Referat. Mødedato: 20. januar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00."

Transkript

1 Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering fra Forvaltningen 4 3 Sundhedspolitik Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune 7 5 Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 9 6 Godkendelse af politik for tilsyn med hjemmehjælp Forsøg med udvidelse af målgruppen i plejeboliger Embedslægetilsyn på plejecentre 14 9 Udfordringer ved ny dagcenterstruktur Gensidig orientering Eventuelt januar

3 1. Dagsorden og refer P Godkendelse af dagsorden til dagens møde. Godkendelse af refer fra Ældrerådsmødet den dagsorden og refer godkendes. Indstillingen godkendt. 20. januar

4 2. Orientering fra Forvaltningen P Orientering om nyt fra ældreområdet. orienteringen tages til efterretning. Sisse Øhrberg Thrane orienterede om følgende punkter: 1. Temamøde vedr. en fælles løsning på boligområdet den 19. januar Budgetprocessen for budget Budgetprocessen deles op i 3 dele, en strukturdel, en innovionsdel og procentbesparelsesdel. Dette gøres for prøve finde de nødvendige besparelser på andre måder end ved procentbesparelser. I forbindelse med punkt 2 ønsker Ældrerådet gøre opmærksom op, på de områder, Ældrerådet kender til, er grænsen nået - eller endda overskredet - for, hvad der er forsvarligt og kan accepteres. Beboerne på vores plejehjem er betydeligt svagere og dermed mere plejekrævende. Plejen tager meget mere tid for personalet - men der skulle gerne være tid til omsorg og snak, læse m.m. Hvordan hænger det sammen med årlig reduktion af personale? De tomme boliger er jo et problem for plejehjemmene, politikkerne og os som ældreråd. Der opstår jo situioner, hvor det er svært forklare - ventetid m.m. I Tønder Fælleskøkken er det med dygtig indss lykkedes holde budgettet. De nye sparekrav kan kun tages hos personalet - råvarer og faste udgifter kan der ikke findes flere besparelser på. Ved nedsættelse af personalets ugentlige timetal opstår der jo en forringet indkomst. Ældrerådet kan ikke stå inde for, 1 % besparelserne fortsætter på vores område. 20. januar

5 3. Sundhedspolitik P Tønder Kommune har en sundhedspolitik, der med afsæt i lokale forhold er et redskab til : Skabe synlighed om mål og indss. Skabe sammenhæng i sundhed på tværs af de kommunale opgaver. Danne grundlag for samarbejdet med øvrige parter/aktører på sundhedsområdet. Der foreligger nu et oplæg til en revideret sundhedspolitik for perioden Sundhedspolitikken er tilrettet de nye forhold, og hvor både den nye sundhedsprofil og forebyggelsespakkerne er indarbejdet. Sundhedspolitikken er indarbejdet i den nye skabelon for fagpolitikker, der må have et omfang på maks. 3 A4 sider. Der har som en del af processen med revidering af sundhedspolitikken været holdt temamøder med borgere og politiske udvalg samt tværpolitiske møder, som blev afsluttet i Sundhedsudvalget har i 2014 været inde og foretage en prioritering af hovedområder og indsser. Sundhedspolitikkens fem hovedområder: Bevægelse Kost Mental sundhed Arbejdsliv Det nære sundhedsvæsen Visionen er en sund og livsglad kommune, som sser på en nyskabende og livsglad tilgang til sundhedsindssen alle steder. Sundhed foregår i det virkelige liv. Sundhed er af WHO defineret som en tilstand af fysisk, psykisk og social velbefindende. Det vedrører dermed alle lige fra familier til andre sundhedsaktører, frivillige foreninger, virksomheder m.fl. Hvis det sunde liv bliver truet eller går i stykker, så kræver det styrke og genoptræning, der hvor livet leves. Den kommunale sundhedsindss bliver forankret på tværs af fagudvalgs- og forvaltningsområder og sikrer samarbejde med prive virksomheder og frivillighedsområdet. Direktionen har på møde den 27. november 2014 godkendt indstillingen til den videre politiske proces. Bilag Sundhedspolitik Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, forslag til sundhedspolitik for Tønder Kommune godkendes, sundhedspolitikken sendes i høring hos Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet, 20. januar

6 høringssvarene behandles på Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2015, og sagen dernæst forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Sundhedsudvalget, 1. december 2014, pkt. 11: Indstillingen anbefales. Marit Jessen Rüdiger deltog ikke i mødet. Ældrerådet kan tilslutte sig Sundhedspolitikken. 20. januar

7 4. Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune P Da Tønder Kommunes Stregiplan blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2014, var politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune endnu ikke udarbejdet i sin endelige form. På minikonferencen for frivillighed i september deltog et stort antal frivillige sammen med repræsentanter for Kommunalbestyrelsen samt for kommunens samarbejdsudvalg i en workshop. Her blev givet en lang række input til, hvad politikken skal indeholde. Ved udarbejdelse af politikken er endvidere indgået et udkast til rammer for partnerskab og samarbejde, som er udarbejdet af Frivillighedsrådet. Politikken er tænkt som en paraplypolitik, som udgør den overordnede ramme for frivillighedsområdet. Den erstter således ikke de politikker der allerede findes for området på hhv. Social-, Sundheds samt Kultur- og Fritidsområdet. Da politikken netop er en overordnet ramme, er der mulighed for stor handlefrihed til, alle relevante områder og afdelinger kan udarbejde egne politikker, handlingsplaner eller retningslinjer, som støtter op om den overordnede politik. Direktionen indstiller, 3. december 2014, pkt. 8: forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune sendes til høring hos Frivillighedsrådet, Kulturelt Forum, Landdistriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Beredskabskommissionen, HMU, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet i perioden 8. december 2014 til 20. januar 2015, og efter udvalgets genbehandling efter høringsfristen foretages indstilling til Kommunalbestyrelsen. Alle fagudvalg har behandlet forslag til politikken forud for høringen. Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget med den bemærkning, 2. "At" under målsætninger ændres til: At frivillige som udgangspunkt ikke erstter faguddannet personale. Teknik- og Miljøudvalget ønsker indskrevet et afsnit omkring det forsikringsmæssige. Socialudvalget udste behandling af punktet til januar. Sundhedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har ingen bemærkninger. Bilag Færdiggørelse af politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. TKs Stregiplan Rammer for partnerskaber og samarbejde - ny 1 3.pdf 20. januar

8 Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, Ældrerådet afgiver høringssvar om Politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. Ældrerådet finder det værdifuldt, der er udarbejdet en politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. Ældrerådet kan ikke bakke op om Kultur- og Fritidsudvalgets ændringsforslag og mener, målsætningen: "At frivillige ikke erstter faguddannet personale" bør bibeholdes. Ældrerådet finder desuden: det bør tilføjes i politikken, den frivillige selv afklarer egne forsikringsmæssige forhold. skriftlige samarbejdsaftaler kun bør udarbejdes såfremt både kommune og frivillig forening ønsker det. 20. januar

9 5. Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp P I henhold til Lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt revidere kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal indeholde en generel serviceinformion til borgere om det serviceniveau, der kan forventes fra kommunen. Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp udgør sammen med pakkekaloget og bestillerbudgettet rammen om visition til hjemmehjælp. Visition til hjemmehjælp sker individuelt på baggrund af en faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og behov. Med udgangspunkt i bestillerbudgettet for 2015 er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp for Kvalitetsstandarden er rettet til, så den i højere grad end tidligere har fokus på rehabilitering og dermed lægger sig op af den lovændring, der trådte i kraft på hjemmehjælpsområdet 1. januar Lovændringen betyder blandt andet, man før en vurdering af behovet for hjemmehjælp altid skal vurdere, om borgeren vil kunne profitere af et rehabiliteringsforløb. I pakkekaloget er der sket en reduktion i minuttallene på to af pakkerne til personlig pleje som følge af budgetreduktionen på bestillerbudgettet i budget Minutterne er fjernet fra pakkerne, fordi de ikke blev anvendt. Opfølgning på de anførte kvalitetsmål i kvalitetsstandarden viser, kvalitetsmål for 2014 er nået. kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp for 2015 godkendes, sagen sendes til høring i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 12. januar 2015, pkt. 5: Indstillingen anbefales med bemærkning om, sagen også sendes til i høring i Handicaprådet. Lovgrundlag Bek. 342 af om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens 83 og 86. Bilag Opfølgning på kvalitetsmål i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2015 Oversigt over ændringer i pakker januar

10 Ældrerådet afgiver høringssvar. Det bør tilføjes i kvalitetsstandarden, der skal være enighed mellem borgeren og personalet om de mål, der opstilles for den rehabiliterende indss. 20. januar

11 6. Godkendelse af politik for tilsyn med hjemmehjælp P Som en del af finanslovsaftalen for 2011 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens 83, dvs. personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør. Social, Arbejdsmarked og Sundhed har udarbejdet en tilsynspolitik for Tønder Kommune. Tilsynspolitikken beskriver kommunens procedure for udførelse af tilsyn, og hvordan man følger op på tilsynene og sikrer, den visiterede hjælp svarer til borgernes behov. Tilsynene omfter prive og kommunale leverandører af hjemmepleje og madservice. Tilsynene er baseret på dialog og læring. Der lægges således vægt på, tilsynene foregår i dialog med alle parter, og resultet af tilsynet bidrager til udvikling. Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes mindst én gang årligt i forbindelse med fastlæggelse af serviceniveauet for tilbud efter Servicelovens 83 det vil sige i forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarderne. Ansvaret for tilsynene er på grund af omorganiseringen af Pleje og Omsorg flyttet fra myndighedschefen til fagchefen for Pleje og Omsorg. 1. december 2014, pkt. 9: Tilsynspolitikken godkendes, sagens sendes til høring i Ældrerådet og FagMed Pleje og Omsorg, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 1. december 2014, pkt. 9: Sagen udsættes med det formål undersøge omkostningerne ved øgede brugerundersøgelser. Marit Jessen Rüdiger deltog ikke i mødet. Sagen genoptages Forvaltningen har undersøgt timeforbruget til en brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice. Timeforbruget beløber sig til ca. 130 timer svarende til 3,5 ugers fuldtidsarbejde. På baggrund af det store ressourceforbrug til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser indstiller forvaltningen, brugertilfredshedsundersøgelser forts gennemføres hvert 3. år. Tilsynspolitikken godkendes, sagens sendes til høring i Ældrerådet og FagMed Pleje og Omsorg, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 12. januar 2015, pkt. 6: Indstillingen anbefales med bemærkning om, sagen også sendes i høring i Handicaprådet. 20. januar

12 Lovgrundlag Lov om social service 151c. Bilag Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2014 Ældrerådet afgiver høringssvar. Ældrerådet har ingen bemærkninger til den foreliggende tilsynspolitik. 20. januar

13 7. Forsøg med udvidelse af målgruppen i plejeboliger S I forbindelse med Sundhedsudvalgets og Socialudvalgets samarbejde om en fælles løsning på boligområdet, har Sundhedsudvalget drøftet muligheden for åbne op for, en bredere målgruppe kan visiteres til kommunens plejeboliger. Dette ønskes for kunne udnytte de tomme og lukkede plejeboliger bedre samt skabe mere liv på plejecentrene. Sundhedsudvalget har i den anledning bedt forvaltningen om udarbejde et forslag til en forsøgsordning. Forsøgsordningen foreslås gennemført på plejecenteret Lindevang i Løgumkloster, hvor der er to lukkede plejeboliger i en af bo-enhederne med i alt 10 plejeboliger. Boligerne udbydes til borgere, der får personlig eller praktisk hjælp i eget hjem. Muligheden om flytte ind i boligerne formidles via personalet i Pleje og Omsorg (hjemmeplejen, sygeplejen og visitionen), Ældrerådet og annoncering i lokalaviser. Forsøget afprøves i et kort forløb af hensyn til processen om en fælles løsning på boligområdet, der er i gang mellem Socialudvalget og Sundhedsudvalget og af hensyn til den strukturdeb, der skal foregå i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for Rekruttering af borgere til indflytning i boligerne forsøges derfor i en to måneders periode (februar og marts 2015). forsøget med udvidet adgang til plejeboliger godkendes, sagen sendes til høring i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 12. januar 2015, pkt. 7: Indstillingen godkendt med bemærkning om, såfremt der ikke er bemærkninger fra Ældrerådet iværksættes forsøget umiddelbart. Bilag Forsøg med bredere visitering til plejeboliger Ældrerådet afgiver høringssvar. Ældrerådet finder, forsøget med udvidelse af målgruppen i plejeboliger er en rigtig god ide. Rekrutteringsperioden på 2 måneder er dog alt for kort og bør som minimum vare året ud. 20. januar

14 8. 2 Embedslægetilsyn på plejecentre K Sundhedsstyrelsen har ved Embedslægeinstitutionen i oktober 2014 gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på Møllevangen og Richtsens Plejecenter. Formålet med tilsynet er medvirke til forbedre den sundhedsmæssige indss over for de svage ældre på landets plejecentre. Plejecentrenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, de sundhedsmæssige forhold på plejecentrene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Sundhedsstyrelsen vurderede den sundhedsmæssige indss ved se på den sygeplejefaglige dokumention og medicinhåndteringen hos tre tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der blev foretaget interview med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Interviewene indgår i den samlede vurdering af plejecenteret. Møllevangen Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelse og personale på Møllevangen havde arbejdet konstruktivt og målrettet for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden. De problemer, tilsynet fandt, gav anledning til i alt 4 krav indenfor områderne "Instrukser", "Sundhedsfaglige optegnelser", "Medicinhåndtering" og "Pientrettigheder". Møllevangen har efter tilsynet lavet en handleplan til Embedslægeinstitutionen, som viser, hvordan de har handlet på de 4 krav, der blev stillet ved tilsynet. På den baggrund vil næste tilsyn på Møllevangen blive foretaget i Richtsens Plejecenter Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden. De problemer, tilsynet fandt, gav anledning til i alt 11 krav indenfor områderne "Sundhedsfaglige optegnelser", "Medicinhåndtering" og "Pientrettigheder". Næste tilsyn på Richtsens Plejecenter vil blive foretaget i Embedslægens tilsynsrapporter tages til efterretning, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 12. januar 2015, pkt. 13: Indstillingen godkendt. Lovgrundlag Sundhedsloven januar

15 Bilag Embedslægetilsyn Møllevangen Embedslægetilsyn Richtsens Plejecenter Ældrerådet afgiver udtalelse. Ældrerådet finder, der på Richtsens Plejecenter bør arbejdes mere konstruktivt, så fejl og mangler undgås. Ældrerådet er godt tilfreds med resultet af tilsynsbesøget på Møllevangen. 20. januar

16 9. Udfordringer ved ny dagcenterstruktur A Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2014 godkendt en ny struktur på dagcenterområdet, hvor dagcentrene organiseres med 4 primære dagcentre, hvoraf 3 har en sellit på et andet plejecenter. Derudover blev det ved vedtagelsen af budget 2015 besluttet, lukke 8 dagcenterpladser, så der fremadrettet er i alt 27,5 dagcenterpladser (137,5 dagcenterdage) fordelt på 7 adresser. Der er indarbejdet en reduktion på kr. i budget Implementeringen af den nye struktur og udmøntningen af budgetreduktionen er i fuld gang. Det viser sig dog, det i Område Løgumkloster og Område Toftlund ikke er muligt levere den nødvendige personaledækning på 2 adresser med den nuværende tildeling. I Kvalitetsstandard for alment dagcenter, som blev vedtaget sammen med den nye struktur og serviceharmoniseringen af dagcenterområdet, er det fastlagt, de primære dagcentre skal have åbent 5 dage om ugen, mens sellitterne skal have åbent 2 dage om ugen. Hvis det skal lade sig gøre, dække disse åbningstider personalemæssigt skal hvert område have 42 dagcenterdage (antal dagcenterpladser x 5 dage), hvoraf 30 dagcenterdage går til det primære dagcenter, og 12 dagcenterdage går til sellitten. Område Toftlund har efter den nye struktur og budgetreduktion samlet 30 dagcenterdage, og Område Løgumkoster har samlet 35 dagcenterdage. Der mangler altså samlet 19 dagcenterdage svarende til 3,8 dagcenterplads. I Område Tønder og Område Skærbæk hænger den vedtagne struktur sammen, da Område Tønder har 42 dagcenterdage og Område Skærbæk med 30 dagcenterdage ikke har en sellit. Forvaltningen foreslår en af følgende løsningsmuligheder i Område Toftlund og Område Løgumkloster: 1. Antal ugentlige åbningsdage i de primære dagcentre sættes ned fra 5 til 3 dage. 2. Der er fremover ikke sellitter i de 2 områder - dvs. der ikke længere er et dagcentertilbud på Møllevangen og Hjørnegården. 3. Der udvides med de 19 dagcenterdage (3,8 dagcenterplads), der mangler for personaledækningen kan hænge sammen i Hvis model 1 vælges, skal borgere, der har behov for 4 eller 5 ugentlige dagcenterdage enten a) komme på 2 adresser i løbet af ugen, eller b) de skal henvises til et samlet tilbud i Skærbæk eller Tønder. En opgørelse over dagcenterbrugerne fra oktober 2014 viser, ca. 10 borgere er visiteret til 4-5 ugentlige dagcenterdage. Behovet for antal dagcenterdage er ofte noget, der udvikler sig over tid, og det er sjældent, en borger starter op med 4 eller 5 dagcenterdage pr. uge. Hvis model 1b vælges, kan borgeren derfor risikere, skulle flytte dagcenter, hvis behovet for dagcenterdage stiger. Hvis model 2 vælges, berøres de borgere, som idag er i dagcenter på Hjørnegården og på Møllevang. I oktober 2014 var der i alt 18 forskellige borgere på disse to dagcentre. Hvis model 3 vælges berøres borgerne i det omfang, der tidligere er beskrevet i procesplanen. 20. januar

17 Sundhedsudvalget vælger løsning 3 som løsningsmodel i 2015, merudgiften på kr. i forbindelse med løsning 3 finansieres fra mindreforbruget indenfor Pleje og Omsorg i 2014, der forventes overført til 2015, der sker en foreløbig evaluering af dagcenterstrukturen i august 2015 forud for budgetlægningen for 2016, sagen sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. Sundhedsudvalget, 12. januar 2015, pkt. 8: Vedtaget som indstillet. Lovgrundlag Lov om social service 81, 84 og 86 stk. 2. Økonomi Løsning 1 og 2 kan afholdes inden for den fastste økonomiske ramme. Det forventes dog, begge løsninger vil give øgede udgifter til kørsel til dagcenter. Heraf vurderes løsning 2, give den største merudgift. Budgettet til kørsel ligger under Økonomiudvalget. Ifølge procesplanen for implementering af den nye struktur og lukning af dagcenterpladser, skal den fulde implementering først være gennemført den 1. juli En udvidelse med 19 dagcenterdage, jf. løsning 3, vil betyde merudgifter på kr. pr. år. Merudgiften vil i 2015 kun blive ca. halvdelen heraf, fordi tilpasningen først får fuld virkning fra 1. juli 2015 og frem. Merudgiften i 2. halvår 2015 vil således komme til udgøre kr. Tidshorisonten i procesplanen betyder yderligere, besparelsen som følge af lukning af 8 dagcenterpladser til i alt kr. jf. budget 2015, kun kan hentes med halvårsvirkning. Den manglende del af besparelsen på ca kr. skal jfr. de generelle budgetretningslinjer finansieres indenfor Sundhedsudvalgets budget Finansiering kan gennemføres fra mindreforbruget indenfor Pleje og Omsorg i 2014, der forventes overført til Finansiering af udvidelse med 19 dagcenterdage kan efter omstændighederne også finansieres fra den forventede overførsel. Denne finansiering kan kun anvises for Bilag Ændring i antal dagcenterpladser Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 20. januar

18 10. Gensidig orientering P Formand: Temadag om kvalitetsstandarder med Danske Ældreråd den 25. februar 2015 i Fredericia (se bilag) Repræsentantskabsmøde og Ældrekonference hos Danske Ældreråd den 11. og 12. maj 2015 i Nyborg Kostudvalg: Trafikudvalg: Lokale ældregrupper: Andet: Bilag Invition til temadag om kvalitetsstandarder orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Tilmeldinger til temadag om kvalitetsstandarder skal ske til Anneliese senest den 6. februar Tilmeldinger til repræsentantskabsmøde den 11. og 12. maj 2015: Edith Marie Andersen, Niels Henning Andersen, Kaj Lasse Steenholdt, Svend Søgaard Stidsen og Anneliese Bucka deltager. Hvis andre ønsker komme med, så kan man give besked til Anneliese senest mandag den 26. januar Formanden for Danske Ældreråd inviteres til arrangement med ældregrupperne. Arrangementet afholdes i Løgumkloster, hvis det er muligt. Gerd Johannsen orienterede fra Kostudvalget. Der har været afholdt møde i ældregruppen for Agerskov. Kaj Steenholdt orienterede fra mødet. 20. januar

19 11. Eventuelt P Ældrerådet overvejer, om der er emner, der skal sendes til pressen. Næste Ældrerådsmøde er den Intet 20. januar

20 Bilag Sundhedspolitik Færdiggørelse af politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. TKs Stregiplan Rammer for partnerskaber og samarbejde - ny 1 3.pdf Opfølgning på kvalitetsmål i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2015 Oversigt over ændringer i pakker 2015 Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2014 Forsøg med bredere visitering til plejeboliger Embedslægetilsyn Møllevangen Embedslægetilsyn Richtsens Plejecenter Ændring i antal dagcenterpladser Invition til temadag om kvalitetsstandarder 20. januar

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 11. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 11. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidg

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00.

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00. Mødedo: 2. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 13. januar Hasselvej 2, Løgumgaard. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 13. januar Hasselvej 2, Løgumgaard. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 13. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale, Hasselvej 2, Løgumgaard Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og referat 3 2 Orientering fra Forvaltningen

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015 Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens e mail: carl.e.andersen@gmail.com 3. marts 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Strategiplan for arbejdet med udsatte børn og unge i Stevns Kommune. Kommissorium for projekt (udkast)

Strategiplan for arbejdet med udsatte børn og unge i Stevns Kommune. Kommissorium for projekt (udkast) der ydes hjælp så hurtigt som muligt Hurtig hjælp er dobbelt hjælp Kommissorium for projekt (udkast) Stregiplan for arbejdet med udste børn og unge i Stevns Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund 2.

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 8. juni 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 8. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for almene dagcentre

Kvalitetsstandard for almene dagcentre Kvalitetsstandard for almene dagcentre Med udgangspunkt i Kombinationsmodellen Godkendt d. Sagsnummer Dagcentre i Tønder Kommune I Tønder Kommune består dagcentertilbuddet af 7 almene dagcentre, 2 demens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Plejecenter Kildegården Adresse: Kildevej 10, 8660 Skanderborg Kommune: Skanderborg Leder: Distriktsleder Lene Mortensen, Teamledere Karen Benzarti og Alice Pedersen Telefon:

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 10. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 10. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015

Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Omsorgsboligerne Jasminvej Adresse: Jasminvej 1, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Vicedistriktschef Dorthe Flindt samt teamleder Maj-Lis Holsaae Telefon: 25 45

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Mødet afholdes i Det Røde Værelse. Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 30. november 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 30. november 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Mødelokale 1 på rådhuset, 30. november 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere