Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December Jakob Bundgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard"

Transkript

1 Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard

2 Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt om den manglende DBO med Frankrig 3. Ny praksis 1. Kildeskat på renter 2. Tynd kapitalisering 3. Kvalifikation af US LLC 4. LL 5 G og EU-retten

3 Handlingsplan for MNE Slide 3 Skatteministeriets handlingsplan Multinationale selskaber Optræk til mere uvejr Styrke indsatsen overfor selskaber med vedvarende skattemæssige underskud og nul-skattebetaling Servicecheck af selskabsskattelovgivningen Særlig revisorpåtegning i selskaber med vedvarende underskud Stramning af reglerne om fremførsel af underskud Afskrivningsregler Rentefradragsbegrænsning Gennemstrømning af udbytter Beneficial owner Overdragelse af immaterielle aktiver til selskaber i lavskattelande

4 Udpluk fra L 84 Slide 4 Lovforslag nr. L 84 af (Opfølgning på harmonisering af selskabers aktieafkastbeskatning mv.)

5 Udpluk fra L 84 Slide 5 Justering af mellemholdingselskabsreglen Helejede holdingstrukturer undtages, dog med undtagelse af udenlandske mellemholdingselskaber beliggende i ikke-eu/dbo-lande Bestemmelsen begrænses til datterselskabsaktionærer i mellemholdingselskabet Præferenceaktier til selskabsaktionærer kan ikke anvendes i samspil med fysiske personers aktiebesiddelser. Forpligtelse til indbetaling til MH af skatteværdien af andel af udbytte. Anses ikke som tilskud hos MH.

6 Udpluk fra L 84 Slide 6 Styrkelse af værnsregler til sikring af dansk kildebeskatning Værn mod planlægning, hvorefter kildebeskatning af udbytter kan undgås ved at lade et dansk pengekasseselskab fusionere med et udenlandsk moderselskab. Ny FUL 15, stk. 4 Udlodningen ved annulleringen af datterselskabsaktier i det indskydende selskab, beskattes som udbytte, når dette udbytte ikke skal frafaldes eller nedsættes efter moder- /datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Tilsvarende, hvis det modtagende selskab ejer mindre end 10% af aktiekapitalen i det indskydende selskab, men har bestemmende indflydelse, jf. LL 2. Baggrunden er beskrevet i bemærkningerne til 4 i L 84. Skatterådet har i en afgørelse af 16. november 2010 fundet, at der ikke er hjemmel til, at fusionen kan føre til beskatning af»likvidationsprovenu«efter LL 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a. Medfører, at der ikke sker beskatning af aktionærerne i det indskydende selskab, når aktionæren er hjemmehørende i udlandet. Selskaber og personer, der er hjemmehørende i udlandet, er således ikke begrænset skattepligtige af gevinster og tab på aktier. Uanset om reglerne om skattefri fusion anvendes med henblik på at omgå reglerne om kildebeskatning af udbytteudlodninger.

7 Udpluk fra L 84 Slide 7 Eksempel, jf. bemærkningerne til 4, nr. 5 i L 84: Selskabet X er hjemmehørende i et land, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Selskab X ejer selskabet Y, der er et selskab omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat efter både fusionsskattedirektivet og moder-/datterselskabsdirektivet. Selskab Y ejer det danske holdingselskab Z, som igen ejer driftsselskabet D. Der vil være dansk kildeskat på et udbytte fra selskab Z til selskab Y efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, når det forudsættes, at selskabet Y ikke er retmæssig ejer af udbyttet. Koncernen kan i stedet for at udlodde udbytte fra selskab Z til selskab Y lade de to selskaber fusionere ved en lodret fusion med selskab Y som modtagende selskab. I givet fald sker der ingen beskatning af den pengesum, der overføres til udlandet som led i fusionen heller ikke selvom den reelt overføres til et land, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Kan arrangeres ved at have et dansk holdingselskab parat til hvert år, der skal udloddes udbytter. Intern bestemmelse, som er nødvendig for at hindre svig eller misbrug, jf. artikel 1, stk. 2, i moder-/datterselskabsdirektivet og artikel 15 i fusionsskattedirektivet. Der er ikke tale om en objektiveret misbrugsregel, idet der henvises tilbage til misbrugsbestemmelsen i direktivet. Indeholder ikke nogen klausul beneficial ownership derfor alene en almindelig misbrugsvurdering ved anvendelsen af EU-mellemholdingselskaber

8 Udpluk fra L 84 Slide 8 Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage SEL 2 B, stk. 4, Udvides til tilfælde, hvor skattereglerne i hjemstaten for den umiddelbare kreditor under et hybridt instrument ikke indebærer en behandling som egenkapital, men hvor den umiddelbare kreditor selv har gæld til et koncernforbundet selskab, for hvilket der er tale om indskud kapital (egenkapital). Gælder selvom flere kreditorled. Finder ikke anvendelse, hvis kildebeskatning skal frafaldes eller nedsættes i forhold til kreditor efter rente-/royaltydirektivet, eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Lovændringen er formentlig alene udtryk for, at den almindelige beneficial owner prøvelse nu tillige skal anvendes ved SEL 2 B M EU/DBO DK Skattefri udbytter Skat af rente og fradrag Fradrag for rente

9 Udpluk fra L 84 Slide 9 Ny SEL 13, stk. 1, nr. 2 Ikke skattefrihed for udbytte, hvis et datterselskab på et lavere niveau har haft fradrag for udlodningen og ingen af udbytteudlodningerne i de mellemliggende niveauer har skullet frafaldes eller nedsættes efter moder- /datterselskabsdirektivet. Ny SEL 2 A, stk. 3 Kun fradrag for renter og royalties til blocker, hvis kildeskat skulle nedsættes eller frafaldes efter rente-/royaltydirektivet eller DBO.

10 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Slide 10 Nyt koncernbegreb Selskabsret: Nyt koncernbegreb i SL 5-7 Skift fra formel til reelt koncernbegreb - fortolkes i overensstemmelse med IAS 27 og SIC 12. Skatteret (sambeskatning mv.) - SEL 31 C, stk. 1-7»Et selskab, en fond, en trust eller en forening mv. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab. Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Stk. 3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale, 3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. Stk. 5. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. Stk. 6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber. Stk. 7. Et selskab skal holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod selskabet efter kursgevinstlovens 4, stk. 5, af et koncernforbundet selskab.«10

11 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Slide 11 Væsentligste ændring er, at der kan foreligge en koncern, selvom moderselskabet ikke ejer kapitalandele i dattervirksomheden. Kan medføre betydelig ændringer, jf. Engsig-Sørensen i Den nye Selskabslov, 2009, p. 60. Betydning for de tilfælde, hvor der ikke hidtil har været etableret en sambeskatningskreds grundet det forhold, at der ikke samtidig var kapitalbesiddelse og bestemmende indflydelse. Ses i private equity fonde Kan en person binde to 100%-ejede selskaber sammen ved at overdrage alle beføjelser til det ene selskab? 11

12 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Slide 12 Selskabsret Begrænset indbetaling af selskabskapitalen SL 33 Kun krav om indbetaling af 25 % af selskabskapitalen med tillæg af en eventuel overkurs, dog en mindste indbetaling på kr. Den tegnede kapital udestår som personlig fordring på tegneren, og kan indkaldes på anfordring. Fuld stemmeret på kapitalandele selvom en del heraf ikke er indbetalt (forudsat at restbetaling ikke er indkaldt). Udgør den manglende indbetaling en fordring/gæld? Ja, jf. bemærkningerne til SL 33: I stedet for fuld indbetaling, som kræves efter gældende ret, vil enten en del eller hele selskabskapitalen udestå som en personlig fordring på kapitalejeren. 12

13 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Slide 13 Skatteret Ændrer ikke på den skatteretlige behandling af kontantindskud og apportindskud Kan der opstå kursgevinst på gælden for sælger? Udgør den manglende indbetaling en fordring/gæld? Ja, jf. bemærkningerne til SL 33: I stedet for fuld indbetaling, som kræves efter gældende ret, vil enten en del eller hele selskabskapitalen udestå som en personlig fordring på kapitalejeren. Tab på selskabskapital eller fordring? Bem. til SL 33: Selskabet kan afskrive fordringen i overensstemmelse med de gældende regler i skattelovgivningen Nyt KGL 24 A (L 84): Gevinst og tab på sådanne fordringer medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gælder generelt og går forud for koncernreglen i KGL 4

14 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Slide 14 Afståelse af kapitalandel ABL uanset om kapital er fuldt indbetalt eller ej Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for kapitalandele, hvor kapitalen er delvist indbetalt L 202, 2009, Bilag 58, svar til Kromann Reumert: Det bemærkes, at muligheden for at lade en del af aktiekapitalen udestå som en personlig fordring på kapitalejeren indgår som en del af det af økonomi- og erhvervsministeren fremsatte forslag til en ny lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. L 170. Der er ikke i den forbindelse sket ændringer i de skattemæssige regler. De skattemæssige konsekvenser af at udnytte den selskabsretlige mulighed vil derfor bero på en konkret ligningsmæssig vurdering af de gældende skattemæssige regler. Jeg kan dog i den forbindelse henvise til min kommentar til det modtagne høringssvar fra Advokatanpartsselskabet Bent Stamer. I kommentaren redegøres der for, at det ikke vil have betydning for den skattemæssige kvalifikation af aktier som enten datterselskabsaktier eller porteføljeaktier, om aktiekapitalen er fuldt indbetalt, eller om den foreslåede selskabsretlige adgang til at lade en del af kapitalen udestå er udnyttet. Derfor også betydning i forhold til andre ejerskabskrav, herunder kontrol, bestemmende indflydelse mv. 14

15 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Slide 15 Består der en fordring samtidig med at aktierne anses for anskaffet? Senest FSR s spm. til SKM til L 202, p. 20: FSR beder SKM om at bekræfte, at både anskaffelsessum og tidspunkt for aktierne skattemæssigt er upåvirket af, om der sker en fuld eller delvis indbetaling af den tegnede kapital? Skatteministeriets svar af , p. 53: Det kan bekræftes, at anskaffelsessum- og tidspunkt ikke påvirkes af, om der er sket fuld indbetaling af den/de pågældende kapitalandele. Ny ABL 28 A (L 84) Nedskrives en fordring på en kapitalejer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, nedsættes anskaffelsessummen for de aktier, der er tegnet i forbindelse med stiftelsen af fordringen, med et tilsvarende beløb.

16 Nyt om Dansk/Fransk dobbeltbeskatning Slide 16 Danmark har ophævet dobbeltbeskatningsaftalerne med Frankrig og Spanien (lov nr. 85 af 20. februar 2008) med virkning fra 1. januar 2009 Baggrunden var at sikre dansk beskatning af pensionsudbetalinger til danske pensionister i Frankrig og Spanien Afledte konsekvenser for danske selskaber Uden dobbeltbeskatningsaftale afhænger beskatningen af interne regler i samspil med EU-retten Betalinger vedrørende renter, royalties og udbytter er i et vist omfang omfattet af EU-direktiverne Dog problemer med: Snævert koncernbegreb i rente-/royaltydirektivet Fransk kildeskat på 33,33 % på betalinger for service, udleje af udstyr og efter salgsservices til udenlandske selskaber i lande som Frankrig ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Brutto ctr. nettoberegning

17 Nyt om Dansk/Fransk dobbeltbeskatning Slide 17 Franske skattemyndigheder offentliggør retningslinjer (Instruction 14 B-2-10 af ) Specifikke konsekvenser af ophævelsen Betaling for tjenesteydelser eller ydelser udført efter salg som udføres i Frankrig og leje af udstyr, der anvendes i Frankrig; Kapitalindkomst fra salg af fast ejendom eller salg af aktier i ikke-børsnoterede selskaber, såfremt mere end 50 % af selskabets aktiver består af fast ejendom; Kapitalindkomst fra salg af aktier i et fransk selskab, såfremt den begrænsede skattepligtiges aktiebeholdning har været større end 25 % indenfor de seneste fem år, og Indtægter fra fast driftssted i Frankrig, såfremt der er tale om fast driftssted iht. franske regler (hvis der foreligger fast driftssted iht. franske regler, men ikke iht. danske regler, er der risiko for dobbeltbeskatning). Noteudvekslingen af 28. februar 1930 mellem Danmark og Frankrig vedrørende luft- og søtransport atter får retsvirkning, som følge af ophævelsen af DBO en. Under denne aftale er det kun den stat, hvori den faktiske ledelse befinder sig, der er tillagt beskatningsretten. Løsninger til undgåelse af dobbeltbeskatning Ekstraordinær og midlertidig lempelsesmulighed. Franske skatteydere (både personer og selskaber) og finder anvendelse på skat betalt på indkomst hidrørende fra Danmark, såfremt den pågældende skat svarer til den franske selskabs- eller personskat. Lempelsen svarer til den kildeskat, som Danmark faktisk har indeholdt. Dansk skatteyder kan under visse omstændigheder kræve tilbagebetaling for skat betalt i Frankrig, såfremt den tilsvarende lempelse ikke kan fradrages iht. danske regler, eller den betalte skat overstiger det skattepligtige beløb der ville blive beregnet, såfremt de franske skatteregler fandt anvendelse.

18 Ny praksis Slide 18 Kildeskat på renter SEL 2, stk. 1, litra d) og H) Selskabsdeltager SKM SR Mezzaninfond i LP form på Guernsey - der ydede warrantlån ikke anset for at være en selskabsdeltager Derfor heller ikke relevant at undersøge om der forelå aftale om udøvelse af bestemmende indflydelse. Godskrivningskriteriet - Tilskrevne renter TfS LSR Indeholdelespligt for renter tilskrevet kreditor på Isle of Man Gentaget i SKM LSR vedrørende beneficial ownership til renter. Viderebetaling SKM SR Betaling til Frankrig til indirekte moderselskab Direktivet fandt ikke anvendelse SR: formålsfortolkning vedrørende lavskattelande og ordinær drift.

19 Ny praksis Slide 19 Tynd kapitalisering - Konsolideringsreglen Reglerne anvendes på konsolideret basis, dvs. samlet på alle danske koncernforbundne datterselskaber og faste driftssteder, Konsolideringsreglen finder kun finder anvendelse på danske selskaber, der uden at inddrage udenlandske aktionærer eller et eventuelt dansk ultimativt moderselskab kan anses for at være koncernforbundne. Formuleringen synes at indebære, at der helt skal bortses fra visse aktionærer, og i nogle tilfælde den kontrollerende aktionær, ved vurderingen af, om de danske selskaber er koncernforbundne, og dermed for vurderingen af, om der skal ske konsolidering af disse selskaber. Ved danske koncerner er reglen formuleret således, at der skal foreligge koncernforbundne selskaber uden inddragelse af det ultimative danske moderselskab. Skatteministeren i supplerende svar til FSR vedr. L 119 (2004) :...Bestemmelsen ændrer ikke på, hvilke selskaber, der anses for koncernforbundne, men regulerer alene, hvornår der skal ske konsolidering i forhold til en evt. fradragsbeskæring for renter i gældsforhold mellem enkelte koncernselskaber bestemmelsen i 11, stk. 4, 2. pkt., går derfor ud på at begrænse konsolideringsreglen i 11, stk. 4, 1. pkt., således at den alene finder anvendelse på danske selskaber, der også uden at inddrage udenlandske aktionærer kan anses for at være koncernforbundne. Det vil sige, at konsolideringen i den situation, hvor en udenlandsk koncern driver flere separate grene af sin virksomhed i Danmark gennem datterselskaber eller faste driftssteder, alene skal finde anvendelse inden for den enkelte virksomhedsgren....

20 Ny praksis Slide 20 Koncernoversigt:G1 (DK)H1 ApS (DK)G5 (NL) G2 (US) H1 ApS (DK) G5 (NL) G1 (DK) SKM LSR. Sagen vedrørte det danske selskab H1 ApS og dettes hollandske datterselskabs filial i Danmark G1 LSR: skattesubjektet er det hollandske selskab G5, og filialen udgør ikke et selvstændigt skattesubjekt. LSR: det hollandske hovedkontor kunne ikke anses at være aktionær i filialen og dermed heller ikke omfattet af begrebet "udenlandske aktionærer. Underkendte reguleringen, da H1 ApS og filialen skulle foretage en konsolideret opgørelse Ejerskab via et udenlandsk selskab i givet fald heller ikke i sig selv, vil udelukke konsolidering efter SEL 11, stk. 4 Formentlig konsolideret opgørelse i de enkelte grene af koncernen af de danske selskaber og faste driftssteder, uanset om der i de enkelte grene er indskudt mellemliggende udenlandske selskaber.

21 Ny praksis Slide 21 SKM SR Dansk koncern, hvori to danske udlånsvirksomheder henholdsvis A A/S og B A/S drev finansieringsvirksomhed med forbrugslån til primært forbrugere/privatpersoner.52 %100 %70 % A A/S og B A/S havde et samlet udlånsniveau på ca. kr. 600 mio., og finansieringen af selskabernes udlån var ydet af 2 banker. Den ene bank (X bank) havde opnået sikkerhedsstillelse fra E A/S, C ApS og A A/S, hvilket som udgangspunkt defineres som kontrolleret gæld jf. SEL 11, stk. 1, 4. pkt.

22 Ny praksis Slide 22

23 Ny praksis Slide 23 Skatterådet H A/S holdes ude af konsolideringen. G ApS, E A/S, A A/S, B A/S, C ApS og D ApS skal konsolideres F A/S nævnes ikke forkert! Virksomhedsgren må forstås i sammenhæng af bestemmelsens ordlyd og henvisningen til KGL 4, stk. 2, således at hele G ApS koncernen udgør en virksomhedsgren og derved skal konsolideres inkl. F A/S. Eliminering af sikkerhedsstillelse - SKM SR SKAT/Skatterådet fandt ud fra en formålsbetragtning, at det ikke har været hensigten, at sikkerhedsstillelser ikke skulle være omfattet af konsolideringsreglen. Medførte at der ikke forelå hverken gæld eller sikkerhedsstillelse til H A/S, og SKAT fandt derfor, at betingelsen om kontrolleret gæld ikke var opfyldt på konsolideret basis. Overraskende formålsfortolkning.

24 Ny praksis Slide 24 Kvalifikation af US LLC SKM SR Faktum En fysisk person var bosat og skattemæssigt hjemhørende i USA og ejede 100 % af det i USA skattemæssigt hjemhørende LLC, der ejede 50 % af et dansk anpartsselskab. I det konkrete tilfælde var hovedaktionæren i LLC et den eneste selskabsdeltager. Der udstedtes ingen aktier eller andre beviser af enheden, og deltageren i selskabet hæftede ikke personligt. Fastsat dato for LLC ets opløsning og særlige begivenheder som udtræden, død eller konkurs ville medføre ophør af deltagelse i enheden. LLC et kunne udlåne penge til dets selskabsdeltagere til dækning af skatter som følge af deltagelse i enheden, og der blev ikke udarbejdet et selvstændigt regnskab for LLC et. Skatterådet LLC et kunne kvalificeres som en transparent enhed, hvorefter hovedaktionæren i LLC et skulle beskattes personligt af udbytte fra det danske ApS, da hovedaktionæren ansås for personligt at eje anparterne i ApS et. Det eneste, der talte for at anse LLC et for et selvstændigt skattesubjekt, var, at deltageren ikke hæftede personligt. Herudover pegede de øvrige oplysninger i retning af at anse enheden for en skattemæssig transparent enhed. I tråd med hidtidig praksis, som dog er kritiseret.

25 LL 5 g og EU-retten Slide 25 Er LL 5 G i strid med EU-retten? ØLD af 22. November I lyset af EU-domstolens om grænsoverskridende underskud (Marks & Spancer og Lidl) konkluderer Ø, at den danske bestemmelsen ikke er i strid med EUretten og at der ikke er grundlag for at indbringe dette spørgsmål for EUdomstolen Særligt henset til risiko for dobbelt fradrag og muligheden for fradrag, hvis det godtgøres at der foreligger en endeligt tab.

26 Kontakt Slide 26 Jakob Bundgaard Partner, Cand.merc.(jur.), Ph.D. Adjungeret professor Tel Mob Copenhagen Research Group on International Taxation - Tax Research for the Business Community -

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013

Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013 Gennemstrømningsselskaber Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013 AGENDA 1. Indledende bemærkninger 2. De enkelte betingelser 3. Konsekvenser hvis reglen finder anvendelse 4. Perspektivering og sammenfatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Jamen selskabsskatten er da 23,5% i 2015 - eller? (Investments in tax-free portfolio shares in 2015) Vederlag i andet end aktier - SEL 2 D stk. 2 Hovedregel

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere