N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen"

Transkript

1 N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til Endvidere er der foretaget mindre justeringer som følge af nye forudsætninger for pris- og lønudviklingen. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet i overslagsårene. Endvidere har de nye vækstprocenter betydning for størrelsen af den del af bloktilskuddet, der anvendes til finansiering af landsudligningen og til finansiering af tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. De ændrede forudsætninger for budgetlægningen indebærer, at der vil være kommuner, der bør genoverveje beslutningen om at basere budgettet for 2009 på et statsgaranteret eller et selvbudgetteret grundlag. De nye vækstprocenter for skattegrundlaget er formentlig så lave, at mange kommuner vil vælge at budgettere på statsgarantigrundlaget. Den 8. september 2008 Ref JMP/PSN Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/9 En detaljeret redegørelse for KL's nye skøn vil blive udsendt snarest i Budgetvejledningsskrivelsen G Bloktilskuddet i tilskudsmodellen KL s skøn for bloktilskuddet er løftet i overslagsårene 2010 til 2012, jf. nedenstående tabel. De højere skøn skyldes forøgelsen af balancetilskuddet på grund af de nye og lavere skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden frem til 2012, jf. nedenfor. Endvidere er der i fremskrivningen taget højde for konsekvenserne af KL s nye pris- og lønskøn, der dog har en relativt begrænset betydning for ændringen af bloktilskuddet. Det forudsættes i opgørelsen, at der ikke rykkes på balancetilskuddet for 2009 som følge af den lavere vækst i skattegrundlaget.

2 Forudsætningerne for KL s skøn for bloktilskuddet i perioden 2010 til 2012 er nærmere gennemgået i den tidligere udsendte skrivelse 0710-Opdatering med overslagsår i tilskudsmodellen, der findes på tilskudsmodellens hjemmeside. Skøn for opgørelsen af bloktilskuddet Mio. kr Permanent tilskud i 2008 P/L, jf aktstykket , , , , ,5 2. Kompensation for aftalen om et forhøjet lønskøn for ,0 940,0 940,0 940,0 940,0 3. Permanent tilskud i løbende P/L , , , , ,0 4. Balancetilskud *) , , , ,0 Budgetgaranti pkt Efterregulering af ,5 6. Budgetgaranti ,8 7. Permanent opregulering for ,0 440,5 457,7 475,5 KL's foreløbige budgetgarantiskøn: 8. Efterregulering af ,5 9. Budgetgaranti ,1 10. Budgetgaranti ,0 11. Budgetgaranti ,6 12. Permanent opregulering for ,4 618,0 639,0 13. Permanent opregulering for ,5-122,5 14. Permanent opregulering for ,5 15. Budgetgaranti i alt (summen af pkt.5-14) ,7 934, , ,1 16. Lov- og cirkulæreprogram mv. 781, , , , ,2 17. Trepartsinitiativer 414,7 803,4 830,7 767,3 111,6 18. Andre reguleringer ekskl. balancetilskud -71,0-48,7-19,9-20,7 Bloktilskud i alt , , , , ,3 Tidligere skøn juli , , , , ,9 Difference 0,0 0, , , ,4 Anm.: Da bloktilskuddet fremover reguleres med en fremadrettet PL, er alle beløb ekskl. pkt. 1 og 2 i løbende pris- og lønniveau. *) Der ikke er indgået aftale om balancetilskud i perioden De enkelte poster i opgørelsen af balancetilskuddet fremgår af nedenstående oversigt. For perioden er der tale om et beregningsteknisk skøn. For en nærmere gennemgang af beregningen af skønnet for balancetilskuddet henvises til skrivelse 0710-Opdatering med overslagsår i tilskudsmodellen. I det følgende knyttes der dog enkelte kommentarer til opgørelsen af skønnet for kommunernes skattegrundlag i opgørelsen af balancetilskuddet. 2

3 Beregning af mertilskud/balancetilskud i perioden Mia. kr Nettoudgifter på serviceområdet 229,5 238,3 246,8 Nettoudgifter på overførselsområdet 46,0 48,3 50,6 Nettoanlægsudgifter 11,3 11,8 12,2 Nettorenteudgifter -0,2-0,2-0,2 Finansforskydninger, herunder likviditetsforbrug -1,4-1,4-1,4 Grundbidrag og udviklingsbidrag til regionerne 7,3 7,6 7,8 Udgifter i alt 292,6 304,3 315,9 Skatteindtægter herunder: Forskudsskat -188,2-193,6-199,1 Afregning vedrørende tidligere år inkl. udligning 0,1 2,0 0,0 Dødsboskat -0,4-0,4-0,4 Selskabsskat -5,7-5,6-5,5 Grundskyld -19,1-20,2-21,4 Andre ejendomsskatter -4,5-4,8-5,1 Det skrå skatteloft 0,1 0,1 0,1 Øvrige skatter og afgifter -0,2-0,2-0,2 Skatter i alt -217,8-222,7-231,4 Statstilskud mv. -51,8-55,3-57,5 Låneadgang vedr. anlæg -0,6-0,6-0,6 Indtægter i alt -270,2-278,5-289,5 Behov for mertilskud 22,5 25,8 26,4 Bemærkninger til skattegrundlaget i balanceberegningen: Udskrivningsgrundlaget er opdateret og fremskrevet med de nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget Provenuet for den kommunale andel af selskabsskatten i 2009 er opgjort til mio. kr. svarende til en stigning fra budgetår 2008 til 2009 på 12 pct. Modellen er i overslagsårene opdateret med SKAT s nyeste skøn for selskabsskatten. I 2010 forventes et fald på ca. 17,27 pct., som hovedsageligt kan tilskrives omlægningen af selskabsbeskatningen i I 2011 og 2012 forventes et beskeden fald på henholdsvis -0,72 pct. og -2 pct., jf. tabel 10.1 i budgetvejledningsskrivelse G Grundskyld fremskrivningen bygger på KL s nye skøn for udviklingen i de afgiftspligtige grundværdier, jf. tabel 9.1 i budgetvejledningsskrivelse G

4 KL s skøn for skattegrundlaget i tilskudsmodellens databank Skattegrundlaget KL s nyeste skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget ekskl. aktieindkomst og begrænsede skattepligtige for perioden 2006 til 2012 er vist i nedenstående tabel. Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct. (Hele landet) Pct. 2006/ / / / / /2012 Nye skøn G.1-4* 2,8 1,9 1,2 2,8 2,9 2,8 G.1-3 4,2 2,3 1,7 2,8 3,0 2,7 *Kommende budgetvejledningsskrivelse KL skønner med udgangspunkt i opgørelsen af den foreløbige slutligningsstatistik primo september, at den endelige vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2006 til 2007 bliver 2,8 pct. Hvilket er 1,4 procentpoint mindre end skønnet i budgetvejledningsskrivelse G Det skyldes for det første, at overskuddet fra selvstændig virksomhed er mindre en forventet i foråret. For det andet er renten steget noget fra det lave niveau i 2004 samtidig med, at en opgørelse fra Nationalbanken viser, at antallet af forbrugslån i 2007 er eksploderet. For det tredje er der i 2007 sket et reelt fald i husholdningernes nettoformue som følge af udviklingen på ejerboligmarkedet og i aktiekurserne og fortsat nettolåntagning i realkredit. Det bevirker lavere renteindtægter. Samlet set indebærer dette, at husholdningerne oplever større nettorenteudgifter og dermed et større fradrag. Endelig er skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget nedjusteret som følge af, at der skønnes en lavere beskæftigelse i den private sektor svarende til personer i Væksten for udskrivningsgrundlaget i 2008 og 2009 er nedjusteret med henholdsvis 0,4 procentpoint og 0,5 procentpoint igen hovedsageligt som følge af stigende renter i 2008 og I modsat retning trækker, at skønnet for beskæftigelsen i 2008 er opjusteret med personer i den private sektor. Finansministeriet forudsætter dog nu en lidt hurtigere stigning i ledigheden i 2009 end skønnet i maj. Ministeriets skøn for ledigheden i 2009 er således sat op med yderligere personer. I 2009 forventes ledigheden dermed at ende på omkring personer. Nedenstående tabel viser KL s nye skøn over udskrivningsgrundlaget sammenholdt med skønnene i tilskudsmodellens databank. 4

5 Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct. (Hele landet) Pct. 2006/ / / / / /2012 Nye skøn G.1-4* 2,8 1,9 1,2 2,8 2,9 2,8 Databank 0,6 ** 2,3 0,8 2,8 2,9 2,8 *Kommende budgetvejledningsskrivelse ** Væksten er opgjort i forhold til statsgarantien Det er Lavere skat på arbejde, der er årsag til, at vækstprocenterne for 2008 og 2009 i modellens databank adskiller sig fra vækstprocenterne i den kommende budgetvejledningsskrivelse G.1-4. Forskellene i vækstprocenterne sikrer, at modellen indeholder det grundlag, som kommunerne bliver efterreguleret efter. Den samlede vækst i perioden er dog den samme i tilskudsmodellen som i Budgetvejledningen G.1-4. Første række i tabellen viser udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag opgjort efter de gældende regler, jf. skrivelse G.1-4, dvs. et grundlag, hvor virkningen af lavere skat på arbejde er indarbejdet i vækstskønnene for 2008 og I 2008 er der taget højde for følgende: Forhøjelse af personfradraget med 500 kr. i 2008 Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget til 4,0 pct. i 2008 Suspension af det særlige pensionsbidrag (SP-bidraget) i Anden række i tabellen viser udviklingen i efterreguleringsgrundlaget beregnet på baggrund af den lovgivning, der var gældende i forbindelse med fastsættelsen af statsgarantien for Det vil sige før fremsættelsen af Lavere skat på arbejde. Der blev ved budgetvedtagelsen i oktober 2007 vedrørende budget 2008 forudsat følgende: At den særlige pensionsopsparing (SP) blev genindført med virkning fra 2008 At beskæftigelsesfradraget og personfradraget alene skulle reguleres med udviklingen i reguleringsprocenten. Det fremgår af tabellen, at det grundlag for 2008, som kommunerne bliver efterreguleret efter i 2011, skønnes at stige med 2,3 pct. fra 2007 til Det udskrivningsgrundlag for 2008, kommunen skal indberette til tilskudsmodellen, skal beregnes på baggrund af den lovgivning, der var gældende i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

6 De kommuner der har valgt statsgaranti for 2008, bør også indberette et udskrivningsgrundlag beregnet på baggrund af den lovgivning, der var gældende i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for Det sikrer, at modellen kan anvendes til at vurdere, om valget af garanti var et godt valg. Fra og med 2009 opgøres kommunernes udskrivningsgrundlag både i skrivelse G.1-4 og i tilskudsmodellen inkl. virkningen af lavere skat på arbejde, og det er en af årsagerne til den forholdsvise lave vækst i skattegrundlaget fra De kommunaløkonomiske konsekvenser af Lavere skat på arbejde medfører, at indkomstskatten for 2009 reduceres med ca. 4,6 mia. kr. Reduktionen indgår i skønnet for balancetilskuddet for I 2009 er der taget højde for følgende: Indførelse af den særlige pensionsopsparing (SP) i 2009 Forhøjelse af personfradraget med 500 kr. i 2009 Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget til 4,25 pct. i 2009 Forhøjelse af overførselsindkomsterne med 0,6 pct. i 2009 Det fremgår af tabellen, at efterreguleringsgrundlaget for 2009 skønnes at stige med 0,8 pct., hvilket er beregnet som væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2008 (før fremsættelsen af lovforslaget) til 2009 (gældende lovgivning). I KL s tilskudsmodel er det væksten i efterreguleringsgrundlaget, der er anvendt. Grundværdier Skønnene for udviklingen i grundværdierne i tilskudsmodellen er dem, som også vil fremgå af budgetvejledningsskrivelse G.1-4. Det forventes, at grundværdierne i de kommende budgetår stiger med udviklingen i reguleringsprocenten for grundværdierne. Reguleringsprocenten i budgetåret opgøres som den skønnede vækst i hele landets udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct.point, idet den dog maksimalt kan udgøre 7 pct. KL s skøn for væksten i grundværdierne fra 2008 til Vækst i pct Skrivelse G ,7 5,8 5,9 5,8 Det skal bemærkes, at kommunerne ikke kan anvende tilskudsmodellen til at lave en prognose over provenuet af grundskyld. For at beregne provenuet af grundskyld skal grundværdierne deles op i henholdsvis grundværdier vedrørende produktionsjord og øvrige grundværdier, da produktionsjord beskattes med en lavere grundskyldspromille end øvrige grundværdier. 6

7 Grundværdier i tilskudsmodellen kan alene anvendes i beregningen af udligningsbeløbene. Grundværdierne indregnes i 2009 i beskatningsgrundlaget med 9,6 pct. Opdatering af topskattegrundlaget Modellen er opdateret med et nyt skøn for det topskattegrundlag, der indgår i beregningen af kommunernes medfinansiering af det skråskatteloft i Folketal Kommunen skal være opmærksom på at det er det såkaldte betalingskommunefolketal, der anvendes i tilskudsmodellens opgørelse af kommunens tilskuds- og udligningsbeløb. KL har på tilskudsmodellens hjemmeside tidligere udsendt en kommunefordelt tabel med oplysninger om kommunernes CPR- og betalingskommunefolketal pr. 1. januar Såfremt kommunens betalingskommuneforhold ikke skønnes at ændre sig nævneværdigt i modelperioden, kan kommunen overveje at skønne sit betalingskommunefolketal i modellens beregningsperiode ved at korrigere skønnene for CPR-folketallet med den seneste forskel mellem CPR- og betalingskommunefolketallet. Kontaktpersoner Spørgsmål vedrørende tilskudsmodellen kan rettes til følgende kontaktpersoner: Tilskud og udligning mv. Per Schollert Nielsen, tlf , Skat Jane Møller Pedersen, tlf , Budgetgaranti Michael Laursen, tlf , Lov- og cirkulæreprogrammet Rasmus Hvitved Brask, tlf , Forhandlinger om budgettet for 2009 Morten Mandøe, tlf , 7

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere