Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: A Skrevet af: Bitten Laursen Forvaltning: Sekretariatet Børn og skole Dato: Sendes til: Børn og skole-udvalget Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Børn og skole-udvalget besluttede på mødet den 29. november 2016, at forvaltningen skulle fortsætte dialogen med bestyrelser for dagtilbud og skoler om optimering af dagtilbudsstrukturen i Harridslev og Langå. Forvaltningen har siden da været i dialog med de to dagtilbudsbestyrelser i Langå og Harridslev samt skolebestyrelsen på Langå skole omkring overvejelser om optimering af dagtilbudsstrukturen. På baggrund af befolkningsprognosens forventninger til de kommende års børnetal, de pædagogiske, bygningsmæssige, økonomiske og organisatoriske muligheder samt dialogen med forældrebestyrelserne om mulighederne og behovene i de enkelte områder har forvaltningen udarbejdet dette notat med overvejelser omkring den fremtidige dagtilbudsstruktur. For børneområdet er gældende, at der ikke i dag er afsat anlægsmidler til ny- eller ombygninger af daginstitutionerne på området. Børneområdet er derfor ikke selv i stand til at finde økonomi til nyog ombygninger, og der skal derfor en politisk beslutning om at prioritere økonomiske ressourcer til området for at eventuelle ny-, om- og tilbygninger kan iværksættes. En uddybende beskrivelse af udviklingen i børnetallet i Langå og Harridslev området de kommende år, samt en beskrivelse af de tre nuværende daginstitutioner i Langå og Harridslevs daginstitutioner fremgår af vedhæftede bilag Beskrivelse af dagtilbudsområdet i Langå og Beskrivelse af dagtilbudsområdet i Harridslev. Mulighederne for Harridslev området Børnehuset Harridslev består i dag af to afdelinger i Harridslev by: Skolevænget; Afdelingen på Skolevænget er etableret i en tidligere gymnastiksal på Korshøjskolen og anvendes kun til børnehavebørn. Der er en kapacitet på 56 børnehavebørn Kastanievej; Afdelingen består af en vuggestuegruppe med kapacitet til 18 børn og tre børnehavegrupper med en kapacitet på 67. Afdelingen er i kommunale bygninger. Side 1 af 7

2 Der er foretaget en samlet vurdering af de enkelte afdelinger, hvor 1 indikerer en god opfyldelse af behovet på området, 2 en mellem opfyldelse, og 3 en dårlig opfyldelse af behovet. Hvilket betyder, at jo færre points, des bedre bygningsmæssige og pædagogiske muligheder i afdelingen. Der kan gives mellem 7 og 21 points, da der gives points indenfor 7 forskellige områder. Samlet set vurderes følgende i forhold til bygninger og pædagogiske muligheder for institutionerne i Harridslev området: Kastanievej Skolevænget Byggeteknisk stand 2 3 Driftsudgifter 3 3 Rengøring *2 3 Indeklima 1 3 Sikring af bygningen 2 3 Vedligehold af udearealer 2 1 Pædagogiske muligheder 3 3 I alt *Vuggestuens bygning vurderes til 1, børnehavens til 3. Samlet 2 Som det fremgår af ovenstående, så vurderes afdelingen på Skolevænget til at være i en dårligere stand end afdelingen på Kastanievej, hvad angår bygninger og de pædagogiske muligheder. Dialogen med dagtilbudsbestyrelsen Forvaltningen har som tidligere nævnt været i dialog med dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Nordøst. Der er et ønske fra dagtilbudsbestyrelsen og ledelsen i Dagtilbud Nordøst om, at de to institutioner kommer i en bedre stand. Dagtilbudsbestyrelsens vurdering er, at den ideelle løsning for Harridslev området ville være en samlet daginstitution med kapacitet til alle børnehavebørn og vuggestuebørn i området. Dagtilbudsbestyrelsen beskriver, at rammerne i dag for daginstitutionen på Skolevænget ikke er optimale. Såfremt det ikke er muligt at gå efter den optimale løsning, anbefaler dagtilbudsbestyrelsen, at der bygges en ekstra vuggestuegruppe til afdelingen på Kastanievej, så antallet af vuggestuebørn i Harridslev øges fra de nuværende 18 vuggestuepladser til 2 grupper med 13 vuggestuebørn i hver gruppe, i alt 26 vuggestuepladser. Baggrunden for dagtilbuddets forslag om flere vuggestuepladser er et ønske om at kunne opfylde forældrenes ønske til vuggestuepladser i Harridslevområdet. I dag må en del forældre fra Harridslevområdet, der ønsker vuggestuepladser, søge ind mod Dronningborg/Randers by. Dagtilbudsbestyrelsen og dagtilbudslederen har overfor forvaltningen synliggjort mulighederne for at finansieringen af ombygningen af Kastanievej til den ekstra vuggestuegruppe kunne ske for dagtilbuddets uforbrugte driftsmidler, der er overført fra regnskab Der forventes en udgift til ombygning på cirka 1 mio. kr. (13*6,8m2* kr. Jævnfør beregningerne i nedenstående skema). Side 2 af 7

3 Dagtilbuds Nordøsts ønske om at omlægge en børnehavegruppe til en yderligere vuggestuegruppe, rejser 4 problemstillinger, som beskrives i det nedenstående: En eventuel omlægning med yderligere en vuggestuegruppe, vil få betydning for dagplejen, og det vil få betydning for efterspørgslen efter dagplejepladser En eventuel omlægning til yderligere vuggestuepladser er driftsmæssigt dyrere end dagplejepladser, nemlig en årlig forskel i bruttodriftsudgiften pr. barn på kr. En typisk vuggestuegruppe på 13 børn, vil således koste yderligere kr. i driftsudgifter årligt Et spørgsmål om hvorvidt rammerne i Randers Modellen giver mulighed for at anvende driftsmidler fra regnskab 2016 til at finansiere ombygning af en ekstra vuggestuegruppe At flere børnehaver løbende giver udtryk for at de gerne vil omdanne grupperum til vuggestuer, hvilket jævnfør Harridslev vil betyde yderligere driftsudgifter. Mulige scenarier Ud fra en samlet vurdering af de to institutioners muligheder og begrænsninger kan der opstilles forskellige scenarier for den fremtidige struktur på daginstitutionsområdet i Harridslev. Et scenarie hvor den nuværende organisering med to institutioner i Harridslev fastholdes. Institutionerne fortsætter i de nuværende lokaler. Dette giver udfordringer med de fysiske rammer, især på Skolevænget, og giver ikke umiddelbart mulighed for en udbygning af vuggestuegruppen, så behovet for vuggestuepladser i Harridslev kan opfyldes. En mulighed her vil være, at antallet af børnehavebørn på Kastanievej reduceres, og der i stedet ombygges, så der bliver plads til en ekstra vuggestuegruppe. Jævnfør Dagtilbud Nordøsts ovenstående forslag inklusiv finansiering heraf. Et andet scenarie hvor daginstitutionen på Skolevænget nedlægges, og dele af den nuværende institution på Kastanievej bibeholdes, så vuggestuedelen af institutionen udbygges til i alt 26 børn, og børnehavedelen nedrives og ombygges til i alt 100 børnehavebørn. Børnehavepladserne bliver som udgangspunkt fordelt med 25 børn på 4 stuer. Vuggestuens bygning bibeholdes, da denne er i god stand. Det skal bemærkes, at der ikke umiddelbart forventes en økonomisk fordel ved at bygge på Kastanievej frem for en anden grund. Desuden vil det kræve genhusning i forbindelse med byggeriet, også for vuggestuen, som vil skulle lukkes ned, da alle installationer er ført fra hovedbygningen. Hvis en ny kommunal institution i Harridslev får en kapacitet på 100 børnehavebørn, nedsættes børnehavekapaciteten i Harridslevområdet, der i dag har en kapacitet på 123 børnehavepladser. Endvidere er der på nuværende tidspunkt en forventning hos Mellerup Fribørnehave om, at de kan tiltrække yderligere børn til institutionen, og fribørnehaven har i 2017 udvidet deres børnehavekapacitet til 30 børnehavepladser. Dermed forventes det, at Harridslev/korshøjskolens område som helhed vil kunne leve op til efterspørgslen på børnehavepladser de kommende år. Side 3 af 7

4 De økonomiske forudsætninger: Forudsætninger I alt Antal børn i en samlet 100 børnehavebørn 126 børn daginstitution 26 vuggestuebørn Antal m2 pr. barn 6,8 m2 pr. barn 768 m2 Pris pr. m2 ved nybygning kr. pr. m2 8,84 mio. kr. Note: Det er forudsat, at den nuværende vuggestuegruppe kan rumme den ene af de fremtidige to vuggestuegrupper. Derfor skal der nybygges en stue til 13 vuggestuebørn samt nybygges til 100 børnehavebørn, i alt nybygning til 113 børn. Mulighederne for Langå området Langå har i dag tre daginstitutioner: Børnehaven Fuglereden; (tidligere Langå Børnehave) adresse på Vinkelvej 17 i Langå. En børnehave beliggende på en kommunal grund, med kapacitet til 44 børnehavebørn Børnehaven Skovtrolden; (tidligere Udebørnehaven) adresse på Gydevej 5 i Langå tæt ved Langå Skole. En børnehave beliggende på en kommunal grund, med kapacitet til 44 børnehavebørn Børnehaven Rubjerg; adresse på Skeelsvej i Langå. En børnehave beliggende i lejede lokaler hos boligforening, med kapacitet til 46 børnehavebørn Der er foretaget en samlet vurdering af de enkelte afdelinger, hvor 1 indikerer en god opfyldelse af behovet på området, 2 en mellem opfyldelse, og 3 en dårlig opfyldelse af behovet. Hvilket betyder, at jo færre points, des bedre bygningsmæssige og pædagogiske muligheder i afdelingen. Der kan gives mellem 7 og 21 points, da der gives points indenfor 7 forskellige områder. Samlet set vurderes følgende i forhold til bygninger og pædagogiske muligheder for institutionerne i Langå området: Vinkelvej Gydevej Skeelsvej Byggeteknisk stand Driftsudgifter Rengøring Indeklima Sikring af bygningen Vedligehold af udearealer Pædagogiske muligheder I alt Som det fremgår af ovenstående, så vurderes afdelingen på Vinkelvej til at være i bedre stand, hvad angår bygninger og de pædagogiske muligheder, end de to øvrige afdelinger. Gydevej har dog en god beliggenhed nær Langå Skole, mens institutionen på Skeelsvej er i lejede bygninger, som det, hvis det var muligt, kunne være relevant at opsige lejemålet af. Side 4 af 7

5 Dialog med bestyrelsen for Dagtilbud Sydvest Forvaltningen har været i dialog med Dagtilbud Sydvests bestyrelse samt bestyrelsen på Langå skole. Der er et stort ønske fra dagtilbudsbestyrelsen om at samle de tre daginstitutioner i Langå på en lokalitet. Ligesom der er et stort ønske om at fremtidssikre Langåområdets daginstitution/-er ved at tilføje en eller flere vuggestuegrupper til de nuværende børnehavegrupper. Dette skyldes både udviklingen i børnetallet for Langåområdet, de bestående bygningers stand og de manglende muligheder for udbygning af de bestående bygninger. Langåområdet er udfordret af, at der er tre mindre daginstitutioner, som hver især ikke har et tilstrækkeligt antal børn til, at institutionen kan opnå en hensigtsmæssig kapacitet i forhold til antallet af medarbejdere og økonomien i den enkelte institution. Dagtilbudsbestyrelsen anbefaler derfor, at der skal tænkes i en langtidssikret løsning, hvor daginstitutionerne i Langå samles på en lokalitet og samtidig udbygges med en eller flere vuggestuegrupper. Dette vil i givet fald være en driftsudvidelse, der vil få betydning for dagplejen i området, ligesom omlægningen fra dagpleje til vuggestuepladser giver en bruttoudgift på kr. pr. barn, jævnfør overvejelserne i afsnittet om mulighederne for Harridslev området tidligere i dette notat. Dagtilbudsbestyrelsen er desuden åben overfor mulighederne omkring, at den fælles daginstitution placeres på eller i nærheden af Langå skole. Optimalt anbefaler dagtilbudsbestyrelsen, at der oprettes en kombineret daginstitution med en børnehave med plads til 120 børnehavebørn samt en eller to vuggestuegruppe på 13 til 26 børn. Mulige scenarier Jævnfør dagtilbudsbestyrelsens ønsker til den fremtidige dagtilbudsstruktur forslås nedlæggelse af de tre nuværende børnehaver, og at der herefter bygges en ny daginstitution i Langå, der kan rumme i alt 120 børnehavebørn (5*24 pladser) og 13 vuggestuebørn på grunden Gydevej 3, nær Langå Skole, hvor børnehaven Skovtrolden i dag er beliggende. Dermed reduceres børnehavekapaciteten i Langå fra 134 pladser i dag i de tre kommunale børnehaver til 120 børnehavepladser i en ny daginstitution i Langå. Dermed tilpasses antallet af børnehavepladser til den forventede fremtidige kapacitet. Desuden anbefales det at oprette 13 vuggestuepladser i den nye institution i Langå. Dette kan tage højde for noget af efterspørgslen efter vuggestue- og dagplejepladser i dagtilbud Sydvest fremover, ligesom det giver mulighed for at tilbyde vuggestuepladser i Langå. Noget der ikke i dag er muligt. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for, at de tre daginstitutioner i Langå samles på eller nær ved Langå skole. På nuværende tidspunkt er skoleområdet i gang med at afklare, hvordan specialklasserækken på Langå skole (kaldet Satellitten) bedre kan rummes på selve skolen, så de nuværende pavilloner, som Satellitten bruger, kan afvikles. Det er vurderingen, at der ikke er plads til en daginstitution i de bestående bygninger på Langå skole. Det er dog samtidig vurderingen, at mulighederne for at bygge en ny samlet daginstitution på området ved Gydevej, der i dag bruges til Børnehaven Skovtrolden, samt et område der i dag hører under Langå skole, er til stede. Der skal dog foretages nærmere vurderinger af, hvordan dette rent praktisk kan planlægges. En anden mulighed er at nedlægge Rubjerg Børnehave. Lejemålet opsiges, og der spares på den måde de huslejeudgifter til boligforeningen, der i dag beløber sig til cirka kr. årligt. Børnene fordeles i de to øvrige institutioner i Langå, samt i daginstitutionerne i Stevnstrup eller andre afdelinger i Dagtilbud Sydvest, der har ledig kapacitet. Side 5 af 7

6 En tredje mulighed kunne være at nedlægge Rubjerg Børnehave. Børnene fra Børnehaven Rubjerg fordeles i de to resterende daginstitutioner i Langå. Endvidere nedrives den nuværende pavillon på Gydevej, og der udvides i stedet på Gydevej med nyt let byggeri svarende til standarden for det nye Kristrup Børnehus. Kapaciteten på Gydevej udvides, så der i alt er en kapacitet på Gydevej på 58 børnehavepladser. Kapaciteten på Vinkelvej fastholdes på 44 børnehavepladser. De resterende børnehavebørn, der eventuelt ikke kan rummes i de to børnehaver i Langå, tilbydes plads i Stevnstrup eller andre afdelinger i Dagtilbud Sydvest. De økonomiske forudsætninger ved bygning af en ny samlet daginstitution: Forudsætninger I alt Antal børn i en samlet 120 børnehavebørn 133 børn daginstitution 13 vuggestuebørn Antal m2 pr. barn 6,8 m2 pr. barn 904 m2 Pris pr. m2 ved nybygning kr. pr. m2 10,4 mio. kr. De økonomiske forudsætninger ved bygning af ny let byggeri på Gydevej til en kapacitet på 58 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn: Forudsætninger I alt Antal børn i en samlet 58 børnehavebørn 71 børn daginstitution 13 vuggestuebørn Antal m2 pr. barn 6,8 m2 pr. barn 489 m2 Pris pr. m2 ved nybygning kr. pr. m2 5,55 mio. kr. Referencer I det følgende gives en kort beskrivelse af to nye børnehaver som sammenligningsgrundlag for et eventuelt nybyggeri. Børnehuset Gudenådalen På Stavnsagervej 2D, 8870 Langå i Stevnstrup ligger den integrerede institution Børnehuset Gudenådalen. Byggeriet er opført i 2010/2011 som 0-energihus. Med et anlægsbudget på ca. 20 mio. kr. og et areal på ca m 2 kan huset rumme 3 vuggestuegrupper, 3 børnehavegrupper samt forskellige læringslokaler såsom motorikrum, eksperimentarium, atelier og sprogrum. Dette svarer til en m 2 -pris på kr. Institutionen er opført på en ny byggegrund i udkanten af byen, hvilket betyder at anlægsbudgettet dækker alle anlægsarbejder i forbindelse med byggeriet. Bygningen er opført i lette materialer som en trækonstruktion med fibercementplader som facadebeklædning. På grund af sit lave energiforbrug og store funktionalitet i forhold til vedligeholdelse og rengøring er det væsentligt billigere at drive Børnehuset Gudenådalen sammenlignet med fx den nuværende sammensætning af institutioner i Langå. Kristrup Børnehus Side 6 af 7

7 På R. Hougårds Vej 44, 8960 Randers SØ ligger den selvejende institution Kristrup Børnehus. Den oprindelige institution blev lukket i 2014 på grund af skimmelsvamp, og der er bygget og i foråret 2016 ibrugtaget en ny institution på den samme grund. Byggeriet overholder kravene for lavenergiklasse 2010 og huser 140 børnehavebørn fordelt på 6 grupper. Der er afsat 11 mio. kr. til at bygge den 947 m 2 store institution, svarende til en m 2 -pris på kr. Da institutionen opføres på den tidligere børnehaves grund, har det været muligt at genanvende hele parkeringspladsen, samt dele af den tidligere legeplads. Disse udgifter er således ikke dækket af anlægsbudgettet. Institutionen er bygget i lette materialer. Sammenligning med et eventuelt nybyggeri Generelt er der penge at spare på driften af nybyggede institutioner. Inden for de senere år har der været en markant udvikling i forhold til byggeteknik og isolering, som gør det muligt at bygge på en måde, der skaber et langt mindre forbrug og behov for vedligehold, end det er tilfældet med de institutioner, som er med i denne case. Det vurderes at en nybygget institution i fx Langå vil kunne opføres for et budget, der er sammenligneligt med de 2 referencer, alt efter hvilke beslutninger der træffes i forhold til for eksempel materialevalg og energiforbrug. Side 7 af 7

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Forslag til optimering af dagtilbudsområdet i Spentrup

Forslag til optimering af dagtilbudsområdet i Spentrup Notat Vedrørende: Business case - daginstitutioner i Spentrup Sagsnavn: ES - Business case, Spentrup Sagsnummer: 82.00.00-P20-1-15 Skrevet af: Lisbeth Hermansen Kusk/Bitten Laursen E-mail: lisbeth.hermansen.kusk@randers.dk/bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Beskrivelse af dagtilbudsområdet i Langå

Beskrivelse af dagtilbudsområdet i Langå Notat Vedrørende: Beskrivelse af dagtilbudsområdet i Langå Sagsnavn: ES - Business case, Langå Sagsnummer: 82.00.00-P20-1-16 Skrevet af: Lisbeth Hermansen Kusk/Bitten Laursen Forvaltning: Bygninger økonomi

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Beskrivelse af dagtilbudsområdet i Harridslev

Beskrivelse af dagtilbudsområdet i Harridslev Notat Vedrørende: Beskrivelse af dagtilbudsområdet i Harridslev Sagsnavn: ES - Business case, Harridslev Sagsnummer: 82.00.00-P20-2-16 Skrevet af: Lisbeth Hermansen Kusk/Bitten Laursen E-mail: lisbeth.hermansen.kusk@randers.dk

Læs mere

Notat vedrørende konsekvenser af pasningsgaranti i dagtilbud og fortrinsret i skoledistrikter som følge af ny skolestruktur.

Notat vedrørende konsekvenser af pasningsgaranti i dagtilbud og fortrinsret i skoledistrikter som følge af ny skolestruktur. Vedrørende: Pasningsgaranti og fortrinsret på dagtilbudsområdet Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Dorte Brøns E-mail: Dorte.Broens@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet Præsentation Scenarier på dagtilbudsområdet Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på dagtilbudsområdet Formål og opdrag Formålet: At undersøge, om der kan skabes en

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Sept Januar år år år år

Sept Januar år år år år NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området NOTAT Bilag 1: Behovsprognose 0-5 årsområdet. Overordnede konklusioner Hvad er et på 0-5 års området Behovsprognosen 2011 viser, at der er et for udbygning af 126 børnegrupper på 0-5 års området (en børnegruppe

Læs mere

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Notat Som følge af den i sagsfremstillingen beskrevne situation skal kapaciteten udvides yderligere i de kommende måneder for at pasningsgarantien

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Håndtag til overholdelses af pasningsgarantien. Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. februar 2018

Håndtag til overholdelses af pasningsgarantien. Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. februar 2018 Håndtag til overholdelses af pasningsgarantien Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. februar 218 IKKE IGANGSAT KRÆVER POLITISK BESLUTNING Garantigrupper Garantigrupper er forbeholdt anvisning fra garantiventelisten.

Læs mere

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr. NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE Scenarier på dagtilbudsområdet HØRSHOLM KOMMUNE SCENARIER PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDERNE Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på dagtilbudsområdet

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger Punkt 5. Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger 2018-027043 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, at der oprettes 7 vuggestuepladser i tilknytning

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013. Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 11. marts 2014 Titel: Baggrundsnotat om struktur og kapacitet Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose,

Læs mere

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Forvaltningen besvarer i det følgende de faktuelle spørgsmål i sag 160 (byrådet 27. maj 2013).

Forvaltningen besvarer i det følgende de faktuelle spørgsmål i sag 160 (byrådet 27. maj 2013). Vedrørende: Sag 160 på byrådets møde 27. maj 2013 Sagsnavn: Spørgsmål om og forslag til antallet af pædagoger og medhjælpere pr. barn i børnehaver og vuggestuer Sagsnummer: 28.00.00-A00-62-13 Skrevet af:

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur Velfærdssekretariatet Sagsnr. 278329 Brevid. 2273661 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af områdestruktur 13. februar 2016 Indledning Som en del af budgetvedtagelsen i

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011

Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011 Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011 Opland Scenarie Nuværende/muligt Svebølle/ Viskinge Lille fald i ca. 10 Snertinge Lille stigning i ca. 25 Uændrede dagtilbud

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014 Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 24. februar 2014 Titel: Baggrundsnotat Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose der hvert

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering.

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering. BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. april 2016 Sagsid: 28.06.00-G01-1-15 NOTAT forslag 3 Valhalla i Byen lukkes Sydpolen flyttes/sammenlægges

Læs mere

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter 219 Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter CENTER FOR BØRN OG LÆRING HERNING KOMMUNE Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 DATA... 2 ANALYSE... 4 Herning midtby... 5 Herningsholm

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 256636 Brevid. 1882710 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 25. april 2014 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2014 har forvaltningen

Læs mere

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -

Læs mere

Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019

Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019 Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019 Ansøgning om oprettelse af flere vuggestuepladser i Molevitten Vi udnytter forandringer til at skabe fornyelse og udvikling! I Herning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 18:30-20:00 Carsten Møller Nielsen (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 27-02-2017 Økonomiudvalget - 27-02-2017 27.02.2017 kl. 16:00 Mødecenter C - Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Etape 2 Børnenes Univers Grindsted Vest

Etape 2 Børnenes Univers Grindsted Vest Projektbeskrivelse Etape 2 Børnenes Univers Grindsted Vest B og K forvaltningen Dagtilbud Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Tlf. 79727607 LIO@billund.dk Journal nr.: 18/2132 Version: 5 Dato: 09.04.2018

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 20-11-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-323-18 Bilag 3 oversigt over modellerne Model 1 Haslev by Ombygning i Frøen Tilbygning og ombygning af Frøen samt forbedring af den

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene Svendborg d. 4. juni 2010 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene I forbindelse med at der er fremsat

Læs mere

Bilag 3. Skole-modellen. Distriktsoversigt kommunale og selvejende institutioner

Bilag 3. Skole-modellen. Distriktsoversigt kommunale og selvejende institutioner Bilag 3 Skole-modellen Organisering: Ringsted Dagpleje 2 ehaver 15 0-6 års institutioner 1 specialinstitution Placering: Dagpleje placeres i hele Ringsted Institutionerne placeres i midtbyen, i bynære

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Notatet omfatter forslag til nye procedurer vedrørende aftalemål for følgende aftaleenheder:

Notatet omfatter forslag til nye procedurer vedrørende aftalemål for følgende aftaleenheder: Notat Vedrørende: Aftalemål for aftaleenheder under Børn og skoleforvaltningen Sagsnavn: Aftalemål for Børn og Skole Sagsnummer: 17.01.00-A26-2-16 Skrevet af: Brian Høyer Lorentsen Mail: Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk

Læs mere

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741310

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Notat vedrørende førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune

Notat vedrørende førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune Vedrørende: Førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune Forvaltning: Sekretariatet Børn Skole og Kultur Dato: 23-12-2014 Sendes til: Børn og skoleudvalget Notat vedrørende førskoleordning

Læs mere

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni 2015.

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni 2015. Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni. Opgjort maj for perioden april til juni. Udarbejdet af Pladsanvisningen, Fagsekretariat Dagtilbud-Børn. STATISTIK FOR PLADSANVISNINGEN

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Program for gruppedrøftelser Kl. 19.15 Oplæg om grundlag for drøftelsen på dagtilbudsområdet 19.25 Hver daginstitutions forældrebestyrelserne drøfter deres holdning og kommentarer

Læs mere

1. Projektets titel Bilag 2, Projektbeskrivelse Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur - opdatering og implementeringsplan

1. Projektets titel Bilag 2, Projektbeskrivelse Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur - opdatering og implementeringsplan Projektbeskrivelse Oprettet den 24. februar 2014 Revideret: den 26. marts 2014 1. Projektets titel Bilag 2, Projektbeskrivelse Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur - opdatering og implementeringsplan

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. ddagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Notat. Børneinstitutioner i Smørum. Baggrund for notat

Notat. Børneinstitutioner i Smørum. Baggrund for notat Notat Vedrørende: Børneinstitutioner i Smørum Baggrund for notat Notatet udarbejdes på baggrund af de politiske overvejelser om en evt. modernisering af den eksisterende dagsinstitutionsmasse i Smørum,

Læs mere

7.0 Opsamling på mulighed for at sikre pasningsgaranti i skoledistrikter Erfaringer fra Norddjurs kommune Fagligt bæredygtige

7.0 Opsamling på mulighed for at sikre pasningsgaranti i skoledistrikter Erfaringer fra Norddjurs kommune Fagligt bæredygtige Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 4 1.1 Opbygning af notatet... 4 2. Lovgrundlag.... 5 3. Mindre skoler... 6 3.1. Havndal... 6 3.2 Asferg... 6 3.3 Fårup... 7 3.4 Gjerlev-Enslev... 7 3.5 Bjerregrav...

Læs mere

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på skoleområdet

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på skoleområdet Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE Scenarier på skoleområdet HØRSHOLM KOMMUNE SCENARIER PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDERNE Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på skoleområdet

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere