Køge købstads bygrunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge købstads bygrunde"

Transkript

1 Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde Ved Torben Witt Nationalmuseets købstadundersøgelser 1964

2 Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde Ved Torben Witt Nationalmuseets købstadundersøgelser 1964

3 Under købstadundersøgelsernes arbejde i Køge opstod ret hurtigt ønsket om i en oversigtsmæssig form, at kunne følge de enkelte grundes udviklingshistorie. Ved hjælp af jævnføringsregistret over Køge købstads bygrunde skulle dette være muligt. Ved at sammenholde registrets oplysninger med kortet kan man få en oversigt over den enkelte grunds placering og de ændringer, arealet har undergået gennem tiden. Stud.mag. Torben Witt, der har udført arkivarbejdet i forbindelse med undersøgelserne i Køge, havde efter gennemarbejdning af en ~kke matrikelnumre fået et grundigt kendskab til materialet. Det var derfor nærliggende, at udvide arbejdsfeltet, så det omfattede samtlige matrikelnumre, og på dette grundlag een gang for alle at udarbejde et jævnføringsregister over alle bygrundene. Resultatet foreligger hermed, og det er mit håb, at registret må blive betragtet og brugt som et hjælpemiddel i arbejdet med Køge bys historie. Jeg takker Torben Witt, fordi han påtog sig den store og genstridige oogave, det er, at udrede de uafladeligt skiftende og ofte vanskeligt forklarlige grundforhold og at opstille dem i et overskueligt skema. For en del af matrikelnumrene findes der ejerlister. Langt de fleste af disse er udarbejdet af genealog Wilhelm von Antoniewitz, som jeg takker, fordi han med stor beredvillighed har stillet sine omfattende arkivstudier til rådighed for Nationalmuseet. Poul Strømstad

4 5 Ved arbejdet med bygningsundersøgelser i vore købstæder vil man ofte stå overfor store vanskeligheder, hvis man ønsker at finde de arkivalier, der har betydning for en enkelt bygnings historie. Nok er lange ~kker af arkivalier bevaret, men det er vanskeligt at identificere de huse, som de omhandler. r Køge har man siden ca anvendt grundtaksthumrene som identifikationsmiddel i skøder og panteobligationer, taksationer, vurderinger og synsforretninger, indtil man o indførte matrikelnumre. Næ~rende liste, som jævnfører disse numre (grundtakst 1682, grundtakst 1778 og matrikel 1863) skulle derfor give en slags nøgle til disse arkivaliegrupper. Ved udarbejdelsen er anvendt: l. Matrikelkort over KØge KØbstads Bygrunde, trykt 1954 ajourført september (Original i Matrikeldirektoratet). 2. Matrikelkort over Kjøge Kjøbstad, stadfæstet i henhold til lov af (Original i Matrikeldirektoratet). 3. "Kj øge Byes Grundtaxt Anno 1682". (LA.Sj. Køge Rådstuearkiv. r pakken: Dokumenter KØge bys grundtaxt og landmålingsmatriklen vedkommende ). 4. "Kjøge Byes Grundtaxt 1778". (r samme pakke). 5. Realregister til Køge KØbstads Skøde- og Pantebøger (Køge Dommerkontor). 6. Et antal ejerlister udarbejdet af genealog Wilhelm von Antoniewitz. (Hvor der i noterne er oplysninger om ejerne, er disse hovedsagelig hentet fra de omtalte lister). Til kontrol er yderligere anvendt: 1. "Kjøge Byes Grund Taxt" (1734) (r ovennævnte pakke). 2. Køge bys bygningers taxering 1736 (r ovennævnte pakke). 3. "Realregister over Adkomster og Hæftelser paa faste Ejendomme i KjØge Kjøbstad ". (LA.Sj., Køge Byfogedarkiv). 4. "Real- og Nominalregister til Skjøde og Panteprotokollerne ". (LA. Sj., Køge Byfogedarkiv). 5. Brandtaksationsprotokoller for Køge (LA.Sj. Køge Rådstuearkiv). Fremgangsmåden har i hovedt~kkene været denne: Ved sammenligning mellem matrikelkort 1863 og 1963 fandt man de enkelte nuværende grundes bestanddele

5 6 og numrene på disse i Numrene falder i mange tilfælde sammen med de nuværende, da byen sidst er ommatrikuleret o efter loven af Hvad der er sket af ændringer siden er udført som tilføjelser til denne matrikulering. Hvilke numre de enkelte grunde havde før 1863 har kunnet ses af Realregister , som er opstillet efter de numre, man gav grundene ved ommatrikuleringen Ved ommatrikuleringen 1863 er de nye numre blot blevet tilføjet. Fra l778-numrene til l682-numrene er vejen ligeså enkel, idet man i l778-grundtaksten, "for at forebygge Forvirring i Fremtiden", ved udfærdigelsen har skrevet "de gamle numre" i en kolonne, "de nye" i en anden. Imidlertid viste der sig meget hurtigt problemer under arbejdet, idet der i en lang ~kke tilfælde var sket ændringer med grundene mellem to matrikuleringer, således at den grund, som i begyndelsen havde et bestemt nummer, ingenlunde var identisk med den grund, som i slutningen af perioden havde samme nummer. Der kan være tale om både tillægning til og fraskillelse fra de enkelte grunde, eller begge dele i forening. Sådanne ændringer i grundenes udst~kning har ikke konsekvent kunnet registreres i alle tilfælde, da den undersøgelse, vi har igang, derved ville blive forudsætningen for det hjælpemiddel til undersøgelsen, vi her har fremstillet. Registreringen er derfo~ kun gennemført, hvor der Då grund af uoverensstemmelser mellem de enkelte kilder var en tegrundet mistanke om, at ændringer havde fundet sted. I disse tilfælde vil det være bemærket i noterne. Derfor må listens oplysninger altså tages med det forbehold, at der kan være sket forandringer med grundene i ~erioderne og , som ikke fremgår af teksten. Endnu må bemærkes at l682-grundtakstens numre muligvis ikke er samtidige med selve grundtaksten. Der findes nemlig i Rigsarkivet et eksem~lar af Køge bys grundtakst 1682, forsynet med nummerering for hvert kvarter for sig, mens det i Landsarkivet odbevarede eksemplar har fortløbende nummerering for hele byen. Landsarkivets eksemdlar er sidst i heftet forsynet med en forsikring om at skulle være enslydende med eksemplaret i Det kongelige Renteeammer, (hvil-

6 r 7 ket formodentlig er det, der nu oobevares i Rigsarkivet), men er det altså ikke, hvilket kunne tyde på at numrene i begge tilfælde er senere tilføjelser, hvad de da også godt kunne se ud til at være efter skrift og blækfarve at d~mme. I skøde- og panteprotokollerne findes matrikelnumre første gang omtalt omkring Listen er opstillet således at man for overskuelighedens skyld har 1963 nummeret længst til venstre. Derefter følger den nuværende adresse, og derefter 1863-, og l682-numrene i Ved numrene kan være tilføjet: ~kkefølge. () hvilket betyder at den nuværende grund er lig denne grund plus noget mere. (d) at den nuværende grund er en del af denne grund. (u) betyder at grunden det pågældende år er ubebygget. Yderst til højre er med henvist til noterne, der findes efter listen, opstillet efter nugældende matrikelnummer. Kjøge = A. Petersen: Kjøge Bys Historie, Kbhvn Torben Witt

7 Adresse Noter l Brogade 26 l l l 2 2 Brogade 24 2 {~ 3 3 Brogade Brogade Brogade Brogade () {~() 7 Brogade Brogade lo 9 Brogade lo 9 lo 11 lo Brogade 8 lo a&b Brogade 4-6 { Torvet Torvet Torvet a&b Torvet { (u) 18(u) rs Torvet (u) 20(u) 20(d) Torvet (d) Torvet 23 ls} 19 Torvet (u) 23(u) 20 Vestergade 1-3 {~~ 22 Vestergade Vestergade

8 Adresse Noter 24 Vestergade Vestergade Il Vestergade Vestergade { Vestergade Vestergade Vestergade l(d) 33(d) 31 Vestergade (u) 34() 32 Vestergade x Vestergade 29 33(d) alle Aagade - F.C. Hansensvej 33(d) bogsta- Jernstøbervænget - Vesterver~ x. gade. 34 Vestergade 31 34() 35() 37() 35g,d&e Aagade l 35(d) {3 6 } 38 if 37(u) (d) 39(u) (d) 36 Kirkegården i Vestergade Vestergade i. 39(d) 4l(d) 38) 39a&b Vestergade () 40(). 40 Vestergade (u) {42(U) Vestergade

9 Adresse Noter 42a,b, Vestergade 30, Rebslager c&d. gades vestside - Skt. Ger- 43(d) 44(d) 46(d) trudsst~es nordside mel- 46(u) f9 lem 77b og 78a, samt vest 50 (Ul for (u) 52(u) 53(u) 58(u) J59 60 l Vestergade 28 43(d) 44(d) 46(d) 44 Vestergade b,c,d, Rebslagergades østside 45(d) e&g (d) 71(d) 59(d) ned) 70 60(d) 73(d) 47 Vestergade (d) 58(d) ned) 46( ) 59(d) 72(d) 47( ) 60(d) 73 (d) 48 Vestergade (d)7 61 t66 67 { r 49 Vestergade 18 r 4 9 } 55(d)? a&b Vestergade Vestergade Vestergade

10 Adresse Noter 53 Vestergade lo Vestergade Vestergade Vestergade Torvet Torvet Torvet Torvet Torvet Nyportstræ.de l Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de Nyportstræ.de (d) 100(d) 71 Skt. Gertrudsstræ.de (d) 100(d) 72a&b Skt. Gertrudsstræ.de Skt. Gertrudsstræ.de Skt. Gertrudsstræ.de

11 Adresse Noter 76 Skt. Gertrudsstr.æde a&b Skt. Gertrudsstræde { a Nyportstr.æde r(u) {63(u) Nyportstr.æde Nyportstr.æde rj (u) 81 Nyportstr.æde (u) Nyportstr.æde Nyportstræde (u) a&b Nyportstræde 35a&b l(u) {108(U) 109(u) Nyportstræde Nyportstræde Nyportstræde { I.. 88a&b Nyportstræde (u) {115(u) 116(u) 89a&b Nyportstræde (u) Kirkegården mellem St.Kir- 90 kest~de og Nyportst~de (u) (u) a Nyportstræde 32 92a 98(du) {117 (d) 118(u)

12 Adresse Noter 92b Laugshusgade Il 92b Nyportstræde Nyports træde Nyportstræde Nyportstræde Nyportstræde (u) Nyportstræde {III (u) 130 1!2(u) 99 Nyportstræde {113(u) 13l(u) (u) 100 Nyportstræde lo Nyportstræde () 134() 102 Nyportstræde (d) 135(d) 103 Torvet {1l9(U) &107 Torvet Kirkestræde Torvet Kirkestræde Kirkestræde (d) 144(d) 110 Kirkestræde () 145() 111 Kirkestræde Il 111 { (d) a&c Kirkestræde { Nyportstræde ()

13 Adresse Noter 113 Kirkestræde Kirkestræde (d) 149(d) 115 Kirkestræde Ll.Kirkestræde (d) 149(d) 117 Kirkestræde Kirkestræde a Kirkestræde (d) {136(d) 153(d) Kirkestræde () 138() 154() 121 Laugshusgade l(d) 122 Laugshusgade a(u) Laugshusgade a {104(U) 123(u) b&c Laugshusgade 8 123b 98(du) {117 (d) 118(u) 124 Laugshusgade { Laugshusgade (d) 126 Kirkestræde 31a&b 126 { Kirkestræde Kirkestræde Kirkestræde {144(d) 163(d) Kirkestræde (d) 163(d)

14 Adresse Noter 131 Kirkestræde a Kirkestræde l 133(d~ 146(d) 167(d) 134 Kirkestræde (d) 146(d) 167(d) (u) 140b Kirkestræde {i~~} 182 f8 J 140a&b a Kirkestræde } 185(d) Kirkestræde (d) 144 Kirkestræde lo Kirkestræde 8 14S Kirkestræde Kirkestræde Torvet a Torvet () 191() lso Torvet lo (d) 192(d) ls1 Torvet 6-8 lsl 176(d) {193(d) ls Torvet 4 ls ls4a&b Torvet {19 6 Nørregade l (d) (d)

15 Adresse Noter 156 Nørregade (d) {193(d) 194(d) 157a&c Nørregade 5a&b 157(d) 181(d) {201(d) Nørregade 7 157(d) 181(d) {201(d) 202 { Nørregade Nørregade Il Nørregade l62 Kirkepladsen (u) 208() Nørregade 165a Nørregade f (u) 174(u) 154(u) { { (d) 190(d) 212(d) 165b Kirkestræde / 169(d) 191(d) 212(d) østsiden 166 Nørregade Nørregade Nørregade (d) 190(d) 212(d) 169a Nørregade (d) 191(d) 213(d)

16 Adresse Noter 169b Kirkestræde (d) ra (u) 151(u) a Nørregade (d) 202(d) 216(u) (d) 186b Nørregade (d) 204(d) 218(d) 187 Nørregade ( ) 205() ( (d) e a Bjerggade 188(d) 225(u) 246 vestside 227(u) 249 \ (u) ( (u) 257(u) (u) '- 188b Nørregade (d) a&b Nørregade () {208(d) 224(d) 226 {24 248(u) 7 190a Nørregade (d) 209() 225() 191a&b Nørregade () 210() {226(U) ( ) Bjerggade a&b Nørregade

17 Adresse Noter 193a&c Nørregade (d) 213 fz 224(u) 229 {2 3 O 231 CZ a Nørregade (d) a,b&c Nørregade (d) 223(du) 24l(d) Jernbanegade f (d) 220(u) (dl Nørregade Jernbanegade Jernbanegade Jernbanegade Jernbanegade (d). 233(d) 206a&b Jer!1banegade () 23l() 265() 207a,b&c Nørregade (d) ( ~5~ a,b,c, Nørregade lo 208(d) f)o(u) r 262 e&g. Jernbanegade Huitfe1dtsvej

18 Adresse Noter 209a,c&g Nørregade 8 209() Huitfe1dtsvej n (d) (d) 251(d) 281(d) 252(d) 282(du) 210 Nørregade a&e Nørregade 4 211(d) (d) 278(d) 212 Nørregade {24 Torvet l Bygårdsstræde 4 224(d) 272(d) 297(d) 216 Bygårdsstræde (d) 278(d) 215l > 279(d) 217J (d) (d) 281(d) 211(d) 242(d) 276(d) 220 Bygårdsstræde (d) 281(d) 221 Huitfe1dtsvej l., (d) 282(d) 222a Bygårdsstræde (d) 223a Bygårdsstræde (d) 224a Torvet 3 224(d) 272(d) 297(d) 225 Torvet 5 225() 273() 298() 226 Torvet a&b Torvet 9 227(d) 275(d) 300(d ) 228 Brogade l 228() 276() 301()

19 Adresse Noter 230b Brogade b Bag Haverne 23l(d) 279(d) 304(d) 232 Brogade a Brogade (d) 279(d) 304(d) 233(d) 281(d) {3 06 (d) b Brogade (d) 28l(d) p06(d) Brogade a&b Brogade { Brogade Brogade (d) {286(d) 313(d) b Fændediget, hjørnet af 238(d) {286(d) 313(d) Bag Haverne Fændediget a&b Fændediget Fændediget Fændediget { Fændediget (u) {322 (U) 323 (u)

20 Adresse Noter 245d,b&c Fændediget b 246 Fændediget a 247 alle Bag Haverne 247 bogstaver 248a Havnenladsen 248(du) 251d 249(du) (du) 250(du) b Havnepladsen (d) 284(d) 254 Havnepladsen (d) 284(d) 256 Havnepladsen (d) 284(d) (d) 285(d) 257 Havnepladsen (d) 285(d) -:;~.f 258 Havnepladsen (d) 260a&b Havnepladsen ~ 286(u) (u) 261 Havnepladsen Havnepladsen (d) 263 Havnepladsen (d) 264 Havnepladsen l(u) a&c Havnepladsen { (u) 29l(du) 266a Havnepladsen (d) 264(d) 291(du) 267 Havnepladsen {264(d) 29l(du) (du) 268a Havnepladsen (du) 297 Havnenladsen l-j 252(d) 253(d) 284(d) '-

21 23 N O T E R l flyttedes huset tilbage på grunden af hensyn til opførelsen af en ny bro over åen. (Kjøge p. 31) nr. 2 og 3 bebyggedes 1787 som en grund. Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca nr. 7 og 8 er sammenlagt er tillagt et stykke af et tidligere Åstræde, forskelligt f~a det ~der 1963 nr. 15a&b nævnte. 9. Ejerne kendes fra ca a&b. Ejerne kendes fra ca Fælles ejer fra nr. Il, er en del af 1963 nr. 12b, men ikke identisk med denne; hvorimod 1863 nr. Il sandsynligvis er identisk med 1778 nr. 12 og 1682 nr Ejerne kendes fra ca Se også KjØge p. 79, a&b grundtaxten anfører efter 1778 nr. 17 at "her laa det gamle Åstræde" dette har en tid været medregnet til 1778 nr. 17, men ligger nu under 1963 nr. 16. r r, Ejerne kendes fra ca Ejerliste se Kjøge p. 39ff nr. 23 har endnu 1682 ligget øde efter branden 1633 (Kiøge Byes Grundtaxt 1682). 2). Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

22 Ejerne kendes fra ca Mellem 1778 og 1863 er 1778 nr. 31 delt og et stykke er lagt til 1778 nr. 32, se 1963 nr Se note nr. 31 er 1778 nr. 32 en del af 1778 nr. 31, samt et vænge, der hed Ng af byens jorder. (Realregister 1861-) x er fraskilt 1863 nr. 63, som er opstået ved sammenlægning af 1778 nr. 34 og et vænge N= 15, tidligere Ng 28 (Realregister 1861-). Den nuværende grund er 1863 nr. 34 en strimmel af 1863 nr Vestre del af 1863 nr. 35 er afgivet til dannelsen af Ågade, fra samme grund er lagt et stykke til 1863 nr. 34, se 1963 nr Her lå indtil 1857 "Hospitalens 12 Boliger" (Grundtaxt 1682), de såkaldte Steens Boder. 38. Tflg.Grundtaxt 1734 hørte "denne Blegdam til Landmaalingen under Roskilde Amt" (efter Cammer Co11egie Resolution ). Fra 1778 nr. 39 er fraskilt et vænge "glo nr." 29 af byens jorder (Realregister 1861-) i nyeste tid er til nugældende nr. 38 lagt matr.nr. 33f. 39. Grunden har ikke været matrikuleret som bygrund før Mellem 1863 og 1954 har grunden været delt i 39a,b og c, hvoraf b og c nu atter sammen med et stykke af 1963 nr. 48a er sammenlagt under nr. 39b. 48a er først i nyeste tid blev bygrund og har tidfigere ligget under Gl. Køgegård. 42. Den nøjagtige afg~nsning mellem de enkelte 1682 numre er det vanskeligt at fastslå. Se også note 43 og nr. 43 er formindsket med et stykke som er lagt til 1963 nr nr. 48 har sandsynligvis haft adgang fra Rebslagergade.

23 25 {" 1778 nr. 57 formodes at ligge her, tiltrods for at grunden iflg. realregister 1861 skulle ligge på 1963 nr. 48. Dette udsagn svækkes dog i realregisteret 1778 til : "Formodes henlagt under nr. 61" (d.v.s nr. 61, som er beliggende ud til Vestergade på den vestlige halvdel af 1963 nr. 48). Det ville være rimeligt at søge 1778 nr. 57 anbragt mellem 1778 nr. 56 og 58 som er beliggende henholdsvis på hjørnet af Skt. Gertrudsstr.æde og Rebslagergade og på hjørnet af denne og Vestergade. Der findes da også et skøde af fra daværende ejer af 1963 nr. 48 til ejeren af 1963 nr. 45 og 47, på "et stykke haugejord". Dette, sammenholdt med at 1778 nr. 57 i 1778 ejes af samme mand som ejer 1963 nr. 48, bekr.æfter i høj grad formodningen. 47. se også 1963 nr. 45b, c, d, e og g nr. 55 formodes at ligge på den bageste (nordlige) halvdel af 1963 nr. 48-(49), tiltrods for at realregister 1861 angiver grunden som identisk med 1963 nr. 72a og b. I realreåisteret 1822 anføres under nr. 55 "Formodes at være under dette N= da Grundtaxt Ng ikke i Skødet er anført". At der ikke kan være tale om identitet fremgår af at 1778 nr. 55 if1g. grundtaxt 1778 ejes af Ole Pedersen Værtshusmand mens 1963 nr. 72a og b. if1g. skøder og i dette tidsrum ejes af Charlotte Elisabeth Brasch sammen med 1963 nr. 6l. Det ville være rimeligt at søge 1778 nr. 55 anbragt mellem 1778 nr. 54 og nr. 54 er den sidste grund nummereret på nordsiden af Skt. Gertrudsstr.æde (del af 1963 nr. 78a), 1778 nr. 56 er beliggende på hjørnet af Skt. Gertrudsstr.æde og Rebslagergade (1963 nr. 45c). på sydsiden af Skt. Gertrudsstr.æde er der kun mulighed for at placere den på 1963 nr. 48-(49), da den ikke er identisk med 1963 nr. 72a&b, og da 1963 nr. 50a allerede før 1682 lå sammen med 1963 nr. 50b og var nummereret sammen med denne. Til bekr.æfte1se af denne formodning tjener at ovennævnte Ole Pedersen også ejer 1778 nr (1963 nr. 48). 49. Se Note Ejerne kendes fra ca nr. 82 og 83 har fælles ejer fra Ejerne kendes for 1682 nr. 82 fra ca Ejerne kendes for 1682 nr. 83 fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

24 Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Se også note Angående resten af 1778 nr. 85, se 1963 nr Angående resten af 1778 nr. 85, se 1963 nr Grunden handles gennem en lang år~kke indtil 1787 sammen med 1963 nr. 61. Se note nr har ligget med facade mod Nyportst~e, mens 1682 nr er grundene ud mod Skt. Gertrudsst~e. 79. Se Kjøge p a.G~sernemellem grundene 80-84a er noget usikre nr. 90 anføres i realregisteret 1778, som hørende sammen med 1778 nr. 52 og 53 under navn af "Schultzes Vænge". Se 1963 nr nr. 143 er sandsynligvis ikke hele 1963 nr. 91, men kun den del af grunden der vender ud mod St. Kirkest~e. Muligvis er 1682 nr. 165 slet ikke en selvstændig grund, men et fælles nr. for 163 og 164. Se 196J nr Se 1963 nr. 123b&c Hertil hører vistnok en del af 1778 nr. 135, se 1963 nr Se note Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca

25 er et stykke af 1778 nr. 126 lagt til 1778 nr. 127, se 1963 nr Ejerne kendes fra ca Se note 109. Ejerne kendes fra ca Samtidig med at 1682 nr. 146 deles i 1778 nr. 128 og 129 afgives et stykke til 1778 nr. 130, se 1963 nr. 112a Se note nr. 132 deles i 1863 nr. 114 og 116, se 1963 nr Se note nr. 119 er 1927 delt i 119a og 119b, hvoraf 119b er lagt til nugældende nr. 120, se denne. Ejerne kendes fra ca Se note nr. 121 deles i 1778 nr. 101 og 102, se 1963 nr nr. 117 og 118 slås 1778 sammen til 1778 nr. 98, som deles i 1863 nr. 92a og 123b, se 1963 nr. 92 a Se note nr. 144 deles i 1863 nr. 129 og 130, samt muligvis også Se note nr. 146 deles i 1863 nr. 132 og 133, 1863 nr. 133 er senere delt og et stykke er lagt til 1863 nr. 132, som derefter har fået nr. 132 a, resten af 1863 nr. 133 er lagt til 134, se 1963 nr Se note nr. 185 deles i 1778 nr , hvoraf 168 bliver til 1963 nr. 143, se denne.

26 " Se note 141. " nr. 149 er 1778 nr. 174 plus en del af 1778 nr. 175, hvoraf resten ligger til 1963 nr. 150, se denne Se note nr. 193 og 194 er lagt sammen til 1778 nr. 176, fra denne er udskilt stykker lagt til 1963 nr. 154a&b og 156, se disse Se note Se note nr. 157 er delt i a, b&c, hvoraf b er tillagt 1963 nr. 158, se denne Se note nr. 186, der var "Den latinske skole og klokkerens residentz" har ligget langs 1963 nr. 161, imellem denne og alleen over Kirkepladsen. Selve Kirkepladsen har ikke været nummereret før a nr. 165 er Nørregade 31, samt de bagved liggende grunde i Kirkestr.æde: 1778 nr nr. 135 og 136 er grunde ud til Kirkest~de nr. 163 er nordsiden af Katekismusgade nr. 164 og 168 er grunde i Nørregade. Ejerne kendes fra ca. 1610, dog kun af hovedmatriklen 1682 nr b. Se note Ejerne kendes fra ca "168. Ejerne kendes fra ca. lb40. Se også 1963 nr. 165 a. 169a. Se også 1963 nr. 165b og 169b. 169b nr. 169 bestod af 1963 nr. 165b, 169a&b. Se ovenfor 1963 nr. 165b og 169a.

27 Se også 1963 nr Se også 1963 nr nr. 187 er tillagt dele af 1863 nr. 185 og 186, se 1963 nr. 185a og 186b nr. 188 er delt l 1963 nr. 188a og 188b Til 1863 nr. 189 er lagt en del af 1863 nr nr. 189 er ikke hele 1778 nr. 208, hvoraf en del er tillagt 1863 nr Se note nr. 191 er tillagt et stykke af 1863 nr. 193 kaldet 193b. Se 1963 nr. 193a&e En del af 1863 nr. 193 er som nr. 193b lagt til nuværende nr. 191b nr. 194 er delt i 194a og b, hvoraf 194b nu er delt imellem 1963 nr. 195b og 195e Se også 1963 nr Se også 1963 nr. 195a, b&e Til 1863 nr. 206 er lagt et stykke af 1963 nr. 208 og et lille stykke af 207 (kaldet 207d) Et lille stykke af 1863 nr. 207 er tillagt 1863 nr. 206 i nyeste tid En del af 1863 nr. 208 er lagt til 1863 nr. 206, se 1963 nr. 206a&b et andet stykke er lagt til1863 nr. 209, se 1963 nr. 209a, e&g Til 1863 nr. 209 er lagt et stykke af 1863 nr. 208, se 1963 nr. 208a, b, e, e&g.

28 nr. 211e er en del af 1863 nr. 211 lagt til en del af 1863 nr Resten af 1863 nr. 211 er nu en del af 1963 nr. 216, se denne En del af 1863 nr. 212 er nu del af 1963 nr. 211a&e. En del af 1863 nr. 224 er nu del af 1963 nr Se også 1963 nr. 224a Se også 1963 nr. 209a, c&g samt 211a&e Se også 1963 nr. 209a, c&g, samt Se også 1963 nr. 209a, c&g Se også 1963 nr. 223a Se også 1963 nr. 222a Fra 1863 nr. 224 er lagt stykker til 1963 nr. 212, 225 og 227a Til 1863 nr. 225 er lagt et stykke af 1863 nr. 224, se 1963 nr. 224a Til 1863 nr. 227 er lagt et stykke af 1863 nr. 224, se 1963 nr. 224a. Et stykke af 1863 nr. 227 er nu en del af 1963 nr. 228, se denne Se også 1963 nr. 227a&b Ejerne kendes fra ca Se også 1963 nr. 233a Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Ejerne kendes fra ca Se også 1963 nr. 238b.

29 31 238b. Se også 1963 nr nr. 238 er identisk med 1778 nr. 286 og 294, gr.ænsen mellem disse to grunde kendes ikke, men det er sandsynligt at 1778 nr. 294 falder nogenlunde sammen med 1963 nr. 238b Grunden er første gang matrikuleret som bygrund engang efter 1778 og er da nummereret ved tilføjelse til 1778 grundtaxtens numre Som note Som note Matrikuleret som bygrund Kaldes 1805 Tøxens Strandvænge nr nr. 248 og 250 har sandsynligvis ikke været matrikuleret før, men ligget som haver, til nogle af byens største gårde Se også 1963 nr. 254, 256 og Se også 1963 nr. 252b, 256 og Se også 1963 nr. 252b, 254 og Se også 1963 nr. 256 og Se også 1963 nr. 256 og Se også 1963 nr Se også 1963 nr Se også 1963 nr. 266a Se også 1963 nr. 265a og 267. Den bageste del af 1863 nr er solgt fra til Jernbanens anlæggelse Se også 1963 nr. 265a&b, 266a og 268a Se også 1963 nr. 266a og Se også 1963 nr. 252b, 254 og 256.

30 ~8 [Dco t t t 91 }(i.rkegaard t t t O 0 O D D o ~DO?! c t.1 D D D o bd \. ~.. ~.\ -r Torvet Havneplodsen Havnen / ) J

31 Kort i 1: IfS7SO 22 -l- Torvet KiJrt i 1'4.000

32 J(Drt i f/.ooo &.0 HS1$f) o o D D o [ D Havneplodsen Havnen \5.0-9&.0 o J(nrti 1'4000 oc:o~.,~ ) / / al"'. " : : : / /'. ''li

33 Statens trykningskontor UIl 1 '.1 6U

Gadenavn: Husnr.: Udarbejdet af: 5-7 wva. Bjerget (Bjerggade) wva. Brogade. Brogade Matr.nr. 229A og B. wvaogps. Brogade Matr.nr. 230A og B.

Gadenavn: Husnr.: Udarbejdet af: 5-7 wva. Bjerget (Bjerggade) wva. Brogade. Brogade Matr.nr. 229A og B. wvaogps. Brogade Matr.nr. 230A og B. Udfærdiget afgenealog Wilhelm von Antoniewitz A 131 () og Gadenavn: Bjerget (Bjerggade) Matr.nr. 229A og B 1 3 Husnr.: Udarbejdet af: wwa ogps Matr.nr. 230A og B 3 ogps (samt Torvet 11) 4-6 ogps 5-7 9

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1 Københavns Skiftekommission

1 Københavns Skiftekommission 1 Københavns Skiftekommission Ulrich Alster Klug 2013 ulrich@dannebrog.biz, www.dannebrog.biz, www.dannebrog.biz/skifter/skifter_kbh.pdf På www.sa.dk => ArkivalierOnline under andre københavnske skifter

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til praktiserende landinspektører KORT & MATRIKELSTYRELSEN Juridisk Område Journalnr : 130-001/2002 Ref : trh Tlf : 35 87 55 44 Fax : 35 87 50 64 E-post : trh@kms.dk

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen?

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen? DIS-Danmark seminar 1246 i Helsinge 4. november 2006 Lægdsrulle foredrag / Workshop Ved Bodil og Niels www.bodilogniels.dk Udgangspunkt taget i Landsarkivets foldere og egne studier, samt hentet inspiration

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

GADEPROJEKTET Danish Family Search

GADEPROJEKTET Danish Family Search GADEPROJEKTET Danish Family Search Kompendium til en Workshop på Slægtshistorisk weekend arrangeret af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF) i samarbejde med DIS Danmark Slægtshistorisk

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Ejendomshistorie. Michael Dupont

Ejendomshistorie. Michael Dupont Ejendomshistorie Michael Dupont Hvad kan vi nå Matriklen 1844 Tingbøger på AO (indgangsmidler) Realregistre (indgangsmidler) Udtagne skødegenparter Skøde- og panteprotokoller Brandtaksationer Fæsteprotokoller

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse.

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse. Dyrkningshistorie og jordens værdisættelse i området ved Bromme Plantage. En opsummering af de tilgængelige kilder. Cand. mag. Karoline Baden Staffensen Projektarealet i Bromme Plantage omfatter dele af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Fortegnelse over ejendomme, der skal kloakeres, pålægges servitut eller separatkloakeres. Matr. nr. Ejerlav Note Postnr. Ejendomsadresse.

Fortegnelse over ejendomme, der skal kloakeres, pålægges servitut eller separatkloakeres. Matr. nr. Ejerlav Note Postnr. Ejendomsadresse. Erher S = Spildeandskloakeres S+R = for både spildeand og regnand SEP = Ejendom, der skal separatkloakeres Alleen 07 6b Lakkendrup By, Gudbjerg S x Alleen 11 17a Lakkendrup By, Gudbjerg ingen afløb, ikke

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Afsnit Teknisk standard Rumnummerering. Kolding og Fredericia Sygehuse

Afsnit Teknisk standard Rumnummerering. Kolding og Fredericia Sygehuse Afsnit Teknisk standard Rumnummerering Kolding og Fredericia Sygehuse 23-08-2011 Indholdsfortegnelse: 13.01 Rumnummer angivelse... 3 Rumnummer visning:... 3 Plan nummerering:... 3 Rumnummerering:... 3

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet

Landinspektør L blev frifundet Om en landinspektørs sagstilrettelæggelse i forbindelse med afgivelse af en lykke- og fromme-erklæring I en matrikulær sag om udstykning af to ejendomme, som skulle have adgang til offentlig vej via en

Læs mere

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Lokalhistorisk forening for Nykøbing Sjælland og omegn Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til Nykøbing og egnens historie, at arbejde for

Læs mere

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123.

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123. SVM2005 005 Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.19. Sb.nr. 123. Registrering af fem detektorfundne middelalderlige mønter fra Bonderup sydøst for Korsør. Fire mønter

Læs mere

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget.

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget. Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/00733-15 Side 1/10 Vejdirektoratets endelige afgørelse vedrørende din klage over Hedensted Kommunes

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Vordingborg 30. oktober 2008 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Vordingborg 30. oktober 2008 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Vordingborg 30. oktober 2008 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen Lægdsrulle manus Lægdsrullerne er et meget spændende arkivmateriale, ligesom kirkebøgerne. Dette foredrag

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Januar 2000 1 q 5 a 5 b 4 l 2 ag 4 k 2 c 24 b For at opnå en entydig betegnelse af alle jordlodder i Danmark har Kort & Matrikelstyrelsen besluttet,

Læs mere

TIPS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE

TIPS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE TIS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE Lahnsgade V Thriges lads j andsgade ade RUGÅRDSVEJ Thorsgade ERBRO Falen dværksvej ens ård Jarlsberggade VESTRE STATIONSVEJ Gerth ANSGARGADE Finlandgade Dronningensgade Odinsgade

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 53 1 Sammenfatning nr. er et bebygget

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v.

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. Byplanvedtægt for karreen Sankelmarksgade - Jernbanegade - Vin- gårdsgade - Bleggårdsgangen i Aalborg

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Rønne Ejendomshandel 56 95 68 86. Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk SALGSPROSPEKT

Rønne Ejendomshandel 56 95 68 86. Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk SALGSPROSPEKT Rønne Ejendomshandel 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk SALGSPROSPEKT Pilekroen, Allinge Restaurant/bar centralt i Allinge - mulighed for beboelse på 1.sal

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

BYPLANVEDTIEGT 11 ESBJERG UKOMMUNE FOR ET OMRADE VED STOREGADE~SPORTSVEJ~UGLVIGVEJ 00 NOVRUPVEJ

BYPLANVEDTIEGT 11 ESBJERG UKOMMUNE FOR ET OMRADE VED STOREGADE~SPORTSVEJ~UGLVIGVEJ 00 NOVRUPVEJ BYPLANVEDTIEGT 11 ESBJERG UKOMMUNE FOR ET OMRADE VED STOREGADE~SPORTSVEJ~UGLVIGVEJ 00 NOVRUPVEJ ESBJERG KOMMUNE Den 29,. december 196~ Rev 0 15,. august 1966. ~edtt11 St ore ad I medfør af by nr, 181 af

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Poul Erik Bech og Alex Lindsov v/chartis Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 22. februar

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller 7 Lægds- og søruller 7.1 Lægdsruller Lægdsrullen er listen over de drenge og mænd, der kan udskrives til hæren. Lægdsrullerne føres af den civile administration, som har udskrivningspligten. Hæren fører

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 371/2011 (1. afdeling) Andelsboligforeningen Marcussens Bro (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

t'tansiyretsen 1987 osta.:

t'tansiyretsen 1987 osta.: F~DNINQSSTY~ELSElj. p dr t'tansiyretsen 1987 osta.: Journal nr.: ~z~- rt-15/g'l Matr. nr.: ) g Z 9 d Amt... :,.+~ Ejer... : f~ {d ~k,l, ~ _ ~ hi~d Fredet --Xi k:l:asse. Ar: Emner: Ekspedition: Dato: ~jø~teriet

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

Partiel byplan. for et område af. Roskilde købstads bygrunde. i domsognet, beliggende mellem. Ringstedgade-Blågårdsstræde og. Borgediget-Byvolden

Partiel byplan. for et område af. Roskilde købstads bygrunde. i domsognet, beliggende mellem. Ringstedgade-Blågårdsstræde og. Borgediget-Byvolden Nr. 4 Partiel byplan for et område af Roskilde købstads bygrunde i domsognet, beliggende mellem Ringstedgade-Blågårdsstræde og Borgediget-Byvolden ROSKILDE Felix Mallers Bogtrykkeri v S. og V. Pedersen

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hammerum d. 2/ Til Herning Byråd. Ansøgning om ændring af tinglyst vejret på matrikel 1n og 1o/1z i Hammerum

Hammerum d. 2/ Til Herning Byråd. Ansøgning om ændring af tinglyst vejret på matrikel 1n og 1o/1z i Hammerum Til Herning Byråd Ansøgning om ændring af tinglyst vejret på matrikel 1n og 1o/1z i Hammerum I 2011 købte vi (Michael Østerskov og Begitte Hauge Deleuran) en ældre ejendom på Hammerum Hovedgade nr. 27.

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer?

Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer? Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer? I dag ligger mange ejendomshistoriske kilder på nettet. Matrikelnumrene er nøglen til dem, men hvordan kommer man

Læs mere

Haslev kommune. Lokalplan nr. 5A. for et område beliggende i Haslev by på hjørnet. Frederiksgade / Prcestevcenget.

Haslev kommune. Lokalplan nr. 5A. for et område beliggende i Haslev by på hjørnet. Frederiksgade / Prcestevcenget. Haslev kommune Lokalplan nr. 5A for et område beliggende i Haslev by på hjørnet Frederiksgade / Prcestevcenget. Juli 1984 1. REDEGORELSE TIL LOKALPLAN NR. 5A FOR OMRADET PA HJØRNET FREDERIKSGADE/PRÆSTEVÆNGET.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 029

SALGSPROSPEKT Sag nr. 029 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 029 Østergade 4, st.th., 6700 Esbjerg ERHVERVSEJERLIGHED I ÉN AF BYENS SMUKKESTE EJENDOMME Kontantpris: Kr. 1.250.000 Kontorareal: 218 m 2 Kælderareal: 115 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst)

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Fra den nye købstadsudstilling på Dommerkontoret. 124 Chalotte C.K.

Læs mere

Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/

Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/ Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/ Indholdsfortegnelse Historiske kort på WebKort... 2 Temagruppen Historiske baggrundskort... 3 Rytterdistriktkort - 1722-23

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere