Trafikuheld. Året 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikuheld. Året 2008"

Transkript

1 Trafikuheld Året 28 September 29

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf.: Fax.: Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret 3. november 29 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet Dokumentnr.: 7/6923

3 Trafikuheld året 28 Dette notat er udarbejdet i forbindelse med, at oplysningerne om ulykker og personskader for året 28 nu er endelige. Notatet findes kun i elektronisk form. I notatet er vist en række tabeller med hovedinformationer for 28. Desuden er vist et antal figurer, som beskriver udviklingen over de senere år. Kilde Definitioner Opgørelserne bygger på de informationer fra Vejdirektoratets uheldsregister baseret på informationer fra politiets uheldsregister i POLSAS. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om de enkelte elementer og personer i ulykken. Vejtypetabellen er baseret på den stedfæstelse vejmyndighederne efterfølgende foretager i forhold til uheldenes placering på vejnettet i relation til de administrative vejoplysninger. I opgørelsen indgår alene uheld, hvor mindst et element er kørende, og hvor det er sket på almindeligt offentligt tilgængeligt færdselsareal. Dvs. uheld på flysiden i lufthavne, køretekniske anlæg, byggepladser og lignende ikke indgår. Samtidig indgår uheld mellem tog og fodgænger ikke, fordi tog pr. definition er en genstand og dermed ikke et kørende element. Ulykker alene med en fodgænger indgår heller ikke. Uheld med personskade er uheld, hvor mindst én person er kommet til skade eller er dræbt. Uheld med materielskade er uheld, hvor der ikke er kommet personer til skade eller er blevet dræbt, og hvor politiet har optaget rapport om uheldet. Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 3 dage som følge af ulykken. Personer, der dør af et hjertestop umiddelbart inden ulykken eller selvmord, vil derfor ikke indgå som dræbte. Ulykken som sådan vil dog fortsat indgå i statistikken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og angivet en anden skadetype end Alene lettere skade. Markante ændringer Som spiritusuheld regnes uheld, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille større end,5 o/oo eller er skønnet påvirket. Når der i notatet tales om en markante ændring, afvigelse eller forskel menes der med mindre andet er anført at et antal i det beskrevne kvartal statistisk set afviger fra såvel en prognose baseret på de foregående 1 års tal, som tallet fra sidste års kvartalsopgørelse. Samtidig kræves, at det aktuelle kvartalstal er mindst 1. (Normalt vil der være anvendt et statistisk signifikansniveau på 5 %). 1

4 Yderligere information På under Trafiksikkerhed Statistik Årsstatistik Interaktiv årsstatistik Start Årsstatistik er det muligt at se yderligere information om uheld fra 1998 og frem i forhold til de administrative forhold efter kommunalreformen 1. januar 27. I den interaktive årsstatistik kan bl.a. vælges en oversigt over uheld fordelt på kommuner. Desuden kan der ses oplysninger om antal uheld i forhold til vejlængde, trafikarbejde og pr 1. indbyggere. På Vejsektoren kan også ses en nærmere beskrivelse af de oplysninger, som registreres i forbindelse med uheldsstatistikken. Se her: Hvordan indberettes uheld? En beskrivelse af parametrene, der indgår i uheldsregistreringen kan ses i Vejledning til indberetning af trafikuheld, 23 I forhold til det i september 29 offentliggjorte notat er der foretaget en mindre justering i tabel 5 om sprituheld. Det drejer sig om 1 dræbt og 5 tilskadekomne, som fejlagtigt var blevet anbragt under øvrige ikke påvirkede, hvor de retteligen var passagerer i en spirituspåvirkets køretøj. 2

5 Tabeller Antal uheld Antal personskader person materiel Alvorligt Lettere skade skade I alt Dræbte tilskade tilskade I alt Hele 27 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hele 28 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Procentvis ændring Tabel 1. Antal uheld og personskader året 28 sammenlignet med året 27 3

6 Der er følgende markante afvigelser for 28: Personskadeuheld: Maj har markant højere tal end forventet og flere end i 27. Materielskadeuheld: Februar har markant højere tal end forventet og markant flere end i 27. Dræbte: August har markant lavere tal end forventet og markant færre end 27. Lettere tilskadekomne: Maj har markant højere tal end forventet og flere end i 27. Personskader: Maj har markant højere tal end forventet. I forhold til 27 er antallet af personskadeuheld i 28 faldet 1 %. Der er fald i samtlige måneder, på nær i maj måned. De største fald ses i februar og marts, hvor tallet er hhv. 25 % og 22 % lavere end i 27. Antallet af materielskadeuheld er i 28 faldet med 8 % i forhold til 27. Det største fald 15 % ses i juni måned og den største stigning 11 % ses i februar. Antallet af dræbte er uændret i forhold til 27. De alvorligste skader er faldet med 1 %, og de lettere tilskadekomne er faldet med 12 %. For dræbte ses den største stigning 52 % i februar og det største fald 41 % i august. For de alvorligt tilskadekomne ses den største stigning 25 % i februar og det største fald 22 % i marts. For de lettere tilskadekomne ses den største stigning 7 % i februar og det største fald 29 % ses i juni. 4

7 Antal uheld Antal personskader Personskade Materielskade I alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Tabel 1b. Antal uheld og personskader for de seneste 1 år Antallet af dræbte i 28 på 46 er præcis det samme som i 27. Det samlede antal personskader er det laveste i de 1 år. 5

8 Det højeste antal dræbte var i Samme år var antallet af personskader , som også er det højeste nogensinde. Dræbte og tilskadekomne Figur 1. Antal dræbte og tilskadekomne (Kilde Danmarks Statistik) Dræbte Figur 2. Antal dræbte (Kilde Danmarks Statistik) 6

9 Personbil Varebil Lastbil/ Bus Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Andet* Fodgænger Hele 27 Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Hele 28 Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Procentvis ændring *Andet inkluderer transportmidler som traktorer, motorredskaber og ryttere Tabel 2. Antal personskader fordelt på transportmiddel året 28 sammenlignet med året 27. Fordelingen af personskader i året 28 på skadens alvorlighed og arten af transportmiddel viser ingen markante ændringer. Bemærk dog, at antallet af dræbte i personbil er steget med 17 % i forhold til 27. Antallet af dræbte i personbil er i 28 det højeste siden 23. 7

10 Hovedsituationsnumre og tekst anvendt i tabellen nedenfor. Eneuheld 5 Krydsuheld uden svingning 1 Uheld mellem ligeudkørende samme kurs 6 Krydsuheld med svingning fra hver sin vej 2 Uheld mellem ligeudkørende modsat kurs 7 Uheld med parkeret køretøj 3 Uheld med svingning samme kurs 8 Uheld med fodgængere 4 Uheld med svingning modsat kurs 9 Uheld med genstande, dyr og lignende Hovedsituation i alt Uheld i alt Uheld med et transportmiddel Personbil Varebil 64 1 Lastbil/Bus 21 3 Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet 9 3 Uheld med to eller flere transportmidler nr. 1 nr. 2 Personbil personbil Personbil varebil Personbil lastbil/bus Personbil motorcykel Personbil knallert Personbil knallert Personbil cykel Personbil fodgænger 372 Personbil andet Varebil personbil Varebil varebil Varebil lastbil/bus Varebil motorcykel Varebil knallert Varebil knallert Varebil cykel Varebil fodgænger 39 Varebil andet 1 1 Lastbil/bus personbil Lastbil/bus varebil Lastbil/bus lastbil/bus Lastbil/bus motorcykel Lastbil/bus knallert 45 1 Lastbil/bus knallert Lastbil/bus cykel Lastbil/bus fodgænger 43 Lastbil/bus andet 1 1 8

11 Hovedsituation i alt Motorcykel personbil Motorcykel varebil 3 1 Motorcykel lastbil/bus 1 1 Motorcykel motorcykel 2 Motorcykel knallert 45 Motorcykel knallert Motorcykel cykel Motorcykel fodgænger 6 Motorcykel andet Knallert 45 personbil Knallert 45 varebil Knallert 45 lastbil/bus 2 Knallert 45 motorcykel Knallert 45 knallert 45 Knallert 45 knallert 3 1 Knallert 45 cykel Knallert 45 fodgænger 4 Knallert 45 andet Knallert 3 personbil Knallert 3 varebil Knallert 3 lastbil/bus Knallert 3 motorcykel Knallert 3 knallert Knallert 3 knallert Knallert 3 cykel Knallert 3 fodgænger 39 Knallert 3 andet 1 Cykel personbil Cykel varebil Cykel lastbil/bus Cykel motorcykel 1 2 Cykel knallert 45 2 Cykel knallert Cykel cykel Cykel fodgænger 28 Cykel andet 1 Andet personbil Andet varebil Andet lastbil/bus Andet motorcykel 4 2 Andet knallert Andet knallert Andet cykel Andet fodgænger 14 Andet andet 1 Tabel 3. Antal personskadeuheld fordelt på transportmiddel og hovedsituation året 28. 9

12 Uheld med en part: 25 % af personskadeuheldene er uheld uden modpart, hovedsituation eller 9 63 % af disse er med personbiler, 16 % med knallert 3. Flerpartsuheld: Indhentnings og mødeuheld udgør 26 % Uheld med krydsende og svingende køretøjer udgør 55 % Uheld med fodgængere udgør 14 % Uheld med parkerede køretøjer udgør 4 % Der er ingen markante ændringer i 28 på fordelingen af personskadeuheld på hovedsituation og transportmidler. Antal ulykker med personskade Hovedsituation Figur 3. Antal personskadeuheld fordelt på hovedsituation Sammenlignes med de foregående fem år, er der jævne fald, bortset fra hovedsituation 9, hvor antallet stort set er uændret. 1

13 Alder Antal Personskader fordelt på alder lettere alvorlig dræbt >= 9 Alder Figur 4. Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder året 28 Aldersfordelingen er dels vist i figur 4 for de enkelte aldre dels i tabel 4 fordelt på aldersgrupper. En gennemgang af uheldene viser at: Der er flest dræbte (13) på 18 år Heraf blev de 12 dræbt i personbil, 1var til fods. Der er flest alvorligt tilskadekomne (125) på 18 år 77 i personbil, 2 i varebil, 2 i lastbil, 3 på motorcykel, 2 på knallert 45, 18 på knallert 3, 8 på cykel og 13 til fods. Der er flest lettere tilskadekomne (147) på 19 år Heraf kørte de 112 i personbil, 1 i varebil, 1 i bus, 1 på traktor, 1 på motorcykel, 2 på knallert på knallert 3, 4 på cykel og 5 til fods. 11

14 Heraf i aldersgruppe: I alt 2 år 3 6 år 7 14 år år år 2 24 år år 65 år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Dræbte i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Alv. tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Let tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodg Flygtet 1 1 Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle personer foreligger aldersoplysninger. Tabel 4. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter transportmiddel og alder. Året 28 Der er ingen markante ændringer i 28 i fordelingen af personskader i alt på aldersgruppe og transportmiddel. 12

15 Heraf med spirituspåvirket fører af: Lastbil/ bus Knallert 45 Knallert 3 Cykel Andet Personbil Motorcykel Fodgænger Spiritusuheld i alt I alt Varebil Personskade * Materielskade * Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt spiritus påvirkede førere/fodgængere Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Uskadte Personskader blandt passagerer hos spirituspåvirkede førere Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt øvrige ikke påvirkede Dræbte 2 2 Alvorligt tilskade Lettere tilskade * Da flere spirituspåvirkede førere kan være involveret i samme uheld, er summen fordelt på transportmidler ikke lig I alt kolonnen. Tabel 5. Antal spiritusuheld og personskader i disse i året 28 I vurderingen af spiritus uheld og personskader er der alene sammenlignet med tallene i det foregående år og ændringer er kun omtalt, såfremt tallene i begge år er over 1. Antallet af personskadeuheld med spirituspåvirkede førere eller fodgængere var i året mod 966 i året 27. Dette er en markant nedgang på 15 %. Betragtes den påvirkede førers transportmiddel, er der et markant fald i forhold til 27 for personskadeuheld med påvirkede førere af personbil (1 %), med påvirkede førere af varebil (31 %), påvirkede motorcyklister (36 %) og påvirkede førere af knallert 45 (53 %). Antallet af materielskadeuheld med spirituspåvirket føre af varebil er faldet markant med 18 %. Størstedelen (71 %) af de dræbte og tilskadekomne i spiritusuheld er de påvirkede førere selv. 18 % af de dræbte og tilskadekomne passager var i et køretøj med en påvirket fører. 13

16 De markante ændringer i uheld og personskader med spiritus er listet nedenfor. Personskadeuheld i alt falder med 15 % (fra 966 til 824) Personskadeuheld med påvirket fører af: Personbil falder med 1 % (fra 478 til 428) Varebil falder med 31 % (fra 59 til 41) Motorcykel falder med 36 % (fra 44 til 28) Knallert 45 falder med 53 % (fra 34 til16) Materielskadeuheld med påvirket fører af: Varebil falder med 18 % (fra 152 til 124) Motorcykel stiger med 7 % (fra 1 til 17) Personskader i alt falder med 2 % (fra til 1.12) Personskader i alt i uheld med fører af: Personbil falder med 21 % (fra 713 til 564) Varebil falder med 36 % (fra 76 til 49) Motorcykel falder med 31 % (fra 51 til 35) Knallert 45 falder med 49 % (fra 35 til 18) Dræbte i uheld med spirituspåvirket fører af: Knallert 3 falder med 55 % (fra 22 til 1) Alvorligt tilskadekomne i alt falder med 23 % (fra 567 til 439) Alvorligt tilskadekomne i alt i uheld med påvirket fører af / fodgænger: Personbil falder med 23 % (fra 285 til 22) Varebil falder med 56 % (fra 32 til 14) Fodgænger falder med 31 % (fra 59 til 41) Lettere tilskadekomne i alt falder med 18 % (fra 582 til 48) Lettere tilskadekomne i alt i uheld med påvirket fører af: Personbil falder med 22 % (fra 371 til 29) Motorcykel falder med 47 % (fra 19 til 1) Personskader i alt blandt påvirkede falder med 14 % (fra 84 til 723) Personskader i alt hos påvirkede fører af / fodgænger: Varebil falder med 33 % (fra 43 til 29) Motorcykel falder med 35 % (fra 43 til 28) Knallert 45 falder med 5 % (fra 32 til 16) Fodgænger falder med 22 % (fra 87 til 68) 14

17 Dræbte påvirkede førere af: knallert 3 falder med 52 % (fra 21 til 1) Alvorligt tilskadekomne påvirkede førere/fodgængere falder med 23 % (fra 421 til 326) Alvorligt tilskadekomne påvirkede førere af / fodgængere: Personbil falder med 17 % (fra 166 til 137) Fodgængere falder med 35 % (fra 57 til 37) Personskader blandt passagerer hos påvirkede førere falder med 18 % (fra 22 til 18) Personskader blandt passagerer hos påvirkede fører af: Personbil falder med 17 % (fra 18 til 149) Alvorligt tilskadekomne passagerer hos påvirkede fører af: Personbil falder med 23 % (fra 75 til 58) Lettere tilskadekomne passagerer i køretøjer med påvirkede førere falder med 25 % (fra 122 til 92) Personskader blandt øvrige falder med 46 % (fra 21 til 19) Personskader blandt øvrige som modpart til påvirket fører af: Personbil falder med 56 % (fra 153 til 68) Varebil falder med 45 % (fra 2 til 11) Knallert 3 stiger med 67 % (fra 12 til 2) Alvorlige skader blandt øvrige falder med 3 % (fra 56 til 39) Alvorlige skader blandt øvrige som modpart til påvirket fører af: Personbil falder med 43 % (fra 44 til 25) Lettere skader blandt øvrige falder med 45 % (fra 122 til 67) Lettere skader blandt øvrige som modpart til påvirket fører af: Personbil falder med 54 % (fra 89 til 41) 15

18 Indeks for 3. kvartal (uheld i år 23 = 1). Antallet af uheld i år 23 er vist over søjlerne til venstre med sprit uden sprit med sprit uden sprit Personskade Materiel skade Figur 5. Trafikuheld med og uden sprit Figur 5 viser indeks for trafikuheld med/uden sprit i årene Det ses, at personskadeuheld med sprit er faldet mest siden år 23. Materielskadeuheld med sprit ligger 3 % lavere end i 23. Antal uheld Personskader I alt Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Fodgænger Øvrige Dr æbtdtdtdtdtdtdtdtde Tilska Dræb Tilska Dræb Tilska Dræb Tilska Dr æb Ti lska Dræb Tilska Dræb Tilska Dræb Tilska Vejcenter Pers. Matr. 1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Østjylland Midtvestjylland Nordjylland Hele landet Tabel 6. Antal uheld og personskader fordelt på vejcentre året 28. Der er ingen markante ændringer i 28 i uheld, dræbte og tilskadekomne fordelt efter vejcenter. 16

19 Tabel 7. Antal uheld og personskader fordelt på politikredse året 28. Der er ingen markante ændringer i 28 i uheld, dræbte og tilskadekomne fordelt efter politikreds. Antal uheld Antal uheld Personskader I alt Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Fodgænger Øvrige Politikreds Pers Matr. Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Ti l skade Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dr æbte Tilskade 1 Nordjylland Østjylland Midt og Vestjylland Sydøstjylland Syd og Sønderjylland Fyn Sydsjæl. og LollandFl Midt og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet personskade materielskade I alt Dræbte Antal personskader Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Hele året 27 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje Hele året 28 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje Procentvis ændring Alle veje Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje *) Gruppen dækker ud over til og frakørselsramper Rastepladser og lignende sideanlæg ved motorveje indgår under øvrige veje Procenter er ikke beregnet, hvis antallet i et af årene er under 1 Tabel 8. Antal uheld og personskader fordelt på vejtyper året 28 sammenlignet med året

20 Sammenlignes 28 med 27 og 28 med estimatet for de seneste 1 år, er der ingen markante ændringer for de enkelte vejtyper. Det skal dog bemærkes, at der er et pænt fald på 49 % i antallet af alvorlige skader på motortrafikveje og at antallet af dræbte på motorvej er steget. For alle vejtyper er der tale om et fald i antallet af uheld. 18

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Forfattere: Niels Agerholm, hyttel-agerholm@stofanet.dk Sofie Caspersen, scas01@plan.aau.dk Harry Lahrmann,

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Prøvested Teoriprøve Praktisk prøve. Politikreds Kategori Antal aspiranter Dumpeprocent Antal aspiranter Dumpeprocent

Prøvested Teoriprøve Praktisk prøve. Politikreds Kategori Antal aspiranter Dumpeprocent Antal aspiranter Dumpeprocent Køreprøver i 2013 Nordjyllands Politi Østjyllands Politi A 1) 2 0,0 2 0,0 A1 58 13,8 57 14,1 A2 89 19,1 81 18,5 A 382 11,5 385 10,1 B 10.728 24,9 11.931 33,5 C 516 18,4 461 12,4 D 202 18,3 190 17,4 B/E

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Analyse af færdselsuheld 2006-2010 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Deninitioner og afgrænsninger...6

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne Motorcykelulykker Baggrundsnotat 9% 8% 7% 6% 5% 4% Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12.

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 Rapport 277 Indberetning af færdselsuheld Vejledning Dato 12. september 2003 Forfattere Stig Hemdorff Hans

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere