Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 29. august 2007 med bilag fra Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, som i forbindelse med kommunalreformen har overtaget Ungdomshøjskolen. Det fremgår af følgebrevet at kommunen og Ungdomshøjskolen har udarbejdet hver sine bidrag til udtalelsen. Jeg skal herefter udtale følgende: Ad 3.2 Beboernes værelser I den endelige rapport bad jeg om at få oplyst størrelsen af beboernes værelser. Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 4.2 Medicin, læge mv. I den endelige rapport bad jeg Ungdomshøjskolen om at oplyse om nogle af beboerne bliver behandlet med psykofarmaka. Jeg bad endvidere bostedet om at oplyse om bostedet har en fast tilknyttet psykiater, og om denne psykiater tilser beboerne regelmæssigt eller om det kun sker ved tilkald.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Ungdomshøjskolen har i sin udtalelse anført at højskolen ikke har beboere der er i behandling med psykofarmaka. Der er således ikke tilknyttet en fast psykiater. Ungdomshøjskolen oplyser endvidere at der kan ske henvendelse til Brønderslev psykiatriske sygehus, Oligofreni ambulatoriet, hvis der opstår behov herfor. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål. I den endelige rapport skrev jeg følgende om restmedicin: På min forespørgsel blev det oplyst at Ungdomshøjskolen leverer al restmedicin tilbage til apoteket til destruktion når udløbsdatoen er overskredet, eller hvis den pågældende medicin ikke længere skal benyttes. Ungdomshøjskolen modtager ikke en kvittering fra apoteket på den tilbageleverede medicin. Jeg anførte under inspektionen at bostedet efter min opfattelse for at undgå eventuel tvivl om hvad der sker med restmedicin, og heraf følgende uberettigede mistanker bør sikre sig en kvittering fra apoteket. Det erklærede ledelsen sig enig i. En mulig løsning kan være at bostedet selv skriver op hvad der bliver afleveret, og anmoder om apotekets kvittering herfor, fx i form af et stempel. Den samme fremgangsmåde bør efter min opfattelse følges når medicinen følger en beboer der flytter til et andet bosted. Her bør Ungdomshøjskolen således sikre sig en kvittering fra det nye bosted. Jeg beder Ungdomshøjskolen om at underrette mig om hvorvidt bostedet har indført en sådan form for kontrol med restmedicinen for at sikre at der ikke sker (kan ske) misbrug og omsætning af medicin. Ungdomshøjskolen har til dette punkt anført at højskolen har haft kontakt til det apotek der leverer al medicin til husets beboere. Apoteket har afvist at kvittere for restmedicin idet apoteket ikke mener det har ressourcer til at foretage den gennemgang og optælling af medicin som dette vil kræve. Ungdomshøjskolen har således ikke på nuværende tidspunkt en løsning på dette problem.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg beder på den baggrund Ungdomshøjskolen overveje at skifte til et apotek der udover at sørge for leverancen af medicin til husets beboere også har ressourcer til at kvittere for eventuel restmedicin. Jeg beder Ungdomshøjskolen om at underrette mig om resultatet af overvejelserne. Ad 4.4. Beboernes økonomiske forhold Som bilag til de handleplaner jeg har modtaget, ligger bl.a. en oversigt over de aftaler der er indgået mellem bostedet og forældrene/værgen. Heraf fremgår det at man kan indgå en aftale om administration af personlig økonomi. Der henvises herved til et bilag. I den endelige rapport bad jeg bostedet om at sende mig en kopi af et sådant bilag. Ungdomshøjskolen har til dette svaret følgende: I handleplanskemaerne er der mulighed for, at afkrydse hvorvidt der er administration af personlig økonomi. Såfremt dette felt er afkrydset, betyder det, at beboerens lommepenge administreres af kontaktpersonerne. Såfremt der er kryds i bilag vedlagt, beror dette på en fejl. Jeg har noteret mig det oplyste. I den endelige rapport skrev jeg bl.a. således: Det fremgår af en vejledning til føring af lommepengeregnskab at der oprettes en lommepengekonto i Nørresundby Bank. Til denne konto overføres hver måned et fast aftalt beløb som den ene af beboerens to faste kontaktpersoner har ansvaret for. Der er i vejledningen udførlige bestemmelser om hvorledes regnskabet for lommepengene skal føres. Det fremgår endvidere af vejledningen at hver beboer har en fastmonteret pengeboks i sit værelse. I denne boks er en pengekasse

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 der indeholder en bankbog for lommepengekontoen og eventuelle kontanter der er hævet på kontoen. Der findes to nøgler til pengeboksen hvoraf den ene opbevares hos den økonomiansvarlige kontaktperson, og den anden ligger i husets pengeskab. Ved udgangen af hvert kalenderår afsluttes og afstemmes regnskabet af den økonomiansvarlige kontaktperson hvorefter regnskabet gennemgås med en kontorassistent, afdelingslederen eller forstanderen. Af vejledningen fremgår endvidere retningslinjer for hvordan personalet skal føre regnskab for hver enkelt beboers ferieudgifter. Jeg fik under inspektionen oplyst at Nordjyllands Amt som en del af det almindelige tilsyn foretog revision af beboernes økonomi. Jeg beder Aalborg Kommune oplyse om dette også er et led i kommunens tilsyn. Aalborg Kommune har i sit svar til mig oplyst at kommunen ikke har en forpligtelse til at føre økonomisk tilsyn på brugernes egen økonomi. Hvis der er behov for hjælp til administration af den enkelte beboers midler, kan der indstilles til at brugeren får en økonomisk værge. Mit ovennævnte spørgsmål gik ikke på om kommunen fører en revision med beboernes økonomi generelt, men på om der føres revision eventuelt stikprøvevis med den del af beboernes midler som de ansatte på Ungdomshøjskolen har ansvaret for, og som de skal føre regnskab med. Jeg henviser til det ovenfor nævnte om personalets ansvar og regnskabsføring for så vidt angår forbrug af lommepenge og ferieudgifter. Jeg har efter modtagelsen af dette svar telefonisk stillet uddybende spørgsmål til kommunen. Jeg fik ved samtalen oplyst at Aalborg Kommune ikke har regler for administration af beboermidler. Da der således ikke er en administration af beboermidler, er der ikke noget at foretage tilsyn med på dette område. Da der er tale om meget svage beboere, som i de fleste tilfælde ikke har mulighed for selv at varetage den daglige økonomi i form af lommepenge og ferie-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 økonomi, henstiller jeg til Aalborg Kommune at udarbejde regler for administration af beboermidler på disse områder og sørge for at det kommunale tilsyn (eventuelt i stikprøveform) kommer til at omfatte varetagelsen af denne administration. Jeg beder kommunen underrette mig om hvad min henstilling giver anledning til. Ad 4.7 Rygepolitik I den endelige rapport bad jeg bostedet om at sende mig et eksemplar af bostedets rygepolitik. Rygepolitikken er vedlagt kommunens svar af 29. august Jeg har ingen bemærkninger til rygepolitikken. Ad 4.8 Alkohol mv. I den endelige rapport bad jeg bostedet om at sende mig et eksemplar af bostedets alkoholpolitik. Alkoholpolitikken er vedlagt kommunens svar af 29. august Jeg har ingen bemærkninger til alkoholpolitikken. Ad 4.9 Vold Jeg skrev i den endelige rapport at det af følgebrevet til Nordjyllands Amts retningslinjer på området som trådte i kraft 1. marts 2004, fremgår at strafbare overgreb mod personalet eller mod andre beboere skal meldes til politiet. Også i tilfælde hvor der er tvivl om hvorvidt forholdet er strafbart, skal der ske anmeldelse til politiet.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ledelsen på Ungdomshøjskolen oplyste under inspektionen at bostedet ikke foretager politianmeldelse da voldsepisoderne ikke udgør et stort problem. Jeg bad i den endelige rapport Ungdomshøjskolen overveje sin politik på dette område set i lyset af amtets retningslinjer og også set i lyset af at en politimæssig behandling vil kunne have betydning for erstatningsforhold. Jeg henviste i den forbindelse til voldsoffererstatningsloven. Jeg bad om underretning om hvad bostedets overvejelser førte til. I sin udtalelse har Ungdomshøjskolen anført at bostedet har drøftet sin hidtidige praksis på området og er kommet frem til at bostedet på baggrund af at voldsepisoder sjældent forekommer i konkrete tilfælde vil spørge kommunens jurister til råds. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 4.10 Beboernes seksuelle adfærd Af amtets tilsynsrapport af 29. september 2006 fremgår at personalet løbende drøfter de enkelte beboeres seksualitet, og at arbejdet med disse forhold tilrettelægges ud fra en etisk vurdering. Bostedet har imidlertid ikke en nedskrevet seksualitetspolitik. Amtet anbefalede i tilsynsrapporten at Ungdomshøjskolen udarbejdede en egentlig politik på området. Jeg bad i den endelige rapport Ungdomshøjskolen oplyse mig om hvad bostedet har foretaget sig i anledning af amtets anbefaling. Ungdomshøjskolen skriver i sin udtalelse at bostedet forholder sig til problematikkerne i det daglige, men at der endnu ikke er formuleret en egentlig seksualitetspolitik. Det er aftalt med den socialfaglige konsulent at denne i løbet af efteråret skal deltage i et personalemøde i hver gruppe, og at bostedet med bag-

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 grund i drøftelserne på disse personalemøder forventer at kunne formulere en skriftlig seksualitetspolitik inden udgangen af Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg beder Ungdomshøjskolen om at sende mig et eksemplar af seksualitetspolitikken når den foreligger. Ad 4.11 Beboerråd (beboerindflydelse mv.) / kontaktråd I den endelige rapport har jeg bl.a. skrevet følgende: På Ungdomshøjskolen har man i stedet valgt at oprette et forældreråd. Dette råd består af en forældrerepræsentant og en medarbejderrepræsentant fra hver af de tre grupper på bostedet samt afdelingslederen og forstanderen. Af Ungdomshøjskolens notat om forældrerådet fremgår det at formålet med rådet er at sikre de pårørende/forældrene mulighed for at få orientering om Ungdomshøjskolens planer og daglige drift samt mulighed for at udtale sig herom. Det fremgår også at rådet kan fungere som sparringspartner i forhold til eventuelle nye tiltag. Under min samtale med de tre forældre som udgør forældredelen af forældrerådet, gjorde de opmærksom på at de mere ser rådet som et forum hvor de bliver orienteret om driften mv. Forældrene gav udtryk for at de ønsker at blive inddraget i højere grad end hidtil fx ved høring før beslutninger om driften mv. tages. I forlængelse heraf oplyste forældrerepræsentanterne at de ser sig selv som en ressourcegruppe som på visse områder vil kunne støtte bostedet over for fx amtet (nu kommunen). De føler dog ikke at deres ressourcer pt. bliver brugt. Jeg mener at det er en fordel med engagerede pårørende, og at dette engagement givetvis kan styrkes ved at de pårørende får mulighed for at få indflydelse på/blive hørt om forhold på bostedet. Som jeg også gav udtryk for over for forældrerepræsentanterne, er det imidlertid ledelsen på bostedet der i den sidste ende prioriterer og tager beslutningerne.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 På baggrund af det ovenfor nævnte beder jeg Ungdomshøjskolen overveje at ændre forældrerepræsentanternes rolle i forældrerådet. Jeg beder bostedet om at underrette mig om hvad overvejelserne resulterer i. Den normale opfattelse af ordet forældreråd er at det er et råd der alene består af forældre. Ungdomshøjskolens forældreråd består som nævnt både af forældre, ansatte og ledelse hvilket efter min opfattelse kan give anledning til misforståelse om dette råds rolle. Sådan som forældrerådet er sammensat, er der således mere tale om et kontaktråd. Jeg beder derfor bostedet om i samarbejde med forældrene at overveje om der både skal være et forældreråd og et kontaktråd. Hvis den nuværende ordning ønskes opretholdt, beder jeg bostedet om at overveje at ændre betegnelsen forældreråd til fx kontaktråd. Jeg beder bostedet underrette mig om hvad overvejelserne resulterer i. Ungdomshøjskolen har til disse spørgsmål anført at der den 29. marts 2007 blev afholdt et møde mellem det eksisterende forældreråd samt en områdechef og en jurist fra Aalborg Kommune. På mødet blev forskellige muligheder for organisering af forældre/pårørenderåd drøftet. Overvejelserne fra dette møde indgår i Handicapsekretariatets udarbejdelse af overordnede retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse. Bostedet afventer disse retningslinjer før bostedet foretager sig videre. Jeg beder bostedet om fortsat at holde mig underrettet om hvad bostedets overvejelser resulterer i Modtagne registreringer I den endelige rapport anførte jeg at jeg havde konstateret at Ungdomshøjskolen ikke har anvendt Socialministeriets skema 2 i forbindelse med registrering af de i alt ni magtanvendelser jeg har modtaget kopi af. Bostedet har i stedet anvendt skemaer der fremtræder som udarbejdet af både Nordjyllands Amt og Socialministeriet. Jeg bad om kommunens bemærkninger til at skemaet fremstår som (delvist) udarbejdet af ministeriet.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Aalborg Kommune har i udtalelsen til mig anført at der er tale om en stor fejl som man ikke umiddelbart kan forklare. Det bliver endvidere oplyst at Aalborg Kommune anvender de skemaer der er udarbejdet af Socialministeriet. Jeg har noteret mig det oplyste. De 9 indberetninger som jeg under inspektionen havde modtaget fra bostedet, vedrører episoder som fandt sted i perioden fra den 6. april 2006 til 6. oktober Jeg kunne ikke af de ni indberetninger se hvornår Ungdomshøjskolen havde indberettet de konkrete magtanvendelser til Nordjyllands Amt. Jeg bad derfor bostedet om at oplyse mig om de konkrete indberetningsdatoer. Ungdomshøjskolen har i sin udtalelse til mig anført at indberetningerne ved en fejl fra bostedets side først blev sendt til amtskommunen den 13. november Jeg går ud fra at der er tale om en skrivefejl, og at datoen for indberetningerne i stedet er den 13. november Efter den tidligere magtanvendelsesbekendtgørelses 12, stk. 2, (videreført med redaktionelle ændringer i 12, stk. 2, i den nugældende bekendtgørelse), skal sådanne registrerede foranstaltninger indberettes månedligt til kommunalbestyrelsen. Det er uheldigt at indberetningerne i alle ni tilfælde er sket for sent, og jeg beder i den forbindelse Ungdomshøjskolen om at overveje at etablere en rutine således at indberetningerne sker inden for den frist der er fastsat i bekendtgørelsen. Jeg beder bostedet om at meddele mig resultatet af disse overvejelser. Det fremgår af alle ni registreringer at amtet har foretaget en vurdering af hver enkelt magtanvendelse. På hver af registreringerne er datoen for vurderingen angivet til at være den 13. november Jeg går også her ud fra at der er tale

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 om en skrivefejl, og at datoen for vurderingen i stedet er den 13. november Jeg bad i den endelige rapport Aalborg Kommune redegøre for tidspunktet for amtets vurderinger set i forhold til tidspunktet for de konkrete magtanvendelser. Aalborg Kommune har i sin udtalelse bl.a. anført at holdningen i kommunens ældre- og handicapforvaltning er at indberetninger om magtanvendelse skal behandles hurtigst muligt. Der arbejdes stadig med procedurerne herfor. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg bemærker i den forbindelse at jeg med bostedets ovennævnte besvarelse nu er klar over at amtet ikke fik tilsendt indberetningerne før den 13. november 2006 og derfor ikke har kunnet forholde sig til episoderne med magtanvendelse før denne dato. Ad 6. Om indgreb generelt Af amtets tilsynsrapport af 29. september 2006 fremgår det bl.a. at bostedet ikke havde indberettet foranstaltninger hvor der havde været anvendt seler. På amtets tilsynsbesøg var det blevet oplyst at der i forhold til nogle beboere var blevet anvendt seler til at forhindre fald. Amtets konklusion på dette var at sådanne foranstaltninger altid skal indberettes. Jeg bad i den endelige rapport Ungdomshøjskolen oplyse hvad bostedet har foretaget sig i forhold til amtets konklusion på dette punkt. Bostedet har hertil anført at indberetningerne nu er foretaget. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at Ungdomshøjskolen også i fremtiden sørger for at indberette anvendelse af seler.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Af amtets tilsynsrapport fremgår endvidere at det er hensigtsmæssigt at magtanvendelse altid bliver drøftet på et efterfølgende personalemøde med henblik på pædagogiske tiltag. Jeg bad Ungdomshøjskolen oplyse hvad bostedet har foretaget sig i forhold til amtets anbefaling på dette punkt. Ungdomshøjskolen har til dette punkt oplyst at bostedet følger amtets anbefalinger på dette område, og at magtanvendelse derfor drøftes på personalemøder. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 7.2 Vikarer og sygdom I den endelige rapport anførte jeg at ledelsen på Ungdomshøjskolen efter det oplyste har meget fokus på at få nedbragt antallet af sygedage hvilket bl.a. har resulteret i at bostedet har udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik, en hygiejnepolitik og et udkast til en politik til forebyggelse og håndtering af stress. Det fremgår af det sidstnævnte udkast at udkastet skulle behandles på et møde i samarbejdsudvalget den 12. januar Jeg bad bostedet om at oplyse om der nu er vedtaget en egentlig stresspolitik. Ungdomshøjskolen har indsendt den vedtagne stresspolitik. Jeg har ingen bemærkninger til stresspolitikken. Ad 7.3 Øvrigt vedrørende personalet Under inspektionen havde jeg en samtale med de tre forældre som udgør forældredelen af forældrerådet. Forældrene gjorde bl.a. opmærksom på at det efter

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 deres opfattelse er meget vigtigt at personalet spiser sammen med beboerne, og at personalet spiser den samme mad som beboerne spiser. Forældrene mener således at samværet omkring maden er af vigtighed for beboerne. Derfor ser forældrene et problem i at personalet skal betale for maden idet det har betydet at personalet i høj grad vælger at have deres egen mad med hjemmefra. Jeg bragte dette spørgsmål op på det afsluttende møde hvor ledelsen var enig i at spisesituationen ville blive forbedret hvis personalet spiste det samme som beboerne. Det ville give mere hygge og forbedret samvær omkring bordet og ville givetvis også have den effekt at beboerne spiste mere hvilket ville være positivt for de fleste beboere. Ledelsen oplyste også at betalingen for kost skete i henhold til Nordjyllands Amts beslutninger på området. I den endelige rapport bad jeg Aalborg Kommune redegøre for kommunens politik på dette område. Jeg bad i den forbindelse kommunen om at forholde sig til forældrenes og ledelsens holdninger til spørgsmålet. Kommunen har indsendt nogle retningslinjer for personalets medspisning og betaling af kost. Det fremgår at retningslinjerne skulle godkendes ultimo august. Jeg har gennemgået retningslinjerne. Jeg beder kommunen om at oplyse om retningslinjerne nu er blevet godkendt. Jeg gentager endvidere min anmodning til kommunen om at forholde sig til forældrenes og ledelsens holdninger til spørgsmålet. Ad 8.1 Generelt vedrørende amtets tilsynsordning I den endelige rapport nævnte jeg at jeg hverken havde fået Nordjyllands Amts generelle kvalitetsstandard eller servicedeklarationen for Ungdomshøjskolen tilsendt.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Jeg anførte tillige at jeg er opmærksom på at pligten til at udarbejde kvalitetsstandarder alene gælder for botilbud oprettet efter den nugældende 108 i serviceloven ( 92 i den tidligere lov). Jeg er således opmærksom på at pligten ikke gælder i forhold til et bosted som Ungdomshøjskolen som er oprettet i henhold til 93 i den tidligere servicelov ( 107, stk. 2, i den nugældende lov). Jeg bad Aalborg Kommune om hvis der til trods for dette er udarbejdet kvalitetsstandarder/servicedeklarationer for bostedet at sende disse til mig. Kommunen har oplyst at der ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard for Ungdomshøjskolen. Jeg har noteret mig det oplyste idet jeg dog kan oplyse at jeg i en generel sag har bedt Socialministeriet forholde sig til forskellen i hvornår der er pligt til at udarbejde kvalitetsstandarder. Ad 8.2 Nordjyllands Amts tilsyn Det skriftlige materiale jeg før udarbejdelsen af den endelige rapport modtog fra Nordjyllands Amt, var ikke vedlagt en beskrivelse af fx overordnede principper for varetagelsen af tilsynsfunktionen, retningslinjer for udførelse af tilsynsbesøg og oplysninger om baggrunden for tilsynsbesøgenes udformning mv. Da amtet ikke eksisterer mere, bad jeg i stedet Aalborg Kommune oplyse om kommunen har sådanne overordnede principper for varetagelsen af tilsynsfunktionen, retningslinjer for udførelse af tilsynsbesøg samt oplysninger om baggrunden for kommunens valg af tilsynsmetode. I givet fald bad jeg kommunen tilsende mig kopi af det nævnte. Aalborg Kommune har skrevet følgende vedrørende dette spørgsmål:

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Aalborg Kommune har ikke nedskrevne, overordnede retningslinier for tilsynet. Kommunen har for at sikre, at tilsynet er uafhængigt, valgt at udlicitere tilsynsopgaven til private leverandører det socialfaglige tilsyn til Revas, Aps og det økonomiske tilsyn til revisionsfirmaet Ernst og Young. Af kontrakten mellem Aalborg Kommune og Revas, Aps. fremgår tilsynets indhold og tilsynsrapporternes udformning. Uddrag af kontrakten vedlægges. Desuden vedlægges Vejledning vedrørende organisering og opgaver for tilsynet med egne tilbud på det sociale område i Nordjyllands Amt. og Tilsynsmanual til udførelse af tilsyn med egne tilbud på det sociale område i Nordjyllands Amt. Jeg har gennemgået den vedlagte kontrakt, vejledning og tilsynsmanual. For så vidt angår kontrakten mellem kommunen og Revas, Aps, har jeg særligt hæftet mig ved at det heraf fremgår at det er forvaltningen der har myndighedsopgaven med at drage konklusioner i forhold til leverandørens observationer under tilsynet. Dette har jeg for så vidt ingen bemærkninger til. Jeg beder dog Aalborg Kommune oplyse hvem i forvaltningen der drager konklusionerne. Jeg henviser i den forbindelse til at jeg i den endelige rapport af 15. februar 2005 vedrørende inspektionen af bl.a. bostedet Skovbo skrev følgende: Som jeg oplyste under inspektionen, mener jeg at amtet bør organisere tilsynet på den måde at det ikke er den konsulent med den daglige kontakt der udarbejder tilsynsrapportens konklusioner og resultater og i øvrigt er ansvarlig for tilsynet. Jeg bad i den endelige rapport Aalborg Kommune redegøre for om og i givet fald hvorledes kommunen sikrer sig at tilsynet er uafhængigt. Som nævnt ovenfor har kommunen for at sikre at tilsynet er uafhængigt valgt at udlicitere tilsynsopgaven til private leverandører. Jeg har noteret mig det oplyste.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Jeg skrev i den endelige rapport at jeg går ud fra at Aalborg Kommune udarbejder tilsynsrapporter i forbindelse med kommunens tilsynsbesøg. Jeg bad kommunen oplyse om tilsynsrapporten sendes til høring i bostedet før rapporten forelægges Socialudvalget. Jeg bad i den forbindelse kommunen oplyse om bostedets eventuelle kommentarer i givet fald indarbejdes i rapporten før den forelægges det sociale udvalg. Aalborg Kommune har i sin udtalelse til mig skrevet at der efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en rapport som efterfølgende sendes i høring på det enkelte bosted. Herudover har kommunen oplyst at høringssvaret ikke indarbejdes i tilsynsrapporten, og at tilsynsrapporten offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside. Endelig har kommunen skrevet følgende om emnet: En gang årligt udarbejdes en samlet rapport, der overordnet samler indtrykkene fra tilsyn på de offentlige og private bosteder og giver anbefalinger til fremtidig indsats. Denne forelægges Ældre- og handicapudvalget. Af det tilsendte uddrag af kontrakten mellem Aalborg Kommune og Revas, Aps fremgår bl.a. følgende under pkt. 4.1: Hvert tilsyn skal afsluttes med en skriftlig rapport til den relevante forvaltning. Tilsynsresultaterne skal være gennemgået med institutionens/tilbudets ledelse, og dennes bemærkninger skal fremgå. Jeg læser kontrakten således at bostedets bemærkninger skal fremgå af tilsynsrapporten. Umiddelbart er der således uoverensstemmelse mellem kommunens udtalelse og kontrakten. Jeg beder på den baggrund kommunen om at forholde sig til spørgsmålet igen.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Til orientering kan jeg oplyse at jeg i den endelige rapport af 8. marts 2006 om inspektion af Huset Lindevej og Huset Dronningensvej skrev således om emnet: Kommunens repræsentant oplyste under inspektionen at rapporten sendes til kommunens socialudvalg samtidig med at den sendes til forstanderen. Forstanderen får således ikke mulighed for at rette faktuelle fejl og kommentere indholdet inden socialudvalget bliver gjort bekendt med rapporten. Efter min opfattelse bør bostedet have lejlighed til at kommentere tilsynsrapporten inden rapporten med bostedets bemærkninger indarbejdet forelægges i endelig form for kommunens socialudvalg. Jeg anbefaler kommunen at overveje denne fremgangsmåde og underrette mig om resultatet af disse overvejelser. Amtets repræsentant oplyste under inspektionen af Ungdomshøjskolen at opfølgningen på rapportens eventuelle kritikpunkter sker ved et nyt, ekstraordinært tilsyn. Tidspunktet for dette opfølgningstilsyn afhang af alvorligheden i det kritiserede. Jeg anmodede Aalborg Kommune om at underrette mig om hvorledes kommunen følger op på de punkter hvor kommunen afgiver anbefalinger eller henstillinger til et bosted. Kommunen har anført følgende herom i sin udtalelse: Hvis der af tilsynsrapporten fremgår bekymrende eller kritisable forhold, udbedes bostedet en handleplan, hvoraf det skal fremgå, hvordan bostedet fremadrettet vil rette op på de konkrete forhold. Denne handleplan offentliggøres sammen med tilsynsrapporten på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vurderer, om indholdet i handleplanen må formodes at rette op på de bekymrende eller kritisable forhold og følger via de pædagogiske konsulenter op på, hvorvidt de konkrete forhold bedres.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Handleplanen sendes desuden til Revas, Aps, der i det fremtidige tilsyn følger op på, om handleplanen følges, og om dette bevirker, at der rettes op på de konkrete forhold. Jeg har noteret mig det oplyste. Opfølgning Som det fremgår af de enkelte punkter ovenfor, har jeg i flere tilfælde bedt Ungdomshøjskolen og/eller Aalborg Kommune om underretning mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg beder om at sådanne underretninger mv. fra bostedet sendes gennem Aalborg Kommune for at kommunen kan få lejlighed til at kommentere det som bostedet anfører. Underretning Denne rapport sendes til Ungdomshøjskolen, Aalborg Kommune, Folketingets Retsudvalg, Center for Ligebehandling af Handicappede og Ungdomshøjskolens beboere og deres pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. august 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Boligerne Kildebakken den 17. maj 2004. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 Den 28. maj 2010 Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2414-062/PH 1/14 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Øvrige rum... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv.... 3

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 10. april 2012 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 4.3. Handleplaner...

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Godkendelse: Løbende revision - 2014

Godkendelse: Løbende revision - 2014 Punkt 13. Godkendelse: Løbende revision - 2014 2014-40455 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget orienteres om revisionens samlede konklusioner i ledelsesnotat fra PWC

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 21-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneby Øst- Barnets hus Frølundvej 49, Hammerum

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011

Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011 Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00347-18/LF 2/16 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Hovedbygningen... 3 Ad 4.2. Medicin og læge mv.... 4 Ad 4.2.1. Medicinhåndtering

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 01-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland J.nr. 2008-0462-062/PH

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland J.nr. 2008-0462-062/PH Folketingest Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K. Att. Lennart Frandsen Dato: 21. juli 2009 Sagsnummer: 1-15-1-73-0012-08 Socialafdelingen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 5787 5700 socialomraadet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 Den 1. september 2009 Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 OPFØLGNINGS- RAPPORT NR. 2 J.nr. 2007-1473-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere