Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby"

Transkript

1 Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Lokalplanbestemmelser og dernæst en Redegørelse. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som fi ndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen.

3 LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Indhold INDLEDNING... 5 LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER... 5 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER... 7 VEDTAGELSESPÅTEGNING REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN...16 FORHOLD TIL GÆLDENDE PLANER...16 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SERVITUTTER...19 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER BILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT KORTBILAG 3: ILLUSTRATIONSPLAN...25 Illustrationsmateriale er udarbejdet af Murer & Entreprenørfi rma Per Pedersen, Haarby A/S.

4

5 INDLEDNING LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr. nr. 8n, Nr. Aaby By, Nr. Aaby - den tidligere cirkusplads ved Rønnevej i Nørre Aaby. Området, der har et samlet areal på m 2 og ligger i byzone. Området er ubebygget og henligger som åbne græsarealer, dog med en mindre trægruppe og en hæk i den østlige del. Terrænet syner fl adt, men har et svagt fald fra sydøst mod nordvest. Området har vejadgang fra Rønnevej mod syd, hvor der også forløber en offentlig sti. Stien benyttes som forbindelse mellem stationen i vest og den østlige del af bymidten i Nørre Aaby. Mod nord og vest grænser området op til eksisterende villa- og parcelhusbebyggelse, mens naboejendommen mod øst rummer et dagplejehus. Syd for området ligger både villabebyggelse og et mindre maskinværksted. Syrenvej Enghavevej Parcelhusområde Dagplejehus Lokalplanens område Rønnevej Grønnegade Rønnevej Jernbane Sidesporet Tunnelvej Lokalplanområdets placering ved Syrenvej og Rønnevej i Nørre Aaby. 5

6 INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre et nyt tæt/lavt boligbyggeri. Der lægges bl.a. vægt på, at områdets bebyggelse gives et ensartet udseende og indpasses ud fra en helhedsbetragtning. Andre formål er, at området fremadrettet sikres vejadgang fra Syrenvej og at den eksisterende offentlige stiforbindelse mod syd bevares. Eksisterende villabebyggelse ved Rønnevej. Den offentlige sti ses midt i billedet. Kig over området i nordlig retning. I baggrunden ses parcelhusbebyggelsen på Syrenvej. 6

7 BESTEMMELSER Middelfart Kommune Lokalplan nr. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om plan læg ning med senere lovændringer fastlægges hermed følgen de bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse, at sikre, at områdets bebyggelse indpasses og udformes ud fra en helhedsbetragtning, at bevare den eksisterende stiforbindelse, og at fastlægge, at området fremadrettet får vejadgang fra Syrenvej. 2. Lokalplanens område og zonestatus 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matrikelnumre af Nr. Aaby By, Nr. Aaby: matr. nr. 8n samt alle parceller, der efter den 22. september 2014 udstykkes inden for området. 2. Lokalplanområdet ligger i byzone. 3. Områdets anvendelse 1. Området skal anvendes til boligformål med tæt-lav bebyggelse, herunder parkering, fællesarealer mv.. 7

8 BESTEMMELSER 4. Udstykning 1. Størrelsen af den enkelte grund skal være mindst 400 m 2 inkl. andel af fælles friareal. 5. Veje, stier og parkering 1. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Syrenvej, som vist på kortbilag Den interne vejforsyning skal ske som vist i princippet på kortbilag 2. Interne veje skal udlægges med en bredde på min. 9,0 meter og anlægges med min. 5,5 m kørebane. Interne veje får status som private fællesveje. 3. Den eksisterende sti langs med områdets sydlige afgrænsning mod Rønnevej skal bevares som forbindelse mellem stationen og Grønnegade. I tilknytning til stien skal der etableres afskærmende beplantning, fx i form af højstammede træer eller grupper af træer og buske. Der skal endvidere sikres stiforbindelse til Syrenvej, jf. kortbilag Inden for området skal der udlægges areal til 1½ p-plads pr. bolig. Parkeringsarealer skal etableres på egen grund eller som fællesparkering. Eventuelle fælles parkeringsarealer skal afgrænses/markeres med beplantning, fx hæk, buske eller træer. 5. Veje, stier og parkeringsarealer skal af hensyn til nedsivning af regnvand udformes med gennemtrængelige belægningstyper. 6. Tekniske anlæg 1. Alle ledningsanlæg o.l. skal fremføres under terræn. 2. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive fjernvarmeforsyning. Bygninger, der opføres som lavenergibyggeri - jf kan dog fritages for tilslutningspligten. 8

9 BESTEMMELSER 3. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaknet efter Middelfart Kommunes anvisninger. Regn- og overfl adevand skal søges nedsivet inden for området eller tilsluttes eventuelle fællesanlæg for regnvandshåndtering - fx regnvandsbassin - i nærområdet. 4. Der kan etableres anlæg for solenergi på bygningers tag og/eller facade, såfremt anlæggene indpasses under hensyntagen til bl.a. bygningens arkitektoniske udtryk. Anlæg på tag skal placeres med samme hældning som taget, bortset fra anlæg på fl ade tagkonstruktioner. Disse må ikke have en højde der overstiger 1 m over taghøjde. Anlæggene må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Der er endvidere mulighed for at etablere jordvarme i området. 5. Øvrige tekniske installationer skal være skjult i bygningskroppen. Der kan opsættes individuelle antenner og paraboler, såfremt de ikke er synlige fra tilstødende veje. 6. Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, fx transformerstationer, anlæg til regnvandshåndtering o.l.. Tekniske anlæg som transformerstationer skal placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne. 7. Bebyggelsens omfang og placering 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % for den enkelte ejendom. 2. Ny bebyggelse må opføres i højst 1 etage med udnyttet tagetage, og den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 meter målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 3. Ny bebyggelse skal placeres parallelt med eller vinkelret på den tilstødende interne vej. Jævnfør princippet, der er vist på kortbilag 3 (Illustrationsplan). 4. Nybyggeri skal opføres som lavenergihuse svarende til energiklasse 2015 iht. BR10. 9

10 BESTEMMELSER 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 1. Ny bebyggelse skal arkitektonisk og materialemæssigt fremstå som en helhed. 2. Facader skal fremtræde kalkede, pudsede, vandskurede eller stå som blank mur. Delpartier (højst 1/3 af facaden) samt mindre bygningsdele kan fremtræde i andre materialer som transparent glas, skifer, facadetegl o.l.. Facader må endvidere fremstå som beplantede facader. 3. Bebyggelsen skal udføres med symmetrisk saddeltag eller ènsidig taghældning. Til tagdækning skal anvendes tegl, betontagsten, tagpap med listetækning eller voksende græstørv, mosser o.l.. 4. Eventuelle skorstene, kviste, tagvinduer mv. skal mht. dimensionering og udformning tilpasses bygningens formsprog og materialer. 5. Sekundære bygninger som garager, skure o.l. skal udføres i samme materialer som boligbebyggelsen eller materialer som harmonerer med denne. 6. Skiltning kan kun udføres som almindelig navne- og nummerskiltning. 9. Ubebyggede arealer og beplantning 1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og være pænt vedligeholdte. 2. I tilknytning til ny bebyggelse skal der indrettes fælles udendørs opholdsareal for beboerne svarende til min. 50 % af etagearealet. Fælles opholdsarealer skal indrettes efter en samlet plan og kan fx disponeres med have, terrasseområde o.l. med beplantning samt øvrige faciliteter til leg og ophold. Ny beplantning skal være i form af egnskarakteristiske træer, buske o.l.. 10

11 BESTEMMELSER 3. Beplantning bør sammensættes af arter, der i videst muligt omfang begrænser gener for lokalplanområdets beboere, brugere og omkringboende med hensyn til allergi og overfølsomhed overfor pollen, hvorfor det anbefales, at der ikke plantes el, hassel, elm og birketræer. De valgte arter af planter bør desuden tilgodese den biologiske mangfoldighed, og der bør vælges bærgivende buske og træer, som er naturligt hjemmehørende i vort klima. 4. Til eventuelle befæstede fri- og opholdsarealer skal der så vidt muligt vælges gennemtrængelige belægningsmaterialer, så regnvand kan nedsives lokalt. Der kan suppleres med bassin, regnbede o.l. som en del af indretningen. 5. Hegning i naboskel eller internt i området skal være levende hegn (evt. suppleret med trådhegn). Der kan dog opsættes faste hegn omkring terrasse o.l. med direkte tilknytning til boligbebyggelsen. I området kan der endvidere opsættes skærm o.l. ved dokumenteret behov for støjafskærmning ift. banen. 6. Belysning af interne veje, stier, parkeringsarealer o.l. skal ske ud fra et samlet belysningskoncept. Lyspunkthøjden må højst være 3,5 m over terræn og skal udføres med en afskærmet og ikke blændende lyskilde. 7. Der kan terrænreguleres svarende til +/- 0,5 meter ift. eksisterende terræn. Terrænregulering må ikke ske nærmere skel end 1 meter. Yderligere terrænregulering må kun ske med Byrådets tilladelse. 10. Grundejerforening 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle boliger/grundejere i lokalplanområdet. 2. Grundejerforeningen har ansvar for etablering, drift og vedligeholdelse af de i 5, 6 og 9 nævnte fællesanlæg, herunder veje, parkeringspladser, opholdsarealer, belysning mv.. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de nævnte anlæg og arealer. 11

12 BESTEMMELSER 3. Grundejerforeningen skal oprettes når Byrådet kræver det. 4. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 5. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 11. Miljøforhold 1. Det skal sikres, at områdets funktioner ikke belastes med et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier iht.: - Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for Støj fra veje, p.t. vejledning nr. 4/ Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for Ekstern støj fra virksomheder, p.t. vejledning nr. 5/ Miljøstyrelsens tillæg fra 2007 til vejledning nr. 1/1997 om Støj og vibrationer fra jernbaner. 12. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - der er etableret parkering, jf der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning, jf det ved måling eller beregning er godtgjort, at støjkrav er overholdt, jf Eksisterende planer Ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter. 14. Servitutter 1. Følgende deklaration begæres afl yst: - Dok om vejadgang mv. tinglyst på matr. nr. 8n af ejerlavet Nr. Aaby By, Nr. Aaby. 12

13 BESTEMMELSER 15. Lokalplanens retsvirkninger 1. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlo vens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i over ensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lo kalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor ene lige med lokalplanen, fortrænges af planen. 4. Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de al mindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgiv ningen. Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget endeligt af Middelfart Byråd den x. xxxxxxxxxxxxx Steen Dahlstrøm Borgmester Steen Vinderslev Kommunaldirektør Den endeligt vedtagne plan er offentliggjort på Middelfart Kommunes hjemmeside d. x. xxxxxxxx

14

15 REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse og bebyggelse Med lokalplanen muliggøres, at området kan anvendes til tæt/ lav boligbebyggelse. Et nyt tæt/lavt byggeri vil udgøre et godt supplement til det nuværende boligudbud i Nørre Aaby, der overvejende består af parcelhus- og villabebyggelse. Bebyggelsen, der skal opføres som lavenergihuse, kan opføres i højst 1 etage med udnyttet tagetage og med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 40. Af hensyn til områdets helhedsudtryk og æstetik stilles krav om, at bebyggelsen - arkitektonisk og materialemæssigt - skal fremtræde med et ensartet udseende. Desuden skal bebyggelsen placeres parallelt eller vinkelret på den tilstødende interne vej. Alle grundejere/boliger har pligt til at være medlem af en grundejerforening, der skal oprettes for området. Veje, stier og parkering I disponeringen af området er der lagt vægt på, at vejadgang skal ske fra Syrenvej i nord. Herved er det muligt at bevare og friholde den eksisterende stiforbindelse, der forløber langs områdets sydlige skel ved Rønnevej og som fungerer som forbindelse mellem stationen og den østlige del af bymidten. Langs med stien skal der - af hensyn til den kommende boligbebyggelse - etableres afskærmende beplantning. Dette vil desuden sikre/markere, at Rønnevej ikke benyttes som vejadgang til området. Den interne vejforsyning skal ske via nye interne veje, som vist i princippet på kortbilag 2 og 3. Parkering etableres på egen grund og/eller som fælles parkeringsarealer. Der stilles krav om etablering af 1½ p-plads pr. bolig. Veje, stier, parkeringsarealer o.l. befæstede fl ader skal af hensyn til nedsivning af regnvand udføres med gennemtrængelige belægningsmaterialer. Ubebyggede arealer De øvrige ubebyggede arealer skal enten indrettes som private haver eller som fælles udendørs opholdsareal for beboerne. Der skal indrettes fælles udendørs opholdsareal svarende til 50 % af etagearealet. Fællesarealerne skal indrettes efter en samlet plan, både af hensyn til områdernes kvalitet og variation. I forlængelse heraf er der i planen fastsat bestemmelser omkring beplantning, nedsivning af regnvand, hegning, belysning og terrænregulering. 15

16 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNE- PLANEN Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, herunder retningslinjerne omkring bosætning, bymiljø, byudvikling, klima og støj. Området ligger inden for planlægningszonen omkring jernbanen. For denne zone fastlægger kommuneplanen, at der ved udlæg af nye områder til støjfølsom anvendelse (boliger, rekreative områder mv.) skal sikres tilstrækkelig afstand til eksisterende eller planlagte støjende anlæg (erhvervsområder, infrastruktur, støjende fritidsaktiviteter m.v.). Hvis de vejledende støjgrænser ikke kan sikres ved tilstrækkelig afstand, skal der i forbindelse med planlægning af konkrete projekter tages højde for etablering af støjbegrænsende foranstaltninger. En nærmere redegørelse for støjmæssige forhold fi ndes i afsnittet Støj mv.. Rammer Lokalplanområdet ligger i rammeområde B Margaardvej i Kommuneplan Området skal anvendes til boligformål i form af åben/lav og tæt/lav bebyggelse samt mulighed for enkelte institutioner. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 30, dog 40 ved tæt/lav og institutionsbyggeri. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og med en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Der tillades kun anvendelser i miljøklasse 1, som kan integreres med boliger og som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. FORHOLD TIL GÆLDENDE PLANER Ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Landsplanlægning Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den planlagte anvendelse til boligformål vil ikke udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Natura 2000-områder Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område - Lillebælt - ligger ca. 2,7 km vest for lokalplanområdet. Det er Kommunens 16

17 REDEGØRELSE vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Forurening Området er områdeklassifi ceret (byzone) som potentielt forurenet. Middelfart Kommune er dog ikke bekendt med, at der er sket forurening i området. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Ejeren eller brugeren skal generelt sikre, at de øverste 50 cm jord af det ubebyggede areal ikke er forurenet eller at der er etableret en fast varig belægning på arealet jf. Lov om forurenet jord 72 b. Kommunen og Regionen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Jordforureningslovens bestemmelser herom. Beskyttet natur, fredninger mv. Området er ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger o.l.. Museumsloven Anlægsarbejder inden for lokalplanområdet må ikke ske uden orientering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven. Bygherre skal være opmærksom på, at såfremt der i forbindelse med anlægsarbejde på området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. Museumsloven 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og det lokale museum adviseres. Museumsmyndigheden oplyser, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet. Der er imidlertid registreret fund fra jernalderen både nord og syd for lokalplanområdet. Desuden er der langs periferien af byen registreret fund fra bondestenalder og jernalder. Mellem lokalplanområdet og Nørre Aaby Kirke er der i 2003 påvist bebyggelsesspor fra jernalder og middelalder. Første gang Nørre Aaby nævnes er netop i middelalderen, hvor den nævnes i de skriftlige kilder i 1304, men endelsen by er et stednavn, der daterer sig til vikingetiden. Det er derfor sandsynligt, at landsbyen har sine rødder i vikingetiden og at der kan være jordfaste fortidsminder fra denne periode. Det kan således ikke udelukkes, at området rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumsloven. For at afklare om lokalplanarealet rummer fortidsminder vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Iværksættelsen af en arkæologisk forundersøgelse vil således minimere risikoen for, at anlægsarbejdet senere må standses og udskydes efter bestem- 17

18 REDEGØRELSE melserne i Museumslovens 27 stk. 2. Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Handicapforhold Alle områder på grunden med offentlig adgang skal udformes således, at alle uanset handicap kan færdes her. Parkeringsforhold, belysning, skiltning, belægninger mv. udformes i henhold til DS3028 og gældende bygningsreglement. Vandforsyning Området vandforsynes fra Nørre Aaby Vandværk. Spildevand Området er fælleskloakeret og spildevand og regnvand ledes til Nørre Aaby Renseanlæg. Regn- og overfl adevand skal søges nedsivet på egen grund eller forsinkes lokalt inden afl edning ved etablering af bassin eller LAR-løsninger (Lokal Afl edning af Regnvand). Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger inden for et område med kollektiv fjernvarmeforsyning. Der pålægges tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning i området. Bygninger, der opføres som lavenergibyggeri, kan dog fritages fra tilslutningspligten. Støj mv. Trafi kstøj Det skal sikres, at støjniveauet fra omgivende veje samt jernbanen ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for Støj fra veje (p.t. vejledning nr. 4/2007) og Støj og vibrationer fra jernbaner, p.t. vejledning nr. 1/1997 med senere tillæg fra juli Området grænser ikke op til trafi kerede veje. Det vurderes derfor, at de vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafi k vil kunne overholdes. Jernbanen forløber ca. 80 m sydvest for lokalplanområdet. Vurdering af støj fra jernbanen er sket med udgangspunkt i Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort. Kort for dagstøjen hhv. 1,5 meter og 4,0 meter over terræn viser, at området belastes med et støjniveau varierende mellem db. Jævnfør kortene på s. 19. En del af områdets boliger eller opholdsarealer vil således blive placeret, hvor støjbelastningen er db. I planen stilles derfor krav om, at det inden ibrugtagning skal eftervises at den vejledende grænseværdi på 64 db for boligområder o.l. er overholdt. Mindsteafstanden på 50 m til nærmeste bolig ift. vibrationer fra banen er overholdt. 18

19 REDEGØRELSE Jernbanestøj, dag, 1,5 m over terræn (Kilde: Støj-Danmarkskortet, Miljøstyrelsen). Jernbanestøj, dag, 4,0 m over terræn (Kilde: Støj-Danmarkskortet, Miljøstyrelsen). Støj mv. fra erhverv Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påføres et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Det vurderes, at de omgivende aktiviteter i form af bl.a. dagplejehus og et mindre maskinværksted ikke giver anledning til overskridelser af gældende støjgrænseværdier. Dette samme gør sig gældende ift. de standardkrav, der er fastsat for luftemission fra maskinværkstedet. Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af lokalplanen efter lovens 3 bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennem- 19

20 REDEGØRELSE førelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. SERVITUTTER Det er ejere og bygherrens eget ansvar, at sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Private tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen ved lokalplanens endelige vedtagelse, afl yses. Deklaration om vejadgang tinglyst ophæves og erstattes af en ny deklaration, som sikrer fortsat vejadgang gennem området til ejendommen Tunnelvej 2. Vejadgang skal sikres syd for den offentlige sti, der er fastlagt i nærværende lokalplan. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering er ikke afhængig af, at der opnås tilladelse eller dispensationer fra andre myndigheder. 20

21 BILAG Middelfart Kommune Lokalplan nr. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/ Rønnevej i Nørre Aaby 8cy KORTBILAG 1: Matrikelkort Mål: 1: Dato: 22. september di 8cp 8co 8cn 8cm Syrenvej 8cz 8cæ 8dh 8dg 8dd 8cq 8cl 31m 31æ 8aø 8n 8ay 8at 31ba 8br 31y 43 8an 44b 8as 8bc 31q 31p 48f Tunnelvej 8i 31l 8g Lokalplanområde: "ap" Rønnevej 8c 48d 21

22

23 BILAG Middelfart Kommune Lokalplan nr. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/ Rønnevej i Nørre Aaby KORTBILAG 2: Lokalplankort Mål: 1: Dato: 22. september 2014 Enghavevej Signaturer Lokalplangrænse Eksist. bebyggelse Vejadgang Interne veje, princip Stiforbindelse Afskærm. beplantning Syrenvej Rønnevej Tunnelvej Jernbane Rønnevej 23

24

25 As A A Nr. Aaby ART: Situationsplan 1:400 MÅL: DATO: matr. nr. 8 n SAG: KORTBILAG 3: Illustrationsskitse Mål: Ikke målfast Dato: 27. oktober 2014 A Bs BI L A G As B Middelfart Kommune A B Lokalplan nr. 160 N Illustrationsskitsen er udarbejdet af Murer & Entreprenørfirma Per Pedersen, Haarby A/S. As Boligbebyggelse ved Syrenvej/ Rønnevej i Nørre Aaby 10

26

27

28 Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21 og Østergade Nørre Aaby

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere