Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger. 1 Bemærkninger"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger Generelle sikkerhedsanvisninger Producentens ansvar Apparatets formål Bortskaffelse Identifikationsskilt Denne brugermanual Sådan læser du brugermanualen 70 2 Beskrivelse Generel beskrivelse Betjeningspanel Andre dele Tilgængeligt tilbehør 74 3 Anvendelse Bemærkninger Første anvendelse Anvendelse af tilbehøret Brug af ovnen Gode råd til tilberedningen Sekundær menu 86 4 Rengøring og vedligeholdelse Bemærkninger Rengøring af overfladerne Almindelig daglig rengøring Pletter fra mad eller rester Afmontering af ovnlågen Rengøring af ovnlågens ruder Afmontering af de indvendige ruder Indvendig rengøring af ovnen Pyrolyse Særlig vedligeholdelse 93 5 Installation Elektrisk tilslutning Udskiftning af kablet Placering 96 DA Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som angiver alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt funktionsmæssig og æstetisk stand. For yderligere informationer om produktet: 67

2 Bemærkninger 1 Bemærkninger 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Skader på personer Dette apparat og dets tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør ikke ved varmeelementerne under brugen. Hold børn på under 8 år på afstand, hvis de ikke er konstant overvågede. Børn må ikke lege med apparatet. Under brugen må man ikke lægge metalobjekter såsom knive, gafler, skeer og låg på apparatet. Sluk apparatet efter brugen. Forsøg aldrig at slukke en flamme/ild med vand: Sluk apparatet og dæk flammen med et låg eller brandhæmmende tæppe. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. Installation og serviceindgreb skal udføres af kvalificeret personale under overholdelse af de gældende standarder. Der må ikke foretages ændringer på apparatet. Indsæt ikke spidse metalgenstande (bestik eller værktøj) i åbningerne. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv eller uden indgreb fra en kvalificeret tekniker. Såfremt det elektriske forsyningskabel er beskadiget, skal man øjeblikkeligt kontakte det tekniske servicecenter, som vil sørge for at udskifte det. Skader på apparatet På dele i glas må ikke anvendes skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f. eks. pulverprodukter, pletfjernere eller stålsvampe). Anvend eventuelt køkkenredskaber i træ eller plastik. Sæt dig ikke på apparatet. Brug ikke dampstråler til rengøring af apparatet. Bloker ikke åbningerne, ventilations- og udluftningsspalterne. Efterlad ikke apparatet uden opsyn under tilberedninger som kan frigive fedt og olie. Efterlad ikke genstande på kogepladen. Brug under ingen omstændigheder apparatet til opvarmning af rum. 68

3 Bemærkninger For dette apparat Før pæren udskiftes, skal man sikre sig, at apparatet er slukket. Læn eller sæt dig ikke på den åbne låge. Kontrollér at der ikke sidder fastklemte genstande i lågerne. 1.2 Producentens ansvar Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom, som skyldes: En anden anvendelse af apparatet end den foreskrevne; manglende overholdelse af forskrifterne i brugermanualen; manipulering, også af en enkelt del af apparatet; anvendelse af ikke-originale reservedele. 1.3 Apparatets formål Dette apparat er beregnet til tilberedning af fødevarer i hjemmet. Enhver anden anvendelse er ukorrekt. Brugen af dette apparat er tilladt for børn fra 8 år og for personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller med manglende erfaring eller kendskab, så længe de overvåges eller instrueres af voksne personer, som er ansvarlige for deres sikkerhed. Apparatet er ikke udviklet til funktion med eksterne timere eller med fjernbetjeningssystemer. 1.4 Bortskaffelse Dette apparat skal bortskaffes separat fra andet affald (direktiverne 2002/95/EF, 2002/ 96/EF, 2003/108/EF). Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige, ifølge gældende europæiske direktiver. For bortskaffelse af apparatet: Skær strømforsyningskablet over, og fjern det sammen med stikket. Elektrisk spænding Fare for dødeligt elektrisk stød Deaktivér hovedstrømforsyningen. Fjern strømforsyningskablet fra det elektriske anlæg. Bring efter endt brug apparatet til en genbrugsplads, som er specialiseret i sortering af elektrisk og elektronisk affald, eller tilbagelever det til forhandleren, hvor det er købt, ved køb af et nyt tilsvarende apparat. DA 69

4 Bemærkninger Det præciseres at der til emballage anvendes materialer, som ikke forurener, og som kan genanvendes. Bring emballagematerialerne til en genbrugsplads. Plastikemballage Fare for kvælning Efterlad ikke emballagen eller dele af den uden opsyn. Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg. 1.5 Identifikationsskilt Identifikationsskiltet bærer tekniske data, serienummeret og mærkningen. Identifikationsskiltet må aldrig fjernes. 1.6 Denne brugermanual Denne brugermanual udgør en integreret del af apparatet og skal opbevares i hel stand på et lettilgængeligt sted for brugeren under hele apparatets levetid. Læs denne manual grundigt inden du bruger apparatet. 1.7 Sådan læser du brugermanualen Denne brugermanual anvender de følgende læsekonventioner: Bemærkninger Generelle informationer om denne brugermanual, om sikkerheden og om den endelige bortskaffelse. Beskrivelse Beskrivelse af apparatet og tilbehøret. Anvendelse Informationer om anvendelse af apparatet og tilbehøret, og råd om tilberedning. Rengøring og vedligeholdelse Informationer om korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Installation Informationer til den kvalificerede tekniker: Installation, idriftsættelse og tilslutning. Sikkerhedsanvisninger Information Forslag 1. Rækkefølge for instruktioner til brugen. Enkelt brugsinstruktion. 70

5 Beskrivelse 2 Beskrivelse 2.1 Generel beskrivelse DA 1 Betjeningspanel 2 Lys 3 Tætningsliste 4 Låge 5 Ventilator 6 Støtterammer til riste/plade Plade til ramme 71

6 Beskrivelse 2.2 Betjeningspanel 1 ON/OFF-knap Ved hjælp af denne knap (berøringsfølsom) er det muligt at tænde eller slukke apparatet. 2 Indstillingsknapper Ved hjælp af disse knapper (berøringsfølsomme) er det muligt at åbne de parametre, der skal ændres: Knap til regulering af ur Knap til temperaturindstilling Minuttællerknap Funktionsvælgerknap 3 Display Viser det aktuelle klokkeslæt, tilberedningsparametrene og alle apparatets funktionaliteter. Tændingen af symbolerne på displayet angiver: Hvis de blinker, angiver de, at det er muligt at indstile tiden, og hvis de lyser konstant, viser de det aktuelle klokkeslæt; minuttælleren er aktiv; den tidsindstillede tilberedning er aktiv; den programmerede tilberedning er aktiv; pyrolyse-funktionen er aktiv (se afsnittet Pyrolyse ); ØKO-funktionen er aktiv; hvis den er tændt med symbolet betyder det, at den automatiske ØKOrengøringsfunktion (ØKO-pyrolyse) er aktiv; Låsning af lågen er aktiveret under pyrolyse; tilstanden show room er aktiveret, (se afsnittet Show Room-tilstand (kun ved udstilling) ) tilstanden børnesikring er aktiveret, (se afsnittet Børnesikringstilstand ) 4 Ændringsknap Ved hjælp af disse knapper (berøringsfølsomme) er det muligt at ændre parametrene for indstillingerne: Værdireduceringsknap Værdiforøgelsesknap Knap til tidsindstillet tilberedning Knap til programmeret tilberedning 72

7 Beskrivelse 2.3 Andre dele Positionsriller Apparatet er forsynet med riller til placering af plader og riste i forskellig højde. Indsættelseshøjderne skal læses nedefra og opefter (se afsnittet 2.1 Generel beskrivelse). Afkølingsventilator Indvendig belysning Apparatets indvendige belysning tændes: når lågen åbnes; når der vælges en vilkårlig funktion, undtaget funktionerne og ; tilstanden ON (se afsnittet Driftstilstande ), skal man trykke kort på knappen ON/OFF for at aktivere eller deaktivere den indvendige belysning manuelt. DA Ventilatoren sørger for at afkøle ovnen, og går i funktion under tilberedningen. Ventilatorfunktionen skaber et normalt luftflow, som ledes ud over lågen, og som kan fortsætte sin funktion i kort tid også efter at ovnen er slukket. 73

8 Anvendelse 2.4 Tilgængeligt tilbehør Bradepande På enkelte modeller følger ikke alt tilbehør med. Rist Anvendes til opsamling af fedt fra madvarer på risten ovenover. Dyb bradepande Anvendes til støtte af beholdere med mad under tilberedning. Bradepanderist Anvendes til opsamling af fedt fra madvarer på risten ovenover, og ved tilberedning af tærter, pizzaer og ovnbagte kager, småkager... Bruges oven på bradepanden, og anvendes ved tilberedning af madvarer, som kan dryppe. Ovntilbehør, som kan komme i berøring med madvarer er fremstillet med materialer, som er i overensstemmelse med det som er foreskrevet i den gældende lovgivning. Det medfølgende tilbehør eller ekstraudstyr kan bestilles hos de autoriserede servicecentre. Anvend kun originalt tilbehør fra fabrikanten. 74

9 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Bemærkninger Forhøjet temperatur inde i ovnen under brug Fare for forbrændinger Hold lågen lukket under tilberedningen. Beskyt hænderne med grillhandsker under håndtering af madvarer inde i ovnen. Rør ikke ved varmeelementerne inde i ovnen. Hæld ikke vand direkte på de meget varme bradepander. Lad ikke børn nærme sig ovnen, mens den er i drift. Forhøjet temperatur inde i ovnen under brug Fare for brand eller eksplosion Spray ikke med sprayprodukter i nærheden af ovnen. Anvend eller efterlad ikke brandfarlige materialer i nærheden af ovnen. Anvend ikke køkkengrej eller beholdere i plastik til tilberedning af maden. Sæt ikke dåser eller lukkede beholdere ind i ovnen. Efterlad ikke ovnen uden opsyn under tilberedninger som kan frigive fedt eller olie. Fjerne alle riste og bradepander, som ikke skal anvendes under tilberedningen, fra ovnrummet. Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på de emaljerede overflader Dæk ikke ovnens bund med aluminiumsfolie eller stanniol. Hvis man ønsker at anvende bagepapir, skal det placeres på en sådan måde, at det ikke hindrer cirkulationen af varm luft inde i ovnen. Sæt ikke gryder eller bradepander direkte på bunden i ovnrummet. Hæld ikke vand direkte på de meget varme bradepander. 3.2 Første anvendelse 1. Fjern eventuel beskyttelsesfilm ud- eller indvendigt i apparatet og fra tilbehøret. 2. Fjern eventuelle mærkater (undtaget skiltet med tekniske data) fra tilbehør og fra ovnrummet. 3. Tag al tilbehør ud af apparatet, og vask det (se kapitel 4 Rengøring og vedligeholdelse ). 4. Opvarm ovnen i tom tilstand på maksimal temperatur for at fjerne eventuelle rester fra fabrikationen. DA 75

10 Anvendelse 3.3 Anvendelse af tilbehøret Riste og bradepander Riste og bradepander skal indsættes i sideskinnerne indtil stoppunktet. De mekaniske sikkerhedslåse som forhindrer utilsigtet udtrækning af risten skal vende nedad, og mod ovnens bageste del. Bradepanderist Bradepanderisten skal indsættes inde i bradepanden. Således er det muligt at opsamle fedtet separat fra maden som skal tilberedes. Indsæt ristene og bradepanderne forsigtigt i ovnen, indtil de standser. Vask bradepanderne inden du bruger dem første gang for at fjerne eventuelle rester fra fabrikationen. 3.4 Brug af ovnen Første anvendelse Første gang apparatet tages i brug, eller efter en strømafbrydelse, viser displayet symbolet og værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen som blinker. For at kunne bruge ovnen, er det nødvendigt at indstille det aktuelle klokkeslæt. Indstilling af klokkeslæt Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille det aktuelle klokkeslæt. Hold dem nede for at gå hurtigt frem. Nogle få sekunder efter det seneste tryk, bliver visningen af tiden konstant, og de to adskillelsespunkter blinker. 76

11 Anvendelse Driftstilstande Stand-by: Når kun knappen ON/OFF er oplyst FUNKTION: Når en vilkårlig funktion er i gang, viser displayet enkelte informationer, heriblandt andet den aktuelle funktion, og temperaturen, og alle taster er oplyst. Stand-by med ur: Når displayet viser det aktuelle klokkeslæt og knappen ON/OFF er oplyst. For at gå fra en funktionstilstand til en anden, skal man trykke på knappen ON/OFF. DA ON: Når displayet viser det aktuelle klokkeslæt og alle berøringsfølsomme knapper er oplyst. Hold knappen ON/OFF nede i nogle sekunder for øjeblikkeligt at afbryde en vilkårlig funktion og vende tilbage til standby tilstand. Hvis der ikke vælges en funktion inden for 20 sekunder, bringes apparatet automatisk til stand-by tilstand med ur. 77

12 Anvendelse Tænding af ovnen I funktionstilstanden ON, er det muligt at vælge en funktion. 1. Tryk på funktionsvælgerknappen. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at vælge den ønskede funktion. Når den ønskede funktion er valgt, begynder tilberedningen til den forindstillede temperatur. Forvarmningsfase Tilberedningen følger efter en forvarmningsfase, som gør det muligt for apparatet at nå tilberedningstemperaturen hurtigere. Denne fase angives ved at kontrollampen blinker. Efter forvarmningen lyser kontrollampen konstant, og der aktiveres et lydsignal, som angiver at maden kan sættes ind i ovnrummet. Ændring af temperaturen Den forindstillede temperatur til hver funktion kan ændres efter brugerens ønske til enhver tid under tilberedningen: 1. Tryk på temperaturknappen. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at vælge den ønskede temperatur (øges eller reduceres med 5 C ad gangen). Hold dem nede for at gå hurtigt frem. Liste over tilberedningsfunktioner Øko Kombinationen af skiftevis blæseren, grillmodstanden og bundvarmen er særlig egnet til tilberedning af små mængder mad ved et lavt energiforbrug. Over/undervarme Varmen som både kommer fra oven og fra neden, gør dette system velegnet til tilberedning af særlige typer mad. Traditionel tilberedning, også kaldet statisk, er velegnet til tilberedning af en enkelt ret ad gangen. Ideel til alle typer steg, brød, tærter og især velegnet til fede typer kød, som gås og and. Grill Varmen som kommer fra grillelementet, gør det muligt at opnå virkelig gode resultater ved tilberedning af kød, som skal grilles, især kød som er af medium tykkelse eller tyndt, og giver i kombination med grillspyddet, (hvor dette er inkluderet), kødet en ensartet, gylden farve efter endt tilberedning. Ideel til pølser, spareribs, bacon. Denne funktion gør det muligt at grille store mængder mad, især kød, på en ensartet måde. 78

13 Anvendelse Statisk ventileret Ventilatoren sikrer sammen med traditionel tilberedning en ensartet tilberedning, selv ved mere komplicerede opskrifter. Ideel til småkager og kager, som kan tilberedes samtidigt på flere niveauer. (For tilberedninger på flere niveauer anbefales det at anvende 1. og 4. rille). Ventileret grill Luften som ventilatoren producerer gør den kraftige varmebølge fra grillen blidere, og gør det muligt at grille selv tykke produkter på optimal vis. Ideel til store udskæringer af kød (f. eks. svineforskank). Ventileret bundvarme Ved at kombinere ventilatoren og kun undervarmen er det muligt afkorte tilberedningen. Dette system anbefales til sterilisering eller til færdiggørelse af tilberedning af madvarer, som allerede er tilberedt tilstrækkeligt på overfladen, men ikke indvendigt, og som derfor har brug for en moderat overvarme. Ideel til alle typer mad. Optøning En hurtig optøning lettes ved aktivering af den tilhørende blæser og overvarmen, som sikrer en ensartet fordeling af luft ved lave temperaturer inde i ovnen. Indstil en funktion med ventileret bundvarme ved en temperatur på 30 C. Hævning Hævningen fremmes af varmen, som kommer fra neden, og gør det muligt at sætte alle typer dej til hævning, idet der sikres et optimalt resultat på kort tid. Indstil en funktion med ventileret bundvarme ved en temperatur på 40 C. Varmluft Ved at kombinere ventilatoren og varmluftelementet (indbygget i ovnens bagvæg), er det muligt at tilberede forskellig mad på flere plader, hvis den skal tilberedes ved samme temperatur og fremgangsmåde. Cirkulationen af varm luft sikrer en øjeblikkelig og ensartet varmefordeling. Det er f. eks. muligt samtidigt at tilberede fisk, grøntsager og småkager (på flere riller), uden at smag og duft blandes. Turbo Kombinationen af ventileret og traditionel tilberedning gør det muligt, særlig hurtigt og effektivt at tilberede forskellig mad på flere plader, uden sammenblanding af duft og smag. Ideel til store mængder mad, som kræver en kraftig tilberedning. (For tilberedninger på flere niveauer anbefales det at anvende 1. og 4. rille). DA 79

14 Anvendelse Minuttæller Denne funktion afbryder ikke tilberedningen, men aktiverer kun alarmen. Minuttælleren kan kun aktiveres når apparatet er i ON-tilstand. 1. Tryk på minuttællerknappen. På displayet vises tallene kontrollampen blinker. og 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille minuttællerens varighed (fra 00:01 til 03:59). Efter nogle sekunder stopper kontrollampen med at blinke, og nedtællingen begynder. Ved endt nedtælling adviserer et lydsignal brugeren om at tiden er gået. Kontrollampen blinker. 3. Tryk på minuttællerknappen for at deaktivere lydsignalet. 4. For at vælge endnu en minuttæller skal man trykke på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen. Ændring af indstillede data Selv når nedtællingen allerede er begyndt, er det muligt at ændre den indstillede varighed. 1. Tryk på minuttællerknappen. Kontrollampen blinker på displayet. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at øge eller reducere minuttællerens varighed. Efter nogle sekunder stopper kontrollampen med at blinke, og nedtællingen begynder med den nye, indstillede værdi. Ændringen af en evt. tilberedningsfunktion annullerer ikke den indstillede nedtælling 80

15 Anvendelse Tidsindstillet tilberedning Med tidsindstillet tilberedning menes den funktion, som gør det muligt at starte og afslutte en tilberedning efter et bestemt tidsrum, som brugeren har indstillet. Aktivering af en tidsindstillet tilberedning annullerer en eventuel tidligere indstilling af timer med minuttælling. 1. Efter valg af en funktion og en tilberedningstemperatur, skal du trykke på knappen for tidsindstillet tilberedning. På displayet vises tallene kontrollampen blinker. og 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille tilberedningens varighed (fra 00:01 til 12:59). Efter nogle sekunder stopper kontrollampen med at blinke, og den tidsindstillede tilberedning begynder. Ved afslutningen viser displayet teksten og et lydsignal adviserer brugeren om at tilberedningen er afsluttet. 3. Tryk på knappen for tidsindstillet tilberedning for at deaktivere lydsignalet. 4. For at vælge endnu en tilberedningstid skal man trykke på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen. 5. For at forlænge tilberedningen i manuel tilstand, (for eksempel hvis madvarerne ikke er tilberedt tilstrækkeligt), skal man trykke på knappen for tidsindstillet tilberedning. Ovnen genoptager sin normale funktion med de tidligere valgte tilberedningsindstillinger. Hold knappen ON/OFF nede i nogle sekunder for øjeblikkeligt at vende tilbage til stand-by tilstand. Ændring af indstillede data Selv når den tidsindstillede tilberedning allerede er begyndt, er det muligt at ændre den indstillede varighed. 1. Tryk på knappen for tidsindstillet tilberedning. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille den nye varighed for tilberedningen. Ændringen af en evt. tilberedningsfunktion annullerer ikke den indstillede, tidsindstillede tilberedning. DA 81

16 Anvendelse Programmeret tilberedning Med programmeret tilberedning menes den funktion, som gør det muligt at afslutte en tilberedning på et bestemt tidspunkt ifølge en tid som brugeren har indstillet, hvorefter apparatet automatisk slukker. 1. Efter valg af en funktion og en tilberedningstemperatur, og efter indstilling af en tidsindstillet tilberedning, skal du trykke på knappen for programmeret tilberedning. Displayet viser kontrollamperne og som blinker, og tidspunktet for endt tilberedning. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille tidspunktet for tilberedningens afslutning. Efter nogle sekunder viser displayet den valgte funktion, kontrollamperne og holder op med at blinke, og apparatet afventer tidspunktet for tilberedningens start. Mens apparatet afventer dette, er det ikke muligt at vælge en anden tilberedningsfunktion. Ved afslutningen viser displayet teksten og et lydsignal adviserer brugeren om at tilberedningen er afsluttet. 3. Tryk på knappen for tidsindstillet tilberedning for at deaktivere lydsignalet. 4. For at vælge endnu en tilberedningstid skal man trykke på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen. 5. For at forlænge tilberedningen i manuel tilstand, (for eksempel hvis madvarerne ikke er tilberedt tilstrækkeligt), skal man trykke på knappen for tidsindstillet tilberedning. Ovnen genoptager sin normale funktion med de tidligere valgte tilberedningsindstillinger. Af sikkerhedsårsager er det ikke muligt kun at indstille tidspunktet for afslutning af tilberedningen, uden også at indstille varigheden. Det anbefales ikke at anvende en programmeret funktion til tilberedninger, som kræver et foropvarmet apparat, for eksempel til pizza eller kager. Hold knappen ON/OFF nede i nogle sekunder for øjeblikkeligt at vende tilbage til stand-by tilstand. 82

17 Anvendelse Ændring af indstillede data Når kontrollamperne og lyser konstant på displayet, er det muligt at ændre de indstillede data. 1. Tryk på knappen for tidsindstillet tilberedning. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille den nye varighed for tilberedningen. 3. Tryk på knappen for programmeret tilberedning. 4. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille det nye tidspunkt for tilberedningens afslutning. 3.5 Gode råd til tilberedningen Generelle råd Brug en ventileret funktion for at opnå en ensartet tilberedning på flere niveauer. Det er ikke muligt at reducere tilberedningstiden ved at hæve temperaturen (maden kan være meget bagt/stegt udenpå og for lidt indvendigt). Når tilberedningen er færdig, anbefales det at den varme mad ikke bliver stående inde i ovnrummet for længe, for at undgå dannelse af kondens på ovnlågens rude. Råd om tilberedning af kød Tilberedningstiden varierer afhængigt af tykkelsen, af madens kvalitet og af personlig smag. Brug et stegetermometer ved tilberedning af stege, eller tryk ganske let på stegen med en ske. Hvis den er hård er den klar, og ellers skal den stege nogle minutter endnu. Råd om tilberedning med grill og ventileret grill Stegning af kød kan foretages såvel ved indsættelse i kold ovn, som ved forvarmet ovn, hvis man ønsker at ændre tilberedningens effekt. Ved ventileret grillfunktion anbefales det at forvarme ovnen inden stegningen. Det anbefales at placere maden midt på risten. DA 83

18 Anvendelse Råd om tilberedning af kager og småkager Det er bedst at bruge mørke metalbageforme, da disse opsuger varmen bedre. Temperaturen og tilberedningsvarigheden afhænger af dejens kvalitet og konsistens. For at se om kagen er bagt indvendigt: Stik en tandstik ned i kagens højeste punkt ved endt tilberedning. Hvis der ikke sidder dej på tandstikkeren, er kagen bagt. Hvis kagen falder sammen, når den tages ud af ovnen, skal temperaturen ved næste bagning sænkes med ca. 10 C og der skal evt. vælges en længere bagetid. Råd om optøning og hævning Placér de madvarer, som skal tøs op, i en beholder uden låg på ovnens første rille. Undgå at placere madvarerne oven i hinanden. Ved optøning af kød skal man bruge en rist på anden rille, og en bradepande på første rille. På denne måde kommer maden ikke i kontakt med den optøede væske. De mest følsomme dele kan dækkes af sølvpapir. For at opnå en bedre hævning skal man placere en beholder med vand i bunden af ovnen. For energibesparelse Stands tilberedningen nogle minutter før den normalt anvendte tid. Tilberedningen fortsætter i de resterende minutter med varmen, som er akkumuleret indvendigt i ovnen. Åbn ovnlågen så lidt som muligt, så du undgår at varmen slipper ud. Hold ovnen konstant ren indvendigt. (Hvis monteret) Hvis pizzastenen ikke anvendes, skal den tages ud og dækslet skal sættes i det tilhørende leje. 84

19 Anvendelse Vejledende tilberedningstabel Retter Vægt (Kg) Funktion Skinneposition fra neden Temperatur ( C) Tid (minutter) Lasagne 3-4 Over/undervarme Ovnbagt pasta 3-4 Over/undervarme Kalvesteg 2 Turbo/Statisk ventileret Svinekød 2 Turbo/Statisk ventileret Pølser 1,5 Ventileret grill Roastbeef 1 Turbo/Statisk ventileret Stegt kanin 1,5 Varmluft/Statisk ventileret Kalkunfilet 3 Turbo/Statisk ventileret Nakkesteg 2-3 Turbo/Statisk ventileret Stegt kylling 1,2 Turbo/Statisk ventileret side 2. side Svinekoteletter 1,5 Ventileret grill Spareribs 1,5 Ventileret grill Bacon 0,7 Grill Svinefilet 1,5 Ventileret grill Oksefilet 1 Grill DA Lakseørred 1,2 Turbo/Statisk ventileret Havtaske 1,5 Turbo/Statisk ventileret Pighvar 1,5 Turbo/Statisk ventileret Pizza 1 Turbo/Statisk ventileret Brød 1 Varmluft/Statisk ventileret Focaccia 1 Turbo/Statisk ventileret Bundt kage 1 Varmluft/Statisk ventileret Marmeladetærte 1 Varmluft/Statisk ventileret Ricotta-tærte 1 Varmluft/Statisk ventileret Fyldte tortellini 1 Turbo/Statisk ventileret Sandkage 1,2 Varmluft/Statisk ventileret Profiteroles 1,2 Turbo/Statisk ventileret Sandkage 1 Varmluft/Statisk ventileret Riskage 1 Turbo/Statisk ventileret Briocher 0,6 Varmluft/Statisk ventileret Tiderne som er angivet i tabellen indeholder ikke forvarmningstid og er vejledende. 85

20 Anvendelse 3.6 Sekundær menu Apparatet er forsynet med en gemt undermenu, som giver brugeren mulighed for at: Aktivere eller deaktivere Børnesikringen. Aktivere eller deaktivere Show Roomtilstanden (som deaktiverer alle opvarmningsfunktioner, og kun sætter kontrolpanelet i funktion). Aktiver eller deaktiver Laveffekt-tilstanden (Eco-Logic). Med apparatet i tilstanden ON: 1. Tryk på knappen for programmeret tilberedning i mindst 5 sekunder. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at ændre indstillingens tilstand (ON/OFF). 3. Tryk på knappen for programmeret tilberedning for at gå til den efterfølgende tilstand. Børnesikringstilstand Denne funktion får apparatet til automatisk at låse betjeningsknapperne efter ét minuts normal funktion uden noget indgreb fra brugerens side. Den normale funktion vises ved tænding af kontrollampen. For at afbryde låsen midlertidigt under en tilberedning, skal man trykke på en vilkårlig knap, undtaget knappen ON/OFF i nogle sekunder indtil kontrollampen slukkes, og der lyder et bip. Efter et minut fra seneste indstilling aktiveres låsemekanismen på ny. Såfremt der røres ved knapperne, viser displayet teksten i to sekunder. Selv med aktiveret børnesikringstilstand er det muligt øjeblikkeligt at vende tilbage til stand-by tilstand. Hold knappen ON/OFF nede i nogle sekunder. 86

21 Show Room-tilstand (kun ved udstilling) Ved aktivering af denne tilstand deaktiverer ovnen alle varmeelementer, mens betjeningspanelet forbliver aktivt. For at anvende apparatet normalt, skal denne funktion indstilles på OFF. Anvendelse Hvis funktionen er aktiv, tændes kontrollampen på displayet. DA Laveffekt-tilstand Ved aktivering af denne tilstand begrænser ovnen den anvendte effekt. Velegenet til anvendelse af flere husholdningsmaskiner på amme tid. HI: normal effekt. LO: lav effekt. Hvis laveffekt-tilstanden er aktiv, kan tiderne for foropvarmning og tilberedning blive forlænget. 87

22 Rengøring og vedligeholdelse 4 Rengøring og vedligeholdelse 4.1 Bemærkninger Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på overfladerne Brug ikke dampstråler til rengøring af apparatet. På ståldele, eller dele som er overfladebehandlet med metalfinish (f. eks. anodiseringer, forniklinger, og forkromninger) må ikke anvendes produkter til rengøringen som indeholder klor, ammoniak eller blegemiddel. På dele i glas må ikke anvendes skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f. eks. pulverprodukter, pletfjernere eller stålsvampe). Anvend ikke materialer som er ru eller slibende, eller skarpe metalskrabere. 4.4 Pletter fra mad eller rester Det er vigtigt at undgå at bruge skuresvampe i stål eller skrabere, der ridser, for ikke at beskadige overfladerne. Brug almindelige produkter, som ikke ridser, eventuelt med hjælp fra redskaber i træ eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller med en mikrofiberklud. Undgå at lade sukkerholdige madvarer (f. eks. marmelade) tørre inde i ovnen, da de kan ødelægge emaljen indvendigt i apparatet. 4.5 Afmontering af ovnlågen For at lette rengøringen anbefales det at fjerne ovnlågen og placere den på et viskestykke. For at tage ovnlågen af, skal du gøre som følger: 1. Åbn lågen helt og indsæt to små stifter i hullerne på hængslerne, som er angivet på figuren. 4.2 Rengøring af overfladerne For at vedligeholde overfladerne skal de rengøres regelmæssigt, hver gang de har været brugt, men først efter de er afkølet. 4.3 Almindelig daglig rengøring Anvend altid specifikke produkter uden slibeeffekt og klorholdige syrer. Hæld produktet på en fugtig klud og tør overfladerne af, skyl omhyggeligt, og tør efter med en blød klud eller med en mikrofiberklud. 88

23 Rengøring og vedligeholdelse 2. Hold på lågen på begge sider med begge hænder, løft den opad i en vinkel på ca. 30, og træk den ud. 3. For genmontering af lågen indsættes hængslerne i de tilhørende åbninger på ovnen, mens man sikrer sig at lejerne A tilsluttes helt til åbningerne. Lågen sænkes nedad, og når den er på plads fjernes de små stifter fra hullerne i hængslerne. 4.7 Afmontering af de indvendige ruder For at lette rengøringen kan man afmontere de indvendige ruder, der udgør lågen. 1. Den indvendige rude tages af ved at der trækkes forsigtigt opad på den bagerste del, mens man følger bevægelsen, som er angivet med pilene (1). 2. Efterfølgende trækkes opad på den forreste del af ruden (2). På denne måde løsnes de 4 stifter fra deres lejer på ovnlågen. DA 3. På enkelte modeller med multifunktion findes en mellemrude. Tag mellemruden af ved at løfte den opad. 4.6 Rengøring af ovnlågens ruder Vi anbefaler, at ovnlågens ruder altid holdes rene. Brug sugende køkkenrulle. Hvis snavset på ruderne sidder godt fast, skal disse renses med en fugtig svamp og et almindeligt rengøringsmiddel. Det anbefales at anvende rengøringsmidler som er distribueret af fabrikanten. 89

24 Rengøring og vedligeholdelse 4. Rengør den udvendige rude og de som blev afmonteret før. Brug sugende køkkenrulle. Hvis snavset på ruderne sidder godt fast, skal disse renses med en fugtig svamp og et neutralt rengøringsmiddel. 4.8 Indvendig rengøring af ovnen For at vedligeholde ovnen bør den rengøres jævnligt, efter den er afkølet. Tag alle løse dele ud af ovnen. Rens ovnristene med varmt vand og rengøringsmidler uden slibemiddel, skyl og tør de fugtige dele grundigt. 5. Indsæt ruderne igen i omvendt rækkefølge i forhold til afmonteringen. 6. Sæt den indvendige rude på plads. Sørg for at centrere og indsætte de 4 stifter i deres lejer på ovnlågen, ved hjælp af et let tryk. Det anbefales at tænde ovnen på maksimal temperatur i ca. 15/20 minutter, efter at den er blevet renset med særlige produkter, for at fjerne eventuelle rester. For at lette rengøringen anbefales det at tage ovnlågen af. 90

25 Rengøring og vedligeholdelse Afmontering af støtterammerne til riste/ bradepander Afmonteringen af skinnernes ramme gør det endnu lettere at rengøre sidevæggene. Dette indgreb udføres hver gang man anvender den automatiske rengøringscyklus (kun på enkelte modeller). For afmontering af skinnernes rammer: Træk rammen mod det indvendige af ovnen, så den kobles fra fæstningen A, og træk den derefter ud af lejerne bag på B. Ved endt rengøring gentages de ovenfor beskrevne indgreb for genmontering af rammerne. 4.9 Pyrolyse Pyrolyse er en metode til automatisk rengøring ved høj temperatur, som fremmer opløsningen af snavs. Takket være denne metode er det særlig nemt at rense ovnen indvendigt. Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på overfladerne Fjern madrester eller spildt mad fra tidligere tilberedninger inde i ovnen. Sluk for blus eller elektriske plader på en eventuel kogeplade, som er installeret oven på ovnen. DA Indledende indgreb Før start af pyrolysen: Rengør den indvendige rude i henhold til de normale rengøringsanvisninger. Ved mere vanskeligt snavs sprayes med et produkt til rengøring af ovne på ruden (vær opmærksom på anvisningerne på produktet); lad det virke i 60 minutter, skyl herefter, og tør ruden med køkkenrulle eller en mikrofiberklud. Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen. Fjern støtterammerne til riste/ bradepander. Fjern den øvre beskyttelse (hvis monteret). Luk lågen. 91

26 Rengøring og vedligeholdelse Indstilling af pyrolyse I funktionstilstanden ON, er det muligt at vælge en funktion. 1. Tryk på funktionsvælgerknappen. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen indtil valg af funktionen Pyrolyse eller ØKO-pyrolyse. 3. Tryk på knappen for tidsindstillet tilberedning for at bekræfte den valgte rengøringscyklus (Pyrolyse). På displayet lyser symbolet op for at angive at det er muligt at indstille pyrolysens varighed. 4. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille pyrolysens varighed fra et minimum på 2 timer og et maksimum på 3 timer. (undtaget funktionen hvis varighed er fastsat til en værdi af 2 timer). På displayet vises den resterende tid indtil afslutning af pyrolysen. Pyrolyse Ca. 1 minutter efter start af pyrolysen tændes kontrollampen for at angive at lågen låses af en enhed, som hindrer ethvert forsøg på åbning. 5. Ved afslutningen af pyrolysen viser displayet teksten og et lydsignal adviserer brugeren om at pyrolysen er afsluttet. Lågen forbliver låst indtil temperaturen inde i ovnen vender tilbage til et sikkert niveau. 6. Vent på at ovnen afkøles, (kontrollampen slukkes), og opsamle resterne inde i ovnrummet med en fugtig mikrofiberklud. Under den første pyrolyse kan der forekomme ubehagelige lugte som skyldes en normal fordampning af olierester fra fabrikationen. Det er et helt normalt fænomen, som forsvinder efter den første pyrolyse. Under pyrolyse producerer ventilatorerne en mere intens støj, som skyldes en højere rotationshastighed. Dette er en helt normal funktion som er udviklet for at fremme varmefordelingen. Ved afsluttet pyrolyse fortsætter ventilationen automatisk så længe det er nødvendigt for at undgå overophedning af ovnens vægge og front. Hvis resultatet af pyrolysen ved minimumsvarighed ikke er tilfredsstillende, anbefales det at indstille en længere tid for de næste pyrolysecyklusser. Det er ikke muligt at vælge nogen funktioner, når dørlåsen er koblet til. 92

27 Rengøring og vedligeholdelse Indstilling af programmeret pyrolyse Tidspunktet for pyrolysens start kan programmeres lige som de andre tilberedningsfunktioner. 1. Efter valg af funktionen Pyrolyse og efter indstilling af varigheden (undtaget Økopyrolyse) skal man trykke på programmeringsknappen. Displayet viser kontrollamperne og som blinker, og tidspunktet for endt pyrolyse. 2. Tryk på værdiforøgelsesknappen og værdireduceringsknappen for at indstille tidspunktet for pyrolysens afslutning. Efter nogle sekunder holder kontrollamperne og op med at blinke, og apparatet afventer tidspunktet for pyrolysens start Særlig vedligeholdelse Dele under elektrisk spænding Fare for dødeligt elektrisk stød Deaktivér ovnens strømforsyning. Udskiftning af pæren til ovnlyset 1. Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen. 2. Fjern støtterammerne til riste/ bradepander. 3. Fjern lampens låg ved hjælp af et værktøj (for eksempel en skruetrækker). 4. Træk pæren ud og fjern den. Rør aldrig halogenpæren direkte med fingrene, men anvend isolerende beskyttelse. 5. Udskift pæren med en lignende pære (40W). 6. Genmontér låget korrekt og lad formpresningen på det indvendige glas vende ned mod lågen. 7. Tryk låget i bund, så det slutter helt tæt til fatningen. DA 93

28 Rengøring og vedligeholdelse Hvad bør man gøre hvis... Displayet er helt slukket: Kontroller strømforsyningen. Kontrollér om en eventuel flerpolet afbryder oven på apparatets strømforsyningslinje står på On. Apparatet varmer ikke op: Kontrollér om tilstanden show room er indstillet, (for yderligere detaljer, se afsnit Show Room-tilstand (kun ved udstilling) ). Betjeningsknapperne reagerer ikke: Kontrollér om tilstanden Lås betjening er indstillet, (for yderligere detaljer, se afsnittet Børnesikringstilstand ). Efter den automatiske rengøringscyklus (pyrolyse), er det ikke muligt at vælge en funktion: Kontrollér om dørlåsen til lågen er frakoblet. Hvis ikke, er ovnen forsynet med en beskyttelse, som ikke gør det muligt at vælge en funktion, så længe dørlåsen er aktiv. Det skyldes, at der inde i ovnen stadig er høje temperaturer, som ikke gør nogen tilberedning mulig. På displayet vises meddelelsen Error 4 : Dørlåsen har ikke hægtet sig korrekt på lågen, hvilket kan skyldes, at lågen er blevet åbnet ved en fejltagelse under aktivering af funktionen. Sluk og tænd ovnen og vent et par minutter, før en rengøringscyklus vælges igen. Hvis lågen åbnes under en ventileret funktion, vil ventilatoren stoppe: Dette er ikke en fejl, produktet fungerer som det skal. Det nyttigt, når man skal kigge til maden under tilberedningen, for at undgå, at store mængder varme slipper ud af ovnen. Når lågen lukkes vil ventilatoren starte sin funktion igen. Hvis problemet ikke er løst, eller hvis der er andre typer fejl, bør man kontakte det lokale kundeservicecenter. Såfremt der bliver vist andre Error XX fejlmeddelelser: Skriv fejlmeddelelsen, indstillet funktion og temperatur ned og kontakt den lokale tekniske kundeservice. 94

29 Installation 5 Installation 5.1 Elektrisk tilslutning Elektrisk spænding Fare for dødeligt elektrisk stød Den elektriske tilslutning skal udføres af en kvalificeret tekniker. Det er et krav at der er jordtilslutning i henhold til sikkerhedsstandarderne for det elektriske anlæg. Deaktivér hovedstrømforsyningen. Generelle informationer Kontrollér at egenskaberne på det elektriske net passer til de data der er angivet på skiltet. Identifikationsskiltet med tekniske data, serienummeret og mærkningen er synligt placeret på apparatet. Skiltet må aldrig fjernes. Apparatet fungerer ved V~. Anvend et trepolet kabel (kabel 3 x 1,5 mm 2, med reference til tværsnittet på den indvendige ledning). som er modstandsdygtigt over for en temperatur på mindst 90 C. Udfør jordforbindelsen med et kabel som er mindst 20 mm længere end de andre. Fast tilslutning Udstyr forsyningslinjen med en flerpolet afbryder i overensstemmelse med installationsbestemmelserne. Afbryderen skal være placeret på et lettilgængeligt sted og i nærheden af apparatet. Tilslutning med stik og stikkontakt Kontrollér at stikket og stikkontakten er af samme type. Undgå brug af stikomformere, adaptere eller stikdåser, da disse kan forårsage overophedning, og anordningerne kan smelte. 5.2 Udskiftning af kablet Elektrisk spænding Fare for dødeligt elektrisk stød Deaktivér hovedstrømforsyningen. 1. Afdrej skruerne på bagskærmen og afmontér skærmen for at få adgang til klemkassen. DA 2. Udskift kablet. 3. Man skal sikre sig at kablerne (på ovnen eller evt. kogepladen) følger en optimal rute, så man undgår enhver kontakt med apparatet. 95

30 Installation 5.3 Placering Tungt apparat Fare for kvæstelser ved knusning Låsebøsninger Fjern bøsningspropperne som er indsat på ovnens facade. Placér apparatet i køkkenelementet med hjælp fra en anden person. Tryk på den åbne låge Risiko for skader på apparatet Brug ikke lågen til at løfte og placere ovnen i køkkenelementet. Pres ikke for hårdt på den åbne låge. Varmeudslip under apparatets funktion Risiko for forbrændinger Placér apparatet i indbygningen. Fastgør apparatet til køkkenelementet med skruerne. Kontrollér at køkkenelementets materiale er varmeresistent. Kontrollér at køkkenelementet råder over de påkrævede åbninger. Placering af forsyningskablet Dæk bøsningerne med propperne, som blev taget af før. (visning bagfra) 96

31 Installation Apparatets pladsbehov (mm) DA (visning ovenfra) (visning forfra) (visning fra siden) 97

32 Installation Indbygning under køkkenborde (mm) Indbygning i søjle (mm) Sørg for at køkkenelementets bageste/nederste del råder over en åbning på ca. 60 mm. Sørg for at køkkenelementet har en åbning på ca mm dybde på den øverste/bageste del. 98

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.2 Producentens ansvar 257 1.3 Apparatets formål 257 1.4 Bortskaffelse 257 1.5 Identifikationsskilt 258 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 274 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 274 1.2 Producentens ansvar 275 1.3 Apparatets formål 275 1.4 Bortskaffelse 275 1.5 Identifikationsskilt 276 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 544 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 544 1.2 Producentens ansvar 545 1.3 Apparatets formål 545 1.4 Bortskaffelse 545 1.5 Identifikationsskilt 546 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 454 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 454 1.2 Producentens ansvar 455 1.3 Apparatets formål 455 1.4 Bortskaffelse 455 1.5 Identifikationsskilt 456 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Indholdsfortegnelse NO DA

Indholdsfortegnelse NO DA Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 164 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 164 1.2 Identifikationsskilt 165 1.3 Producentens ansvar 165 1.4 Apparatets formål 165 1.5 Bortskaffelse 165 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 454 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 456 3. MILJØHENSYN... 458 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 459 5. TILBEHØR... 460 6. BRUG AF OVNEN... 466 7. TILBEREDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 3.1 Vores miljøhensyn... 218 3.2 Dine miljøhensyn... 218 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 3.1 Vores miljøhensyn... 8 3.2 Dine miljøhensyn... 8 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 9

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 328 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 328 1.2 Identifikationsskilt 329 1.3 Producentens ansvar 329 1.4 Apparatets formål 329 1.5 Bortskaffelse 329 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 436 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 438 3. MILJØHENSYN... 440 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 441 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 444 6. BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual SMEG SF99X

Din brugermanual SMEG SF99X Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 3.1 Vores miljøhensyn... 278 3.2 Dine miljøhensyn... 278 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 346 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 346 1.2 Producentens ansvar 347 1.3 Apparatets formål 347 1.4 Bortskaffelse 347 1.5 Identifikationsskilt 348 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz 0 I 8 585 230V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod. 901015093 Serie: 071212776 BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON 20 50 50 20 = = 550

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 254 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 256 3. MILJØHENSYN... 258 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 259 5. TILBEHØR... 260 6. BRUG AF OVNEN... 267 7. TILBEREDNING

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger. 1.2 Denne brugermanual. 1.1 Sådan læser du brugermanualen. 1.3 Apparatets formål. 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger. 1.2 Denne brugermanual. 1.1 Sådan læser du brugermanualen. 1.3 Apparatets formål. 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Sådan læser du brugermanualen 256 1.2 Denne brugermanual 256 1.3 Apparatets formål 256 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.5 Producentens ansvar 257 1.6

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116. Front- og betjeningspanel 117.1 Frontpanelet 117. Betjeningsbeskrivelse 118 3. Brug af ovnen 10 3.1 Generelle bemærkninger og

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE DA DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE www.gorenje.com Kære kunde, du har købt et produkt af vores nye række. Vi ønsker, at vores produkt tjener dig godt. Inden installationen og ibrugtagning læs

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 3.1 Vores miljøhensyn... 296 3.2 Dine miljøhensyn... 296 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 490 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 490 1.2 Producentens ansvar 491 1.3 Apparatets formål 491 1.4 Bortskaffelse 491 1.5 Identifikationsskilt 492 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 3. Elektrisk tilslutning 125 4. Gastilslutning 126 4.1

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 238 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 238 1.2 Producentens ansvar 239 1.3 Apparatets formål 239 1.4 Bortskaffelse 239 1.5 Identifikationsskilt 240 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor ovn: 6 funktioner Ovnvolumen: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovntemperatur 50-270 C 5 niveauer (ovnribber)

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere