Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10"

Transkript

1 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/ / / / /10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623, , , , ,9 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 157,1 111,0 44,5 57,7-10,9 Bruttoresultat 379,0 623,9 553,8 375,0 200,5 Resultat af primær drift (EBIT) 224,9 462,5 386,8 201,7 57,5 Finansiering m.v. -177,7-126,3-41,7-33,4-17,9 Resultat før skat 44,6 335,7 345,4 168,0 39,4 Årets resultat 72,6 298,5 271,9 155,2 25,4 Aktionærernes andel af årets resultat 28,3 249,4 249,5 155,2 25,4 Samlet balance 4,739, , , , ,3 Materielle anlægsaktiver 787,2 551,7 598,8 380,8 364,3 heraf investeringsejendomme 761,6 533,7 584,6 366,5 355,1 Projektportefølje 2.224, , , , ,5 heraf projektbeholdning 2.260, , , , ,5 heraf modtagne forudbetalinger fra kunder -35,5-41,7-52,8 0,0-4,0 Tilgodeh. vedr. igangværende arbejder for fremmed regning 0,0 0,0 0,0 3,7 17,8 Egenkapital ekskl. minoritetsandele 899, , , , ,4 Egenkapital 986, , , , ,4 Samlet ansvarlig kapital 1.493, , , , ,4 Pengestrøm fra driften 506, ,9 142,6-331,7-582,8 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.577, , , , ,9 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) 8,5 % 24,3 % 19,2 % 10,5 % 1,6 % Overskudsgrad (EBIT margin) 13,9 % 17,0 % 15,0 % 19,2 % 4,2 % Soliditetsgrad (egenkapital) 20,8 % 35,0 % 37,7 % 39,5 % 36,4 % Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 31,5 % 35,0 % 37,7 % 39,5 % 36,4 % Indre værdi (nom. DKK 20) 32,1 41,1 51,3 53,7 56,8 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 2,0 8,9 8,9 5,5 0,9 Udbytte (i DKK pr. aktie) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for udstedelse af konvertible obligationer og warrants: Egenkapitalforrentning (ROE) 8,5 % 24,3 % 19,2 % 10,5 % 1,6 % Soliditetsgrad (egenkapital) 20,8 % 35,0 % 37,7 % 39,5 % 36,4 % Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 31,5 % 35,0 % 37,7 % 39,5 % 36,4 % Indre værdi (nom. DKK 20) 32,1 41,1 51,3 53,7 56,8 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 2,0 8,9 8,8 5,5 0,9 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo/passiver ultimo. 2

3 Resume TK Development realiserede et resultat på DKK 25,4 mio. efter skat mod forventet i niveauet DKK 50 mio. I resultatet indgår en ekstraordinær værdiregulering af investeringsejendomme på DKK -15,0 mio. Resultatet svarer således til det forventede. I betragtning af markedssituationen anser ledelsen årets resultat for acceptabelt. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. januar 2010 DKK 1.593,4 mio. svarende til en soliditet på 36,4 %. Koncernens m 2 multifunktionelle center Entré i Malmø, Sverige, åbnede i marts 2009 og er i juni 2009 overdraget til investor. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real vedrørende koncernens m 2 retailparkprojekt i Danderyd, Sverige. Den samlede salgssum forventes at udgøre ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Byggeriet af koncernens m 2 retailpark i Uppsala, Sverige, er forløbet planmæssigt. Retailparken åbnede fuldt udlejet i marts Retailparken er solgt, baseret på forward funding, til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds. Koncernens shoppingcenter i Nowy Sącz, Polen, på ca m 2 åbnede ultimo oktober 2009 og er fuldt udlejet. Koncernens shoppingcenter i Tarnów, Polen, på ca m 2 åbnede ultimo november 2009 og er fuldt udlejet. I Polen er der i december 2009 indgået salgsaftale med en bruger til ca m 2 kontorbyggeri i Tivoli Residential Park, Warszawa. Aftalen er baseret på forward funding. Byggeriet af koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, på ca m 2 er forløbet planmæssigt. Centret åbnede i marts 2010 og er 91 % udlejet. Den 30. april 2009 åbnede første etape på m 2 af koncernens retailpark i Most,Tjekkiet. Aktuel udlejningsgrad på første etape udgør 86 %. I Tjekkiet er udlejningen af fase II af Fashion Arena Outlet Center på ca m 2 nu så fremskreden at koncernen i april 2010 har påbegyndt byggeriet heraf. Koncernens projektportefølje er med m 2 på niveau med 31. januar Markedsforholdene for koncernen har i 2009/10 været vanskelige. Ledelsen har fortsat fokus på omkostninger samt konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen. Som følge af omskiftet i markedsforholdene er en del af koncernens projektbeholdning indtjeningsmæssigt under pres. Ledelsen forventer fortsat avance på alle projekter i porteføljen, om end reduceret i forhold til normal avance. Det vurderes, at den markedsmæssige priskorrektion er ved at være gennemført, således at der er fundet et nyt niveau for priser på jord, entrepriser,leje og prissætningen på fast ejendom. På nye projekter forventes derfor en normal avance. I begyndelsen af 2010 er markederne på investorsiden præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Ledelsen vurderer yderligere en række konkrete nye projektmuligheder, og koncernen forventer at indgå aftaler om flere af disse projekter. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der gennemføres en kapitalforhøjelse som fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. Dermed styrkes det finansielle beredskab, så koncernen aktivt kan udnytte det indtjeningsmæssige potentiale i såvel eksisterende som nye projektmuligheder. Kapitalforhøjelsen er drøftet med koncernens storaktionærer, der sammen med enkelte, betydende private og institutionelle investorer har afgivet betingede tegningsgarantier for den samlede kapitalforhøjelse. Koncernen forventer for 2010/11 et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio. Afleverede projekter Der er i regnskabsåret afleveret projekter på ca m 2. I TKD Nordeuropa er følgende væsentlige projekter overdraget til investorer i regnskabsåret 2009/10: Entré, multifunktionelt center, Malmø, Sverige Koncernens multifunktionelle center Entré åbnede den 19. marts Centret er solgt til Commerz Real og overdraget til investor i juni Salgsprisen er fastsat på baggrund af et afkastkrav på 6 %, og salgsaftalen er baseret på forward funding. Udlejningsgraden udgør 89 %. Centret er på m 2 hvoraf m 2 er butikker, m 2 er restauranter, biograf, fitness og bowling, 300 m 2 er kontorer, og m 2 er boliger. Hertil kommer fællesarealer samt p-kælder med 900 pladser. Retailpark, Brønderslev I Brønderslev, Danmark, er m 2 af koncernens samlede retailparkprojekt på ca m 2 afleveret til henholdsvis Dansk Supermarked og OK Benzin. De resterede m 2 er fuldt udlejet. Grundsalg Enebyängen, Danderyd, Sverige TKD Nordeuropas projekt i Danderyd, Sverige, omfatter ca m 2 retailpark, som aktuelt er 99 % udlejet. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real om dette projekt. Grunden til projektet er i regnskabsåret 2009/10 overdraget til investor. Grundsalg, Uppsala, Sverige I Uppsala, Sverige, udvikler og opfører TKD Nordeuropa ca m 2 retailpark. Retailparken er solgt til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds, og grunden til projektet er i regnskabsåret 2009/10 overdraget til investor. I Euro Mall er følgende væsentlige projekter overdraget til investorer i regnskabsåret 2009/10: Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Koncernen har i efteråret 2008 afsluttet byggeriet af koncernens første boligprojekt i Polen. Projektet består af 280 lejligheder der sælges som ejerlejligheder. 239 af enhederne er i 2008/09 overdraget til de nye ejere. Der er i 2009/10 afleveret yderligere 37 boliger til køberne af ejerlejlighederne. 3

4 Grundsalg, Bytom Retail Park, Bytom, Polen Der er indgået aftale med franske Castorama om dette selskabs køb af en del af grunden. Aftalen er effektueret i januar 2010, og den pågældende del af grunden er dermed overdraget til Castorama i 2009/10. Grundsalg, retailpark, Prešov, Slovakiet Der er i efteråret 2009 solgt og overdraget et grundstykke til McDonald s i Prešov, Slovakiet. Grunden er beliggende i umiddelbar tilknytning til koncernens planlagte retailpark på ca m 2. McDonald s bliver således en del af retailparken. I Polen er der i december 2009 indgået salgsaftale med en bruger til ca m 2 kontorbyggeri i Tivoli Residential Park, Warszawa. Aftalen er baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt i foråret Den 30. april 2009 åbnede første etape på m 2 af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet. Aktuel udlejningsgrad på første etape udgør 86 %. I Tjekkiet er udlejningen af fase II af Fashion Arena Outlet Center på ca m 2 nu så fremskreden at koncernen i april 2010 har påbegyndt byggeriet heraf. Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. På koncernens retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i perioden indgået en række lejeaftaler på disse projekter som derfor forløber planmæssigt. Byggerierne er forløbet planmæssigt, og koncernen har i løbet af regnskabsåret åbnet to shoppingcentre i Polen, en retailpark i Tjekkiet og efter regnskabsårets udløb yderligere et shoppingcenter i Danmark. Koncernen står dermed med flere færdigopførte cashflow-genererende projekter klar til salg. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real vedrørende koncernens m 2 retailparkprojekt i Danderyd, Sverige. Den samlede salgssum forventes at udgøre ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, og byggeriet er påbegyndt. Projektet opføres i to etaper, hvor første etape består af ni butikker, der åbner i oktober Anden etape består af et lejemål til Plantagen og åbner i marts Koncernens projekt i den svenske by Uppsala omfattende en retailpark på ca m 2 er nu fuldt udlejet. Byggeriet er forløbet planmæssigt og retailparken åbnede i marts Projektet er solgt til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds, baseret på forward funding. Projektet forventes overdraget til køber inden udgangen af april I koncernens shoppingcenterprojekt Sillebroen i Frederikssund, Danmark, udgør den aktuelle udlejningsgrad 91 %. Byggeriet er forløbet planmæssigt, og centret åbnede som planlagt den 25. marts I Polen er koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz færdigopført og åbnede planmæssigt i oktober Centret er fuldt udlejet. Byggeriet af koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, er ligeledes afsluttet, og centret åbnede som planlagt i november Centret er fuld udlejet. Begge centre har oplevet en særdeles god åbning og en meget tilfredsstillende kundetilstrømning. Investeringen i disse projekter, hvor der bl.a. på de tre shoppingcentre har været igangværende byggeri det meste af året, er den væsentligste årsag til at projektbeholdningen i koncernen er steget fra DKK 2,5 mia. pr. 31. januar 2009 til DKK 3,3 mia. pr. 31. januar Koncernens samlede projektportefølje er med m 2 på niveau med 31. januar Der er i perioden afleveret projekter på ca m 2, og tilgangen af nye projekter udgør netto m 2, bl.a. som et resultat af TK Developments arbejde med at sikre fremtidige projektmuligheder. Markedsforhold Markedssituationen for koncernen har i 2009/10 været vanskelig. De finansielle markeder har været præget af usikkerhed, hvor bankerne fortsat har stillet høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter hos såvel projektudviklere som investorer. Der er kun gennemført få handler med fast ejendom på koncernens markeder. Dette har i den forløbne periode medført usikkerhed om prissætningen på fast ejendom og en generel afventende holdning hos investorerne. På udlejningssiden har koncernen i årets løb oplevet en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Et lavere privatforbrug og den afledte effekt heraf har betydet, at lejepriserne i en periode har været under pres. Samtidig er lejernes fokus på den rette beliggenhed skærpet, og projekternes beliggenhed er endnu mere afgørende end tidligere.på retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart har koncernen alligevel oplevet en pæn lejerinteresse, og har løbende hen over året indgået en række lejeaftaler på disse projekter. Den økonomiske afmatning har bevirket at priserne på byggeri og jord hen over regnskabsåret 2009/10 løbende er faldet. Det er ledelsens vurdering at der er stor differentiering i jordpriser afhængig af beliggenhed og anvendelsesformål, hvilket også må forventes fremover. Prisniveauet for entrepriser er faldet betydeligt og vurderes at være ved at stabilisere sig, med nogen variation fra land til land. 4

5 Samtidig har markedsforholdene åbnet for nye projektmuligheder, blandt andet i form af overtagelse af konkurrerende udviklingsprojekter, eller ved at stille koncernens kernekompetencer til rådighed for kreditinstitutter vedrørende deres nødlidende projekter der endnu ikke er færdiggjorte. Herudover har det åbnet muligheder for indgåelse af langvarige optionsaftaler vedrørende grunde. Markedsforholdene har nu ændret sig i positiv retning i forhold til den seneste periode. På udlejningssiden inden for butikssegmentet vurderes lejepriserne fremadrettet at være stabile. På investorsiden er markederne i begyndelsen af 2010 generelt præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Yderligere projektmuligheder Udover fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen arbejder koncernen med alternative indtjeningsmuligheder, bl.a. via dialog med kreditinstitutter som ligger inde med nødlidende projekter der endnu ikke er færdiggjorte. Herudover arbejder koncernen med sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via langsigtede optionsaftaler. Fortegningsemissionen indstilles at blive gennemført i forholdet 1:2, hvor hver aktionær for hver to aktier får ret til at tegne en ny aktie til kurs 15. Som følge heraf vil en ændring af aktiekapitalen der muliggør transaktionens gennemførelse være nødvendig. Kapitalforhøjelsen er forhåndsdrøftet med koncernens storaktionærer, der bakker fortegningsemissionen op. Storaktionærerne samt enkelte, betydende private og institutionelle investorer har afgivet betingede tegningsgarantier for den samlede kapitalforhøjelse. Forventninger til 2010/11 Markedsforholdene har ændret sig i positiv retning i forhold til den seneste periode. På investorsiden er markederne i begyndelsen af 2010 generelt præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Lejepriserne, der i en periode har været under pres, vurderes fremadrettet at være stabile. På basis af ledelsens forventninger til markedsforholdene det kommende år, de allerede foretagne salg og perspektiverne i den bestående projektportefølje, hvor flere færdigopførte projekter er klar til salg, forventer ledelsen for 2010/11 et øget aktivitetsniveau i forhold til 2009/10 og et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio. Eksempelvis har TK Development indgået en langvarig optionsaftale på et areal i den tjekkiske by Frýdek Místek hvor TK Development påtænker at opføre et shoppingcenter på ca m 2. Herudover er koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S langt fremme med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m 2.Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes at foreligge i efteråret De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne aktionærinformation, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2009/10. Koncernens projektportefølje Ledelsen vurderer yderligere en række konkrete nye projektmuligheder, og koncernen forventer at indgå aftaler om flere af disse projekter. Forhøjelse af kapitalgrundlag - styrkelse af det finansielle beredskab Koncernens forretningsmodel er fastholdt, og ledelsen vil gerne aktivt udnytte det indtjeningsmæssige potentiale i såvel eksisterende som nye projektmuligheder. Koncernens nuværende likviditet og egenkapitalgrundlag er tilstrækkelig til at gennemføre udviklingen af den igangværende projektportefølje. Med henblik på også at udnytte potentialet i de forventede yderligere projekter er det ledelsens vurdering, at en kapitaltilførsel på i niveauet DKK 200 mio. vil kunne øge aktionærernes afkast. Ledelsen ønsker på denne baggrund at styrke kapitalgrundlaget og det finansielle beredskab. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingens godkendelse den 25.maj 2010,atder gennemføres en kapitaludvidelse ved fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. Koncernens projektportefølje udgør m 2 pr. 31. januar Projektporteføljen består af m 2 solgte projekter og m 2 øvrige projekter. Koncernens projektportefølje udgjorde pr. 31. januar m 2. TK Development har som beskrevet ovenfor fortsat haft fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen. Dette fokus har sikret en god fremdrift på og yderligere optimering af de enkelte projekter. Som følge af omskiftet i markedsforholdene er en del af koncernens projektbeholdning indtjeningsmæssigt under pres. Dette er dog delvist kompenseret ved fald i byggepriser. Ledelsen forventer fortsat avance på alle projekter i porteføljen, om end reduceret i forhold til normal avance. Det vurderes, at den markedsmæssige priskorrektion nu er ved at være gennemført, således at der er fundet et nyt niveau for priser på jord, entrepriser, leje og prissætningen på fast ejendom. De nye prisniveauer underbygger, at der også fremadrettet er god rentabilitet i at drive udviklingsvirksomhed, og på nye projekter i projektporteføljen forventes en normal avance. 5

6 Udviklingen i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: Projektportefølje (mio. DKK) Projektportefølje, brutto Heraf forward funding Bogført værdi af projektportefølje Udviklingspotentiale i 000 m 2 Solgte projekter Øvrige projekter Total projektportefølje Antal projekter Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen løbende pengebindingen i den solgte projektportefølje. Forward funding er i forhold til 31. januar 2009 væsentligt reduceret som følge af overdragelse af koncernens multifunktionelle center Entré, Sverige, til investoren. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. januar m 2 fordelt med m 2 solgte projekter og m 2 øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m 2. Projekter Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa har i Frederikssund opført et center på i alt ca m 2. Centret består af ca m 2 dagligvareenheder og og ca m 2 specialbutikker og restauranter. Herudover omfatter projektet ca m 2 boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt 91 %, og lejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik, Matas, Skoringen, Deichmann og Vero Moda. Byggeriet er påbegyndt medio 2008, og centret åbnede som planlagt i marts 2010.I tilknytning til centret er etableret et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Der er indgået aftale om salg af boligbyggeretterne til en privat investor. Som det fremgår ovenfor, er der i året sket en væsentlig forøgelse af bogført værdi af projektporteføljen. Denne stigning kan henføres til koncernens nyligt åbnede shoppingcentre i Tarnów og Nowy Sącz i Polen og koncernens pr. 31. januar 2010 igangværende byggeri af shoppingcentret Sillebroen i Frederikssund. Projekterne er nærmere omtalt under de to forretningsenheder TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. TK Development, moderselskabet TK Development, moderselskabet, er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. Projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver er også hjemmehørende i denne del af koncernen. Årets resultat i denne del af koncernen udgør DKK -40,5 mio. efter skat. I resultatet indgår værdiregulering af koncernens tyske investeringsejendomme på DKK -16,8 mio. Heraf vedrører DKK -15,0 mio. værdiregulering som følge af ekstraordinær vedligeholdelse i forbindelse med en lejers fraflytning af et større lejemål i en af ejendommene. Værdireguleringen er beregnet ud fra en discounted cashflow model over en 10-årig periode baseret på et uændret afkastkrav på 6,5 %. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med skotske Miller Developments. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m 2, samt ca p-pladser. Der er tale om det første betydende factory outlet center i Danmark. Centret åbnede den 6. marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 67 %. Hugo Boss åbnede i marts 2009 sin første factory outlet-butik i Skandinavien, og der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter. TKD Nordeuropa realiserede i regnskabsåret 2009/10 et resultat efter skat på DKK 23,9 mio. mod DKK -6,6 mio. året før. Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Østre Teglgade, København, Danmark Der er tale om et m 2 projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Lokalplan for området er under udarbejdelse. 6

7 Amerika Plads, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m 2 kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m 2 erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige TKD Nordeuropa opfører et nyt handelsområde i Danderyd Kommune nær Stockholm. Det samlede projekt omfatter ca m 2 retailpark, og der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m 2, en møbelbutik på ca m 2 og Plantagen. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real herom. Den samlede salgssum forventes at udgøre ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper, hvor første etape består af ni butikker, der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og forventes at åbne i foråret Amerika Plads, København, Danmark Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa en business- og boligpark på ca m 2 hvor TKD Nordeuropa løbende erhverver jordarealer til udvikling af nye projekter. Koncernen har igennem en periode arbejdet med en ændring af lokalplanen hvorved ca m 2 konverteres fra kontorer til boliger. Lokalplanen er nu vedtaget. Der pågår forhandlinger med en investor til disse boliger. Retailpark, Brønderslev Efter aflevering af en Føtex til Dansk Supermarked og en benzinstation til OK Benzin omfatter dette projekt ca m 2 butikker, der er lejet ud til Punkt 1 og en spillehal. I forbindelse med aflevering af Føtex-delen til Dansk Supermarked har koncernen overtaget den eksisterende Føtex-ejendom i Brønderslev på ca m 2 som forventes udlejet til butikker. Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark Koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S er langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m 2. Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes i efteråret Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige Retailpark, Uppsala, Sverige TKD Nordeuropa har med virkning fra 15. december 2008 overtaget udviklingen af en retailpark på ca m 2 i den svenske by Uppsala. Retailparken er solgt til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds på basis af forward funding hvor køber betaler i takt med at byggeriet opføres. Den samlede salgspris udgør ca. SEK 200 mio. Projektet er nu fuldt udlejet, og lejerne er MediaMarkt, Toys R Us, Hemtex, Cervera og Sportson. Byggeriet er påbegyndt i februar 2009, og retailparken åbnede den 25. marts 2010.Projektet forventes afleveret til IVG Funds i april Handelskvarteret Kulan, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m 2 fordelt med m 2 shoppingcenter, m 2 service/erhverv samt m 2 boliger. TK Development skal stå for de m 2 shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m 2 boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark 7 Handelskvarteret Kulan, Gøteborg, Sverige

8 Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en om- og tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m 2.Den eksisterende bygning på ca m 2 er tæt på fuldt udlejet, renoveringen heraf er afsluttet, og butikkerne er åbnet. Det samlede projekt forventes færdigt medio Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der kan opføres en retailpark på ca m 2. Der arbejdes med en udvidelse af projektet til ca m 2, og der pågår forhandlinger med brugere/lejere hertil. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape igangsættes når myndighedsforholdene er på plads, og der er opnået et tilfredsstillende forhåndssalg, forventeligt ultimo 2010 med aflevering i De øvrige etaper forventes afleveret løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m 2.Projektet er i forhold til 31. januar 2009 reduceret med ca m 2. Opstart af byggeriet er udskudt indtil der foreligger et salg eller en tilfredsstillende forhåndsudlejning set i forhold til markedssituationen i landet. Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding der fokuserer sin aktivitet på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter, samt i Polen tillige boligsegmentet. Euro Mall Holding har i regnskabsåret 2009/10 realiseret et resultat efter skat på DKK 42,0 mio. mod DKK 172,0 mio. året før. I resultatet indgår værdiregulering af koncernens tjekkiske investeringsejendom på DKK 5,9 mio. og drift af koncernens færdigopførte ejendomme. Årets værdiregulering udgjorde i 2008/09 DKK 73,0 mio. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Tivoli Residential Park, service/kontor, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, foreligger der byggetilladelse til opførelse af ca m 2 kontor/serviceerhverv. Der er med en bruger hertil indgået aftale om salg af ca m 2 heraf. Salgsaftalen er baseret på forward funding. Domicilet forventes færdigopført medio Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. januar m 2 fordelt med m 2 solgte projekter og m 2 øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m 2. Projekter Stocznia, multifunktionelt center, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter p.t. ca m 2 multifunktionelt center i Gdansk, Polen, og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate. Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter. To tidligere planlagte boligtårne på i alt ca m 2 og kontorprojektet på ca m 2 er midlertidigt udeholdt af projektet. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Byggetilladelsen forventes udstedt i Når infrastrukturarbejdet sættes i gang i byen, vil der blive taget stilling til tidspunktet for byggestart af projektet. Projektet udgør første fase af en større udviklingsplan for hele området. Shoppingcenter, Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding nu afsluttet byggeriet af et m 2 shoppingcenter hvoraf ca m 2 udgør supermarked og ca m 2 specialbutikker. Centret er fuldt udlejet og åbnede som planlagt i november Shoppingcenter, Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen 8

9 Shoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har i den polske by Nowy Sącz udviklet et shoppingcenter på ca m 2 bestående af ca m 2 hypermarked og ca m 2 specialbutikker. Byggeriet er nu afsluttet, og centret åbnede fuldt udlejet i oktober Liberec Retail Park, etape II, Tjekkiet Projektet omfatter ca m 2 retailpark. Første etape på ca m 2 åbnede den 17. september 2008 og er solgt og overdraget til investor. Åbning af anden etape på ca m 2 forventes i efteråret Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding udvikler i den tjekkiske by Most en retailpark på ca m 2. Projektet opføres i etaper. Første etape på ca m 2 åbnede i april 2009, og den aktuelle udlejningsgrad på første etape udgør 86 %. Anden etape forventes færdigopført i efteråret Shoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m 2 shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Som en del af arbejdet med at sikre byggetilladelsen til projektet pågår der forhandlinger med myndighederne om infrastrukturen til projektet. Tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development, hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m 2. Aktuel udlejningsgrad udgør 64 %. Byggeriet forventes påbegyndt medio 2010 med åbning i efteråret Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m 2.Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag udvikler koncernen et m 2 factory outlet center. Projektet udvikles i et joint venture med en international samarbejdspartner med kompetence inden for factory outlets. Første etape på ca m 2 åbnede den 15. november Aktuel udlejningsgrad vedrørende første etape udgør 94 %. I projektets anden fase på ca m 2 er der nu opnået en tilstrækkelig forhåndsudlejning til at byggeriet er igangsat i foråret Åbning af anden etape forventes i efteråret Der pågår forhandlinger med flere potentielle tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m 2. Der er opnået byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har Euro Mall Holding opnået en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af et shoppingcenter på ca m 2.Byggestart forventes i løbet af 2012 med aflevering i Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m 2. Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret Øvrige forhold

10 Øvrige forhold Økonomiske styremål For at kunne sikre et fremadrettet finansielt beredskab har ledelsen vedtaget likviditetsstyremål i den samlede koncern. Ligeledes er der vedtaget et soliditetsmål for den samlede koncern svarende til en soliditet på minimum 30 %, beregnet som egenkapital i forhold til samlede aktiver. I forhold til koncernens hovedbankforbindelse anvendes både likviditets- og soliditetsmæssige styremål. Begge er opfyldt i perioden. Kursudvikling TK Development A/S aktie blev pr. 31. januar 2010 noteret til kurs DKK 28,90 svarende til en markedsværdi på DKK 810 mio. mod DKK 611 mio. pr. 31. januar TK Development A/S aktie steg i perioden fra 1. februar 2009 til 31. januar 2010 med 33 % fra en kurs på DKK 21,80 til DKK 28,90.Til sammenligning steg OMX Copenhagen 20 med 36 %. Finansiering Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter består både af en drifts- 200 TK Development A/S OMX C20 Februar 2009 = 100 og projektfinansiering. TK Development har indgået en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet og betingelserne genforhandles årligt. 150 Koncernen har herudover aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængig af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2010 har DKK 298,3 mio. udløb i 2010/11. Ledelsen forventer at disse projektkreditter vil blive forlænget Feb 09 Apr 10 Fokus på omkostninger Med baggrund i markedssituationen i Letland og ledelsens forventninger til at en bedring heraf har længere udsigter blev det midt i året besluttet at lukke koncernens kontor i Riga. Aktiviteterne håndteres derfor nu fra koncernens kontor i Vilnius, Litauen. Der blev i den sidste del af 2008/09 og igen i 2009/10 foretaget en tilpasning af organisationen til det aktuelle aktivitetsniveau. Antal medarbejdere er derfor reduceret fra 164 pr. 31. januar 2009 til 136 pr. 31. januar Den fulde effekt af den gennemførte tilpasning af organisationen vil blive opnået i regnskabsåret 2010/11. Omkostningsniveauet er i 2009/10 reduceret med ca. 17 % i forhold til 2008/09. Øvrige forhold Koncernen er ikke involveret i retssager der hver for sig eller samlet forventes at få væsentlig betydning for indtjeningen i koncernen. For nærmere omtale af koncernens øvrige forhold, herunder risikoforhold, henvises til koncernens årsrapport for 2009/10 der er tilgængelig på koncernens hjemmeside Den 21. april 2010 blev TK Development A/S aktie noteret til kurs 35,50,svarende til en markedsværdi på DKK 996 mio. Ejerkreds og aktiebesiddelser Antallet af aktionærer er på niveau med året før og udgør ultimo regnskabsåret mod året før. Aktionærerne fordeler sig således: Bestyrelse og direktion 8,50% Øvrige storaktionærer 10,79% Pensionskasser 11,01% Banker, forsikringer og investeringsforeninger 9,95% Udenlandske 8,64% Øvrige navnenoterede 45,46% Ej navnenoterede 5,65% Aktionærforhold Aktiekapital TK Development A/S aktie er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( Aktiekapitalen udgør nominelt DKK fordelt på aktier a nominelt DKK 20. Aktierne er ikke opdelt i klasser, og ingen aktier er tillagt særlige rettigheder eller begrænsninger med hensyn til udbetaling af udbytte eller tilbagebetaling af kapital. Hver aktie giver ret til én stemme. Vedtægterne indeholder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. Nedenstående tabel viser ejerstrukturen i TK Development A/S pr. 21. april som oplyst til NASDAQ OMX Copenhagen A/S i henhold til Værdipapirhandelsloven, 29. Direkte og indirekte ejerskab Ejer- og (aktionærer) stemmeandel Dava 1 ApS, c/o Kurt Daell, Lysagervej 25, 2920 Charlottenlund, Danmark 6,44 % Holberg Fenger Holding A/S, Frode Jakobsens Plads 4, 5., 2720 Vanløse, Danmark 5,79 % Carl Ejler Rasmussen Holding Sweden AB, Pirgatan 13, SE Karlshamn, Sverige 5,00% 10

11 selskabsoplysninger Fondskode: Hjemstedskommune: Aalborg Hjemmeside: TK Development A/S: CVR TKD Nordeuropa A/S: CVR Euro Mall Holding A/S: CVR Aalborg Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg T: (+45) København Arne Jacobsens Allé 16, 3.t.v. DK-2300 København S T: (+45) Helsinki Uudenmaankatu 7, 4th floor FIN Helsinki T: (+358) Stockholm Gamla Brogatan S Stockholm T: (+46) Vilnius Gyn eju str. 16 LT Vilnius T: (+370) Prag Karolinská 650/1 CZ Prag 8 T: (+420) Warszawa ul. Mszczonowska 2 PL Warszawa T: (+48) Berlin Ahornstraße 16 D Berlin T: (+49) Direktion: Frede Clausen og Robert Andersen Bestyrelse: Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth 11

12 Denne aktionærinformation indeholder uddrag af TK Developments årsrapport 2009/10. Den fuldstændige årsrapport ligger til gennemsyn på selskabets kontor og er tilgængelig på selskabets hjemmeside: Vestre Havnepromenade Aalborg T: A A L B O R G K Ø B E N H A V N S T O C K H O L M H E L S I N K I B E R L I N P R A G W A R S Z A W A V I L N I U S

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782 Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg,

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782 Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw,

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010) Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar 2010-31. juli 2010) HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR 24256782 Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Halvårsresultat 2003/04

Halvårsresultat 2003/04 1 Hovedtendenser Resultat på DKK 38,2 mio. efter skat i 1. halvår 2003/04. Salg af Field s. Projektfokusering. Kapacitetstilpasning. Stram likviditet og mål om styrkelse af finansielt beredskab. Strategiske

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S Årsrapport 2005/06 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2005/06 for TK Development A/S /123 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl. 17.00 i Aalborg Parken Harald

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Sjælsø Gruppen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 1 AGENDA Forretningsplatform Køb af IBI og etablering i Polen Retail i Norden Boligprojekter i Sverige Polen Boligmarkedet i Danmark Erhvervsmarkedet

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2015/16 Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2015/16 i korte træk 2. Markedsforhold 3. Projektportefølje Development

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Resume 5 Hoved- og nøgletal 8 Forretningskoncept 9 Ledelsesberetning

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 PERIODEMEDDELELSE KONSOLIDERING I ET SVAGT MARKED ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Shoppingcenter, Hyvinkää, Finland Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 CVR 24256782 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark DomusPro

Læs mere

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent MARTS 2009 Indgangen til Frederikssunds nye center, Sillebroen Vi flytter byens Kvickly til det nye center,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011 Generalforsamling Scandinavian Properties A/S 29. april 2011 1 Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91 / TK Development A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2004/05. TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11

Årsrapport 2004/05. TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 Årsrapport 2004/05 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSRAPPORT 2004/2005 FOR TK DEVELOPMENT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2005 29. april 2005 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Resume 4 Hoved- og nøgletal 7 Forretningskoncept 8 Ledelsesberetning 13 Regnskabsåret 2006/07 13 TK Development,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPEN A/S FINANSANALYTIKERNES VIRKSOMHEDSDAG 3. JUNI 2008 FLEMMING JOSEPH JENSEN, CEO DANMARK SVERIGE NORGE FINLAND POLEN

SJÆLSØ GRUPPEN A/S FINANSANALYTIKERNES VIRKSOMHEDSDAG 3. JUNI 2008 FLEMMING JOSEPH JENSEN, CEO DANMARK SVERIGE NORGE FINLAND POLEN SJÆLSØ GRUPPEN A/S FINANSANALYTIKERNES VIRKSOMHEDSDAG 3. JUNI 2008 FLEMMING JOSEPH JENSEN, CEO DANMARK SVERIGE NORGE FINLAND POLEN AGENDA 2 Sjælsøs totalkoncept Vækst på nye markeder Projekter i udlandet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003 Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003 Asgaard Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 København, den 28. maj 2003 Asgaard Development A/S Fondskode DK001013130-9. 28-05-03 Side 1 af 1 Regnskabsmeddelelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

27. august 2010 CVR nr. 24 25 67 82 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5

27. august 2010 CVR nr. 24 25 67 82 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med TK Development A/S aktier

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere