Køge købstads bygrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge købstads bygrunde"

Transkript

1 Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde Ved Torben Witt Nationalmuseets købstadundersøgelser 1964

2 Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde Ved Torben Witt Nationalmuseets købstadundersøgelser 1964

3 Under købstadundersøgelsernes arbejde i Køge opstod ret hurtigt ønsket om i en oversigtsmæssig form, at kunne følge de enkelte grundes udviklingshistorie. Ved hjælp af jævnføringsregistret over Køge købstads bygrunde skulle dette være muligt. Ved at sammenholde registrets oplysninger med kortet kan man få en oversigt over den enkelte grunds placering og de ændringer, arealet har undergået gennem tiden. Stud.mag. Torben Witt, der har udført arkivarbejdet i forbindelse med undersøgelserne i Køge, havde efter gennemarbejdning af en ~kke matrikelnumre fået et grundigt kendskab til materialet. Det var derfor nærliggende, at udvide arbejdsfeltet, så det omfattede samtlige matrikelnumre, og på dette grundlag een gang for alle at udarbejde et jævnføringsregister over alle bygrundene. Resultatet foreligger hermed, og det er mit håb, at registret må blive betragtet og brugt som et hjælpemiddel i arbejdet med Køge bys historie. Jeg takker Torben Witt, fordi han påtog sig den store og genstridige oogave, det er, at udrede de uafladeligt skiftende og ofte vanskeligt forklarlige grundforhold og at opstille dem i et overskueligt skema. For en del af matrikelnumrene findes der ejerlister. Langt de fleste af disse er udarbejdet af genealog Wilhelm von Antoniewitz, som jeg takker, fordi han med stor beredvillighed har stillet sine omfattende arkivstudier til rådighed for Nationalmuseet. Poul Strømstad

4 5 Ved arbejdet med bygningsundersøgelser i vore købstæder vil man ofte stå overfor store vanskeligheder, hvis man ønsker at finde de arkivalier, der har betydning for en enkelt bygnings historie. Nok er lange ~kker af arkivalier bevaret, men det er vanskeligt at identificere de huse, som de omhandler. r Køge har man siden ca anvendt grundtaksthumrene som identifikationsmiddel i skøder og panteobligationer, taksationer, vurderinger og synsforretninger, indtil man o indførte matrikelnumre. Næ~rende liste, som jævnfører disse numre (grundtakst 1682, grundtakst 1778 og matrikel 1863) skulle derfor give en slags nøgle til disse arkivaliegrupper. Ved udarbejdelsen er anvendt: l. Matrikelkort over KØge KØbstads Bygrunde, trykt 1954 ajourført september (Original i Matrikeldirektoratet). 2. Matrikelkort over Kjøge Kjøbstad, stadfæstet i henhold til lov af (Original i Matrikeldirektoratet). 3. "Kj øge Byes Grundtaxt Anno 1682". (LA.Sj. Køge Rådstuearkiv. r pakken: Dokumenter KØge bys grundtaxt og landmålingsmatriklen vedkommende ). 4. "Kjøge Byes Grundtaxt 1778". (r samme pakke). 5. Realregister til Køge KØbstads Skøde- og Pantebøger (Køge Dommerkontor). 6. Et antal ejerlister udarbejdet af genealog Wilhelm von Antoniewitz. (Hvor der i noterne er oplysninger om ejerne, er disse hovedsagelig hentet fra de omtalte lister). Til kontrol er yderligere anvendt: 1. "Kjøge Byes Grund Taxt" (1734) (r ovennævnte pakke). 2. Køge bys bygningers taxering 1736 (r ovennævnte pakke). 3. "Realregister over Adkomster og Hæftelser paa faste Ejendomme i KjØge Kjøbstad ". (LA.Sj., Køge Byfogedarkiv). 4. "Real- og Nominalregister til Skjøde og Panteprotokollerne ". (LA. Sj., Køge Byfogedarkiv). 5. Brandtaksationsprotokoller for Køge (LA.Sj. Køge Rådstuearkiv). Fremgangsmåden har i hovedt~kkene været denne: Ved sammenligning mellem matrikelkort 1863 og 1963 fandt man de enkelte nuværende grundes bestanddele

5 6 og numrene på disse i Numrene falder i mange tilfælde sammen med de nuværende, da byen sidst er ommatrikuleret o efter loven af Hvad der er sket af ændringer siden er udført som tilføjelser til denne matrikulering. Hvilke numre de enkelte grunde havde før 1863 har kunnet ses af Realregister , som er opstillet efter de numre, man gav grundene ved ommatrikuleringen Ved ommatrikuleringen 1863 er de nye numre blot blevet tilføjet. Fra l778-numrene til l682-numrene er vejen ligeså enkel, idet man i l778-grundtaksten, "for at forebygge Forvirring i Fremtiden", ved udfærdigelsen har skrevet "de gamle numre" i en kolonne, "de nye" i en anden. Imidlertid viste der sig meget hurtigt problemer under arbejdet, idet der i en lang ~kke tilfælde var sket ændringer med grundene mellem to matrikuleringer, således at den grund, som i begyndelsen havde et bestemt nummer, ingenlunde var identisk med den grund, som i slutningen af perioden havde samme nummer. Der kan være tale om både tillægning til og fraskillelse fra de enkelte grunde, eller begge dele i forening. Sådanne ændringer i grundenes udst~kning har ikke konsekvent kunnet registreres i alle tilfælde, da den undersøgelse, vi har igang, derved ville blive forudsætningen for det hjælpemiddel til undersøgelsen, vi her har fremstillet. Registreringen er derfo~ kun gennemført, hvor der Då grund af uoverensstemmelser mellem de enkelte kilder var en tegrundet mistanke om, at ændringer havde fundet sted. I disse tilfælde vil det være bemærket i noterne. Derfor må listens oplysninger altså tages med det forbehold, at der kan være sket forandringer med grundene i ~erioderne og , som ikke fremgår af teksten. Endnu må bemærkes at l682-grundtakstens numre muligvis ikke er samtidige med selve grundtaksten. Der findes nemlig i Rigsarkivet et eksem~lar af Køge bys grundtakst 1682, forsynet med nummerering for hvert kvarter for sig, mens det i Landsarkivet odbevarede eksemplar har fortløbende nummerering for hele byen. Landsarkivets eksemdlar er sidst i heftet forsynet med en forsikring om at skulle være enslydende med eksemplaret i Det kongelige Renteeammer, (hvil-

6 r 7 ket formodentlig er det, der nu oobevares i Rigsarkivet), men er det altså ikke, hvilket kunne tyde på at numrene i begge tilfælde er senere tilføjelser, hvad de da også godt kunne se ud til at være efter skrift og blækfarve at d~mme. I skøde- og panteprotokollerne findes matrikelnumre første gang omtalt omkring Listen er opstillet således at man for overskuelighedens skyld har 1963 nummeret længst til venstre. Derefter følger den nuværende adresse, og derefter 1863-, og l682-numrene i Ved numrene kan være tilføjet: ~kkefølge. () hvilket betyder at den nuværende grund er lig denne grund plus noget mere. (d) at den nuværende grund er en del af denne grund. (u) betyder at grunden det pågældende år er ubebygget. Yderst til højre er med henvist til noterne, der findes efter listen, opstillet efter nugældende matrikelnummer. Kjøge = A. Petersen: Kjøge Bys Historie, Kbhvn Torben Witt

7 Adresse Noter l Brogade 26 l l l 2 2 Brogade 24 2 {~ 3 3 Brogade Brogade Brogade Brogade () {~() 7 Brogade Brogade lo 9 Brogade lo 9 lo 11 lo Brogade 8 lo a&b Brogade 4-6 { Torvet Torvet Torvet a&b Torvet { (u) 18(u) rs Torvet (u) 20(u) 20(d) Torvet (d) Torvet 23 ls} 19 Torvet (u) 23(u) 20 Vestergade 1-3 {~~ 22 Vestergade Vestergade

8 Adresse Noter 24 Vestergade Vestergade Il Vestergade Vestergade { Vestergade Vestergade Vestergade l(d) 33(d) 31 Vestergade (u) 34() 32 Vestergade x Vestergade 29 33(d) alle Aagade - F.C. Hansensvej 33(d) bogsta- Jernstøbervænget - Vesterver~ x. gade. 34 Vestergade 31 34() 35() 37() 35g,d&e Aagade l 35(d) {3 6 } 38 if 37(u) (d) 39(u) (d) 36 Kirkegården i Vestergade Vestergade i. 39(d) 4l(d) 38) 39a&b Vestergade () 40(). 40 Vestergade (u) {42(U) Vestergade

9 Adresse Noter 42a,b, Vestergade 30, Rebslager c&d. gades vestside - Skt. Ger- 43(d) 44(d) 46(d) trudsst~es nordside mel- 46(u) f9 lem 77b og 78a, samt vest 50 (Ul for (u) 52(u) 53(u) 58(u) J59 60 l Vestergade 28 43(d) 44(d) 46(d) 44 Vestergade b,c,d, Rebslagergades østside 45(d) e&g (d) 71(d) 59(d) ned) 70 60(d) 73(d) 47 Vestergade (d) 58(d) ned) 46( ) 59(d) 72(d) 47( ) 60(d) 73 (d) 48 Vestergade (d)7 61 t66 67 { r 49 Vestergade 18 r 4 9 } 55(d)? a&b Vestergade Vestergade Vestergade

10 Adresse Noter 53 Vestergade lo Vestergade Vestergade Vestergade Torvet Torvet Torvet Torvet Torvet Nyportstræ.de l Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de (d) 100(d) 71 Skt. Gertrudsstræ.de (d) 100(d) 72a&b Skt. Gertrudsstræ.de Skt. Gertrudsstræ.de Skt. Gertrudsstræ.de

11 Adresse Noter 76 Skt. Gertrudsstr.æde a&b Skt. Gertrudsstræde { a Nyportstr.æde r(u) {63(u) Nyportstr.æde Nyportstr.æde rj (u) 81 Nyportstr.æde (u) Nyportstr.æde Nyportstræde (u) a&b Nyportstræde 35a&b l(u) {108(U) 109(u) Nyportstræde Nyportstræde Nyportstræde { I.. 88a&b Nyportstræde (u) {115(u) 116(u) 89a&b Nyportstræde (u) Kirkegården mellem St.Kir- 90 kest~de og Nyportst~de (u) (u) a Nyportstræde 32 92a 98(du) {117 (d) 118(u)

12 Adresse Noter 92b Laugshusgade Il 92b Nyportstræde Nyports træde Nyportstræde Nyportstræde Nyportstræde (u) Nyportstræde {III (u) 130 1!2(u) 99 Nyportstræde {113(u) 13l(u) (u) 100 Nyportstræde lo Nyportstræde () 134() 102 Nyportstræde (d) 135(d) 103 Torvet {1l9(U) &107 Torvet Kirkestræde Torvet Kirkestræde Kirkestræde (d) 144(d) 110 Kirkestræde () 145() 111 Kirkestræde Il 111 { (d) a&c Kirkestræde { Nyportstræde ()

13 Adresse Noter 113 Kirkestræde Kirkestræde (d) 149(d) 115 Kirkestræde Ll.Kirkestræde (d) 149(d) 117 Kirkestræde Kirkestræde a Kirkestræde (d) {136(d) 153(d) Kirkestræde () 138() 154() 121 Laugshusgade l(d) 122 Laugshusgade a(u) Laugshusgade a {104(U) 123(u) b&c Laugshusgade 8 123b 98(du) {117 (d) 118(u) 124 Laugshusgade { Laugshusgade (d) 126 Kirkestræde 31a&b 126 { Kirkestræde Kirkestræde Kirkestræde {144(d) 163(d) Kirkestræde (d) 163(d)

14 Adresse Noter 131 Kirkestræde a Kirkestræde l 133(d~ 146(d) 167(d) 134 Kirkestræde (d) 146(d) 167(d) (u) 140b Kirkestræde {i~~} 182 f8 J 140a&b a Kirkestræde } 185(d) Kirkestræde (d) 144 Kirkestræde lo Kirkestræde 8 14S Kirkestræde Kirkestræde Torvet a Torvet () 191() lso Torvet lo (d) 192(d) ls1 Torvet 6-8 lsl 176(d) {193(d) ls Torvet 4 ls ls4a&b Torvet {19 6 Nørregade l (d) (d)

15 Adresse Noter 156 Nørregade (d) {193(d) 194(d) 157a&c Nørregade 5a&b 157(d) 181(d) {201(d) Nørregade 7 157(d) 181(d) {201(d) 202 { Nørregade Nørregade Il Nørregade l62 Kirkepladsen (u) 208() Nørregade 165a Nørregade f (u) 174(u) 154(u) { { (d) 190(d) 212(d) 165b Kirkestræde / 169(d) 191(d) 212(d) østsiden 166 Nørregade Nørregade Nørregade (d) 190(d) 212(d) 169a Nørregade (d) 191(d) 213(d)

16 Adresse Noter 169b Kirkestræde (d) ra (u) 151(u) a Nørregade (d) 202(d) 216(u) (d) 186b Nørregade (d) 204(d) 218(d) 187 Nørregade ( ) 205() ( (d) e a Bjerggade 188(d) 225(u) 246 vestside 227(u) 249 \ (u) ( (u) 257(u) (u) '- 188b Nørregade (d) a&b Nørregade () {208(d) 224(d) 226 {24 248(u) 7 190a Nørregade (d) 209() 225() 191a&b Nørregade () 210() {226(U) ( ) Bjerggade a&b Nørregade

17 Adresse Noter 193a&c Nørregade (d) 213 fz 224(u) 229 {2 3 O 231 CZ a Nørregade (d) a,b&c Nørregade (d) 223(du) 24l(d) Jernbanegade f (d) 220(u) (dl Nørregade Jernbanegade Jernbanegade Jernbanegade Jernbanegade (d). 233(d) 206a&b Jer!1banegade () 23l() 265() 207a,b&c Nørregade (d) ( ~5~ a,b,c, Nørregade lo 208(d) f)o(u) r 262 e&g. Jernbanegade Huitfe1dtsvej

18 Adresse Noter 209a,c&g Nørregade 8 209() Huitfe1dtsvej n (d) (d) 251(d) 281(d) 252(d) 282(du) 210 Nørregade a&e Nørregade 4 211(d) (d) 278(d) 212 Nørregade {24 Torvet l Bygårdsstræde 4 224(d) 272(d) 297(d) 216 Bygårdsstræde (d) 278(d) 215l > 279(d) 217J (d) (d) 281(d) 211(d) 242(d) 276(d) 220 Bygårdsstræde (d) 281(d) 221 Huitfe1dtsvej l., (d) 282(d) 222a Bygårdsstræde (d) 223a Bygårdsstræde (d) 224a Torvet 3 224(d) 272(d) 297(d) 225 Torvet 5 225() 273() 298() 226 Torvet a&b Torvet 9 227(d) 275(d) 300(d ) 228 Brogade l 228() 276() 301()

19 Adresse Noter 230b Brogade b Bag Haverne 23l(d) 279(d) 304(d) 232 Brogade a Brogade (d) 279(d) 304(d) 233(d) 281(d) {3 06 (d) b Brogade (d) 28l(d) p06(d) Brogade a&b Brogade { Brogade Brogade (d) {286(d) 313(d) b Fændediget, hjørnet af 238(d) {286(d) 313(d) Bag Haverne Fændediget a&b Fændediget Fændediget Fændediget { Fændediget (u) {322 (U) 323 (u)

20 Adresse Noter 245d,b&c Fændediget b 246 Fændediget a 247 alle Bag Haverne 247 bogstaver 248a Havnenladsen 248(du) 251d 249(du) (du) 250(du) b Havnepladsen (d) 284(d) 254 Havnepladsen (d) 284(d) 256 Havnepladsen (d) 284(d) (d) 285(d) 257 Havnepladsen (d) 285(d) -:;~.f 258 Havnepladsen (d) 260a&b Havnepladsen ~ 286(u) (u) 261 Havnepladsen Havnepladsen (d) 263 Havnepladsen (d) 264 Havnepladsen l(u) a&c Havnepladsen { (u) 29l(du) 266a Havnepladsen (d) 264(d) 291(du) 267 Havnepladsen {264(d) 29l(du) (du) 268a Havnepladsen (du) 297 Havnenladsen l-j 252(d) 253(d) 284(d) '-

21 23 N O T E R l flyttedes huset tilbage på grunden af hensyn til opførelsen af en ny bro over åen. (Kjøge p. 31) nr. 2 og 3 bebyggedes 1787 som en grund. Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca nr. 7 og 8 er sammenlagt er tillagt et stykke af et tidligere Åstræde, forskelligt f~a det ~der 1963 nr. 15a&b nævnte. 9. Ejerne kendes fra ca a&b. Ejerne kendes fra ca Fælles ejer fra nr. Il, er en del af 1963 nr. 12b, men ikke identisk med denne; hvorimod 1863 nr. Il sandsynligvis er identisk med 1778 nr. 12 og 1682 nr Ejerne kendes fra ca Se også KjØge p. 79, a&b grundtaxten anfører efter 1778 nr. 17 at "her laa det gamle Åstræde" dette har en tid været medregnet til 1778 nr. 17, men ligger nu under 1963 nr. 16. r r, Ejerne kendes fra ca Ejerliste se Kjøge p. 39ff nr. 23 har endnu 1682 ligget øde efter branden 1633 (Kiøge Byes Grundtaxt 1682). 2). Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

22 Ejerne kendes fra ca Mellem 1778 og 1863 er 1778 nr. 31 delt og et stykke er lagt til 1778 nr. 32, se 1963 nr Se note nr. 31 er 1778 nr. 32 en del af 1778 nr. 31, samt et vænge, der hed Ng af byens jorder. (Realregister 1861-) x er fraskilt 1863 nr. 63, som er opstået ved sammenlægning af 1778 nr. 34 og et vænge N= 15, tidligere Ng 28 (Realregister 1861-). Den nuværende grund er 1863 nr. 34 en strimmel af 1863 nr Vestre del af 1863 nr. 35 er afgivet til dannelsen af Ågade, fra samme grund er lagt et stykke til 1863 nr. 34, se 1963 nr Her lå indtil 1857 "Hospitalens 12 Boliger" (Grundtaxt 1682), de såkaldte Steens Boder. 38. Tflg.Grundtaxt 1734 hørte "denne Blegdam til Landmaalingen under Roskilde Amt" (efter Cammer Co11egie Resolution ). Fra 1778 nr. 39 er fraskilt et vænge "glo nr." 29 af byens jorder (Realregister 1861-) i nyeste tid er til nugældende nr. 38 lagt matr.nr. 33f. 39. Grunden har ikke været matrikuleret som bygrund før Mellem 1863 og 1954 har grunden været delt i 39a,b og c, hvoraf b og c nu atter sammen med et stykke af 1963 nr. 48a er sammenlagt under nr. 39b. 48a er først i nyeste tid blev bygrund og har tidfigere ligget under Gl. Køgegård. 42. Den nøjagtige afg~nsning mellem de enkelte 1682 numre er det vanskeligt at fastslå. Se også note 43 og nr. 43 er formindsket med et stykke som er lagt til 1963 nr nr. 48 har sandsynligvis haft adgang fra Rebslagergade.

23 25 {" 1778 nr. 57 formodes at ligge her, tiltrods for at grunden iflg. realregister 1861 skulle ligge på 1963 nr. 48. Dette udsagn svækkes dog i realregisteret 1778 til : "Formodes henlagt under nr. 61" (d.v.s nr. 61, som er beliggende ud til Vestergade på den vestlige halvdel af 1963 nr. 48). Det ville være rimeligt at søge 1778 nr. 57 anbragt mellem 1778 nr. 56 og 58 som er beliggende henholdsvis på hjørnet af Skt. Gertrudsstr.æde og Rebslagergade og på hjørnet af denne og Vestergade. Der findes da også et skøde af fra daværende ejer af 1963 nr. 48 til ejeren af 1963 nr. 45 og 47, på "et stykke haugejord". Dette, sammenholdt med at 1778 nr. 57 i 1778 ejes af samme mand som ejer 1963 nr. 48, bekr.æfter i høj grad formodningen. 47. se også 1963 nr. 45b, c, d, e og g nr. 55 formodes at ligge på den bageste (nordlige) halvdel af 1963 nr. 48-(49), tiltrods for at realregister 1861 angiver grunden som identisk med 1963 nr. 72a og b. I realreåisteret 1822 anføres under nr. 55 "Formodes at være under dette N= da Grundtaxt Ng ikke i Skødet er anført". At der ikke kan være tale om identitet fremgår af at 1778 nr. 55 if1g. grundtaxt 1778 ejes af Ole Pedersen Værtshusmand mens 1963 nr. 72a og b. if1g. skøder og i dette tidsrum ejes af Charlotte Elisabeth Brasch sammen med 1963 nr. 6l. Det ville være rimeligt at søge 1778 nr. 55 anbragt mellem 1778 nr. 54 og nr. 54 er den sidste grund nummereret på nordsiden af Skt. Gertrudsstr.æde (del af 1963 nr. 78a), 1778 nr. 56 er beliggende på hjørnet af Skt. Gertrudsstr.æde og Rebslagergade (1963 nr. 45c). på sydsiden af Skt. Gertrudsstr.æde er der kun mulighed for at placere den på 1963 nr. 48-(49), da den ikke er identisk med 1963 nr. 72a&b, og da 1963 nr. 50a allerede før 1682 lå sammen med 1963 nr. 50b og var nummereret sammen med denne. Til bekr.æfte1se af denne formodning tjener at ovennævnte Ole Pedersen også ejer 1778 nr (1963 nr. 48). 49. Se Note Ejerne kendes fra ca nr. 82 og 83 har fælles ejer fra Ejerne kendes for 1682 nr. 82 fra ca Ejerne kendes for 1682 nr. 83 fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

24 Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Se også note Angående resten af 1778 nr. 85, se 1963 nr Angående resten af 1778 nr. 85, se 1963 nr Grunden handles gennem en lang år~kke indtil 1787 sammen med 1963 nr. 61. Se note nr har ligget med facade mod Nyportst~e, mens 1682 nr er grundene ud mod Skt. Gertrudsst~e. 79. Se Kjøge p a.G~sernemellem grundene 80-84a er noget usikre nr. 90 anføres i realregisteret 1778, som hørende sammen med 1778 nr. 52 og 53 under navn af "Schultzes Vænge". Se 1963 nr nr. 143 er sandsynligvis ikke hele 1963 nr. 91, men kun den del af grunden der vender ud mod St. Kirkest~e. Muligvis er 1682 nr. 165 slet ikke en selvstændig grund, men et fælles nr. for 163 og 164. Se 196J nr Se 1963 nr. 123b&c Hertil hører vistnok en del af 1778 nr. 135, se 1963 nr Se note Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

25 er et stykke af 1778 nr. 126 lagt til 1778 nr. 127, se 1963 nr Ejerne kendes fra ca Se note 109. Ejerne kendes fra ca Samtidig med at 1682 nr. 146 deles i 1778 nr. 128 og 129 afgives et stykke til 1778 nr. 130, se 1963 nr. 112a Se note nr. 132 deles i 1863 nr. 114 og 116, se 1963 nr Se note nr. 119 er 1927 delt i 119a og 119b, hvoraf 119b er lagt til nugældende nr. 120, se denne. Ejerne kendes fra ca Se note nr. 121 deles i 1778 nr. 101 og 102, se 1963 nr nr. 117 og 118 slås 1778 sammen til 1778 nr. 98, som deles i 1863 nr. 92a og 123b, se 1963 nr. 92 a Se note nr. 144 deles i 1863 nr. 129 og 130, samt muligvis også Se note nr. 146 deles i 1863 nr. 132 og 133, 1863 nr. 133 er senere delt og et stykke er lagt til 1863 nr. 132, som derefter har fået nr. 132 a, resten af 1863 nr. 133 er lagt til 134, se 1963 nr Se note nr. 185 deles i 1778 nr , hvoraf 168 bliver til 1963 nr. 143, se denne.

26 " Se note 141. " nr. 149 er 1778 nr. 174 plus en del af 1778 nr. 175, hvoraf resten ligger til 1963 nr. 150, se denne Se note nr. 193 og 194 er lagt sammen til 1778 nr. 176, fra denne er udskilt stykker lagt til 1963 nr. 154a&b og 156, se disse Se note Se note nr. 157 er delt i a, b&c, hvoraf b er tillagt 1963 nr. 158, se denne Se note nr. 186, der var "Den latinske skole og klokkerens residentz" har ligget langs 1963 nr. 161, imellem denne og alleen over Kirkepladsen. Selve Kirkepladsen har ikke været nummereret før a nr. 165 er Nørregade 31, samt de bagved liggende grunde i Kirkestr.æde: 1778 nr nr. 135 og 136 er grunde ud til Kirkest~de nr. 163 er nordsiden af Katekismusgade nr. 164 og 168 er grunde i Nørregade. Ejerne kendes fra ca. 1610, dog kun af hovedmatriklen 1682 nr b. Se note Ejerne kendes fra ca "168. Ejerne kendes fra ca. lb40. Se også 1963 nr. 165 a. 169a. Se også 1963 nr. 165b og 169b. 169b nr. 169 bestod af 1963 nr. 165b, 169a&b. Se ovenfor 1963 nr. 165b og 169a.

27 Se også 1963 nr Se også 1963 nr nr. 187 er tillagt dele af 1863 nr. 185 og 186, se 1963 nr. 185a og 186b nr. 188 er delt l 1963 nr. 188a og 188b Til 1863 nr. 189 er lagt en del af 1863 nr nr. 189 er ikke hele 1778 nr. 208, hvoraf en del er tillagt 1863 nr Se note nr. 191 er tillagt et stykke af 1863 nr. 193 kaldet 193b. Se 1963 nr. 193a&e En del af 1863 nr. 193 er som nr. 193b lagt til nuværende nr. 191b nr. 194 er delt i 194a og b, hvoraf 194b nu er delt imellem 1963 nr. 195b og 195e Se også 1963 nr Se også 1963 nr. 195a, b&e Til 1863 nr. 206 er lagt et stykke af 1963 nr. 208 og et lille stykke af 207 (kaldet 207d) Et lille stykke af 1863 nr. 207 er tillagt 1863 nr. 206 i nyeste tid En del af 1863 nr. 208 er lagt til 1863 nr. 206, se 1963 nr. 206a&b et andet stykke er lagt til1863 nr. 209, se 1963 nr. 209a, e&g Til 1863 nr. 209 er lagt et stykke af 1863 nr. 208, se 1963 nr. 208a, b, e, e&g.

28 nr. 211e er en del af 1863 nr. 211 lagt til en del af 1863 nr Resten af 1863 nr. 211 er nu en del af 1963 nr. 216, se denne En del af 1863 nr. 212 er nu del af 1963 nr. 211a&e. En del af 1863 nr. 224 er nu del af 1963 nr Se også 1963 nr. 224a Se også 1963 nr. 209a, c&g samt 211a&e Se også 1963 nr. 209a, c&g, samt Se også 1963 nr. 209a, c&g Se også 1963 nr. 223a Se også 1963 nr. 222a Fra 1863 nr. 224 er lagt stykker til 1963 nr. 212, 225 og 227a Til 1863 nr. 225 er lagt et stykke af 1863 nr. 224, se 1963 nr. 224a Til 1863 nr. 227 er lagt et stykke af 1863 nr. 224, se 1963 nr. 224a. Et stykke af 1863 nr. 227 er nu en del af 1963 nr. 228, se denne Se også 1963 nr. 227a&b Ejerne kendes fra ca Se også 1963 nr. 233a Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Se også 1963 nr. 238b.

29 31 238b. Se også 1963 nr nr. 238 er identisk med 1778 nr. 286 og 294, gr.ænsen mellem disse to grunde kendes ikke, men det er sandsynligt at 1778 nr. 294 falder nogenlunde sammen med 1963 nr. 238b Grunden er første gang matrikuleret som bygrund engang efter 1778 og er da nummereret ved tilføjelse til 1778 grundtaxtens numre Som note Som note Matrikuleret som bygrund Kaldes 1805 Tøxens Strandvænge nr nr. 248 og 250 har sandsynligvis ikke været matrikuleret før, men ligget som haver, til nogle af byens største gårde Se også 1963 nr. 254, 256 og Se også 1963 nr. 252b, 256 og Se også 1963 nr. 252b, 254 og Se også 1963 nr. 256 og Se også 1963 nr. 256 og Se også 1963 nr Se også 1963 nr Se også 1963 nr. 266a Se også 1963 nr. 265a og 267. Den bageste del af 1863 nr er solgt fra til Jernbanens anlæggelse Se også 1963 nr. 265a&b, 266a og 268a Se også 1963 nr. 266a og Se også 1963 nr. 252b, 254 og 256.

30 ~8 [Dco t t t 91 }(i.rkegaard t t t O 0 O D D o ~DO?! c t.1 D D D o bd \. ~.. ~.\ -r Torvet Havneplodsen Havnen / ) J

31 Kort i 1: IfS7SO 22 -l- Torvet KiJrt i 1'4.000

32 J(Drt i f/.ooo &.0 HS1$f) o o D D o [ D Havneplodsen Havnen \5.0-9&.0 o J(nrti 1'4000 oc:o~.,~ ) / / al"'. " : : : / /'. ''li

33 Statens trykningskontor UIl 1 '.1 6U

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vestergade 51, Aarhus C

Vestergade 51, Aarhus C Vestergade 51, Aarhus C Velrenommeret restaurant Marco Polo til afståelse Samlet etageareal: 237 m² - heraf 172 m² restaurant og 65 m² kælder Klar til brug restaurant i Aarhus C Beliggende i gåafstand

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

Skolerne i Køge 200 år

Skolerne i Køge 200 år Skolens udvikling i Køge gennem 200 år I 2008 fylder Køge Kommunes skolevæsen 200 år. Den 2. november 2008 er det 200 år siden at Køge grundlagde den første skole med almindelig, gratis skolegang for børn

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

TIL SALG FUSSINGSVEJ 8 8700 HORSENS

TIL SALG FUSSINGSVEJ 8 8700 HORSENS TIL SALG FUSSINGSVEJ 8 8700 HORSENS 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 1138 Horsens Bygrunde. BELIGGENDE: Fussingsvej 8 8700 Horsens KOMMUNE: Horsens kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Vejen Miniby er et besøg værd

Vejen Miniby er et besøg værd J/ &s 2no? w & Miniby fylder år VEJEN: Når Vejen Miniby på torsdag afvikler sin årlige generalf orsamling, fylder foreningen samtidig fem år. Efter en lang og sej start er der nu rigtig gang i byggeriet,

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Nedlagte bygninger/frederikshavn Kommune. Beliggenhed Matr. Nr. Ejerlav Datering Kasse nr.

Nedlagte bygninger/frederikshavn Kommune. Beliggenhed Matr. Nr. Ejerlav Datering Kasse nr. Nedlagte bygninger/frederikshavn Kommune Beliggenhed Matr. Nr. Ejerlav Datering Kasse nr. Agervej 40 35 hv Strandby by, Elling 1980-1998 1 Agervej 42 35 hx Strandby by, Elling 1981-1984 1 Agnetevej 20

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Tingvej 11 2300 København S Sagsnummer: 11403289 Erhverv Poul Erik Bech Bremerholm 29 1069 København K Tlf. 33301000 114@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Pris Arealer Kontant kr. 6.700.000

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer Grundejerforeningen Nørhede Vest Udvalget for veje og fællesarealer September 2009 Orientering til samtlige grundejere i Nørhede Vest Ved generalforsamlingen i 2007 blev der nedsat et udvalg, som skulle

Læs mere

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat Kabinetsordrer Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat fra en konservativ lidt langsommelig stat til et moderne oplystmønstersamfund

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Salg af rådhusgrunden og tre nabogrunde i Auning by

Salg af rådhusgrunden og tre nabogrunde i Auning by Norddjurs Kommune Salg af rådhusgrunden og tre nabogrunde i Auning by Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for projektet. Beskrivelse af området.1 Beliggenheden. Eksisterende bygninger, mv. 3. Salgsbetingelser

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE Ved forretningen den xx mødte: For Fredensborg Kommune: Dato: xx Sagsnr.: Indvarsling til åsteds- og forligsforretning

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere