Køge købstads bygrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge købstads bygrunde"

Transkript

1 Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde Ved Torben Witt Nationalmuseets købstadundersøgelser 1964

2 Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde Ved Torben Witt Nationalmuseets købstadundersøgelser 1964

3 Under købstadundersøgelsernes arbejde i Køge opstod ret hurtigt ønsket om i en oversigtsmæssig form, at kunne følge de enkelte grundes udviklingshistorie. Ved hjælp af jævnføringsregistret over Køge købstads bygrunde skulle dette være muligt. Ved at sammenholde registrets oplysninger med kortet kan man få en oversigt over den enkelte grunds placering og de ændringer, arealet har undergået gennem tiden. Stud.mag. Torben Witt, der har udført arkivarbejdet i forbindelse med undersøgelserne i Køge, havde efter gennemarbejdning af en ~kke matrikelnumre fået et grundigt kendskab til materialet. Det var derfor nærliggende, at udvide arbejdsfeltet, så det omfattede samtlige matrikelnumre, og på dette grundlag een gang for alle at udarbejde et jævnføringsregister over alle bygrundene. Resultatet foreligger hermed, og det er mit håb, at registret må blive betragtet og brugt som et hjælpemiddel i arbejdet med Køge bys historie. Jeg takker Torben Witt, fordi han påtog sig den store og genstridige oogave, det er, at udrede de uafladeligt skiftende og ofte vanskeligt forklarlige grundforhold og at opstille dem i et overskueligt skema. For en del af matrikelnumrene findes der ejerlister. Langt de fleste af disse er udarbejdet af genealog Wilhelm von Antoniewitz, som jeg takker, fordi han med stor beredvillighed har stillet sine omfattende arkivstudier til rådighed for Nationalmuseet. Poul Strømstad

4 5 Ved arbejdet med bygningsundersøgelser i vore købstæder vil man ofte stå overfor store vanskeligheder, hvis man ønsker at finde de arkivalier, der har betydning for en enkelt bygnings historie. Nok er lange ~kker af arkivalier bevaret, men det er vanskeligt at identificere de huse, som de omhandler. r Køge har man siden ca anvendt grundtaksthumrene som identifikationsmiddel i skøder og panteobligationer, taksationer, vurderinger og synsforretninger, indtil man o indførte matrikelnumre. Næ~rende liste, som jævnfører disse numre (grundtakst 1682, grundtakst 1778 og matrikel 1863) skulle derfor give en slags nøgle til disse arkivaliegrupper. Ved udarbejdelsen er anvendt: l. Matrikelkort over KØge KØbstads Bygrunde, trykt 1954 ajourført september (Original i Matrikeldirektoratet). 2. Matrikelkort over Kjøge Kjøbstad, stadfæstet i henhold til lov af (Original i Matrikeldirektoratet). 3. "Kj øge Byes Grundtaxt Anno 1682". (LA.Sj. Køge Rådstuearkiv. r pakken: Dokumenter KØge bys grundtaxt og landmålingsmatriklen vedkommende ). 4. "Kjøge Byes Grundtaxt 1778". (r samme pakke). 5. Realregister til Køge KØbstads Skøde- og Pantebøger (Køge Dommerkontor). 6. Et antal ejerlister udarbejdet af genealog Wilhelm von Antoniewitz. (Hvor der i noterne er oplysninger om ejerne, er disse hovedsagelig hentet fra de omtalte lister). Til kontrol er yderligere anvendt: 1. "Kjøge Byes Grund Taxt" (1734) (r ovennævnte pakke). 2. Køge bys bygningers taxering 1736 (r ovennævnte pakke). 3. "Realregister over Adkomster og Hæftelser paa faste Ejendomme i KjØge Kjøbstad ". (LA.Sj., Køge Byfogedarkiv). 4. "Real- og Nominalregister til Skjøde og Panteprotokollerne ". (LA. Sj., Køge Byfogedarkiv). 5. Brandtaksationsprotokoller for Køge (LA.Sj. Køge Rådstuearkiv). Fremgangsmåden har i hovedt~kkene været denne: Ved sammenligning mellem matrikelkort 1863 og 1963 fandt man de enkelte nuværende grundes bestanddele

5 6 og numrene på disse i Numrene falder i mange tilfælde sammen med de nuværende, da byen sidst er ommatrikuleret o efter loven af Hvad der er sket af ændringer siden er udført som tilføjelser til denne matrikulering. Hvilke numre de enkelte grunde havde før 1863 har kunnet ses af Realregister , som er opstillet efter de numre, man gav grundene ved ommatrikuleringen Ved ommatrikuleringen 1863 er de nye numre blot blevet tilføjet. Fra l778-numrene til l682-numrene er vejen ligeså enkel, idet man i l778-grundtaksten, "for at forebygge Forvirring i Fremtiden", ved udfærdigelsen har skrevet "de gamle numre" i en kolonne, "de nye" i en anden. Imidlertid viste der sig meget hurtigt problemer under arbejdet, idet der i en lang ~kke tilfælde var sket ændringer med grundene mellem to matrikuleringer, således at den grund, som i begyndelsen havde et bestemt nummer, ingenlunde var identisk med den grund, som i slutningen af perioden havde samme nummer. Der kan være tale om både tillægning til og fraskillelse fra de enkelte grunde, eller begge dele i forening. Sådanne ændringer i grundenes udst~kning har ikke konsekvent kunnet registreres i alle tilfælde, da den undersøgelse, vi har igang, derved ville blive forudsætningen for det hjælpemiddel til undersøgelsen, vi her har fremstillet. Registreringen er derfo~ kun gennemført, hvor der Då grund af uoverensstemmelser mellem de enkelte kilder var en tegrundet mistanke om, at ændringer havde fundet sted. I disse tilfælde vil det være bemærket i noterne. Derfor må listens oplysninger altså tages med det forbehold, at der kan være sket forandringer med grundene i ~erioderne og , som ikke fremgår af teksten. Endnu må bemærkes at l682-grundtakstens numre muligvis ikke er samtidige med selve grundtaksten. Der findes nemlig i Rigsarkivet et eksem~lar af Køge bys grundtakst 1682, forsynet med nummerering for hvert kvarter for sig, mens det i Landsarkivet odbevarede eksemplar har fortløbende nummerering for hele byen. Landsarkivets eksemdlar er sidst i heftet forsynet med en forsikring om at skulle være enslydende med eksemplaret i Det kongelige Renteeammer, (hvil-

6 r 7 ket formodentlig er det, der nu oobevares i Rigsarkivet), men er det altså ikke, hvilket kunne tyde på at numrene i begge tilfælde er senere tilføjelser, hvad de da også godt kunne se ud til at være efter skrift og blækfarve at d~mme. I skøde- og panteprotokollerne findes matrikelnumre første gang omtalt omkring Listen er opstillet således at man for overskuelighedens skyld har 1963 nummeret længst til venstre. Derefter følger den nuværende adresse, og derefter 1863-, og l682-numrene i Ved numrene kan være tilføjet: ~kkefølge. () hvilket betyder at den nuværende grund er lig denne grund plus noget mere. (d) at den nuværende grund er en del af denne grund. (u) betyder at grunden det pågældende år er ubebygget. Yderst til højre er med henvist til noterne, der findes efter listen, opstillet efter nugældende matrikelnummer. Kjøge = A. Petersen: Kjøge Bys Historie, Kbhvn Torben Witt

7 Adresse Noter l Brogade 26 l l l 2 2 Brogade 24 2 {~ 3 3 Brogade Brogade Brogade Brogade () {~() 7 Brogade Brogade lo 9 Brogade lo 9 lo 11 lo Brogade 8 lo a&b Brogade 4-6 { Torvet Torvet Torvet a&b Torvet { (u) 18(u) rs Torvet (u) 20(u) 20(d) Torvet (d) Torvet 23 ls} 19 Torvet (u) 23(u) 20 Vestergade 1-3 {~~ 22 Vestergade Vestergade

8 Adresse Noter 24 Vestergade Vestergade Il Vestergade Vestergade { Vestergade Vestergade Vestergade l(d) 33(d) 31 Vestergade (u) 34() 32 Vestergade x Vestergade 29 33(d) alle Aagade - F.C. Hansensvej 33(d) bogsta- Jernstøbervænget - Vesterver~ x. gade. 34 Vestergade 31 34() 35() 37() 35g,d&e Aagade l 35(d) {3 6 } 38 if 37(u) (d) 39(u) (d) 36 Kirkegården i Vestergade Vestergade i. 39(d) 4l(d) 38) 39a&b Vestergade () 40(). 40 Vestergade (u) {42(U) Vestergade

9 Adresse Noter 42a,b, Vestergade 30, Rebslager c&d. gades vestside - Skt. Ger- 43(d) 44(d) 46(d) trudsst~es nordside mel- 46(u) f9 lem 77b og 78a, samt vest 50 (Ul for (u) 52(u) 53(u) 58(u) J59 60 l Vestergade 28 43(d) 44(d) 46(d) 44 Vestergade b,c,d, Rebslagergades østside 45(d) e&g (d) 71(d) 59(d) ned) 70 60(d) 73(d) 47 Vestergade (d) 58(d) ned) 46( ) 59(d) 72(d) 47( ) 60(d) 73 (d) 48 Vestergade (d)7 61 t66 67 { r 49 Vestergade 18 r 4 9 } 55(d)? a&b Vestergade Vestergade Vestergade

10 Adresse Noter 53 Vestergade lo Vestergade Vestergade Vestergade Torvet Torvet Torvet Torvet Torvet Nyportstræ.de l Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de (d) 100(d) 71 Skt. Gertrudsstræ.de (d) 100(d) 72a&b Skt. Gertrudsstræ.de Skt. Gertrudsstræ.de Skt. Gertrudsstræ.de

11 Adresse Noter 76 Skt. Gertrudsstr.æde a&b Skt. Gertrudsstræde { a Nyportstr.æde r(u) {63(u) Nyportstr.æde Nyportstr.æde rj (u) 81 Nyportstr.æde (u) Nyportstr.æde Nyportstræde (u) a&b Nyportstræde 35a&b l(u) {108(U) 109(u) Nyportstræde Nyportstræde Nyportstræde { I.. 88a&b Nyportstræde (u) {115(u) 116(u) 89a&b Nyportstræde (u) Kirkegården mellem St.Kir- 90 kest~de og Nyportst~de (u) (u) a Nyportstræde 32 92a 98(du) {117 (d) 118(u)

12 Adresse Noter 92b Laugshusgade Il 92b Nyportstræde Nyports træde Nyportstræde Nyportstræde Nyportstræde (u) Nyportstræde {III (u) 130 1!2(u) 99 Nyportstræde {113(u) 13l(u) (u) 100 Nyportstræde lo Nyportstræde () 134() 102 Nyportstræde (d) 135(d) 103 Torvet {1l9(U) &107 Torvet Kirkestræde Torvet Kirkestræde Kirkestræde (d) 144(d) 110 Kirkestræde () 145() 111 Kirkestræde Il 111 { (d) a&c Kirkestræde { Nyportstræde ()

13 Adresse Noter 113 Kirkestræde Kirkestræde (d) 149(d) 115 Kirkestræde Ll.Kirkestræde (d) 149(d) 117 Kirkestræde Kirkestræde a Kirkestræde (d) {136(d) 153(d) Kirkestræde () 138() 154() 121 Laugshusgade l(d) 122 Laugshusgade a(u) Laugshusgade a {104(U) 123(u) b&c Laugshusgade 8 123b 98(du) {117 (d) 118(u) 124 Laugshusgade { Laugshusgade (d) 126 Kirkestræde 31a&b 126 { Kirkestræde Kirkestræde Kirkestræde {144(d) 163(d) Kirkestræde (d) 163(d)

14 Adresse Noter 131 Kirkestræde a Kirkestræde l 133(d~ 146(d) 167(d) 134 Kirkestræde (d) 146(d) 167(d) (u) 140b Kirkestræde {i~~} 182 f8 J 140a&b a Kirkestræde } 185(d) Kirkestræde (d) 144 Kirkestræde lo Kirkestræde 8 14S Kirkestræde Kirkestræde Torvet a Torvet () 191() lso Torvet lo (d) 192(d) ls1 Torvet 6-8 lsl 176(d) {193(d) ls Torvet 4 ls ls4a&b Torvet {19 6 Nørregade l (d) (d)

15 Adresse Noter 156 Nørregade (d) {193(d) 194(d) 157a&c Nørregade 5a&b 157(d) 181(d) {201(d) Nørregade 7 157(d) 181(d) {201(d) 202 { Nørregade Nørregade Il Nørregade l62 Kirkepladsen (u) 208() Nørregade 165a Nørregade f (u) 174(u) 154(u) { { (d) 190(d) 212(d) 165b Kirkestræde / 169(d) 191(d) 212(d) østsiden 166 Nørregade Nørregade Nørregade (d) 190(d) 212(d) 169a Nørregade (d) 191(d) 213(d)

16 Adresse Noter 169b Kirkestræde (d) ra (u) 151(u) a Nørregade (d) 202(d) 216(u) (d) 186b Nørregade (d) 204(d) 218(d) 187 Nørregade ( ) 205() ( (d) e a Bjerggade 188(d) 225(u) 246 vestside 227(u) 249 \ (u) ( (u) 257(u) (u) '- 188b Nørregade (d) a&b Nørregade () {208(d) 224(d) 226 {24 248(u) 7 190a Nørregade (d) 209() 225() 191a&b Nørregade () 210() {226(U) ( ) Bjerggade a&b Nørregade

17 Adresse Noter 193a&c Nørregade (d) 213 fz 224(u) 229 {2 3 O 231 CZ a Nørregade (d) a,b&c Nørregade (d) 223(du) 24l(d) Jernbanegade f (d) 220(u) (dl Nørregade Jernbanegade Jernbanegade Jernbanegade Jernbanegade (d). 233(d) 206a&b Jer!1banegade () 23l() 265() 207a,b&c Nørregade (d) ( ~5~ a,b,c, Nørregade lo 208(d) f)o(u) r 262 e&g. Jernbanegade Huitfe1dtsvej

18 Adresse Noter 209a,c&g Nørregade 8 209() Huitfe1dtsvej n (d) (d) 251(d) 281(d) 252(d) 282(du) 210 Nørregade a&e Nørregade 4 211(d) (d) 278(d) 212 Nørregade {24 Torvet l Bygårdsstræde 4 224(d) 272(d) 297(d) 216 Bygårdsstræde (d) 278(d) 215l > 279(d) 217J (d) (d) 281(d) 211(d) 242(d) 276(d) 220 Bygårdsstræde (d) 281(d) 221 Huitfe1dtsvej l., (d) 282(d) 222a Bygårdsstræde (d) 223a Bygårdsstræde (d) 224a Torvet 3 224(d) 272(d) 297(d) 225 Torvet 5 225() 273() 298() 226 Torvet a&b Torvet 9 227(d) 275(d) 300(d ) 228 Brogade l 228() 276() 301()

19 Adresse Noter 230b Brogade b Bag Haverne 23l(d) 279(d) 304(d) 232 Brogade a Brogade (d) 279(d) 304(d) 233(d) 281(d) {3 06 (d) b Brogade (d) 28l(d) p06(d) Brogade a&b Brogade { Brogade Brogade (d) {286(d) 313(d) b Fændediget, hjørnet af 238(d) {286(d) 313(d) Bag Haverne Fændediget a&b Fændediget Fændediget Fændediget { Fændediget (u) {322 (U) 323 (u)

20 Adresse Noter 245d,b&c Fændediget b 246 Fændediget a 247 alle Bag Haverne 247 bogstaver 248a Havnenladsen 248(du) 251d 249(du) (du) 250(du) b Havnepladsen (d) 284(d) 254 Havnepladsen (d) 284(d) 256 Havnepladsen (d) 284(d) (d) 285(d) 257 Havnepladsen (d) 285(d) -:;~.f 258 Havnepladsen (d) 260a&b Havnepladsen ~ 286(u) (u) 261 Havnepladsen Havnepladsen (d) 263 Havnepladsen (d) 264 Havnepladsen l(u) a&c Havnepladsen { (u) 29l(du) 266a Havnepladsen (d) 264(d) 291(du) 267 Havnepladsen {264(d) 29l(du) (du) 268a Havnepladsen (du) 297 Havnenladsen l-j 252(d) 253(d) 284(d) '-

21 23 N O T E R l flyttedes huset tilbage på grunden af hensyn til opførelsen af en ny bro over åen. (Kjøge p. 31) nr. 2 og 3 bebyggedes 1787 som en grund. Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca nr. 7 og 8 er sammenlagt er tillagt et stykke af et tidligere Åstræde, forskelligt f~a det ~der 1963 nr. 15a&b nævnte. 9. Ejerne kendes fra ca a&b. Ejerne kendes fra ca Fælles ejer fra nr. Il, er en del af 1963 nr. 12b, men ikke identisk med denne; hvorimod 1863 nr. Il sandsynligvis er identisk med 1778 nr. 12 og 1682 nr Ejerne kendes fra ca Se også KjØge p. 79, a&b grundtaxten anfører efter 1778 nr. 17 at "her laa det gamle Åstræde" dette har en tid været medregnet til 1778 nr. 17, men ligger nu under 1963 nr. 16. r r, Ejerne kendes fra ca Ejerliste se Kjøge p. 39ff nr. 23 har endnu 1682 ligget øde efter branden 1633 (Kiøge Byes Grundtaxt 1682). 2). Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

22 Ejerne kendes fra ca Mellem 1778 og 1863 er 1778 nr. 31 delt og et stykke er lagt til 1778 nr. 32, se 1963 nr Se note nr. 31 er 1778 nr. 32 en del af 1778 nr. 31, samt et vænge, der hed Ng af byens jorder. (Realregister 1861-) x er fraskilt 1863 nr. 63, som er opstået ved sammenlægning af 1778 nr. 34 og et vænge N= 15, tidligere Ng 28 (Realregister 1861-). Den nuværende grund er 1863 nr. 34 en strimmel af 1863 nr Vestre del af 1863 nr. 35 er afgivet til dannelsen af Ågade, fra samme grund er lagt et stykke til 1863 nr. 34, se 1963 nr Her lå indtil 1857 "Hospitalens 12 Boliger" (Grundtaxt 1682), de såkaldte Steens Boder. 38. Tflg.Grundtaxt 1734 hørte "denne Blegdam til Landmaalingen under Roskilde Amt" (efter Cammer Co11egie Resolution ). Fra 1778 nr. 39 er fraskilt et vænge "glo nr." 29 af byens jorder (Realregister 1861-) i nyeste tid er til nugældende nr. 38 lagt matr.nr. 33f. 39. Grunden har ikke været matrikuleret som bygrund før Mellem 1863 og 1954 har grunden været delt i 39a,b og c, hvoraf b og c nu atter sammen med et stykke af 1963 nr. 48a er sammenlagt under nr. 39b. 48a er først i nyeste tid blev bygrund og har tidfigere ligget under Gl. Køgegård. 42. Den nøjagtige afg~nsning mellem de enkelte 1682 numre er det vanskeligt at fastslå. Se også note 43 og nr. 43 er formindsket med et stykke som er lagt til 1963 nr nr. 48 har sandsynligvis haft adgang fra Rebslagergade.

23 25 {" 1778 nr. 57 formodes at ligge her, tiltrods for at grunden iflg. realregister 1861 skulle ligge på 1963 nr. 48. Dette udsagn svækkes dog i realregisteret 1778 til : "Formodes henlagt under nr. 61" (d.v.s nr. 61, som er beliggende ud til Vestergade på den vestlige halvdel af 1963 nr. 48). Det ville være rimeligt at søge 1778 nr. 57 anbragt mellem 1778 nr. 56 og 58 som er beliggende henholdsvis på hjørnet af Skt. Gertrudsstr.æde og Rebslagergade og på hjørnet af denne og Vestergade. Der findes da også et skøde af fra daværende ejer af 1963 nr. 48 til ejeren af 1963 nr. 45 og 47, på "et stykke haugejord". Dette, sammenholdt med at 1778 nr. 57 i 1778 ejes af samme mand som ejer 1963 nr. 48, bekr.æfter i høj grad formodningen. 47. se også 1963 nr. 45b, c, d, e og g nr. 55 formodes at ligge på den bageste (nordlige) halvdel af 1963 nr. 48-(49), tiltrods for at realregister 1861 angiver grunden som identisk med 1963 nr. 72a og b. I realreåisteret 1822 anføres under nr. 55 "Formodes at være under dette N= da Grundtaxt Ng ikke i Skødet er anført". At der ikke kan være tale om identitet fremgår af at 1778 nr. 55 if1g. grundtaxt 1778 ejes af Ole Pedersen Værtshusmand mens 1963 nr. 72a og b. if1g. skøder og i dette tidsrum ejes af Charlotte Elisabeth Brasch sammen med 1963 nr. 6l. Det ville være rimeligt at søge 1778 nr. 55 anbragt mellem 1778 nr. 54 og nr. 54 er den sidste grund nummereret på nordsiden af Skt. Gertrudsstr.æde (del af 1963 nr. 78a), 1778 nr. 56 er beliggende på hjørnet af Skt. Gertrudsstr.æde og Rebslagergade (1963 nr. 45c). på sydsiden af Skt. Gertrudsstr.æde er der kun mulighed for at placere den på 1963 nr. 48-(49), da den ikke er identisk med 1963 nr. 72a&b, og da 1963 nr. 50a allerede før 1682 lå sammen med 1963 nr. 50b og var nummereret sammen med denne. Til bekr.æfte1se af denne formodning tjener at ovennævnte Ole Pedersen også ejer 1778 nr (1963 nr. 48). 49. Se Note Ejerne kendes fra ca nr. 82 og 83 har fælles ejer fra Ejerne kendes for 1682 nr. 82 fra ca Ejerne kendes for 1682 nr. 83 fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

24 Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Se også note Angående resten af 1778 nr. 85, se 1963 nr Angående resten af 1778 nr. 85, se 1963 nr Grunden handles gennem en lang år~kke indtil 1787 sammen med 1963 nr. 61. Se note nr har ligget med facade mod Nyportst~e, mens 1682 nr er grundene ud mod Skt. Gertrudsst~e. 79. Se Kjøge p a.G~sernemellem grundene 80-84a er noget usikre nr. 90 anføres i realregisteret 1778, som hørende sammen med 1778 nr. 52 og 53 under navn af "Schultzes Vænge". Se 1963 nr nr. 143 er sandsynligvis ikke hele 1963 nr. 91, men kun den del af grunden der vender ud mod St. Kirkest~e. Muligvis er 1682 nr. 165 slet ikke en selvstændig grund, men et fælles nr. for 163 og 164. Se 196J nr Se 1963 nr. 123b&c Hertil hører vistnok en del af 1778 nr. 135, se 1963 nr Se note Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

25 er et stykke af 1778 nr. 126 lagt til 1778 nr. 127, se 1963 nr Ejerne kendes fra ca Se note 109. Ejerne kendes fra ca Samtidig med at 1682 nr. 146 deles i 1778 nr. 128 og 129 afgives et stykke til 1778 nr. 130, se 1963 nr. 112a Se note nr. 132 deles i 1863 nr. 114 og 116, se 1963 nr Se note nr. 119 er 1927 delt i 119a og 119b, hvoraf 119b er lagt til nugældende nr. 120, se denne. Ejerne kendes fra ca Se note nr. 121 deles i 1778 nr. 101 og 102, se 1963 nr nr. 117 og 118 slås 1778 sammen til 1778 nr. 98, som deles i 1863 nr. 92a og 123b, se 1963 nr. 92 a Se note nr. 144 deles i 1863 nr. 129 og 130, samt muligvis også Se note nr. 146 deles i 1863 nr. 132 og 133, 1863 nr. 133 er senere delt og et stykke er lagt til 1863 nr. 132, som derefter har fået nr. 132 a, resten af 1863 nr. 133 er lagt til 134, se 1963 nr Se note nr. 185 deles i 1778 nr , hvoraf 168 bliver til 1963 nr. 143, se denne.

26 " Se note 141. " nr. 149 er 1778 nr. 174 plus en del af 1778 nr. 175, hvoraf resten ligger til 1963 nr. 150, se denne Se note nr. 193 og 194 er lagt sammen til 1778 nr. 176, fra denne er udskilt stykker lagt til 1963 nr. 154a&b og 156, se disse Se note Se note nr. 157 er delt i a, b&c, hvoraf b er tillagt 1963 nr. 158, se denne Se note nr. 186, der var "Den latinske skole og klokkerens residentz" har ligget langs 1963 nr. 161, imellem denne og alleen over Kirkepladsen. Selve Kirkepladsen har ikke været nummereret før a nr. 165 er Nørregade 31, samt de bagved liggende grunde i Kirkestr.æde: 1778 nr nr. 135 og 136 er grunde ud til Kirkest~de nr. 163 er nordsiden af Katekismusgade nr. 164 og 168 er grunde i Nørregade. Ejerne kendes fra ca. 1610, dog kun af hovedmatriklen 1682 nr b. Se note Ejerne kendes fra ca "168. Ejerne kendes fra ca. lb40. Se også 1963 nr. 165 a. 169a. Se også 1963 nr. 165b og 169b. 169b nr. 169 bestod af 1963 nr. 165b, 169a&b. Se ovenfor 1963 nr. 165b og 169a.

27 Se også 1963 nr Se også 1963 nr nr. 187 er tillagt dele af 1863 nr. 185 og 186, se 1963 nr. 185a og 186b nr. 188 er delt l 1963 nr. 188a og 188b Til 1863 nr. 189 er lagt en del af 1863 nr nr. 189 er ikke hele 1778 nr. 208, hvoraf en del er tillagt 1863 nr Se note nr. 191 er tillagt et stykke af 1863 nr. 193 kaldet 193b. Se 1963 nr. 193a&e En del af 1863 nr. 193 er som nr. 193b lagt til nuværende nr. 191b nr. 194 er delt i 194a og b, hvoraf 194b nu er delt imellem 1963 nr. 195b og 195e Se også 1963 nr Se også 1963 nr. 195a, b&e Til 1863 nr. 206 er lagt et stykke af 1963 nr. 208 og et lille stykke af 207 (kaldet 207d) Et lille stykke af 1863 nr. 207 er tillagt 1863 nr. 206 i nyeste tid En del af 1863 nr. 208 er lagt til 1863 nr. 206, se 1963 nr. 206a&b et andet stykke er lagt til1863 nr. 209, se 1963 nr. 209a, e&g Til 1863 nr. 209 er lagt et stykke af 1863 nr. 208, se 1963 nr. 208a, b, e, e&g.

28 nr. 211e er en del af 1863 nr. 211 lagt til en del af 1863 nr Resten af 1863 nr. 211 er nu en del af 1963 nr. 216, se denne En del af 1863 nr. 212 er nu del af 1963 nr. 211a&e. En del af 1863 nr. 224 er nu del af 1963 nr Se også 1963 nr. 224a Se også 1963 nr. 209a, c&g samt 211a&e Se også 1963 nr. 209a, c&g, samt Se også 1963 nr. 209a, c&g Se også 1963 nr. 223a Se også 1963 nr. 222a Fra 1863 nr. 224 er lagt stykker til 1963 nr. 212, 225 og 227a Til 1863 nr. 225 er lagt et stykke af 1863 nr. 224, se 1963 nr. 224a Til 1863 nr. 227 er lagt et stykke af 1863 nr. 224, se 1963 nr. 224a. Et stykke af 1863 nr. 227 er nu en del af 1963 nr. 228, se denne Se også 1963 nr. 227a&b Ejerne kendes fra ca Se også 1963 nr. 233a Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Se også 1963 nr. 238b.

29 31 238b. Se også 1963 nr nr. 238 er identisk med 1778 nr. 286 og 294, gr.ænsen mellem disse to grunde kendes ikke, men det er sandsynligt at 1778 nr. 294 falder nogenlunde sammen med 1963 nr. 238b Grunden er første gang matrikuleret som bygrund engang efter 1778 og er da nummereret ved tilføjelse til 1778 grundtaxtens numre Som note Som note Matrikuleret som bygrund Kaldes 1805 Tøxens Strandvænge nr nr. 248 og 250 har sandsynligvis ikke været matrikuleret før, men ligget som haver, til nogle af byens største gårde Se også 1963 nr. 254, 256 og Se også 1963 nr. 252b, 256 og Se også 1963 nr. 252b, 254 og Se også 1963 nr. 256 og Se også 1963 nr. 256 og Se også 1963 nr Se også 1963 nr Se også 1963 nr. 266a Se også 1963 nr. 265a og 267. Den bageste del af 1863 nr er solgt fra til Jernbanens anlæggelse Se også 1963 nr. 265a&b, 266a og 268a Se også 1963 nr. 266a og Se også 1963 nr. 252b, 254 og 256.

30 ~8 [Dco t t t 91 }(i.rkegaard t t t O 0 O D D o ~DO?! c t.1 D D D o bd \. ~.. ~.\ -r Torvet Havneplodsen Havnen / ) J

31 Kort i 1: IfS7SO 22 -l- Torvet KiJrt i 1'4.000

32 J(Drt i f/.ooo &.0 HS1$f) o o D D o [ D Havneplodsen Havnen \5.0-9&.0 o J(nrti 1'4000 oc:o~.,~ ) / / al"'. " : : : / /'. ''li

33 Statens trykningskontor UIl 1 '.1 6U

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

Da Sønderho fik gadenavne

Da Sønderho fik gadenavne LaL Landsbynyt August 2009 19. årg. nr. 4 Da Sønderho fik gadenavne FANØ KOMMUNE Forslag til gadenavne Og husnummerering i Sønderho Fanø byråd har fået henvendelse fra Post- og Telegrafvæsenet, som har

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM JEAN JACOB GLAESSEN Blade af Helsingørs erhvervslivs historie Af KNUD KLEM f>æ fleste helsingørborgere kender det smukke og statelige claessenske palæ Strandgade 93, som nu tilhører Odd Fellow-ordenen,

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og 1924. Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere