Praksisundersøgelse Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisundersøgelse 2007. Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven"

Transkript

1 Praksisundersøgelse 2007 Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven

2 Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen Metode og afgræsning Metode Afgrænsning Sagerne Interne retningslinier.4 3. Resume og anbefalinger Konklusion Høringssvar Regelgrundlag Enkeltudgifter Sygebehandling m.v Flytning Økonomisk vurdering Øvrige bestemmelser Hvad viser sagerne generelt? Genereltom afgørelserne Hvad går kommunens afgørelse ud på? Den materielle vurdering afkommunens afgørelse Er afgørelsen samletsetrigtig? I hvilketomfang er sagen oplyst? Oplysningsgrundlaget Er de økonomiske og de øvrige materielle betingelser i integrationslovens 35, 36, 39 opfyldt? Den formelle vurdering afkommunens afgørelse Fremgår det,med hvilken hjemmel afgørelsen er tru fet? Vurdering afkommunens generelle retningslinier? Har kommunen vedtagetretningslinier påområdet? Hvis kommunen har interne retningslinier,er afgørelsen da i overensstemmelse med disse? Hvilken betydning har dethaftfor afgørelsen,atkommunen ikke har fulgtsine retningslinier? Hvilken betydning har dethaftfor afgørelsen,atkommunen har fulgtsine retningslinier? Den materielle vurdering Afgørelsernes rigtighed Rigtig/forkert? Økonomiske betingelser Særligtvedr.ydelser til børn Øvrige materielle betingelser Formalitetsvurdering Retningslinier Genereltom interne retningslinier Vedrørende FavrskovKommunes retningslinier Vedrørende Syddjurs Kommunes retningslinier Vedrørende Århus Kommunes retningslinier Vedrørende Skanderborg Kommunes retningslinier Vedrørende Horsens Kommunes retningslinier.36

3 8.7. Vedrørende Samsø Kommunes retningslinier Vedrørende Odder Kommunes retningslinier... 39

4 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland har i 2007 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om bevilling af hjælp i særlige tilfælde efter 35, 36 og/eller 39 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). Rapporten er udarbejdet af fuldmægtig Belinda Bækgaard Jakobsen, fuldmægtig Pia Johansen og fuldmægtig Mette Thostrup. Henvendelse om undersøgelsen kan ske til disse medarbejdere i nævnssekretariatet. Praksisundersøgelser sker som led i nævnets forpligtelse efter retssikkerhedslovens 78, stk. 1, til inden for sit område at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for nævnet, træffes i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Koordinationsopgaven foretages i samarbejde med Ankestyrelsen. Formålet med praksisundersøgelser er give kommunerne råd og vejledning og dermed sikre ensartethed i behandlingen af sagerne. Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser, som belyser praksis i kommunerne indenfor et udvalgt lovområde. Kommunens resultat i praksisundersøgelsen vil danne grundlag for en benchmarking af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling, som Ankestyrelsen gennemfører. Fokus i undersøgelsen har været, hvorvidt reglerne 35, 36 og/eller 39 i integrationsloven er overholdt, såvel materielt som formelt. Baggrunden for valget af netop dette emne var, at nævnet modtager få klager over kommunens afgørelser om hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven. Nævnet fandt det derfor interessant af få belyst området. PRAKSISUNDERSØGELSE

5 2. Metode og afgræsning 2.1. Metode Nævnet har foretaget en gennemgang af de indkaldte sager ud fra en materiel vurdering og en formalitetsvurdering - en legalitetsvurdering. Nævnet har således vurderet sagernes materielle indhold, altså hvorvidt sagerne er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis på området. Herefter har nævnet lavet en formalitetsvurdering af sagerne, det vil sige, hvorvidt de proceduremæssige regler er overholdt, herunder forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige regler. Nævnet har ved vurderingen af de indsendte sager anvendt et måleskema. Måleskemaet er inddelt i 5 afsnit: 1. Grundoplysninger om sagen 2. Oplysninger om kommunens afgørelse 3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse 4. Vurdering af formelle regler 5. Vurdering af kommunens generelle retningslinier. Der er i forbindelse med alle spørgsmål i måleskemaets afsnit 3-5 et bemærkningsfelt. Måleskemaet kan ses i bilag 1. Med henblik på at sikre en ensartet vurdering af sagerne er der foretaget en prøvemåling i samarbejde med Ankestyrelsen forud for nævnets måling af sagerne Afgrænsning Sagerne Nævnet har indkaldt 14 sager fra hver af kommunerne. Undersøgelsen er gennemført i 7 udvalgte kommuner, og der er således indkaldt i alt 98 sager. Følgende kommuner har deltaget i undersøgelsen:århus, Horsens, Skanderborg, Syddjurs, Odder, Favrskov og Samsø. Kommunerne er udvalgt af Ankestyrelsen. To kommuner kunne ikke fremskaffe de 14 anmodede sager. En kommune manglede en enkelt sag, og en anden kommune manglede 10 sager. Undersøgelsen er således gennemført ved undersøgelse af i alt 87 sager. I forbindelse med indkaldelsen af sagerne har nævnet anmodet om, at samtlige akter i sagen blev sendt med. Det Sociale Nævn har således ikke efterfølgende anmodet om yderligere akter, men alene vurderet sagerne på baggrund af det foreliggende materiale/dokumentation. Nævnet har ved undersøgelsen lagt til grund, at nævnet har modtaget samtlige akter. PRAKSISUNDERSØGELSE

6 Nævnet beskrev i indkaldelsesbrevet til kommunerne, hvilke kriterier nævnet havde for undersøgelsen. Det fremgik således, at kommunerne skulle indsende 14 sager, hvor der var bevilget hjælp efter 35, 36 og/eller 39 i integrationsloven. Det skulle alene være tale om sager, hvor der var bevilget hjælp, dvs. at der ikke skulle indsendes sager, hvor der var givet en delvis bevilling. Praksisundersøgelsen har således kun vedrørt rene bevillingssager. Nævnet har afgrænset undersøgelsen til 35, 36 og 39 i integrationsloven for at sikre et tilstrækkeligt bredt udvalg af sammenlignelige sager. Det fremgik videre, at kommunerne, for at sikre en tilfældig udvælgelse af sagerne, skulle udvælge sagerne således, at første sag vedrørte den nyeste afgørelse truffet før 1. april 2007, den anden sag vedrørte den næstnyeste afgørelse før 1. april 2007 og så fremdeles, indtil det relevante antal sager var fundet, altså i omvendt kronologisk rækkefølge. Det blev til kommunerne endelig angivet, at der kunne indsendes flere afgørelser på samme person. Der har været tilfælde, hvor nævnet har måttet lade sager udgå fra undersøgelsen, idet de ikke opfyldte de af nævnet opstillede kriterier. Bl.a. har der været tale om sager, hvor afgørelsen var en delvis bevilling og således ikke en ren bevillingssag. Der har videre været tale om sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse efter den 1. april 2007 samt en enkelt sag, hvor kommunen havde truffet afgørelsen efter 34 i integrationsloven. I de tilfælde, hvor en kommune har indsendt sager, der ikke opfyldte kriterierne, har nævnet erstattet disse med andre sager fra det af kommunen indsendte materiale, som opfyldte kriterierne. Der har været tilfælde, hvor en kommune i det indsendte materiale har markeret en afgørelse som værende relevant, samt medsendt alle akter og bilag til afgørelsen, men hvor nævnet, på grund af manglende opfyldelse af alle kriterier for afgørelsen, har udvalgt anden seneste relevante afgørelse, som det har været muligt at måle på. I sådanne tilfælde vil undersøgelsen ofte medføre et resultat om mangelfuldt oplysningsgrundlag. Nævnet har været opmærksomt på, at kommunen i en sådan situation har tænkt en anden afgørelse undersøgt, end den af nævnet valgte, hvorfor kommunen formentlig ikke har indsendt samtlige akter til den af nævnet udvalgte sag. Nævnet har dog ikke taget hensyn til dette ved målingen af sagerne, idet det var forudsat ved indkaldelse af sagerne, at samtlige akter blev medsendt i alle sager. Nævnet har under gennemgangen af sagerne fundet flere tilfælde, hvor det klart fremgår, at kommunerne kendte borgeren fra tidligere sager. Der har således i de indsendte sager manglet oplysninger om bl.a. økonomiske forhold, men det har været klart, at disse oplysninger har været kendt af kommunen, idet der har været henvist til tidligere økonomiske oplysninger, som ikke har kunnet ses ud fra det indsendte materiale. Da nævnet ved undersøgelsen har lagt til grund, at alle akter i sagen var medsendt, vil ovennævnte sager i statistikken fremstå som værende forkerte/mangelfulde på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag. PRAKSISUNDERSØGELSE

7 Interne retningslinier Nævnet bad ligeledes kommunerne indsende kopi af deres interne retningslinier vedr. 35, 36 og 39 i integrationsloven herunder retningslinier vedr. rådighedsbeløb. Endvidere bad nævnet kommunerne indsende kopi af interne retningslinier vedr. hjælp i særlige tilfælde efter 81, 82 og 85 i lov om aktiv socialpolitik. Det Sociale Nævn har gennemgået de indsendte retningslinier med henblik på en vurdering af rigtigheden i forhold til lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Nævnets bemærkninger til retningslinierne er beskrevet i afsnit 8. 5 kommuner havde interne retningslinier vedr. bestemmelserne i integrationsloven. 1 kommune havde ingen retningslinier vedr. bestemmelserne i integrationsloven, men benyttede kommunens interne retningslinier vedr. hjælp i særlige tilfælde efter 81, 82 og 85 i lov om aktiv socialpolitik. 1 kommune havde slet ingen retningslinier på området. PRAKSISUNDERSØGELSE

8 3. Resume og anbefalinger 3.1 Konklusion Nævnets konklusion på baggrund af praksisundersøgelsen er: at 68% af afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivningen. at 32% af afgørelserne var forkerte. Dette skyldes i 79% af sagerne, at der var væsentlige mangler ved sagsoplysningen. at hovedparten af kommunerne anvender vejledende satser for rådighedsbeløb til voksne og børn samt vejledende satser for, hvilke beløb der kan bevilges til bestemte udgiftstyper, uden at det af sagen fremgår, at der er foretaget en konkret individuel vurdering. Kommunerne har i langt den største del af sagerne fulgt regler og praksis på området. Nævnet fandt således, at 68 % af afgørelserne var i overensstemmelse med lovgivningen. I de tilfælde, hvor nævnet har fundet afgørelsen samlet set forkert, det vil sige 32 % af afgørelserne, skyldes det, at afgørelsen enten har været i strid med gældende regler for hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven, eller at den ikke har været tilstrækkeligt oplyst eller en kombination af begge dele. Nævnet fandt således, at der i 79% af de ugyldige sager manglede væsentlige eller afgørende oplysninger. Dette har medført, at nævnet ikke har kunnet vurdere afgørelsernes rigtighed, hvorfor afgørelserne er anset for at være forkerte. I hovedparten af de afgørelser, hvor nævnet fandt, at de økonomiske betingelser ikke var opfyldt, var årsagen, at sagerne ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne foretages en vurdering. Praksisundersøgelsen har videre vist, at hovedparten af kommunerne har vejledende satser for rådighedsbeløb til voksne og børn. De fleste kommuner har desuden vejledende satser for, hvilke beløb der kan bevilges til bestemte udgiftstyper. Afgørelserne synes at være truffet ud fra en vurdering af, om der er overskud eller underskud i budgettet ved anvendelse af de vejledende rådighedsbeløb. Der synes endvidere oftest at være givet en bevilling, som følger kommunens vejledende satser for hvilke beløb, der kan bevilges til en bestemt udgiftstype. Det er således uklart, om der har været foretaget en konkret individuel vurdering, som foreskrevet i loven. Dette er nærmere beskrevet under gennemgangen af kommunernes retningslinier. Nævnet skal anbefale, at kommunerne i højere grad oplyser sagerne, således at der kan træffes en korrekt afgørelse. Kommunerne bør således påse, at der i sagerne findes dokumentation for ansøgers udgifter og indtægter, ligesom der bør foreligge dokumentation for udgiftens størrelse og nødvendighed. Det bemærkes i den forbindelse, at flere af kommunerne har interne retningslinier, hvor kravene til denne dokumentation fremgår. Nævnet har i afsnit 8 foretaget en gennemgang af kommunernes interne retningslinier. Kommunernes retningslinier var overordnet i overensstemmelse med regler og praksis. Der var dog enkelte fejl/mangler i retningslinierne. Der var ikke generelle gennemgående fejl/mangler, der henvises derfor til gennemgangen af de enkelte kommuners retningslinier i afsnit 8. PRAKSISUNDERSØGELSE

9 Nævnet skal videre anbefale, at kommunen i sagerne redegør for, hvorledes den individuelle konkrete vurdering er foretaget, eksempelvist ved at angive en konkret begrundelse for, hvorfor kommunens vejledende tal ikke skal fraviges. Vedrørende de materielle betingelser bortset fra økonomi, er der ikke i undersøgelsen fundet generelle fejl. Der er således tale om enkeltstående fejl, som ikke går igen fra kommune til kommune. Nævnet har på baggrund heraf ikke generelle anbefalinger vedrørende de øvrige materielle betingelser, men kan henvise til gennemgangen af sagerne under afsnit Høringssvar. Udkast til praksisundersøgelse er den 9. oktober 2007 sendt til høring i de 7 kommuner, der indgår i undersøgelsen, og hos Ankestyrelsen. Hver af kommunerne har som bilag til rapportudkastet modtaget de udfyldte undersøgelsesskemaer vedrørende sagerne fra deres egen kommune. Nævnet har modtaget høringssvar fra Syddjurs Kommune, Horsens Kommune og Ankestyrelsen. Syddjurs Kommune er i brev af 16. oktober 2006 fremkommet med kommentarer til undersøgelsen. Kommunen har indsendt nye akter til to af de målte sager i form af journalark og redegørelser for, hvordan kommunen er kommet frem til afgørelsen. Disse nye oplysninger giver et mere fyldestgørende grundlag for afgørelsen. Nævnet har imidlertid valgt ikke at foretage en ny vurdering af kommunens afgørelser. Dette skyldes, at nævnet tydeligt i indkaldelsesbrevet anførte, at alle relevante akter skulle indsendes. Kommunen har endvidere oplyst, at nævnets anbefalinger til ændringerne af retningslinierne på området er under udarbejdelse. Horsens Kommune har i brev af 23. oktober 2007 anført, at retningslinierne vil blive ændret og præciseret i overensstemmelse med nævnets anbefalinger. Ankestyrelsen er fremkommet med enkelte bemærkninger af redaktionel karakter. Disse bemærkninger er indarbejdet i den endelige udgave af rapporten. PRAKSISUNDERSØGELSE

10 4. Regelgrundlag I det følgende gennemgås regler og praksis for området Enkeltudgifter Integrationslovens Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og dennes families muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgifterne er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller dennes families livsførelse. Hjælp til enkeltudgifter kan ydes såvel særskilt - f.eks. til en person der modtager SU - som i forbindelse med introduktionsydelse. I modsætning til 81 i lov om aktiv socialpolitik vedrørende enkeltydelse til andre persongrupper stilles der ikke i integrationslovens 35 krav om en social begivenhed. Det er alene et krav, at ansøgeren er omfattet af integrationsloven. Der kan efter bestemmelsen alene ydes tilskud til enkeltudgifter. Dette skal ses i modsætning til løbende udgifter så som udgifter til varme, vand, el m.v. Kommunen kan dog i enkeltstående tilfælde yde tilskud til dækning af faste udgifter f.eks. udgifter til en ekstraordinær varmeefterregning. Kommunen bør dog i denne forbindelse vejlede om, at hjælpen ydes undtagelsesvist og samtidigt vejlede om, hvordan ansøger for fremtiden undgår en sådan regning. Ankestyrelsen fandt i principafgørelse A-5-03 vedr. aktivlovens 81, at en kvinde ikke var berettiget til yderligere hjælp til huslejerestancer og andre restancer. Begrundelsen var, at kvinden gennem meget lang tid havde modtaget hjælp til betaling af udgifter, som hun enten burde have betalt af sin løn eller af den modtagne kontanthjælp. Ankestyrelsen lagde vægt på, at hjælp efter aktivlovens 81 kun helt undtagelsesvist kan ydes til udgifter, der er forudsigelige. Betingelserne i integrationslovens 35 svarer på dette punkt til aktivlovens 81. Enkeltudgifterne skal være rimeligt begrundede. Kommunen skal i den forbindelse tage stilling til, om det er formålstjenligt eller nødvendigt, at ansøgeren skal have den ansøgte ting. Det må påses, at familien ikke stilles bedre end familier med normal indkomst i lokalområdet. Der kan normalt ikke ydes tilskud til udgifter, der er forudsigelige. Man skal således selv ud af sin indtægt spare op til f. eks. almindelig vedligehold af bolig, udskiftning af møbler, hårde hvidevarer og tøj. Der kan dog ydes tilskud til udgifter, der er forudsigelige, hvis ansøger ikke har haft en opsparingsevne og således ikke har haft mulighed for at afholde udgiften på trods af, at den er forudsigelig. Kommunen skal endvidere tage stilling til, om udgiften på trods af sin forudsigelighed har en helt afgørende betydning for familiens livsførelse, så den undtagelsesvis bør bevilges Kravet om uforudsigelighed betyder, at ansøgeren ikke har kunnet tage hensyn til den opståede udgift i sine løbende dispositioner. Det behøver ikke nødvendigvis være udgiftsbehovet, som ikke har kunnet forudses. Der kan også være tale om uforudsete likviditetsmæssige problemer, som bevirker, at der er behov for hjælp til enkeltudgifter, som PRAKSISUNDERSØGELSE

11 under normale forhold kan afholdes inden for den løbende indtægt. Som eksempel kan nævnes Ankestyrelsens principafgørelse O-6-97, hvor tab af en pung ansås for at være en uforudseelig begivenhed, der medførte, at ansøger kunne få udbetalt et beløb til dækning af kost, indtil han på ny var berettiget til kontanthjælp. Beløbet kunne kræves tilbagebetalt, da det måtte anses for uforsvarlig økonomi, at han havde tabt sin pung, indeholdende kr. Forbrug af løn før tiden som følge af alkoholforbrug var ikke i sig selv en ændring af ansøgers forhold (social begivenhed), der kunne begrunde udbetaling af kontanthjælp, jf. Ankestyrelsens principafgørelse A Sygebehandling m.v. afprøvede. Den omstændighed, at ansøger på ansøgningstidspunktet er i et gunstigt be- Integrationslovens Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. Der findes en tilsvarende bestemmelse i aktivlovens 82, og praksis vedrørende denne bestemmelse er derfor også relevant ved fortolkningen af integrationslovens 36. Det er en betingelse for at yde hjælp til behandling, at der er tale om nødvendig behandling. En behandling anses for nødvendig, når den er klart lægeligt anbefalet f.eks. af en læge, tandlæge eller psykolog. Der skal ikke ydes hjælp til behandlinger, som går ud over, hvad der er påkrævet i hvert enkelt tilfælde. Kommunen skal vurdere, om behandlingen nødvendigvis skal foretages på det tidspunkt, hvor klienten ikke selv har midler til at afholde udgiften. Et akut behandlingsbehov kan dog ikke afvente, at ansøger selv får midler til at afholde udgiften. Der stilles ikke som i integrationslovens 35 krav om, at udgiften ikke må være forudsigelig. Der kan derfor ikke gives afslag på f.eks. tandfyldninger med begrundelsen, at der er tale om almindelig vedligeholdende behandling. Der stilles heller ikke krav om, at der skal være tale om en enkeltstående udgift. Der kan således ydes tilskud til f.eks. længerevarende behandlingsforløb ved fysioterapeut. Det bør dog ved sådanne forløb undersøges, om ansøgeren kan få behandlingen gennem det offentlige behandlingssystem. Der kan ikke ydes tilskud til privat eller alternativ behandling, hvis der findes behandlingsmuligheder i det offentlige behandlingssystem, da tilskud efter 36 er subsidiær til hjælp efter øvrige bestemmelser. Dette skyldes, at kommunen ikke skal betale for behandling, som ansøgeren vederlagsfrit kan modtage i det offentlige behandlingssystem. Der kan ikke stilles krav om, at ansøgeren kan modtage præcist den samme behandling i det offentlige behandlingssystem f.eks. akupunktur. Behandlingsmulighederne i det offentlige behandlingssystem er ikke udtømte, før de er PRAKSISUNDERSØGELSE

12 handlingsforløb hos en privat terapeut, udelukker ikke muligheden for fremtidig behandling i det offentlige system, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O Der skal være tale om egentlig sygebehandling. Ankestyrelsen har i principafgørelse O fastslået, at hormonbehandlinger grundet barnløshed ikke anses for at være sygebehandling i bistandslovens forstand. I principafgørelse A fandt Ankestyrelsen, at der ikke kunne ydes hjælp til behandling af overvægt uden for det offentlige behandlingssystem, allerede fordi behandling af overvægt i sig selv ikke kunne anses for sygebehandling i aktivlovens forstand Flytning Integrationslovens Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til flytning, som forbedrer bolig- eller erhvervsforhold for en udlænding eller dennes familie. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken den pågældende eller dennes ægtefælle har økonomiske muligheder for at betale udgifterne. Stk. 2. Hjælp efter stk. 1 ydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, som udlændingen fraflytter. Stk. 3. Flytter udlændingen til en anden kommune, kan hjælp efter stk. 1 kun ydes, såfremt kommunalbestyrelsen i denne kommune har godkendt at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet. Stk. 4. Hvis flytningen sker til udlandet, kan hjælp efter stk. 1 kun ydes, såfremt den pågældende udlænding er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land eller er sikret varige arbejdsmuligheder i landet. Der findes en tilsvarende bestemmelse i aktivlovens 85, og praksis vedrørende denne bestemmelse er derfor også relevant ved fortolkningen af integrationslovens er specialparagraffen, når det drejer sig om hjælp til flytning, herunder boligindskud, flytteudgifter m.v. Hvis betingelserne i 39 ikke er opfyldt, kan 35 bringes i anvendelse jf. Ankestyrelsens principafgørelse A Hvis flytning er begrundet i børns særlige behov, anvendes servicelovens 52. Hvis flytning er begrundet i handicap, og flytning sker til en handicapegnet bolig, anvendes servicelovens 116. Det er en betingelse, at der ud over den boligmæssige forbedring er tale om en rimelig disposition, således at ansøgeren har økonomisk mulighed for efter flytningen at afholde udgifterne til huslejen, faste udgifter og leveomkostninger. En boligmæssig forbedring kan eksempelvis foreligge i tilfælde, hvor personer, der er uden fast bolig, får en bolig, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O Ankestyrelsen fandt i principafgørelse O-21-97, at der ikke forelå en boligmæssig forbedring i forbindelse med, at en enlig forsørger for at nedbringe sin husleje flyttede til en billigere bolig i samme kommune. Der kunne derfor ikke ydes hjælp til depositum. Ankestyrelsen udtalte i principafgørelse O-40-94, at den omstændighed, at en person fyldte 18 år og ønskede at flytte hjemmefra, ikke i sig selv kunne bevirke, at der forelå en boligmæssig forbedring, som medførte, at tilflytningskommunen skulle give samtykke til flytningen. Om der kunne bevilges hjælp til flytning, måtte bero på en samlet vurdering af personens forhold. PRAKSISUNDERSØGELSE

13 For at betingelsen om erhvervsmæssig forbedring skal være opfyldt, skal der være udsigt til en umiddelbar eller snarlig beskæftigelse, der sætter ansøgeren i stand til at forsørge sig selv. Påbegyndelse af en uddannelsesplan blev i principafgørelse O ikke anset for at være en erhvervsmæssig forbedring, selv om den på længere sigt måtte antages at forbedre de erhvervsmæssige muligheder. Flyttehjælp kan ydes i forbindelse med flytning til en anden kommune og etablering af selvstændig virksomhed, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O Flytning med henblik på opnåelse af elevplads kan også være en erhvervsmæssig forbedring, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O Økonomisk vurdering Fælles for 35, 36 og 39 gælder, at ansøgeren ikke selv må være i stand til at afholde den ansøgte udgift. Det må først konstateres, om ansøgeren eller ægtefælle har formue, som bør anvendes til betaling af den ansøgte udgift. Ankestyrelsen fandt i principafgørelse A-16-04, at kommunen ikke var berettiget til at give afslag på økonomisk hjælp til fysioterapi under henvisning til, at ansøger selv ville kunne afholde udgiften af sin kassekredit. Ankestyrelsen lagde vægt på, at en kassekredit ikke kunne anses for at være formue eller indtægt i aktivlovens forstand, idet en kassekredit alene gav ansøger mulighed for at låne penge. Ankestyrelsen fandt dog, at en kassekredit eventuelt ville kunne sidestilles med en mulighed for en afdragsordning i forbindelse med kommunens konkrete vurdering af ansøgerens økonomiske forhold. Der skal herefter i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering af ansøgerens økonomiske forhold sammenholdt med størrelsen af de udgifter, der søges om hjælp til. Der skal således ved hver enkelt ansøgning om hjælp foretages en nærmere individuel vurdering af, om ansøgeren ved en rimelig tilrettelæggelse af sin økonomi selv burde kunne afholde udgiften, der søges om hjælp til at dække. Kommunen er således berettiget til at se bort fra udgifter, der anses som mindre nødvendige end dem, der søges om hjælp til, ex. afdrag på banklån, forbrugslån el. lign. Der kan efter praksis ikke ydes hjælp til betaling af gæld til det offentlige, idet spørgsmålet om afvikling af gæld til det offentlige må løses efter de regler, der i øvrigt findes om det pågældende gældsforhold. Udgifter til afdrag på gæld til det offentlige kan derfor ikke medregnes som rimelige udgifter. Ved opgørelsen af indtægterne skal det vurderes, om ydelser til børn skal medregnes. Denne vurdering foretages efter Ankestyrelsens principafgørelse O med udgangspunkt i, om ansøgningen vedrører udgifter til forsørgelse eller lign. af børn, eller om det drejer sig om udgifter vedr. forældrene. Drejer det sig om udgifter vedr. børn, medtages børnebidrag og børnetilskud til den/de af børnene, som ansøgningen vedrører. Er dette ikke tilfældet, medtages børneydelserne ikke. Børnefamilieydelsen skal efter 10 i lov om en børnefamilieydelse aldrig indgå ved beregningen af ydelser efter den sociale lovgivning. Den vil altså aldrig kunne optræde på indtægtssiden, men den kan inddrages i skønnet over, hvilke udgifter der skal medtages på udgiftssiden, jf. Ankestyrelsens principafgørelse O PRAKSISUNDERSØGELSE

14 Vurderingen er altid individuel og konkret. Der kan ikke arbejdes med fuldstændige faste regler for, hvornår en person er berettiget til hjælp. De fleste kommuner arbejder med et vejledende rådighedsbeløb. Et sådant rådighedsbeløb kan være et fint arbejdsredskab, da det kan medvirke til, at sagerne behandles ens i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen. Det er dog en betingelse, at kommunen altid foretager en konkret vurdering af, om der er grundlag for at fravige de vejledende takster. En fravigelse vil eksempelvis være relevant i forbindelse med en hjemmeboende uden særlige udgifter, eller en person med ophold i bofællesskab med betalt kost og logi, som alene skal overlades et mindre beløb til personlige fornødenheder. Endvidere kan det ved handicappede indgå i bedømmelsen, om ansøger har særlige handicaprelaterede udgifter, der enten ikke bliver kompenseret, eller bliver kompenseret med et særligt beløb Øvrige bestemmelser Nævnet har i forbindelse med vurderingen af sagerne endvidere forholdt sig til andre paragraffer, i det omfang det var nødvendigt for bedømmelse af sagen. Disse paragraffer gennemgås alene kort. Integrationslovens Reglerne om udbetaling af hjælp i kapitel 11 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og 6. Aktivlovens En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp. Efter integrationslovens 40, jf. aktivlovens 88, kan en person normalt ikke få hjælp til enkeltudgifter, som pågældende har påtaget sig, inden der blev ansøgt om hjælp. Som udgangspunkt er ansøgningstidspunktet for enkeltydelser det tidspunkt, hvor ansøgeren henvender sig til kommunen for f.eks. at bestille tid til en samtale om en ansøgning eller for at bestille et ansøgningsskema. Ansøgningstidspunktet kan også være det tidspunkt i forbindelse med en forespørgsel eller en rådgivning, hvor det bliver klart for ansøger, at han er berettiget til hjælp og udtaler, at han ansøger. Endeligt kan ansøgningstidspunktet også fastsættes til det tidspunkt, hvor kommunen burde have vejledt om muligheden for at søge hjælp. Kommunen kan dispensere fra kravet om forudgående ansøgning. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis man ikke kan nå at søge kommunen om hjælp, inden en akut tandbehandling iværksættes. Det bør dog fremgå af sagens akter, hvorfor der er dispenseret. Integrationslovens Reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og 6. Aktivlovens 92 og Den, der modtager særlig støtte efter 34 til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, skal tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for den, der modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed. Stk. 2. Ægtefæller hæfter solidarisk for krav om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt. Dette gælder, uanset om hjælpen er ydet til den ene eller begge ægtefæller, og uanset om boligen er ejet af den ene eller begge ægtefæller. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt. PRAKSISUNDERSØGELSE

15 Stk. 4. En person, der har modtaget hjælp til boligindskud med tilbagebetalingspligt efter stk. 1, 2. pkt., har pligt til at oplyse kommunen om udbetaling af boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed, i forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eller lignende. 93. Kommunen kan træffe beslutning om tilbagebetaling, når der ydes hjælp, 1) fordi modtageren har udvist uforsvarlig økonomi, 2) fordi modtageren ikke har givet nødvendige oplysninger til andre offentlige myndigheder, private m.fl., der har betydning for modtagelse af anden offentlig forsørgelsesydelse eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v., 3) fordi modtageren ubegrundet har opsagt et arbejde eller ubegrundet er ophørt med tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder en uddannelse pålagt efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 4) fordi modtageren på grund af sine egne forhold har været årsag til, at den pågældende blev opsagt fra et arbejde, 5) fordi modtageren har nægtet at tage imod et rimeligt tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, 6) fordi modtageren eller ægtefællen er indblandet i en kollektiv arbejdsstrid, eller 7) når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Stk. 2. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen oplyse modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Stk. 3. Kommunen kan ikke træffe beslutning om tilbagebetaling efter stk. 1 af den hjælp, som en person modtager under tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og engangsbeløb efter 25 a. Der var alene to sager, hvor kommunen havde krævet det bevilgede tilbagebetalt. Kommunen havde i sag nr. 9 om boligindskud krævet det bevilgede tilbagebetalt efter integrationslovens 41, jf. aktivlovens 92, stk. 1, 2. pkt. I sag nr. 56 krævede kommunen overlevelseshjælp tilbagebetalt efter integrationslovens 41, jf. aktivlovens 93. Begge sager gennemgås under punktet øvrige materielle betingelser, hvorfor der ikke her foretages en yderligere gennemgang af reglerne. PRAKSISUNDERSØGELSE

16 5. Hvad viser sagerne generelt? I det følgende gennemgås udvalgte resultater fra undersøgelsen. Disse er søgt overskueliggjort ved hjælp af diagrammer Generelt om afgørelserne Hvad går kommunens afgørelse ud på?!"# $" % R9F!')DE8IS* P MNDO* < < ')D P6 Y+6 T * 5W+6 XFG89:< ')DE*.3= 5L6 ' A')B ' *.3(+/H'I< (+'I< /K0 2C0 L (+:');389.3(+< *.3= 55+6 &')(+*,-*."/ Husleje, huslejerestance, indmeldelsesgebyr m.v.: 8 sager Tandbehandling: 10 sager Medicin m.v.: 26 sager Etablering: 16 sager Transport: 5 sager Babyudstyr m.v.: 3 sager Briller: 2 sager Fysioterapi: 2 sager Diverse: 15 sager I alt: 87 sager PRAKSISUNDERSØGELSE

17 5.2. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse Er afgørelsen samlet set rigtig? Z["\^]U_a`H[Ub"c debhfgde\"hic bajkdeb^j1[3l _^jl _^m tku v wrxrs neo prqrs Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis: 59 sager Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag: 28 sager I alt: 87 sager I hvilket omfang er sagen oplyst? y"za{} V~E ƒ )ˆ HŠ Œ ˆŠ ƒž ~ HŒ 9 œ 3 œ -ž}ÿ ) - š e Ÿ š ) œ H e ) œ E C N C«N V Ẽ Kš ) aœ )ž Ÿ ) ) š Ÿ š I œ H I œ^ O C ª9«N G ±eœ ) ² Ÿ š I œ H e Ie œa E³C 3«Ǵ I Ÿ š ) œ H I œ^ OµC ² C«Ingen oplysninger mangler (1) : 57 sager Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler (2): 8 sager Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler (3): 20 sager Afgørende oplysninger mangler (4): 2 sager I alt: 87 sager PRAKSISUNDERSØGELSE

18 Oplysningsgrundlaget ¹ "º!»r¼"½¾U½ ¼^ À Á½Â"ºVà ÄÅ Ý+Ë"ÌÉ)Ç3ÍGÎ Ï È9É É)Î ÎEÞ ß à È9á9ÓEÉ)Ç3â+É ÐCÑ Î ÒÌÇ3Ï ÇCÈ9ÉIÓ ÔHÕ Ç3È9Î ÉIÓNÖ!ã+Ø Ð ÈÖGäØ Ù ÛÜ Æ Ç3È9É)ÇHÊUË"ÌÉ)Ç3ÍGÎ Ï È9É ÐCÑ Î ÒÌÇ3Ï ÇCÈ9É)Ó ÔHÕ ÇCÈCÎ ÉIÓÖG Ø Ð ÈÖ!Ù+Ø ÚÛÜ I dette diagram er (1) og (2) sammenlagt, ligesom (3) og (4) er sammenlagt. Hvis oplysningsgrundlaget er vurderet til (1) eller (2), har nævnet fundet, at sagen var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Hvis oplysningsgrundlaget er vurderet til (3) eller (4), har nævnet fundet, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Ingen væsentlige oplysninger mangler (1) og (2): 65 sager Væsentlige eller afgørende oplysninger mangler (3) og (4): 22 sager I alt: 87 sager Er de økonomiske og de øvrige materielle betingelser i integrationslovens 35, 36, 39 opfyldt? åæ À ÂHÄ ºG¾ç½ à ègé Ä êàá ½Â Äº ¼kÄëè æ À ÃÅìÃè- íkàcäaº ¼Ä½#¾ïî î ÄðÄ À ¾ ækñ ÄÀĽe¼¼ÅÄ òóòóä º ¼êÄ òóä ÂôÀÄ êºõä À æ öḩà Ãîe¼H¾ ¼ þ Uø-þúþ ø9ùeú)ùrûkü ý²øvþ þ þ þ çü þ û çüþ þ ÿ+þcü ú þ ýcþ þ ù Uü þ û! Uüþ þ ÿ+þcü ú! þ ý3þ ü øøþ ù " øù^úùeûkü ý ø)þ ÿ+þ Cü ú þ ý3þ ü ø ø)þ ù PRAKSISUNDERSØGELSE

19 Af de 28 sager, der ville være blevet ændret eller hjemvist under en klagesagsbehandling, skyldes dette, at følgende betingelser ikke var opfyldt: Er de økonomiske betingelser opfyldt? I nogen grad (2): 0 sager I ringe grad (3): 15 sager Nej (4): 0 sager I alt: 15 sager Er de øvrige materielle betingelser opfyldt? I nogen grad (2): 1 sag I ringe grad (3): 1 sag Nej (4): 4 sager I alt: 6 sager Sag nr. 7, hvor de materielle betingelser i nogen grad er opfyldt, er gennemgået i afsnit Er hverken de økonomiske eller de øvrige materielle betingelser opfyldt? 7 sager 5.3. Den formelle vurdering af kommunens afgørelse Fremgår det, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet? Fremgår det med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet? > /B4 #);: 5!(7<() *,+.-'=10 =4 #5 6,(7 58() *,+.-' #$!%'&() *,+.-'/ I høj grad (1): 69 sager I nogen grad (2): 2 sager I ringe grad (3): 3 sager Nej (4): 13 sager I alt: 87 sager PRAKSISUNDERSØGELSE

20 5.4. Vurdering af kommunens generelle retningslinier? Har kommunen vedtaget retningslinier på området? 6 af de 7 kommuner havde retningslinier på området. Det betød, at der alene kunne foretages en vurdering af retningslinierne i forhold til 73 af sagerne Hvis kommunen har interne retningslinier, er afgørelsen da i overensstemmelse med disse? CDFEGIHKJLDMKNPO8MKQSRUTKVWMKDMKQOÖ XMKYZY[MKNPO8M\Y[MK]Z^TLY[YZ_`Q`MKQO DMXQ`RaQHKO8NbRaQ`RaMKDIc d eif ghijhkeilkmonqpr s pt ui vwnqxr xt d g~hki gheilm n s r t d yz;vwheilm{nq r }} t I høj grad (1): 48 sager I nogen grad (2): 5 sager I ringe grad (3): 17 sager Nej (4): 3 sager I alt: 73 sager PRAKSISUNDERSØGELSE

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere