UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:"

Transkript

1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, foretages følgende ændring: 1. 17, stk. 4, affattes således.: Stk. 4. Der skal ved udmålingen af straffen for overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af denne og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, samt om overtrædelsens karakter er mindre alvorlig, alvorlig eller meget alvorlig. 2 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, foretages følgende ændring: 1. I 2 a, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Transportministeren fastsætter nærmere vilkår for tilladelser til udlejning mv., der udstedes efter 1 a, stk. 1, og internationale tilladelser, der udstedes efter 1, stk. 2, nr , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Der skal ved udmålingen af straffen for overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af denne og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, samt om overtrædelsens karakter er mindre alvorlig, alvorlig eller meget alvorlig. 3 1

2 Loven træder i kraft den 1. januar Indholdsfortegnelse Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Kriterier for udmåling af bødeniveauer Gældende ret Forslag til nye kriterier 3. Anbefalede bødeniveauer på godskørselsområdet 3.1. Overtrædelser af godskørselsloven Kørsel uden tilladelse Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Tilladelse ikke medbragt under kørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Udlån af tilladelser Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår, der følger af kollektive overenskomster Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Ulovlig anvendelse af chauffører til godskørsel for fremmed regning Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Ulovlig chaufførvikarvirksomhed Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende registrering af motorkøretøj til firmakørsel eller bevis for registrering ikke medbragt under kørslen Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende aflevering af tilbagekaldte tilladelser til den udstedende myndighed Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende sikkerhedsstillelse ved eventuelle forpligtelser ved international kørsel Gældende ret 3.2. Overtrædelser af godskørselsbekendtgørelsen Anvendelse af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende indberetning af oplysninger om virksomheden til Trafikstyrelsen til statistisk brug eller ved kontrolforanstaltninger 2

3 Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Oplysninger ikke behandlet fortroligt ved høring af overenskomstparter Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Ikke udfyldt eller opbevaret en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket om chaufførudlån Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Chaufførvikarvirksomhedens manglende udlevering af udfyldt blanket til lejer ved udlejning af chauffør Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende aflevering af førerattest til den tilladelsesudstedende myndighed Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende registrering eller påtegning om, at motorkøretøjet er anmeldt til firmakørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende angivelse af navn på bruger på motorkøretøj anvendt til gods- og firmakørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau 3.3. Overtrædelser af forordning nr. 1072/ Udenlandske virksomheders godskørsel uden fællesskabstilladelse Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Kørsel uden førerattest Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Udenlandske virksomheders godskørsel uden medbragt kopi af fælleskabstilladelse eller førerattest Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Ulovlig cabotagekørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende dokumentation ved udførelse af cabotagekørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau 4. Anbefalede bødeniveauer på buskørselsområdet 4.1. Overtrædelser af busloven Kørsel uden tilladelse Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Busudlejning uden tilladelse Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Ulovlig anvendelse af chauffører til erhvervsmæssig personbefordring Gældende ret Anbefaling af bødeniveau 3

4 Ulovlig chaufførvikarvirksomhed Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende aflevering af tilbagekaldte tilladelser til den udstedende myndighed Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår, der følger af kollektive overenskomster Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Udlån af tilladelser Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende sikkerhedsstillelse for eventuelle forpligtelser ved international kørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau 4.2. Overtrædelser af busbekendtgørelsen Tilladelse ikke medbragt under kørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Anvendelse af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Ikke medbragt erklæring fra Trafikstyrelsen ved ikke-erhvervsmæssigt låneforhold mellem ikkeerhvervsdrivende foreninger mv Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Ikke udfyldt en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket om chaufførudlån Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Chaufførvikarvirksomhedens manglende udlevering af udfyldt blanket til lejer ved udlejning af chauffør Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Samtale mellem føreren og passagerer under kørslen Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende opfyldelse af kravet om, at mindst 6 personer skal deltage i kørselsarrangement ved udførelse af anden kørsel end rutekørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Manglende overholdelse af krav om til indretning af motorkøretøj til højest 9 personer, føreren medregnet Gældende ret Anbefaling af bødeniveau 4.3. Bekendtgørelse nr af 12. november 2007 om særlige krav til busser Manglende angivelse af navn på bruger på motorkøretøj anvendt til erhvervsmæssig personbefordring eller udleje Gældende ret Anbefaling af bødeniveau 4

5 4.4. Regler og vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring Tilladelse ikke medbragt under kørslen Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Udlejning af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Overholdelse af lovens krav til føreren Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Oplysning om reglerne for køre- og hviletid til lejeren Gældende ret Anbefaling af bødestørrelse 4.5. Forordning nr. 1073/ Udenlandske virksomheders erhvervsmæssige personbefordring uden fællesskabstilladelse Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Udenlandske virksomhedernes erhvervsmæssige personbefordring uden medbragt kopi af fællesskabstilladelse Gældende ret Anbefaling af bødeniveau International rutekørsel uden tilladelse Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Stop på international busrute uden tilladelse hertil Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Tilladelse til international rutekørsel ikke medbragt Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Kontroldokument ikke medbragt under international lejlighedsvis kørsel eller international speciel rutekørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Kontroldokument ikke korrekt udfyldt Gældende ret Anbefaling af bødeniveau Ulovlig cabotagekørsel Gældende ret Anbefaling af bødeniveau 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 11. Sammenfattende skema 1. Indledning 5

6 Formålet med lovforslaget er at dæmme op for overtrædelser af lov om godskørsel, jf. bekendtgørelse nr af 12. november 2012 (godskørselsloven), og lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse nr af 12. november 2012 (busloven), herunder ulovlig cabotagekørsel, via en generel forhøjelse af lovenes bødesatser. Der anbefales med lovforslaget en generel forhøjelse af lovenes bødesatser. En forhøjelse af bødeniveauet forventes at have en præventiv effekt og gælder både danske og udenlandske vognmænds Baggrunden for lovforslaget er Cabotageudvalgets rapport fra maj 2013, hvori et konkret forslag til bødesatser på cabotageområdet er beskrevet. Cabotageudvalget blev nedsat af transportministeren i august 2012 med repræsentanter fra transportbranchens organisationer. Udvalget skulle undersøge, hvordan den ulovlige cabotagekørsel kunne elimineres mest effektivt. Det foreslås på den baggrund, at de håndhævende myndigheder ved udmåling af bødestraffen udover det, som allerede følger af godskørselslovens 17, stk. 4, og buslovens 22, stk. 4, hvorefter der lægges vægt på de økonomiske gevinster, der er opnået eller forsøgt opnået, også lægges vægt på om overtrædelsens karakter er mindre alvorlig, alvorlig eller meget alvorlig. Med dette lovforslag anbefales et bødeniveau på kr. for mindre alvorlige overtrædelser, på kr. for alvorlige overtrædelser og på kr. for meget alvorlige 2. Lovforslagets indhold 2.1. Kriterier for udmåling af bødeniveauer Gældende ret Praksis for det nuværende bødeniveau følger af lov nr. 167 af 28. februar 2012, der trådte i kraft den 1. marts 2012, hvor bødeniveauet ved overtrædelser af godskørselsloven og busloven blev pristalsreguleret. Bøderne havde på det tidspunkt ikke været reguleret siden begyndelsen af 1980 erne. De nuværende bødesatser ligger mellem kr. og kr. alt afhængig af overtrædelsens art. Ved lovændringen blev det fastsat, at der ved fastlæggelsen af bøder kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse. Fastsættelsen af bødeniveauet beror i øvrigt på domstolenes vurdering i de enkelte tilfælde samt Trafikstyrelsens vejledende udtalelser til politiet i konkrete sager. De angivne strafniveauer kan fraviges i op- og nedafgående retning, hvis der i den konkrete sag er omstændigheder, der taler herfor, jf. de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens Overtrædelser af godskørselsloven straffes med bøde i henhold til lovens 17, stk. 1, nr. 1, og overtrædelser af busloven straffes med bøde i henhold til lovens 22, stk. 1, nr. 1. Overtrædelser af godskørselsbekendtgørelsen straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2, og overtrædelser af busbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr af 12. november 2007 om særlige krav til busser straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 2. Overtrædelser af regler og vilkår for udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 2. 6

7 Overtrædelser af Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (forordning 1072/2009) straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordningens 16. Overtrædelser af Europaparlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og for ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (forordning nr. 1073/2009) straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 3, jf. forordningens 27. I henhold til forordning nr. 1072/2009 artikel 16 fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af forordningen og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning. I henhold til forordning nr. 1073/2009 artikel 27 fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning Forslag til nye kriterier Det foreslås, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af godskørselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, busloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf og for overtrædelser af EUregler vedrørende forhold, der er omfattet af godkørselsloven eller busloven, ikke alene skal lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, men også hvorvidt overtrædelsens karakter er mindre alvorlig, alvorlig eller meget alvorlig. Det anbefales at indføre bøder på kr. for mindre alvorlige overtrædelser, på kr. for alvorlige overtrædelser og på kr. for meget alvorlige Der anbefales indført lavere bødesatser end i dag på kr. i de tilfælde, hvor der er tale om mindre alvorlige overtrædelser, f.eks. hvis fragtbrevet mangler oplysninger om navn, adresse eller underskrift på afsender. Dette skyldes, at den nuværende bødesats på kr. ikke altid vurderes at være proportionel i forhold til overtrædelsens karakter. Det foreslås, at bøder kan overstige kr., såfremt der er tale om skærpende omstændigheder, f.eks. at der er kørt ulovligt gennem længere tid, eller der er tale om gentagne Hvad angår overtrædelser af cabotagereglerne anses ulovlig cabotagekørsel for en meget alvorlig overtrædelse, der udløser en bøde på kr., f.eks. ved flere end tre cabotageture på syv dage. Et eksempel på en alvorlig overtrædelse inden for cabotageområdet, der medfører en bøde på kr., kunne være påbegyndelse af cabotagekørsel inden den internationale transport (som giver ret til at udføre cabotage) er afsluttet. 3. Anbefalede bødeniveauer på godskørselsområdet 3.1. Overtrædelser af godskørselsloven Kørsel uden tilladelse 7

8 Gældende ret Det følger af godskørselslovens 1, stk. 1, at den, der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med motorkøretøj eller vogntog med en tilladt totalvægt, der overstiger en af transportministeren fastsat vægtgrænse, skal have tilladelse hertil. I henhold til godskørselsbekendtgørelsen skal et motorkøretøj eller vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger kg, have tilladelse hertil. En virksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning som beskrevet ovenfor uden tilladelse hertil, handler i strid med godskørselslovens 1, stk. 1. Overtrædelse heraf straffes med bøde i medfør af godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. For overtrædelser, som sker over en længere periode, udmåles en skærpet bøde. Den skærpede bøde er udtryk for overtrædelsens meget alvorlige karakter. Det følger af godskørselslovens 1, stk. 2, at medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af Den Europæiske Union, international aftale eller bestemmelser fastsat af transportministeren, kræves der særlig tilladelse til udførelse af godskørsel med motorkøretøj eller vogntog over landets grænse eller på dansk område af en virksomhed etableret i udlandet. Såfremt en udenlandsk virksomhed, som er etableret udenfor Den Europæiske Union, udfører godskørsel for fremmed regning som beskrevet ovenfor uden tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 1, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i medfør af godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 1, stk. 1 og 2, straffes med bøde på kr. Den skærpede bøde er udtryk for overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig over længere tids ulovlig godskørsel for fremmed regning, og de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå tilladelse til godskørsel for fremmed regning. Såfremt der er tale om en gentagen overtrædelse eller en overtrædelse, som har fundet sted over en længere periode, straffes overtrædelsen med bøde på mere end kr Tilladelse ikke medbragt under kørsel Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6, stk. 1, at en tilladelse skal medbringes under kørsel, herunder også i udlandet, og forevises for kontrolmyndigheder på forlangende. Når det gælder den såkaldte universaltilladelse, som indført ved lov nr. 610 af 18. juni 2012, er det præciseret i godskørselsbekendtgørelsens 1, stk. 2, 3. pkt., at en bekræftet kopi af fællesskabstilladesen, skal medbringes under kørslen og forevises kontrolmyndighederne på forlangende. Såfremt en tilladelse eller bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen ikke er medbragt i køretøjet under kørslen, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 1, jf. godskørselsbekendtgørelsen 1, stk. 2, 3. pkt. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau 8

9 Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 1, jf. godskørselsbekendtgørelsen 1, stk. 2, 3. pkt. straffes med bøde på mere end kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet transportvirksomheden har opnået tilladelse, som dog ikke er medbragt under kørslen Udlån af tilladelser Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6, stk. 2, at en tilladelse skal udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne og må hverken helt eller delvist overgå til andre. Såfremt en transportvirksomhed overdrager sin tilladelse til andre end tilladelsesindehaveren selv, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet udlånet tilskynder til ulovlig godskørsel for fremmed regning Manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der følger af kollektive overenskomster Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6, stk. 3, at indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Såfremt en tilladelsesindehaver ikke overholder løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 3, straffes med bøde, der afspejler det unddragne beløb, dog ikke mindre end kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter, idet manglende overholdelse af de pågældende kollektive overenskomster kan virke konkurrenceforvridende Ulovlig anvendelse af chauffører til godskørsel for fremmed regning Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6 a, stk. 1, at godskørsel for fremmed regning, der udføres med tilladelse udstedt i medfør af lovens 1, stk. 1, kun må udføres af tilladelsesindehaveren eller en chauffør ansat hos denne, eller en chauffør ansat hos en anden tilladelsesindehaver, idet der i så fald kun må ydes betaling for de med udlånet direkte forbundne omkostninger, eller en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører. Såfremt en tilladelsesindehaver udfører godskørsel for fremmed regning med en chauffør, der ikke er ansat hos sig, eller udføres af en chauffør ansat hos en anden tilladelsesindehaver, og der ydes yderligere betaling end de med udlånet direkte forbundne omkostninger, handler transportvirksomheden i strid med godskørselslovens 6 a, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau 9

10 Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 1, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet anvendelse af en chauffør lånt af en udenlandsk transportvirksomhed eller en chauffør lejet fra en chaufførvikarvirksomhed, der ikke er godkendt af Trafikstyrelsen, kan virke konkurrenceforvridende Ulovlig chaufførvikarvirksomhed Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6 a, stk. 2, at der i tilslutning til en tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. lovens 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan godkendes, at indehaveren erhvervsmæssigt udlejer chauffører. Såfremt en transportvirksomhed, der har tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erhvervsmæssigt udlejer chauffører uden at have særlig tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 2. Overtrædelsen straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig ved uretmæssigt at udleje chauffører sammenholdt med de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå en tilladelse til at drive chaufførvikarvirksomhed Manglende registrering af motorkøretøj til firmakørsel eller bevis for registrering ikke medbragt under kørslen Gældende ret Det følger af godskørselslovens 11, stk. 1, jf. godskørselsbekendtgørelsens 12, stk. 2, at et motorkøretøj eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, der anvendes til firmakørsel, skal anmeldes til told- og skatteforvaltningen, med mindre brugeren har tilladelse i henhold til lovens 1 stk. 1. Beviset for registreringen skal medbringes under kørslen i henhold til 11, stk. 2. Såfremt en transportvirksomhed, som ikke har tilladelse i henhold til lovens 1, stk. 1 og som udfører firmakørsel med et motorkøretøj eller vogntog, som overstiger kg, ikke har anmeldt motorkøretøjet til told- og skatteforvaltningen, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 11, stk. 1. Er beviset for registreringen ikke medbragt under kørslen, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 11, stk. 2. En overtrædelse af godskørselslovens 11 straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 11, stk. 1, henholdsvis stk. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende aflevering af tilbagekaldte tilladelser til den udstedende myndighed Gældende ret Det følger af godskørselslovens 15, at en tilladelse, der er tilbagekaldt i henhold til godskørselslovens 12, straks skal afleveres til den myndighed, der har udstedt tilladelsen. 10

11 Såfremt en transportvirksomhed har fået tilbagekaldt sine tilladelser og ikke straks returnerer dem, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 15. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 15 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende sikkerhedsstillelse ved eventuelle forpligtelser ved international kørsel Gældende ret Det følger af godskørselslovens 16 b, at den registrerede ejer eller bruger af et motorkøretøj med en totalvægt på kg eller derover hæfter over for føreren af køretøjet og andre personer, der er tilknyttet dennes virksomhed og efter dennes anmodning deltager i og medvirker til transportens gennemførelse, for udgifter, der opstår under kørsel i udlandet, til behandling m.v. i udlandet og hjemtransport i forbindelse med sygdom. I henhold til godskørselslovens 16 b, stk. 4, skal den, der hæfter, stille sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser, forinden et køretøj kører ud af landet. Såfremt en transportvirksomhed ikke har stillet sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser som beskrevet ovenfor, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 16 b, stk Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselslovens 16 b, stk. 4, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Overtrædelser af godskørselsbekendtgørelsen Anvendelse af motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren ikke er registreret bruger af Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 1, stk. 3, at en tilladelse i henhold til godskørselslovens 1, stk. 1, kun kan benyttes til kørsel med ét motorkøretøj ad gangen og kun med et motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren er registreret bruger af. Såfremt en tilladelsesindehaver udfører godskørsel for fremmed regning i et motorkøretøj, som vedkommende ikke er registreret bruger af, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 1, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 1, stk. 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende indberetning af oplysninger om virksomheden til Trafikstyrelsen til statistisk brug eller ved kontrolforanstaltninger Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 2, at en tilladelsesindehaver er forpligtet til at afgive de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Trafikstyrelsen foreskriver, enten til statistisk brug eller som led i nationale eller internationale kontrolforanstaltninger. 11

12 Såfremt en tilladelsesindehaver ikke afgiver de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Trafikstyrelsen foreskriver, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 2. Overtrædelsen straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Oplysninger ikke behandlet fortroligt ved høring af overenskomstparter Gældende ret Det følger af godskørselslovens 6 c, at transportministeren hører overenskomstparterne til vurdering af, om en tilladelsesindehaver overholder godskørselslovens 6, stk. 3, om overholdelse af løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der følger af de pågældende kollektive overenskomster. I henhold til godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 3, skal oplysningerne om tilladelsesindehaveren behandles som fortrolige, jf. forvaltningslovens bestemmelser herom, ved høring af overenskomstparterne i henhold til godskørselslovens 6 c, stk. 1. Såfremt overenskomstparterne ikke behandler oplysningerne, som behandles i Overenskomstnævnet, fortroligt, jf. forvaltningslovens bestemmelser herom, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 3. Overtrædelsen straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse godskørselsbekendtgørelsens 2, stk. 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, da oplysningerne, som behandles i Overenskomstnævnet, kan være personfølsomme Ikke udfyldt eller opbevaret en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket om chaufførudlån Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 2, at en tilladelsesindehaver i forbindelse med chaufførudlån i henhold til godskørselslovens 6 a, skal udfylde en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket, hvori det erklæres, at chaufføren modtager overenskomstmæssig aflønning, at gældende arbejdsvilkår følges, og at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufføren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Såfremt en sådan blanket ikke udfyldes af tilladelsesindehaveren, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 2. Overtrædelsen straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 2. Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 3, at erklæringen skal udfærdiges i to eksemplarer med et eksemplar til hver virksomhed. Den virksomhed, der låner chaufføren, skal opbevare erklæringen i mindst et år efter udlånet. Erklæringen skal ved virksomhedskontrol indsendes til den kontrollerende myndighed. Såfremt blanketten ikke udfærdiges og opbevares som beskrevet ovenfor, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 3. Overtrædelsen straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr

13 Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 3, stk. 2 henholdsvis 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Chaufførvikarvirksomhedens manglende udlevering af udfyldt blanket til lejer ved udlejning af chauffør Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 4, stk. 3, at chaufførvikarvirksomheden til lejeren i forbindelse med udlejning af en chauffør skal udlevere en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket i udfyldt stand, således at lejeren kan sikre sig, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Såfremt chaufførvikarvirksomheden ikke udleverer en sådan udfyldt blanket til lejeren i forbindelse med udlejning af chaufføren, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 4, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 4, stk. 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende aflevering af førerattest til den tilladelsesudstedende myndighed Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 6, stk. 2, at førerattesten udstedt i medfør af forordning nr. 1072/2009 artikel 3 straks skal afleveres til den tilladelsesudstedende myndighed, såfremt chaufføren ikke længere opfylder betingelserne for udstedelsen, eller hvis tilladelse i henhold til godskørselslovens 1, stk. 1, er tilbagekaldt, eller virksomheden er ophørt og har tilbagesendt tilladelsen til den tilladelsesudstedende myndighed. Såfremt førerattesten ikke indsendes til Trafikstyrelsen, er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 6, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 6, stk. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter. Såfremt der er tale om en chauffør fra et tredjeland, der kører uden førerattest, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 3. Se nærmere afsnit Manglende registrering eller påtegning om, at motorkøretøjet er anmeldt til firmakørsel Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 12, stk. 2, at motorkøretøjets registreringsattest forsynes med påtegning om, at motorkøretøjet eller vogntoget er anmeldt som firmakøretøj. Registreringsattesten gælder herefter som anmeldelsesbevis og skal medbringes i motorkøretøjet under kørslen. Såfremt registreringsattesten ikke er medbragt under firmakørsel, eller registreringsattesten ikke er forsynet med påtegning om, at motorkøretøjet er anmeldt som firmakøretøj, er der tale om en 13

14 overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 12, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse godskørselsbekendtgørelsens 12, stk. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende angivelse af navn på bruger på motorkøretøj anvendt til gods- eller firmakørsel Gældende ret Det følger af godskørselsbekendtgørelsens 13, at motorkøretøjer, der anvendes til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens 1, stk. 1, skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende. Det samme gælder for de anmeldelsespligtige firmakøretøjer, der er nævnt i godskørselslovens 12. Såfremt disse motorkøretøjer ikke er forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet, eller navnet ikke opfylder betingelserne som nævnt i godskørselsbekendtgørelsens 13, stk. 1, 2. pkt., er der tale om en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 13. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. godskørselslovens 17, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af godskørselsbekendtgørelsens 13 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Forordning nr. 1072/ Udenlandske virksomheders godskørsel uden fællesskabstilladelse Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 3, at udførelse af international transport kræver en fællesskabstilladelse. Begrebet international transport er nærmere defineret i forordning nr. 1072/2009 artikel 2, stk. 2. Såfremt en transportvirksomhed udfører international transport som defineret i artikel 2, stk. 2, uden gyldig fællesskabstilladelse, er der tale om en overtrædelse af forordningens artikel 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordningens artikel Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordningens artikel 3 straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter, samt de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå en tilladelse til at udføre international godskørsel. Udenlandske transportvirksomheders ulovlige godskørsel kan også virke konkurrenceforvridende overfor danske vognmænd. Såfremt der er tale om gentagne overtrædelser eller en overtrædelse, der har fundet sted over en længere periode, straffes overtrædelsen med bøde på mere end kr Kørsel uden førerattest 14

15 Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 3, at udførelse af international transport på grundlag af en fællesskabstilladelse kræver en førerattest, såfremt føreren er statsborger i et tredjeland. Såfremt en transportvirksomhed udfører international transport på grundlag af en fællesskabstilladelse med en fører, der er statsborger i et tredjeland, uden at have fået udstedt en førerattest, er der tale om en overtrædelse af forordningens artikel 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordningens artikel Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordningens artikel 3, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter, idet førerattesten dokumenterer, at chaufføren er lovligt beskæftiget i overensstemmelse med de love, bestemmelser og kollektive aftaler om betingelser for beskæftigelse, der gælder i den pågældende medlemsstat Udenlandske virksomheders godskørsel uden medbragt kopi af fællesskabstilladelse eller førerattest Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 4, stk. 6, 2. pkt., at en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal opbevares i hvert af transportvirksomhedens køretøjer og forevises kontrolpersonalet på forlangende. Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 5, stk. 6, at førerattesten stilles til rådighed for den deri anførte fører, som er statsborger i et tredjeland, når føreren fører et køretøj. Førerattesten skal på forlangende forevises kontrolpersonalet. Såfremt en transportvirksomheds ikke kan fremvise en fællesskabstilladelse eller, hvis føreren er statsborger i et tredjeland, en førerattest, til kontrolpersonalet på forlangende, men det bevises, at transportvirksomheden er indehaver af en gyldig fællesskabstilladelse eller førerattest, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 4, stk. 6, 2. pkt. henholdsvis artikel 5, stk. 6. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1072/2009 artikel Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 4, stk. 6, 2. pkt. henholdsvis artikel 5, stk. 6, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet transportvirksomheden har opnået tilladelse eller attest, som dog ikke er medbragt under kørslen Ulovlig cabotagekørsel Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 2, stk. 6, at cabotagekørsel defineres som national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat i overensstemmelse med forordning nr. 1072/2009. Enhver transportvirksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning, som er indehaver af en fællesskabstilladelse, og hvis fører, såfremt denne er statsborger i et tredjeland, er i besiddelse af en førerattest, har adgang til på de betingelser, der er fastsat i forordningens kapitel III, at udføre cabotagekørsel, jf. artikel 8, stk. 1. Transportvirksomheder kan udføre op til tre cabotagekørsler med samme køretøj i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til værtsmedlemsstaten, efter at 15

16 de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret. Den sidste aflæsning af en last som led i en cabotagekørsel, før værtsmedlemsstaten forlades, skal finde sted inden for syv dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport. Såfremt der køres ind i Danmark uden last i tilslutning til en international transport, der er afsluttet i en anden medlemsstat, må der med køretøjet udføres én cabotagekørsel inden for tre dage efter indrejsen i Danmark. Denne cabotagekørsel skal ligeledes være afsluttet senest på syvendedagen efter, at det gods, der blev transporteret af det pågældende køretøj ved den internationale transport, er leveret. Dette gælder, uanset i hvilket land den internationale transport er afsluttet. Såfremt en transportvirksomhed udfører cabotagekørsel i strid med ovestående og forordning nr. 1072/2009 kapitel III i øvrigt, f.eks. hvis transportvirksomheden udfører flere end 3 transporter inden for 7 dage efter at de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret, eller en transportvirksomhed udfører mere end én cabotagekørsel eller udfører én cabotagekørsel i mere end tre dage efter, der køres ind i Danmark uden last i tilslutning til en international transport, der er afsluttet i en anden medlemsstat, eller at denne cabotagekørsel ikke er afsluttet senest på syvendedagen efter, at det gods, der blev transporteret af det pågældende køretøj ved den internationale transport, er leveret, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1072/2009 artikel Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 2, hvor transportvirksomheden udfører ulovlig cabotagekørsel, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig ved uretmæssigt at udføre ulovlig cabotagekørsel. Desuden kan ulovlig cabotagekørsel virke konkurrenceforvridende overfor danske vognmænd. Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 2, hvor transportvirksomheden påbegynder cabotagekørsel inden den internationale transport er afsluttet, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet cabotagekørslen påbegyndes før den udenlandske vognmand opfylder betingelserne for at kunne udføre cabotagekørsel Manglende dokumentation ved udførelse af cabotagekørsel Gældende ret Det følger af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 3, litra a-g, at beviset for den indgående internationale transport samt bevis for hver efterfølgende cabotagekørsel skal indeholde følgende oplysninger: a) Afsenderens navn, adresse og underskrift, b) Transportvirksomhedens navn, adresse og underskrift, c) Modtagerens navn og adresse samt efter at varerne er leveret modtagers underskrift og datoen for leveringen, d) Sted og dato for overtagelse af varerne samt det sted, hvor varerne skal leveres, e) Den almindelige benyttede betegnelse for varerne og emballagemetoden samt, hvis der er tale om farligt gods, en alment anerkendt beskrivelse af varerne samt antallet af pakker og særlig mærkning og særlige numre på pakkerne, f) Varernes bruttovægt eller mængden af varer udtrykt på anden vis, 16

17 g) Motorkøretøjets og påhængsvognens nummerplader. Såfremt én af ovenstående oplysninger ikke fremgår af beviset for den indgående internationale transport eller beviset for hver efterfølgende cabotagekørsler, er der tale om en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 3. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 3, jf. forordning nr. 1072/2009 artikel Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af forordning nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 3, litra a- c, e og f, hvor én oplysning er udeladt af beviset, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter. Er der tale om oplysning som anført i artikel 8, stk. 3, litra d eller g, anbefaler Transportministeriet, at en overtrædelse straffes med bøde på kr. uanset, om der er tale om, at kun én oplysning mangler, da der er større formodning for, at der udføres ulovlig cabotagekørsel, når disse oplysninger ikke fremgår af beviset. Er der flere end én oplysning i artikel 8, stk. 3, litra a-g, der er udeladt af beviset, anbefaler Transportministeriet, at en sådan overtrædelse straffes med bøde på kr. henholdsvis kr. per udeladt oplysning, dog ikke mere end kr. i alt. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet manglende dokumentation giver formodning for, at den udenlandske vognmand udfører ulovlig cabotagekørsel. 4. Anbefalede bødeniveauer på buskørselsområdet 4.1. Overtrædelser af busloven Kørsel uden tilladelse Gældende ret Det følger af buslovens 1, stk. 1, at den, der er etableret på dansk område og udfører erhvervsmæssig personbefordring med dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af flere end ni personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil. Såfremt en virksomhed udfører personbefordring, som beskrevet ovenfor, uden tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af buslovens 1, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. For overtrædelser, som sker over en længere periode, udmåles en skærpet bøde. Det følger af buslovens 1, stk. 2, at medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af Den Europæiske Union, international aftale eller bestemmelser fastsat af transportministeren, kræver udførelse af erhvervsmæssig personbefordring over landets grænse eller på dansk område af en virksomhed etableret i udlandet, særlig tilladelse. Såfremt en udenlandsk virksomhed etableret udenfor Den Europæiske Union, udfører erhvervsmæssig personbefordring, som beskrevet ovenfor, uden tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af buslovens 1, stk. 2. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 1, stk. 1 henholdsvis stk. 2, straffes med bøde på kr. Den skærpede bøde er udtryk for overtrædelsens alvorlige karakter samt den 17

18 økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig over længere tids ulovlig erhvervsmæssig personbefordring, og de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Såfremt der er tale om gentagene overtrædelser eller en overtrædelse, som har fundet sted over en længere periode, straffes overtrædelsen med bøde på mere end kr Busudlejning uden tilladelse Gældende ret Det følger af buslovens 1 a, jf. busbekendtgørelsen 4, stk. 1, at den, der til personbefordring udlejer eller udlåner et af de i buslovens 1, stk. 1, nævnte køretøjer uden fører, skal have tilladelse hertil. Såfremt en virksomhed udlejer eller udlåner et af de i buslovens 1, stk. 1, nævnte køretøjer uden fører til personbefordring uden at have tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af buslovens 1 a. En overtrædelse heraf straffes med bøde i medfør af buslovens 22, stk. 1, nr. 1. For overtrædelser, som sker over en længere periode, udmåles en skærpet bøde Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 1 a, straffes med bøde på kr. Såfremt der er tale om gentagne overtrædelser eller en overtrædelse, som har fundet sted over en længere periode, straffes overtrædelsen med bøde på mere end kr. Den skærpede bøde skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter. Såfremt der er tale om gentagne overtrædelser eller en overtrædelse, som har fundet sted over en længere periode, straffes overtrædelsen med bøde på mere end kr Ulovlig anvendelse af chauffører til erhvervsmæssig personbefordring Gældende ret Det følger af buslovens 9, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. busbekendtgørelsens 6, stk. 1, at erhvervsmæssig personbefordring, der udføres med tilladelse udstedt i medfør af buslovens 1, stk. 1, kun må udføres af tilladelsesindehaveren eller en chauffør ansat hos denne, eller en chauffør ansat hos en anden tilladelsesindehaver, idet der i så fald kun må ydes betaling for de med udlånet direkte forbundne omkostninger. Såfremt erhvervsmæssig personbefordring udføres af en chauffør, der ikke er ansat hos tilladelsesindehaveren eller udføres af en chauffør ansat hos en anden tilladelsesindehaver, og der ydes yderligere betaling end de med udlånet direkte forbundne omkostninger, er der tale om en overtrædelse af buslovens 9, stk. 1, nr. 1, henholdsvis nr. 2. En sådan overtrædelse straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 9, stk. 1, nr. 1, henholdsvis nr. 2, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens alvorlige karakter, idet anvendelse af en chauffør lånt af en udenlandsk transportvirksomhed eller en chauffør lejet fra en chaufførvikarvirksomhed, der ikke er godkendt af Trafikstyrelsen, kan virke konkurrenceforvridende Ulovlig chaufførvikarvirksomhed Gældende ret 18

19 Det følger af buslovens 9, stk. 2, jf. busbekendtgørelsens 7, stk. 1, at det i tilslutning til en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, jf. 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan godkendes, at indehaveren erhvervsmæssigt udlejer chauffører. Såfremt en transportvirksomhed, der har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i henhold til 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde erhvervsmæssigt udlejer chauffører uden at have særlig tilladelse hertil, er der tale om en overtrædelse af buslovens 9, stk. 2, jf. busbekendtgørelsens 7, stk. 1. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til lovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 9, stk. 2, jf. busbekendtgørelsens 7, stk. 1, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter. Den skærpede bøde er udtryk for alvorligheden af overtrædelsen samt den økonomiske gevinst, som overtræderen tilegner sig ved uretmæssigt at udleje chauffører sammenholdt med de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå en tilladelse til at drive chaufførvikarvirksomhed Manglende aflevering af tilbagekaldte tilladelser til den udstedende myndighed Gældende ret Det følger af buslovens 17, at en tilladelse, der er tilbagekaldt i henhold til 14 eller 16, straks skal afleveres til den myndighed, der har udstedt tilladelsen. Såfremt en transportvirksomhed har fået tilbagekaldt sine tilladelser, og ikke straks returnerer dem, er der tale om en overtrædelse af buslovens 17. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 17, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår, der følger af kollektive overenskomster Gældende ret Det følger af buslovens 18, stk. 2, at indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om lønog arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Såfremt en tilladelsesindehaver ikke overholder løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, vil der være tale om en overtrædelse af buslovens 18, stk. 2. En sådan overtrædelse straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 18, stk. 2, straffes med bøde, der afspejler det unddragne beløb, dog ikke mindre end kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens meget alvorlige karakter, idet manglende efterlevelse af de pågældende kollektive overenskomster kan virke konkurrenceforvridende Udlån af tilladelser Gældende ret 19

20 Det følger af buslovens 18, stk. 4, at en tilladelse skal udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og at tilladelsen hverken helt eller delvis må overgå til andre. Såfremt en transportvirksomhed overdrager sin tilladelse til andre end tilladelsesindehaveren selv, er der tale om en overtrædelse af buslovens 18, stk. 4, og en overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 18, stk. 4, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset til overtrædelsens alvorlige karakter Manglende sikkerhedsstillelse for eventuelle forpligtelser ved international kørsel Gældende ret Det følger af buslovens 20 a, at den registrerede ejer eller bruger af et motorkøretøj, som oprindeligt er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, hæfter overfor føreren af motorkøretøjet og andre personer, der er tilknyttet dennes virksomhed, og efter dennes anmodning deltager i og medvirker til erhvervsmæssig personbefordring, for udgifter, der opstår under kørsel i udlandet, til behandling m.v. i udlandet og hjemtransport i forbindelse med sygdom. I henhold til buslovens 20 a, stk. 4, skal den, der hæfter, stille sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser, forinden et køretøj kører ud af landet. Såfremt en transportvirksomhed ikke har stillet sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser som beskrevet ovenfor, er der tale om en overtrædelse af buslovens 20 a, stk Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af buslovens 20 a, stk. 4, straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter Overtrædelser af busbekendtgørelsen Tilladelse ikke medbragt under kørsel Gældende ret Det følger af busbekendtgørelsens 1, stk. 3, 3. pkt., at en tilladelse skal medbringes under kørsel, herunder også i udlandet, og forevises for kontrolmyndigheder på forlangende. Når det gælder den såkaldte universaltilladelse, som indført ved lov nr. 610 af 18. juni 2012, er det præciseret i busbekendtgørelsens 1, stk. 3, 3. pkt., at en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises kontrolmyndighederne på forlangende. Såfremt føreren ikke medbringer en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen i køretøjet under udførelse af erhvervsmæssig personbefordring, er der tale om en overtrædelse af busbekendtgørelsen 1, stk. 3, 3. pkt. En overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til busbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. buslovens 22, stk. 1, nr Anbefaling af bødeniveau Transportministeriet anbefaler, at en overtrædelse af busbekendtgørelsen 1, stk. 3, 3. pkt., straffes med bøde på kr. Bøden skal ses i lyset af overtrædelsens mindre alvorlige karakter, idet transportvirksomheden har opnået tilladelse. 20

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet torsdag den 23. april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 FORELØBIG UDGAVE PE 425.402 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om godskørsel

UDKAST. Bekendtgørelse om godskørsel UDKAST Bekendtgørelse om godskørsel I medfør af 1, stk. 1 og 2, 2, stk. 1, 3, stk. 3, 5, 6 a, stk. 6, 8, stk. 3, 9, 10, 11, stk. 1, 16 b, stk. 5, og 17, stk. 2 og 5, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer

Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer 1. ANSØGERVIRKSOMHED CVR-nummer Fax nr. Virksomhedsform

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Juli 2015 Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold 0. Indledende bemærkninger... 4 0.1 EU-regler... 4 0.2 Danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere