FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes julefrokost i forlængelse af mødet Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland Direktør Carsten Hyldborg Jensen Økonomichef Benny H. Hansen Kundechef Helle Nielsen Sekretariatsleder Ingrid Dissing Planchef Søren Junker Drift- & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen Kommunikationschef Martin Bødker Krogh Ledelseskonsulent Lars Tidemann Side 1 af 13

2 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 DAGSORDEN Sager til beslutning: Høring vedr. Trafikplan for den statslige jernbane Rejseregler for buskørsel Rejseregler for telekørsel Takstsamarbejde mellem FynBus og DSB Ansøgning om tilskud til uddannelsesrute Forenkling af billettering Fynsprojektet... 9 Sager til drøftelse: Forespørgsel om regional rute på Ærø Sager til orientering: Kvartalsregnskab 3. kvt Bortvisning af elever fra bussen Meddelelser Eventuelt Side 2 af 13

3 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 Sager til beslutning: 1. Høring vedr. Trafikplan for den statslige jernbane Sagsfremstilling: Trafikstyrelsen har 10. oktober 2012 fremsendt Trafikplan for den statslige jernbane til høring med frist den 2. december Trafikplanen beskriver status for de statslige jernbaner og scenarier for udvikling af jernbanerne i perioden frem mod 2027, herunder også jernbanen på Vestfyn og i Østjylland. Der er fremsendt høringssvar fra FynBus med forbehold for bestyrelsens godkendelse, hvori der blandt andet lægges vægt på: - At en trafikplan bør sikre tilstrækkelig kapacitet til både regional-, landsdels- og godstrafik på Vestfyn; - At den regionale togtrafik på Fyn tænkes ind i et samlet trafiksystem, der understøtter væksten i regionen (herunder blandt andet stationen i Erritsø); - At den kommende letbane i Odense tænkes ind i trafikplanen, således at letbanen bliver en del af den regionale togtrafik på Fyn, herunder letbanen forlænget til kystbyerne; - At timemodellen og knudepunktstankegangen giver mulighed for bedre køreplanlægning; - At der indgår overvejelser om infrastrukturudvikling. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tilslutter sig det fremsendte høringssvar. Vedtagelse: Bilag: Bilag 1.1 Høringssvar til Trafikstyrelsen af 29. november Rejseregler for buskørsel Sagsfremstilling: Denne revision af FynBus rejseregler for buskørsel af december 2012 benyttes som anledning til at gøre rejsereglerne elektroniske, således at rejsereglerne kun foreligger på Fyn- Bus internet, dog i en pdf-version således at de let kan printes. Samtidig er der foretaget en opdeling mellem rejseregler, produktbeskrivelser og vejledninger. Dette betyder, at alle beskrivelser af FynBus rejsehjemmel produkter samt eventuelle vejledninger i, hvordan man bestiller og håndterer betaling mv. er taget ud af rejsereglerne. Disse beskrivelser mv. ligger nu kun på FynBus hjemmeside for kort og billetter. Side 3 af 13

4 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 Rejsereglerne fremstår dermed udelukkende som regler, der gælder for rejser med FynBus busser. Fordelene ved at have rejsereglerne elektronisk er blandt andet, at der kan lægges link til andre sider på FynBus hjemmeside og eksterne hjemmesider, således at kunden hurtigt kan springe mellem ønskede informationer. Ligeledes kan rejsereglerne hurtigt opdateres ved behov, uden at det medfører en fordyrende optrykning af reglerne på papir. Revisionen har i vid udstrækning karakter af en sproglig tilretning for at få et bedre og mere kundevendt sprog. Desuden er reglerne nu opstillet i alfabetisk rækkefølge. Ud over dette er der dog også foretaget en række tilretninger og præciseringer. De vigtigste er følgende: Kundens ansvar for at have korrekt billet/kort er præciseret. Der er etableret et Ledsagekort Danmark, et landsdækkende kort til blinde/handicappede, der har behov for ledsager under rejsen, og reglerne for ledsagere er præciseret i overensstemmelse hermed. Der er indføjet et afsnit vedrørende defekte kort. Regler for erstatning er ændret til en regel gældende generelt for den rejsende og medbragte genstande. Cykler mv. er ikke nævnt specifikt. Afsnit om identifikation og vellignende billede er indføjet med henblik på klar beskrivelse af krav til identifikation af påstigeren ved benyttelse af personlige kort med billede samt dokumentation ved anvendelse af upersonlige kort. Ligeledes er indføjet et afsnit om legitimation jf. lov om trafikselskaber. Afsnit om misbrug af kort og billetter er uddybet og udvidet med beskrivelse af mulighed for inddragelse af buskort. Regler vedrørende mistede og bortkomne kort/billetter er indføjet. Regler vedrørende cykler, barnevogne, klapvogne, kørestole, gangstativer mv. er beskrevet samlet under overskriften Rejsegods. Beskrivelse af rejsens pris og zoner er forenklet. Nyt afsnit vedrørende Storkunde-KVIKkort er indføjet med henblik på regler for anvendelse. Oversigt over billet- og kortsalgssteder udgår af rejsereglerne og findes herefter på hjemmesiden som selvstændig information. Ikrafttræden for de reviderede rejseregler er den 1. januar Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Godkender reviderede rejseregler for buskørsel med ikrafttræden 1. januar Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1 FynBus Rejseregler for buskørsel, 1. januar Side 4 af 13

5 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december Rejseregler for telekørsel Sagsfremstilling: Omfanget af telekørsel og tilgangen af andre typer kørsel med telekørsel medfører et behov for at beskrive rejseregler for telekørsel. Rejseregler for telekørsel afviger fra rejseregler for buskørsel, da der er forskel i anvendelsen af rejsehjemler, billettering, materiel osv. Administrationen fremlægger hermed forslag til FynBus første rejseregler for telekørsel for bestyrelsen til beslutning med henblik på ikrafttræden den 1. januar Det bemærkes, at rejseregler for telekørsel ikke er en kopi af rejseregler for buskørsel, om end nogle af elementerne er ens. Der er lagt vægt på, at reglerne skal fungere i en anden sammenhæng, herunder især, at der ofte er tale om et almindeligt køretøj uden særlige faciliteter for passagerer, ligesom de ikke er udstyret med billetteringsmateriel. Dette har betydning for blandt andet mulighederne for billettering og kapacitet til baggage og rejsegods. Idet der er tale om ny tekst vedrørende telekørslen, vil der jf. sag vedrørende rejseregler for buskørsel ikke blive redegjort for ændringer. De samlede rejseregler for telekørsel er vedlagt. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Godkender udkast til FynBus rejseregler for telekørsel. Vedtagelse: Bilag: Bilag 3.1 FynBus Rejseregler for telekørsel, 1. januar Takstsamarbejde mellem FynBus og DSB Sagsfremstilling: DSB og FynBus har drøftet mulighederne for at udvide takstsamarbejdet. DSB og FynBus anvender i dag forskellige billetteringssystemer, og der har derfor nu været begrænset mulighed for at samarbejde om taksterne. DSB har indført Rejsekortet på stationerne på Fyn i sommeren 2012, og FynBus skal indføre et nyt elektronisk billetteringssystem i 2016 som erstatning for det nuværende, der til den tid vil være afskrevet. Målet er, at der i januar 2016 er fælles prissætning på de primære rejsehjemler. Med indførelsen af Rejsekortet hos DSB vil der nu være tre dominerende elektroniske kortprodukter på Fyn: Rejsekortet (DSB), KVIKkortet og periodekortet (FynBus). Side 5 af 13

6 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 I Lov om Trafikselskaber fastlægges det, at DSB tager initiativ til at fastlægge taksterne på tværs af takstområder, og trafikselskabet (FynBus) tager initiativ til at fastlægge taksterne på rejser inden for et takstområde. På den baggrund blev det i 2010 aftalt at inddele Fyn i tre takstområder, således at DSB selv fastlægger prispolitikken på de længere rejser, mens FynBus fastlægger prispolitikken på de kortere rejser. I mellemtiden er der ved Folketingsbeslutning indført to væsentlige ændringer. Hypercard og Off Peak rabat. I begge tilfælde medfører inddelingen af Fyn i takstområder uhensigtsmæssige begrænsninger for kunderne. DSB og FynBus har foretaget en vurdering af de gældende takster for Rejsekort på Fyn, samt KVIKkort og Periodekort. Afstanden mellem prisniveauerne er begrænset, og på den baggrund foreslås det, at der indgås en aftale om at harmonisere taksterne i forbindelse med de næste tre takstændringer i januar måned 2014, 2015 og Det foreslås i forbindelse med takstændringen i januar 2014, at: FynBus tager initiativ til at fastlægge taksterne for de korte rejser (1-3 zoner) prisen for rejser i 4 zoner fastlægges i fællesskab DSB tager initiativ til at fastlægge taksterne på de længere rejser (5 zoner og derover) Hvis FynBus indtræder i Rejsekortet, vil der således være fuld takstharmonisering, og DSB risikerer ikke, at FynBus fastlægger takster, som i værste fald vil kunne påvirker DSB s provenu. Begge parter har som mål at opnå, at taksterne fastlægges i fællesskab, og at prispolitikken forberedes i så god tid, at der er mulighed for en reel dialog og afstemning af ønsker og forventninger mellem DSB s ledelse og FynBus bestyrelse. Den landsdækkende enkeltbillet Oprindeligt blev det i Bus og Tog samarbejdet aftalt, at der skulle være én takstrække for den landsdækkende enkeltbillet. Takstrækken tog udgangspunkt i prisniveauet på Sjælland. FynBus fastlagde taksterne i 2011 med henblik på en harmonisering med den kommende landsdækkende takstrække, men senere besluttede de jyske trafikselskaber at fastholde et noget lavere prisniveau. For at DSB ikke skulle komme i vanskeligheder med forskellige priser på rejser hen over Lillebælt, afhængig af rejseretning, accepterede FynBus, at landet kunne inddeles i to takstområder ved Storebælt. Det indebærer, at der på Fyn vil være to takster for kontantbilletter, indtil de jyske og de fynske takster er harmoniserede. FynBus undlader i januar 2013 at hæve taksterne for kontantbilletter på rejser på 3 zoner og derover. Harmoniseringen vil således på de længere rejser formentlig kunne være en realitet i januar På de kortere rejser vil harmoniseringen kunne ske i sammenhæng med, at antallet af kontantrejser på 2 zoner reduceres på Fyn, således at de provenumæssige konsekvenser af at begrænse prisstigningen på 2-zoners kontantbilletter vil være begrænset. Forudsat at de jyske selskaber gradvist hæver prisen på 2-zoners rejser, vil en harmonisering være mulig. I Side 6 af 13

7 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december rejste 25 % af passagerne på Fyn kontant, i 2012 er antallet reduceret til 13 % som konsekvens af overgang til KVIKkortet. DSB og FynBus vil fuldt ud gensidigt acceptere kontantbilletprodukter (billetter udstedt i billetmaskine, SMS-billetter, SmartPhone-billetter og Print-Selv-billetter). Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at Der indledes et samarbejde med DSB om gradvis takstharmonisering frem mod DSB-enkeltbilletter fra og med indførelsen af den landsdækkende enkeltbillet kan benyttes som rejsehjemmel hos FynBus, uanset om der måtte være prisforskelle. Vedtagelse: 5. Ansøgning om tilskud til uddannelsesrute Sagsfremstilling: På baggrund af en henvendelse fra Assens Kommune og Syddansk Erhvervsskole i Odense (SDE) har FynBus administration udarbejdet et oplæg til etablering af en direkte rute mellem Assens og Syddansk erhvervsskole. Oplægget skal godkendes af Region Syddanmark, der finansierer de regionale ruter inden for rammerne af de regionale principper. Baggrunden for henvendelsen er et ønske om at forkorte rejsetiden mellem Assensområdet og erhvervsuddannelserne i Odense med henblik på at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse. FynBus har drøftet behov og muligheder med SDE, Assens Kommune og Region Syddanmark. Ruteføring, køreplan og økonomi fremgår af vedlagte projektbeskrivelse. Under forudsætning af, at Region Syddanmark tilslutter sig oplægget, fremsender FynBus en ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til 50 % af udgiften på vegne af FynBus, Region Syddanmark, Assens Kommune og Syddansk Erhvervsskole. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at FynBus fremsender ansøgning om tilskud til etablering af rute mellem Assens og SDE under forudsætning af, at Region Syddanmark ønsker en sådan rute etableret. Vedtagelse: Bilag: Bilag 5.1: Projektbeskrivelse. Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder. Side 7 af 13

8 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december Forenkling af billettering Sagsfremstilling: FynBus har løbende dialog med chaufførerne om mulighederne for at forenkle billetteringen i busserne. På baggrund heraf har FynBus forslag til forenkling af følgende typer billettering: - Tilkøb - Nødbillettering Forenkling af tilkøb Tilkøb til FynBus elektroniske kortprodukter sker i dag forskelligt for hhv. turkort, KVIKkort og periodekort. Tilkøb til turkort og KVIKkort sker i dag på samme tekniske måde i bussen med kode 4 (voksen) og 5 (barn). Tilkøb til periodekort sker i dag på samme måde som tilkøb til DSB produkter på nogle andre billetkoder. Den foreslåede ændring består i, at tilkøb til periodekort ændres til at foregå på samme måde som med turkort og KVIKkort. På den måde håndteres alle FynBus elektroniske produkter ens i bussen. Den yderst marginale ulempe er, at der fremover alene kan laves tilkøb i forbindelse med start- og slutzone på periodekortet. I dag er der også mulighed for at gøre tilkøb til og fra andre udvalgte zoner på periodekortet, de såkaldte viazoner, men det sker yderst sjældent. Samlet set har ændringen marginal betydning for kunderne, men vil blive positivt modtaget af chaufførerne. Der har også fra chaufførside været forslag om at afskaffe tilkøb til DSB produkter, men det har indtil videre så stort et omfang, at det vil gøre det dyrere for mere end rejser årligt. Administrationen ønsker derfor ikke at gennemføre et sådant forslag. Forenkling af nødbillettering FynBus har administrativt haft en procedure, hvor chaufføren udsteder nødbilletter til kunderne, såfremt billetudstyret i den enkelte bus bryder sammen, såkaldte kortvarige nedbrud. I henhold til de kontrakter FynBus indgår om buskørsel, har entreprenør indmeldingspligt ved nedbrud af billetsystemet, ligesom det er et krav, at entreprenøren afhjælper problemet, fx ved udskiftning af udstyret ved førstkommende endestation eller så hurtigt det lader sig gøre. I nedbrudsperioden skal chaufføren udstede nødbilletter til de kunder, der ikke har et forudbetalt produkt, det vil sige kunder, der ville have købt en kontantbillet i bussen. Kunder med elektroniske turkort, KVIKkort eller periodekort har FynBus valgt ikke at afkræve betaling for nødbillet. Såfremt entreprenøren ikke sikrer afhjælpning af problemerne i billetsystemet, kan FynBus i henhold til kontrakten pålægge bod. Det skal i den forbindelse bemærkes, at FynBus sy- Side 8 af 13

9 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 stemmæssigt har mulighed for at kontrollere om afhjælpningen sker i henhold til kontrakten. I bybusserne i Odense og på de regionale ruter udstedes pt. nødbilletter for ca kr. årligt, et omfang der har været faldende i takt med, at billetsystemet datamæssigt er blevet mere og mere driftsstabilt, og i takt med at færre og færre kunder foretager kontantkøb i bussen. Antallet af nødbilletter i ruter udover de nævnte er yderst marginalt. Administrationen af nødbilletter er tung for både chauffør, entreprenør og FynBus, da det kræver manuel billettering og afregning, ligesom der føres regnskab med alle udleverede nødbilletter. Samlet set vil ændringen medføre indtægtstab på ca kr., men samtidig opnås administrativ besparelse for både entreprenør og FynBus. Ændringen vil ikke medføre negative konsekvenser for kunderne, og vil blive yderst positivt modtaget af chaufførerne. Afskaffelsen af nødbilletter gælder kun de nævnte, kortvarige nedbrudssituationer i bussen. Såfremt der sker et mere omfattende systemnedbrud, forventes nødbilletter fortsat at indgå som en del FynBus beredskabsplan i forhold til at sikre indtægtsprovenuet. En beredskabsplan vil foreligge i forbindelse med den IT sikkerhedsrevision, som FynBus pt. er i gang med. Det skal dog understreges, at FynBus ikke i billetsystemets levetid på ca. 10 år endnu har været ramt af et sådant omfattende systemnedbrud. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at tilkøb til elektroniske periodekort ændres som beskrevet nødbillettering ved kortvarige nedbrud afskaffes ændringerne træder i kraft sammen med takstskiftet 20. januar 2013 FynBus udarbejder beredskabsplan ved mere omfattende billetsystemnedbrud Vedtagelse: 7. Fynsprojektet Sagsfremstilling: Kommunaldirektørforum Fyn har formuleret et Fynsprojekt, som har til formål at arbejde med at udvikle Fyns fremtid, herunder med forudsætninger vedrørende god infrastruktur, vejnet såvel som kollektiv trafik, for at skabe vækst. Der er nedsat en styregruppe for projektet. Fynsprojektet indeholder blandt andet en formulering om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og trafikselskaber: Side 9 af 13

10 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 Etablering af et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, kommunerne, regionen og det regionale trafikselskab om udvikling af en tilpasset og målrettet strategi for øget tilgængelighed til og fastholdelse i de fynske ungdomsuddannelser Med henblik på at få afklaret, hvad der ligger i Fynsprojektets formuleringer vedrørende dette samarbejde, er der udformet et brev til styregruppen bag Fynsprojektet med FynBus bestyrelse som afsender. Brevet er vedlagt dagsordenen. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tilslutter sig brevet med henblik på afsendelse til Styregruppen bag Fynsprojektet. Vedtagelse: Bilag: Bilag 7.1 Brev ad styregruppen for Fynsprojektet. Sager til drøftelse: 8. Forespørgsel om regional rute på Ærø Sagsfremstilling: Region Syddanmark fastlægger principperne for regional rutekørsel, og udpeger i den forbindelse de regionale rejsemål, som skal indgå i rutenettet. Som rejsemål er udpeget: A-rejsemål er byområder med mere end indbyggere, samt internationale trafikknudepunkter B-rejsemål er trafikknudepunkter med regionale rejsende samt arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner med regional pendling C-rejsemål er byområder med et indbyggertal større end 5000, men mindre end Rudkøbing er på grund af færgeforbindelsen til Ærø udpeget som et regionalt trafikknudepunkt. Færgen har siden 2011 været betjent med teletaxa mellem færgehavnen, trafikterminalen i Rudkøbing og Svendborg Rutebilstation. Fra den 7. januar 2013 nedlægges færgeforbindelsen mellem Marstal og Rudkøbing, og der vil ikke længere være brug for teletaxa-forbindelsen. Side 10 af 13

11 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 Ærø Kommune ved Jens Groth-Lauritsen har bedt om en drøftelse i FynBus bestyrelse om muligheden for, at de økonomiske midler der anvendes til teletaxaen, i stedet kan finansiere et regionalt bustilbud på Ærø, særligt til brug for elever i ungdomsuddannelserne. Indstilling: Administrationen indstiller, at Sagen drøftes af bestyrelsen. Vedtagelse: Sager til orientering: 9. Kvartalsregnskab 3. kvt Sagsfremstilling: Materiale vedrørende 9 måneders regnskab 2012 er udsendt til bestyrelsen til orientering den 16. november Der er ikke vedlagt yderligere bilag til denne dagsorden. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tager orientering til efterretning. Vedtagelse: 10. Bortvisning af elever fra bussen Sagsfremstilling: På baggrund af en hændelse i en skolebus, hvor en elev blev bortvist fra bussen orienteres bestyrelsen om sagen i mødet. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tager orientering til efterretning. Vedtagelse: Side 11 af 13

12 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december Meddelelser 12. Eventuelt Side 12 af 13

13 FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 Formand Torben Andersen Næstformand Lasse Krull Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Bestyrelsesmedlem Kasper Westh Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj Bestyrelsesmedlem William Jensen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 13 af 13

14

15

16 FynBus, udkast af 22. november 2012 Rejseregler for buskørsel Bilag 2.1 Rejseregler for buskørsel Afvisning af passagerer Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passagerer, som er berusede eller som ved deres opførsel er til gene for chaufføren eller de øvrige passagerer. Chaufføren kan også afvise passagerer, som ikke har eller ikke vil anskaffe gyldig billet eller kort. Chaufføren har ansvaret for, at rejsereglerne bliver overholdt og kan bortvise passagerer, der ikke følger chaufførens anvisninger. Chaufførens fortolkning af rejsereglerne er umiddelbart gældende. Ansvar for rigtig billet/kort Det er kundens eget ansvar at have korrekt billet eller kort til rejsen. Betaling Salg af billetter i bussen sker mod kontant betaling. Checks udstedt til entreprenøren på billettens eller turkortetspris kan dog accepteres. Du skal da kunne forevise ID-kort eller Dankort lydende på kontoen. Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod betalingsbeløb op til nærmeste hundrede kroner. Billetkontrol Har du ikke gyldig billet eller kort, når du bliver kontrolleret af FynBus' kontrolpersonale, skal du betale en kontrolafgift. FynBus fastsætter kontrolafgiften. Se de gældende takster her. Hvis du ikke kan betale kontrolafgiften kontant ved opkrævning i bussen, har du pligt til at oplyse navn og adresse samt forevise legitimation til kontrolpersonalet. Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning. Kontrolpersonalets afgørelse er gældende. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort. FynBus kan ligeledes udstede kontrolafgift i forbindelse med chaufførernes kontrol af billetter og kort, hvis det kan dokumenteres, at passageren har kørt uden gyldig billet eller kort. Man kan klage over FynBus afgørelse om udstedelse af kontrolafgift til Ankenævn for Bus, Tog og Metro. FynBus kan eftergive en kontrolafgift udstedt i forbindelse med manglende personligt kort, hvis passageren efterfølgende kan dokumentere, at han/hun havde gyldig billet eller kort. Hvis en kontrolafgift eftergives i den forbindelse, skal man i stedet betale et administrationsgebyr. Billetter og kort Du finder en beskrivelse af FynBus billetter og kort her. Her finder du også en guide til den mest hensigtsmæssige type billet eller kort til netop dig og dit behov.

17 FynBus, udkast af 22. november 2012 Rejseregler for buskørsel Billettering Du skal købe eller fremvise gyldig billet eller kort ved påstigning af bussen. Det er dit eget ansvar at have gyldig billet til turen. Oplys derfor, hvor du skal hen og fremvis tydeligt billetten/kortet til chaufføren. Blinde og handicappede Medlemmer af Dansk Blindesamfund og handicappede kan rejse til halv pris i forbindelse med kontantbilletter, 10-turskort og personlige kort (Periodekort, HyperCard, Uddannelseskort, Erhvervskort, Skolekort, Odensekort). Ledsagere til blinde og handicappede Passagerer, der er blinde eller handicappede, kan have behov for en ledsager på rejsen. Ledsagere til blinde og handicappede kan rejse billigere med bussen med ledsageordningen. Mod forevisning af gyldigt Ledsagekort Danmark, DSB Ledsagekort eller medlemskort til Dansk Blindesamfund kan blinde og handicappede medtage en ledsager på rejsen på billetter og kort til halv takst. Blinde samt ledsager kan rejse samlet på én voksenbillet. Førerhunde kan komme gratis med bussen. Børn Børn under 16 år kan købe billetter og kort til ca. halv pris. Du kan se priserne her. Hvis chaufføren eller kontrolpersonalet stiller tvivlsspørgsmål ved barnets alder ved rejse på 10- turskort eller kontantbillet, skal barnet forevise legitimation (sygesikringsbevis). Kan barnet ikke vise legitimation, skal han/hun købe en voksenbillet. Hver betalende voksen/pensionist kan gratis medtage op til 2 børn under 12 år. Hvert betalende barn kan gratis medtage ét barn under 12 år. Ved gruppebilletter rejser børn til børnetakst. Defekte buskort Det kan forekomme ved tekniske fejl eller forkert håndterede kort (bukkede, kogevaskede osv.), at kortet ikke virker efter hensigten. Disse kort indsendes til FynBus Kundecentre i Odense eller Svendborg. Kunden vil derefter modtage et nyt kort. Hvis du gentagne gange håndterer kortet forkert med defekter til følge, skal du betale et gebyr for udstedelse af nyt kort. Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser kan forekomme som følge af forsinkelser, vognnedbrud mv. FynBus og entreprenøren påtager sig ansvar for følgerne af eventuelle forstyrrelser i overensstemmelse med reglerne for Rejsetidsgaranti samt i henhold til almindelige erstatningsretlige principper. Se disse regler her. 2

18 FynBus, udkast af 22. november 2012 Rejseregler for buskørsel Kørslen udføres efter køreplanen, og man kan normalt ikke forvente, at bussen afventer forsinkede forbindelser på andre busser, tog- og færgeruter. Periodekort vil ved driftsforstyrrelser blive godtgjort forholdsmæssigt efter følgende retningslinjer: Der ydes tilbagebetaling i forhold til antallet af driftsforstyrrelsesdage på relevante ruter. Der ydes kun tilbagebetaling, hvis tilbagebetalingskravet udgør mindst 50,00 kr. Kravet om tilbagebetaling kan først indgives, når periodekortet udløber, og skal fremsættes skriftligt inden seks måneder efter kortets udløbsdato. Man kan som kunde ikke forvente dækning for alternativ transport som fx taxa, med mindre dette er aftalt med FynBus eller entreprenøren. Se afsnit vedrørende Rejsetidsgaranti. FynBus tager forbehold for force majeure. Krav om godtgørelse vedrørende periodekort udstedt af DSB bedes rettet til DSB. Dyr Du må gerne tage din hund med i bussen, hvis den ikke er til gene for de øvrige passagerer. Hunde rejser til børnetakst. Hunde skal altid være i kort snor under rejsen. Du kan gratis tage små hunde, katte og andre mindre dyr med, hvis de er anbragt i en taske, kurv eller lignende under hele rejsen. Du kan gratis tage fører- og servicehunde. Du må ikke anbringe dyr på sæderne. Hvis du ønsker at medtage en hund, der er anført på Hundelovens liste over forbudte hunderacer, skal den være i en snor, der er maks. 2 meter lang, og den skal have mundkurv på jf. Justitsministeriets vejledning om hundelovens forbudsordning. Chaufføren kan afvise at tage dyr med i bussen, hvis chaufføren skønner, at de kan være til gene for de øvrige passagerer. I lokalbusser vil vogntypen være afgørende for, om du kan medtage din hund mod betaling af børnetakst. Erstatning Kommer du til skade i bussen, eller sker der skade på nogle af dine ting under busturen, opfordrer FynBus til, at du straks melder dette til chaufføren, da dette vil lette den videre sagsbehandling. Herefter skal du kontakte FynBus, der vil hjælpe med den videre sagsbehandling. FynBus Tolderlundsvej Odense C eller via Hvorvidt du er berettiget til erstatning, afgøres på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper. Du kan klage over afgørelser om erstatning via dit eget forsikringsselskab. 3

19 FynBus, udkast af 22. november 2012 Rejseregler for buskørsel FynBus FynBus varetager planlægning og administrationen af den offentlige servicetrafik på Fyn, Langeland og Ærø. Se her for en beskrivelse af Trafikselskabet FynBus. Ved rejser med bus gælder FynBus rejseregler for busser og takster. Gyldighed billetter/kort Kun billetter og kort, der er godkendt af FynBus er gyldige til rejser inden for FynBus' område. Se billetter og korts tidsgyldighed her. Hittegods Entreprenøren/FynBus opbevarer glemte og fundne sager i højst syv dage, hvorefter de afleveres til politiets hittegodskontor. Her og i køreplanen for pågældende rute kan du se en oversigt med telefonnumre, over hvilken entreprenør du skal henvende dig til inden for de første syv dage, hvis du har glemt, tabt eller fundet genstande i bussen. Efter syv dage skal du henvende dig til politiet. Identifikation/foto Personlige buskort Personlige kort er udstedt til en bestemt person og må kun benyttes af denne person. Kortet er udstyret med et paslignende foto af personen. Du skal vise kortet åbent ved hver påstigning, så identifikation er mulig på baggrund af foto på kortet. Ansigtet skal derfor være synlig ved billettering med personligt kort. Upersonlige buskort Upersonlige kort er ikke udstedt til en bestemt person. Flere, fx medlemmerne af en husstand, kan benytte det samme kort. Upersonlige kort, fx KVIKkortet, kan være udstedt til hhv. barn eller voksen. Chaufføren eller kontrolpersonalet kan forlange dokumentation for alder i forbindelse med anvendelse af et sådant kort. Se yderligere beskrivelse af personlige/upersonlige kort her. Klager Klager skal ske skriftligt og sendes til: FynBus Tolderlundsvej Odense C eller via Det er vigtigt for behandling af klagen, at du fremsender klagen hurtigt, da FynBus ønsker at høre chaufføren/entreprenøren vedrørende eventuelle hændelser. Hurtig fremsendelse vil understøtte 4

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. december 2012

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. december 2012 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0104 Klageren: XX Indklagede: FynBus Klagen vedrører: En kontrolafgift på 5.800 kr. Misbrug af periodekort. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh,

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr., samt kr. i forbrug på buskort uden betaling. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 600 kr., samt kr. i forbrug på buskort uden betaling. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0194 Klageren: XX på vegne YY 5250 Odense SV. Indklagede: FynBus Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr., samt 2.987 kr. i forbrug på

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0120 Klageren: XX 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: FynBus Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

3.1 Gyldighed 3-1. Sydtrafik. det juridiske. Sydtra- kort, om. 3 Rejseregler. Øvrige rejseregler. Takster. Sydtrafiks rejseregler er.

3.1 Gyldighed 3-1. Sydtrafik. det juridiske. Sydtra- kort, om. 3 Rejseregler. Øvrige rejseregler. Takster. Sydtrafiks rejseregler er. 3-1 3 Rejseregler s rejseregler er det juridiske grundlag for rejser med Sydtra- fiks busser og tog. Du kan læse om de forskellige billetter og kort, om takstsystemer, om tilbagebetaling og erstatning

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

21. januar 2007. Rejse RegleR

21. januar 2007. Rejse RegleR 21. januar 2007 Rejse RegleR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................ 2 Indledning................................... 3 Generelt..................................... 4 Takster......................................

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde for rejse på Ungdomskort med FynBus. Ønsker kompensation på 1500 kr.

Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde for rejse på Ungdomskort med FynBus. Ønsker kompensation på 1500 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0230 Klageren: XX 9000 Ålborg Indklagede: FynBus CVRnummer: 29979944 Klagen vedrører: Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat af møde Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0035 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2000 Frederiksberg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 5. december 2013 Bestyrelsesmøde den 12. december 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. februar 2011 kl. 16.00 18.00 Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på kvikkort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på kvikkort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0138 Klageren: XX 5210 Odense NV Indklagede: FynBus CVRnummer: 29 97 99 44 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet.

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0204 Klageren: Indklagede: XX 4792 Askeby Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0095 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer,

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0137 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0249 Klageren: XX 9000 Aalborg Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning på 581 kr.,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr.

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0210 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 K. Klagen vedrører: 2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0164 Klageren: XX 4600 Køge Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 1 Tjek rejseplanen.dk Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt 100 kr. i rykkergebyr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt 100 kr. i rykkergebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0154 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet bestilt efter påstigning. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet bestilt efter påstigning. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0249 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2920 Charlottenlund DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 2. november 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0240. Klageren: 8220 Brabrand. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0240. Klageren: 8220 Brabrand. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0240 Klageren: Indklagede: XX 8220 Brabrand Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0274 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0033 Klageren: XX på vegne YY 8643 Ans By Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0241 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: Parternes krav: XX 8220 Brabrand Midttrafik Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0251 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8452 Harlev J. Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved påstigning.

Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0310 Klageren: XX 8200 Århus N. Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0039 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden.

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0202 Klageren: Indklagede: XX 2100 København ø DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0368 Klageren: Indklagede: XX 1439 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0021 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0256 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Glemt at stemple. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0087 Klageren: Indklagede: XX 2920 Charlottenlund DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0257 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 3. november 2016

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 3. november 2016 FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 3. november Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem

Læs mere