Ledelsesberetning for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for 2004"

Transkript

1 Ledelsesberetning for 2004 Resumé var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks såvel som resultaterne hos eventuelle konkurrenter. Målt ved MSCI World Index var afkastet på det globale aktiemarked 6,35 %. Afkastet placerede endvidere foreningen på den absolutte førsteplads i den officielle IFR-afkaststatistik for 2004 i gruppen globale aktier. Udbyttet for 2004 er ifl. regler i skattelovgivningen opgjort til 4,25 kroner pr. investeringsbevis. Foreningen oplevede også en væsentlig nytilgang af investorer. Samlet førte det til, at formuen steg med 87,8 %, og at foreningen dermed kunne afslutte året med en formue på 741 mio. kr. De positive resultater er opnået i kraft af en konsekvent anvendelse af foreningens fokuserede investeringsstrategi, der går ud på at investere i undervurderede velkapitaliserede selskaber rundt om i verden. På de følgende sider er der redegjort udførligt for arbejdet hermed Bestyrelsen nærer ikke forventninger om, at det kommende år vil give basis for tilsvarende afkast som for Medlemmerne skal være forberedt på, at afkastet kan svinge betydeligt fra år til år. Foreningens portefølje består af selskaber, for hvilke der samlet set forventes en positiv udvikling, og hvor investeringerne er foretaget med en attraktiv sikkerhedsmargin. Bestyrelsen imødeser på denne baggrund udviklingen i 2005 med fortrøstning. Kære Investorer og Partnere. Vi forrentede vores egenkapital i 2004 med 23,28 % inklusive reinvestering af dividende. Et yderst tilfredsstillende afkast, og som sammenlignet med afkastet for de internationale aktiemarkeder, 6,35 % målt ved MSCI World Index, også er robust. Fra foreningens etablering og til ultimo 2004 ligger vores forrentning af egenkapitalen på 19,52 % pro anno mod et pro anno afkast for MSCI World Index i samme periode på 1,62 %. Armene kan godt tages ned. Forskellen i pro anno afkastet mellem foreningen og MSCI World Index, hvor glædeligt det på kort sigt end måtte være, er dømt til at blive mindre. En sådan outperformance kan ikke opretholdes i længden. Hvorvidt det fremtidige gennemsnitlige pro anno afkast for MSCI World Index vil blive højere, eller om det vil blive vores gennemsnitlige pro anno afkast, der bliver mindre, vil tiden vise. Vi har en fornemmelse af, at det vil være en del af begge. Investeringsafkast skal måles over længere perioder. Vi foretrækker en periode på minimum fem år. Der er stadig lang vej til Italien, når man lige er kørt fra færgen i Puttgarden.

2 Årets resultat Langt størstedelen af stigningen i indre værdi pr. investeringsbevis materialiserede sig i årets første 6 måneder. Hvis man alene betragter udviklingen i indre værdi i årets anden halvdel, kunne man fejlagtigt tro, at vi har ligget på den lade side. I nogle perioder vil der kursmæssigt ske en hel del og i andre næsten intet. Vi vil også få hele regnskabsår, der ligner anden halvdel af 2004 og, hvor vi ikke vil se ud til at være den hurtigste knallert på havnen. På en periode på 5 år kender vi nogenlunde retningen, men i enkelte år ikke altid hastigheden. Det er generelt en bred kam af porteføljens selskaber, der har bidraget til afkastet for I starten af året var det dog primært de japanske selskaber, der bidrog til stigningen og i slutningen af året de schweiziske selskaber. To områder, hvor vi har en koncentration af vores investeringer. Vi forsøger ikke på forhånd at allokere formuen til enkelte lande, vi vil være repræsenteret i ej heller til bestemte sektorer. Vores formuefordeling på lande eller sektorer er alene et udtryk for, hvor vi finder interessante investeringsmuligheder. I løbet af foråret og sommeren solgte vi de selskaber fra, som havde nået niveauet for vores vurdering af forretningsmæssig værdi. Vi fandt ikke umiddelbart nye interessante investeringsmuligheder, hvorfor provenuet dels blev placeret i en række af porteføljens selskaber, hvor sikkerhedsmarginen fortsat var høj og dels blev placeret som likviditet. I løbet af 2004 har 12 selskaber har forladt porteføljen og 3 nye er tilgået. Èt af frasalgene skete med et stort procentuelt tab, herom senere. I lighed med regnskabsåret 2003 tabte vi også penge på vores valutaeksponering i Som omtalt sidste år er valuta vores wild card. Vi afdækker ikke vores valutarisici. Gjorde vi dette i større omfang, ville foreningen skattemæssigt blive opfattet som en obligationsforening og hele afkastet blive kapitalindkomstskattepligtigt mod overvejende aktieindkomst-skattepligtigt. Selvom det totale valutatab i år har været begrænset, kan der forekomme år, hvor vores aktieafkast ikke formår at dække det som i På tilsvarende vis kan valutaindtjeningen også være til vores fordel. Men på samme måde som vi bevidst ikke afdækker vores valutaeksponering, så vælger vi aldrig aktieinvesteringer med interesse for valutakurseksponeringen. Det kræver ekstraordinær vedholdenhed og entusiasme i perioder med få interessante investeringsmuligheder. For at et lokomotiv kan holdes i gang, skal der være tilstrækkeligt med kul at komme i fyret. Man kommer ikke langt bare på gløderne. Vi vil ikke lade os friste til at gå på kompromis med sikkerhedsmarginen i en given investering. Derfor er opbygning af likviditet et resultat af få muligheder, hvilket var kendetegnet i sensommeren. Disse perioder er de kedelige i vores arbejde. Arbejdet er det samme, men der er intet at sætte tænderne i. Vi vil ikke kompromittere vores krav til disciplin i udvælgelsen af interessante investeringer, og for at øge vores muligheder for at afdække disse må vi kontinuerligt gennemsøge aktiemarkederne. You ll never break a horse if you re sittin on the fence. De muligheder, vi omtalte i vores halvårsberetning, begyndte så småt at opstå i det sene efterår af En række af vores kvalitetsselskaber og større investeringer forøgede løbende gennem året deres forretningsmæssige værdi betydeligt samtidig med, at deres markedsværdi faldt noget tilbage. Vores likvide beholdning var klar, villig og tilgængelig, og vi forøgede vores positioner i disse selskaber. Forskellen mellem porteføljens selskabers forretningsmæssige værdi og markedsværdi er nu større end den var ved halvåret. Vi er i dag gladere fyrbødere.

3 Koncentration Vores portefølje er i dag koncentreret på færre selskaber end den var ved årets start. Ikke alene er antallet af selskaber i porteføljen faldet, men en større del af den samlede formue er investeret i et fåtal af selskaber. Ved årets start bestod formuen af 63 selskaber, hvor de 25 største investeringer udgjorde godt 64 %. Ultimo 2004 bestod formuen af 54 selskaber, hvor de 25 største investeringer udgjorde godt 77 %. De 10 største investeringer udgjorde primo godt 34 % og ultimo godt 50 %. Vi leder efter selskaber, der først og fremmest har den fornødne sikkerhedsmargin på 40 %. Sikkerhedsmarginen som forskellen mellem et selskabs forretningsmæssige værdi og markedsværdi. Dette er vores altafgørende første kriterium, før vi beslutter os for investering. Yderligere skal selskabet være velkapitaliseret. Derudover er der en række forhold, som vi ønsker, men ikke nødvendigvis kræver. Det er forhold som type af forretning, kvalitet af ledelse, aktionærstruktur m.m. Formuen kunne indeholde flere selskaber, og altså indeholde selskaber, hvor ovennævnte forhold ikke gør sig gældende. Vi føler dog, at det er mere formålstjenligt at koncentrere porteføljens formue i en række selskaber, når disse selskaber udover kravet til sikkerhedsmargin og velkapitalisering opfylder mange af de andre forhold. Specielt i en periode, hvor antallet af interessante reelt undervurderede selskaber er begrænset. Vi vil ikke sprede investeringerne for spredningens skyld. Målsætning Det er vores økonomiske mål at maksimere den langsigtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Vi måler ikke foreningens økonomiske succes i størrelsen af foreningens formue. Vi forsøger at nå dette mål ved investering i både kvalitetsselskaber og ordinære selskaber, begge til en markedsværdi, der ligger minimum 40 % under disse selskabers forretningsmæssige værdi. Vi ville foretrække en portefølje med den første type selskaber, idet disse selskaber løbende øger deres forretningsmæssige værdi. Har vi investeret med en sikkerhedsmargin på 40%, har vi intet imod, at markedsprisen ikke løbende afspejler dette forhold. Endda vil det være endnu bedre for os, hvis markedsprisen falder yderligere, og vi kan addere til vores investering til større sikkerhedsmargin. Ultimativt vil vi blive begunstiget af en markedspris, som reflekterer den forretningsmæssige værdi. Vi vil ikke bekymre os om den kvartalsvise eller årlige udvikling, men fokusere på, hvilke handlinger i dag vil maksimere langsigtet værdi. Der går desværre længere tid imellem mulighederne for at kunne investere i sådanne selskaber til den rigtige pris. Det hænder oftere, at ordinære virksomheder af den ene eller anden grund kan købes med den fornødne sikkerhedsmargin. Det er i realiteten vores bread and butter-business. Generelt vil vores afkast på kort sigt såvel som lang sigt være betinget af to forhold; værdiforøgelse ( eller forringelse) af selskabernes forretningsmæssige værdi og indsnævring ( eller udvidelse) af selskabernes sikkerhedsmargin. Lad os illustrere det ved et eksempel. Lad os sige, at vi har et selskab, der er 100 kroner værd (forretningsmæssig værdi), og selskabets værdi i et regnskabsår vokser til 120 kroner. Lad os samtidig sige, at markedsværdien i dette år stiger fra 60 kroner til 72 kroner. Vores afkast vil være 20 %. Ved årets start betalte vi 60 kroner for 100 kroner værdi. Investeringens sikkerhedsmargin udgjorde 40 %. Ved årets slutning betalte vi 72 kroner for 120 kroner værdi, stadig en sikkerhedsmargin på 40 %. Afkastet på de 20 % stammede alene fra stigningen i forretningsmæssig værdi.

4 Lad os nu sige, at markedsværdien på selskabet i regnskabsåret stiger fra 60 kroner til 90 kroner. Vi startede med en sikkerhedsmargin på 40 %, men ved årets slutning er markedsværdien 90 kroner for 120 kroner forretningsmæssig værdi. Sikkerhedsmarginen blev indsnævret til 25 %. Afkastet på 50 % stammede både fra stigningen i forretningsmæssig værdi og indsnævring af sikkerhedsmarginen. Hvor afkastet for regnskabsåret 2003 hovedsagligt stammede fra indsnævring af sikkerhedsmarginen i porteføljens selskaber, er afkastet for 2004 et mere balanceret billede af begge forhold. En stor del af porteføljens selskaber havde en pæn stigning i forretningsmæssig værdi i 2004, hvilket bidrog betydeligt til afkastet. Med placeringen af midlerne i anden halvdel af 2004 i eksisterende selskaber med større sikkerhedsmargin, er kvaliteten i dag bedre end ved halvåret Dette er ikke en forventning til kursudviklingen på kort sigt. Det betyder heller ikke, at en eventuel stigende tendens i aktiemarkedet vil have samme positive indflydelse på vores portefølje. Som det er set i både 2003 og 2004 kan afkastet på vores forening afvige betydeligt fra de generelle aktiemarkeders afkast. Men på sigt vil afkastet (når der ses bort fra valutaeksponeringen) alene være bestemt af de to forhold: Udvikling i forretningsmæssig værdi og ændring af sikkerhedsmargin. Bad ideas are born good. Hvor eventuel succes ikke nødvendigvis kræver uddybelse, fordrer fiasko klar redegørelse. I en hvilken som helst operation, god som dårlig, forekommer fejltagelser. Vi har fra start forpligtet os til at oplyse om vores mere væsentlige fejltagelser. Dels ville vi selv kræve viden om dette, hvis det var os, der alene var passive investorer, og dels er det en ordinær og naturlig del af vores investeringsoperation. Vi ville naturligvis gerne være dem foruden de nedbringer vores langsigtede afkast og sætter os i forlegenhed. Montefibre Spa., etableret i Italien i 1918, er en væsentlig producent af syntetiske fibre til tekstilindustrien. Gennem en årrække har selskabet brugt overskydende likviditet til opgradering af sine anlæg, og ville inden længe fremstå som low-cost udbyder, hvilket er et væsentligt konkurrenceelement i råvareproduktion. Oprindeligt betalte vi 41 % for Montefibres egenkapital, som bestod af relativt nye aktiver. Samtidig ville denne pris svare til ca. 5 gange selskabets indtjeningsevne i et normalt økonomisk klima. I en lavcyklisk periode opnår sådanne selskaber typisk en lav prissætning i aktiemarkedet, hvilket den langsigtede investor kan profitere på. Et klassisk eksempel, næsten for godt til at være sandt. Mangel på erfaring, dårlig dømmekraft eller begge dele kan være årsagen til, at vi ikke var opmærksomme på den kolossale effekt konkurrencen fra fjernøsten har på ordinære virksomheder i vores del af verden. Montefibres europæiske og amerikanske aftagere af syntetiske fibre er løbende flyttet til fjernøsten og ligeså disses leverandører af kemikalier. Hvad der tidligt syntes som en typisk konjunkturel afmatning, viste sig at være af strukturel karakter, hvilket har medført et langsigtet mindre marked for Montefibre. I aktiemarkedet er bakspejlet altid mere klart end frontruden. Til trods for opgraderet materiel og gentagne restruktureringer og rationalisering formåede selskabet ikke at hindre en løbende forringelse af sin egenkapital og soliditet. Risikoen i selskabet voksede og, vi eliminerede vores investering med et kurstab på 45 %. Den positive side af denne hændelse, hvis nogen da kan se noget positivt i at tabe penge er, at med et tab på ca. 0,25 % af den gennemsnitlige formue udgjorde dette kun en marginal del af porteføljen. Vi kan så stille os selv det spørgsmål, at når vi oprindeligt ikke investerede mere i dette selskab, var der så andre forhold, som vi burde have taget notits af i vores analyse og evaluering af selskabet? Èn af os overvejer stadig et svar.

5 Et mere typisk eksempel 1 I andet halvår 2002 påbegyndte vi investeringer i forsikringsselskabet Codan A/S på en gennemsnitskurs af 113 kroner pr. aktie. Det første spørgsmål vi altid stiller os selv er, hvor meget værdi får vi, for den pris vi giver. Hvis vi får dobbelt så meget værdi, som vi giver, har vi en tilfredsstillende sikkerhedsmargin. Vores risiko for permanent tab af kapital er yderst begrænset. Vi kunne på dette tidspunkt købe Codan på 63 % af deres egenkapital sammenlignet med de 1,3 til 1,5 gange egenkapitalen forsikringsvirksomheder bliver handlet til i det private marked. I lighed med branchen var Codans indtjening præget af for lav prissætning på forsikringer og lavt investeringsafkast. En situation, som medførte disciplin i branchen, hvilket igen medførte en bedre prissætning på forsikringsprodukter. Hele forsikringsbranchen, herhjemme som i udlandet, befandt sig igen i det man kalder et hard market en situation med generelle prisstigninger. Branchen oplevede stigende profitabilitet, som for Codans vedkommende faldt sammen med en periode, hvor ledelsen gennemførte rationaliseringer og omstrukturering. En kraftig indtjeningsstigning og frasalg af Codans livsforsikringsdel kan være nærliggende årsager til, at aktiemarkedet på en pris af 306 kroner pr. aktie ultimo 2004 igen bragte markedsværdien mere i niveau med Codans forretningsmæssige værdi. Et mere typisk eksempel 2 Intet er bedre end at identificere undervurderede selskaber i en branche med højt afkast på investeret kapital. Selv en dårlig ledelse kan have svært ved at ødelægge en virksomhed i en sådan branche. Forbrugslån til private i Japan er en sådan branche. De store banker, som primært låner ud til virksomheder og som gennem 90 erne har haft deres at se til med misligholdte lån, har ikke været repræsenteret i den branche, som udlåner små beløb til private. Det er en branche med økonomiske karakteristika, som ikke fås bedre. I og med at de store banker ikke har været repræsenteret på dette marked, har markedet været overladt til en række finansieringsselskaber. Det er ikke pænt at have rod i sin personlige økonomi i Japan, og ej heller pænt, hvis man ikke kan få budgettet til at slå til. De store banker har ikke været en hjælp til forbrugeren. Hvis den enkelte japanske forbruger ønsker et mindre forbrugslån, kan han få behovet dækket ved at henvende sig til et af disse finansieringsselskaber. Det var et lille beløb og kun over seks til tolv måneder, så hvor meget rente man betaler for det betyder ikke så meget. Herregud, hvad er 200 kroner i rente om måneden, når man har brug for i dag. Med de æresbegreber, som karakteriserer den japanske sjæl, er tilbagebetaling højt prioriteret af låntager. Dog har der været en periode med større hensættelser i selskaberne. Alternativet har været en udskydelse af tilbagebetalingen over en længere løbetid. Sanyo Shinpan Finance Co. Ltd. (Sanyo) er et mindre selskab i denne branche, hvor det mere er reglen end undtagelsen med udlånsrenter på mellem 20 og 25 % pro anno. Med den lave rente i Japan, har Sanyo refinansieret sig til en meget attraktiv rente, hvilket har medført en overordentlig attraktiv lånemarginal, hvilket igen medfører et højt afkast på investeret kapital. Gennem andet halvår 2002 og første halvår 2003 betalte vi Yen pr. aktie for Sanyo. Hvad fik vi af værdi for den pris? Først fik vi en egenkapital pr. aktie på Yen, hvilket svarede til, at vi fik 60 % mere egenkapital. Med en normalindtjening på 446 Yen pr. aktie forrentede det vores kostpris med godt 14 % om året. Ikke dårligt, og specielt ikke når et selskab kan tælle sit overskud i reelle kontanter og ikke som øremærkede sedler til reinvestering i kapitalanlæg. Sanyo selv forrentede sin egenkapital med godt 9 %, hvilket isoleret set ikke karakteriserer økonomisk overlegenhed. Men Sanyo havde en soliditet på godt 34 %. Hvis vi regulerer

6 Sanyo s soliditet til et niveau, der i lighed med normale banker ligger på 10 %, ville Sanyo s egenkapitalforrentning ligger markant højere. Kunne vi købe hele Sanyo og udbetale overskudslikviditeten til os selv, uden helt at fordre soliditet på 10 %, ville vores reelle pris for Sanyo være godt 400 Yen pr. aktie en pris, der svarer til 1 gange indtjeningen eller en tilbagekøbstid på 1 år. Et yderligere attraktivt forhold var, at ledelsen året forinden var begyndt at købe egne aktier tilbage på priser, som jo lå væsentligt under forretningsmæssig værdi. Et forhold, som efterlader de eksisterende investorer med endnu mere værdi pr. aktie. Ultimo 2004 ligger aktiekursen på Yen. Vi betragter de selskaber vi investerer i, som om vi reelt køber hele selskabet. Hvad er selskabet værd, hvis vi skulle handle hele selskabet? Og derefter alene foretage investering, hvis markedsværdien ligger markant under det selskabet er værd. Investeringer foretaget i undervurderede selskaber, hvor hver enkelt investering har begrænset risiko for permanent tab af kapital, vil samlet i en portefølje være tæt på risikofrit. Og netop det øger muligheden for et langsigtet tilfredsstillende afkast. Vi finder Warren Buffetts ord velvalgte: Til trods for gentagne beviser for det modsatte synes akademikerne et sige: Det kan godt være, det kan lade sig gøre i praksis, men det ville aldrig kunne lade sig gøre i teorien. Nuværende situation i aktiemarkedet Ifølge Fondsbørsens regler kræves en formuleret forventning til den økonomiske udvikling, en udvikling, hvis primære kilde til foranderlighed ligger i den kortsigtede udvikling på de generelle aktiemarkeder. Vi har aldrig haft, har ikke og får ej heller en holdning til, hvordan aktiemarkederne vil udvikle sig det næste år. Vi aner det simpelt hen ikke. Anderledes stiller vi os til den forventede økonomiske udvikling for de selskaber, vi har investeret i. Også i 2005 forventer vi, at disse selskaber samlet set vil have en positiv fundamental udvikling. Men, som set så ofte tidligere, er dette ikke ensbetydende med en kortsigtet positiv aktiekursudvikling. Et til to år for os er kort sigt. Et eventuelt svar om vores holdning til udviklingen på aktiemarkederne vil være som vores svar på vejret til april: Til tider skyet med risiko for sol og regn, måske slud eller hvis koldere sne. Temperaturer mellem -5 og 20 grader. Kort sagt nogen sol med risiko for ustadigt vejr. Diverse. Generelt forsøger vi at forbedre vores årsberetning til vores partnere og investorer for at give en dækkende opfattelse af foreningens virke og måde at operere på. Information som vi ville lægge vægt på, hvis vi var passive investorer. Idet foreningens medlemstal løbende stiger, vil vi i nogle sammenhænge virke repeterende. Vi mener, at det er vigtig information, men eksisterende investorer er velkomne til a springe efterfølgende over. Vi opfatter foreningen som en slags holdingselskab med mål om langsigtet maksimering af værdi. Vores opgave består i allokering af selskabets kapital i undervurderede velkapitaliserede selskaber rundt om i verden. Kapitalen placeres i for os forståelige selskaber hjemmehørende i ordinære brancher. Under forudsætning af fornøden sikkerhedsmargin i den enkelte investering ønsker vi allermest selskaber med højt afkast på investeret kapital. Alternativ placering finder sted blandt gennemsnitlige selskaber igen under forudsætning af fornøden sikkerhedsmargin.

7 Vi opfatter selv foreningen som værende middel for allokeringen af overskudskapital til anden placering end obligationer. Kapitalallokator for investorer, herunder virksomheder, som ønsker at placere en del af den langsigtede kapital, de ikke selv skal bruge til reinvestering i driften af deres egen virksomhed eller passivt i obligationer. Vi takker for, at I har betroet Jeres midler hos os. Vi vil også gerne takke de af Jer, der har anbefalet andre investorer, at investere med os. Vi har fokus rettet på investeringsprocessen og ikke markedsføring. Vækst i foreningens formue skal alene komme fra et langsigtet tilfredsstillende afkast og mund-til-øre effekten af samme. Som vi tidligere har nævnt er vores investeringer langsigtede, hvorfor vi ikke finder det formålstjenligt at kommentere på kvartalsbasis. Der kan dog opstå situationer, hvor vi finder det hensigtsmæssigt at informere om en bestemt ting mellem helårs- og halvårsberetningerne. Har I Jeres beviser navnenoteret, vil denne information tilgå jer automatisk. Vi forsøger at tiltrække investorer, som via vores kommunikation og attitude forstår vores investeringsfilosofi og holdninger og med hvem vi deler vores forventninger til langsigtede investeringsafkast. Vi vil have det dårligt med, at potentielle investorer investerer med forkerte forventninger. Endelig vil vi gerne sige tak til vores depotbank Ringkjøbing Landbobank, og specielt de medarbejdere, som dagligt er direkte involveret og som gør et stort stykke arbejde for foreningen. Vi er glade for den smidighed og dynamik, der præger såvel disse medarbejdere som hele banken. Ligeledes vil vi gerne takke vores administrationsselskab BI Management A/S. Den direkte handel med foreningens værdipapirer varetages professionelt af handelsfunktionen. Når vi har identificeret interessante selskaber, gør de rette eksekveringer af værdipapirerne i længden en forskel. Et forhold som vi allerede efter 2,5 år nyder godt af. Det er rart at have en kompetent, troværdig og hårdtarbejdende partner i ryggen. Vi ser frem til at møde Jer til generalforsamlingen, som i år bliver holdt d. 31. marts Størrelsen på dividenden for regnskabsåret 2004 ligger på 4,25 kroner pr. investeringsbevis, som går fra i kursen dagen efter generalforsamlingsdagen. Udbyttet fordeler sig med 1,53 kroner til aktieindkomstbeskatning og 2,72 kroner til kapitalindkomstbeskatning. Hvis I har spørgsmål af nogen art eller, hvis der er ting i beretningen, der er uklare, så er I altid velkomne til at kontakte os. Februar 2005 Kim Håkonsson Ole Nielsen Claus Terp Bestyrelsesformand

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Kære Investorer og Partnere. Afkastet for Nielsen Global Value udgjorde i første halvår 2004 21,34 % inkl. reinvestering af dividende, hvilket isoleret set er meget

Læs mere

Ledelsesberetning for 2005

Ledelsesberetning for 2005 Ledelsesberetning for 2005 Kære investorer og partnere Indre værdi pr. investeringsbevis steg i 2005 med 28,08 % inklusive reinvestering af dividende. Et yderst tilfredsstillende afkast, og som sammenlignet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Ledelsesberetning for 2007

Ledelsesberetning for 2007 Ledelsesberetning for 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Årsrapport for 2008 Årsrapport 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Ledelsesberetning for 2009

Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrels for Investeringsforing Niels Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkdt årsrapport for 2009, hermed fremlægges.

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Ledelsesberetning for 2002

Ledelsesberetning for 2002 Årsrapport for 2002 Ledelsesberetning for 2002 Kære Investorer og Partnere Under afsnittet Forventet markedsudvikling i prospektet for foreningen skriver vi, at i år med stabile eller faldende aktiemarkeder

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Indhold: Foreningsoplysninger...4. Ledelsesberetning...5. Påtegninger Ledelsespåtegning...16 Revisionspåtegning...17

Indhold: Foreningsoplysninger...4. Ledelsesberetning...5. Påtegninger Ledelsespåtegning...16 Revisionspåtegning...17 Årsrapport for 2006 Indhold: Foreningsoplysninger...................................4 Ledelsesberetning.....................................5 Påtegninger Ledelsespåtegning.....................................16

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere