Bedre overgange for udsatte unge. Kort & klart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre overgange for udsatte unge. Kort & klart"

Transkript

1 Bedre overgange for udsatte unge Kort & klart 1

2 Om dette hæfte 2 Dette hæfte opsummerer de væsentligste pointer i SFI s midtvejsevaluering af efterværnsprojektet Vejen til uddannelse og beskæftigelse. I hæftet kan du læse om de foreløbige erfaringer med projektet i de fire forsøgskommuner Fredericia, Gentofte, København og Roskilde der deltager i projektet. Hvordan har projektet ændret samarbejdskulturen blandt fagpersonerne i kommunen, hvilke positive erfaringer har man gjort sig, og hvor ligger udfordringerne? Projektet Vejen til uddannelse og beskæftigelse er iværksat af Socialstyrelsen for satspuljemidler. I projektet afprøves en særligt udviklet samarbejdsmodel, der skal styrke kommunernes arbejde med at skabe gode overgange til voksenlivet for anbragte eller tidligere anbragte unge. Fokus i projektet er at hjælpe de unge videre i uddannelse og beskæftigelse. Projektet afsluttes i SFI vil til den tid udgive en slutevaluering af projektet.

3 Sådan er evalueringen udført Midtvejsevalueringen bygger på en række interview i de fire projektkommuner Fredericia, Gentofte, København og Roskilde. Interviewene er foretaget i to runder: Første interviewrunde fandt sted kort efter projektet blev sat i gang, og bestod af fokusgruppeinterview med fagpersoner i hver kommune. Deltagerne i fokusgrupperne var sagsbehandlere, UU-vejledere, jobkonsulenter, pædagoger og fagledere. Andet interviewrunde fandt sted i slutningen af udviklingsfasen. Her gentoges fokusgruppe interviewene, så vidt muligt med de samme deltagere. Dertil kom en række individuelle interview med projektlederen i hver kommune og med anbragte eller tidligere anbragte unge (eller deres kontaktpersoner), der har deltaget i projektet. 3 Midtvejsevalueringen fokuserer alene på fagpersonernes og de unges foreløbige erfaringer med projektet, og kan ikke sige noget om projektets langsigtede virkninger. Om projektet Projektet Vejen til uddannelse og beskæftigelse er et af i alt ti initiativer under Efterværnspakken, som Satspuljepartierne har afsat midler til under forhandlingerne for Socialstyrelsen har sammen med Rambøll Management Consulting og de fire projektkommuner udviklet den samarbejdsmodel, der afprøves. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd står for at evaluere projektet.

4 Fokus: Bedre overgange 4 Formålet med projektet Vejen til uddannelse og beskæftigelse er at skabe bedre overgange til voksenlivet for anbragte og tidligere anbragte unge. Det fordrer, at der arbejdes med brobygning på flere niveauer i ungeindsatsen: I den organisatoriske overgang, når de unge forlader forvaltningens børnesystem og træder ind i voksensystemet I det indbyrdes samarbejde mellem de kommunale fagpersoner omkring den unge I den personlige proces, hvor den unge, med støtte fra professionelle, bevæger sig mod et selvstændigt voksenliv med uddannelse og beskæftigelse. Overgang mellem barn og voksen For anbragte unge kan overgangen fra barn til voksen ofte være særlig svær. De kan mangle personligt netværk og må klare udfordringerne på egen hånd, eller med den støtte fra myndighederne, som de har til rådighed. Formelt overgår de unge fra loven om social service til loven om aktiv socialpolitik. På et organisatorisk plan overgår de unge fra et børnesystem, hvor der ydes omsorg og tages hånd om til et voksensystem, hvor de unge forventes selvstændigt at tage ansvar for deres tilværelse. Samarbejdsmodellen adresserer dette ved at skabe bedre koordineret samarbejde mellem kommunale fagpersoner, de unges netværk og de unge selv.

5 Samarbejdsmodellens elementer (Kilde: Socialstyrelsen) Ansvarlig tværgående koordinator: Den unge får én fast koordinator, som er ansvarlig for at koordinere og skabe sammenhæng i den unges forløb. Tværfagligt team om den enkelte unge: Den unge får et tværfagligt team, som støtter den unge i at komme i gang med uddannelse og beskæftigelse. Der udarbejdes en kontrakt på opstillede delmål og mål for den unges udvikling. Faste tværfaglige møder, hvor den unge deltager: Den unge og koordinatoren afholder sammen med det tværfaglige team og øvrige relevante fagpersoner minimum tre lovbestemte møder, når den unge er 16 år, 17½ år og 18 år. Ekstra møder indlægges efter behov. Forpligtende aftaler om mål og handlinger: Sammen med den unge indgår det tværfaglige team forpligtende aftaler med den unge Den unges voksen : Den unge vælger sammen med koordinatoren en voksen fra sit netværk, der kan støtte den unge i forløbet. Dokumentation af resultater: Den unges udvikling i forhold til uddannelse og beskæftigelse følges løbende og systematisk i en mødetjekliste, både for at kunne målrette indsatsen og for at kunne dokumentere aktiviteterne og resultaterne af samarbejdet. Tværgående ledergruppe: Ledergruppen har til opgave at prioritere ressourcer til det tværfaglige samarbejde og den indsats, som skal hjælpe den unge i uddannelse og beskæftigelse. Ledergruppen følger aktiviteterne og resultaterne tæt via data fra mødetjeklisten og afrapporterer disse til direktører og politikere. 5 Læs mere om samarbejdsmodellen og find guide til implementering på socialstyrelsen.dk -> Børn og unge -> Efterværn -> Vejen til uddannelse og beskæftigelse

6 6 Overgang mellem fagpersoner i kommunen Der opstår ofte udfordringer, når børneog voksensystemet skal samarbejde om unge, der fylder 18 år og skal forlade deres anbringelse. Et af de centrale elementer i samarbejdsmodellen er derfor at arbejde på at overkomme organisatoriske og kulturelle kløfter mellem afdelinger og forvaltninger. Overgang til et ståsted inden for uddannelse og beskæftigelse Samarbejdsmodellen giver mulighed for, at gabet mellem de unge og fx uddannelsessystemet kan udbedres eller i det mindste gøres lettere overkommeligt. Modellens succes afhænger her også af en række ydre strukturelle betingelser fx hvilke muligheder der er til stede i kommunerne for at tilbyde uddannelsespladser, praktikpladser mm. Tidligere har tingene været skilt ad. Skolen har taget sig af skolen, behandlingsdelen har taget sig af behandlingsdelen og vi har taget os af det vi har skullet som rådgivere. Hvor det (red. med samarbejdsmodellen) bliver alles fælles ansvar at det unge menneske skal fungere som et helt menneske og ikke kun som brøkdele. (Projektleder)

7 7

8 Evalueringens resultater 8 Midtvejsevalueringen viser, at selvom der er tale om foreløbige erfaringer i fire projektkommuner, så åbner samarbejdsmodellen nogle interessante perspektiver. Den generelle vurdering af projektet fra de fire kommuner er da også overvejende positiv. Projektets muligheder Kommunerne peger på tre aspekter, som fagpersoner og projektledere ser som de mest lovende i forhold til projektets mål. De er: At indsatsen i højere grad koordineres, både mellem fagpersonerne i kommunen og mellem fagpersonerne, den unges netværk og den unge selv. Der sker en kontinuerlig udveksling af viden, og fagpersonerne oplever et fælles ansvar og forpligtelse. At indsatsen i højere grad målrettes og får fokus på uddannelse og beskæftigelse. Der sættes konkrete og tilpassede mål, og man tager udgangspunkt i de unges kompetencer og ressourcer, snarere end i deres personlige problemer. At indsatsen i højere grad inddrager den unge og bliver en indsats for og med den unge. Den unge får en højere grad af medbestemmelse, og målene tager udgangspunkt i den unges ønsker og kompetencer.

9 9 Projektets udfordringer Der er også en række udfordringer i projektarbejdet. De væsentligste er: At det kan være vanskeligt at finde uddannelses- og praktikpladser og boliger til de unge i den enkelte kommune. At projekterne støder på forhindringer internt i kommunerne. Det sker både i form af kulturelle sammenstød mellem forvaltninger og afdelinger og i form af lovgivning, der kan synes uhensigtsmæssig i projektets kontekst. At de unge ikke er parate og motiverede til at gribe de muligheder, projektet giver. Særlig problemer omkring psykisk sårbarhed og misbrug fylder meget hos de unge.

10 En koordineret indsats 10 De deltagende kommuner oplever, at samarbejdsmodellen kan lede til en bedre koordineret indsats både internt mellem de kommunale fagpersoner, og bredere mellem kommunen, den unges netværk og den unge selv. Internt i kommunerne er der dog også kulturelle og juridiske udfordringer i samarbejdet. Fælles ansvar og forpligtelse Fagpersonerne giver udtryk for, at ansvaret for den unges sag fordeles bredt ud og at alle har en aktiv rolle. Det sker især i kraft af samarbejdsmøderne, hvor de forskellige repræsentanter byder ind med deres fagområde og forpligter sig på de aftaler, som indgås. Det åbner mulighed for, at alle fagpersoner i samarbejdsgruppen oplever fælles ansvar og forpligtelse, og alle engagerer sig i, at skabe den bedst mulige indsats for de unge. Alle har løbende opmærksomhed på den unge og tilbyder rettidigt den unge støtte, og der sker en løbende udveksling af viden mellem fagpersonerne, den unges netværk og den unge selv. Barrierer En udfordring er de kommunale systemers tilvænning til det tværfaglige samarbejde, som kan involvere visse kultursammenstød. Der er fx forskelle på et børnesystem, hvor der ydes omsorg og tages hånd om og et voksensystem, hvor de unge forventes selvstændigt at tage ansvar for deres

11 Det, der er anderledes ved samarbejdsmøder, end det vi normalt gør, det er jo den der forpligtelse, alle har rundt om bordet. At det ikke kun er den enkelte, som er tovholder, og at man faktisk dels har de her metoder at arbejde ud fra, skabelonerne, men også, at alle har en aktie i mødet en kan være ordstyrer, en kan være referent og alle i samarbejdsmodellen har retten til at indkalde til et møde, hvis der er behov. (Faglig konsulent, børne- og familieforvaltning) Man har mødtes, inden tingene går galt. Hvis først man skal mødes, når det er gået galt, hold da op, bare den tid det kan tage at organisere det. Bare det, at man har mødtes, så er man på forkant. (Familieplejekonsulent) Da man startede (initiativet) op, havde man en idé om, at det var et projekt med en faglig udvikling. Hvor man kunne udvikle metoder og pædagogik. I princippet er det ikke kun et spørgsmål om faglig sparring, men endnu mere en organisationskultur, der skal ændres. Og der er det ledelse, så det batter. ( ) Vil man banke gamle strukturer ned og starte noget nyt op? (UU-vejleder) 11

12 12

13 tilværelse. Sommetider er der i udgangspunktet ikke enighed blandt de professionelle om, hvori problemstillingen består; en socialrådgiver fra socialforvaltningen og en UU-vejleder ser ikke nødvendigvis det samme unge menneske, selvom cpr-nummeret er det samme. De unge kan således blive genstand for et sammenstød mellem forskellige professionelle tilgange, som påvirker den indsats, der ydes. Det kræver ledelsesmæssig styrke og engagement at nedbryde sådanne kulturelle kløfter og ændre samarbejdsformerne. Juridiske forhindringer Der er i udgangspunktet flere lovgivninger i spil på samarbejdsmøderne, herunder serviceloven, beskæftigelsesloven og de særlige ungeregler. Det er vigtigt for samarbejdet, at der er repræsentanter med til samarbejdsmøderne, som har ekspertise inden for de forskellige lovområder, og som vel at mærke også har beslutningskompetencer på området. Flere fagpersoner efterlyser også en mere fleksibel lovgivning, fx i forhold til, hvilke tilbud der er til unge henholdsvis under eller over 18 år. Efterlysning af tidlig indsats De unge er som oftest ikke ubeskrevne blade, når de træder ind i projektet som 15-årige. De eller deres familier har typisk tidligere modtaget indsatser, og timingen, kvaliteten og virkningen af de indsatser har betydning for, hvor de unge nu befinder sig. Flere af de professionelle giver i den forbind else udtryk for, at der bør sættes tidligere ind. Hvis de unge er nået dertil, hvor de har det rigtig svært, så bliver den professionelle opgave ofte langt vanskeligere, end hvis der var blevet sat ind tidligere. 13

14 En målrettet indsats 14 I samarbejdsmodellen målrettes indsatsen til at tage udgangspunkt i de unges uddannelse og beskæftigelse. Erfaringen i de fire kommuner er, at det giver et konkret fokus for indsatsen. Der sættes tydelige og tilpassede mål, og samarbejdsmøderne fokuserer på de unges ressourcer. Indsatsen er dog også afhængig af de reelle muligheder for uddannelses- og praktikpladser, og her kan der være vanskeligheder. Konkrete mål Målretningen af indsatsen giver et konkret fokus, der kan omsættes i tydelige mål og aftaler. Fagpersonerne er opmærksomme på, at gøre målene så konkrete som muligt, og definere mindre delmål, som ikke tager pusten fra de unge. De unge har taletid, og der lyttes til, hvad deres ønsker for fremtiden måtte være. De ønsker skal samarbejdsgruppen i fællesskab arbejde hen imod. Fokus er på beskæftigelse og uddannelse. Det gør også den forskel, at vi har det særlige fokus. Det giver en anden mening for de unge, fordi det er lettere at tale om misbrug, eller at man har det skidt derhjemme, fordi det hele tiden er med udgangspunkt i, hvordan er det i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det gør det måske lidt lettere at tale om. Det er ikke så fordømmende, men en anden tilgang, man har til det. (Projektleder)

15 15

16 16 Fokus på ressourcer Flere af fagpersonerne giver udtryk for, at når indgangsvinklen er uddannelse og beskæftigelse, så får deres tilgang til de unge også en mere positiv og anerkendende karakter. Det drejer sig ikke om at gennemgå den unges personlige problemer, men i stedet se på, hvad den unge er god til, og tage udgangspunkt i det. Øvrige forhold, som kan have betydning for den unges videre udvikling, skal der også tages hånd om, men det gøres i relation til uddannelse og beskæftigelse. Samarbejdsmodellen anslår derfor i højere grad en ressourceorienteret tilgang. Mangel på praktikpladser En vigtig forudsætning for at de unge kan opnå uddannelse og beskæftigelse er, at der er praktik- og uddannelsespladser til stede. Det oplever fagpersonerne kan være en udfordring. Hvis de unge ikke kan opnå praktikpladser på arbejdspladser, der afspejler bredden af arbejdsmarkedet, dvs. også i private virksomheder, så opnår de kun adgang til et lille hjørne af arbejdsmarkedet. Vanskelighederne med at få en praktikplads kan desuden føles som et personligt nederlag for den unge, hvilket potentielt kan øge sårbarheden yderligere. Uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet danner således en betydningsfuld kontekst for samarbejdsmodellens rækkevidde og de unges muligheder. Boligforhold Et andet forhold som har betydning, er de unges muligheder for at få et sted at bo. Det er en udfordring, der i højere grad karakteriserer landets store kommuner, hvor befolkningstæthed, begrænset boligudbud og deraf høje huslejer gør betingelserne svære for udsatte unge.

17 17 Der er barrierer, hvis vi kigger på praktikpladser. Der er også noget arbejdsmarkedsmæssigt, hvis vi kigger ud i det private, at det kan underlynende være svært. Vi kan godt have intentioner om, at nu skal den ene eller anden i praktik, men hvor Silvan eller Jem og Fix eller hvad ved jeg, bliver ved med at sige nej. Hvis vi kun laver tilbud i systemet bliver det bobler, hvor alle er forstående og det er ikke virkeligheden. (Projektleder)

18 En indsats for og med de unge 18 Hensigten med samarbejdsmodellen er at sætte de unge i centrum for samarbejdet. Det er deres ønsker for fremtiden, der skal være rettesnor i forhold til at udforme planer og definere mål. Det fokus har stor værdi, mener de professionelle, men giver også udfordringer, særligt når de unge ikke er parate eller motiverede til at tage en aktiv rolle. Mulighed: Medbestemmelse og ansvar Samarbejdsmodellen giver de unge medbestemmelse og medansvar i forbindelse med beslutninger om deres fremtid. Det sker, ved at de definerede mål og delmål tager udgangspunkt i de unges ønsker og kompetencer, og ved at samarbejdsgruppen støtter og opmuntrer de unge til i en glidende overgang at påtage sig mere ansvar og selvstændighed. I starten tænkte jeg men jeg synes det var rigtig godt, at vi fik skrevet de skemaer, fordi så er det ikke sådan at man skål gå og vente på at se papirerne. Men at man kan se hun sidder og skriver, og man er selv med i det hun skriver. Det synes jeg er rigtig dejligt, at man selv har indblik i hvad de skriver. (Pige, 17 år)

19 19 Det bliver tydeligt for den unge, hvis han eller hun ikke kommer med noget til mødet, så sker der heller ikke noget. Så går vi fra mødet, og den unge siger Jamen vi har jo ikke aftalt noget. Nej, for du har ikke bidraget med noget. Der er de her muligheder, og du har ikke sagt ja til noget af det, og derfor går du ud af døren, selvom der ingenting er sket. (Socialrådgiver, Ungdomsrådgivning)

20 20

21 Unge som har de bedste intentioner, men har et stort misbrug, de møder ikke op. Eller en ung, der har ADHD og er voldelig og har slået alle de andre (på skolen). Jeg synes mange gange, at det er det der er problemet. Man kan se i de unges øjne, at de gerne vil, men at de opgiver. Det er barrierer udefra, som man ikke altid kan gøre noget ved. Man kan ikke forvente, at når man laver en plan for en ung, så holder den. (UU vejleder) Hvordan pokker er det vi skaber motivationen hos de unge? det kunne jeg godt bruge noget sparring på. Hvordan får vi de unge til at forstå vigtigheden? For uden at de synes det er vigtigt, så kommer vi ikke nogen vegne. (Projektleder) 21 De professionelle ser stor værdi i samarbejdsmodellen og dens potentielle gennemslagskraft. De giver udtryk for, at det har værdi, at de unge skal bringes med ind som en aktiv aktør. De unge selv ser gode muligheder i modellen, men har også visse forbehold og har generelt svært ved, at skelne mellem deres tid i Vejen til uddannelse og beskæftigelse og før da. Barriere: Parathed og motivation Det er ikke alle unge, der kan glide over i en mere aktiv rolle, hvor de selv skal definere deres ønsker og behov. Mulighederne for dette afhænger i høj grad af de unges parathed og trivsel. Fagpersonerne giver udtryk for, at der er en række barrierer til stede blandt de unge og at det er en svær professionel opgave, at støtte de unge til at overkomme disse barrierer. Særligt nogle unges misbrug og psykiske mistrivsel giver svære udfordringer. Flere af fagpersonerne efterlyser psykologisk bistand til de unge, og beklager de sommetider meget lange ventelister, der kan være til psykologisk behandling.

22 Det videre arbejde 22 De foreløbige erfaringer med projektet Vejen til uddannelse og beskæftigelse er overvejende positive. Baseret på midtvejsevalueringen kan man dog også pege på en række forhold, der er afgørende for, om samarbejdsmodellen også på langt sigt får den ønskede virkning. Helhjertet ledelsesopbakning Som nævnt lægger samarbejdsmodellen op til en egentlig kulturændring i kommunernes håndtering af ungesager. Evalueringen rummer eksempler på, at der i udgangspunktet ikke engang er enighed blandt de professionelle om, hvori problemstillingen overhovedet består for den unge. Første skridt til ændre dette synes at være, at de professionelle sætter sig omkring et bord sammen med den unge, som det sker i samarbejdsmodellen. Hvis modellen skal udfolde sit virkelige potentiale, så kræver det imidlertid en helhjertet satsning, hvor det ikke er i forvaltningens kroge, at udviklingen sker, men hvor forandringerne involverer alle relevante parter, og hvor hele gruppen af anbragte unge udgør målgruppen. Det kræver, at man som ledelse ønsker reelle organisatoriske forandringer og er parat til at støtte op om processen og at man ser samarbejdsmodellen som noget, der skal bidrage til at sætte varige spor i forvaltningssystemet.

23 Kumulativ vidensopbygning Det er væsentligt, at der i samarbejdet løbende opbygges en fælles viden blandt de professionelle om den enkelte unge og dennes særlige situation. Det fordrer, at man anerkender værdien af hvert enkelt professionelt perspektiv i samarbejdet. Det at få sat ansigt på hinanden på tværs af afdelinger og institutioner letter i sig selv arbejdsgangen og koordineringen af opgaverne, men med det bør også følge, at man som professionel får øje på de andres kompetencer og ser mulighederne i de fælles løsningsstrategier. En sådan faglig udveksling og fælles vidensopbygning er helt afgørende for at kunne støtte de unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv. nødt til at give slip på den gruppe af udsatte unge, for hvem uddannelse og beskæftigelse aktuelt forekommer uoverkommeligt og urealistisk. Mange tidligere anbragte kan være forsinkede i deres udvikling, både mentalt og konkret i forhold til skolegang mv. Det er vigtigt, at man ikke i sin iver efter at få alle unge i gang glemmer, at der kan være andre ressourcer at bygge på hos disse unge, som måske ikke kan danne grundlag for en ungdomsuddannelse her og nu, men som stadig kan være byggesten på vejen til et godt voksenliv. 23 Fokuseret og fleksibel støtte Hvis det givne fokus på uddannelse og beskæftigelse skal give mening for hele gruppen af anbragte unge, så følger det, at støtten også skal være fleksibel. Lykkes det ikke, står man med det dilemma, at man er

24 Pjecen er forfattet af: Stine Tankred Luckow, videnskabelig assistent, SFI Trine Jørgensen, kommunikationsmedarbejder, SFI Mere viden om bedre overgange for udsatte unge: Stine Tankred Luckow, Turf Böcker Jakobsen, Anders Posselt Langhede, Jan Hyld Pejtersen: Bedre overgange for udsatte unge, Midtvejsevaluering af efterværnsinitiativet Vejen til uddannelse og beskæftigelse. SFI-rapport 13:20, Rapporten kan bestilles eller downloades via Udgiver: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2013 Foto: Colourbox, Polfoto og istock Design: heddabank.dk Tryk: rosendahls schultz grafisk

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Uden for. Overgangssager set ud fra borgerens perspektiv. Unge i organisatorisk grænseland. Udsatte unge i overgange til voksenlivet

Uden for. Overgangssager set ud fra borgerens perspektiv. Unge i organisatorisk grænseland. Udsatte unge i overgange til voksenlivet Uden for nummer 27 Tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde 27/2013 Overgangssager set ud fra borgerens perspektiv Unge i organisatorisk grænseland organisering, samarbejdsstrategier, tillid

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere