Praksisundersøgelse Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisundersøgelse 2007. Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven"

Transkript

1 Praksisundersøgelse 2007 Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven

2 Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen Metode og afgræsning Metode Afgrænsning Sagerne Interne retningslinier.4 3. Resume og anbefalinger Konklusion Høringssvar Regelgrundlag Enkeltudgifter Sygebehandling m.v Flytning Økonomisk vurdering Øvrige bestemmelser Hvad viser sagerne generelt? Genereltom afgørelserne Hvad går kommunens afgørelse ud på? Den materielle vurdering afkommunens afgørelse Er afgørelsen samletsetrigtig? I hvilketomfang er sagen oplyst? Oplysningsgrundlaget Er de økonomiske og de øvrige materielle betingelser i integrationslovens 35, 36, 39 opfyldt? Den formelle vurdering afkommunens afgørelse Fremgår det,med hvilken hjemmel afgørelsen er tru fet? Vurdering afkommunens generelle retningslinier? Har kommunen vedtagetretningslinier påområdet? Hvis kommunen har interne retningslinier,er afgørelsen da i overensstemmelse med disse? Hvilken betydning har dethaftfor afgørelsen,atkommunen ikke har fulgtsine retningslinier? Hvilken betydning har dethaftfor afgørelsen,atkommunen har fulgtsine retningslinier? Den materielle vurdering Afgørelsernes rigtighed Rigtig/forkert? Økonomiske betingelser Særligtvedr.ydelser til børn Øvrige materielle betingelser Formalitetsvurdering Retningslinier Genereltom interne retningslinier Vedrørende FavrskovKommunes retningslinier Vedrørende Syddjurs Kommunes retningslinier Vedrørende Århus Kommunes retningslinier Vedrørende Skanderborg Kommunes retningslinier Vedrørende Horsens Kommunes retningslinier.36

3 8.7. Vedrørende Samsø Kommunes retningslinier Vedrørende Odder Kommunes retningslinier... 39

4 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland har i 2007 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om bevilling af hjælp i særlige tilfælde efter 35, 36 og/eller 39 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). Rapporten er udarbejdet af fuldmægtig Belinda Bækgaard Jakobsen, fuldmægtig Pia Johansen og fuldmægtig Mette Thostrup. Henvendelse om undersøgelsen kan ske til disse medarbejdere i nævnssekretariatet. Praksisundersøgelser sker som led i nævnets forpligtelse efter retssikkerhedslovens 78, stk. 1, til inden for sit område at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for nævnet, træffes i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Koordinationsopgaven foretages i samarbejde med Ankestyrelsen. Formålet med praksisundersøgelser er give kommunerne råd og vejledning og dermed sikre ensartethed i behandlingen af sagerne. Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser, som belyser praksis i kommunerne indenfor et udvalgt lovområde. Kommunens resultat i praksisundersøgelsen vil danne grundlag for en benchmarking af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling, som Ankestyrelsen gennemfører. Fokus i undersøgelsen har været, hvorvidt reglerne 35, 36 og/eller 39 i integrationsloven er overholdt, såvel materielt som formelt. Baggrunden for valget af netop dette emne var, at nævnet modtager få klager over kommunens afgørelser om hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven. Nævnet fandt det derfor interessant af få belyst området. PRAKSISUNDERSØGELSE

5 2. Metode og afgræsning 2.1. Metode Nævnet har foretaget en gennemgang af de indkaldte sager ud fra en materiel vurdering og en formalitetsvurdering - en legalitetsvurdering. Nævnet har således vurderet sagernes materielle indhold, altså hvorvidt sagerne er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis på området. Herefter har nævnet lavet en formalitetsvurdering af sagerne, det vil sige, hvorvidt de proceduremæssige regler er overholdt, herunder forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige regler. Nævnet har ved vurderingen af de indsendte sager anvendt et måleskema. Måleskemaet er inddelt i 5 afsnit: 1. Grundoplysninger om sagen 2. Oplysninger om kommunens afgørelse 3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse 4. Vurdering af formelle regler 5. Vurdering af kommunens generelle retningslinier. Der er i forbindelse med alle spørgsmål i måleskemaets afsnit 3-5 et bemærkningsfelt. Måleskemaet kan ses i bilag 1. Med henblik på at sikre en ensartet vurdering af sagerne er der foretaget en prøvemåling i samarbejde med Ankestyrelsen forud for nævnets måling af sagerne Afgrænsning Sagerne Nævnet har indkaldt 14 sager fra hver af kommunerne. Undersøgelsen er gennemført i 7 udvalgte kommuner, og der er således indkaldt i alt 98 sager. Følgende kommuner har deltaget i undersøgelsen:århus, Horsens, Skanderborg, Syddjurs, Odder, Favrskov og Samsø. Kommunerne er udvalgt af Ankestyrelsen. To kommuner kunne ikke fremskaffe de 14 anmodede sager. En kommune manglede en enkelt sag, og en anden kommune manglede 10 sager. Undersøgelsen er således gennemført ved undersøgelse af i alt 87 sager. I forbindelse med indkaldelsen af sagerne har nævnet anmodet om, at samtlige akter i sagen blev sendt med. Det Sociale Nævn har således ikke efterfølgende anmodet om yderligere akter, men alene vurderet sagerne på baggrund af det foreliggende materiale/dokumentation. Nævnet har ved undersøgelsen lagt til grund, at nævnet har modtaget samtlige akter. PRAKSISUNDERSØGELSE

6 Nævnet beskrev i indkaldelsesbrevet til kommunerne, hvilke kriterier nævnet havde for undersøgelsen. Det fremgik således, at kommunerne skulle indsende 14 sager, hvor der var bevilget hjælp efter 35, 36 og/eller 39 i integrationsloven. Det skulle alene være tale om sager, hvor der var bevilget hjælp, dvs. at der ikke skulle indsendes sager, hvor der var givet en delvis bevilling. Praksisundersøgelsen har således kun vedrørt rene bevillingssager. Nævnet har afgrænset undersøgelsen til 35, 36 og 39 i integrationsloven for at sikre et tilstrækkeligt bredt udvalg af sammenlignelige sager. Det fremgik videre, at kommunerne, for at sikre en tilfældig udvælgelse af sagerne, skulle udvælge sagerne således, at første sag vedrørte den nyeste afgørelse truffet før 1. april 2007, den anden sag vedrørte den næstnyeste afgørelse før 1. april 2007 og så fremdeles, indtil det relevante antal sager var fundet, altså i omvendt kronologisk rækkefølge. Det blev til kommunerne endelig angivet, at der kunne indsendes flere afgørelser på samme person. Der har været tilfælde, hvor nævnet har måttet lade sager udgå fra undersøgelsen, idet de ikke opfyldte de af nævnet opstillede kriterier. Bl.a. har der været tale om sager, hvor afgørelsen var en delvis bevilling og således ikke en ren bevillingssag. Der har videre været tale om sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse efter den 1. april 2007 samt en enkelt sag, hvor kommunen havde truffet afgørelsen efter 34 i integrationsloven. I de tilfælde, hvor en kommune har indsendt sager, der ikke opfyldte kriterierne, har nævnet erstattet disse med andre sager fra det af kommunen indsendte materiale, som opfyldte kriterierne. Der har været tilfælde, hvor en kommune i det indsendte materiale har markeret en afgørelse som værende relevant, samt medsendt alle akter og bilag til afgørelsen, men hvor nævnet, på grund af manglende opfyldelse af alle kriterier for afgørelsen, har udvalgt anden seneste relevante afgørelse, som det har været muligt at måle på. I sådanne tilfælde vil undersøgelsen ofte medføre et resultat om mangelfuldt oplysningsgrundlag. Nævnet har været opmærksomt på, at kommunen i en sådan situation har tænkt en anden afgørelse undersøgt, end den af nævnet valgte, hvorfor kommunen formentlig ikke har indsendt samtlige akter til den af nævnet udvalgte sag. Nævnet har dog ikke taget hensyn til dette ved målingen af sagerne, idet det var forudsat ved indkaldelse af sagerne, at samtlige akter blev medsendt i alle sager. Nævnet har under gennemgangen af sagerne fundet flere tilfælde, hvor det klart fremgår, at kommunerne kendte borgeren fra tidligere sager. Der har således i de indsendte sager manglet oplysninger om bl.a. økonomiske forhold, men det har været klart, at disse oplysninger har været kendt af kommunen, idet der har været henvist til tidligere økonomiske oplysninger, som ikke har kunnet ses ud fra det indsendte materiale. Da nævnet ved undersøgelsen har lagt til grund, at alle akter i sagen var medsendt, vil ovennævnte sager i statistikken fremstå som værende forkerte/mangelfulde på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag. PRAKSISUNDERSØGELSE

7 Interne retningslinier Nævnet bad ligeledes kommunerne indsende kopi af deres interne retningslinier vedr. 35, 36 og 39 i integrationsloven herunder retningslinier vedr. rådighedsbeløb. Endvidere bad nævnet kommunerne indsende kopi af interne retningslinier vedr. hjælp i særlige tilfælde efter 81, 82 og 85 i lov om aktiv socialpolitik. Det Sociale Nævn har gennemgået de indsendte retningslinier med henblik på en vurdering af rigtigheden i forhold til lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Nævnets bemærkninger til retningslinierne er beskrevet i afsnit 8. 5 kommuner havde interne retningslinier vedr. bestemmelserne i integrationsloven. 1 kommune havde ingen retningslinier vedr. bestemmelserne i integrationsloven, men benyttede kommunens interne retningslinier vedr. hjælp i særlige tilfælde efter 81, 82 og 85 i lov om aktiv socialpolitik. 1 kommune havde slet ingen retningslinier på området. PRAKSISUNDERSØGELSE

8 3. Resume og anbefalinger 3.1 Konklusion Nævnets konklusion på baggrund af praksisundersøgelsen er: at 68% af afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivningen. at 32% af afgørelserne var forkerte. Dette skyldes i 79% af sagerne, at der var væsentlige mangler ved sagsoplysningen. at hovedparten af kommunerne anvender vejledende satser for rådighedsbeløb til voksne og børn samt vejledende satser for, hvilke beløb der kan bevilges til bestemte udgiftstyper, uden at det af sagen fremgår, at der er foretaget en konkret individuel vurdering. Kommunerne har i langt den største del af sagerne fulgt regler og praksis på området. Nævnet fandt således, at 68 % af afgørelserne var i overensstemmelse med lovgivningen. I de tilfælde, hvor nævnet har fundet afgørelsen samlet set forkert, det vil sige 32 % af afgørelserne, skyldes det, at afgørelsen enten har været i strid med gældende regler for hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven, eller at den ikke har været tilstrækkeligt oplyst eller en kombination af begge dele. Nævnet fandt således, at der i 79% af de ugyldige sager manglede væsentlige eller afgørende oplysninger. Dette har medført, at nævnet ikke har kunnet vurdere afgørelsernes rigtighed, hvorfor afgørelserne er anset for at være forkerte. I hovedparten af de afgørelser, hvor nævnet fandt, at de økonomiske betingelser ikke var opfyldt, var årsagen, at sagerne ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne foretages en vurdering. Praksisundersøgelsen har videre vist, at hovedparten af kommunerne har vejledende satser for rådighedsbeløb til voksne og børn. De fleste kommuner har desuden vejledende satser for, hvilke beløb der kan bevilges til bestemte udgiftstyper. Afgørelserne synes at være truffet ud fra en vurdering af, om der er overskud eller underskud i budgettet ved anvendelse af de vejledende rådighedsbeløb. Der synes endvidere oftest at være givet en bevilling, som følger kommunens vejledende satser for hvilke beløb, der kan bevilges til en bestemt udgiftstype. Det er således uklart, om der har været foretaget en konkret individuel vurdering, som foreskrevet i loven. Dette er nærmere beskrevet under gennemgangen af kommunernes retningslinier. Nævnet skal anbefale, at kommunerne i højere grad oplyser sagerne, således at der kan træffes en korrekt afgørelse. Kommunerne bør således påse, at der i sagerne findes dokumentation for ansøgers udgifter og indtægter, ligesom der bør foreligge dokumentation for udgiftens størrelse og nødvendighed. Det bemærkes i den forbindelse, at flere af kommunerne har interne retningslinier, hvor kravene til denne dokumentation fremgår. Nævnet har i afsnit 8 foretaget en gennemgang af kommunernes interne retningslinier. Kommunernes retningslinier var overordnet i overensstemmelse med regler og praksis. Der var dog enkelte fejl/mangler i retningslinierne. Der var ikke generelle gennemgående fejl/mangler, der henvises derfor til gennemgangen af de enkelte kommuners retningslinier i afsnit 8. PRAKSISUNDERSØGELSE

9 Nævnet skal videre anbefale, at kommunen i sagerne redegør for, hvorledes den individuelle konkrete vurdering er foretaget, eksempelvist ved at angive en konkret begrundelse for, hvorfor kommunens vejledende tal ikke skal fraviges. Vedrørende de materielle betingelser bortset fra økonomi, er der ikke i undersøgelsen fundet generelle fejl. Der er således tale om enkeltstående fejl, som ikke går igen fra kommune til kommune. Nævnet har på baggrund heraf ikke generelle anbefalinger vedrørende de øvrige materielle betingelser, men kan henvise til gennemgangen af sagerne under afsnit Høringssvar. Udkast til praksisundersøgelse er den 9. oktober 2007 sendt til høring i de 7 kommuner, der indgår i undersøgelsen, og hos Ankestyrelsen. Hver af kommunerne har som bilag til rapportudkastet modtaget de udfyldte undersøgelsesskemaer vedrørende sagerne fra deres egen kommune. Nævnet har modtaget høringssvar fra Syddjurs Kommune, Horsens Kommune og Ankestyrelsen. Syddjurs Kommune er i brev af 16. oktober 2006 fremkommet med kommentarer til undersøgelsen. Kommunen har indsendt nye akter til to af de målte sager i form af journalark og redegørelser for, hvordan kommunen er kommet frem til afgørelsen. Disse nye oplysninger giver et mere fyldestgørende grundlag for afgørelsen. Nævnet har imidlertid valgt ikke at foretage en ny vurdering af kommunens afgørelser. Dette skyldes, at nævnet tydeligt i indkaldelsesbrevet anførte, at alle relevante akter skulle indsendes. Kommunen har endvidere oplyst, at nævnets anbefalinger til ændringerne af retningslinierne på området er under udarbejdelse. Horsens Kommune har i brev af 23. oktober 2007 anført, at retningslinierne vil blive ændret og præciseret i overensstemmelse med nævnets anbefalinger. Ankestyrelsen er fremkommet med enkelte bemærkninger af redaktionel karakter. Disse bemærkninger er indarbejdet i den endelige udgave af rapporten. PRAKSISUNDERSØGELSE

10 4. Regelgrundlag I det følgende gennemgås regler og praksis for området Enkeltudgifter Integrationslovens Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og dennes families muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgifterne er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller dennes families livsførelse. Hjælp til enkeltudgifter kan ydes såvel særskilt - f.eks. til en person der modtager SU - som i forbindelse med introduktionsydelse. I modsætning til 81 i lov om aktiv socialpolitik vedrørende enkeltydelse til andre persongrupper stilles der ikke i integrationslovens 35 krav om en social begivenhed. Det er alene et krav, at ansøgeren er omfattet af integrationsloven. Der kan efter bestemmelsen alene ydes tilskud til enkeltudgifter. Dette skal ses i modsætning til løbende udgifter så som udgifter til varme, vand, el m.v. Kommunen kan dog i enkeltstående tilfælde yde tilskud til dækning af faste udgifter f.eks. udgifter til en ekstraordinær varmeefterregning. Kommunen bør dog i denne forbindelse vejlede om, at hjælpen ydes undtagelsesvist og samtidigt vejlede om, hvordan ansøger for fremtiden undgår en sådan regning. Ankestyrelsen fandt i principafgørelse A-5-03 vedr. aktivlovens 81, at en kvinde ikke var berettiget til yderligere hjælp til huslejerestancer og andre restancer. Begrundelsen var, at kvinden gennem meget lang tid havde modtaget hjælp til betaling af udgifter, som hun enten burde have betalt af sin løn eller af den modtagne kontanthjælp. Ankestyrelsen lagde vægt på, at hjælp efter aktivlovens 81 kun helt undtagelsesvist kan ydes til udgifter, der er forudsigelige. Betingelserne i integrationslovens 35 svarer på dette punkt til aktivlovens 81. Enkeltudgifterne skal være rimeligt begrundede. Kommunen skal i den forbindelse tage stilling til, om det er formålstjenligt eller nødvendigt, at ansøgeren skal have den ansøgte ting. Det må påses, at familien ikke stilles bedre end familier med normal indkomst i lokalområdet. Der kan normalt ikke ydes tilskud til udgifter, der er forudsigelige. Man skal således selv ud af sin indtægt spare op til f. eks. almindelig vedligehold af bolig, udskiftning af møbler, hårde hvidevarer og tøj. Der kan dog ydes tilskud til udgifter, der er forudsigelige, hvis ansøger ikke har haft en opsparingsevne og således ikke har haft mulighed for at afholde udgiften på trods af, at den er forudsigelig. Kommunen skal endvidere tage stilling til, om udgiften på trods af sin forudsigelighed har en helt afgørende betydning for familiens livsførelse, så den undtagelsesvis bør bevilges Kravet om uforudsigelighed betyder, at ansøgeren ikke har kunnet tage hensyn til den opståede udgift i sine løbende dispositioner. Det behøver ikke nødvendigvis være udgiftsbehovet, som ikke har kunnet forudses. Der kan også være tale om uforudsete likviditetsmæssige problemer, som bevirker, at der er behov for hjælp til enkeltudgifter, som PRAKSISUNDERSØGELSE

11 under normale forhold kan afholdes inden for den løbende indtægt. Som eksempel kan nævnes Ankestyrelsens principafgørelse O-6-97, hvor tab af en pung ansås for at være en uforudseelig begivenhed, der medførte, at ansøger kunne få udbetalt et beløb til dækning af kost, indtil han på ny var berettiget til kontanthjælp. Beløbet kunne kræves tilbagebetalt, da det måtte anses for uforsvarlig økonomi, at han havde tabt sin pung, indeholdende kr. Forbrug af løn før tiden som følge af alkoholforbrug var ikke i sig selv en ændring af ansøgers forhold (social begivenhed), der kunne begrunde udbetaling af kontanthjælp, jf. Ankestyrelsens principafgørelse A Sygebehandling m.v. afprøvede. Den omstændighed, at ansøger på ansøgningstidspunktet er i et gunstigt be- Integrationslovens Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. Der findes en tilsvarende bestemmelse i aktivlovens 82, og praksis vedrørende denne bestemmelse er derfor også relevant ved fortolkningen af integrationslovens 36. Det er en betingelse for at yde hjælp til behandling, at der er tale om nødvendig behandling. En behandling anses for nødvendig, når den er klart lægeligt anbefalet f.eks. af en læge, tandlæge eller psykolog. Der skal ikke ydes hjælp til behandlinger, som går ud over, hvad der er påkrævet i hvert enkelt tilfælde. Kommunen skal vurdere, om behandlingen nødvendigvis skal foretages på det tidspunkt, hvor klienten ikke selv har midler til at afholde udgiften. Et akut behandlingsbehov kan dog ikke afvente, at ansøger selv får midler til at afholde udgiften. Der stilles ikke som i integrationslovens 35 krav om, at udgiften ikke må være forudsigelig. Der kan derfor ikke gives afslag på f.eks. tandfyldninger med begrundelsen, at der er tale om almindelig vedligeholdende behandling. Der stilles heller ikke krav om, at der skal være tale om en enkeltstående udgift. Der kan således ydes tilskud til f.eks. længerevarende behandlingsforløb ved fysioterapeut. Det bør dog ved sådanne forløb undersøges, om ansøgeren kan få behandlingen gennem det offentlige behandlingssystem. Der kan ikke ydes tilskud til privat eller alternativ behandling, hvis der findes behandlingsmuligheder i det offentlige behandlingssystem, da tilskud efter 36 er subsidiær til hjælp efter øvrige bestemmelser. Dette skyldes, at kommunen ikke skal betale for behandling, som ansøgeren vederlagsfrit kan modtage i det offentlige behandlingssystem. Der kan ikke stilles krav om, at ansøgeren kan modtage præcist den samme behandling i det offentlige behandlingssystem f.eks. akupunktur. Behandlingsmulighederne i det offentlige behandlingssystem er ikke udtømte, før de er PRAKSISUNDERSØGELSE

12 handlingsforløb hos en privat terapeut, udelukker ikke muligheden for fremtidig behandling i det offentlige system, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O Der skal være tale om egentlig sygebehandling. Ankestyrelsen har i principafgørelse O fastslået, at hormonbehandlinger grundet barnløshed ikke anses for at være sygebehandling i bistandslovens forstand. I principafgørelse A fandt Ankestyrelsen, at der ikke kunne ydes hjælp til behandling af overvægt uden for det offentlige behandlingssystem, allerede fordi behandling af overvægt i sig selv ikke kunne anses for sygebehandling i aktivlovens forstand Flytning Integrationslovens Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til flytning, som forbedrer bolig- eller erhvervsforhold for en udlænding eller dennes familie. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken den pågældende eller dennes ægtefælle har økonomiske muligheder for at betale udgifterne. Stk. 2. Hjælp efter stk. 1 ydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, som udlændingen fraflytter. Stk. 3. Flytter udlændingen til en anden kommune, kan hjælp efter stk. 1 kun ydes, såfremt kommunalbestyrelsen i denne kommune har godkendt at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet. Stk. 4. Hvis flytningen sker til udlandet, kan hjælp efter stk. 1 kun ydes, såfremt den pågældende udlænding er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land eller er sikret varige arbejdsmuligheder i landet. Der findes en tilsvarende bestemmelse i aktivlovens 85, og praksis vedrørende denne bestemmelse er derfor også relevant ved fortolkningen af integrationslovens er specialparagraffen, når det drejer sig om hjælp til flytning, herunder boligindskud, flytteudgifter m.v. Hvis betingelserne i 39 ikke er opfyldt, kan 35 bringes i anvendelse jf. Ankestyrelsens principafgørelse A Hvis flytning er begrundet i børns særlige behov, anvendes servicelovens 52. Hvis flytning er begrundet i handicap, og flytning sker til en handicapegnet bolig, anvendes servicelovens 116. Det er en betingelse, at der ud over den boligmæssige forbedring er tale om en rimelig disposition, således at ansøgeren har økonomisk mulighed for efter flytningen at afholde udgifterne til huslejen, faste udgifter og leveomkostninger. En boligmæssig forbedring kan eksempelvis foreligge i tilfælde, hvor personer, der er uden fast bolig, får en bolig, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O Ankestyrelsen fandt i principafgørelse O-21-97, at der ikke forelå en boligmæssig forbedring i forbindelse med, at en enlig forsørger for at nedbringe sin husleje flyttede til en billigere bolig i samme kommune. Der kunne derfor ikke ydes hjælp til depositum. Ankestyrelsen udtalte i principafgørelse O-40-94, at den omstændighed, at en person fyldte 18 år og ønskede at flytte hjemmefra, ikke i sig selv kunne bevirke, at der forelå en boligmæssig forbedring, som medførte, at tilflytningskommunen skulle give samtykke til flytningen. Om der kunne bevilges hjælp til flytning, måtte bero på en samlet vurdering af personens forhold. PRAKSISUNDERSØGELSE

13 For at betingelsen om erhvervsmæssig forbedring skal være opfyldt, skal der være udsigt til en umiddelbar eller snarlig beskæftigelse, der sætter ansøgeren i stand til at forsørge sig selv. Påbegyndelse af en uddannelsesplan blev i principafgørelse O ikke anset for at være en erhvervsmæssig forbedring, selv om den på længere sigt måtte antages at forbedre de erhvervsmæssige muligheder. Flyttehjælp kan ydes i forbindelse med flytning til en anden kommune og etablering af selvstændig virksomhed, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O Flytning med henblik på opnåelse af elevplads kan også være en erhvervsmæssig forbedring, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O Økonomisk vurdering Fælles for 35, 36 og 39 gælder, at ansøgeren ikke selv må være i stand til at afholde den ansøgte udgift. Det må først konstateres, om ansøgeren eller ægtefælle har formue, som bør anvendes til betaling af den ansøgte udgift. Ankestyrelsen fandt i principafgørelse A-16-04, at kommunen ikke var berettiget til at give afslag på økonomisk hjælp til fysioterapi under henvisning til, at ansøger selv ville kunne afholde udgiften af sin kassekredit. Ankestyrelsen lagde vægt på, at en kassekredit ikke kunne anses for at være formue eller indtægt i aktivlovens forstand, idet en kassekredit alene gav ansøger mulighed for at låne penge. Ankestyrelsen fandt dog, at en kassekredit eventuelt ville kunne sidestilles med en mulighed for en afdragsordning i forbindelse med kommunens konkrete vurdering af ansøgerens økonomiske forhold. Der skal herefter i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering af ansøgerens økonomiske forhold sammenholdt med størrelsen af de udgifter, der søges om hjælp til. Der skal således ved hver enkelt ansøgning om hjælp foretages en nærmere individuel vurdering af, om ansøgeren ved en rimelig tilrettelæggelse af sin økonomi selv burde kunne afholde udgiften, der søges om hjælp til at dække. Kommunen er således berettiget til at se bort fra udgifter, der anses som mindre nødvendige end dem, der søges om hjælp til, ex. afdrag på banklån, forbrugslån el. lign. Der kan efter praksis ikke ydes hjælp til betaling af gæld til det offentlige, idet spørgsmålet om afvikling af gæld til det offentlige må løses efter de regler, der i øvrigt findes om det pågældende gældsforhold. Udgifter til afdrag på gæld til det offentlige kan derfor ikke medregnes som rimelige udgifter. Ved opgørelsen af indtægterne skal det vurderes, om ydelser til børn skal medregnes. Denne vurdering foretages efter Ankestyrelsens principafgørelse O med udgangspunkt i, om ansøgningen vedrører udgifter til forsørgelse eller lign. af børn, eller om det drejer sig om udgifter vedr. forældrene. Drejer det sig om udgifter vedr. børn, medtages børnebidrag og børnetilskud til den/de af børnene, som ansøgningen vedrører. Er dette ikke tilfældet, medtages børneydelserne ikke. Børnefamilieydelsen skal efter 10 i lov om en børnefamilieydelse aldrig indgå ved beregningen af ydelser efter den sociale lovgivning. Den vil altså aldrig kunne optræde på indtægtssiden, men den kan inddrages i skønnet over, hvilke udgifter der skal medtages på udgiftssiden, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O PRAKSISUNDERSØGELSE

14 Vurderingen er altid individuel og konkret. Der kan ikke arbejdes med fuldstændige faste regler for, hvornår en person er berettiget til hjælp. De fleste kommuner arbejder med et vejledende rådighedsbeløb. Et sådant rådighedsbeløb kan være et fint arbejdsredskab, da det kan medvirke til, at sagerne behandles ens i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen. Det er dog en betingelse, at kommunen altid foretager en konkret vurdering af, om der er grundlag for at fravige de vejledende takster. En fravigelse vil eksempelvis være relevant i forbindelse med en hjemmeboende uden særlige udgifter, eller en person med ophold i bofællesskab med betalt kost og logi, som alene skal overlades et mindre beløb til personlige fornødenheder. Endvidere kan det ved handicappede indgå i bedømmelsen, om ansøger har særlige handicaprelaterede udgifter, der enten ikke bliver kompenseret, eller bliver kompenseret med et særligt beløb Øvrige bestemmelser Nævnet har i forbindelse med vurderingen af sagerne endvidere forholdt sig til andre paragraffer, i det omfang det var nødvendigt for bedømmelse af sagen. Disse paragraffer gennemgås alene kort. Integrationslovens Reglerne om udbetaling af hjælp i kapitel 11 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og 6. Aktivlovens En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp. Efter integrationslovens 40, jf. aktivlovens 88, kan en person normalt ikke få hjælp til enkeltudgifter, som pågældende har påtaget sig, inden der blev ansøgt om hjælp. Som udgangspunkt er ansøgningstidspunktet for enkeltydelser det tidspunkt, hvor ansøgeren henvender sig til kommunen for f.eks. at bestille tid til en samtale om en ansøgning eller for at bestille et ansøgningsskema. Ansøgningstidspunktet kan også være det tidspunkt i forbindelse med en forespørgsel eller en rådgivning, hvor det bliver klart for ansøger, at han er berettiget til hjælp og udtaler, at han ansøger. Endeligt kan ansøgningstidspunktet også fastsættes til det tidspunkt, hvor kommunen burde have vejledt om muligheden for at søge hjælp. Kommunen kan dispensere fra kravet om forudgående ansøgning. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis man ikke kan nå at søge kommunen om hjælp, inden en akut tandbehandling iværksættes. Det bør dog fremgå af sagens akter, hvorfor der er dispenseret. Integrationslovens Reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og 6. Aktivlovens 92 og Den, der modtager særlig støtte efter 34 til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, skal tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for den, der modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed. Stk. 2. Ægtefæller hæfter solidarisk for krav om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt. Dette gælder, uanset om hjælpen er ydet til den ene eller begge ægtefæller, og uanset om boligen er ejet af den ene eller begge ægtefæller. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt. PRAKSISUNDERSØGELSE

15 Stk. 4. En person, der har modtaget hjælp til boligindskud med tilbagebetalingspligt efter stk. 1, 2. pkt., har pligt til at oplyse kommunen om udbetaling af boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed, i forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eller lignende. 93. Kommunen kan træffe beslutning om tilbagebetaling, når der ydes hjælp, 1) fordi modtageren har udvist uforsvarlig økonomi, 2) fordi modtageren ikke har givet nødvendige oplysninger til andre offentlige myndigheder, private m.fl., der har betydning for modtagelse af anden offentlig forsørgelsesydelse eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v., 3) fordi modtageren ubegrundet har opsagt et arbejde eller ubegrundet er ophørt med tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder en uddannelse pålagt efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 4) fordi modtageren på grund af sine egne forhold har været årsag til, at den pågældende blev opsagt fra et arbejde, 5) fordi modtageren har nægtet at tage imod et rimeligt tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, 6) fordi modtageren eller ægtefællen er indblandet i en kollektiv arbejdsstrid, eller 7) når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Stk. 2. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen oplyse modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Stk. 3. Kommunen kan ikke træffe beslutning om tilbagebetaling efter stk. 1 af den hjælp, som en person modtager under tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og engangsbeløb efter 25 a. Der var alene to sager, hvor kommunen havde krævet det bevilgede tilbagebetalt. Kommunen havde i sag nr. 9 om boligindskud krævet det bevilgede tilbagebetalt efter integrationslovens 41, jf. aktivlovens 92, stk. 1, 2. pkt. I sag nr. 56 krævede kommunen overlevelseshjælp tilbagebetalt efter integrationslovens 41, jf. aktivlovens 93. Begge sager gennemgås under punktet øvrige materielle betingelser, hvorfor der ikke her foretages en yderligere gennemgang af reglerne. PRAKSISUNDERSØGELSE

16 5. Hvad viser sagerne generelt? I det følgende gennemgås udvalgte resultater fra undersøgelsen. Disse er søgt overskueliggjort ved hjælp af diagrammer Generelt om afgørelserne Hvad går kommunens afgørelse ud på?!"# $" % R9F!')DE8IS* P MNDO* < < ')D P6 Y+6 T * 5W+6 XFG89:< ')DE*.3= 5L6 ' A')B ' *.3(+/H'I< (+'I< /K0 2C0 L (+:');389.3(+< *.3= 55+6 &')(+*,-*."/ Husleje, huslejerestance, indmeldelsesgebyr m.v.: 8 sager Tandbehandling: 10 sager Medicin m.v.: 26 sager Etablering: 16 sager Transport: 5 sager Babyudstyr m.v.: 3 sager Briller: 2 sager Fysioterapi: 2 sager Diverse: 15 sager I alt: 87 sager PRAKSISUNDERSØGELSE

17 5.2. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse Er afgørelsen samlet set rigtig? Z["\^]U_a`H[Ub"c debhfgde\"hic bajkdeb^j1[3l _^jl _^m tku v wrxrs neo prqrs Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis: 59 sager Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag: 28 sager I alt: 87 sager I hvilket omfang er sagen oplyst? y"za{} V~E ƒ )ˆ HŠ Œ ˆŠ ƒž ~ HŒ 9 œ 3 œ -ž}ÿ ) - š e Ÿ š ) œ H e ) œ E C N C«N V Ẽ Kš ) aœ )ž Ÿ ) ) š Ÿ š I œ H I œ^ O C ª9«N G ±eœ ) ² Ÿ š I œ H e Ie œa E³C 3«Ǵ I Ÿ š ) œ H I œ^ OµC ² C«Ingen oplysninger mangler (1) : 57 sager Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler (2): 8 sager Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler (3): 20 sager Afgørende oplysninger mangler (4): 2 sager I alt: 87 sager PRAKSISUNDERSØGELSE

18 Oplysningsgrundlaget ¹ "º!»r¼"½¾U½ ¼^ À Á½Â"ºVà ÄÅ Ý+Ë"ÌÉ)Ç3ÍGÎ Ï È9É É)Î ÎEÞ ß à È9á9ÓEÉ)Ç3â+É ÐCÑ Î ÒÌÇ3Ï ÇCÈ9ÉIÓ ÔHÕ Ç3È9Î ÉIÓNÖ!ã+Ø Ð ÈÖGäØ Ù ÛÜ Æ Ç3È9É)ÇHÊUË"ÌÉ)Ç3ÍGÎ Ï È9É ÐCÑ Î ÒÌÇ3Ï ÇCÈ9É)Ó ÔHÕ ÇCÈCÎ ÉIÓÖG Ø Ð ÈÖ!Ù+Ø ÚÛÜ I dette diagram er (1) og (2) sammenlagt, ligesom (3) og (4) er sammenlagt. Hvis oplysningsgrundlaget er vurderet til (1) eller (2), har nævnet fundet, at sagen var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Hvis oplysningsgrundlaget er vurderet til (3) eller (4), har nævnet fundet, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Ingen væsentlige oplysninger mangler (1) og (2): 65 sager Væsentlige eller afgørende oplysninger mangler (3) og (4): 22 sager I alt: 87 sager Er de økonomiske og de øvrige materielle betingelser i integrationslovens 35, 36, 39 opfyldt? åæ À ÂHÄ ºG¾ç½ à ègé Ä êàá ½Â Äº ¼kÄëè æ À ÃÅìÃè- íkàcäaº ¼Ä½#¾ïî î ÄðÄ À ¾ ækñ ÄÀĽe¼¼ÅÄ òóòóä º ¼êÄ òóä ÂôÀÄ êºõä À æ öḩà Ãîe¼H¾ ¼ þ Uø-þúþ ø9ùeú)ùrûkü ý²øvþ þ þ þ çü þ û çüþ þ ÿ+þcü ú þ ýcþ þ ù Uü þ û! Uüþ þ ÿ+þcü ú! þ ý3þ ü øøþ ù " øù^úùeûkü ý ø)þ ÿ+þ Cü ú þ ý3þ ü ø ø)þ ù PRAKSISUNDERSØGELSE

19 Af de 28 sager, der ville være blevet ændret eller hjemvist under en klagesagsbehandling, skyldes dette, at følgende betingelser ikke var opfyldt: Er de økonomiske betingelser opfyldt? I nogen grad (2): 0 sager I ringe grad (3): 15 sager Nej (4): 0 sager I alt: 15 sager Er de øvrige materielle betingelser opfyldt? I nogen grad (2): 1 sag I ringe grad (3): 1 sag Nej (4): 4 sager I alt: 6 sager Sag nr. 7, hvor de materielle betingelser i nogen grad er opfyldt, er gennemgået i afsnit Er hverken de økonomiske eller de øvrige materielle betingelser opfyldt? 7 sager 5.3. Den formelle vurdering af kommunens afgørelse Fremgår det, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet? Fremgår det med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet? > /B4 #);: 5!(7<() *,+.-'=10 =4 #5 6,(7 58() *,+.-' #$!%'&() *,+.-'/ I høj grad (1): 69 sager I nogen grad (2): 2 sager I ringe grad (3): 3 sager Nej (4): 13 sager I alt: 87 sager PRAKSISUNDERSØGELSE

20 5.4. Vurdering af kommunens generelle retningslinier? Har kommunen vedtaget retningslinier på området? 6 af de 7 kommuner havde retningslinier på området. Det betød, at der alene kunne foretages en vurdering af retningslinierne i forhold til 73 af sagerne Hvis kommunen har interne retningslinier, er afgørelsen da i overensstemmelse med disse? CDFEGIHKJLDMKNPO8MKQSRUTKVWMKDMKQOÖ XMKYZY[MKNPO8M\Y[MK]Z^TLY[YZ_`Q`MKQO DMXQ`RaQHKO8NbRaQ`RaMKDIc d eif ghijhkeilkmonqpr s pt ui vwnqxr xt d g~hki gheilm n s r t d yz;vwheilm{nq r }} t I høj grad (1): 48 sager I nogen grad (2): 5 sager I ringe grad (3): 17 sager Nej (4): 3 sager I alt: 73 sager PRAKSISUNDERSØGELSE

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom KEN nr 9217 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-4024-36419 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν Praksisundersøgelse Οµ κοµµυνερνεσ βεϖιλλινγ αφ ενκελτψδελσε εφτερ ακτιϖλοϖενσ 81, ηερυνδερ µοδ τιλβαγεβεταλινγ εφτερ ακτιϖλοϖενσ 92 ογ 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν ςν 2010 Indhold 1. Ινδλεδνινγ...4 2. Σαµµενφατνινγ/κονκλυσιον...4

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister

Praksisundersøgelse 2009. Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister Praksisundersøgelse 2009 Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 3 2.1. Metode for praksisundersøgelsen...3

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan 1 Formålet med denne lov er, - at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og - at skabe et økonomisk sikkerhedsnet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kontanthjælp versus integrationsydelse

Kontanthjælp versus integrationsydelse SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Orientering om ydelser til flygtninge pr. 1. september 2015 Til: Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget Dato: 16. november 2015 Sagsbeh.:

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 26. marts 2014 Praksisundersøgelse om kontanthjælp og formue 1. Resume Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse vurderet

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a

Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 38 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling. aktiv socialpolitik. 91 og 93

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling. aktiv socialpolitik. 91 og 93 Praksisundersøgelse om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Beskæftigelsesankenævnet 2009 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resumé... 2 3. Undersøgelsens baggrund og tilrettelæggelse...

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Kontanthjælp og formue December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3

Læs mere

Dagligvarer udbringning uden betaling

Dagligvarer udbringning uden betaling Dagligvarer udbringning uden betaling Lov om social service 83 Praktiske opgaver i hjemmet. 1. Indledning 2. Kvalitetsstandard 3. Lovgrundlag og ankeafgørelse. 02 Den 1. august 2007 1 1. Indledning Indledning:

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Folketingets Udlændinge-,

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com] Sendt: 7. maj 2015 16:04 Til: Tilsynet Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Klage over

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere