Høringsudkast

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsudkast 21.05.2010"

Transkript

1 Høringsudkast Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009, og 25, stk. 3, og 27 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 18. august 2009, fastsættes: Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved brug af nøgletal, jf. 6, stk. 1, og dermed 1) give bygherrerne bedre mulighed for at udvælge de mest velegnede tilbudsgivere til løsning af en opgave, 2) give bygherrer, rådgivere og entreprenører bedre mulighed for at sammenligne sig med hinanden med hensyn til såvel byggeprocessen som produktet (den færdige bebyggelse), 3) give kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bedre mulighed for at vælge den mest velegnede bygherre til et alment byggeprojekt samt 4) sikre større gennemsigtighed og fremme mere systematiske læringsprocesser. Anvendelsesområde 2. Bekendtgørelsen gælder for anvendelse og indsamling af nøgletal i forbindelse med etablering af 1) almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til 115 i lov om almene boliger m.v., 2) selvejende ungdomsboliger i henhold til 117 i lov om almene boliger m.v. og 3) friplejeboliger med offentlig støtte i henhold til 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger. 3. Kapitel 2 om nøgletal for rådgivere gælder, hvis det samlede anslåede honorar til rådgivning ekskl. moms medfører annonceringspligt efter tilbudsloven eller udbudspligt efter udbudsdirektivet. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun afleveres nøgletal fra tilbudsgivere for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter 7, hvis det konkrete anslåede rådgiverhonorar overstiger kr. ekskl. moms. Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger fra rådgiveren til beregning af nøgletal efter 8 og 9, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger kr. ekskl. moms. 4. Kapitel 3 om nøgletal for entreprenører gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entrepriseudgifter overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun afleveres nøgletal fra tilbudsgivere for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter 10, hvis den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger fra entreprenøren til beregning af nøgletal efter 11-13, hvis den konkrete entreprisesum overstiger kr. ekskl. moms.

2 5. Kapitel 4 om nøgletal for bygherrer og forretningsførere i byggefasen gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entrepriseudgifter overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der ikke indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om bestillertilfredshed, jf. bilag 6, for friplejeboliger med offentlig støtte i henhold til 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger. Stk. 3. Uanset stk. 1 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om bestillertilfredshed, jf. bilag 6, for projekter, hvor kommunen er bygherre, og hvor bygherrefunktionen ikke er udskilt i en selvstændig forvaltningsmæssig enhed. Tilsvarende gælder for regionsrådet. Stk. 4. Uanset stk. 1 skal der alene indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om forventet energiforbrug, jf. bilag 6, for projekter, hvor der foretages en energimærkning efter reglerne om energimærkning ved opførelse af nye bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Stk. 5. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om vurdering af bebyggelsen, jf. bilag 6, hvis byggeprojektets samlede anslåede entrepriseudgifter overstiger 10 mio. kr. ekskl. moms. Definitioner 6. Ved nøgletal forstås i denne bekendtgørelse de oplysninger, der fremgår af bilag 1, og som er indsamlet efter 8 og 9, de oplysninger, der fremgår af bilag 3, og som er indsamlet efter 11-13, og de oplysninger, der fremgår af bilag 6, og som er indsamlet efter Nøgletal kan også tilvejebringes efter reglerne i bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Stk. 2. Ved rådgiver forstås den arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed eller lignende, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en rådgivningsopgave om projektering, byggeledelse eller fagtilsyn i tilknytning til byggeri. Stk. 3. Ved entreprenør forstås den udførende virksomhed, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en entrepriseopgave i tilknytning til byggeri. Stk. 4. Ved evaluator forstås en privat virksomhed eller anden privat juridisk person, der beregner nøgletal, og som er uafhængig af personlige eller økonomiske interesser i den virksomhed og i den sag, oplysningerne vedrører. Stk. 5. Ved bestiller forstås kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne etableres. Kapitel 2 Nøgletal for rådgivere Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse 7. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en rådgivningsopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer. Stk. 2. Nøgletal skal omfatte oplysninger vedrørende kundetilfredshed, jf. bilag 1. Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelsen tillige forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst tre tidligere gennemførte evalueringer, desuden afleverer et vægtet gennemsnit for nøgletallene, samt oplysninger om det samlede antal evalueringer. Hvis tilbudsgiver deltager i et byggeprojekt, hvor tilbudsgiver skal evalueres to gange, jf. 9, stk. 2, kan tilbudsgiver aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletallene til brug for udvælgelsen, hvori også indgår de af nøgletallene for den konkrete rådgivningsopgave, der er beregnet efter den første evaluering, indtil alle nøgletallene er beregnet efter den anden evaluering.

3 Stk. 4. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 1, vægtes nøgletallene med honorarerne for de evaluerede rådgivningsopgaver. Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart. Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelsen må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse. Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal 8. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at rådgiveren afleverer stamdata til brug for identifikation af virksomheden, oplysning om forventet startdato og forventet afslutning af de væsentlige dele af opgaven, oplysning om forventet rådgiverhonorar til bygherren samt oplysning om rådgiverens valg af evaluator så vidt muligt inden bygherrens fremsendelse af ansøgning om tilsagn til støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A), jf. bilag 2. For en rådgiver, der først vælges efter kommunalbestyrelsens tilsagn om støtte til byggeprojektet, skal bygherren forlange, at oplysningerne afleveres af rådgiveren til bygherren snarest muligt efter valg af rådgiver. Stk. 2. Bygherren skal registrere oplysninger efter stk. 1, 1. pkt. samt oplysning om byggeprojektets navn, kontaktperson for bygherre til evaluator samt forventet samlet rådgiverhonorar for projektet og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning til Socialministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF-STB i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilsagn til støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A). Bygherren skal tillige registrere oplysninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt. og fremsende oplysningerne digitalt via BOSSINF-STB til den evaluator, rådgiveren har valgt efter 20, stk. 2, snarest muligt efter valg af rådgiver. 9. Bygherren skal i forbindelse med den konkrete rådgivningsopgave aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletallene om kundetilfredshed, jf. bilag 2, til den evaluator, som rådgiveren har valgt efter 20, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger på op til to forskellige tidspunkter afhængig af, hvilke faser af byggeprojektet rådgiveren deltager i. Der kan evalueres inden påbegyndelse af byggeriet, under byggeriets udførelse og efter byggeriets aflevering frem til 1-års eftersyn, dog senest i forbindelse med rådgivningsopgavens afslutning. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt digitalt spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren. Stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger, når den væsentligste del af den konkrete rådgivningsopgave skønnes afsluttet. Hvis en rådgiver deltager i byggeprojektet på tværs af de faser, der er nævnt i stk. 1, 3. pkt., skal bygherren aflevere oplysninger på de to tidspunkter i byggeprojektet, hvor væsentlige dele af den konkrete rådgivningsopgave skønnes afsluttet, dog skal der kun afleveres oplysninger én gang pr. fase. Stk. 3. Evaluator skal registrere oplysningerne efter stk. 1. Hvis bygherren har afleveret oplysninger på to tidspunkter i byggeprojektet, og oplysningerne vedrører beregningen af det samme nøgletal, vægtes oplysningerne ligeligt, og evaluator skal registrere dette gennemsnit. Stk. 4. Evaluator skal digitalt overføre oplysningerne som nævnt i stk. 1 til BOSSINF-STB snarest muligt.

4 Kapitel 3 Nøgletal for entreprenører Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse 10. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer. Bygherren kan derudover vælge at efterspørge oplysninger brugt ved beregning af nøgletal om kundetilfredshed. Stk. 2. Nøgletal skal omfatte oplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed, jf. bilag 3. Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelsen tillige forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst tre tidligere gennemførte evalueringer, desuden afleverer et vægtet gennemsnit for nøgletallene, samt oplysninger om det samlede antal evalueringer, heraf antal evalueringer, der helt eller delvist er afbrudt på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved helt eller delvist afbrudte evalueringer skal tilbudsgiver aflevere oplysning om bygherrens navn, byggeprojektets navn og om den entreprisetype, som tilbudsgiver har haft aftale om at udføre. Ved delvist afbrudte evalueringer afleveres tillige oplysning om uenighedens genstand. Stk. 4. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 3, vægtes nøgletallene med de evaluerede entrepriseopgavers entreprisesummer. Ved beregningen af nøgletal om manglers betydning for ibrugtagning vægtes andelen af de evaluerede entrepriseopgaver, hvor der ved afleveringen har været mangler som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet med de evaluerede entrepriseopgavers entreprisesummer. Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart. Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelsen må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse. Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal 11. Bygherren skal registrere oplysning om byggeprojektets navn og kontaktperson for bygherre til evaluator og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning i BOSSINF-STB i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A), jf. bilag 4. Stk. 2. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren før påbegyndelse af byggeriet afleverer stamdata til brug for identifikation af virksomheden, oplysning om forventet påbegyndelses- og afleveringsdato, oplysning om forventet entreprisesum til bygherren samt oplysning om entreprenørens valg af evaluator, jf. bilag 4. For en entreprenør, der først vælges efter påbegyndelse af byggeriet, skal bygherren forlange, at oplysningerne afleveres af entreprenøren til bygherren snarest muligt efter valg af entreprenør og senest samtidig med aflevering af oplysninger som nævnt i 12, stk. 1. Stk. 2. Bygherren skal registrere oplysninger efter stk. 2, 1. pkt. og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning til BOSSINF-STB i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B). Bygherren skal tillige registrere oplysninger som nævnt i stk. 2, 2. pkt. og fremsender oplysningerne digitalt via BOSSINF-STB til den evaluator, entreprenøren har valgt efter 20, stk. 2, snarest muligt efter valg af entreprenør.

5 12. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave medvirker til at aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler og arbejdsulykker til bygherren, jf. bilag 4. Stk. 2. Bygherren skal registrere oplysningerne efter stk. 1 og forelægge de registrerede oplysninger til brug for beregning af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler og arbejdsulykker for entreprenøren til udtalelse, jf. bilag 5. Hvis entreprenøren har indsigelser til de forelagte oplysninger, skal bygherren registrere dette. Bygherren og entreprenøren kan i fællesskab anmode den evaluator, som entreprenøren har valgt efter 20, stk. 2, om at iværksætte en høring af bygherren og entreprenøren om de oplysninger, som entreprenøren har gjort indsigelse imod, med henblik på at opnå enighed mellem parterne om oplysningerne. Stk. 3. Bygherren skal fremsende oplysninger som nævnt i stk. 1 samt 11, stk. 1, 2. pkt., digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning til BOSSINF-STB senest i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C). Hvis entreprenøren har indsigelser til en eller flere af oplysningerne, og der ikke er opnået enighed gennem høringen, afbrydes evalueringen, og bygherren skal i stedet fremsende oplysning om dette. Hvis høringen ikke er afsluttet ved bygherrens fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C) til kommunalbestyrelsen, skal bygherren tillige fremsende oplysning om den igangværende høring. 13. Bygherren skal i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave digitalt aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal om kundetilfredshed, jf. bilag 4, til den evaluator, som entreprenøren har valgt efter 20, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt digitalt spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren. Stk. 2. Evaluator skal registrere oplysningerne som nævnt i stk. 1 og forelægge oplysningerne samt nøgletal om kundetilfredshed for den konkrete entrepriseopgave for entreprenøren til udtalelse, jf. bilag 5, snarest muligt efter entrepriseopgavens afleveringstidspunkt. Hvis entreprenøren har indsigelser til de forelagte nøgletal, skal evaluator registrere dette. Stk. 3. Evaluator skal overføre oplysningerne som nævnt i stk. 1 digitalt til BOSSINF-STB snarest muligt efter evalueringens gennemførelse. Hvis entreprenøren har indsigelser til nøgletal om kundetilfredshed efter stk. 2, afbrydes evalueringen, og evaluator skal i stedet overføre oplysning om dette. Kapitel 4 Nøgletal for bygherrer og forretningsførere Nøgletal og supplerende oplysninger 14. Bygherre skal for hvert byggeprojekt have beregnet nøgletal om mangler, arbejdsulykker, forventet energiforbrug, bestillertilfredshed samt vurdering af bebyggelsen, jf. bilag 6. Nøgletallene gælder tillige for en forretningsfører, herunder en almen administrationsorganisation, der varetager bygherreopgaven. Stk. 2. Nøgletallene skal suppleres med oplysninger om, hvorvidt de evaluerede entreprenørers evalueringer er helt eller delvist afbrudt af entreprenøren på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved helt eller delvist afbrudte evalueringer suppleres tillige med oplysninger om entreprenørens navn og den entreprisetype, som entreprenøren har haft aftale om at udføre. Ved delvist afbrudte evalueringer suppleres tillige med oplysning om uenighedens genstand. Stk. 3. Nøgletallene skal desuden suppleres med oplysninger om anskaffelsessum pr. m 2.

6 Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal 15. Bygherren skal registrere stamdata til identifikation af bygherren og forretningsføreren i byggefasen, oplysninger om byggeprojektets navn og kontaktperson for bygherre til evaluator samt oplysning om bygherrens valg af evaluator og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning i BOSSINF-STB i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A), jf. bilag 7. Stk. 2. Bygherren skal registrere oplysninger til brug for beregning af nøgletal om forventet energiforbrug og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning i BOSSINF-STB senest i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C), jf. bilag Kommunalbestyrelsen skal digitalt indberette oplysninger til brug for beregning af nøgletal om bestillertilfredshed i BOSSINF-STB i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C), jf. bilag To sagkyndige foretager en uvildig vurdering af bebyggelsen og registrerer oplysninger til brug for beregning af nøgletal om bebyggelsen, jf. bilag 7, i en digital vurderingsrapport og fremsender oplysningerne til Byggeskadefonden i forlængelse af Byggeskadefondens 1-års eftersyn. Byggeskadefonden sørger for, at de sagkyndige har grundlæggende oplysninger om bebyggelsen, herunder rapport fra Byggeskadefondens 1-års eftersyn til brug for vurderingen. Stk. 2. De sagkyndige udmeldes af Byggeskadefonden blandt et panel af sagkyndige, der har erfaring med opførelse eller drift af alment byggeri. Panelet af sagkyndige udpeges af Byggeskadefonden. De sagkyndige må ikke have medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal vurderes. Dette gælder for bolig- og administrationsorganisationer, virksomheder, og for ansatte heri. Det gælder endvidere for personer, der selvstændigt eller som tidligere ansatte i en anden organisation eller virksomhed har medvirket ved opgørelsen eller driften. Stk. 3. Byggeskadefonden skal indberette de registrerede oplysninger i vurderingsrapporten efter stk. 1 digitalt til BOSSINF-STB snarest muligt. Stk. 4. Byggeskadefonden fastsætter nærmere retningslinjer for udpegning af panel af sagkyndige, udmelding af sagkyndige samt administration af ordningen m.v. 18. Evaluator skal digitalt oplyse bygherre og forretningsfører i byggefasen om, at nøgletal, jf. bilag 6, er overført digitalt af evaluator til BOSSINF-STB efter 20, stk. 5, snarest muligt efter overførelsen. Kapitel 5 Fællesbestemmelser om ændring, beregning, offentliggørelse og dokumentation 19. Der kan ske ændring af indberettede oplysninger i BOSSINF-STB efter bygherrens fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C) til kommunalbestyrelsen, 1) når høring iværksat af evaluator efter 12, stk. 2, 3. pkt., er afsluttet, 2) når en retssag, voldgift eller lignende er afgjort, eller 3) når et byggeprojekt er indberettet med afsatte beløb, og oplysningerne om faktisk entreprisesum for den konkrete entrepriseopgave er usikre.

7 Stk. 2. Anmodning om ændring af indberetning i BOSSINF-STB, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, fremsendes af evaluator til Socialministeriet, der indberetter oplysningerne til BOSSINF-STB, og anmodning om ændring af indberetning i BOSSINF-STB, jf. stk. 1, nr. 3, fremsendes af bygherre til Socialministeriet, der indberetter oplysningerne til BOSSINF-STB. Socialministeriet kan kræve, at der anvendes et særligt skema. 20. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at nøgletal samt vægtet gennemsnit for de enkelte nøgletal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, er beregnet af en evaluator, og at tilsvarende oplysninger fra tilbudsgivere, der ikke er i besiddelse af nøgletal, er attesteret af en uvildig tredjepart. Stk. 2. Rådgiveren og entreprenøren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af aftale med bygherren og giver bygherren meddelelse herom snarest muligt. Stk. 3. Bygherren vælger evaluator i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A). Stk. 4. Oplysninger til brug for beregning af nøgletal, der er indberettet til BOSSINF-STB, overføres digitalt af Socialministeriet til evaluator. Stk. 5. Evaluator beregner nøgletal, vægtede gennemsnit samt oplysning om anskaffelsessum pr. m 2 efter 14, stk. 3. Nøgletal, vægtede gennemsnit samt oplysning om anskaffelsessum pr. m 2 skal beregnes i faste priser i prisniveau pr. 1. januar Til grund for fastprisberegningen anvendes byggeomkostningsindekset for boliger. Beregning af nøgletal, vægtede gennemsnit samt oplysning om anskaffelsessum pr. m 2 skal i øvrigt ske efter retningslinjer, der fastsættes og offentliggøres af Socialministeriet på ministeriets hjemmeside. Evaluator overfører nøgletal samt oplysning om anskaffelsessum pr. m 2 digitalt til BOSSINF-STB snarest muligt. 21. Nøgletal m.v. i BOSSINF-STB offentliggøres af Byggeskadefonden på fondens hjemmeside eller lignende. 22. Bygherren skal på anmodning inden for 4 uger dokumentere overfor socialministeren, at bygherren har stillet krav om nøgletal eller tilsvarende oplysninger fra tilbudsgivere, der ikke er i besiddelse af nøgletal, og give oplysninger om anvendelsen af disse. Stk. 2. Evaluator skal på anmodning inden for 4 uger dokumentere overfor socialministeren, at evaluator har indsamlet nøgletalsoplysninger og give oplysninger om beregningen af nøgletal samt vægtede gennemsnit. Kapitel 6 Ikrafttræden 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010 og gælder for byggeri med tilsagn meddelt den 1. juni 2010 eller senere. Stk. 2. 9, stk. 4, og 20, stk. 5, 5 pkt., gælder, når der er evalueret 100 konkrete rådgivningsopgaver efter bekendtgørelsen og tidligere bekendtgørelser om nøgletal for alment byggeri m.v., og har virkning også for allerede evaluerede rådgivningsopgaver efter bekendtgørelsen. Tilsvarende gælder 13, stk. 3, og 20, stk. 5, 5 pkt., når der er evalueret 100 konkrete entrepriseopgaver efter denne bekendtgørelse og tidligere bekendtgørelser om nøgletal for alment byggeri m.v. Socialministeriet giver de valgte evaluatorer meddelelse, når de nævnte antal evalueringer er opnået. Stk. 3. Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om nøgletal for alment byggeri m.v. ophæves med virkning fra den 1. juli 2010.

8 Bilag 1 Definitioner af nøgletal for rådgivere, jf. 6, stk. 1 De nedenstående definitioner er identiske med definitionerne i bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Kundetilfredshed Nøgletal om bygherrens tilfredshed med rådgivningsopgaven udgøres af en række spørgsmål (1-13), hvor bygherren skal angive både sin vurdering af rådgiverens præstation i forbindelse med løsningen af den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallene udgøres herudover af spørgsmål om bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven (nr. 14) samt om bygherren vil benytte rådgiveren igen (nr. 15) ligeledes på en skala fra 1 til 5. Ved spørgsmål 14 og 15 angives ikke betydning. Bygherrens vurdering af rådgiverens præstation og betydning af delopgaverne: 1) Evne til at opstille realistiske budgetter. 2) Evne til at opstille realistiske tidsplaner. 3) Evne til at anskueliggøre sine forslag. 4) Evne til at føre en konstruktiv dialog. 5) Bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører. 6) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning. 7) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning. 8) Bidrag til at opnå et godt indeklima. 9) Bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi. 10) Bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning. 11) Evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet. 12) Håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet. 13) Bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. Samlet tilfredshed: 14) Angivelse af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven. Kundeloyalitet: 15) Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt. Bygherren vil endvidere kunne komme med øvrige kommentarer.

9 Bilag 2 Indsamling af nøgletalsoplysninger for rådgivere, jf. 8 og 9 (Oplysningerne indsamles på rådgiverniveau, medmindre det er angivet, at de indsamles på projektniveau) Nr. Oplysning Indsamles via BOSSINF-STB gennem samarbejde mellem bygherre og rådgiver Indsamles ved at bygherren afleverer oplysning til evaluator Stamdata (indberettes ved projektets tilsagn skema A - eller snarest herefter) 1 Byggeprojektets navn 2 Særlige forhold ved projektet 3 Projektets bruttoetageareal 4 Opgavetype 5 Virksomhedstype Angivelse af: - Arkitekt eller ingeniør - Ingeniørdiscipliner - Totalrådgivning/ delt rådgivning - Partnering - Projekteringsledelse - Byggeledelse - Fagtilsyn 6 CVR-nummer 7 Evaluator 8 Kontaktperson, navn 9 Kontaktperson, telefonnummer 10 Kontaktperson, adresse 11 Kontaktperson for bygherre, navn 12 Kontaktperson for bygherre, telefonnummer 13 Kontaktperson for bygherre, e- mailadresse Datoer og økonomi (indberettes ved projektets tilsagn skema A - eller snarest herefter) 14 Forventet startdato 15 Forventede datoer for afslutning af de væsentligste dele af opgaven 16 Forventet påbegyndelsesdato for

10 projektet 17 Forventet afleveringsdato for projektet 18 Forventet rådgiverhonorar 19 Forventet samlet rådgiverhonorar for projektet 20 Projektpris Økonomi (indberettes ved projektets afslutning skema C) 21 Faktisk samlet rådgiverhonorar for projektet Økonomi (indberettes afhængig af, hvornår rådgiveren deltager i projektet) 22 Faktisk rådgiverhonorar Kundetilfredshed (indberettes på op til 2 forskellige tidspunkter afhængig af, hvornår rådgiveren deltager i projektet ) Vurdering af præstation og betydning i 13 punkter 23 Evne til at opstille realistiske budgetter 24 Evne til at opstille realistiske tidsplaner 25 Evne til at anskueliggøre sine forslag 26 Evne til at føre en konstruktiv dialog 27 Bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 28 Bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 29 Bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 30 Bidrag til at opnå et godt indeklima 31 Bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 32 Bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 33 Evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet 34 Håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet 35 Bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering Samlet tilfredshed 36 Angivelse af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Kundeloyalitet 37 Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt Kommentarer

11 38 Bygherrens øvrige kommentarer

12 Bilag 3 Definitioner af nøgletal for entreprenører, jf. 6, stk. 1 De nedenstående definitioner er identiske med definitionerne i bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Selve nøgletallene er markeret med *. Overholdelse af tidsfrister * Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser. Udførelsestiden defineres som perioden fra opstart af arbejdet på byggepladsen til den faktiske aflevering. Indgår entreprisen i en samlet afleveringsforretning, er det dog til færdiggørelsen af entreprisen. Ved tidsfristforlængelser forstås antallet af arbejdsdage, entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser, uanset årsagen til tidsfristforlængelsen. Nøgletallet kan ikke antage værdier under 100 pct. Mangler * Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor. Mangler opgøres som antallet af konkrete mangler og ikke som typer af mangler. Går samme type af mangel igen på flere bygningsdele, tælles denne type af mangel som antallet af bygningsdele, hvor manglen er konstateret. Mangler opgøres som antal mangler sat i forhold til entreprisesum opgjort pr. million kr. og klassificeres som: 1) Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning, dvs. helt uden eller uden nævneværdig indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke. 2) Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden nævneværdig eller med mindre indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres. 3) Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres. 4) Forhold der skal undersøges nærmere. * Økonomisk værdiansættelse af mangler. Udbedring af mangler målt ved den skønsmæssige, økonomiske værdiansættelse af manglerne fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen. * Manglers betydning for ibrugtagningen. Nøgletallet udgøres af bygherrens svar på følgende spørgsmål: 1) Har der for entreprisen været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet? Arbejdsulykker * Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr. Arbejdsulykker defineres som»pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som

13 medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikkepersonhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker. Kundetilfredshed *Bygherrens tilfredshed med byggeprocessen Nøgletal om bygherrens (bygherrerådgiverens) tilfredshed med entrepriseopgaven beregnes på baggrund af 8 spørgsmål, hvor bygherren skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallet beregnes som et gennemsnit af bygherrens (bygherrerådgiverens) angivne vurdering med de 8 delopgaver, vægtet med den betydning som delopgaven er tillagt. 1) Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 2) Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 3) Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden. 4) Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 5) Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 6) Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 7) Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 8) Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. *Kundeloyalitet Nøgletal om kundeloyalitet udgøres af bygherrens svar på følgende spørgsmål: 1) Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt? Bygherren skal angive sin vurdering på en skala fra 1 til 5, men ved besvarelsen af dette spørgsmål angives ikke betydning. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette.

14 Bilag 4 Indsamling af nøgletalsoplysninger for entreprenører, jf (Oplysningerne indsamles på entrepriseniveau (fag-, hoved-, total-, eller storentreprise), medmindre det er angivet, at de indsamles på projektniveau) Indsamles via BOSSINF-STB Indsamles ved gennem at bygherren samarbejde Nr. Oplysning afleverer mellem oplysning til bygherre og evaluator entreprenør Stamdata om bygherre og projekt (indberettes ved projektets tilsagn skema A) 1 Byggeprojektets navn 2 Kontaktperson for bygherre, navn 3 Kontaktperson for bygherre, telefonnummer 4 Kontaktperson for bygherre, e- mailadresse Stamdata om entreprisen (indberettes ved projektets påbegyndelse skema B) 5 Entreprisetype 6 Opgavetype 7 Virksomhedstype 8 CVR-nummer 9 Evaluator 10 Kontaktperson, navn 11 Kontaktperson, telefonnummer 12 Kontaktperson, adresse Datoer og økonomi (indberettes ved projektets påbegyndelse skema B) 13 Forventet påbegyndelsesdato 14 Forventet afleveringsdato 1) 15 Forventet entreprisesum Overholdelse af tidsfrister (indberettes ved entreprisens afslutning senest med skema C) 16 Faktisk påbegyndelsesdato 17 Forventet afleveringsdato på entreprisens påbegyndelsestidspunkt 18 Faktisk afleveringsdato 1) 19 Antallet af arbejdsdage, som 1) Indgår entrepriseopgaven i et projekt, hvor der afholdes en samlet afleveringsforretning, indberettes henholdsvis entrepriseopgavens forventede og faktiske færdiggørelsesdato frem for den forventede og faktiske dato for den samlede afleveringsforretning.

15 entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser, uanset årsagen til tidsfristforlængelsen Mangler (indberettes ved entreprisens afslutning senest med skema C) 20 Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning, dvs. helt uden eller uden nævneværdig indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke 21 Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden nævneværdig eller med mindre indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres 22 Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres 23 Forhold, som skal undersøges nærmere 24 Økonomisk værdiansættelse af manglerne 25 Manglers betydning for ibrugtagning Arbejdsulykker (indberettes ved entreprisens afslutning senest med skema C) 26 Antal anmeldte arbejdsulykker Økonomi (indberettes ved entreprisens afslutning senest med skema C) 27 Faktisk entreprisesum Tilfredshed med byggeprocessen (Vurdering af præstation og betydning i 8 punkter) (indberettes ved entreprisens afslutning) 28 Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen

16 29 Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer 30 Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 31 Entreprenørens evne til at indgå i en dialog om tillægsydelser og priser for disse 32 Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner 33 Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse 34 Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 35 Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav Kundeloyalitet (Vurdering af præstation) (Indberettes ved entreprisens afslutning) 36 Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt

17 Bilag 5 Nøgletalsoplysninger, der skal forelægges entreprenøren til udtalelse, jf. 12, stk. 2, og 13, stk. 2 (Oplysningerne er på entrepriseniveau (fag-, hoved-, total-, eller storentreprise)) Nr. Oplysning 16 Faktisk påbegyndelsesdato 17 Forventet afleveringsdato på entreprisens påbegyndelsestidspunkt 1) 18 Faktisk afleveringsdato 1) 19 Antallet af arbejdsdage entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser, uanset årsagen til tidsfristforlængelsen 20 Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning, dvs. helt uden eller uden nævneværdig indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke 21 Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden nævneværdig eller med mindre indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres 22 Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres. 23 Forhold, som skal undersøges nærmere 24 Økonomisk værdiansættelse af manglerne 25 Manglers betydning for ibrugtagning 26 Antal anmeldte arbejdsulykker 27 Faktisk entreprisesum 28 Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen 29 Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer 30 Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 31 Entreprenørens evne til at indgå i en dialog om tillægsydelser og priser for disse 32 Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner 1) Indgår entreprisen i et projekt, hvor der afholdes en samlet afleveringsforretning, indberettes henholdsvis entreprisens forventede og faktiske færdiggørelsesdato og forelægges entreprenøren 1) Indgår entreprisen i et projekt, hvor der afholdes en samlet afleveringsforretning, indberettes henholdsvis entreprisens forventede og faktiske færdiggørelsesdato og forelægges entreprenøren

18 33 Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse 34 Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 35 Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav 36 Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt Nøgletal om bygherrens tilfredshed med byggeprocessen for den konkrete entreprise Nøgletal om kundeloyalitet for den konkrete entreprise

19 Bilag 6 Definitioner af nøgletal for bygherrer og forretningsførere i byggefasen, jf. 6, stk. 1 Selve nøgletallene er markeret med *. Mangler * Udbedring af mangler målt ved den skønsmæssige, økonomiske værdiansættelse af manglerne fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen. Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte entreprenørers nøgletal, vægtet med entreprenørernes faktiske entreprisesummer. Arbejdsulykker * Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr. Arbejdsulykker defineres som»pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikkepersonhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker. Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte entreprenørers nøgletal, vægtet med entreprenørernes faktiske entreprisesummer. Forventet energiforbrug * Forventet energiforbrug i kwh pr. m 2 pr. år. Det forventede energiforbrug i kwh pr. m 2 pr. år opgøres som det beregnede energiforbrug, der indgår som en del af energimærkningen i den obligatoriske energimærkningsordning. Bestillertilfredshed Nøgletal om bestillers tilfredshed med bygherreopgaven udgøres af 5 spørgsmål, hvor bestiller skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bestilleren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bestilleren i stedet angive dette. Nøgletallene udgøres herudover af spørgsmål om bestillers samlede tilfredshed med bygherreopgaven (nr. 6), hvor alene vurdering angives. Bestillers vurdering af bygherrens præstation og betydning af delopgaverne: 1) * Bygherrens evne til at opstille realistiske budgetter. 2) * Bygherrens evne til at opstille realistiske tidsplaner. 3) * Bygherrens evne til at indgå i en samarbejdsproces og dialog med bestilleren. 4) * Bygherrens evne til at inddrage brugerne/brugerønsker under projekteringen. 5) * Bygherrens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under projektering og udførelsen af byggearbejderne. Samlet tilfredshed 6) * Angivelse af bestillerens samlede tilfredshed med bygherreopgaven. Vurdering af bebyggelsen Vurderingen af bebyggelsen udgøres af et nøgletal inden for hvert af bebyggelsens 4 hovedområder samt nøgletal om den samlede vurdering af bebyggelsen. Nøgletallet for det enkelte hovedområde

20 beregnes på baggrund af en vurdering af et mindre antal underområder, hvor de sagkyndige skal angive deres vurdering inden for det pågældende underområde. Ved vurderingen gives en karakter på en skala fra 1 til 5. Vurderer de sagkyndige, at et underområde ikke er relevant, kan de sagkyndige i stedet angive dette. Nøgletallet for hvert af de 4 hovedområder beregnes som et gennemsnit af de sagkyndiges angivne vurdering indenfor det enkelte underområde. Nøgletal om den samlede vurdering af bebyggelsen udgøres alene af de sagkyndiges vurdering på en skala fra 1 til 5. Det kan ikke angives, at den samlede vurdering ikke er relevant. Vurdering af bebyggelsens hovedområder * Bebyggelse. 1) Bebyggelsen er arkitektonisk tilpasset stedet 2) Bebyggelsen er udformet med henblik på tryghed 3) Bebyggelsen er overskuelig og let at orientere sig i 4) Bebyggelsen er beskyttet mod ekstern støj * Udearealer. 1) Udearealerne er arkitektonisk spændende 2) Udearealerne er gode rammer om ophold og udfoldelse 3) Udearealerne er veldisponerede for cykler, affald m.v. 4) Parkeringsarealer er velplacerede og veludformede 5) Tilgængelighedskrav til udearealer er opfyldt 6) Udearealerne er indrettet for nem vedligeholdelse * Bygninger. 1) Bygningerne er arkitektonisk spændende 2) Bygningsudformning og materialevalg passer sammen 3) Tilgængelighedskrav til bygninger er opfyldt 4) Fællesfaciliteter er velbeliggende og veludformede 5) Materialer er valgt for robusthed og lang holdbarhed 6) Bygningerne er udformet for nem vedligeholdelse * Boliger. 1) Boligerne er veldisponerede og fleksible for indretning 2) Boligerne er disponeret for klimakomfort og energihensyn 3) Boligernes rum har gode møbleringsmuligheder 4) Boligerne har tilstrækkelige opbevaringsmuligheder 5) Tilgængelighedskrav til boliger er opfyldt 6) Tekniske installationer er let tilgængelige 7) Materialer er valgt for lang holdbarhed og brugervenlighed 8) Materialer er bruger- og rengøringsvenlige Samlet vurdering * Samlet vurdering af bebyggelsen. De sagkyndige vil endvidere kunne komme med øvrige kommentarer.

21 Bilag 7 Indsamling af nøgletalsoplysninger for bygherrer og forretningsførere i byggefasen, jf Nr. (Oplysningerne indsamles på projektniveau, medmindre det er angivet, at de indsamles på entrepriseniveau) Indsamles via BOSSINF-STB af af bygher kommu ren nen Oplysning Stamdata (indberettes ved projektets tilsagn skema A) 1 Byggeprojektets navn 2 Bygherre 3 CVR-nummer for bygherre 4 Evaluator 5 Kontaktperson for bygherre, navn 6 Kontaktperson for bygherre, telefonnummer 7 Kontaktperson for bygherre, adresse 8 Bestiller 9 Forretningsfører i byggefasen Økonomi og areal (indberettes ved projektets afslutning skema C) 10 Projektets anskaffelsessum 11 Projektets bruttoetageareal Forventet energiforbrug (indberettes ved projektets afslutning skema C) af sagkyn dige genne m Bygges kadefo nden med evaluer ing af entrepr enører 12 Årligt beregnet energiforbrug i kwh pr. m 2 Bestillers tilfredshed med bygherren (Vurdering af præstation og betydning i 5 punkter) (indberettes i forbindelse med godkendelse af skema C) 13 Bygherrens evne til at opstille realistiske budgetter 14 Bygherrens evne til at opstille realistiske tidsplaner 15 Bygherrens evne til at indgå i en samarbejdsproces og dialog med bestilleren 16 Bygherrens evne til at inddrage brugerne/brugerønsker under projekteringen

22 17 Bygherrens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under projektering og udførelsen af byggearbejderne Bestillers samlede tilfredshed (Vurdering af præstation) (indberettes i forbindelse med godkendelse af skema C) 18 Angivelse af bestillerens samlede tilfredshed med bygherreopgaven Vurdering af bebyggelsen (indberettes i forlængelse af Byggeskadefondens 1-års eftersyn) Vurdering af bebyggelse (vurdering af 4 punkter) 19 Bebyggelsen er arkitektonisk tilpasset stedet 20 Bebyggelsen er udformet med henblik på tryghed 21 Bebyggelsen er overskuelig og let at orientere sig i 22 Bebyggelsen er beskyttet mod ekstern støj Vurdering af udearealer (vurdering af 6 punkter) 23 Udearealerne er arkitektonisk spændende 24 Udearealerne er gode rammer om ophold og udfoldelse 25 Udearealerne er veldisponerede for cykler, affald m.v. 26 Parkeringsarealer er velplacerede og veludformede 27 Tilgængelighedskrav til udearealer er opfyldt 28 Udearealerne er indrettet for nem vedligeholdelse Vurdering af bygninger (vurdering af 6 punkter) 29 Bygningerne er arkitektonisk spændende 30 Bygningsudformning og materialevalg passer sammen 31 Tilgængelighedskrav til bygninger er opfyldt 32 Fællesfaciliteter er velbeliggende og veludformede 33 Materialer er valgt for robusthed og lang holdbarhed 34 Bygningerne er udformet for nem vedligeholdelse Vurdering af boliger (vurdering af 8 punkter) 35 Boligerne er veldisponerede og fleksible for indretning 36 Boligerne er disponeret for klimakomfort og energihensyn 37 Boligernes rum har gode møbleringsmuligheder 38 Boligerne har tilstrækkelige

23 opbevaringsmuligheder 39 Tilgængelighedskrav til boliger er opfyldt 40 Tekniske installationer er let tilgængelige 41 Materialer er valgt for lang holdbarhed og brugervenlighed 42 Materialer er bruger- og rengøringsvenlige Samlet vurdering (vurdering) 43 Samlet vurdering af bebyggelsen Kommentarer 44 De sagkyndiges øvrige kommentarer Mangler (indberettes i forbindelse med evaluering af entreprenørerne) 45 Evaluerede entreprenørers nøgletal om økonomisk værdiansættelse af mangler Arbejdsulykker (indberettes i forbindelse med evaluering af entreprenørerne) 46 Evaluerede entreprenørers nøgletal om arbejdsulykker Entreprisesum (indberettes i forbindelse med evaluering af entreprenørerne) 47 Evaluerede entreprenørers faktiske entreprisesum Afbrudte evalueringer (indberettes i forbindelse med evaluering af entreprenørerne) 48 Evaluerede entreprenørers afbrudte evalueringer

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen Oplysninger om bygherrenøgletal på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Projektet

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til BYGGE RATING

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til BYGGE RATING BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har BYGGE RATING, i forbindelse med udbud, hvor bygherren forlanger,

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Status for svigt/skader nøgletal for alment boligbyggeri v/ole Bønnelycke Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Vanløse Alle Raundahl & Moesby ØST A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: 0--08 ssegmentering: Bygherrevirksomhed

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Thorvaldsensgade 6, Aarhus Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: 0-09-07 Bygherrevirksomhed Entreprisetype

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt E. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

BNKI. BNKI Rapport. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt E. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt E 5 evaluering(er) for BNKI Rådgiver A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion for Excellent

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2

Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2 26. februar 2009 /jnj (EBST)/aou (VFM) Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2 Dette notat beskriver de kommende ændringer i nøgletalssystemet for entreprenører. Sammen med de ændringer, der blev gennemført

Læs mere

For: LeanDesign ApS. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: LeanDesign ApS. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: LeanDesign ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 10. december 2016 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt... 5

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009 K E N D E L S E DPC Construction A/S (advokat Henrik Hauge Andersen, København) mod Universitets-

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 28. februar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)?

Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)? Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)? Markant vækst for byggeriet i 2017 - ny rekord er på vej i 2018! 1, Byggeriet fortsætter frem de kommende år 2. Flere prognoser og analyser

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

Orienteringsmøder 2010

Orienteringsmøder 2010 Orienteringsmøder 2010 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Byggeskadeforsikring af renoveringer v/ole Bønnelycke Byggetekniske tendenser set i eftersyn og skadesager med vægt på

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

For: Rådgiveren A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 14. september 2011 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 18. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Skemaet er "klik-bart" så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i "PIXI-bogen".

Skemaet er klik-bart så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i PIXI-bogen. Den Gode aflevering - en "PIXI-bog" Denne "PIXI-bog" om DEN GODE AFLEVERING er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og COWI. Bogen henleder opmærksomheden på temaer, giver gode råd, præsenterer

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( * & +, -. $ # / # " % & ' ( * ( * & + 0 1 2! 3 # $ - Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon F1030 4 5 $ 6 - " 6 3! 7!! 8 9 $ - 5!

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( + &, -. / $ # 0 # " % & ' ( * ( + &, 1 2 3! 4 # $. Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon 5 # $ 6 7 $ 8. " # 4. # 4 9 ' & : & 2, 9

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID *! " # $ # " % & ' ( * ( & * ' +, - $ #. # " % & ' ( * ( & * ' / 0 1! 2 # $, Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon 3 # $ 4 5 $ 6, " # 2, # 2 7 8 * 9 * 0 '

Læs mere

MBAtillæg 2012 Københavns Ejendommes tillæg til Miljø i byggeri og anlæg 2010

MBAtillæg 2012 Københavns Ejendommes tillæg til Miljø i byggeri og anlæg 2010 MBAtillæg 2012 Københavns Ejendommes tillæg til Miljø i byggeri og anlæg 2010 KOLOFON MBAtillæg 2012 er udarbejdet af Københavns Ejendomme Projektleder: Bidrag: Projektleder i Projekt og Bygherre Jens

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Nyt fængsel - Storentreprise A, Etablering, drift og afrigning af byggeplads

Nyt fængsel - Storentreprise A, Etablering, drift og afrigning af byggeplads Nyt fængsel - Storentreprise A, Etablering, drift og afrigning af byggeplads Info Version 6 URL http://com.mercell.com/permalink/33267044.aspx Ekstern udbuds ID 4693-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere