Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 14. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 3. september Sagens omstændigheder: Klagerens kæreste rejste den 12. marts 2011 med metroen. Klokken 08:02 mellem Forum station og Kongens Nytorv station blev hun pålagt en kontrolafgift i forbindelse med forevisning af sit periodekort. På den elektroniske kontrolafgift blev dokumentfalsk anført som årsag for udstedelsen. Periodekort blev inddraget af metrostewarden, og det fremgår af den interne seddel, som stewards skal udfylde til Metro Service ved inddragelse af kort, at årsagen til inddragelsen var, at billedet sad løst. Der blev taget et foto af kortet, hvoraf fremgår, at den metalnitte, som holdt billedet på plads, var væk. Klageren og hans kæreste henvendte sig personligt til Metro Service den 14. marts 2011 med henblik på udlevering af kortet. De fik periodekortet tilbageleveret med besked om, at billedet skulle fastnittes i et DSBBilletsalg, idet Metro Service ikke har nitter og tang, da de ikke udsteder periodekort. Metro Service har overfor ankenævnet anført, at klageren og hans kæreste ved den personlige henvendelse den 14. marts 2011 blev oplyst om, at kortet blev inddraget som følge af, at billedet sad løst, og at det derfor betragtedes som ugyldigt. Ifølge Metro Service oplyste de desuden kæresten om, at hun kunne fremsende en kopi af kortet eller forevise det ved personlig henvendelse når hun havde fået billedet fastnittet korrekt, og at kontrolafgiften herefter ville blive reduceret til 100 kr.

2 Dette afvises af klageren, som desuden gør gældende, at de skrev en klage på stedet, som de afleverede og modtog en kopi af. Herefter tog de direkte til Nørreport station og fik fastnittet billedet, hvorefter de afventede at høre fra Metro Service som følge af deres klage. Metro Service afviser at have modtaget den pågældende klage før den 14. februar Den 10. februar 2012 sendte Metro Service en betalingspåmindelse med et rykkergebyr på 100 kr., i alt 850 kr. Den 14. februar 2012 modtog Metro Service en telefaxskrivelse dateret den 14. marts 2011, hvori klagerens kæreste anførte, at metrostewarden i kontrolsituationen havde overbegloet hendes krop og kavalergang og havde udvist disrespekt angående hendes person. Hun anførte desuden, at metrostewarden ikke havde oplyst, hvorfor han inddrog hendes kort. Metro Service fastholdt kontrolafgiften i brev af 21. august 2012 med den begrundelse, at klagerens kæreste ved den personlige henvendelse var blevet bedt om at fremsende en kopi af kortet, hvor fejlen var rettet, men at de ikke havde hørt fra hende siden. Metro Service anførte desuden, at kortet var blevet inddraget som følge af, at billedet i stamkortet ikke var fastnittet, og at de beklagede, at mødet med deres personale ikke havde levet op til forventningerne. De oplyste, at sagen var blevet videregivet internet til de ansvarlige for stewardgruppen. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at Metro Service ved den personlige henvendelse beklagede mange gange, og opfordrede dem til at skrive en klage, hvilket de gjorde med det samme, at kæresten ved den personlige henvendelse fik udleveret sit periodekort, og at de efter opfordring fik fastnittet billedet straks efter på Nørreport station, at Metro Service ikke oplyste, at de skulle forevise kortet efter, at billede var blevet fastnittet, eller at dette ville medføre en reduktion af kontrolafgiften, at klageren ved den personlige henvendelse var temmelig anspændt, og at han gentagne gange blev bedt om at falde til ro, og at medarbejderne i den stressede situation derfor glemte at oplyse om, at kortet skulle forevises, når det var blevet rettet, at billede var fastnittet, men i kontrolsituationen pillede metrostewarden ved det i omkring 1 minut, indtil det løsnede sig, at metrostewarden behandlede hende på en krænkende måde, og at denne behandling bør kategoriseres som værende sexchikane, hvilket overvågningskameraer må kunne bevise. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at metroen kører efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig gyldig rejsehjemmel, som kan forevises på forlangende,

3 at det er helt almindelig praksis, at periodekort inddrages i tilfælde, hvor billedet ikke er fastnittet, hvor antallet af zoner på værdiindstik og stamkort ikke stemmer overens, hvor kontrolnumrene er forskellige eller i de tilfælde, hvor oplysningerne på stamkortet ikke kan aflæses, at klagerens kæreste ved den personlige henvendelse blev oplyst, at hun kunne forevise kortet personligt eller sende en kopi af dette, efter det var blevet rettet, og at kontrolafgiften således ville blive reduceret til 100 kr., at de modtog en fax fra klagerens kæreste den 14. februar 2012, og at der på intet tidligere tidspunkt er blevet klaget skriftligt over behandlingen i billetsituationen, at sagen samme sag blev overdraget til den ansvarlige for stewardkorpset til brug for videre undersøgelse og håndtering, men klagere bliver aldrig underrettet om udfaldet af interne undersøgelser, at det beklages, hvis klagerens kæreste følte sig forkert behandlet i kontrolsituationen, at eventuelle videooptagelser ikke længere er tilgængelige, da videooptagelser fra tog og stationer ikke opbevares fra så langt tilbage, at det beklages, at man først svarede klagerens henvendelse den 21. august 2012, men svaret ville have været det samme, uanset om det var blevet fremsendt straks efter modtagelsen af klagen, at Metro Service ingen sammenhæng ser mellem den udstedte kontrolafgift og klagerens kærestes anklage mod den pågældende steward, at det fastholdes, efter samtale med den pågældende sagsbehandler, som håndterede ekspeditionen af klageren og hans kæreste den 14. marts 2011, at der blev orienteret om, at periodekortet skulle forevises, når billedet var blevet fastnittet, hvorefter kontrolafgiften kunne blive nedskrevet til 100 kr., som er praksis ved efterfølgende visning af periodekortet, at sagen blev håndteret helt efter udstedte retningslinjer: et inddraget kort kan i visse tilfælde udleveres til ejeren, og der oplyses i sådanne tilfælde om, hvordan passageren skal forholde sig, for at kortet igen bliver gyldigt, og hvordan passageren skal forholde sig, såfremt der er mulighed for nedskrivning af kontrolafgiften, samt at idet Metro Service ikke har kortsalg, er man ikke i besiddelse af nitter eller tang til isætning af billeder, hvorfor passagerer altid henvises til at kontakte et DSB salgssted for at få dette gjort. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Ifølge 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder loven også for metroen. Af 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernba-

4 nevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort). I henhold til 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006, som fortsat er gældende, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbevares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Metrostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolafgiften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmelsesstationen. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne. Der er for indehavere af periodekort mulighed for at få annulleret en kontrolafgift mod at betale et ekspeditionsgebyr på 100 kr., såfremt kopi af periodekortet fremsendes til Kundeservice senest 14 dage efter afgiftens udstedelse. I modsat fald fastholdes afgiftens fulde beløb. Betales beløbet ikke senest 14 dage efter udstedelsen, påløber rykkergebyrer. Har betalingen stadig ikke fundet sted efter disse rykkere, overdrages udestående til inddrivelse via SKAT eller det af Metroens benyttede inkassoselskab, hvor der pålægges yderligere gebyrer i henhold til deres gældende satser. Passagerer uden gyldig billet eller kort har pligt til at oplyse sit fulde navn, adresse, fødselsdag- og år, og på forlangende vise gyldig legitimation med foto. Det betragtes som forfalskning af billetter eller kort hvis: der er rettet i dato eller zoner eller foretaget andre ændringer nummeret på abonnementskortets stamkort og værdiindlæg ikke er ens passageren rejser på en andens personlige kort billedet i kortet ikke sidder fast en mobilbillet er videresendt, eller der er rettet i den Billetter og kort inddrages ved misbrug. Forfalskning af billetter eller kort bliver anmeldt til politiet. Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling 9 b, at for rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr). Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Den konkrete sag: Ifølge metroens rejseregler er periodekort, hvor billedet ikke sidder fast, at betragte som forfalskede, og kortet kan i en sådan situation inddrages.

5 Det fremgår af fotoet af periodekortet taget af stewarden i kontrolsituationen, at nitten til fastholdelse af billedet i stamkortet var væk, og at billedet derfor sad løst. Klagerens kærestes periodekort var derfor efter rejsereglerne ugyldigt som rejsehjemmel på billetteringstidspunktet, fordi det betragtedes som forfalsket, og kontrolafgiften blev herefter pålagt med rette. Således som sagen foreligger oplyst, kan klagerens udokumenterede oplysning om, at metrostewarden fjernede nitten ved kontrollen, ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet lægger til grund, at klageren og kæresten ved den personlige henvendelse i Metro Service den 14. marts 2011 blev orienteret om, at de skulle sørge for at få billedet nittet fast ved et DSBBilletsalg, idet de har oplyst, at de tog direkte til Nørreport station og fik bragt kortet i orden. Det er sandsynligt, at klagerne i samme forbindelse indgav det klagebrev i sagen, som er dateret den 14. marts Ankenævnet bemærker, at det vil være dokumentfalsk, hvis brevet er fejldateret. Metro Service behandlede imidlertid ikke klagen og sendte først den 10. februar 2012 en betalingspåmindelse til klagerne. Som følge af den lange rykkerperiode, er det ikke længere muligt for klagerne at godtgøre, hvilken vejledning de fik ved henvendelsen den 14. marts 2011, og det er ikke længere muligt for Metro Service at undersøge hvilken vejledning, der blev givet. Ankenævnet finder det ikke sandsynligt, at klagerne i modstrid med den mundtlige vejledning, som Metro Service siger, de gav, skulle have undladt at indsende det ordnede periodekort til Metro Service, hvorved de ville få kontrolafgiften nedsat til 100 kr. På denne baggrund finder ankenævnet, at kontrolafgiften burde have været nedsat til 100 kr. Det pålagte rykkergebyr skal endvidere frafaldes som følge af, at der blev indgivet en klage den 14. marts 2011, som ikke blev behandlet. Vedrørende klagen over metrostewardens opførsel i forbindelse med kontrollen bemærker ankenævnet, at Metro Service har anført, at klagen er givet videre til den ansvarlige for stewardkorpset. Ankenævnet påregner herefter, at klagen behandles efter retningslinjerne, og foretager sig ikke videre i den anledning. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Metro Service A/S skal nedsætte kontrolafgiften til 100 kr. og frafalde rykkergebyret. Metro Service skal endvidere i medfør af lov om forbrugerklager 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale kr. inkl. moms, jf. vedtægterne 18, stk. 2, jf. bilag A og 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private klagenævn. Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at indklagede har modtaget ankenævnets opkrævning.

6 Hvis indklagede ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekretariat skriftligt inden 30 dage efter afgørelsens dato. Indklagedes navn vil herefter blive offentliggjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, med mindre indklagede har anlagt sag ved domstolene om de forhold, som klagen har omfattet. Klageren har fået medhold i klagen, og klagegebyret på 160 kr. tilbagebetales, jf. vedtægterne 26, stk. 4. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 19. februar Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere