Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd"

Transkript

1 Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Redaktion, grafisk tilrettelæggelse og layout: Jens Henrik Jønsson, Københavns Amtsmuseumsråd og Malene Fischer og Birte Lindhardtsen, Naturafdelingen Repro: Graulund og Jørgensen A/S Tryk: Anton M. Jensen Papir: MultiArt Silk Oplag: 3000 stk ISBN:

2 Herregården Edelgaves første bygninger blev opført i 1660 erne. Efter en brand i 1782 blev der på tomterne opført nye avlsbygninger og en ny hovedbygning i nyklassisk stil. Foto: Ole Malling Bebyggelsen Edelgavehuse blev opført som landarbejderboliger i forrige århundrede. Grønsø Å Edelgavevej Edelgave området - næsten 4000 års historie Landskabet omkring herregården Edelgave rummer spor efter menneskers virke gennem næsten 4000 år. Anlæg, bygninger og brugen af landskabet afspejler forskellige tiders levevilkår og idéer. Gravhøjen fra bronzealderen - Gyngehøj - blev af ejeren af Edelgave omkring år 1800 omdannet til et romantisk haveanlæg. En lang allé af nyplantede asketræer - hegnet af restaurerede stendiger - danner forbindelse mellem gravhøjen og herregårdens store bygningsanlæg. markvej Smørholm Voldsted er de synlige spor af volde, grave og banker anlagt til beskyttelse af en middelalderlig storgård i midten af 1300-tallet. Foto: Ole Malling I 1996 blev den gamle allé erstattet af en nyplantet allé af asketræer. De fleste af herregårdens bygninger er opført i perioden Men både i 1920 erne og i den nyeste tid er der opført store nye avlsbygninger. Bag den nyklassiske hovedbygning strækker parken sig ud i landskabet langs med Grønsø Å. Ved Edelgavevej lige nord for herregården ligger en række lave huse, der i forrige århundrede blev opført til boliger for landarbejdere på godset. Gyngehøj er en gravhøj fra oldtiden. Størrelsen og beliggenheden tyder på, at den blev opført i ældre bronzealder for omkring år siden. Foto: Ole Malling Et stykke mod sydøst - ud ad en markvej - ligger Smørholm Voldsted, der i en periode i middelalderen rummede bolig og avlsbygninger for datidens store jordbesidder i området. Holdeplads

3 Den ældre bronzealders gravskik omfattede begravelse i en egekiste placeret centralt i en høj. Kisten blev anbragt på et stenleje direkte på den gamle markflade. Gravhøjene blev opført af græstørv. Til en enkelt høj blev der brugt tørv fra græsningsarealer på mindst m, som i lange tider herefter må have ligget golde. I den yngre bronzealder for år siden var begravelsesskikken ændret. De døde blev nu brændt og asken lagt i urner, der ofte blev gravet ned i siden af ældre gravhøje. Tegning: Per Frederiksen Gyngehøj og Smørholm - mindesmærker fra oldtiden og middelalderen Gyngehøj er en gravhøj fra oldtiden. Højen er 28 m bred og 4 m høj. Størrelsen tyder på, at den blev opført i ældre bronzealder - for mellem og år siden. Den er bygget af græstørv - og har oprindelig været cirkelrund og noget højere, end den ses i dag. Både mænd, kvinder og børn blev gravsat i de store høje - fortrinsvis var der tale om nær familie til de mest magtfulde i de lokale bondesamfund. I kisten blev lagt gravgaver, der bar vidnesbyrd om den afdødes magt og anseelse. Smykker, våben og redskaber af bronze var tidens statussymboler. Hvor mange storhøje der er opført her i landet, har man ikke noget bestemt tal på, men det forliggende materiale synes at vise, at der har været omkring høje. Smørholm Voldsted er de synlige spor af volde, grave og banker anlagt til beskyttelse af en middelalderlig storgård. Udgravninger har vist, at voldstedet var i brug i midten af 1300-tallet. Storgårdene lå i 11- og 1200-tallet ofte inde i landsbyerne, og var ikke be- fæstede med volde og grave. Men fra den sidste del af 1200-tallet og senere blev forholdene i Danmark meget ustabile - og især i 1300-tallet blev mange storgårde flyttet ud fra landsbyerne. De blev placeret på lave holme og højdedrag ved søer eller moser, hvor det sumpede terræn kunne gøres til en naturlig del af et forsvarsværk omkring gårdene. Det var kampen om arvefølgen til kongemagten og stormændenes voksende opposition mod en svag kongemagt, der førte til en lang periode med indbyrdes kampe mellem de mægtigste - og jævnlige bondeoprør. I Erik Menveds regeringstid og efterfølgende under Christoffer 2. blev landet bid for bid pansat for at skaffe penge dels til at bekæmpe indenlandske oprør, og dels til mislykkede erobringstogter i Østersøen. Blandt panthaverne var de holstenske grever, som brandskattede landets befolkning. For lokale godsbesiddere var der mange gode grunde til at bringe sig i sikkerhed - beskyttet af volde og voldgrave. Smørholm Voldsted repræsenterer én af de mange hundrede små, befæstede gårde, der i denne periode blev opført rundt om i landet. Voldstederne fra denne tid er ikke helt ens, blandt andet fordi de blev tilpasset de lokale terrænforhold. Smørholm Voldsted har dog både i placering og udformning mange fælles træk med de øvrige voldsteder i Danmark. Tegningen gengiver et udsnit af Bayeuxtapetet, der viser en kampscene, hvor en middelalderlig fæstning bliver angrebet og forsvaret. Tegning: Henrik Vester Jørgensen

4 Frederiksborgmuseet, Hillerød Maleri udført af Karel van Mander Henrik Bielke og Edel Ulfeldt Maleri gengivet med tilladelse fra Politikens Forlag. Maler ukendt Herregården Edelgave - fra kongelig gave til mønsterlandbrug Herregården Edelgave er en forholdsvis nyanlagt herregård, der i 1660 erne blev oprettet af to øde gårde efter svenskernes hærgen i området. Som tidligere omtalt var en del af godsets jorder allerede i 1300-tallet underlagt stordrift, idet der på Smørholm Voldsted, øst for den nuværende herregård lå en befæstet storgård. Stedet omtales i de skriftlige kilder for første gang i 1446 og bærer da navnet Rompe. Jorderne var senere opdelt i to ejerparter, som begge var i adelseje. Omkring år 1600 kom begge ejendomme gennem opkøb under kronen, og blev herefter drevet som to fæstegårde. Gårdene blev under krigen med svenskerne fra plyndret og ødelagt - og efter nederlaget og freden lå ejendommene øde og forladte. I 1661 forærede Frederik den III Rompes øde jorder til sin Rigsadmiral Henrik Bielke og dennes hustru Edel Ulfeldt. Gaven var en kongelig nådesbevisning og skyldtes parrets tjenester i forbindelse med enevældens indførelse i Gaven blev givet til ægteparret på livstid. Men fem år senere ønskede I begyndelsen af 1800-tallet blev anlagt en næsten 1 km lang allé, der fra godsets bygninger førte mod syd forbi Gyngehøj. I begge sider - umiddelbart udenfor trærækkerne - blev der opført diger af marksten. Foto fra ca Gengivet med tilladelse fra Politikens Forlag. kongen udfærdiget et skøde, der gav Edel Ulfeldt og hendes arvinger godset til evig og uigenkaldelig ejendom, og ret til at navngive stedet. I skødet blev indført, at godset skulle hedde Edelgave. Henrik Bielke og hustru opførte avlsbygninger og en herskabelig bolig på det sted, hvor godsets nuværende bygninger ligger. Stedet blev valgt med omhu. Der skulle være mulighed for at anlægge en smuk have og fiskedamme ved den nærliggende å. I de efterfølgende år blev flere jorder tilkøbt. Efter en brand i 1782 blev der på tomterne af den nedbrændte gård opført nye avlsbygninger og en ny hovedbygning i nyklassisk stil. Disse bygninger står i dag. I begyndelsen af 1800-tallet var Edelgave overtaget af den københavnske storkøbmand J.F. Tutein, der anvendte godset som sommerbolig. Romantikkens idéer var kommet til Danmark. Man sværmede for naturen og for nationens glorværdige minder fra hedenold. I denne periode blev Edelgaves fine landskabspark med slyngede stier, søer og vandløb skabt, og parken blev forbundet med udsigtspunkter i det åbne land. Den markant beliggende Johan F. Tutein Frederiksborgmuseet, Hillerød Buste udført af J.A.Jerichau og Lorenz Frölich Edelgaves nuværende bygninger blev efter en brand opført i perioden efter tegning af Andreas Kirkerup. Den viste tegning er fra Det Kongelige Bibliotek. Efter Richardt og Secher

5 Gyngehøj blev omkring år 1800 omdannet, så den opfyldte datidens ideer om, hvordan et gravmæle fra hedenold skulle tage sig ud. Højen blev et yndet udflugtsmål. En sneglegang ledte op til et plateau på højens top, hvor der formodentlig har stået en bænk. Hele anlægget var omkranset af opstammede elmetræer og en stensætning. Tegning: Per Frederiksen bronzealderhøj - Gyngehøj - blev i tidens stil omformet til et oldtidsromantisk anlæg. Der blev plantet alléer og anlagt stendiger mellem hovedgården og højen. Voldstedet på Smørholmen, Slottet, blev hegnet og beplantet. Familien Tutein spillede en betydelig rolle i datidens selskabsliv og komponisten C.E.F. Weyse hørte til gæsterne. Edelgave var i Tutein-familiens eje til Thomas Madsen-Mygdal overtog Edelgave i Samme år blev han landbrugsminister - og senere fra statsminister. Han var en markant skikkelse i dansk politik i årene efter 1. verdenskrig og mange politiske møder blev holdt på Edelgave. Der opstod bl.a. tradition for at holde grundlovsmøder i parken. Marie Madsen-Mygdal var en vigtig hjørnesten i lokalområdets kulturliv. Hun var aktiv i dilettantforeningen Dramaten og indkaldte folk fra københavnske teatre til at hjælpe med iscenesættelse. Thomas Madsen-Mygdal var en dygtig og engageret landmand. I hans ejertid gennemførtes en nødvendig Marie og Thomas Madsen-Mygdal fotograferet i 1936 foran Edelgaves hovedbygning sammen med venner og ansatte. Lokalhistorisk Arkiv, Ledøje-Smørum restaurering og ombygning af Edelgave. Gården fik en stor besætning af malkekvæg, der gav mange mennesker beskæftigelse. Edelgaves mejeri havde et for sin tid meget moderne kølesystem, der sikrede færre bakterier og mere ren og sund mælk. Mælken blev kaldt børnemælk, og Edelgave havde en fast leverance til københavnske børnehospitaler og -institutioner. Efter Thomas Madsen-Mygdals død i 1943 drev hans hustru gården videre til Stats- og landbrugsminister Thomas Madsen-Mygdal. Det Kongelige Bibliotek Buste udført af G.Bülow Ministerbiler foran Edelgave. Lokalhistorisk Arkiv, Ledøje-Smørum

6 Fotografiet viser Smørholm Voldsted, som det kan ses i dag. Foto: Jens Henrik Jønsson Tegningen af Smørholm Voldsted i 1300-tallet er ikke nogen egentlig rekonstruktion. Den er blevet til udfra skøn med baggrund i arkæologiske undersøgelser suppleret med informationer fra andre samtidige voldsteder. Tegning: Per Frederiksen Oplæg: Jens Henrik Jønsson Spadens vidnesbyrd - historien bliver synlig Tidligt i forrige århundrede blev Smørholm Voldsted, ligesom Gyngehøj, til en del af Edelgaves oldtidsromantiske landskab. Gyngehøj blev omskabt til udsigtspunkt og Smørholm blev hegnet og tilplantet med træer. I tidens løb groede de to steder til i krat, og elmetræerne døde. I 1970 erne blev Edelgaves jorder tilplantet med en forsøgsplantage. I Regionplanen er området omkring Edelgave udpeget som kulturhistorisk og landskabeligt interesseområde og er ét af 14 indsatsområder for naturgenopretning i Københavns Amt. I 1994 bevilgede Amtet naturgenopretningsmidler til den første pleje af området. Plejen omfattede hele Edelgave området - Smørholm Voldsted, Gyngehøj og Edelgave-alléen og de omliggende stengærder. Smørholm Voldsted blev fritlagt og synligt. Krattet og døde elme-træer blev fjernet. Kun nogle få bevaringsværdige ege og bøg fik lov at stå tilbage. Genopretningsarbejdet blev i fulgt op af en mindre, arkæologisk undersøgelse, for at få ny information om voldstedets alder, udformning og bebyggelse. Voldstedet er anlagt på en naturlig holm ved sydsiden af den nu afvandede mose. Det synlige anlæg er 120 m langt og 70 m bredt. I nordenden rejser en 4 m høj, snæver borgbanke sig, hvis flade top lige har givet plads til et forsvarstårn eller lignende bygværk. Banken er omgivet af en tør grav og uden for denne i nord, øst og vest, af en 2 m høj vold. Syd for borgbanken er anlagt en lavere, flad ladegårdsbanke. Her lå den befæstede gårds boliger og avlsbygninger, som hørte til gårdens omfattende landbrug. Hele anlægget var omgivet af en voldgrav, der nu er fyldt op. Den arkæologiske undersøgelse gav fornyet viden om voldstedets udformning og gården Rompes bebyggelse. Fra voldstedets fod og ud i det omgivende terræn blev der udgravet søgegrøfter, der bl.a. skulle afsløre den opfyldte voldgrav. Andre søgegrøfter skulle afdække adgangsforholdene til gården. På selve borgbanken og på ladegårds-pladsen blev der udført mindre sonderinger ved hjælp af et jordbor. Sonderingerne viste, at den velgødede ladegårdsbanke i mange år, efter at voldstedet var blevet forladt, er blevet pløjet og dyrket. Dette ses også af de store sten, der er blevet skubbet ud til bankens kant, så de ikke generede pløjningen. Tydelige spor af en bred og kun 1 m dyb voldgrav blev afsløret i søgegrøfterne. Ved voldstedets sydende blev der afdækket en flere meter lang sten-

7 Borgbanken Et udvalg af blyglaserede gulvfliser fra Smørholm Voldsted. Fund af fliser kendes fra flere voldsteder og i tallet blev mange sjællandske kirker forsynet med lignende gulvfliser. Foto: Jens Henrik Jønsson På planen med højdekurver er søgegrøfterne fra de arkæologiske undersøgelser tegnet ind. Udstrækningen af den påviste voldgrav er vist med rød farve og en sort streg viser en stenfyldt rende, som måske har udgjort en del af fundamentet til en bro. Ladegårdsbanken vej Tegningerne viser de fire indstemplede overflademotiver i flisefundet fra Smørholm Voldsted. En flise med motivet længst til venstre kendes i forvejen fra Vor Frue kirke i Roskilde. Mønsteret på fliserne til højre kendes foreløbig kun fra Smørholm Voldsted. Fliserne dateres til midten af 1300-tallet. Tegning: Birgit Als Hansen fyldt rende, der fører frem til voldgraven udefra. Det formodes, at stenene har dannet fundament for den ene af to bjælker, der har båret en bro, som fra fast land førte over til den befæstede gård. I søgegrøfterne ved ladegårdsbankens vestside fandtes en stor mængde trækul og tegl, både munkesten og tagtegl af munk - nonne type. Der fandtes også blyglaserede gulvfliser og kakler fra en muret bilæggerovn. Fundene repræsenterer tag, mur og gulv fra en bygning af tegl, der har stået ovenfor på ladegårdsbanken, og har været borgherrens bolig. Gårdens øvrige bygninger har sandsynligvis været af bindingsværk og træ, ligesom tårnet på borgbanken. Produktionen af tegl til byggeri i middelalderen foregik ofte tæt ved byggepladsen, så de tunge teglsten ikke skulle transporteres over lange afstande. Så måske findes der rester af en teglovn i en nærliggende bakke. Gården har haft sin egen smedje. Blandt fundene er en esseslagge med aftryk efter trækul og rester af fastbrændt ler fra essebunden. De skriftlige kilder og de arkæologiske udgravninger røber ikke noget om, hvem der i 1300 tallet anlagde voldstedet og opførte gården Rompe. Først i nævnes fromme Peter Sveje i forbindelse med Rompe. Han sad sandsynligvis på stedet som foged (forvalter) for ridder Axel Pedersen Thott. Gyngehøj, alléen til Edelgave og de omliggende stengærder var, ligesom Smørholm, i forfald og blev derfor i 1994 omfattet af planerne om pleje af området. På den tilgroede og skjulte høj blev døde elmetræer fældet og krattet ryddet. Den tidligere sneglegang rundt om højen blev genetableret og nye asketræer blev plantet. Den næsten 1 km lange allé, der langs Edelgavevej fra syd fører forbi Gyngehøj og til godsets bygninger, var i mange år et markant element i godslandskabet. Fotografiet til venstre viser Gyngehøj efter fritlæggelsen. Sneglegangen anes rundt om højen. Foto: Malene Fischer Fotografiet nederst er fra 1927 og er taget fra Nybøllevej. Billedet viser Gyngehøj og Edelgave-alléen i det åbne landskab, inden plantagen blev anlagt. Lokalhistorisk Arkiv, Ledøje-Smørum Én af søgegrøfterne ved ladegårdsbankens østside. Personen sidder, hvor spor af voldgraven blev afdækket. Foto: Jens Henrik Jønsson

8 Foto: Malene Fischer Alléen var efterhånden præget af tidens tand. Flere træer var gået ud eller væltet. Over en periode blev de mange døde træer fældet og erstattet af nye asketræer. Smørholm Voldsted Gyngehøj Holdeplads De fredede stendiger langs begge sider af alléen, der flere steder var nedbrudt og faldet sammen, blev genopbygget og rettet op. Foto: Malene Fischer Idag fremstår Gyngehøj, sammen med alléen og stendigerne, næsten som dengang de udgjorde en del af J. F. Tuteins romantiske landskab omkring Edelgave. - her ligger Edelgave området Københavns Amt Københavns Kommune Edelgave området ligger i Ledøje- Smørum Kommune mellem Ballerup og Stenløse. Tæt øst for Gyngehøj, er der en holdeplads med plads til få biler. Edelgave området Edelgave Gods er i privat eje, men besøgende er velkomne til at færdes på Gyngehøj og Smørholm Voldsted. Ved disse to seværdigheder og ved holdepladsen er der opsat tavler med yderligere informationer. Selve herregården med park er ikke offentlig tilgængelig. Billederne viser arbejdet med restaureringen af alléen og stendigerne. Foto: Carsten Rasch Voldstedet opleves ved at gå ad en markvej, som løber fra alléen mod sydøst. En pæl med fortidsmindesymbol viser áf fra alléen.

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab Ture i Københavns omegn Kulturhistorie Natur Landskab 4 ndholdsfortegnelse Tag ud og oplev Københavns omegn 7 Københavns omegn 8 Sådan er guiden bygget op 9 Fra Øresunds kyst 0 Udvalgte seværdigheder 2

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Samfundet i middelalderen

Samfundet i middelalderen Samfundet i middelalderen Bønderne I middelalderen var de fleste danskere bønder, som boede i landsbyer, hvor gårdene lå i en rundkreds omkring en åben plads, forten. Markerne uden om landsbyen var delt

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Forundersøgelsen 2001

Forundersøgelsen 2001 Forundersøgelsen 2001 Kommuneatlas Stevns Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet I samarbejde med Stevns Kommune Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen, Kragelundsallé 8, 8270 Højbjerg, telefon

Læs mere

Ove Elvekjær. Ebberøds historie

Ove Elvekjær. Ebberøds historie Ove Elvekjær Ebberøds historie Ebberøds historie Ove Elvekjær 1 Ebberøds historie af Ove Elvekjær ISBN 87-91723-02-5 Udgivet med støtte fra Kultur- og fritidsudvalget, Birkerød Kommune Opdateret udgave

Læs mere

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1999

Vejby-Tibirke årbog 1999 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere