RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug"

Transkript

1 RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug

2 R A P P O R T T I L V I B O R G K O M M U N E Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT UDARBEJDET FOR Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej Viborg Sagsbehandler:e Ole Borg Christensen og Nina Høj Christiansen Katborg RAPPORT UDARBEJDET AF WaterFrame Ryesgade 9 DK-8680 Ry Tlf.: Sagsbehandler: Christian Dieperink

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål 4 Metodik 5 Resultater og vurdering 6 Nørreå ved Rindsholm Dambrug 7 Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug 7 Karup Å ved Uhre Dambrug 7 Åresvad Å ved Alskov Dambrug 8 Rabis Bæk ved Høgild Fiskeri 8 Skinderup Møllebæk ved Skinderup Mølle dambrug 8 Løvel Møllebæk ved Løvel Mølle Dambrug 8 Sejbæk ved Sejbæk Dambrug 9 Kettinghøj Bæk 9 Løvel Møllebæk ved Løvel Mølle Dambrug 9 Skravad Møllebæk ved Skravad Mølle Dambrug 9 Hørup Møllebæk ved Hørup Mælle Dambrug 10 Karup Å ved Karup Elværk Dambrug 10 Mønsted Å ved Mønsted Dambrug 10 Mønsted Å ved Bryrup Dambrug 11 Jordbro Å ved Skalmstrup Dambrug 11 Karup Å ved Mølholm Dambrug 12 Samlet vurdering 12 Anvendt litteratur 13 3

4 0 Baggrund og formål Viborg Kommune har tilsyn med vandløbskvaliteten ved dambrug, og gennemfører derfor hvert forår indsamling af smådyrsprøver ovenfor og nedenfor kommunens dambrug. Kommunen har ønsket at få analyseret artssammensætning i prøverne der er indsamlet efter DMU s (2004) tekniske anvisning og Miljøstyrelsens (1998) vejledning om biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. Formålet med denne rapport er at beskrive prøvernes artssammensætning, deres individantal, og efterfølgende vurdere belastningsforholdene på baggrund heraf. 4

5 1 Metodik Denne rapport er baseret på vandløbstilsyn og faunaprøver, indsamlet af Viborg Kommune i april, og analyseret af WaterFrame i juli-august, Faunaprøverne ved dambrugene er beskrevet og analyseret ved hjælp af metoder beskrevet af Miljøstyrelsen (1998). Ud over selve smådyrsprøverne er der foretaget en fysisk beskrivelse af vandløbet henholdsvis ovenfor og nedenfor dambrugene. Denne fysiske beskrivelse udgør sammen med den biologiske analyse af artssammensætningen i prøverne grundlaget for en kortfattet faglig vurdering af stationens tilstand og påvirkning. Alle smådyr der er udsorteret og angivet som tilstedeværende i prøverne, er blevet gemt for senere reference og kvalitetssikring. For dyregrupper med høje individtal er der dog kun gemt et mindre antal. 5

6 2 Nørreå ved Rindsholm Dambrug Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug Karup Å ved Uhre Dambrug Resultater og vurdering Opstrøms: Lokaliteteten er præget af at være et søafløb med kraftigt reguleret forløb, betonsider og en del vandrende sand. Prøven indeholdt mange trådformede alger, og smådyrsfaunaen var domineret af et meget stort antal af Hydropsychidae. Der er med 9 positive og 4 negative diversitetsgrupper et stort potentiale for forbedring i forhold til en DVFI score på kun 4. Det er de mange Asellus aquaticus der trækker prøven ned i DVFI score. Nedstrøms: Vandløbet har her mere fast bund og større fysisk variation med høller og stryg selvom der stadig er tale om et reguleret forløb. Det er stadig Hydropsychidae der dominerer, men antallet af Asellus aquaticus er her væsentlig mindsket. Opstrøms: Bækken, der på denne lokalitet løber gennem en skov, er mæandrerende, men med en del sandvandring, okker og grumset vand på prøvetagningstidspunktet. Prøven indeholdt i alt 10 positive diversitetsgrupper og heriblandt et par taxa som man normalt kun finder i vandløb med gode iltforhold, primært Leuctra sp. og Sericostomatidae. Da der samtidig ikke var nogen negative diversitetsgrupper, bliver DVFI 7 med mindst mulige marginal. Nedstrøms: Ingen nedstrøms prøve Opstrøms: Åen er her naturligt mæandrerende med god fysisk variation i substrat og dybde, men også med en del sandvandring. Prøven indeholdt i alt 30 taxa, med 16 positive og 3 negative diversitetsgrupper. Navnlig blandt slørvinger var der ganske mange arter, hvoraf især Isoptena serricornis og Isoperla grammatica var medvirkende til at prøven fik maksimal DVFI score, på baggrund af 13 diversitetsgrupper. Nedstrøms: Åen har her en ligeledes god fysisk variation, dog med en del sandvandring. I alt blev registreret 25 taxa, altså lidt færre end på den opstrøms 6

7 Åresvad Å ved Alskov Dambrug Rabis Bæk ved Høgild Fiskeri Skinderup Møllebæk ved Skinderup Mølle dambrug Løvel Møllebæk ved Løvel Mølle Dambrug station. Fraværet af et par vårflue-taxa og en enkelt døgnfluegruppe medfører, at stationen kun opnår 9 diversitetsgrupper, hvorfor den kun scorer en DVFI på 6. Opstrøms: Ovenfor dambruget er bækken mæandrerende med god fysisk variation, høller og stryg, sten og grus, men bundforholdene er dog også præget af sandvandring. Den forholdsvis lille prøve (891 dyr) indeholdt kun 15 taxa, men da der var 11 positive og kun 1 negativ diversitetsgruppe, og samtidig både Isoperla grammatica og Sericostomatidae, var det præcis nok til DVFI 7. Nedstrøms: Her har Åresvad Å mere karakter af å, med et reguleret forløb der dog har en pæn fysisk variation med underskårne brinker og høller og stryg. Bunden er præget af en del sandvandring mellem gydegruset. Også har var der tale om en prøve med forholdsvis få individer (814 dyr), men fordelt på 20 taxa, men med 14 positive og ingen negative diversitetsgrupper., hvilket medfører en sikker DVFI 7. Opstrøms: En mæandrerende bæk med stryg og høller, god strøm, underskårne brinker men også en del sandvandring. Der blev fundet 16 taxa, heraf 6 positive og 1 negativ diversitetsgruppe. Den lille faunaprøve (994 dyr) var domineret var Gammarus pulex, Baetidae, Limnephilidae og Simulidae. Nedstrøms: Nedstrøms for dambruget har bækken samme gode fysiske forhold som ovenfor, men sandvandringen er her betydeligt mindre. I alt blev fundet 17 taxa i den betydeligt større faunaprøve (2270 dyr), der i endnu højere grad var domineret af Gammarus pulex og Baetidae. Opstrøms: Ovenfor dambruget er bækken reguleret med jævn strøm, blød sandet-mudret bund. Prøven indeholdt meget få dyr (411 individer), fordelt på 14 taxa. Limnephilidae og Chironomidae dominerede sammen med et stort antal Lymnaea peregra, som man kunne forvente på den mudrede bund. Samtidig var det bemærkelsesværdigt, at der kun var få Gammarus pulex. Med 5 positive og 4 negative diversitetsgrupper kunne DVFI kun blive 4. Nedstrøms: På den nedstrøms station er der også tale om et tidligere reguleret profil, men der er samtidig en del fysisk variation med høller, stryg og underskårne brinker. Dette afspejler sig i substratet, så selv om der er store områder med blød bund, er der også gydegrus og sten. Prøven var ganske stor (1938 individer) og indeholdt i alt 22 taxa, som med 9 positive og 3 negative diversitetsgrupper udløste en DVFI værdi på 5. Opstrøms: ingen prøve. 7

8 Sejbæk ved Sejbæk Dambrug Kettinghøj Bæk Løvel Møllebæk ved Løvel Mølle Dambrug Nedstrøms: Bækken har god strøm, med underskårne brinker og svagt mæandrerende i et tidligere reguleret profil. Bunden er fast, domineret af sand, men også med partier af sten og grus. Prøven var stor (2489 dyr), domineret af Gammarus pulex og Baetidae med 9 positive diversitetsgrupper og 1 negativ, og med indgang i nøglegruppe 1, var der ikke langt til en højere DVFI-værdi end de 5 som denne prøve fik. Opstrøms: Bækken har en fin fysisk variation med god strøm, men der var også en del sandvandring. Vandet var uklart (mælket) på besigtigelsestidspunktet. Faunaen var domineret af Gammarus pulex, Baetidae og Limnephilidae. Med 10 positive og 1 negativ diversitetsgruppe og indgang gennem nøglegruppe 1, var prøven tæt på at rykke højere op end den DVFI-værdi (5) som den fik. Nedstrøms: Bækken er fysisk ganske varieret på den nedenfor dambruget liggende station. Men vandet var svagt uklart (mælket) under besigtigelsen. Faunaen er stadig domineret af Gammarus pulex og Baetidae, men der er også mange Tubificidae og Simulidae, så selv om den opnår samme DVFI (5) som den ovenfor liggende station, er der flere foureningsindikatorer. Det er både Elmis, Rhyacophila og Ancylus (30 individer i alt), som placerer prøven i nøglegruppe 2, og med samlet netto 6 diversitetsgrupper er prøven solidt placeret i DVFI 5. Opstrøms: Ingen prøve. Nedstrøms: Bækken er ganske lille, og med ringe strømhastinghed på lokaliteteten. Bunden er dækket af vandrende sand, samt og blade fra omkringstående løvtræer og buske, som også giver vandløbet en smule fysisk variation ved deres udhæng og rødder. Leuctra sp. (7 individer) og Sericostomatidae (32 individer) giver indgang via nøglegruppe 1, men blandt de 9 diversitetsgrupper (netto), er der to med kun ét individ. Prøven ligger dog rimeligt sikkert i bedømmelsen DVFI 6. Opstrøms: Stationen er placeret ca 100 m fra kilderne, og den har en god strøm med fast bund domineret af gydegrus, fint grus, sand og enkelte sten. Prøven var forholdsvis lille (1018 dyr), og domineret af Gammarus pulex og af Simulidae. De rentvandkrævende Sericostomatidae, som blev fundet i 5 eksemplarer, er årsagen til at DVFI-placeringen er sket via nøglegruppe 1, og indplaceringen er således rimelig sikker, med 7 diversitetsgrupper (netto). Nedstrøms: Ingen prøve Skravad Møllebæk ved Skravad Mølle Dambrug Opstrøms: Bækken har på stationen tidligere varet reguleret, men der findes underskårne brinker i det svagt mæandrerende forløb. Strømmen er jævn, og 8

9 Hørup Møllebæk ved Hørup Mælle Dambrug Karup Å ved Karup Elværk Dambrug Mønsted Å ved Mønsted Dambrug bunden består af sand, mudder og lidt grus. Prøven, der var ganske stor (2556 dyr), fordelte sig på 16 taxa. Især var der mange Gammarus pulex, Baetidae, og Nemoura. Der blev fundet én enkelt Sericostomatidae, men på grund af en del Asellus aquaticus, samt kun 5 diversitetsgrupper (netto), må man gå ind via nøglegruppe 3, således at DVFI kun bliver 5. Prøvens indplacering er sikker. Nedstrøms: Nedstrøms for dambruget har bækken en fin fysisk variation med god strøm og en bund der er domineret af grus, sten og sand. Prøven domineres af Baetidae (740 stk) og bedømmes som en DVFI 5, på baggrund af 8 diversitetsgrupper (netto) og indgang via nøglegruppe 1 efter fund af Sericostomatidae (11 stk). Prøvens indplacering i DVFI er således sikker. Opstrøms: Møllebækken er på stationen afløb fra en sø, og samtidig stuvningspåvirket (starten på fødekanal til dambruget). Strømmen er jævn, og bunden består især af sand og mudder. Prøven indeholdt få dyr (152 individer), der fordelte sig på 13 taxa. Bedømmelsen baserede sig på fundet af 4 Goeridae, og skete via nøglegruppe 2. Blot én yderligere positiv diversitetsgruppe ville kunne give en højere DVFI værdi, så bedømmelsen som DVFI 4 er forholdsvis usikker. Nedstrøms: Nedstrøms dambruget er bækken mæandrerende med rimelig fysisk variation. Bunden er fast, domineret af sand og sten, med pletter af grus ind imellem. Prøven, der var meget individrig (6403 dyr) og fordelt på 20 taxa, var domineret af Baetidae, Oligochaeta, og Tanytarsini. På grund af to Sericostomatidae var der indgang via nøglegruppe 1, men med kun 3 diversitetsgrupper (netto) resulterede det kun i DVFI 4. Opstrøms: Karup Å er her mæandrerende med god fysisk variationog frisk strøm. Prøven indehold 25 taxa, heriblandt flere sjældne og specialiserede arter. Denne station har ikke før resulteret i fund af Isoptena serricornis. Antaltsmæssigt dominerede Baetidae og Gammarus pulex. Et lille antal af Isoptena serricornis, Isoperla grammatica og Sericostoma personatum sikrede indgang i DVFI-indekset via nøglegruppe 1, som med 12 diversitetsgrupper (netto) gav DVFI-værdien 7. Dette tal er dog på grund af det lave antal af de mest kritiske dyr, ikke helt sikkert. Nedstrøms: Også nedenfor dambrug har åen en fin fysisk variation, med varierende, faste bundsubstrater. Strømmen er frisk, men en del sandvandring blev dog iagttaget. Prøven indeholdt her endnu flere taxa end ovenfor, og da der også her blev fundet Isoptena serricornis, Isoperla grammatica, Capnia bifrions, Leuctra sp. og Sericostoma personatum, var det en sikker bedømmelse som DVFI 7. Opstrøms: Åen er her med rimelig fysisk variation og god strøm, fast bund med grus og sten, men også med lidt sandvandring, som muligvis kan skyldes den hårdhændede vedligeholdelse, hvor grøden var skåret helt i bund. Fanuanen var meget divers, og der blev fundet 27 taxa, med antalsmæssig dominans af 9

10 Mønsted Å ved Bryrup Dambrug Jordbro Å ved Skalmstrup Dambrug Gammarus, Baetis og Nemoura. DVFI-værdien 5 blev fundet via indgang gennem nøglegruppe 2, hvorfra der var flere taxa og talrige individer. Værdien 5 må derfor betegnes som sikker. Omløb: Her er der skabt et overbredt reguleret forløb med høller og stryg, og en bund der domineres af grus, sand og sten. Faunaen er domineret af Gammarus pulex og Simulidae indet., og har med 24 taxa en pæn diversitet, der resulterer i netto 8 diversitetsgrupper. Nedstrøms: Her har åen ligeledes en god fysisk variation, mæandrerende forløb, underskårne brinker, god strøm, og en fast, rimeligt varieret bund, som dog er domineret af sand og mudder og præget af sandvandring. Artsdiversiteten er ganske høj, idet der blev fundet i alt 29 taxa, heriblandt ét individ af Leuctra sp. og ét af Sericostomatidae indet som, hvis der var fundet et andet individ, ville have bragt prøven to klasser højere op i faunaklasse, end den DVFI på 4 som den fik. Prøvens bedømmelse må derfor betegnes som usikker, baseret på fraværet af ét individ. Imidlertid er de mange Asellus aquaticus tegn på et højt indhold af hurtigt omsætteligt organisk stof. Opstrøms: Her løber åen med jævn strøm, og er naturligt mæandrerende med en del høller og stryg. På grund af den jævne strøm dominerer sand og mudder i bundsubstratet. Faunaen var med 33 taxa ganske artsrig, domineret antalsmæssigt af Gammarus pulex, Baetidae indet., Chironomidae og Limnephilidae indet. På grund af en del Asellus aquaticus ender bedømmelsen i en DVFI 4. Nedstrøms: Åen er ligeledes her mæandrerende, med god strøm og en mere varieret bund bestående af gydegrus, sten, sand og mudder. Faunaen er domineret af Baetidae indet, Gammarus pulex og Simulidae indet., og indeholder mange taxa i nøglegruppe 2. Prøven indehold imidlertid også Asellus aquaticus (3 eks.), og var således ikke langt fra at havne i en lavere klasse end den DVFI 5 der blev resultatet af bedømmelsen. Opstrøms: Opstrøms for dambruget var åen reguleret med en del underskårne brinker, men ingen større dybdevariation. Strømmen var god men bunden var meget sandet og der var udbredt sandvandring. På besigtigelsestidspunktet var der ingen vegetation i vandløbet, der samtidig var meget ringe vandførende. Faunaprøven var meget lille, og bestod kun af 13 taxa, med netto tre diversitetsgrupper. Faunaen var domineret af Gammarus pulex og Limnephilidae indet., uden nogen særlige intolerante grupper udover enkelte eksemplarer af Ephemeridae, og blev derfor bedømt som DVFI 4. Der er tidligere år fundet en del intolerante nøglegruppe 1-taxa på stationen (f.eks. Isoperla og Isoptena), men disse var altså nu fraværende. Ét enkelt dyr ville ellers have kunnet få prøven op i en højere DVFI-klasse, hvorfor prøvens resultat må vurderes som noget usikkert. Nedstrøms: Nedstrøms for dambruget er vandløbet lidt bredere, men deler i øvrigt fysiske karakteristika med den opstrøms station. Faunaprøven var meget 10

11 lille (192 dyr) og domineret af Limnephilidae og Gammarus pulex. Fraværet af nøglegruppe-1 dyr der tidligere er fundet på lokaliteten (udover Ephemera, se ovenfor) indikerer sammen med det lave antal dyr i prøven, at DVFIbedømmelsen er noget usikker. Karup Å ved Mølholm Dambrug Samlet vurdering Opstrøms: Ingen prøve Nedstrøms: Vandløbet er her naturligt mæandrende, god strøm og varieret bundsubstrat, der dog også er overlejret af en del vandrende sand. Faunaen var divers, i alt 27 taxa, der fordelte sig på en del nøglegruppe 1-taxa: Isoptena serricornis, Isoperla sp., Isogenus nubecula og Sericostoma personatum. DVFI værdien blev sikkert placeret med værdien 7, da der netto var 10 positive diversitetsgrupper. NB: prøven ikke indtastet i WinBio. Af de 30 stationer der blev undersøgt, var de 13 parrede således, at der var én opstrøms og én nedstrøms for dambrug. Blandt disse 13 dambrug var der 8, hvor op- og nedstrøms prøve gav samme resultat, 3 hvor den nedstrøms prøve var bedst, og 2 hvor den opstrøms prøve var bedst (se figur 1). Figur 1. Sammenligning af DVFI-værdier op- og nedstrøms for 13 dambrug i Viborg kommune, Som helhed vurderes, at dambrugenes påvirkning af vandløbene med hensyn til DVFI-grad, er begrænset. 11

12 Af de 26 parrede prøver, havde18 DVFI 5, og 8 havde DVFI < 5. Hvis man sammenligner de alle de parvise prøver med tilsvarende undersøgelser, gennemført igennem de seneste 10 år (ialt 299 prøver), og beregner et årligt gennemsnit for alle nedstrøms- og opstrømsliggende stationer, fås en figur som vist nedenfor. Det fremgår, at der er en tendens til, at de nedstrøms prøver har været højst, at DVFI værdierne er steget i gennem perioden, og at forskellen mellem op- og nedstrøms prøver er reduceret. Figur 2. Gennemsnit af årlige DVFI prøver for perioden fra 26 stationer beliggende op- og nedstrøms 13 dambrug i Viborg Kommune (n=299). Regression ved hjælp af andengrads-polynomier. 12

13 3 Anvendt litteratur DMU Økologisk overvågning i vandløb og på vandløbsnære arealer under NOVANA DMU s tekniske anvisning nr. 21: reviderede version 2004: Miljøstyrelsen Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5. Dall, P.C. og Lindegaard C En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og vandløb. 5. udgave 13

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET Korskær Bæk - august 2012 - 2 - R A P P O R T T I L V E J D I R E K T O R A T E T Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT UDARBEJDET FOR Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Projekt &

Læs mere

ANVENDELSE AF EN FELTBASERET METODE TIL BEDØMMELSE AF BIOLOGISK VANDLØBS- KVALITET I DANSKE VANDLØB

ANVENDELSE AF EN FELTBASERET METODE TIL BEDØMMELSE AF BIOLOGISK VANDLØBS- KVALITET I DANSKE VANDLØB ANVENDELSE AF EN FELTBASERET METODE TIL BEDØMMELSE AF BIOLOGISK VANDLØBS- KVALITET I DANSKE VANDLØB Faglig rapport fra DMU nr. 731 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] ANVENDELSE

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Allerød Kommune DVFI-bestemmelser og vurdering af fysiske forhold i udvalgte kommunale vandløb. Rekvirent. Rådgiver

Allerød Kommune DVFI-bestemmelser og vurdering af fysiske forhold i udvalgte kommunale vandløb. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Allerød Kommune Ole D. Sørensen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Telefon 48 10 01 00 Lynge Å Lynge Å Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail fnm@orbicon.dk Kollerød

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Økologisk tilstand i blødbundsvandløb ER DER ET NYT MAKROINVERTEBRAT INDEKS PÅ VEJ?

Økologisk tilstand i blødbundsvandløb ER DER ET NYT MAKROINVERTEBRAT INDEKS PÅ VEJ? Økologisk tilstand i blødbundsvandløb ER DER ET NYT MAKROINVERTEBRAT INDEKS PÅ VEJ? Peter Wiberg-Larsen FINDES BLØDBUNDSVANDLØB? Og hvordan ser de ud den nationale vandløbstype 4? BEK nr. 1433 af 06/12/2009

Læs mere

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring REF 21.0036.05 Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring Sweco Indhold 1 Baggrund 1 2 Metode 1 3 Status 2 3.1 Vandløbenes biologi 3 3.1.1 Station 3020441025 3 3.1.2 Station 3020441020 4 3.1.3 Station

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02. Version: 3 Forfattere:

Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02. Version: 3 Forfattere: Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02 Version: 3 Forfattere: Gyldig fra: 1.7.2014 Peter Wiberg-Larsen Sider: 17 FDC for Ferskvand, Bioscience, AU

Læs mere

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing 24. JULI 2015 REMME A REGULERING A VANDLØB TINGSTED Å, VANDLØB 88, ST. 13315-14064 & ST. 14960-15226 ormål Reguleringsprojektet har til formål at bringe Tingsted

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune Amtsgården Skørping Kommune Skørpingvej 7 9575 Terndrup Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 1.

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk Skanderborg Kommune Nur & Miljø Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Nur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Do: 23/11 2015 Sagsnr.: 14/68119 inspirion se 08/55280

Læs mere

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing Falster 18-06-2015 TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Der er udarbejdet projekt for restaurering af Fribrødre

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Fysisk kvalitet i vandløb

Fysisk kvalitet i vandløb Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Faglig rapport fra DMU nr. 590, 2006 Fysisk kvalitet i vandløb Test af to danske indices og udvikling af et nationalt indeks til brug ved overvågning i vandløb

Læs mere

Undersøgelse af ørredens forhold i Elverdamsåen. - Investigation of the trout condition in Elverdamsåen

Undersøgelse af ørredens forhold i Elverdamsåen. - Investigation of the trout condition in Elverdamsåen - Investigation of the trout condition in Elverdamsåen Lavet af: Anette Marie Johansen, Kirstine Bruun-Schmidt & Patricia Volmer Vejleder: Eva Bøgh 4. semester på Naturvidenskabelig basis Hus: 13,1 Gruppe

Læs mere

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen.

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg roc@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering

Læs mere

Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord

Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord 5 Kapitel Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord Som en del af forundersøgelserne redegøres i dette kapitel for de biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord, primært på baggrund af litteratur.

Læs mere

Lemvig Kommune. Forundersøgelse

Lemvig Kommune. Forundersøgelse Forundersøgelse Lemvig Kommune Vandløbsrestaurering i Kjelder Grøft og Glarbjerg Bæk i Fåremølle Å-systemet. Udført med tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen J.nr.: 32317-F-13-00260 Januar 2014 Forundersøgelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Skov- og Naturstyrelsens projekter særligt i Villestrup Fokus på retablering af de oprindelige passage-, bund- og faldforhold samt naturlig ådalstopografi

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å

Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å - et grønt samarbejde mellem Slagelse Kommune og de lokale sportsfiskerforeninger

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Smådyr i ferskvand i Jensen og Sørensens Plantage

Smådyr i ferskvand i Jensen og Sørensens Plantage Smådyr i ferskvand i Jensen og Sørensens Plantage Smådyr i ferskvand i Jensen og Sørensens Plantage Indledning Ved at undersøge smådyrssammensætningen i søer kan man få en fornemmelse for den biologiske

Læs mere

Usserød Å projektet 1995-2002

Usserød Å projektet 1995-2002 Usserød Å projektet 1995-2002 I perioden 1995-2002 har Frederiksborg Amt og Hørsholm, Birkerød og Karlebo kommuner gennemført en række tiltag i Usserød Å for at forbedre åens tilstand. Opgaven er blevet

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Konvertering af DVFI faunaklasser til EQR-værdier (Økologisk Kvalitets Ratio)

Konvertering af DVFI faunaklasser til EQR-værdier (Økologisk Kvalitets Ratio) Konvertering af faunaklasser til -værdier (Økologisk Kvalitets Ratio) -værdier anvendes i Vandrammedirektivet til at beskrive den økologiske tilstand. Her præsenteres en metode til at beregne værdier ud

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

TEKNISK RAPPORT ÅRHUS AMT

TEKNISK RAPPORT ÅRHUS AMT TEKNISK RAPPORT DECEMBER 1999 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ REGISTERBLAD Udgiver: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret, Lyseng Allé 1, DK-8270 Højbjerg. Udgivelsesår: 1999. Titel: Miljøtilstanden i Århus Å med

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

BIOLOGISKE EFFEKTER AF VANDINDVINDING PÅ VANDLØB

BIOLOGISKE EFFEKTER AF VANDINDVINDING PÅ VANDLØB AARHUS UNIVERSITET BIOLOGISKE EFFEKTER AF VANDINDVINDING PÅ VANDLØB Peter Wiberg-Larsen, Daniel Graeber m.fl. 5. NOVEMBER 2015 FOKUS PÅ INDVINDING AF GRUNDVAND VANDFØRING OG LEVESTEDER Vegetation Vandføring

Læs mere

Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING

Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING Bilag 8.14 Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING Virkemidler til konfliktfri vandløbsforvaltning

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsen Vejledning om grødeskæring i vandløb. Rekvirent. Rådgiver

By- og Landskabsstyrelsen Vejledning om grødeskæring i vandløb. Rekvirent. Rådgiver Vejledning Grødeskæring i vandløb - juli 2008 4 GRUNDVANDSKORTLÆGNING - KORTLÆGNINGSGRUNDLAG FOR KOMMUNAL INDSATSPLAN Rekvirent Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon 72 54 47 00 E-mail blst@blst.dk Rådgiver

Læs mere

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri passage i Hasager Bæk"

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt Fri passage i Hasager Bæk Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

ØKOLOGISKE EFFEKTER AF PESTICIDER I VANDLØB

ØKOLOGISKE EFFEKTER AF PESTICIDER I VANDLØB ØKOLOGISKE EFFEKTER AF PESTICIDER I VANDLØB Jes Jessen Rasmussen jr@bios.au.dk RASMUSSEN, JESRASMUSSEN, JESSEN JES JESSEN INDHOLD Vandløb som case pesticidforekomst Vandløb kort baggrund Pesticidgrupper

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk AAL 673 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i den øverste del af Glimsholt Å ved åbningen af rørlægningen med reference AAL-673 på 197 meter.

Læs mere

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk 1 af 5 09-11-2015 09:52 FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig,

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Stenrev som marint virkemiddel

Stenrev som marint virkemiddel Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 177 Offentligt Stenrev som marint virkemiddel Anders Chr. Erichsen Senior Rådgiver, Afdelingen for Miljø og Økologi, DHI Danmark Henrik Fossing (Aarhus

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Center Natur og Miljø Leif Madsen Vælderskoven 10 Gravlev 9520 Skørping Sendt via mail: inge@skillingbro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-3-15

Læs mere

Smådyrfaunaens passage ved dambrugsspærringer

Smådyrfaunaens passage ved dambrugsspærringer Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Faglig rapport fra DMU nr. 593, 2006 Smådyrfaunaens passage ved dambrugsspærringer [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Faglig rapport fra

Læs mere

- vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de

- vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de Danske vandløb - vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de grundlæggende mekanismer Torben Larsen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet TL@civil.aau.dk Foredrag for LandboNord, Brønderslev

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center

Læs mere

SKOVUDVIKLING VED Å BO. -Fra bar mark til naturskov

SKOVUDVIKLING VED Å BO. -Fra bar mark til naturskov SKOVUDVIKLING VED Å BO -Fra bar mark til naturskov Mødenotat Møde med Socialdemokraterne vedr. Åbo Skov Til mødet deltog: Steen B. Andersen, byrådsmedlem (S), medlem af miljøudvalget (sba@byr.aarhus.dk

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon

Rekvirent. Rådgiver. Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Rekvirent Morsø Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Landbrug Jernbanegade 7 7900 Nykøbing Mors Jens Ejner Jørgensen Telefon 99 70 70 68 E-mail: jjo@morsoe.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260

Læs mere

NOTAT TIL ÅRHUS AMT. Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006

NOTAT TIL ÅRHUS AMT. Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006 NOTAT TIL ÅRHUS AMT Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 26 Å R H U S A M T Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 26 UDARBEJDET FOR Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Alle 1 Tlf. 89 44 66 66 Rekvirent:

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø

Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø LÆRERINFO: Relaterede fag: Biologi, Fysik/kemi Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforbrug: 8-10 lektioner, en lektion inden, en dag i felten (8-14),

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07.

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. NOTAT Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. Af Pia Færch, Chefkonsulent, Kontoret for Teknik og Miljø KL. Data i naturdatabasen Når kommunerne efter 1. januar 2007 får

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Notat. Beregning af reduktionsmål for Limfjorden. Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6. Indledning

Notat. Beregning af reduktionsmål for Limfjorden. Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6. Indledning Notat Beregning af reduktionsmål for Limfjorden Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Ansvarlig Flemming Gertz Oprettet 02-11-2007 Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6 Indledning

Læs mere

2. Skovens sundhedstilstand

2. Skovens sundhedstilstand 2. Skovens sundhedstilstand 56 - Sundhed 2. Indledning Naturgivne og menneskeskabte påvirkninger Data om bladog nåletab De danske skoves sundhedstilstand påvirkes af en række naturgivne såvel som menneskeskabte

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede.

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede. Supplerende forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede. Af Hans Jørgen Degn Udarbejdet for Randbøl Statsskovdistrikt, 2006. 1 Indledning. Den voksende dominans af blåtop er et alvorligt problem på

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

REFUGIA. Økologisk jordbrug og biodiversitet - effekten af økologisk jordbrug på naturen

REFUGIA. Økologisk jordbrug og biodiversitet - effekten af økologisk jordbrug på naturen REFUGIA Økologisk jordbrug og biodiversitet - effekten af økologisk jordbrug på naturen Liselotte W. Andersen, Chiara Marchi, Chris Topping, Beate Strandberg, Marianne Bruus og Christian Damgaard, Danmarks

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) i Nørre Møllebæk og Spang Å ved Rakkeby Dambrug. Rekvirent. Rådgiver

Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) i Nørre Møllebæk og Spang Å ved Rakkeby Dambrug. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Morsø Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Landbrug Jernbanegade 7 7900 Nykøbing Mors Jens Ejner Jørgensen Telefon 99 70 70 68 E-mail: jjo@morsoe.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) i Lødderup Bæk ved Markmølle Dambrug i 2016

Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) i Lødderup Bæk ved Markmølle Dambrug i 2016 Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) i Lødderup Bæk ved Markmølle Orbicon, april 2016 Rekvirent Morsø Kommune Natur og Miljø Team Natur og Landbrug Jernbanegade 7 7900 Nykøbing Mors Jens Ejner Jørgensen Telefon

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere