Ledelsesberetning for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for 2004"

Transkript

1 Ledelsesberetning for 2004 Resumé var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks såvel som resultaterne hos eventuelle konkurrenter. Målt ved MSCI World Index var afkastet på det globale aktiemarked 6,35 %. Afkastet placerede endvidere foreningen på den absolutte førsteplads i den officielle IFR-afkaststatistik for 2004 i gruppen globale aktier. Udbyttet for 2004 er ifl. regler i skattelovgivningen opgjort til 4,25 kroner pr. investeringsbevis. Foreningen oplevede også en væsentlig nytilgang af investorer. Samlet førte det til, at formuen steg med 87,8 %, og at foreningen dermed kunne afslutte året med en formue på 741 mio. kr. De positive resultater er opnået i kraft af en konsekvent anvendelse af foreningens fokuserede investeringsstrategi, der går ud på at investere i undervurderede velkapitaliserede selskaber rundt om i verden. På de følgende sider er der redegjort udførligt for arbejdet hermed Bestyrelsen nærer ikke forventninger om, at det kommende år vil give basis for tilsvarende afkast som for Medlemmerne skal være forberedt på, at afkastet kan svinge betydeligt fra år til år. Foreningens portefølje består af selskaber, for hvilke der samlet set forventes en positiv udvikling, og hvor investeringerne er foretaget med en attraktiv sikkerhedsmargin. Bestyrelsen imødeser på denne baggrund udviklingen i 2005 med fortrøstning. Kære Investorer og Partnere. Vi forrentede vores egenkapital i 2004 med 23,28 % inklusive reinvestering af dividende. Et yderst tilfredsstillende afkast, og som sammenlignet med afkastet for de internationale aktiemarkeder, 6,35 % målt ved MSCI World Index, også er robust. Fra foreningens etablering og til ultimo 2004 ligger vores forrentning af egenkapitalen på 19,52 % pro anno mod et pro anno afkast for MSCI World Index i samme periode på 1,62 %. Armene kan godt tages ned. Forskellen i pro anno afkastet mellem foreningen og MSCI World Index, hvor glædeligt det på kort sigt end måtte være, er dømt til at blive mindre. En sådan outperformance kan ikke opretholdes i længden. Hvorvidt det fremtidige gennemsnitlige pro anno afkast for MSCI World Index vil blive højere, eller om det vil blive vores gennemsnitlige pro anno afkast, der bliver mindre, vil tiden vise. Vi har en fornemmelse af, at det vil være en del af begge. Investeringsafkast skal måles over længere perioder. Vi foretrækker en periode på minimum fem år. Der er stadig lang vej til Italien, når man lige er kørt fra færgen i Puttgarden.

2 Årets resultat Langt størstedelen af stigningen i indre værdi pr. investeringsbevis materialiserede sig i årets første 6 måneder. Hvis man alene betragter udviklingen i indre værdi i årets anden halvdel, kunne man fejlagtigt tro, at vi har ligget på den lade side. I nogle perioder vil der kursmæssigt ske en hel del og i andre næsten intet. Vi vil også få hele regnskabsår, der ligner anden halvdel af 2004 og, hvor vi ikke vil se ud til at være den hurtigste knallert på havnen. På en periode på 5 år kender vi nogenlunde retningen, men i enkelte år ikke altid hastigheden. Det er generelt en bred kam af porteføljens selskaber, der har bidraget til afkastet for I starten af året var det dog primært de japanske selskaber, der bidrog til stigningen og i slutningen af året de schweiziske selskaber. To områder, hvor vi har en koncentration af vores investeringer. Vi forsøger ikke på forhånd at allokere formuen til enkelte lande, vi vil være repræsenteret i ej heller til bestemte sektorer. Vores formuefordeling på lande eller sektorer er alene et udtryk for, hvor vi finder interessante investeringsmuligheder. I løbet af foråret og sommeren solgte vi de selskaber fra, som havde nået niveauet for vores vurdering af forretningsmæssig værdi. Vi fandt ikke umiddelbart nye interessante investeringsmuligheder, hvorfor provenuet dels blev placeret i en række af porteføljens selskaber, hvor sikkerhedsmarginen fortsat var høj og dels blev placeret som likviditet. I løbet af 2004 har 12 selskaber har forladt porteføljen og 3 nye er tilgået. Èt af frasalgene skete med et stort procentuelt tab, herom senere. I lighed med regnskabsåret 2003 tabte vi også penge på vores valutaeksponering i Som omtalt sidste år er valuta vores wild card. Vi afdækker ikke vores valutarisici. Gjorde vi dette i større omfang, ville foreningen skattemæssigt blive opfattet som en obligationsforening og hele afkastet blive kapitalindkomstskattepligtigt mod overvejende aktieindkomst-skattepligtigt. Selvom det totale valutatab i år har været begrænset, kan der forekomme år, hvor vores aktieafkast ikke formår at dække det som i På tilsvarende vis kan valutaindtjeningen også være til vores fordel. Men på samme måde som vi bevidst ikke afdækker vores valutaeksponering, så vælger vi aldrig aktieinvesteringer med interesse for valutakurseksponeringen. Det kræver ekstraordinær vedholdenhed og entusiasme i perioder med få interessante investeringsmuligheder. For at et lokomotiv kan holdes i gang, skal der være tilstrækkeligt med kul at komme i fyret. Man kommer ikke langt bare på gløderne. Vi vil ikke lade os friste til at gå på kompromis med sikkerhedsmarginen i en given investering. Derfor er opbygning af likviditet et resultat af få muligheder, hvilket var kendetegnet i sensommeren. Disse perioder er de kedelige i vores arbejde. Arbejdet er det samme, men der er intet at sætte tænderne i. Vi vil ikke kompromittere vores krav til disciplin i udvælgelsen af interessante investeringer, og for at øge vores muligheder for at afdække disse må vi kontinuerligt gennemsøge aktiemarkederne. You ll never break a horse if you re sittin on the fence. De muligheder, vi omtalte i vores halvårsberetning, begyndte så småt at opstå i det sene efterår af En række af vores kvalitetsselskaber og større investeringer forøgede løbende gennem året deres forretningsmæssige værdi betydeligt samtidig med, at deres markedsværdi faldt noget tilbage. Vores likvide beholdning var klar, villig og tilgængelig, og vi forøgede vores positioner i disse selskaber. Forskellen mellem porteføljens selskabers forretningsmæssige værdi og markedsværdi er nu større end den var ved halvåret. Vi er i dag gladere fyrbødere.

3 Koncentration Vores portefølje er i dag koncentreret på færre selskaber end den var ved årets start. Ikke alene er antallet af selskaber i porteføljen faldet, men en større del af den samlede formue er investeret i et fåtal af selskaber. Ved årets start bestod formuen af 63 selskaber, hvor de 25 største investeringer udgjorde godt 64 %. Ultimo 2004 bestod formuen af 54 selskaber, hvor de 25 største investeringer udgjorde godt 77 %. De 10 største investeringer udgjorde primo godt 34 % og ultimo godt 50 %. Vi leder efter selskaber, der først og fremmest har den fornødne sikkerhedsmargin på 40 %. Sikkerhedsmarginen som forskellen mellem et selskabs forretningsmæssige værdi og markedsværdi. Dette er vores altafgørende første kriterium, før vi beslutter os for investering. Yderligere skal selskabet være velkapitaliseret. Derudover er der en række forhold, som vi ønsker, men ikke nødvendigvis kræver. Det er forhold som type af forretning, kvalitet af ledelse, aktionærstruktur m.m. Formuen kunne indeholde flere selskaber, og altså indeholde selskaber, hvor ovennævnte forhold ikke gør sig gældende. Vi føler dog, at det er mere formålstjenligt at koncentrere porteføljens formue i en række selskaber, når disse selskaber udover kravet til sikkerhedsmargin og velkapitalisering opfylder mange af de andre forhold. Specielt i en periode, hvor antallet af interessante reelt undervurderede selskaber er begrænset. Vi vil ikke sprede investeringerne for spredningens skyld. Målsætning Det er vores økonomiske mål at maksimere den langsigtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Vi måler ikke foreningens økonomiske succes i størrelsen af foreningens formue. Vi forsøger at nå dette mål ved investering i både kvalitetsselskaber og ordinære selskaber, begge til en markedsværdi, der ligger minimum 40 % under disse selskabers forretningsmæssige værdi. Vi ville foretrække en portefølje med den første type selskaber, idet disse selskaber løbende øger deres forretningsmæssige værdi. Har vi investeret med en sikkerhedsmargin på 40%, har vi intet imod, at markedsprisen ikke løbende afspejler dette forhold. Endda vil det være endnu bedre for os, hvis markedsprisen falder yderligere, og vi kan addere til vores investering til større sikkerhedsmargin. Ultimativt vil vi blive begunstiget af en markedspris, som reflekterer den forretningsmæssige værdi. Vi vil ikke bekymre os om den kvartalsvise eller årlige udvikling, men fokusere på, hvilke handlinger i dag vil maksimere langsigtet værdi. Der går desværre længere tid imellem mulighederne for at kunne investere i sådanne selskaber til den rigtige pris. Det hænder oftere, at ordinære virksomheder af den ene eller anden grund kan købes med den fornødne sikkerhedsmargin. Det er i realiteten vores bread and butter-business. Generelt vil vores afkast på kort sigt såvel som lang sigt være betinget af to forhold; værdiforøgelse ( eller forringelse) af selskabernes forretningsmæssige værdi og indsnævring ( eller udvidelse) af selskabernes sikkerhedsmargin. Lad os illustrere det ved et eksempel. Lad os sige, at vi har et selskab, der er 100 kroner værd (forretningsmæssig værdi), og selskabets værdi i et regnskabsår vokser til 120 kroner. Lad os samtidig sige, at markedsværdien i dette år stiger fra 60 kroner til 72 kroner. Vores afkast vil være 20 %. Ved årets start betalte vi 60 kroner for 100 kroner værdi. Investeringens sikkerhedsmargin udgjorde 40 %. Ved årets slutning betalte vi 72 kroner for 120 kroner værdi, stadig en sikkerhedsmargin på 40 %. Afkastet på de 20 % stammede alene fra stigningen i forretningsmæssig værdi.

4 Lad os nu sige, at markedsværdien på selskabet i regnskabsåret stiger fra 60 kroner til 90 kroner. Vi startede med en sikkerhedsmargin på 40 %, men ved årets slutning er markedsværdien 90 kroner for 120 kroner forretningsmæssig værdi. Sikkerhedsmarginen blev indsnævret til 25 %. Afkastet på 50 % stammede både fra stigningen i forretningsmæssig værdi og indsnævring af sikkerhedsmarginen. Hvor afkastet for regnskabsåret 2003 hovedsagligt stammede fra indsnævring af sikkerhedsmarginen i porteføljens selskaber, er afkastet for 2004 et mere balanceret billede af begge forhold. En stor del af porteføljens selskaber havde en pæn stigning i forretningsmæssig værdi i 2004, hvilket bidrog betydeligt til afkastet. Med placeringen af midlerne i anden halvdel af 2004 i eksisterende selskaber med større sikkerhedsmargin, er kvaliteten i dag bedre end ved halvåret Dette er ikke en forventning til kursudviklingen på kort sigt. Det betyder heller ikke, at en eventuel stigende tendens i aktiemarkedet vil have samme positive indflydelse på vores portefølje. Som det er set i både 2003 og 2004 kan afkastet på vores forening afvige betydeligt fra de generelle aktiemarkeders afkast. Men på sigt vil afkastet (når der ses bort fra valutaeksponeringen) alene være bestemt af de to forhold: Udvikling i forretningsmæssig værdi og ændring af sikkerhedsmargin. Bad ideas are born good. Hvor eventuel succes ikke nødvendigvis kræver uddybelse, fordrer fiasko klar redegørelse. I en hvilken som helst operation, god som dårlig, forekommer fejltagelser. Vi har fra start forpligtet os til at oplyse om vores mere væsentlige fejltagelser. Dels ville vi selv kræve viden om dette, hvis det var os, der alene var passive investorer, og dels er det en ordinær og naturlig del af vores investeringsoperation. Vi ville naturligvis gerne være dem foruden de nedbringer vores langsigtede afkast og sætter os i forlegenhed. Montefibre Spa., etableret i Italien i 1918, er en væsentlig producent af syntetiske fibre til tekstilindustrien. Gennem en årrække har selskabet brugt overskydende likviditet til opgradering af sine anlæg, og ville inden længe fremstå som low-cost udbyder, hvilket er et væsentligt konkurrenceelement i råvareproduktion. Oprindeligt betalte vi 41 % for Montefibres egenkapital, som bestod af relativt nye aktiver. Samtidig ville denne pris svare til ca. 5 gange selskabets indtjeningsevne i et normalt økonomisk klima. I en lavcyklisk periode opnår sådanne selskaber typisk en lav prissætning i aktiemarkedet, hvilket den langsigtede investor kan profitere på. Et klassisk eksempel, næsten for godt til at være sandt. Mangel på erfaring, dårlig dømmekraft eller begge dele kan være årsagen til, at vi ikke var opmærksomme på den kolossale effekt konkurrencen fra fjernøsten har på ordinære virksomheder i vores del af verden. Montefibres europæiske og amerikanske aftagere af syntetiske fibre er løbende flyttet til fjernøsten og ligeså disses leverandører af kemikalier. Hvad der tidligt syntes som en typisk konjunkturel afmatning, viste sig at være af strukturel karakter, hvilket har medført et langsigtet mindre marked for Montefibre. I aktiemarkedet er bakspejlet altid mere klart end frontruden. Til trods for opgraderet materiel og gentagne restruktureringer og rationalisering formåede selskabet ikke at hindre en løbende forringelse af sin egenkapital og soliditet. Risikoen i selskabet voksede og, vi eliminerede vores investering med et kurstab på 45 %. Den positive side af denne hændelse, hvis nogen da kan se noget positivt i at tabe penge er, at med et tab på ca. 0,25 % af den gennemsnitlige formue udgjorde dette kun en marginal del af porteføljen. Vi kan så stille os selv det spørgsmål, at når vi oprindeligt ikke investerede mere i dette selskab, var der så andre forhold, som vi burde have taget notits af i vores analyse og evaluering af selskabet? Èn af os overvejer stadig et svar.

5 Et mere typisk eksempel 1 I andet halvår 2002 påbegyndte vi investeringer i forsikringsselskabet Codan A/S på en gennemsnitskurs af 113 kroner pr. aktie. Det første spørgsmål vi altid stiller os selv er, hvor meget værdi får vi, for den pris vi giver. Hvis vi får dobbelt så meget værdi, som vi giver, har vi en tilfredsstillende sikkerhedsmargin. Vores risiko for permanent tab af kapital er yderst begrænset. Vi kunne på dette tidspunkt købe Codan på 63 % af deres egenkapital sammenlignet med de 1,3 til 1,5 gange egenkapitalen forsikringsvirksomheder bliver handlet til i det private marked. I lighed med branchen var Codans indtjening præget af for lav prissætning på forsikringer og lavt investeringsafkast. En situation, som medførte disciplin i branchen, hvilket igen medførte en bedre prissætning på forsikringsprodukter. Hele forsikringsbranchen, herhjemme som i udlandet, befandt sig igen i det man kalder et hard market en situation med generelle prisstigninger. Branchen oplevede stigende profitabilitet, som for Codans vedkommende faldt sammen med en periode, hvor ledelsen gennemførte rationaliseringer og omstrukturering. En kraftig indtjeningsstigning og frasalg af Codans livsforsikringsdel kan være nærliggende årsager til, at aktiemarkedet på en pris af 306 kroner pr. aktie ultimo 2004 igen bragte markedsværdien mere i niveau med Codans forretningsmæssige værdi. Et mere typisk eksempel 2 Intet er bedre end at identificere undervurderede selskaber i en branche med højt afkast på investeret kapital. Selv en dårlig ledelse kan have svært ved at ødelægge en virksomhed i en sådan branche. Forbrugslån til private i Japan er en sådan branche. De store banker, som primært låner ud til virksomheder og som gennem 90 erne har haft deres at se til med misligholdte lån, har ikke været repræsenteret i den branche, som udlåner små beløb til private. Det er en branche med økonomiske karakteristika, som ikke fås bedre. I og med at de store banker ikke har været repræsenteret på dette marked, har markedet været overladt til en række finansieringsselskaber. Det er ikke pænt at have rod i sin personlige økonomi i Japan, og ej heller pænt, hvis man ikke kan få budgettet til at slå til. De store banker har ikke været en hjælp til forbrugeren. Hvis den enkelte japanske forbruger ønsker et mindre forbrugslån, kan han få behovet dækket ved at henvende sig til et af disse finansieringsselskaber. Det var et lille beløb og kun over seks til tolv måneder, så hvor meget rente man betaler for det betyder ikke så meget. Herregud, hvad er 200 kroner i rente om måneden, når man har brug for i dag. Med de æresbegreber, som karakteriserer den japanske sjæl, er tilbagebetaling højt prioriteret af låntager. Dog har der været en periode med større hensættelser i selskaberne. Alternativet har været en udskydelse af tilbagebetalingen over en længere løbetid. Sanyo Shinpan Finance Co. Ltd. (Sanyo) er et mindre selskab i denne branche, hvor det mere er reglen end undtagelsen med udlånsrenter på mellem 20 og 25 % pro anno. Med den lave rente i Japan, har Sanyo refinansieret sig til en meget attraktiv rente, hvilket har medført en overordentlig attraktiv lånemarginal, hvilket igen medfører et højt afkast på investeret kapital. Gennem andet halvår 2002 og første halvår 2003 betalte vi Yen pr. aktie for Sanyo. Hvad fik vi af værdi for den pris? Først fik vi en egenkapital pr. aktie på Yen, hvilket svarede til, at vi fik 60 % mere egenkapital. Med en normalindtjening på 446 Yen pr. aktie forrentede det vores kostpris med godt 14 % om året. Ikke dårligt, og specielt ikke når et selskab kan tælle sit overskud i reelle kontanter og ikke som øremærkede sedler til reinvestering i kapitalanlæg. Sanyo selv forrentede sin egenkapital med godt 9 %, hvilket isoleret set ikke karakteriserer økonomisk overlegenhed. Men Sanyo havde en soliditet på godt 34 %. Hvis vi regulerer

6 Sanyo s soliditet til et niveau, der i lighed med normale banker ligger på 10 %, ville Sanyo s egenkapitalforrentning ligger markant højere. Kunne vi købe hele Sanyo og udbetale overskudslikviditeten til os selv, uden helt at fordre soliditet på 10 %, ville vores reelle pris for Sanyo være godt 400 Yen pr. aktie en pris, der svarer til 1 gange indtjeningen eller en tilbagekøbstid på 1 år. Et yderligere attraktivt forhold var, at ledelsen året forinden var begyndt at købe egne aktier tilbage på priser, som jo lå væsentligt under forretningsmæssig værdi. Et forhold, som efterlader de eksisterende investorer med endnu mere værdi pr. aktie. Ultimo 2004 ligger aktiekursen på Yen. Vi betragter de selskaber vi investerer i, som om vi reelt køber hele selskabet. Hvad er selskabet værd, hvis vi skulle handle hele selskabet? Og derefter alene foretage investering, hvis markedsværdien ligger markant under det selskabet er værd. Investeringer foretaget i undervurderede selskaber, hvor hver enkelt investering har begrænset risiko for permanent tab af kapital, vil samlet i en portefølje være tæt på risikofrit. Og netop det øger muligheden for et langsigtet tilfredsstillende afkast. Vi finder Warren Buffetts ord velvalgte: Til trods for gentagne beviser for det modsatte synes akademikerne et sige: Det kan godt være, det kan lade sig gøre i praksis, men det ville aldrig kunne lade sig gøre i teorien. Nuværende situation i aktiemarkedet Ifølge Fondsbørsens regler kræves en formuleret forventning til den økonomiske udvikling, en udvikling, hvis primære kilde til foranderlighed ligger i den kortsigtede udvikling på de generelle aktiemarkeder. Vi har aldrig haft, har ikke og får ej heller en holdning til, hvordan aktiemarkederne vil udvikle sig det næste år. Vi aner det simpelt hen ikke. Anderledes stiller vi os til den forventede økonomiske udvikling for de selskaber, vi har investeret i. Også i 2005 forventer vi, at disse selskaber samlet set vil have en positiv fundamental udvikling. Men, som set så ofte tidligere, er dette ikke ensbetydende med en kortsigtet positiv aktiekursudvikling. Et til to år for os er kort sigt. Et eventuelt svar om vores holdning til udviklingen på aktiemarkederne vil være som vores svar på vejret til april: Til tider skyet med risiko for sol og regn, måske slud eller hvis koldere sne. Temperaturer mellem -5 og 20 grader. Kort sagt nogen sol med risiko for ustadigt vejr. Diverse. Generelt forsøger vi at forbedre vores årsberetning til vores partnere og investorer for at give en dækkende opfattelse af foreningens virke og måde at operere på. Information som vi ville lægge vægt på, hvis vi var passive investorer. Idet foreningens medlemstal løbende stiger, vil vi i nogle sammenhænge virke repeterende. Vi mener, at det er vigtig information, men eksisterende investorer er velkomne til a springe efterfølgende over. Vi opfatter foreningen som en slags holdingselskab med mål om langsigtet maksimering af værdi. Vores opgave består i allokering af selskabets kapital i undervurderede velkapitaliserede selskaber rundt om i verden. Kapitalen placeres i for os forståelige selskaber hjemmehørende i ordinære brancher. Under forudsætning af fornøden sikkerhedsmargin i den enkelte investering ønsker vi allermest selskaber med højt afkast på investeret kapital. Alternativ placering finder sted blandt gennemsnitlige selskaber igen under forudsætning af fornøden sikkerhedsmargin.

7 Vi opfatter selv foreningen som værende middel for allokeringen af overskudskapital til anden placering end obligationer. Kapitalallokator for investorer, herunder virksomheder, som ønsker at placere en del af den langsigtede kapital, de ikke selv skal bruge til reinvestering i driften af deres egen virksomhed eller passivt i obligationer. Vi takker for, at I har betroet Jeres midler hos os. Vi vil også gerne takke de af Jer, der har anbefalet andre investorer, at investere med os. Vi har fokus rettet på investeringsprocessen og ikke markedsføring. Vækst i foreningens formue skal alene komme fra et langsigtet tilfredsstillende afkast og mund-til-øre effekten af samme. Som vi tidligere har nævnt er vores investeringer langsigtede, hvorfor vi ikke finder det formålstjenligt at kommentere på kvartalsbasis. Der kan dog opstå situationer, hvor vi finder det hensigtsmæssigt at informere om en bestemt ting mellem helårs- og halvårsberetningerne. Har I Jeres beviser navnenoteret, vil denne information tilgå jer automatisk. Vi forsøger at tiltrække investorer, som via vores kommunikation og attitude forstår vores investeringsfilosofi og holdninger og med hvem vi deler vores forventninger til langsigtede investeringsafkast. Vi vil have det dårligt med, at potentielle investorer investerer med forkerte forventninger. Endelig vil vi gerne sige tak til vores depotbank Ringkjøbing Landbobank, og specielt de medarbejdere, som dagligt er direkte involveret og som gør et stort stykke arbejde for foreningen. Vi er glade for den smidighed og dynamik, der præger såvel disse medarbejdere som hele banken. Ligeledes vil vi gerne takke vores administrationsselskab BI Management A/S. Den direkte handel med foreningens værdipapirer varetages professionelt af handelsfunktionen. Når vi har identificeret interessante selskaber, gør de rette eksekveringer af værdipapirerne i længden en forskel. Et forhold som vi allerede efter 2,5 år nyder godt af. Det er rart at have en kompetent, troværdig og hårdtarbejdende partner i ryggen. Vi ser frem til at møde Jer til generalforsamlingen, som i år bliver holdt d. 31. marts Størrelsen på dividenden for regnskabsåret 2004 ligger på 4,25 kroner pr. investeringsbevis, som går fra i kursen dagen efter generalforsamlingsdagen. Udbyttet fordeler sig med 1,53 kroner til aktieindkomstbeskatning og 2,72 kroner til kapitalindkomstbeskatning. Hvis I har spørgsmål af nogen art eller, hvis der er ting i beretningen, der er uklare, så er I altid velkomne til at kontakte os. Februar 2005 Kim Håkonsson Ole Nielsen Claus Terp Bestyrelsesformand

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere