Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed."

Transkript

1 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal København K Mail: Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Forsvarsministeriet i forbindelse med forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. RfDS finder det positivt, at der nu tages skridt til at etablere et formelt lovgrundlag for oprettelse af Center for Cybersikkerhed (CFCS) samt for videreførelse af GovCERTs opgaver. Det er ligeledes positivt, at der i samme forbindelse etableres et lovgrundlag for MILCERTs virke, som tidligere har været ureguleret. Dette bidrager til gennemsigtighed og forudsigelighed i forhold til CFCS opgaveløsning, og skaber fornøden hjemmel til at løse de opgaver, der knytter sig til undersøgelse og beskyttelse mod cyberangreb. RfDS har dog en række kommetarer til forslaget af principiel karakter, der knytter sig til beskyttelsen af retssikkerhed og personlig frihed i et demokratisk samfund og til danske virksomheders forretningsinteresser. En række kommentarer knytter derudover an til de konkrete dele af det foreliggende forslag, som RfDS vurderer vil have betydelig effekt på den effektive beskyttelse af borgeres og virksomheders data. RfDSs kommentarer og opfordringer er uddybet i det følgende og kan opsummeres således: 1. Retssikkerhed og personlig frihed RfDS opfordrer til, at ministeriet revurderer det foreliggende forslag og i stedet finder en organisatorisk løsning, der sikrer, at undersøgelse og forebyggelse af cyberangreb placeres i en forvaltningsmyndighed, der er underlagt almindelige forvaltningsretlige principper for åbenhed, kontrol og indsigt samt retsplejelovens krav om retskendelse ved indgreb i borgernes meddelelseshemmelighed. RfDS finder, at der er et grundlæggende problem i det fremlagte forslag, idet forslagets definition af sikkerhedshændelser er så bred, at selv mindre hændelser vil være begrundelse nok til at opnå adgang til information uden om de almindeligt gældende demokratiske procedurer. 2. Definition af samfundsvigtige funktioner RfDS opfordrer til, at det kun er virksomheder inden for kritisk infrastruktur, som kan tilsluttes CFCSs netssikkerhedstjeneste. Begrebet kritisk infrastruktur bør defineres i lovforslagets 2 og præciseres ved oplistning af virksomhedstyper i de tilhørende bemærkninger. 3. Konkurrenceforvridning RfDS opfordrer til, at CFCSs opgaver afgrænses således, at CFCS ikke medvirker til forvridning af den konkurrence, der i dag består på markedet mellem sikkerhedsvirksomheder, og at CFCS ikke selv 1

2 forestår behandling af pakke- og trafikdata på midlertidigt tilsluttede virksomhedsnetværk ( 6) og af data i eller fra informationssystemer i private virksomheder ( 7). 4. Gensidig oplysningspligt RfDS opfordrer til, at lovforslaget tilføjes en bestemmelse om, at virksomheder har pligt til at orientere CFCS om sikkerhedshændelser og til at stille relevant materiale til rådighed for CFCSs analyser heraf, såfremt det er nødvendigt for at sikre samfundsvigtig informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur. Tilsvarende bør CFCS pålægges pligt til at informere og dokumentere konstaterede sikkerhedshændelser ikke blot mod tilsluttede og midlertidigt tilsluttede virksomheder, men også til de virksomheder, der har været udsat for en sikkerhedshændelse, samt deres brancheforeninger. 5. Behandling af pakkedata RfDS finder ikke, at der med lovforslaget sikres tilstrækkelig beskyttelse af borgernes og virksomhedernes data, og opfordrer derfor til, at CFCS i det hele adskilles fra Forsvarets Efterretningstjenestes funktionsområde og henlægges til en forvaltningsmyndighed, der er omfattet af persondataloven. 6. Brud på kryptering RfDS opfordrer til, at adgangen for CFCS til at bryde kryptering gøres betinget af, at der pålægges editionspligt eller at dekryptering gennemtvinges efter forudgående retskendelse. Såfremt det ikke er muligt at indhente retskendelse uden formålet forspildes, må den indhentes efterfølgende, ligesom tilsynsmyndigheden bør orienteres om indgrebet. 7. Blokering af telekommunikation RfDS opfordrer til, at videregivelse af trafikdata til private udbydere af kommunikationsnet og -tjenester kun sker efter retskendelse. Teleselskaber, der af CFCS på denne måde oplægges blokering, skal orienteres om tidsperioden for blokeringen og sikres, at blokeringen sker på CFCSs ansvar. Teleselskaberne skal ligeledes kunne kompenseres for deres udgifter hertil. 8. Intern videregivelse til FE RfDS påpeger, at der sker en alvorlig begrænsning af borgernes rettigheder, når al kommunikation mellem borgere/virksomheder og den offentlige sektor potentielt kan gøres til genstand for CFCSs analyser og videregives til FE. RfDS opfordrer derfor til en grundlæggende ændring af lovgrundlaget. I det mindste bør videregivelse til FE reguleres således, at der stilles krav om en konkret vurdering af relevans, nødvendighed og proportionalitet i hvert enkelt tilfælde af intern videregivelse. 9. Videregivelse af data til udlandet RfDS anbefaler, at lovudkastet udtrykkeligt nævner, at videregivelse kan ske til udenlandske nettjenester og opfordrer til, at videregivelsen til udenlandske nettjenester begrænses til trafikdata, der knytter sig til en sikkerhedshændelse. 10. Slettefrister RfDS finder det hverken nødvendigt eller proportionalt, at pakkedata kan gemmes i 13 måneder, når de ikke knytter sig til en sikkerhedshændelse, og opfordrer til, at fristen ændres til 30 dage. I forhold til videregivelse af trafikdata til teleudbydere og ved videregivelse til myndigheder i udlandet bør der stilles krav om sletning, når formålet med behandlingen er opfyldt, dog senest efter henholdsvis tre år for data med tilknytning til en sikkerhedshændelse og 30 dage for data uden en sådan tilknytning. 2

3 11. Sagkyndigt tilsyn RfDS opfordrer til, at det sikres, at den fornødne sagkundskab inden for it-revision og it-sikkerhed er til stede i Tilsynet med Efterretningstjenesterne eller en anden relevant tilsynsmyndighed tillige med repræsentation af relevante juridiske fagområder, herunder borgernes grundrettigheder. Uddybende kommentarer 1. Retssikkerhed og personlig frihed RfDS har fuld forståelse for og anerkender nødvendigheden af at styrke sikkerheden i den danske informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur mod cyberangreb fra såvel stater som grupper og enkeltpersoner, der bruger internettet til at spionere mod danske myndigheder, virksomheder og borgere eller anrette skader i deres it-systemer. RfDS anser det dog for helt afgørende, at den organisation, der skal varetage funktionen som Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed, bliver etableret og drives i overensstemmelse med de principper og værdier, vores demokrati bygger på. Det er i den sammenhæng helt afgørende effektivt at beskytte borgernes retssikkerhed og personlige frihed mod unødvendig og uproportional overvågning og indsigt i personlige data. Statens interesse i overvågning kan aldrig tilsidesætte borgernes grundrettigheder, men må ses som en undtagelse, der kun kan iværksættes, hvis der foreligger grunde, der vejer tungere end hensynet til den enkelte borger og er nødvendige og proportionale i forhold til det formål, indgrebet søger at opfylde. Et optimalt beskyttelsesniveau i forhold til sikkerhedshændelser må derfor ikke søges opnået på bekostning af borgernes grundrettigheder. Det bemærkes i denne sammenhæng, at forslagets definition af sikkerhedshændelser er så bred, at selv mindre hændelser vil være begrundelse nok til, at der kan opnås adgang til information behandlet i netværk og it-systemer hos tilsluttede og midlertidigt tilsluttede myndigheder og virksomheder uden retskendelse. Det er ligeledes afgørende, at redskaber og indsatser til at undersøge og forebygge sikkerhedshændelser ikke indføres på grundlag af frivilligt indgåede aftaler mellem private virksomheder og staten, hvis indhold reelt udgør en tilsidesættelse af de retssikkerhedsgarantier, der er indlejret i dansk lovgivning. Grundloven, retsplejeloven, EU traktaten og den Europæiske Menneskerettighedskonvention sikrer alle et sådant værn af borgerne. I lyset heraf finder RfDS det problematisk, at en række opgaver, der hidtil er varetaget af myndigheder, der er underlagt krav om åbenhed, kontrol og indsigt samt de principper, der er indlejret i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven samt retsplejelovens krav om indhentelse af retskendelse før brud på meddelelseshemmeligheden, med lovforslaget flyttes til en lukket del af den offentlige forvaltning i form af Forsvarets Efterretningstjeneste, der i vidt omfang er fritaget for opfyldelse af disse krav. Det gælder de opgaver, der tidligere blev varetaget af IT- og Telestyrelsen, herunder GovCERT funktionen og informationssikkerhed og beredskab på teleområdet. RfDS opfordrer til, at ministeriet revurderer det foreliggende forslag og i stedet finder en organisatorisk løsning, der sikrer, at undersøgelse og forebyggelse af cyberangreb placeres i en forvaltningsmyndighed, der er underlagt almindelige forvaltningsretlige principper for åbenhed, kontrol og indsigt samt retsplejelovens krav om retskendelse ved indgreb i borgernes 3

4 meddelelseshemmelighed. RfDS finder, at der er et grundlæggende problem i det fremlagte forslag, idet forslagets definition af sikkerhedshændelser er så bred, at selv mindre hændelser vil være begrundelse nok til at opnå adgang til information uden om de almindeligt gældende demokratiske procedurer. 2. Definition af samfundsvigtige funktioner Med lovforslagets 1 og 3, stk. 3 vil CFCS opgaver omfatte undersøgelser og imødegåelse af sikkerhedshændelser i tilsluttede virksomheder, der er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner. Dette er en udvidelse i forhold til GovCERT-lovens 2, der afgrænsede netsikkerhedtjenesten til kritisk infrastruktur. Af lovforslagets bemærkninger fremgår, at det reelt vil være en ganske stor del af det private erhvervsliv, der kan tilslutte sig CFCS netsikkerhedstjeneste. Det anføres således, at samfundsvigtige funktioner omfatter: "sundhed, energi, transport, forsyning, finans, forskning, medier og kommunikation samt funktioner, som har stor økonomisk betydning for samfundet... medicinalvirksomheder, fødevarevirksomheder, virksomheder, der leverer vigtige komponenter til Forsvaret, og virksomheder, der varetager driften af administrative it-systemer for det offentlige". De oplistede virksomhedstyper er alene nævnt som eksempler i bemærkningerne. Afgrænsningen af relevante virksomheder bør angives præcist og knyttes til en definitionsbestemmelse af samfundsvigtige funktioner i lovforslagets 2, for så vidt at denne udvidelse fastholdes. RfDS opfordrer til, at det kun er virksomheder inden for kritisk infrastruktur, som kan tilsluttes CFCS netssikkerhedstjeneste. Begrebet kritisk infrastruktur bør defineres i lovforslagets 2 og præciseres ved oplistning af virksomhedstyper i de tilhørende bemærkninger. 3. Konkurrenceforvridning Med udvidelsen af CFCSs funktionsområde til at omfatte sikkerhedsniveauet i virksomheder med samfundsvigtige funktioner og med mulighed for tilslutning af sådanne virksomheder til CFCSs netsikkerhedstjeneste, går denne i direkte konkurrence med private udbydere af sikkerhedstjenester. Flere sikkerhedsvirksomheder har f.eks. et system af prober til at opsamle data og analysere sikkerhedshændelser på det globale internet, svarende til hvad CFCS netsikkerhedstjeneste har på den danske del af internettet. De pågældende virksomheder har selv status af at være CERTer eller CSIRTer og indgår derfor i CERT-CC samarbejdet med deres data. Adgangen for CFCS efter forslagets 6 og 7 til at behandle data ved begrundet mistanke om en sikkerhedshændelse udgør en tilsvarende forvridning af konkurrencesituationen. Der er således et større antal private aktører, som allerede påtager sig at levere sådanne services på markedsvilkår. At være i konkurrence med sådanne virksomheder synes ikke at være foreneligt med CFCSs formål og forvrider konkurrencen på markedet. Hvis der sker en sådan forvridning, må det antages at påvirke den samlede kvalitet af de sikkerhedsydelser som er tilgængelige for de relevante aktører. RfDS opfordrer til, at CFCSs opgaver afgrænses således, at CFCS ikke medvirker til forvridning af den konkurrence, der i dag består på markedet mellem sikkerhedsvirksomheder. CFCS bør derfor ikke selv forestå behandling af pakke- og trafikdata på midlertidigt tilsluttede netværk ( 6) og af data i eller fra informationssystemer ( 7), men overlade det til private sikkerhedsvirksomheder. 4

5 4. Gensidig oplysningspligt RfDS anerkender behovet for at tilvejebringe nødvendige oplysninger om sikkerhedshændelser, der kan indgå i CFCS arbejde med at sikre informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur. Ved inddragelse af private aktører, jfr. punkt 2 ovenfor, bør en sådan videnstilførsel sikres gennem en forpligtelse for virksomheder med samfundsvigtige funktioner til at oplyse CFCS om sikkerhedshændelser og til at stille data til rådighed for CSFC, såfremt det er nødvendigt for at sikre infrastrukturen. For at sikre effektiv forebyggelse i tilsluttede og midlertidigt tilsluttede virksomheder, bør der tilsvarende pålægges CFCS en forpligtelse til at orientere den enkelte virksomhed eller sektorens brancheorganisation om sikkerhedshændelser og til at fremlægge relevant dokumentation for angrebet. RfDS opfordrer til, at lovforslaget tilføjes en bestemmelse om, at virksomheder har pligt til at orientere CFCS om sikkerhedshændelser og til at stille relevant materiale til rådighed for CFCS analyser heraf, såfremt det er nødvendigt for at sikre samfundsvigtig informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur. Tilsvarende bør CFCS pålægges pligt til at informere og dokumentere konstaterede sikkerhedshændelser ikke blot til tilsluttede og midlertidigt tilsluttede virksomheder, men til de virksomheder, der har været udsat for en sikkerhedshændelse, samt deres brancheforeninger. 5. Adgang til pakkedata RfDS har fuld forståelse for, at CFCS fremtidige analyser og undersøgelser af cyberangreb og forsøg på sådanne er afhængig af adgang til såvel trafikdata som pakkedata. Pakkedata omfatter indhold af fx mails og vedhæftede filer og vil derfor give indsigt i såvel personlige som personfølsomme oplysninger tillige med oplysninger om beskyttelsesværdige forretningshemmeligheder. Som udgangspunkt er det derfor positivt, at lovforslagets 15 fastlår, at analyse af pakkedata indhentet i medfør af 4, 6 og 7 kun må finde sted ved begrundet mistanke om en sikkerhedshændelse og kun i det omfang, det er nødvendigt for afklaring af forhold vedrørende hændelsen" (svarende til bestemmelsen i GovCERT-lovens 4, stk. 1). RfDS finder dog, at det er af afgørende betydning for den effektive beskyttelse af borgeres og virksomheders data, at CFCS efter indhentet retskendelse til adgang til netværk og it-systemer, jfr. ovenfor under punkt 1 foretager sine analyser af dette materiale i overensstemmelse med persondataloven. Behovet for at fastsætte disse krav understreges af, at CFCS gennem de nuværende GovCERT prober vil få adgang til næsten al kommunikation mellem borgerne/virksomheder og staten, ligesom de på længere sigt får adgang til næsten al kommunikation mellem borger/virksomheder og hele den offentlige sektor m.v. RfDS bemærker hertil, at der med ophævelse af GovCert-loven vil ske en væsentlig forringelse af databeskyttelsen. Mens GovCERT-lovens 5 præciserede, at GovCERT-funktionen alene var undtaget persondatalovens 35, vil CFCS med sin placering under FE generelt være undtaget hele persondataloven, jf. CFCS-loven 8, stk. 1 og persondataloven 2, stk

6 Med lovforslaget skrives alene dele af persondatalovens principper ind i CFCS-loven. Således svarer 9-14 og 18 i CFCS-loven til persondatalovens 5, 6, 7, 8 og dele af 41. Men følgende vigtige bestemmelser for opretholdelse af effektiv databeskyttelse er udeladt: der skal ikke indhentes tilladelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne i principielle sager hvor der behandles personoplysninger, eller ske underretning til EU kommissionen, jf. f.eks. persondataloven 7, stk. 7. kataloget over registreredes rettigheder i persondatalovens om bl.a. underretning og indsigtsadgang opretholdes ikke. krigsreglen i persondatalovens 41, stk. 4 om bortskaffelse eller tilintetgørelse af oplysninger fra den offentlige forvaltning i tilfælde af krig eller lignende forhold er ikke indføjet i CFCS-loven. RfDS bemærker endvidere, at evalueringen af GovCERTs virke, som Forsvarsministeren skal give Folketinget i henhold til GovCERT-lovens 9, og som foreligger i udkast fra januar 2014, ikke indeholder vurderinger, der viser et fagligt behov for at udvide undtagelserne fra persondataloven. I lyset af EMRK art. 8 og EU traktatens charter om grundrettigheders art. 8 skal et indgreb i borgernes grundrettighed til persondatabeskyttelse være nødvendigt i et demokratisk samfund og proportionalt. I proportionalitetsvurderingen skal indgå en rimelighedsvurdering af, om de samfundsmæssige interesser i at håndtere sikkerhedshændelser for offentlige myndigheder er så tungtvejende, at de kan tilsidesætte hensynet til den enkelte borgers privatlivs- og persondatabeskyttelse. RfDS finder ikke, der med lovforslaget sikres tilstrækkelig beskyttelse af borgernes og virksomhedernes data, og opfordrer derfor til, at CFCSs virksomhed i det hele adskilles fra Forsvarets Efterretningstjenestes funktionsområde og henlægges til en forvaltningsmyndighed, der er omfattet af persondataloven. 6. Brud på kryptering Med CFCS-loven skabes der lovhjemmel til at CFCS får adgang til at bryde kryptering (bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, p. 37). Dette udgør en markant udvidelse af datagrundlaget i forhold til dét, GovCERT var tillagt efter GovCERT-loven. Det bemærkes, at formuleringen om at bryde kryptering ikke umiddelbart giver mening, da det betyder at finde frem til beskeden uden at kende nøglen. Dette er i praksis umuligt, med mindre der er tale om kryptering som ikke er korrekt designet eller ikke har tilstrækkelig styrke. For så vidt der er tale om korrekt designet kryptering, antager RfDS derfor, at det som menes, er at man pålægger modtageren til at udlevere dekrypteringsnøglen. RfDS anerkender, at cyberangreb og forsøg på sådanne ofte skjules ved anvendelse af kryptering, men i lyset af, at borgere og virksomheder ofte bruger kryptering til at særligt fortrolige data, består der et ekstra sikkerheds- og beskyttelseshensyn, som lovudkastet ikke forholder sig til. RfDS opfordrer derfor til, at CFCS ikke tildeles beføjelser til at forlange dekrypteringsnøgler udleveret, men at adgang til krypterede data i stedet sikres ved en procedure svarende til retsplejelovens regler om beslaglæggelse og edition. RfDS opfordrer til, at adgangen for CFCS til at bryde kryptering gøres betinget af, at der pålægges editionspligt eller at dekryptering gennemtvinges efter forudgående retskendelse. Såfremt det ikke er 6

7 muligt at indhente retskendelse uden formålet forspildes, må den indhentes efterfølgende, ligesom tilsynsmyndigheden bør orienteres om indgrebet. 7. Blokering af telekommunikation RfDS anerkender, at CFCS kan have behov for at videregive trafikdata til teleselskaberne for fx at opnå blokering af IP-adresser, der mistænkes for anvendelse til cyberangreb. Med CFCS-lovforslaget skabes der hjemmel hertil med 16, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af netsikkerhedstjenestens opgaver. Beskyttelsen af samfundsvigtige funktioner gennem blokering eller lignende bør imidlertid kun ske på baggrund af en retskendelse og en klar præcisering af ansvaret for det af CFCS pålagte indgreb i telekommunikationen. Lovforslaget bør derfor tilføjes en bestemmelse om indhentelse af en retskendelse, der præciserer, hvilke adresser eller numre, blokeringen angår og hvilket tidsrum blokeringen eller tilsvarende indgreb skal opretholdes. Det bør desuden overvejes at kompensere teleselskaberne for den økonomiske byrde, det vil være at implementere og fjerne en pålagt blokering. RfDS opfordrer til, at videregivelse af trafikdata til private udbydere af kommunikationsnet og -tjenester kun sker efter retskendelse. Teleselskaber, der af CFCS på denne måde oplægges blokering, skal orienteres om tidsperioden for blokeringen og sikres, at blokeringen sker på CFCSs ansvar. Teleselskaberne skal ligeledes kunne kompenseres for deres udgifter hertil. 8. Intern videregivelse af data til FE RfDS bemærker, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) får adgang til GovCERT data, herunder pakkedata, og derfor vil kunne benytte disse data inden for de rammer, der er fastsat i FE-loven. Det fremgik af GovCERT-loven 6, stk. 2, at Pakkedata, der knytter sig til en sikkerhedshændelse, kan videregives til Forsvarets Efterretningstjenestes militære CERT, hvor IT- og Telestyrelsen skønner det nødvendigt for at beskytte nationale digitale infrastrukturer mod sikkerhedsmæssige trusler. Med forslag til CFCS-lov fjernes denne beskyttelse, fordi CFCS indgår som en enhed i Forsvarets Efterretningstjeneste. Det fremgår således af de almindelige bemærkninger, s. 26, at En sådan intern udveksling af data har efter oprettelsen af Center for Cybersikkerhed ikke længere karakter af en videregivelse, og den interne udveksling af data i Forsvarets Efterretningstjeneste er ikke længere reguleret i lovforslaget. Det fremgår endvidere i de almindelige bemærkninger s. 26, at Forsvarsministeriet vil imidlertid med lov om Center for Cybersikkerheds ikrafttræden udstede administrative retningslinjer, der sikrer, at den interne udveksling af oplysninger mellem Center for Cybersikkerhed og den øvrige del af Forsvarets Efterretningstjeneste også fremadrettet sker med respekt for retssikkerheden og den personlige frihed. RfDS finder, at det er en uheldig konsekvens af CFCSs placering i FE, at der åbnes for udveksling af data med FE uden iagttagelse af nødvendige retssikkerhedshensyn. CFCS opgaver rummer såvel militær varslingstjeneste (MilCERT) og statslig varslingstjeneste (GovCERT), og i tilknytning hertil civile opgaver i form af netsikkerhedstjeneste for kommuner, regioner og virksomheder samt informationssikkerhed og bredskab på teleområdet. Data fra disse opgaver ligger ikke inden for det område, som FE i medfør af FE-loven, er bemyndiget til at udføre. Der er derfor forøget risiko for, at 7

8 data fra civile indretninger og systemer gøres til genstand for analyser eller kobles sammen med oplysninger, der hidrører fra FEs sædvanlige opgaver og som sådan er koblet til efterretningsopgaver uden for Danmarks grænser. Det udgør efter RfDSs opfattelse en alvorlig indskrænkning af de grundlæggende rettigheder, som borgerne nyder efter såvel grundloven, retsplejeloven, EMRK og EU traktaten, da al kommunikation mellem borgere/virksomheder og den offentlige sektor potentielt vil kunne gøres til genstand for CFSCs analyser og videregives til FE. RfDS opfordrer derfor til en grundlæggende ændring af lovgrundlaget for CFCS, herunder en adskillelse af CFCS fra FE, der sikrer at CFCS udfører deres opgaver med respekt for forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven, og med iagttagelse af de retssikkerhedsgarantier, der er indeholdt i retsplejeloven i tilknytning til indgreb i meddelelseshemmeligheden. I tilfælde af, at lovforslaget fremlægges i sin nuværende form, opfordrer RfDS til, at der straks efter vedtagelsen af loven, udstedes administrative retningslinjer, der indeholder krav om konkret vurdering af relevans, nødvendighed og proportionalitet i alle sager om videregivelse af pakkedata fra CFCS til FE. RfDS påpeger, at der sker en alvorlig begrænsning af borgernes rettigheder, når al kommunikation mellem borgere/virksomheder og den offentlige sektor potentielt kan gøres til genstand for CFCSs analyser og videregives til FE. RfDS opfordrer derfor til en grundlæggende ændring af lovgrundlaget. I det mindste bør videregivelse til FE reguleres således, at der stilles krav om en konkret vurdering af relevans, nødvendighed og proportionalitet i hvert enkelt tilfælde af intern videregivelse. 9. Videregivelse af data til udlandet RfDS anerkender nødvendigheden af at CFCS kan have behov for at videregive trafikdata til andre landes CERTer og ikt-myndigheder i forbindelse med grænseoverskridende cyberangreb. Forslaget til CFCS-loven indeholder hjemmel hertil i 16, nr. 2, hvoraf det fremgår, at trafikdata videregives til andre netsikkerhedstjenester. Kvalitetskrav til lovgrundlag, der griber ind i borgernes beskyttede grundrettigheder, omfatter krav om klarhed i lovhjemlen og forudsigelighed i forhold til dens anvendelse. De almindelige bemærkningers angivelse af behovet for at videregive data til udenlandske nettjenester bør derfor indskrives direkte ind i lovforslagets 16 nr. 2, således at det klart fremgår at videregivelse kan ske til udenlandske nettjenester. RfDS opfordrer derudover til, at der lægges begrænsninger på omfanget af trafikdata, som kan videregives til udlandet. En bestemmelse herom bør knytte an til bestemmelsen i lovforslagets 2, nr. 1, så det sikres, at det udelukkende er trafikdata, der knytter sig til en sikkerhedshændelse, der videregives til udenlandske nettjenester. Alternativt bør 16, nr. 2 alene henvise til data omfattet af 6 og 7, således at data, der er behandlet med henblik på at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i samfundet, ikke kan videregives til udlandet. RfDS anbefaler, at lovudkastet udtrykkeligt nævner, at videregivelse kan ske til udenlandske nettjenester og opfordrer til, at videregivelsen til udenlandske nettjenester begrænses til trafikdata, der knytter sig til en sikkerhedshændelse. 8

9 10. Slettefrister Med CFCS-loven ændres der betydeligt i slettefristerne. Trafik- og pakkedata vil efter lovforslaget blive behandlet ens. Det betyder, at data, der knytter sig til en sikkerhedshændelse, må opbevares i højst tre år, mens data, der ikke knytter sig til en sikkerhedshændelse, må opbevares i 13 måneder. Efter GovCERT-lovens 4, stk. 3, nr. 2 var slettefristen for sidstnævnte type data 14 dage. Yderligere slås det i CFCS-loven, 4, stk. 4 fast, at der ikke stilles krav om sletning for data, som videregives. Det må forstås således, at det også omfatter data, der videregives til udlandet. RfDS finder det hverken nødvendigt eller proportionalt, at pakkedata kan gemmes i 13 måneder, når de ikke knytter sig til en sikkerhedshændelse, og opfordrer til, at fristen ændres til 30 dage. I forhold til videregivelse af trafikdata til teleudbydere og ved videregivelse til myndigheder i udlandet bør der stilles krav om sletning, når formålet med behandlingen er opfyldt, dog senest efter henholdsvis tre år for data med tilknytning til en sikkerhedshændelse og en måned for data uden en sådan tilknytning. 11. Sagkyndigt tilsyn I lyset af den foreslåede placering af CFCS i FE finder RfDS det naturligt at nedlægge Tilsynet med GovCERT og overlade opgaven til Tilsynet med Efterretningstjenesterne. For effektivt at sikre borgernes og virksomhedernes data bør det dog foretrækkes, at CFCS opgaver og tilsyn placeres i det almindelige forvaltningsretlige system, jfr. også punkt 1 ovenfor. Tilsynet med GovCERT skulle i henhold til GovCERT-loven 7, stk. 2 kunne præstere juridisk, itrevisionsmæssig og sikkerhedsmæssig sagkundskab. Tilsynet med CFCS bliver i henhold til CFCSloven, kapitel 9, Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Men i PET-lovens kapitel 9 findes der ikke tilsvarende krav til sagkundskaben hos dem, der udpeges til Tilsynet. Der er derfor en risiko for, at tilsynet vil mangle tilstrækkelig faglig kompetence til at føre tilsyn med CFCS. RfDS opfordrer til, at det sikres, at den fornødne sagkundskab inden for it-revision og it-sikkerhed er til stede i Tilsynet med Efterretningstjenesterne eller i en tilsynsmyndighed i den almindelige forvaltning tillige med repræsentation af relevante juridiske fagområder, herunder om borgernes grundrettigheder. Med venlig hilsen Birgitte Kofod Olsen Formand Lars Stig Jørgensen Næstformand 9

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 1 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 2 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerhed Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 3332 5580

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger Forslag til Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger 1. Loven regulerer den under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etablerede statslige

Læs mere

Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Justitsministeriet i anledning af ovennævnte lovudkast.

Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Justitsministeriet i anledning af ovennævnte lovudkast. 30. april 2015 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att: Thomas Klyver jm@jm.dk thk@jm.dk Høringssvar vedr. udkast til forslag om lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) 1. Resumé Forslaget har til formål at sikre et

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010 GovCERT og DK CERT Forskningsnettet 17. november 2010 Hvad er GovCERT? GovCERT står for Government Computer Emergency Response Team, og er en statslig internet varslingstjeneste plaseret i IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 2 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3 4 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 2 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center for

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09 Aabenraa Kommune Informationspolitik : 2014-04-09 Aabenraa Kommune 29. august 2012 Informationspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Aabenraa Kommune Velkommen til Aabenraa Komune s overordnede

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsen Sendt til: joep@penst.dk epi@penst.dk, flf@penst.dk; udvalg@ft.dk og jette.nedergaard@ft.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere