Lokalplan nr. 76C. Golfbane syd for Vejenbrød. samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan Byrådet oktober 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 76C. Golfbane syd for Vejenbrød. samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2002-2014. Byrådet oktober 2003"

Transkript

1 Lokalplan nr. 76C samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan Byrådet oktober 2003 Golfbane syd for Vejenbrød

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL ORIENTERING 2 INDHOLDSOVERSIGT 2 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD 3 FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING 7 SERVITUTTER 7 LOKALPLAN 76C FOR GOLFBANE SYD FOR VEJENBRØD 1 Lokalplanens formål 9 2 Afgrænsning og zonestatus 9 3 Områdets anvendelse 9 4 Udstykninger 10 5 Adgangs-, vej- og stiforhold 11 6 Parkeringsforhold 11 7 Bebyggelsens omfang og placering 12 8 Ubebyggede arealer 13 9 Servitutbortfald Lokalplanens retsvirkninger Ophævelse af lokalplan Tilladelse fra andre myndigheder 15 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN KORTBILAG Kortbilag 1, Områdeafgrænsning Kortbilag 2A+B, Lokalplanens delområder, nord + syd Kortbilag 3, Illustrationsplan Lokalplanen er udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter, Arkitekter MAA. I samarbejde med Karlebo Kommune, Teknik & Miljø. 1

3 GENEREL ORIENTERING Dette hæfte indeholder lokalplan 76C for golfbane syd for Vejenbrød, samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan Lokalplanen og forslaget til kommuneplantillæg var fremlagt til offentlig høring fra den 5. marts 2004 til den 7. maj 2003 og blev endelig vedtaget i byrådet den 29. oktober INDHOLDSOVERSIGT Det følgende afsnit om lokalplanens formål og indhold rummer en kort beskrivelse af hensigten med og indholdet af lokalplanen. Afsnittet om forholdet til anden planlægning skal gøre det muligt at se planen i en større sammenhæng, idet afsnittet beskriver de planlægningsmæssige sammenhænge, der gør sig gældende i området. Efter den indledende redegørelse følger selve de vedtægter, hvis indhold er bindende for områdets udnyttelse. Derefter følger tillægget til Kommuneplan , og til slut ses lokalplanens kortbilag. 2

4 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanens formål er at muliggøre en udvidelse af den eksisterende golfbane og at fastlægge den nærmere udformning af banen. Den hidtidige golfbane omfattede et areal på ca. 54 ha. Med denne lokalplan kan golfbanen udvides med ca. 20 ha. Lokalplan 76C erstatter lokalplan 76A, der var gældende for den hidtidige golfbane. Lokalplan 76C omfatter to adskilte arealer, hvor det ene mod nord afgrænses af Vejenbrød landsby, Vejenbrødvej og mod øst af Helsingørmotorvejen. Mod vest grænser arealet op til landbrugsarealer og mod syd til natur- og fritidsområdet Sømosen. Dette areal rummer den hidtidige golfbane, vejforbindelsen til golfbanen samt en udvidelse af golfbanen syd for Løvbjerggård. Det andet areal er beliggende mellem Helsingørmotorvejen og Brønsholm Kongevej. Arealet benyttes som øvelsesbane (driving range). Arealet står i forbindelse med den øvrige golfbane via underføring under Helsingørmotorvejen (den gamle adgangsvej til Vejenbrød landsby). Derudover omfatter lokalplanen en del af den gamle adgangsvej til Vejenbrød. Lokalplan 76C skal gøre det muligt at udvide den hidtidige golfbane mod syd, samt at gennemføre en ny baneindretning og at udbygge klubhuskomplekset på Løvbjerggård. Udvidelsen af golfbanen foretages for at skabe en mere attraktiv bane. Det forventes, at antallet af brugere vil blive forøget i forhold til den hidtidige situation. Det skønnes, at antallet af besøgende på en typisk sommerdag vil være personer. Lokalplan 76C medfører ikke ændringer for anvendelsen af Løvbjerggårds bygninger til klubhus, beboelse, restaurant/cafe og maskinhus mv. eller for parkeringsområdet. Lokalplan 76C medfører heller ikke ændringer for anvendelsen af Toftegård ved Vejenbrødvej til driftsbygninger, til maskinbygning og til bolig. Eksisterende forhold Arealet, der udgør den hidtidige og den nye del af banen, er svagt kuperet. I skel omkring den hidtidige golfbane og på det landbrugsareal, der fremover skal indgå i golfbanen, står en række hegn og træer. På det nye areal, der inddrages i golfbanen, er der et par mindre søer og en delvist tilgroet mose. Langs skel mellem den eksisterende golfbane og de nye arealer, der inddrages, ligger to diger, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven. På driving range har Karlebo Kommune i 2002 meddelt landzonetilladelser til udgravning af en sø og en dyb bunker samt til overdækkede udslagssteder med en højde på 3,8 m, to dog med en højde på 4,0 m. I forbindelse med tilladelsen stillede kommunen krav om jordpåfyld på terrænet umiddelbart omkring de overdækkede udslagssteder. I 2001 meddeltes landzonetilladelse til at anlægge et parkeringsareal mellem sydskellet og de overdækkede udslagssteder. 3

5 Fremtidige forhold Golfbanens samlede areal øges fra ca. 54 ha. til ca. 74 ha. Det samlede golfbaneanlæg ændres ved inddragelse af det nye areal mod syd, og dele af det nuværende baneanlæg lægges om. På den sydlige del af det nye baneanlæg gives der mulighed for at opføre en toiletbygning på 5 m², indpasset i terræn og beplantning m.h.p. minimal synlighed. Ved Løvbjerggård udvides delområde A1 med m², og byggemulighederne ved gården øges dermed med ca. 350 m². 4

6 Med udvidelsen af delområde A1 vil det nye Baghus ved den nordlige grænse, som Karlebo Kommune gav landzonetilladelse til i 2002, være helt omfattet af delområde A1. Derudover er der inden for delområde A1 bl.a. mulighed for at udvide restaurationsbygningen og maskinhallen. Trafik- og parkeringsforhold Lokalplan 76C ændrer ikke på de eksisterende adgangsforhold og parkeringsforhold omkring golfbanen. Udbygningen af golfbanen vil dog medføre, at en større del af delområde A2 tages i brug til parkering. Beplantning og landskab På golfbanearealet vil der blive plantet nyt i de områder, der er vist på kortbilag 3. Beplantningen inde på golfbanen vil udover de eksisterende hegn og træer suppleres med solitære grupper af træer. Derudover øges den eksisterende randbeplantning omkring banen, bl.a. mod motorvejen, og der etableres en afskærmende randbeplantning mod vest og nord-vest. Beplantningen på golfanlægget skal bestå af løvfældende danske buske og træer som f.eks. slåen, tjørn, hyld, benved, mirabelle og eg, løn eller fuglekirsebær m.fl. Mindre dele af den eksisterende skovbeplantning ved hul nr. 6 vil blive fjernet. Formålet er bl.a. at give mere lys og luft til de to søer i skoven. Der vil ikke ske terrænreguleringer bortset fra to mindre områder på driving range, som vist på kortbilag 2A+B. 5

7 De eksisterende søer og mosen bevares. Der anlægges nye søer, som vist på kortbilag 3. Formålet med søerne er bla. at kunne indvinde overfladevand til vanding, og der vil blive søgt om tilladelse til øget vanding. De to eksisterende diger mellem det eksisterende golfbaneareal og det nye areal bevares. Der etableres to passager af disse diger ved etablering af en jordramper i en bredde af 2 meter for at muliggøre kørsel med traktorer, plæneklippere mv. Sagsforløb I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 76C blev der truffet beslutninger om beplantning og udformning af den vestligste del af den hidtidige golfbane. Fairways på hullerne 3 (tidligere 1), 4 og 13 blev således besluttet ændret, og det blev besluttet at beplantning i skelhjørnet ved hul 3 og 4 skal etableres i mindst 2 meters starthøjde. Den øvrige beplantning ved hul 3, 4 og 13 kan etableres i en starthøjde på cm. Principper for beplantning i skel langs fairways. 6

8 FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Dette afsnit skal redegøre for, hvordan lokalplanforslaget hænger sammen med den overordnede planlægning og med kommunens planlægning i øvrigt. Zonestatus Lokalplanens område er beliggende i landzone. Kystnærhedszone Dele af lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen på 3 km. Mellem lokalplanområdet og kysten ligger imidlertid tæt, bymæssig bebyggelse, og lokalplanen har dermed ingen særskilt visuel indflydelse på kystmiljøet. Kommuneplanen For at bringe lokalplan 76C i overensstemmelse med kommuneplanen blev der samtidig med lokalplanen fremlagt og vedtaget et tillæg 1 til Kommuneplan Kommuneplantillægget kan ses bagerst i dette hæfte. Golfbaneanlæggets bygninger på Toftegården er beliggende i kommuneplanens enkeltområde L2, Vejenbrød landsby. Golfbanen er beliggende i enkeltområde F10, fritidsområde syd for Vejenbrød landsby. Spildevandsplanen Spildevandet fra den nye kontor- og toiletbygning på driving range og den nye toiletbygning på den sydlige del af golfbanen ved hul nr. 9 afledes til septictanke. Regionplanen Lokalplanens område er i sin helhed beliggende indenfor Regionplanens arealreservation til transportkorridorformål. Transportkorridoren er en langsigtet arealreservation, som skal sikre placeringsmulighed for fremtidige, regionale forsynings- og trafikanlæg, og skal generelt friholdes for bebyggelse. Regionplanmyndigheden Hovedstadens Udviklingsråd tillader anlæg af golfbane på arealet under forudsætning af, at der på ejendommen tinglyses en deklaration om, at etablering af bygninger og anlæg ikke må fordyre eller forhindre senere anvendelse til transportkorridorformål. Nivå Golf vil søge amtet om tilladelse til vandindvinding fra de nye søer, der anlægges. Af hensyn til vandkvaliteten i søerne bør der ikke ske gødskning inden for 10 m fra søkanten. Fredningsmæssige forhold På det nuværende såvel som på det nye golfbaneareal er der vådområder og diger omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Ændring af deres tilstand forudsætter tilladelse fra Frederiksborg Amt. SERVITUTTER Tinglyste servitutter inden for lokalplanens område, der er uforenelige med lokalplan 76C, og som bortfalder ved vedtagelsen af lokalplan 76C, fremgår af 9. 7

9 Lokalplanområdet er omfattet af tinglyst byggelinie på 50 m langs motorvejen med Vejdirektoratet som påtaleberettiget. Lokalplanen er ikke i konflikt med denne byggelinie. Matr. nr. 16b Vejenbrød by, Karlebo, er omfattet af deklaration af om højspændingsmaster mv. og deklaration af om kloakanlæg mv. Lokalplanen er ikke i konflikt med disse deklarationer. 8

10 LOKALPLAN 76C FOR GOLFBANE SYD FOR VEJENBRØD I henhold til lov om planlægning (lov nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at etablere det lovmæssige grundlag for en udvidelse af den eksisterende golfbane samt fastlægge den nærmere udformning af banen. Ligeledes fastlægges den nærmere udformning af adgangsforhold, eksisterende og kommende bebyggelse, anvendelse af de ubebyggede arealer, beplantningsbælter, skiltning mv. på en sådan måde, at der tages hensyn til de rekreative værdier i de omgivende naturområder. Endvidere er det hensigten med bestemmelserne om beplantningsbælter at sikre en afskærmning af golfbanen i forhold til naboområderne. 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matrikelnumrene 2qi, 6m og 7l, Brønsholm by, Karlebo og 3b, 6h, 7a, 7b, 7d, 8g, 9b, 10c, 14a og del af 8k samt del af matr. nr. 28 gadejord, Vejenbrød by, Karlebo og alle parceller der efter den udstykkes fra nævnte ejendomme. Lokalplanområdet forbliver i landzone. 2.2 Lokalplanen opdeles i følgende delområder, som vist på kortbilag 2A+B: A1: Område til klubhus, gårdsplads, driftsbygninger samt en bolig (Løvbjerggård). A2: Område til parkering. A3: Område til driftsbygning samt en bolig. A4: Område til drifts- og toiletbygning. A5: Område til toiletbygning. A6: Område til overdækkede udsalgssteder og et mindre skur. B: Golfbaner. C: Øvelsesbane. D: Del af gammel adgangsvej til Vejenbrød. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde A1 (Løvbjerggård) må kun anvendes til:

11 Klubhus. Klublokaler, herunder restaurant/cafe, en bolig, samt bygninger til proshop, opbevaring af maskiner, grej o.lign. som er nødvendige for golfbanens drift. Delområde A2 må kun anvendes til: Parkeringsplads for golfklubbens gæster. Delområde A3 må kun anvendes til: En bolig, driftsbygninger til opbevaring af maskiner, grej o.lign. som er nødvendige for golfbanens drift. Parkeringsplads for boligen samt indtil 5 parkeringspladser. Delområde A4 må kun anvendes til: En drifts- og toiletbygning til brug for golfklubben og dens gæster. Delområde A5 må kun anvendes til: En mindre toiletbygning til brug for golfklubbens gæster. Delområde A6 må kun anvendes til: Overdækkede udslagssteder i forbindelse med øvelsesbanen (driving range) og et mindre skur. 3.2 Delområde B må kun anvendes til: Golfbane, herunder en 18-hullers bane, en 9-hullers bane, mindre øvegreens/bunkers og par-3-bane, og skal anlægges i princippet som vist på kortbilag Delområde C må kun anvendes til: Øvelsesbane (driving range): Området forbliver som øvelsesområde. Eksisterende adgang og parkeringsarealer bibeholdes. 3.4 Delområde D må kun anvendes til: Kommunevej. Der skal i forbindelse med udvidelsen af golfbanen være mulighed for at etablere en adskillelse af gang/cykeltrafikanter og den kørende trafik. 3.5 Etablering af bygninger og anlæg må ikke fordyre eller forhindre senere anvendelse til transportkorridorformål. Deklaration herom skal tinglyses på ejendommen. 4 Udstykninger Der må ikke foretages yderligere udstykning inden for lokalplanområdet. 10

12 5 Adgangs-, vej- og stiforhold 5.1 Området vejbetjenes fra den kommunale vej, den gamle adgangsvej til Vejenbrød. Tilkørselsforholdene skal etableres som vist på kortbilag 2A+B. 5.2 Vejen a-b udlægges i 10 meters bredde. Der anlægges en kørebane med en bredde på 5 m og en 2,5 m bred fællessti for cyklister og gående, adskilt fra kørebanen af en rabat på 1 m. 5.3 I tunnelen under Helsingørmotorvejen reduceres anlægsbredden til en kørebane på 2,75 m og en fællessti på 2,0 m, adskilt af et rækværk. 5.4 Der må fra den gamle adgangsvej til Vejenbrød ikke etableres adgang for kørende trafik til og fra landsbyen. 5.5 Der må ikke, bortset fra adgang til to boliger indenfor lokalplanens område, etableres vejadgang til golfbanen fra Vejenbrødvej. Undtaget herfor er dog offentlig og privat service, f.x. post, renovation mv. samt transporter, der ikke kan passere gennem tunnelen under Helsingørmotorvejen. En bom mod Vejenbrødvej skal sikre mod anden tilkørsel end føromtalte. 5.6 Langs golfbanens østskel mod Helsingørmotorvejen kan anlægges offentlig sti i respekt for det eksisterende golfanlæg og private havearealer. 6 Parkeringsforhold 6.1 Der kan anlægges ca. 200 p-pladser indenfor delområde A2, som vist på kortbilag 2A+B. På driving range kan anlægges parkeringsareal med ca. 50 pladser mellem banens sydskel og udslagsstederne. 6.2 Der kan udlægges 7 p-pladser ved det eksisterende bygningsanlæg i delområde A Parkeringspladserne skal ved beplantning afskærmes mod de omgivende veje og ejendomme med træer og buske. 11

13 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse må kun finde sted inden for de på kortbilag 2A+B viste delområder A1 og A3, A4, A5 og A Bebyggelsesprocenten for delområde A1 må ikke overstige Bebyggelse inden for delområde A1 må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage og skal placeres i princippet som vist på principskitse i redegørelsen. Ved tilbygning og nybygning skal bebyggelsens karakter af gårdanlæg opretholdes. 7.4 Nye bygninger inden for delområde A1 skal i form og materiale tilpasse sig de eksisterende bygninger. 7.5 Bebyggelsesprocenten for delområde A3 må ikke overstige Bebyggelse inden for delområde A3 må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage. Ved tilbygning og nybygning skal bebyggelsens karakter af gårdanlæg opretholdes. 7.7 Bebyggelse inden for delområde A4 må opføres i 1 etage uden udnyttelig tagetage og med et grundareal på højst 30 m². 7.8 Bebyggelse inden for delområde A5 må opføres med en højde på højst 3 m og med et grundareal på højst 5 m², indpasset i terræn og beplantning m.h.p. minimal synlighed. 7.9 Bebyggelse inden for delområde A6 må opføres som åbne overdækninger og et mindre skur med en højde på højst 3,8 m over et af kommunen godkendt niveauplan. (Karlebo Kommune har i november 2002 meddelt landzonetilladelse til et skur og 5 udslagssteder i en højde af 3,8 m, heraf dog 2 i en højde af 4,0 m.) 7.10 Nye bygninger indenfor delområderne A4, A5 og A6 skal opføres med materialer og farvesætning i dæmpede mørke farver. 12

14 8 Ubebyggede arealer 8.1. Lokalplanens kortbilag 3 er retningsgivende for golfanlæggets indretning. Forud for etablering af anlægget skal byrådet godkende terrænplan, hvoraf fremgår placering af fairways og greens, afstande til skel, terrænreguleringer, beplantninger, udformning af søer mv. Terrænplanen skal sikre, at yngle- og rasteområder for frøer omfattet af EU's habitatdirektiv ikke ødelægges eller forstyrres. Planen skal udarbejdes efter nedenfor angivne bestemmelser. 8.2 Ved anlæg af golfbane skal det sikres, at baneanlægget er uden gene for omgivelserne, herunder naboejendomme. 8.3 Eksisterende beplantning i området skal så vidt muligt bevares. 8.4 Der etableres afskærmende randbeplantning mod skel mod vest og nord-vest. 8.5 Nyplantning skal hovedsagelig bestå af lokale arter af løvfældende træer og buske. 8.6 Skiltning må kun finde sted under hensyntagen til naturbeskyttelseslovens bestemmelser for det åbne land. Belysning af baneanlægget må ikke finde sted. 8.7 Terrænreguleringer over +/- 0,5 m i lokalplanområdet må ikke finde sted uden byrådets særlige tilladelse. Inden for områderne i delområde C vist med særlig signatur på kortbilag 2A+B kan terrænhøjden endvidere ændres med op til 1 m. 8.8 Omkring eksisterende vandhuller friholdes en bræmme på ca m. Indenfor denne bræmme må der ikke etableres golfbaneanlæg af hensyn til udledning af næringssalte til vandhullet, og af hensyn til bestanden af frøer omfattet af EU's habitatdirektiv. 8.9 Der kan anlægges fem nye søer med en placering og udstrækning som vist principielt på kortbilag 3. Søerne kan anvendes til vandindvinding. Søernes brinker skal etableres med fladt skrånende bredder (i forholdet 1:4 eller fladere) og således at de passer naturligt ind i landskabet. Der må ikke etableres volde omkring eller øer i søerne. Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr i søerne og der må ikke opsættes redehuse eller foretages organiseret fodring i eller nær søerne. Der må ikke gødes eller anvendes kemiske bekæmpelsesmidler indenfor en afstand af 10 m fra søerne. Der må ikke plantes 13

15 træer eller buske på det yderste af bredderne. Der må ikke laves broer eller terrasser i eller ved søerne. 9 Servitutbortfald Vedr. matr. nr 7d Vejenbrød by, Karlebo: Den den tinglyste servitut vedr. dokument om afhændelse af brændeudvisning af De kongelige Skove aflyses. Den den tinglyste servitut vedr. forpagtningskontrakt med Bent Petersen ell. Dennes hustru vedr. matr. nr. 8h aflyses. Vedr. matr. nr. 6h Vejenbrød by, Karlebo: Den den tinglyste servitut vedr. dokument om leje af tørvemose aflyses. Vedr. matr. nr. 7a Vejenbrød by, Karlebo: Den tinglyste servitut vedr. dokument om hegn, hegnsmur mv. aflyses. Den den tingluste servitut vedr. dokument om afhændelse af brændeudvisning af Den kongelige Skove aflyses. Den den tinglyste servitut vedr. dokument om leje af tørvemose aflyses. Den den tinglyste servitut vedr. dokument om byggelinier aflyses. Vedr. matr. nr. 14a, 8g, 10c, 7b, 9b og 3b Vejenbrød by, Karlebo: Den den tinglyste servitut vedr. dokument om afhændelse af brændeudvisning af De kongelige Skove aflyses. Den den tinglyste servitut vedr. dokument om afhændelse af brændeudvisning af De kongelige Skove aflyses. 10 Lokalplanens retsvirkninger 10,1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i 10.2 og/eller Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen Videregående afvigelser end omhandlet i 10.2 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

16 10.4 En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke Nærværende lokalplan 76C erstatter de tilladelser efter planlovens 35, der er nødvendige for planens virkeliggørelse. Det drejer sig om tilladelse til ændret anvendelse af landbrugsjord til golfanlæg, terrænregulering jf. 8.7, etablering af søer jf. 8.9 samt opførsel af 5 m² toiletbygning jf Ophævelse af lokalplan Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplan nr. 76C ophæves lokalplan nr. 76A. 12 Tilladelser fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke ske ændringer i eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra følgende myndigheder; - Fødevareministeriet med hensyn til landbrugspligtige arealers overgang til anden anvendelse. - Vejdirektoratet med hensyn til etablering af golfbane inden for de byggeliniepålagte strækninger langs motorvej M14 (Helsingørmotorvejen) - Frederiksborg Amt med hensyn til ændring af diger og med hensyn til ændring af eksisterende sø- og vådområder og anlæg af nye Således endeligt vedtaget i henhold til planlovens 27. Karlebo byråd den 29. oktober 2003 Olav Aaen / Jens Elmelund Borgmester Direktør Dato for ikrafttræden af planens retsvirkninger: 19. november

17 TILLÆG 1 TIL KOMMUNEPLAN I hæftet Kommuneplan i afsnittet jordbrugsområder (J) udgår den del, der er omfattet af nærværende lokalplan 76C af afsnittet J1. Området indgår herefter i afsnittet fritidsområder (F), hvor enkeltområde F10 udvides. Jf. kortskitse. For enkeltområde F10, fritidsområde syd for Vejenbrød landsby, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a) At områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål (golfbane), idet tilhørende P- pladser, klubfaciliteter og bygninger til opbevaring af maskiner og grej placeres i tilknytning til det eksisterende bygningsanlæg på Løvbjerggård. b) At golfbanen anlægges efter en samlet plan. c) At nødvendig beplantning i området tilpasses landskabets karakter. d) At området friholdes for belysningsanlæg. Arealet forbliver i landzone. Således endeligt vedtaget i henhold til planlovens 27. Karlebo byråd den 29. oktober 2003 Olav Aaen / Jens Elmelund Borgmester Direktør 16

18

19

20

21

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Hansted. Golfbane. Gl. Århusvej. Lokalplan 191. Pay and play golfbane ved Hansted

Hansted. Golfbane. Gl. Århusvej. Lokalplan 191. Pay and play golfbane ved Hansted Hansted Golfbane Gl. Århusvej Lokalplan 191 Pay and play golfbane ved Hansted TEKNISK FORVALTNING APRIL 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indhold side 3 Indledning side 4 Baggrund for projektet og lokalplanen

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38 for omddet omkring MagEebyhallen DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for området omkring Maglebyhallen Udarbejdet af Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen, oktober 1993 INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686

STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686 STØVRING KMMUNE HBRVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686 INDHLDSFRTEGNELSE RedeqØrelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Side 2-3 - 4 Lokalplanens bestemmelser: $ 1 - $ 2 -

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

REDEGØRELSE. Baggrunden for lokalplanen

REDEGØRELSE. Baggrunden for lokalplanen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 3 Baggrunden for lokalplanen... 3 Lokalplanområdet... 3 Offentlig høring... 3 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 LOKALPLAN L 5...

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune U Esbjerg 41 Kommune LOKALPLAN NR. 379 For Breinholtgård Golfbane HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål.

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål. Rettelsesblad Lokalplan 055 EU 29.09.2014 Naturbeskyttelse Der er langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning et vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Trafikale forhold Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 37 vedrører et område mellem Herlev Torv og Herlev Ringvej, nord for Herlev Hovedgade. Lokalplanen fastlægger en udvidelse af butiksbebyggelsen

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 /-}-,ini ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 112 for et fritidsområde på Mosegård i Hedeland REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 Lokalplan for et eksisterende erhvervsområde i Grenaa by, Nærværende lokalplan er udarbejdet

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere