20. januar 1961 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 18. april 1961 lyst på matr. nr. 1 lv, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. i ra, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt april 1967 aflyst kommunens forkøbsret. 31. Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 21. februar 1964 lyst på matr. nr. i rc og i rd, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 men uden notat om forkøbsret og om fliser. 33. Servitut af 2i. februar 1964 lyst på matr. nr. 1 rf, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 22 samt vedligeholdelse vedrørende et skræntareal. 34. Servitut af 4. maj 1964 lyst på matr. nr. i e, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 6. oktober 1965 lyst på matr. nr. i rs, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt. 26 samt forbud mod campingplads m.v., pligt til snarest at udarbejde skitseprojekt og opføre motel m.v. på grunden. 36. Servitut af 6. september 1966 lyst på matr. nr. pj~, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. marts 1967 lyst på matr. nr. markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. september 1967 lyst på matr. nr. borg markjorder. Som foranstående pkt. 22. i g~, Nyborg 1 rb, Nyborg i rz, Nyborg i is, Ny-

17 39. Servitut af 20. november 1967 lyst på matr. nr. i g~, Nyborg markjorder. Ifølge adkomst: Særlig hegnspligt, selvomsorg for splldevandsafløb, godkendelse såvel af bygningens tegninger som beliggenhed, villaservitut, indskrænkninger i hens. til bebyggelse, eventuelt tilbagekøbsret for Nyborg kommune eller godkendelse af salgssummen ved vide resalg. Køber skal nedrive det hus, der nu ligger på grunden. 40. Servitut af 18. marts 1971 lyst på matr. nr. i rz, Nyborg markjorder, Ifølge adkomst: Forbud.mod bebyggelse og indskrænkninger i benyttelse samt pligt til at tåle hovedkloakledning (1 sf). 41. Servitut af 21. maj 1974 lyst på matr. nr. i Oz, Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Bestemmelse om bebyggelse, benyttelse, hegn m.v. 42. Servitut af 21. oktober 1974 lyst på matr. nr. 1 oæ, Nyborg markjorder. Som foranstående pkt Servitut af 14. april 1978 lyst på matr. nr. i Nyborg markjorder. Ifølge skøde: Dokumentation angående pligt til bebyggelse senest i. marts Lokalplan nr. 36 lyst 29. oktober 1985 på 1 ~p, i 9~ 9~ 1 i ~ i 9_~, 1 i?~~ ht, i i ~y, i ~?~ 1 ~ i hz, 1 hæ, i i 4~,1 1 Ih, i 1k, i ii, i im, i 1 ir, i Is, i it, 1 iii, i lv, 1 ix, i kl, 1 km, 1 kø, i ls, 1 lv, i ms, 1 int, i ~ i 2.~.I i oæ, i 00, i ra, 1 rb, i rc, 1 rs, 1 rz, Nyborg markjorder. ~, ~- ~,,, ~ 45. ~, matr. ~q, i Ib, i in, i ~ i mu, 1 rd, i nr. i 2 hr, i hs, Ic, i Id, jo, i ~2 4~ 1 10, mv, i mz, re, i rf, Lokaiplan nr. 36 lyst 6. november 1991 på matr. nr. i ii, Nyborg markj order. i 1 i. i i 1 i

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR.94. Sommerhus- og strandområde ved Østerovej

LOKALPLAN NR.94. Sommerhus- og strandområde ved Østerovej LOKALPLAN NR.94 Sommerhus- og strandområde ved Østerovej NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1998 2. udgave 1999 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund og indhold 4 Forholdet

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere