Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 58 Folketinget Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 17, stk. 4, ændres:»denne lov og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov«til:»stk. 1, nr. 1-4«, og efter»pågældende overtrædelse«indsættes:»samt karakteren af den begåede overtrædelse.«2. Efter 17, stk. 4, indsættes som nyt stykke:»stk. 5. Der kan i regler fastsat i medfør af stk. 2 fastsættes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til loven kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse samt overtrædelsens karakter.«2 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 2 a, stk. 2, ændres:»nærmere vilkår for«til:»nærmere vilkår for tilladelser til udlejning mv., der udstedes efter 1 a, stk. 1, og«. 2. I 22, stk. 4, ændres:»denne lov og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov«til:»stk. 1, nr. 1-4«, og efter»pågældende overtrædelse«indsættes:»samt karakteren af den begåede overtrædelse.«3. Efter 22, stk. 4, indsættes som nyt stykke:»stk. 5. Der kan i regler fastsat i medfør af stk. 2 fastsættes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til loven kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse samt overtrædelsens karakter.«3 Loven træder i kraft den 1. januar Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS BL000845

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Kriterier for udmåling af bødeniveauer Gældende ret Forslag til nye kriterier 3. Anbefalede bødeniveauer på godskørselsområdet 3.1. Overtrædelser af godskørselsloven Kørsel uden tilladelse Tilladelse ikke medbragt under kørsel Udlån af tilladelser Manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår, der følger af kollektive overenskomster Ulovlig anvendelse af chauffører til godskørsel for fremmed regning Ulovlig chaufførvikarvirksomhed Manglende registrering af motorkøretøj til firmakørsel eller bevis for registrering ikke medbragt under kørslen Manglende aflevering af tilbagekaldte tilladelser til den udstedende myndighed Manglende sikkerhedsstillelse ved eventuelle forpligtelser ved international kørsel 3.2. Overtrædelser af godskørselsbekendtgørelsen Anvendelse af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Manglende indberetning af oplysninger om virksomheden til Trafikstyrelsen til statistisk brug eller ved kontrolforanstaltninger Ikke udfyldt eller opbevaret en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket om chaufførudlån Chaufførvikarvirksomhedens manglende udlevering af udfyldt blanket til lejer ved udlejning af chauffør Manglende aflevering af førerattest til den tilladelsesudstedende myndighed Manglende registrering eller påtegning om, at motorkøretøjet er anmeldt til firmakørsel Manglende angivelse af navn på bruger på motorkøretøj anvendt til gods- og firmakørsel 3.3. Overtrædelser af forordning nr. 1072/ Udenlandske virksomheders godskørsel uden fællesskabstilladelse Kørsel uden førerattest Udenlandske virksomheders godskørsel uden medbragt kopi af fælleskabstilladelse eller førerattest Ulovlig cabotagekørsel Manglende dokumentation ved udførelse af cabotagekørsel 4. Anbefalede bødeniveauer på buskørselsområdet 4.1. Overtrædelser af busloven Kørsel uden tilladelse Busudlejning uden tilladelse Ulovlig anvendelse af chauffører til erhvervsmæssig personbefordring Ulovlig chaufførvikarvirksomhed Manglende aflevering af tilbagekaldte tilladelser til den udstedende myndighed Manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår, der følger af kollektive overenskomster Udlån af tilladelser Manglende sikkerhedsstillelse for eventuelle forpligtelser ved international kørsel 4.2. Overtrædelser af busbekendtgørelsen Tilladelse ikke medbragt under kørsel Anvendelse af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Ikke medbragt erklæring fra Trafikstyrelsen ved ikke-erhvervsmæssigt låneforhold mellem ikke-erhvervsdrivende foreninger mv Ikke udfyldt en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket om chaufførudlån Chaufførvikarvirksomhedens manglende udlevering af udfyldt blanket til lejer ved udlejning af chauffør Samtale mellem føreren og passagerer under kørslen

3 Manglende opfyldelse af kravet om, at mindst 6 personer skal deltage i kørselsarrangement ved udførelse af anden kørsel end rutekørsel Manglende overholdelse af krav til indretning af motorkøretøj til højest 9 personer, føreren medregnet 4.3. Overtrædelser af bekendtgørelse om særlige krav til busser Manglende angivelse af navn på bruger på motorkøretøj anvendt til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning 4.4. Overtrædelser af vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring Tilladelse ikke medbragt under kørslen Udlejning af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Manglende overholdelse af lovens krav til føreren Manglende oplysning om reglerne for køre- og hviletid til lejeren Manglende indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse Manglende udvendig afmærkning af motorkøretøj 4.5. Overtrædelser af forordning nr. 1073/ Udenlandske virksomheders erhvervsmæssige personbefordring uden fællesskabstilladelse Udenlandske virksomhedernes erhvervsmæssige personbefordring uden medbragt kopi af fællesskabstilladelse International rutekørsel uden tilladelse Tilladelse til international rutekørsel ikke medbragt Stop på international busrute uden tilladelse hertil Kontroldokument ikke medbragt under international lejlighedsvis kørsel eller international speciel rutekørsel Kontroldokument ikke korrekt udfyldt Ulovlig cabotagekørsel 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at forhindre overtrædelser af lov om godskørsel, jf. bekendtgørelse nr af 12. november 2012 (godskørselsloven), herunder ulovlig cabotagekørsel, og lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse nr af 12. november 2012 (busloven), via en generel forhøjelse af lovenes bødesatser. Der anbefales med lovforslaget en generel forhøjelse af lovenes bødesatser. En forhøjelse af bødeniveauet forventes at have en præventiv effekt og gælder både danske og udenlandske vognmænds overtrædelser i Danmark. Baggrunden for lovforslaget er Cabotageudvalgets rapport fra maj 2013, hvori et konkret forslag til bødesatser på cabotageområdet er beskrevet. Cabotageudvalget blev nedsat af transportministeren i august 2012 med repræsentanter fra transportbranchens organisationer. Udvalget skulle undersøge, hvordan den ulovlige cabotagekørsel kunne elimineres mest effektivt. Cabotageudvalgets arbejde omfattede ikke busområdet. Der har dog altid været parallelitet mellem bødesatserne på gods- og busområdet, hvorfor busområdet også er inkluderet i nærværende lovforslag. Det skyldes tillige, at overtrædelserne på gods- og busområdet er ensartede, da der i begge tilfælde er tale om tilladelsespligtig erhvervsmæssig vejtransport. Det foreslås således, at de håndhævende myndigheder ved udmåling af bødestraffen udover det, som allerede følger af godskørselslovens 17, stk. 4, og buslovens 22, stk. 4, hvorefter der lægges vægt på de økonomiske gevinster, der er opnået eller forsøgt opnået, også lægger vægt på om overtrædelsens karakter er mindre alvorlig, alvorlig eller meget alvorlig. Med dette lovforslag anbefales et bødeniveau på kr. for mindre alvorlige overtrædelser, på kr. for alvorlige overtrædelser og på kr. for meget alvorlige 2. Lovforslagets indhold 2.1. Kriterier for udmåling af bødeniveauer Gældende ret Det nuværende bødeniveau følger af lov nr. 167 af 28. februar 2012, der trådte i kraft den 1. marts 2012, hvor bødeniveauet ved overtrædelser af godskørselsloven og busloven blev pristalsreguleret. Bøderne havde på det tidspunkt ikke været reguleret siden begyndelsen af 1980 erne. De gældende bødesatser ligger mellem kr. og kr. alt afhængig af overtrædelsens art. Ved lovændringen blev det fastsat, at der ved fastlæggelsen af bøder kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevin-

4 4 ster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse. Fastsættelsen af straffen beror dog fortsat på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og det angivne strafniveau vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder, jf. herved de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens kapitel 10. Overtrædelser af godskørselsloven straffes med bøde i henhold til lovens 17, stk. 1, nr. 1, og overtrædelser af busloven straffes med bøde i henhold til lovens 22, stk. 1, nr. 1. Overtrædelser af bekendtgørelse nr. 724 af 27. juni 2012 om godskørsel (godskørselsbekendtgørelsen) straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2, og overtrædelser af bekendtgørelse nr. 723 af 27. juni 2012 om buskørsel (busbekendtgørelsen) straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr. 2 og overtrædelser af bekendtgørelse nr af 12. november 2007 om særlige krav til busser straffes med bøde i henhold til bekendtgørelsens 17, jf. buslovens 22, stk. 1, nr. 2. Overtrædelser af vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 2. Overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (forordning 1072/2009) straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3. I henhold til forordning nr. 1072/2009 artikel 16 fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af forordningen og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning. Overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og for ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (forordning nr. 1073/2009) straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3. I henhold til forordning nr. 1073/2009 artikel 27 fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning Forslag til nye kriterier Det foreslås, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af godskørselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, busloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf og for overtrædelser af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af godkørselsloven eller busloven, ikke alene skal lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, men også hvorvidt overtrædelsens karakter er mindre alvorlig, alvorlig eller meget alvorlig. Det anbefales at indføre bøder på kr. for mindre alvorlige overtrædelser, på kr. for alvorlige overtrædelser og på kr. for meget alvorlige Der anbefales indført lavere bødesatser på kr. i de tilfælde, hvor der er tale om mindre alvorlige Der vil f.eks. være tale om en mindre alvorlig overtrædelse, hvis transportvirksomheden har opnået tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning, men det konstateres, at tilladelsen ikke er medbragt under kørsel. I dette tilfælde opfylder transportvirksomheden alle lovens krav og opnår ikke en uberettiget økonomisk vinding ved den pågældende handling. Det anbefales, at bøder kan overstige kr., såfremt der er tale om skærpende omstændigheder, f.eks. at der er kørt ulovligt gennem længere tid, eller der er tale om gentagne Der vil f.eks. være tale om skærpende omstændigheder, såfremt en tilladelsesindehaver udfører ulovlig vognmandskørsel over en længere periode. En yderligere skærpende omstændighed kan være, hvis den ulovlige vognmandskørsel udføres med flere køretøjer. Der kan tillige være tale om en skærpende omstændighed, såfremt en tilladelsesindehaver udlåner sine tilladelser gentagne gange. Som udgangspunkt skal bøden ved skærpende omstændigheder afspejle det unddragne beløb eller den uberettigede vinding, som vognmanden tilegner sig ved overtrædelsen. Dette vil kunne medføre, at bøden for en overtrædelse, hvor der foreligger skærpende omstændigheder, vil kunne fordobles eller tredobles. Det anbefales tillige, at der i særlige tilfælde, f.eks. ved udmåling af straffen for overtrædelser af godskørselslovens 6, stk. 3, henholdsvis buslovens 18, stk. 2, om overholdelse af de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, udmåles en bøde, der afspejler det unddragne beløb, dog ikke mindre end kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter sammenholdt med, at bøden, for at have en præventiv effekt, skal afspejle det beløb, som transportvirksomheden har»sparet«ved ikke at udbetale overenskomstmæssig løn. Hvad angår overtrædelser af cabotagereglerne anses ulovlig cabotagekørsel for en meget alvorlig overtrædelse, der som udgangspunkt udløser en bøde på kr., f.eks. ved at der udføres flere end tre cabotageture på syv dage. Der vil være tale om skærpende omstændigheder, hvis den ulovlige cabotagekørsel udføres igennem en længere periode f.eks. 14 dage. Som udgangspunkt skal bøden ved skærpende omstændigheder afspejle det unddragne beløb eller den uberettigede vinding, som vognmanden tilegner sig ved overtrædelsen. Dette vil kunne medføre, at bøden for en overtrædel-

5 5 se, hvor der foreligger skærpende omstændigheder, vil kunne fordobles eller tredobles. 3. Anbefalede bødeniveauer på godskørselsområdet 3.1. Overtrædelser af godskørselsloven Kørsel uden tilladelse Gældende ret Det følger af godskørselslovens 1, stk. 1, at den, der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med motorkøretøj eller vogntog med en tilladt totalvægt, der overstiger en af transportministeren fastsat vægtgrænse, skal have tilladelse hertil. I henhold til godskørselsbekendtgørelsen skal et motorkøretøj eller vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger kg, have tilladelse hertil. Såfremt en virksomhed udfører godskørsel for fremmed regning som beskrevet ovenfor uden tilladelse hertil, handler virksomheden i strid med godskørselslovens 1, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i medfør af godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. For overtrædelser, som sker over en længere periode, udmåles en skærpet bøde. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 1, stk. 1, kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr. Det følger af godskørselslovens 1, stk. 2, at medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af Den Europæiske Union, international aftale eller bestemmelser fastsat af transportministeren, kræves der særlig tilladelse til udførelse af godskørsel med motorkøretøj eller vogntog over landets grænse eller på dansk område af en virksomhed etableret i udlandet. Såfremt en udenlandsk virksomhed, som er etableret udenfor Den Europæiske Union, udfører godskørsel for fremmed regning som beskrevet ovenfor uden tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 1, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i medfør af godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 1, stk. 2, kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af henholdsvis godskørselslovens 1, stk. 1 og 2, straffes med bøde på kr. Bøden er udtryk for overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig over længere tids ulovlig godskørsel for fremmed regning, og de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå tilladelse til godskørsel for fremmed regning Tilladelse ikke medbragt under kørsel Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6, stk. 1, at en tilladelse til godskørsel for fremmed regning skal medbringes under kørsel, herunder også i udlandet, og forevises for kontrolmyndigheder på forlangende. Når det gælder den såkaldte universaltilladelse, som indført ved lov nr. 610 af 18. juni 2012, er det præciseret i godskørselsbekendtgørelsens 1, stk. 2, 3. pkt., at en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises kontrolmyndighederne på forlangende. Såfremt en tilladelse eller bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen ikke er medbragt i køretøjet under kørslen, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 1, jf. godskørselsbekendtgørelsen 1, stk. 2, 3. pkt. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 1, kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 1, jf. godskørselsbekendtgørelsen 1, stk. 2, 3. pkt., med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet transportvirksomheden har opnået tilladelse, som dog ikke er medbragt under kørslen Udlån af tilladelser Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6, stk. 2, at en tilladelse til godskørsel for fremmed regning skal udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og må hverken helt eller delvist overgå til andre. Såfremt en transportvirksomhed overdrager sin tilladelse til andre end tilladelsesindehaveren selv, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 2, kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 2, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet udlånet tilskynder til ulovlig godskørsel for fremmed regning Manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der følger af kollektive overenskomster Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6, stk. 3, at indehaveren af en tilladelse til godskørsel for fremmed regning skal følge

6 6 de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Såfremt en tilladelsesindehaver ikke overholder løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 3, mindst kr., dog skal bøden afspejle det unddragne beløb Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 3, med bøde, der afspejler det unddragne beløb, dog ikke mindre end kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter, idet manglende overholdelse af pågældende kollektive overenskomster virker konkurrenceforvridende sammenholdt med, at bøden for at have en præventiv effekt skal afspejle det beløb, som transportvirksomheden har»sparet«ved ikke at udbetale overenskomstmæssig løn Ulovlig anvendelse af chauffører til godskørsel for fremmed regning Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6 a, stk. 1, at godskørsel for fremmed regning, der udføres med tilladelse udstedt i medfør af lovens 1, stk. 1, kun må udføres af tilladelsesindehaveren eller en chauffør ansat hos denne, at en chauffør ansat hos en anden tilladelsesindehaver, idet der i så fald kun må ydes betaling for de med udlånet direkte forbundne omkostninger, eller at en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører. Såfremt en tilladelsesindehaver udfører godskørsel for fremmed regning med en chauffør, der ikke er ansat hos sig, eller udføres af en chauffør, der ikke er ansat hos en anden tilladelsesindehaver, eller udføres af en chauffør lejet fra en chaufførvikar virksomhed, der ikke er godkendt af Trafikstyrelsen, handler transportvirksomheden i strid med godskørselslovens 6 a, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 1, kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 1, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet anvendelse af en chauffør lånt af en transportvirksomhed eller en chauffør lejet fra en chaufførvikarvirksomhed, der ikke er godkendt af Trafikstyrelsen, virker konkurrenceforvridende, såfremt chaufføren ikke har modtaget overenskomstmæssig løn Ulovlig chaufførvikarvirksomhed Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6 a, stk. 2, at det i tilslutning til en tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. lovens 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan godkendes, at indehaveren erhvervsmæssigt udlejer chauffører. Såfremt en transportvirksomhed, der har tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erhvervsmæssigt udlejer chauffører uden at have særlig tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 2. Overtrædelsen straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 4. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 2, kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 2, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig ved uretmæssigt at udleje chauffører sammenholdt med de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå en tilladelse til at drive chaufførvikarvirksomhed Manglende registrering af motorkøretøj til firmakørsel eller bevis for registrering ikke medbragt under kørslen Gældende ret Det følger af godskørselslovens 11, stk. 1, jf. godskørselsbekendtgørelsens 12, stk. 2, at et motorkøretøj eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, der anvendes til firmakørsel, skal anmeldes til told- og skatteforvaltningen, med mindre brugeren har tilladelse i henhold til lovens 1 stk. 1. Beviset for registreringen skal medbringes under kørslen i henhold til 11, stk. 2. Såfremt en transportvirksomhed, som ikke har tilladelse i henhold til lovens 1, stk. 1, og som udfører firmakørsel med et motorkøretøj eller vogntog, som overstiger kg, ikke har anmeldt motorkøretøjet til told- og skatteforvaltningen, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 11, stk. 1. Er beviset for registreringen ikke medbragt under kørslen, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 11, stk. 2. En overtrædelse af godskørselslovens 11 straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 11, stk. 1, eller 11, stk. 2, kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselslovens 11, stk. 1,

7 7 henholdsvis stk. 2, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende aflevering af tilbagekaldte tilladelser til den udstedende myndighed Gældende ret Det følger af godskørselslovens 15, at en tilladelse, der er tilbagekaldt i henhold til godskørselslovens 12, straks skal afleveres til den myndighed, der har udstedt tilladelsen. Såfremt en transportvirksomhed har fået tilbagekaldt sine tilladelser og ikke straks returnerer dem, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 15. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselslovens 15 med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet tilbagekaldelsen medfører, at tilladelsen bliver ugyldig Manglende sikkerhedsstillelse ved eventuelle forpligtelser ved international kørsel Gældende ret Det følger af godskørselslovens 16 b, at den registrerede ejer eller bruger af et motorkøretøj med en totalvægt på kg eller derover hæfter over for føreren af køretøjet og andre personer, der er tilknyttet dennes virksomhed og efter dennes anmodning deltager i og medvirker til transportens gennemførelse, for udgifter, der opstår under kørsel i udlandet, til behandling m.v. i udlandet og hjemtransport i forbindelse med sygdom. I henhold til godskørselslovens 16 b, stk. 4, skal den, der hæfter, stille sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser, forinden et køretøj kører ud af landet. Såfremt en transportvirksomhed ikke har stillet sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser som beskrevet ovenfor, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 16 b, stk. 4. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselslovens 16 b, stk. 4, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 16 b, stk. 4, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Overtrædelser af godskørselsbekendtgørelsen Anvendelse af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 1, stk. 3, at en tilladelse i henhold til godskørselslovens 1, stk. 1, kun kan benyttes til kørsel med ét motorkøretøj ad gangen og kun med et motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren er registreret bruger af. Såfremt en tilladelsesindehaver udfører godskørsel for fremmed regning i et motorkøretøj, som vedkommende ikke er registreret bruger af, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 1, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 1, stk. 3, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet der er tale om en tilladelsesindehaver, der anvender motorkøretøjer, som vedkommende ikke er registreret bruger af Manglende indberetning af oplysninger om virksomheden til Trafikstyrelsen til statistisk brug eller ved kontrolforanstaltninger Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 2, at en tilladelsesindehaver er forpligtet til at afgive de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Trafikstyrelsen foreskriver, enten til statistisk brug eller som led i nationale eller internationale kontrolforanstaltninger. Såfremt en tilladelsesindehaver ikke afgiver de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Trafikstyrelsen foreskriver, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 2. Overtrædelsen straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 2, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Ikke udfyldt eller opbevaret en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket om chaufførudlån Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 2, at en tilladelsesindehaver i forbindelse med chaufførudlån i henhold til godskørselslovens 6 a skal udfylde en af Tra-

8 8 fikstyrelsen udfærdiget blanket, hvori det erklæres, at chaufføren, som tilladelsesindehaveren udlåner, modtager overenskomstmæssig aflønning, at gældende arbejdsvilkår følges, og at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufføren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Såfremt en sådan blanket ikke udfyldes af tilladelsesindehaveren, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2. Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 3, at erklæringen skal udfærdiges i to eksemplarer med et eksemplar til hver virksomhed. Den virksomhed, der låner chaufføren, skal opbevare erklæringen i mindst et år efter lånet. Erklæringen skal ved virksomhedskontrol indsendes til den kontrollerende myndighed. Såfremt blanketten er udfærdiget af tilladelsesindehaveren og ikke opbevares som beskrevet ovenfor af virksomheden, der låner chaufføren, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 2, eller 3, stk. 3, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at tilladelsesindehaveren henholdsvis virksomheden, der låner chaufføren, straffes for overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 2, henholdsvis stk. 3, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet det antages, at der som udgangspunkt er tale om et lovligt chaufførudlån Chaufførvikarvirksomhedens manglende udlevering af udfyldt blanket til lejer ved udlejning af chauffør Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 4, stk. 3, at chaufførvikarvirksomheden til lejeren i forbindelse med udlejning af en chauffør skal udlevere en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket i udfyldt stand, således at lejeren kan sikre sig, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Såfremt chaufførvikarvirksomheden ikke udleverer en sådan udfyldt blanket til lejeren i forbindelse med udlejning af chaufføren, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 4, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 4, stk. 3, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 4, stk. 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet det antages, at der er tale om en lovlig chaufførudlejning Manglende aflevering af førerattest til den tilladelsesudstedende myndighed Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 6, stk. 2, at førerattesten udstedt i medfør af forordning nr. 1072/2009 artikel 3 straks skal afleveres til den tilladelsesudstedende myndighed, såfremt chaufføren ikke længere opfylder betingelserne for udstedelsen, eller hvis tilladelse i henhold til godskørselslovens 1, stk. 1, er tilbagekaldt, eller virksomheden er ophørt og har tilbagesendt tilladelsen til den tilladelsesudstedende myndighed. Såfremt transportvirksomheden ikke indsender førerattesten til Trafikstyrelsen, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 6, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 6, stk. 2, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 6, stk. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter. Såfremt der er tale om en chauffør fra et tredjeland, der kører uden førerattest, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 3. Se nærmere afsnit Manglende registrering eller påtegning om, at motorkøretøjet er anmeldt til firmakørsel Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 12, stk. 2, at motorkøretøjets registreringsattest forsynes med påtegning om, at motorkøretøjet eller vogntoget er anmeldt som firmakøretøj. Registreringsattesten gælder herefter som anmeldelsesbevis og skal medbringes i motorkøretøjet under kørslen. Såfremt registreringsattesten ikke er medbragt under firmakørsel, eller registreringsattesten ikke er forsynet med påtegning om, at motorkøretøjet er anmeldt som firmakøretøj, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 12, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 12, stk. 2, kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse godskørselsbekendtgørelsens 12,

9 9 stk. 2, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende angivelse af navn på bruger på motorkøretøj anvendt til gods- eller firmakørsel Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 13, at motorkøretøjer, der anvendes til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens 1, stk. 1, skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende. Det samme gælder for de anmeldelsespligtige firmakøretøjer, der er nævnt i godskørselslovens 12. Såfremt disse motorkøretøjer ikke er forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet, eller navnet ikke opfylder betingelserne som nævnt i godskørselsbekendtgørelsens 13, stk. 1, 2. pkt., er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 13. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 13 med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Overtrædelser af forordning nr. 1072/ Udenlandske virksomheders godskørsel uden fællesskabstilladelse Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 3, at udførelse af international transport kræver en fællesskabstilladelse. Begrebet»international transport«er nærmere defineret i forordning nr. 1072/2009 artikel 2, stk. 2. Såfremt en transportvirksomhed udfører international transport som defineret i artikel 2, stk. 2, uden gyldig fællesskabstilladelse, er der tale om en overtrædelse af forordningens artikel 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordningens artikel 16. I dag udgør bøden for en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordningens artikel 3 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som virksomheden tilegner sig ved at udføre ulovlig international godskørsel samt de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå en tilladelse til at udføre kørslen. Udenlandske transportvirksomheders ulovlige godskørsel virker tillige konkurrenceforvridende overfor danske transportvirksomheder Kørsel uden førerattest Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 3, at udførelse af international transport på grundlag af en fællesskabstilladelse kræver en førerattest, såfremt føreren er statsborger i et tredjeland. Såfremt en transportvirksomhed udfører international transport på grundlag af en fællesskabstilladelse med en fører, der er statsborger i et tredjeland, uden at have fået udstedt en førerattest, er der tale om en overtrædelse af forordningens artikel 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordningens artikel 16. I dag udgør bøden for en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordningens artikel 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter, idet førerattesten dokumenterer, at chaufføren er lovligt beskæftiget i overensstemmelse med de love, bestemmelser og kollektive aftaler om betingelser for beskæftigelse, der gælder i den pågældende medlemsstat Udenlandske virksomheders godskørsel uden medbragt kopi af fællesskabstilladelse eller førerattest Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 4, stk. 6, 2. pkt., at en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal opbevares i hvert af transportvirksomhedens køretøjer og forevises kontrolpersonalet på forlangende. Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 5, stk. 6, at førerattesten stilles til rådighed for den deri anførte fører, som er statsborger i et tredjeland, når føreren fører et køretøj. Førerattesten skal på forlangende forevises kontrolpersonalet. Såfremt en transportvirksomhed ikke kan fremvise en fællesskabstilladelse, og hvis føreren er statsborger i et tredjeland en førerattest, til kontrolpersonalet på forlangende, men det bevises, at transportvirksomheden er indehaver af en gyldig fællesskabstilladelse og i tilfælde af, at føreren er statsborger i et tredjeland en førerattest, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 4, stk. 6, 2. pkt., henholdsvis artikel 5, stk. 6. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1072/2009 artikel 16. I dag udgør bøden for en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 4, stk. 6, 2. pkt., eller artikel 5, stk. 6, kr.

10 Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 4, stk. 6, 2. pkt., henholdsvis artikel 5, stk. 6, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet transportvirksomheden har opnået tilladelse og evt. førerattest, som dog ikke er medbragt under kørslen Ulovlig cabotagekørsel Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 2, stk. 6, at cabotagekørsel defineres som national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat i overensstemmelse med forordningen. Enhver transportvirksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning, som er indehaver af en fællesskabstilladelse, og hvis fører, såfremt denne er statsborger i et tredjeland, er i besiddelse af en førerattest, har på de betingelser, der er fastsat i forordningens kapitel III, adgang til at udføre cabotagekørsel, jf. artikel 8, stk. 1. Transportvirksomheder kan udføre op til tre cabotagekørsler med samme køretøj i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til værtsmedlemsstaten, efter at de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret. Den sidste aflæsning af en last som led i en cabotagekørsel skal finde sted inden for syv dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport. Såfremt der køres ind i Danmark uden last i tilslutning til en international transport, der er afsluttet i en anden medlemsstat, må der med køretøjet udføres én cabotagekørsel inden for tre dage efter indrejsen i Danmark. Denne cabotagekørsel skal ligeledes være afsluttet senest på syvendedagen efter, at det gods, der blev transporteret af det pågældende køretøj ved den internationale transport, er leveret. Dette gælder, uanset i hvilket land den internationale transport er afsluttet. Såfremt en transportvirksomhed udfører cabotagekørsel i strid med forordning nr. 1072/2009 kapitel III i øvrigt, f.eks. hvis transportvirksomheden udfører flere end 3 transporter inden for 7 dage, efter at de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret, eller at denne cabotagekørsel ikke er afsluttet senest på syvendedagen efter, at det gods, der blev transporteret af det pågældende køretøj ved den internationale transport, er leveret, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1072/2009 artikel 16. I dag udgør bøden for en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 2, hvor transportvirksomheden udfører ulovlig cabotagekørsel, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som virksomheden tilegner sig ved uretmæssigt at udføre ulovlig cabotagekørsel. Desuden virker ulovlig cabotagekørsel konkurrenceforvridende overfor danske transportvirksomheder. Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 2, hvor transportvirksomheden påbegynder cabotagekørsel inden den internationale transport er afsluttet, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet cabotagekørslen påbegyndes, før den udenlandske vognmand opfylder betingelserne for at kunne udføre cabotagekørsel Manglende dokumentation ved udførelse af cabotagekørsel Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 3, litra a-g, at beviset for den indgående internationale transport samt bevis for hver efterfølgende cabotagekørsel skal indeholde følgende oplysninger: a) afsenderens navn, adresse og underskrift, b) transportvirksomhedens navn, adresse og underskrift, c) modtagerens navn og adresse samt efter at varerne er leveret modtagers underskrift og datoen for leveringen, d) sted og dato for overtagelse af varerne samt det sted, hvor varerne skal leveres, e) den almindelige benyttede betegnelse for varerne og emballagemetoden samt, hvis der er tale om farligt gods, en alment anerkendt beskrivelse af varerne samt antallet af pakker og særlig mærkning og særlige numre på pakkerne, f) varernes bruttovægt eller mængden af varer udtrykt på anden vis, g) motorkøretøjets og påhængskøretøjets nummerplader. Såfremt én af ovenstående oplysninger ikke fremgår af beviset for den indgående internationale transport eller beviset for hver efterfølgende cabotagekørsler, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1072/2009 artikel Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af artikel 8, stk. 3, hvor transportvirksomheden ikke kan fremvise bevis for den igangværende kørsel, men at vedkommende i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne udøve lovlig cabotage, straffes med bøde på kr.

11 11 straffes med bøde på kr. i tilfælde af, at én oplysning, som nævnt i artikel 8, stk. 3, litra a-c, e og f, er udeladt af beviset. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter. Er der flere end én oplysning i artikel 8, stk. 3, litra a-c, e og f, der er udeladt af beviset, anbefaler Transportministeriet, at en sådan overtrædelse straffes med bøde på kr. per udeladt oplysning, dog ikke mere end kr. Er der tale om oplysninger som anført i artikel 8, stk. 3, litra d eller g, der er udeladt af beviset, anbefaler Transportministeriet, at en sådan overtrædelse straffes med bøde på kr. uanset, om der er tale om, at kun én oplysning mangler, da der er større formodning for, at der udføres ulovlig cabotagekørsel, når disse oplysninger ikke fremgår af beviset. Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af artikel 8, stk. 3, litra a-g, ikke bør overstige kr., uanset hvor mange oplysninger der er udeladt af beviset. Årsagen er, at transportvirksomheden ikke skal straffes hårdere end i de tilfælde, hvor hele beviset mangler. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet manglende dokumentation giver formodning for, at den udenlandske vognmand udfører ulovlig cabotagekørsel. 4. Anbefalede bødeniveauer på buskørselsområdet 4.1. Overtrædelser af busloven Kørsel uden tilladelse Gældende ret Det følger af buslovens 1, stk. 1, at den, der er etableret på dansk område og udfører erhvervsmæssig personbefordring med dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af flere end ni personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil. Såfremt en virksomhed udfører personbefordring, som beskrevet ovenfor, uden tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af buslovens 1, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. For overtrædelser, som sker over en længere periode, udmåles en skærpet bøde. I dag udgør bøden for en overtrædelse af buslovens 1, stk. 1, kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr. Det følger af buslovens 1, stk. 2, at medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af Den Europæiske Union, international aftale eller bestemmelser fastsat af transportministeren, kræver udførelse af erhvervsmæssig personbefordring over landets grænse eller på dansk område af en virksomhed etableret i udlandet særlig tilladelse. Såfremt en udenlandsk virksomhed etableret udenfor Den Europæiske Union udfører erhvervsmæssig personbefordring, som beskrevet ovenfor, uden tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af buslovens 1, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af buslovens 1, stk. 1, henholdsvis buslovens 1, stk. 2, kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 1, stk. 1 henholdsvis stk. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som virksomheden tilegner sig over længere tids ulovlig erhvervsmæssig personbefordring, og de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Såfremt der er tale om gentagene overtrædelser eller en overtrædelse, som har fundet sted over en længere periode, straffes overtrædelsen med bøde på mere end kr Busudlejning uden tilladelse Gældende ret Det følger af buslovens 1 a, jf. busbekendtgørelsen 4, stk. 1, at den, der til personbefordring udlejer eller udlåner et af de i buslovens 1, stk. 1, nævnte køretøjer uden fører, skal have tilladelse hertil. Såfremt en virksomhed udlejer eller udlåner et af de i buslovens 1, stk. 1, nævnte køretøjer uden fører til personbefordring uden at have tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af buslovens 1 a. En overtrædelse heraf straffes med bøde i medfør af buslovens 22, stk. 1, nr. 1. For overtrædelser, som sker over en længere periode, udmåles en skærpet bøde. I dag udgør bøden for en overtrædelse af buslovens 1 a, stk. 1, kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 1 a straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som virksomheden tilegner sig over længere tids ulovlig busudlejning og de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå tilladelse til busudlejning. Såfremt der er tale om gentagne overtrædelser eller en overtrædelse, som har fundet sted over en længere periode, straffes overtrædelsen med bøde på mere end kr Ulovlig anvendelse af chauffører til erhvervsmæssig personbefordring Gældende ret Det følger af buslovens 9, stk. 1, jf. busbekendtgørelsens 6, stk. 1, at erhvervsmæssig personbefordring, der udføres med tilladelse udstedt i medfør af buslovens 1, stk. 1, kun må udføres af tilladelsesindehaveren eller en chauffør ansat hos denne, at en chauffør ansat hos en anden tilladelsesindehaver, idet der i så fald kun må ydes betaling for de med udlånet direkte forbundne omkostninger, eller at en chauffør

12 12 ansat hos en tilladelsesindehaver, der er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører. Såfremt en tilladelsesindehaver udfører erhvervsmæssig personbefordring med en chauffør, der ikke er ansat hos sig, eller udføres af en chauffør, der ikke er ansat hos en anden tilladelsesindehaver, eller udføres af en chauffør lejet fra en chaufførvikarvirksomhed, der ikke er godkendt af Trafikstyrelsen, handler transportvirksomheden i strid med buslovens 9, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af buslovens 9, stk. 1, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 9, stk. 1, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet anvendelse af en chauffør lånt af en transportvirksomhed eller en chauffør lejet fra en chaufførvikarvirksomhed, der ikke er godkendt af Trafikstyrelsen, virker konkurrenceforvridende Ulovlig chaufførvikarvirksomhed Gældende ret Det følger af buslovens 9, stk. 2, jf. busbekendtgørelsens 7, stk. 1, at det i tilslutning til en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, jf. 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan godkendes, at indehaveren erhvervsmæssigt udlejer chauffører. Såfremt en transportvirksomhed, der har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i henhold til 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde erhvervsmæssigt udlejer chauffører uden at have særlig tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af buslovens 9, stk. 2, jf. busbekendtgørelsens 7, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til lovens 22, stk. 1, nr. 4. I dag udgør bøden for en overtrædelse af buslovens 9, stk. 2, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 9, stk. 2, jf. busbekendtgørelsens 7, stk. 1, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig ved uretmæssigt at udleje chauffører sammenholdt med de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå en tilladelse til at drive chaufførvikarvirksomhed Manglende aflevering af tilbagekaldte tilladelser til den udstedende myndighed Gældende ret Det følger af buslovens 17, at en tilladelse, der er tilbagekaldt i henhold til 14 eller 16, straks skal afleveres til den myndighed, der har udstedt tilladelsen. Såfremt en virksomhed har fået tilbagekaldt sine tilladelser og ikke straks returnerer dem, er der tale om en overtrædelse af buslovens 17. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af buslovens 17, stk. 1, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 17 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet tilbagekaldelsen medfører, at tilladelsen bliver ugyldig Manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår, der følger af kollektive overenskomster Gældende ret Det følger af buslovens 18, stk. 2, at indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Såfremt en tilladelsesindehaver ikke overholder løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, er der tale om en overtrædelse af buslovens 18, stk. 2. En sådan overtrædelse straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for en overtrædelse af buslovens 18, stk. 2, mindst kr., dog skal bøden afspejle det unddragne beløb Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 18, stk. 2, straffes med bøde, der afspejler det unddragne beløb, dog ikke mindre end kr. Manglende overholdelse af de pågældende kollektive overenskomster virker konkurrenceforvridende. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter sammenholdt med, at bøden, for at have en præventiv effekt skal afspejle det beløb, som transportvirksomheden har»sparet«ved f.eks. ikke at udbetale overenskomstmæssig løn Udlån af tilladelser Gældende ret Det følger af buslovens 18, stk. 4, at en tilladelse skal udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og at tilladelsen hverken helt eller delvis må overgå til andre. Såfremt en transportvirksomhed overdrager sin tilladelse til andre end tilladelsesindehaveren selv, er der tale om en overtrædelse af buslovens 18, stk. 4, og en overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for overtrædelse af buslovens 18, stk. 4, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 18, stk. 4, straffes med bøde på kr. Bøden

13 13 skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet udlånet tilskynder til ulovlig erhvervsmæssig personbefordring Manglende sikkerhedsstillelse for eventuelle forpligtelser ved international kørsel Gældende ret Det følger af buslovens 20 a, at den registrerede ejer eller bruger af et motorkøretøj, som oprindeligt er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, hæfter overfor føreren af motorkøretøjet og andre personer, der er tilknyttet dennes virksomhed, og efter dennes anmodning deltager i og medvirker til erhvervsmæssig personbefordring, for udgifter, der opstår under kørsel i udlandet, til behandling m.v. i udlandet og hjemtransport i forbindelse med sygdom. I henhold til buslovens 20 a, stk. 4, skal den, der hæfter, stille sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser, forinden et køretøj kører ud af landet. Såfremt en transportvirksomhed ikke har stillet sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser som beskrevet ovenfor, er der tale om en overtrædelse af buslovens 20 a, stk. 4, og en overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. I dag udgør bøden for overtrædelse af buslovens 20 a, stk. 4, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 20 a, stk. 4, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Overtrædelser af busbekendtgørelsen Tilladelse ikke medbragt under kørsel Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 1, stk. 3, 3. pkt., at en bustilladelse skal medbringes under kørsel, herunder også i udlandet, og forevises for kontrolmyndigheder på forlangende. Når det gælder den såkaldte universaltilladelse, som indført ved lov nr. 610 af 18. juni 2012, er det præciseret i busbekendtgørelsens 1, stk. 3, 3. pkt., at en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises kontrolmyndighederne på forlangende. Såfremt der ikke medbringes en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen i køretøjet under udførelse af erhvervsmæssig personbefordring, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsen 1, stk. 3, 3. pkt. Virksomheden straffes for en overtrædelse heraf med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for overtrædelse af busbekendtgørelsens 1, stk pkt., kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af busbekendtgørelsen 1, stk. 3, 3. pkt., straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet transportvirksomheden har opnået tilladelse, som dog ikke er medbragt under kørslen Anvendelse af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 1, stk. 4, at en tilladelse i henhold til buslovens 1, stk. 1, kun kan benyttes til kørsel med ét motorkøretøj ad gangen og kun med et motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren er registreret bruger af. Såfremt en tilladelsesindehaver udfører erhvervsmæssig personbefordring med et motorkøretøj, som vedkommende ikke er registreret bruger af, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsens 1, stk. 4. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for overtrædelse af busbekendtgørelsens 1, stk. 4, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af busbekendtgørelsens 1, stk. 4, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet der er tale om en tilladelsesindehaver, der anvender motorkøretøjer, som vedkommende ikke er registreret bruger af Ikke medbragt erklæring fra Trafikstyrelsen ved ikkeerhvervsmæssigt låneforhold mellem ikke-erhvervsdrivende foreninger mv Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 5, stk. 1, at føreren ved ikke-erhvervsmæssig buskørsel i henhold til 4, stk. 4, skal medbringe skriftlig erklæring fra Trafikstyrelsen om, at der er tale om et låneforhold mellem ikke-erhvervsdrivende foreninger m.v. Erklæringen skal på forlangende forevises politiet. Såfremt en sådan erklæring ikke medbringes under kørsel som anført ovenfor, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsens 5, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at den ikke-erhvervsdrivende forening mv. straffes for overtrædelse af busbekendtgørelsens 5, stk. 1, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter.

14 Ikke udfyldt eller opbevaret en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket om chaufførudlån Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 6, stk. 2, at en tilladelsesindehaver i forbindelse med chaufførudlån, skal udfylde en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket, hvori det erklæres, at chaufføren, som tilladelsesindehaveren udlåner, modtager overenskomstmæssig aflønning, at gældende arbejdsvilkår følges og at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufføren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Såfremt denne blanket ikke udfyldes af tilladelsesindehaveren, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsens 6, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr. 2. Det følger af busbekendtgørelsens 6, stk. 3, at erklæringen skal udfærdiges i 2 eksemplarer med et eksemplar til hver virksomhed. Den virksomhed, der låner chaufføren, skal opbevare erklæringen i mindst 1 år efter udlånet. Erklæringen skal ved virksomhedskontrol indsendes til den kontrollerende myndighed. Såfremt blanketten er udfærdiget af tilladelsesindehaveren og ikke opbevares som beskrevet ovenfor af virksomheden, der låner chaufføren, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsens 6, stk. 3, som straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for overtrædelse af busbekendtgørelsens 6, stk. 3, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af busbekendtgørelsens 6, stk. 2, henholdsvis stk. 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet det antages, at der som udgangspunkt er tale om et lovligt chaufførudlån Chaufførvikarvirksomhedens manglende udlevering af udfyldt blanket til lejer ved udlejning af chauffør Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 7, stk. 3, at en chaufførvikarvirksomhed til lejeren i forbindelse med udlejning af en chauffør skal udlevere en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket i udfyldt stand, således at lejeren kan sikre sig, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Såfremt chaufførvikarvirksomheden ikke udleverer en sådan udfyldt blanket til lejeren i forbindelse med udlejning af chaufføren, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsens 7, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for overtrædelse af busbekendtgørelsens 7, stk. 3, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af busbekendtgørelsens 7, stk. 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet det antages, at der er tale om en lovlig chaufførudlejning Samtale mellem føreren og passagerer under kørslen Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 15, at føreren udover at besvare enkelte spørgsmål vedrørende befordringen ikke må samtale under kørslen. Såfremt føreren udover besvarelse af enkelte spørgsmål vedrørende befordringen samtaler med passagererne under kørslen, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsens 15. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af busbekendtgørelsens 15 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter pga. færdselssikkerhedsmæssige hensyn Manglende opfyldelse af kravet om, at mindst 6 personer skal deltage i kørselsarrangementet ved udførelse af anden kørsel end rutekørsel Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 18, at mindst 6 personer, føreren medregnet, skal deltage i kørselsarrangementet ved udførelse af andet end rutekørsel, med mindre der deltager passagerer, der er kørestolsbrugere. Såfremt der ved udførelse af anden kørsel end rutekørsel, hvor færre end 6 personer, føreren medregnet, deltager, og ingen af passagererne er kørestolsbrugere, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsens 18. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af busbekendtgørelsens 18 med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet udførelse af kørslen er konkurrenceforvridende overfor taxibranchen Manglende overholdelse af krav til indretning af motorkøretøjer til højst 9 personer, føreren medregnet Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 19, stk. 2, at der ved udførelse af almindelig rutekørsel med motorkøretøj, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medreg-

15 15 net, stilles særlige krav til indretning, der er fastsat for taxier i henhold til busbekendtgørelsens 19, stk. 2. Anvendes motorkøretøjet tillige til taxikørsel, skal motorkøretøjet endvidere opfylde de særlige krav, der gælder om udstyr til taxier i henhold til busbekendtgørelsens 19, stk. 3. Såfremt et af de ovenfor nævnte motorkøretøjer, som anvendes til almindelig rutekørsel henholdsvis taxikørsel, ikke opfylder de særlige krav til indretning og udstyr, som er fastsat for taxier, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsens 19, stk. 2 henholdsvis stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en transportvirksomheds overtrædelse af busbekendtgørelsens 19, stk. 2 henholdsvis stk. 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Overtrædelser af bekendtgørelse om særlige krav til busser Manglende angivelse af navn på bruger på motorkøretøj anvendt til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning Gældende ret Det følger af bekendtgørelse om særlige krav til bussers 13, stk. 1, at en bus, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning, udvendig ud for førerpladsen skal være forsynet med navn på den, der er registreret bruger af motorkøretøjet. Det fremgår af 13, stk. 2 og 3, hvorledes påskriften skal være. Såfremt en bus, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning, ikke er forsynet med navnet på den, der er registreret bruger af motorkøretøjet, er der tale om en overtrædelse af bekendtgørelse om særlige krav til bussers 13, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til bekendtgørelsens 17, jf. buslovens 22, stk. 1, nr. 2. I dag udgør bøden for overtrædelse af busbekendtgørelsens 13, stk. 1, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af bekendtgørelse om særlige krav til busser 13, stk. 1, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Overtrædelser af vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring Tilladelse ikke medbragt under kørslen Gældende ret Det følger af punkt 1 i vilkår for tilladelsen, at tilladelsen til busudlejning mv. skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Såfremt en tilladelsesindehaver til udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring ikke medbringer tilladelsen under kørslen, er der tale om en overtrædelse af punkt 1 i regler og vilkår for tilladelsen. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 2. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, da virksomheden har opnået tilladelse, som dog ikke er medbragt under kørslen. I dag udgør bøden for overtrædelse af vilkår for tilladelsen kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at virksomheden ved en overtrædelse af punkt 1 i vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Udlejning af køretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Gældende ret Det følger af punkt 2 i vilkår for tilladelsen, at tilladelsen kun kan benyttes til kørsel med ét køretøj ad gangen og kun med et køretøj, som tilladelsens indehaver er registreret bruger af. Såfremt en tilladelsesindehaver udlejer en bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, som vedkommende ikke er registreret bruger af, er der tale om en overtrædelse af punkt 2 i vilkår for tilladelsen. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af punkt 2 i vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende overholdelse af lovgivningens krav til føreren Gældende ret Det følger af punkt 4 i vilkår for tilladelsen, at udlejeren, forinden der indgås aftale om busudlejningen, skal sikre sig, at den, der lejer bussen, opfylder lovgivningens krav til føreren, herunder krav om rødt kvalifikationsbevis eller hvidt og

16 16 blåt kvalifikationsbevis efter de før den 10. september 2008 gældende bestemmelser herom. Såfremt udlejeren ikke før indgåelse af aftalen om busudlejningen sikrer sig, at den, der lejer bussen, opfylder lovgivningens krav til føreren, er der tale om en overtrædelse af vilkår for tilladelsen punkt 4. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af punkt 4 i vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, da det af færdselssikkerhedsmæssige årsager er vigtigt, at føreren overholder lovgivningens krav Manglende oplysning om reglerne om køre- og hviletid til lejeren Gældende ret Det følger af punkt 5 i vilkår for tilladelsen, at udlejeren skal indskærpe lejeren reglerne om køre- og hviletid og i den forbindelse udlevere et eksemplar af disse regler til lejeren. Såfremt lejeren ikke har modtaget et eksemplar af reglerne om køre- og hviletid fra udlejeren, som herved har indskærpet vedkommende reglerne inden udlejningens påbegyndelse, er der tale om en overtrædelse af punkt 5 i vilkår for tilladelsen. Udlejningsvirksomhedens overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring punkt 5 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, da det af færdselssikkerhedsmæssige årsager er vigtigt, at føreren overholder køre- og hviletidsreglerne Manglende indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse Gældende ret Det følger af punkt 8 i vilkår for tilladelsen, at indehaveren er forpligtet til at afgive de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Trafikstyrelsen foreskriver, f.eks. til statistisk brug eller som led i nationale eller internationale kontrolforanstaltninger. Såfremt indehaveren ikke afgiver de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Trafikstyrelsen foreskriver, er der tale om en overtrædelse af punkt 8 i vilkår for tilladelsen. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring punkt 8 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende udvendig afmærkning af motorkøretøjet Gældende ret Det følger af punkt 9 i vilkår for tilladelsen, at motorkøretøjet skal være afmærket efter de herom fastsatte regler. Såfremt motorkøretøjet ikke er afmærket efter de herom fastsatte regler, er der tale om en overtrædelse af punkt 9 i regler og vilkår for tilladelsen. Udlejningsvirksomhedens overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring punkt 9 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Overtrædelser af forordning nr. 1073/ Udenlandske virksomheders erhvervsmæssige personbefordring uden fællesskabstilladelse Gældende ret Det følger af forordning nr. 1073/2009 artikel 3, stk. 1, litra a c, at en transportvirksomhed kan udføre erhvervsmæssig personbefordring, rutekørsel, herunder speciel rutekørsel, og lejlighedsvis kørsel, hvis den i den medlemsstat, hvor den er etableret, har tilladelse til at udføre personbefordring med bus i overensstemmelse med de vilkår for markedsadgang, der er fastsat i den nationale lovgivning. Det følger endvidere af artikel 4, stk. 1, at international personbefordring med bus kræver en fællesskabstilladelse, som er udstedt af de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten. Såfremt en transportvirksomhed udfører erhvervsmæssig personbefordring som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a-c, uden at have en gyldig fællesskabstilladelse, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 4, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 27. I dag udgør bøden for en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 4, stk. 1, kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 4, stk. 1, med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af

17 17 overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig ved at udføre ulovlig international erhvervsmæssig personbefordring samt de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå en tilladelse til at udføre kørslen. Udenlandske transportvirksomheders ulovlige erhvervsmæssige personbefordring virker tillige konkurrenceforvridende overfor danske transportvirksomheder Udenlandske virksomheders erhvervsmæssige personbefordring uden medbragt kopi af en fællesskabstilladelse Gældende ret Det følger af forordning nr. 1073/2009 artikel 4, stk. 3, 2. pkt., at en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal opbevares i hvert af transportvirksomhedens køretøjer og forevises kontrolpersonalet på forlangende. Såfremt en transportvirksomheds motorkøretøj, som bliver stoppet af en kontrolmyndigheds personale og anmodet om at fremvise fællesskabstilladelse, ikke er i besiddelse af en sådan, men det bevises, at en fællesskabstilladelse er opnået af transportvirksomheden, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 4, stk. 3, 2. pkt. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 27. I dag udgør bøden for overtrædelse af forordning 1073/2009 artikel 4, stk. 3, 2. pkt., kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 4, stk. 3, 2. pkt., med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet transportvirksomheden har opnået tilladelse, som blot ikke er medbragt under kørslen International rutekørsel uden tilladelse Gældende ret Det følger af forordning nr. 1073/2009 artikel 5, at en transportvirksomhed, der udfører international rutekørsel i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning nr. 1073/2009 kapitel III, skal have tilladelse hertil. Såfremt en transportvirksomhed udfører international buskørsel uden at have den fornødne tilladelse, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 5. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 27. I dag udgør bøden for overtrædelse af forordning 1073/2009 artikel kr Anbefaling af bødeniveau straffes for overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 5 med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter, da udenlandske transportvirksomheders ulovlige internationale rutekørsel virker konkurrenceforvridende overfor danske transportvirksomheder Tilladelse til international rutekørsel ikke medbragt Gældende ret Det følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98 af 2. oktober 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 og (EF) nr. 12/98 hvad angår transportdokumenter vedrørende personbefordring med bus (forordning nr. 2121/98) artikel 8, stk. 2, at der i et hvert køretøj, som deltager i udførelsen af kørsel, som kræver tilladelse, skal forefindes en tilladelse eller en bekræftet kopi udfærdiget af den tilladelsesudstedende myndighed. Såfremt en tilladelse til international rutekørsel eller en bekræftet kopi heraf ikke medbringes under kørsel, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 2121/98 artikel 8, stk. 2, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 5, stk. 1, 2. afsnit. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 27. I dag udgør bøden for overtrædelse af forordning (EF) nr. 2121/98 artikel 8, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 5, stk. 1, 2. afsnit, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 2121/98 artikel 8, stk. 2, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 5, stk. 1, 2. afsnit, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, da transportvirksomheden har opnået tilladelse, som dog ikke er medbragt under kørslen Stop på international busrute uden tilladelse hertil Gældende ret Det følger af forordning nr. 1073/2009 artikel 6, stk. 5, at en tilladelse til rutekørsel giver transportvirksomheden ret til at udføre rutekørsel i alle de medlemsstater, hvis område ruten passerer. Såfremt en transportvirksomhed med en tilladelse til international rutekørsel foretager stop i Danmark uden at have tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 5, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 5. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 27. I dag udgør bøden for overtrædelse af forordning 1073/2009 artikel 6, stk. 5, kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 5, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 5, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter, da udenlandske transportvirksomheders ulovlige internationale rutekørsel

18 18 kan virke konkurrenceforvridende overfor danske transportvirksomheder Kontroldokument ikke medbragt under international lejlighedsvis kørsel eller international speciel rutekørsel Gældende ret Det følger af forordning nr. 1073/2009 artikel 12, stk. 2, at transportvirksomheder, der udfører lejlighedsvis kørsel, skal udfylde et kørselsblad inden hver tur. Kørselsbladets original medbringes i køretøjet under hele varigheden af den tur, for hvilken den er udfyldt. En kopi heraf opbevares i transportvirksomheden, jf. forordning nr. 2121/98 artikel 2, stk. 3. Det følger af forordning nr. 2121/98 artikel 6, at kontroldokumentet i tilfælde af international speciel rutekørsel skal forevises på enhver anmodning fra en kontrollør. I henhold til forordning 1073/2009 artikel 12, stk. 6, udgør kontrakten eller en bekræftet kopi heraf kontroldokumentet. Såfremt der udføres lejlighedsvis kørsel eller international speciel rutekørsel uden, at kørselsbladet er medbragt, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 12, stk. 2, jf. forordning nr. 2121/98 artikel 2, stk. 3, henholdsvis forordning nr. 2121/98 artikel 6, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 12, stk. 6. Transportvirksomhedens overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 12, stk. 2, jf. forordning nr. 2121/98 artikel 2, stk. 3, henholdsvis forordning nr. 2121/98 artikel 6, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 12, stk. 6, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Kontroldokument ikke korrekt udfyldt Gældende ret Det følger af forordning nr. 1073/2009 artikel 12, stk. 3, at kørselsbladet mindst skal indeholde følgende oplysninger: a) kørslens art b) hovedruten c) den eller de berørte transportvirksomheder. Såfremt ovenstående oplysninger ikke fremgår af kørselsbladet i forbindelse med lejlighedsvis kørsel, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 12, stk. 3. Transportvirksomhedens overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 12, stk. 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Ulovlig cabotagekørsel Gældende ret Det følger af forordning nr. 1073/2009 artikel 2, stk. 7, at cabotagekørsel defineres som international personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat, eller medtagning og afsætning af passagerer i samme medlemsstat under international rutekørsel i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, forudsat at det ikke er hovedformålet med kørslen. Enhver transportvirksomhed med en fællesskabstilladelse har adgang til at udføre de former for cabotage, der er anført i forordning nr. 1073/2009 artikel 15. Det følger af forordning nr. 1073/2009 artikel 15, at cabotagekørsel er tilladt ved følgende former for kørsel: a) speciel rutekørsel, forudsat at der er indgået en aftale herom mellem arrangøren og transportvirksomheden, b) lejlighedsvis kørsel, c) rutekørsel, der udføres af en transportvirksomhed, der ikke er hjemmehørende i værtsmedlemsstaten, under international rutekørsel i overensstemmelse med denne forordning, med undtagelse af befordring til opfyldelse af transportbehovene i en bykerne eller et byområde og af transportbehovene mellem en bykerne eller et byområde og de dertil hørende forstæder. Cabotagekørsel må kun udføres i forbindelse med denne internationale transport. Såfremt en transportvirksomhed udfører cabotagekørsel i strid med bestemmelserne som anført ovenfor, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 15. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1073/2009 artikel 27. I dag udgør bøden for en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel kr., og i skærpende tilfælde udgør bøden kr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1073/2009 artikel 15 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig ved uretmæssigt at udføre ulovlig cabotagekørsel. Desuden virker ulovlig cabotagekørsel konkurrenceforvridende overfor danske transportvirksomheder. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

19 19 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Det vurderes, at der vil være økonomiske konsekvenser for de transportvirksomheder, der ikke overholder reglerne. Der kan være afledte positive økonomiske konsekvenser for det danske transporterhverv ved reduceret ulovlig cabotagekørsel. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Det vurderes, at der ingen konsekvenser er for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Det vurderes, at der ikke er nogen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget fastsætter kriterier for udmåling af bøder for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel og Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/ Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Kollektiv Trafik, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport og Logistik, Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Speditører, Det Centrale Handicapråd, Det Økologiske Råd, DI, DI Transport, Fagligt Fælles Forbund, Frie Danske Lastbilvognmænd, ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark, NOAH-Trafik, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Trafikselskaberne i Danmark. 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Administrative konsekvenser for det offentlige Ingen Økonomiske konsekvenser for det offentlige Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Der kan være afledte positive konsekvenser for det danske transporterhverv ved reduceret ulovlig cabotagekørsel. Negative konsekvenser/ merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen Ingen Ingen Der vil være konsekvenser for de vognmandsvirksomheder, som ikke overholder reglerne. Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget fastsætter kriterier for udmåling af bøder for overtrædelse af Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel og Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med den foreslåede ændring af 17, stk. 4, bestemmes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af godskørselsloven, forskrifter udstedt i medfør heraf eller vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af denne og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, kan lægges vægt på hvilke økonomiske gevinster, der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, samt karakteren af den begåede overtrædelse og overtrædelsens grovhed. Det vil sige, at der ikke alene kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, men også overtrædelsens karakter og grovhed. For en nærmere beskrivelse af de bødesatser, der fremover anbefales anvendt på

20 20 godskørselsområdet, henvises til forslagets almindelige bemærkninger samt bilag 2 til lovforslaget. Fastsættelsen af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og det angivne strafniveau vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder, jf. herved de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens kapitel 10. Til nr. 2 Med den foreslåede 17, stk. 5, bestemmes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til loven kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster, der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, samt overtrædelsens karakter. Det vil sige, at der ikke alene kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, men også overtrædelsens karakter. For en nærmere beskrivelse af de bødesatser, der fremover anbefales anvendt på godskørselsområdet, henvises til forslagets almindelige bemærkninger samt bilag 2 til lovforslaget. Til nr. 1 Til 2 Med den foreslåede ændring bemyndiges transportministeren til at fastsætte regler og vilkår for tilladelser til udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring. Kompetencen til at fastsætte regler herom lå tidligere hos Vejtransportrådet, som ved lov nr. 610 af 18. juni 2012 ændredes, således at rådet nu drøfter generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og kommer med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet. Til nr. 2 Med den foreslåede ændring af 22, stk. 4, bestemmes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af busloven, forskrifter udstedt i medfør heraf eller vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, samt karakteren af den begåede overtrædelse og overtrædelsens grovhed. Det vil sige, at der ikke alene kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, men også overtrædelsens karakter og grovhed. For en nærmere beskrivelse af de bødesatser, der fremover anbefales anvendt på buskørselsområdet, henvises til forslagets almindelige bemærkninger samt bilag 2 til lovforslaget. Fastsættelsen af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og det angivne strafniveau vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder, jf. herved de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens kapitel 10. Til nr. 3 Med den foreslåede 22, stk. 5, bestemmes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til loven kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster, der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, samt overtrædelsens karakter. Det vil sige, at der ikke alene kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, men også overtrædelsens karakter. For en nærmere beskrivelse af de bødesatser, der fremover anbefales anvendt på buskørselsområdet, henvises til forslagets almindelige bemærkninger samt bilag 2 til lovforslaget. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Det bemærkes generelt for så vidt angår de foreslåede lovændringer vedrørende straffastsættelsen at det af straffelovens 3, stk. 1, følger, at spørgsmålet om strafbarhed og straf skal afgøres efter den straffelovgivning, som er gældende på det tidspunkt, hvor sagen pådømmes. Er handlingen foretaget før den nye lovs ikrafttræden, må straffen dog ikke blive strengere end efter de regler, som var gældende på gerningstidspunktet.

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet torsdag den 23. april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 FORELØBIG UDGAVE PE 425.402 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om godskørsel

UDKAST. Bekendtgørelse om godskørsel UDKAST Bekendtgørelse om godskørsel I medfør af 1, stk. 1 og 2, 2, stk. 1, 3, stk. 3, 5, 6 a, stk. 6, 8, stk. 3, 9, 10, 11, stk. 1, 16 b, stk. 5, og 17, stk. 2 og 5, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v. 2015/1 BSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Juli 2015 Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold 0. Indledende bemærkninger... 4 0.1 EU-regler... 4 0.2 Danske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012. Lovtidende A 2012 20. juni 2012. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) I medfør af 17, stk. 1, og 25, stk. 1, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende forslag til ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Høringsnotat. vedrørende forslag til ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) Transportudvalget 2013-14 L 58 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat J.nr.: TS1020000-00023 Dato 25. september

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1)

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) BEK nr 655 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20701-00009 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere