forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter."

Transkript

1 !! "#$ Resume Ved Regionssygehuset i Silkeborg gennemføres et flerårigt projekt, som har til formål at forbedre funktionsevne og arbejdsfastholdelse af sygemeldte arbejdstagere med uspecifikke lidelser i nakke, skulder eller øvre ryg ved hjælp af en ny, hospitalsbaseret, interventionsmodel. Projektet er designet som et randomiseret studie, hvor deltagere rekrutteres fra praktiserende læge efter 4 ugers sygemelding. En mini-interventionsgruppe modtager kun en lægefaglig afklaring, rådgivning ved fysioterapeut og tilbagemelding til kommune, mens den anden interventionsgruppe (CfB-intervention) udover den grundige og tidlige diagnostisk afklaring i sundhedsvæsenet modtager en indsats af et tværfagligt team bestående af reumatolog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, psykolog og socialmedicinsk speciallæge. Teamet sørger blandt andet for dialog med arbejdspladsen og den sygemeldte om genoptagelse af arbejdet, planlægger modificering af arbejdsredskaber og opgaver, planlægger fysisk træning og fokuserer på smertehåndtering i samtalerne med den sygemeldte. Interventionen gennemføres således af et tværfagligt team, som i modsætning til andre interventioner rettet mod en tidlig og koordineret indsats, er forankret på et sygehus. Derfor er teamet i højere grad i stand til meget hurtigt at afklare de biomedicinske aspekter og dermed flytte den sygemeldtes fokus fra helbredelse til genoptagelse af arbejdet og rehabilitering i bred forstand. Der gennemføres en videnskabelig evaluering af den igangværende intervention, med undersøgelse af langtidseffekter i op til 4 år efter første sygemelding. Evalueringen har som formål at undersøge effekter på sygefravær, arbejdsfastholdelse, funktionsevne og helbred baseret på spørgeskemaer og udtræk fra offentlige registre (DREAM). Desuden beregnes omkostningseffektivitet, hvor interventionsomkostninger holdes op mod besparelser for kommune, stat, arbejdstager og arbejdsgiver ved ændringer i udgifter til sygedagpenge, løn og medicinudgifter. Der gennemføres også organisationsanalyser med fokus på hæmmende og fremmende faktorer i samarbejdet internt i teamet og mellem eksterne aktører og den sygemeldte. Der evalueres på teamkoordinators betydning for sammenhæng og kontinuitet i forløbet. Denne type data indsamles gennem deltagerobservation og interviews med aktører. Sideløbende med ovennævnte fordeling i to indsatsgrupper, undersøges også ved tilfældig opdeling i to grupper om rådgivning om generel motion eller mere specifik nakke-træning virker bedst i forhold til forbedring af funktionsevnen. 1

2 Der inkluderes 350 sygemeldte med smerter i nakke, skulder eller øvre ryg som primære problem. Der indhentes tilladelse fra Datatilsynet vedrørende indhentning af spørgeskemabesvarelse, brug af registre og kvalitative data.. Interventionerne indeholder ingen nye medicinske behandlingsformer, hvis man ser på de enkelte elementer. Det nye består udelukkende af den koordinering og det tværfaglige samarbejde, der finder sted. Der kan ikke forventes nogen risici eller bivirkninger med hensyn til helbredsmæssige konsekvenser udover hvad man ellers kunne forvente i normal praksis. Projektet er sat i værk på initiativ af Center for Folkesundhed, Århus og Regionshospitalet Silkeborg, begge hører under Region Midtjylland, hvor alle medarbejdere i projektet også er ansat. Projektets drift er støttet af de deltagende kommuner og Regionshospitalet Silkeborg. Evalueringen er støttet af Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland og Arbejdsmiljøforskningsfondet (kr over 3 år). Formål At sammenligne interventioner rettet mod sygemeldte arbejdstagere med uspecifikke smerter i nakke, skulder eller øvre ryg for at forbedre funktionsevnen og mulighederne for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er designet som en randomiseret, sammenlignende undersøgelse. Der sammenlignes effekterne af en tværfaglig, tværsektoriel indsats (CfB-intervention) med en miniintervention for en gruppe af sygemeldte med smerter i nakke, skulder eller øvre ryg. Derudover undersøges effekten af to forskellige former for fysisk træning. Sideløbende evalueres indholdet i interventionerne kvalitativt i forhold til den sygemeldtes behov og mål. Evalueringen rettes mod følgende aspekter: Sygefravær, fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet, funktionsevne og helbred. Økonomiske aspekter Brugerperspektivet Baggrund Bevægeapparatlidelser er et af Danmarks og den vestlige verdens væsentligste folkesundhedsproblemer og hyppig årsag til sygemeldinger blandt arbejdstagere. I 2005 havde 30% af voksne danskere oplevet smerter eller ubehag i ryg eller lænd inden for de sidste 14 dage, 33% havde oplevet smerter eller ubehag i nakke/skulder og 31% i andre dele af kroppen 1. Bevægeapparatlidelser øger risikoen for langvarigt sygefravær og generelt er sygefraværet stigende i Danmark 2. Bevægeapparatlidelse var hoveddiagnose ved 22% af alle tilkendte førtidspensioner i Ved en opgørelse af alle sygemeldinger med mindst 4 ugers fravær fra medio 2003 til medio 2004 i Galten Kommune fandt vi, at sygemeldingsdiagnosen i godt 12% af alle sygemeldingerne var relateret 2

3 til lænderyg, mens 4% var relateret til nakke/skulder. Bevægeapparatlidelser er karakteriseret ved en høj grad af komorbiditet. Mellem 40 og 70% oplever smerter i flere kropsregioner og risikoen for langtidsfravær er fundet øget med en faktor 2,5 for sygemeldte med smerter i både lænderyg og skulder/nakke region i forhold til sygemeldte med rene ryg- eller skulder/nakke smerter 3, 4. Ofte rapporteres de samme risikofaktorer for udvikling af smerter i forskellige kropsregioner, men der er også rapporteret nogle forskelle. Smerteniveau i samspil med funktionsevnenedsættelse er rapporteret at betyde meget for risikoen for sygefravær for rygpatienter 5. For problemer i øvre kropsregioner betød køn, alder og selvvurderet fysisk arbejdsbelastning mere end for rygpatienterne og patienter med kroniske problemer i øvre ekstremiteter havde lettere ved at komme tilbage i arbejde end kroniske rygpatienter 5. Disse forhold understreger behovet for både en biomedicinsk udredning og en individuel tilgang til indsatsen rettet mod tilbagevenden til arbejde. Tværfaglig tilgang Forskning fra bl.a. Sverige, Finland, Holland, Canada og USA peger på at en tværfaglig bio-psykosocial tilgang til sygemeldte med lænderygsmerter kan reducere sygemeldingsperioden og forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet 6, 7, 8,9. I Danmark er der gennemført lignende studier med positive erfaringer 9. Interventioner som baserer sig på en tidlig indsats koordineret på tværs af fag og sektorer synes effektiv i de fleste studier. De valgte interventionsmodeller har imidlertid været forskellige og de tværfaglige teams har været sammensat på forskellige måder. Interventionerne har primært været rettet imod lænderyg dog også andre bevægeapparatlidelser 7, 11. Der er meget begrænsede studier af langtidseffekter ud over 1 år efter sygemelding 12. Flere af undersøgelserne har peget på det samfundsøkonomisk fordelagtige ved en tidlig koordineret bio-psyko-social indsats 7, 12. I et svensk interventionsstudie reduceredes sygefraværet det første år fra 198 dage til 145 dage i gennemsnit 7. Økonomiske beregninger fra udenlandske studier kan næppe overføres direkte til danske forhold, da de indkomsterstattende ydelser kan være meget forskellige, og sygefraværets længde typisk også vil afhænge af de nationale arbejdsmarkedsstrukturer. En nyere rapport fra en dansk intervention rettet mod sygemeldte med rygsmerter viste en reduktion i sygefraværstimer på 340 timer (34%) i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen og en reduktion i produktionstabet i interventionsgruppen med og kr. pr person efter henholdsvis 6 måneder og 12 måneder, mens de direkte interventionsomkostninger beløb sig til kr pr person 10. I et længere perspektiv kan der potentielt være besparelser til førtidspension. Vi har endnu ikke viden herom. Som ovenfor nævnt er det meste af den viden vi har baseret på studier af sygemeldte med lænderygsmerter. Vi formoder at de samme metoder og den bio-psyko-sociale tilgang kan anvendes overfor sygemeldte med smerter i nakke-skulder regionen, men vi ved det ikke. Der er naturligvis 3

4 forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter. Fysisk træning Fysisk træning /aktivitet ser ud til at være en vigtig del af behandlingen ved nakke/skulder smerter 13, 14. Ingen specifik form for fysisk træning har dog kunnet demonstrere overlegen behandlingseffekt 13, 14. Mens nogle studier har fundet smertereduktion og øget funktionsevne ved specifikke træningsprogrammer rettet mod styrke og udholdenhed i nakken/skulder region 15-18, har andre studier ikke fundet lignende effekt sammenlignet med rådgivning og mere generel fysisk træning/aktivitet Et nyligt publiceret studie har indikeret at træning via generel fysisk aktivitet (gå, cykle og svømning) måske er mere effektiv i behandlingen af vedvarende smerter end specifik øvelsestræning hos personer med rygsmerter 23. I behandlingen af vedvarende smerter i muskler og led opfordres der i stigende grad til mere patientaktiverende og selvbehandlende strategier som f.eks. hjemmetræning 24. En strategi, hvor patienterne lærer et træningsprogram, kan være medvirkende til at øge patientens egen evne til at håndtere smerterne. Hvorvidt et sådan træningsprogram skal rettes specifikt mod træning af nakken/skulder regionen eller mere generel træning/aktivitet er uvist. Rehabiliteringsmodeller Der er derfor behov for at afdække hvilke modeller, der er mest effektive i forhold til opnåelse af høj funktionsevne og arbejdsfastholdelse på lang sigt, og som også er omkostningseffektive i økonomisk forstand for sygemeldte med uspecifikke smerter i bevægeapparatet. Her tænkes på arbejdsfastholdelse i bred forstand, således at de som ikke kan vende tilbage i arbejde i fuldt omfang bliver afklaret i forhold til arbejdsmarkedet i stedet for at ende varigt eller midlertidigt uden for. En væsentlig forudsætning har i tidligere undersøgelser været en indledende biomedicinsk afklaring, som enten kunne afdække specifikke lidelser, eller som i de fleste tilfælde afkræftede tilstedeværelsen af specifikke lidelser. Dermed kunne afklaringen bidrage til at fjerne den sygemeldtes frygt for at skade eget helbred ved aktiv deltagelse i arbejds- og privatliv. Den lægelige afklaring overfor specielt belastede sygemeldte er man bedst rustet til at gennemføre på reumatologiske afdelinger i sygehussektoren. Vi ved imidlertid ikke i dag, hvem disse specielt belastede sygemeldte er. Det er desuden et tilbagevendende problem for den sygemeldte, arbejdsgiveren og den sociale sektor, at der er lang ventetid til speciallægeundersøgelser. Det vil derfor være fordelagtigt at foretage en tidlig diagnostisk afklaring på kvalificerede sygehusafdelinger. Det kan også være et problem, at der fra sygehusvæsenets side kun er fokus på biomedicinsk behandling, og at man ikke forholder sig til behov for rehabilitering herunder tilbagevenden til arbejdet. Det vil derfor være en forbedring, hvis man kan skabe sammenhæng og kontinuitet mellem diagnostik, behandling og rehabilitering koordinere indsats mellem egen læge, sygehus, socialforvaltning og arbejdsgiver i et team som er placeret på sygehuset. 4

5 At det tværfaglige team er forankret på et sygehus har endnu ikke været fuldt ud afprøvet og evalueret. Efter strukturreformen forekommer der stadig afgrænsningsproblemer mellem hvad der er regionens/sygehusets opgaver, og hvad der er kommunens. Faglige, strukturelle, økonomiske og organisatoriske forhold har således betydning for hensigtsmæssige forløb. Center for Bevægeapparatlidelser ved Regionshospitalet i Silkeborg er det første sygehusbaserede center i Danmark, som siden 2004 har haft til opgave at varetage en tværfaglig og tværsektoriel intervention over for sygemeldte borgere fra Silkeborg, Skanderborg, Randers og Favrskov kommuner. Indsatsen på Center for Bevægeapparatlidelser i perioden 2004 til 2007 var designet som et randomiseret sammenlignende studie af en bio-psyko-social intervention (CfB-intervention) og en mini-intervention rettet mod arbejdstagere sygemeldt i 4-12 uger på grund af uspecifikke ryglidelser. Projektet planlægges videreført i indeværende år rettet mod sygemeldte med smerter i nakke, skulder eller øvre ryg, men med udgangspunkt i den hospitalsbaserede model og det indhold, som den oprindelige intervention bestod af. Desuden undersøges som noget nyt to forskellige træningsmetoders virkning på smerter i bevægeapparatet. Metode Der anvendes et faktorielt design i et follow-up studie, hvor sygemeldte randomiseres ad to omgange til henholdsvis: 1. Grundig udredning ved læge og fysioterapeut og generel motion/aktivitet 2. Grundig udredning ved læge og fysioterapeut, generel motion/aktivitet og specifik nakketræning. Og efterfølgende til: 3. Mini-intervention: 1 eller 2 efterfulgt af kontrol efter 14 dage og afslutning. 4. CfB-intervention: 1 eller 2 efterfulgt af kontrol efter 14 dage. Herudover en koordineret sammenhængende rehabiliteringsindsats i Center for Bevægeapparatlidelser. Sammenhængen mellem teamet og det øvrige sundhedsvæsen, socialforvaltningerne og virksomhederne er etableret i det foregående projekt og der bygges videre på erfaringerne herfra. De praktiserende læger henviser til Center for Bevægeapparatlidelser, hvor den sygemeldte får en tid inden for 1 uge. Den praktiserende læge henviser efter nedenstående in- og eksklusionskriterier: 5

6 Inklusionskriterier: alder år hel eller delvis sammenhængende sygemelding fra arbejde i 4-12 uger smerter i nakke, skulder eller øvre ryg med eller uden tegn på nerverodstryk er det primære problem og årsag til sygemelding patienten taler og forstår dansk Eksklusionskriterier: vedvarende eller progredierende symptomer på nerverodstryk, som indebærer, at der er planer eller ønske om operation herfor operation i ryg, nakke eller skulder inden for det sidste år eller anden specifik eller alvorlig bevægeapparatsygdom igangværende forsikrings- eller arbejdsskadesag begrundet i bevægeapparatproblem primær psykiatrisk lidelse misbrug af alkohol eller narkotiske stoffer graviditet. Der inkluderes i alt 350 sygemeldte over en periode på 2 år. Dette er baseret på at der skal kunne måles en forskel på 10 procentpoint på andelen, der er raskmeldt efter 1 år med en styrke på 0,80 og et signifikansniveau på 0,05. Informeret samtykke Den sygemeldtes praktiserende læge informerer mundtligt om projektet til de patienter, som henvender sig vedrørende smerter i nakke eller skulder og i øvrigt opfylder inklusionskriterierne. Alle praktiserende læger i de deltagende kommuner kan henvise til Center for Bevægeapparatlidelser (CfB). Såfremt patienten er interesseret i behandling på CfB, sender CfB skriftlig information om projektet inden første fremmøde, hvor deltagerne oplyses om deres ret til at medbringe en bisidder gennem hele forløbet. Personalet vil ved første fremmøde orientere mundtligt og skriftligt. Indsatsen igangsættes umiddelbart, såfremt patienten er indforstået. Hvis der ønskes betænkningstid kan det også bevilges op til 12 uger efter sygemeldingens start. Den sygemeldte udfylder både skriftlig samtykke til deltagelse i projektet og til udlevering af helbredsmæssige data. Forløb Ved første besøg på centeret får den sygemeldte en grundig klinisk undersøgelse af reumatolog og fysioterapeut. Umiddelbart efter foretages en blindet lodtrækning til to typer træningsindsats, enten generel motion eller generel motion suppleret med specifik nakketræning.. Er der behov for 6

7 supplerende lægelig udredning henvises patienten til dette. Patienten får tid til svar på diverse undersøgelser og anden udredning hos reumatologen og kontrol ved fysioterapeuten efter 14 dage. De patienter, der på det tidspunkt har genoptaget arbejdet, afsluttes. For de øvrige foretages en blindet lodtrækning til mini-interventionen eller CfB-interventionen. En skematisk oversigt over forløbet er vist i figur 1. Mini-interventionen Mini-interventionen består af en reumatologisk udredning og undersøgelse ved fysioterapeut. Reumatologen undersøger først patienten, informerer om undersøgelsesresultatet og behandlingsmuligheder. Når undersøgelsen er færdig følger reumatologen patienten til fysioterapeuten og overleverer de væsentligste fund fra undersøgelsen. Fysioterapeuten fortsætter derefter med sin undersøgelse. Hovedelementerne i udredningen ved reumatolog og fysioterapeut er som beskrevet herunder. Reumatolog: % Grundig klinisk undersøgelse inklusive måling af nakkebevægeligheden % Ved symptomer på nerverodspåvirkning bestilles MR scanning af nakken % Ved tegn på skulderlidelse foretages ultralydsundersøgelse af skulderen og gives evt. binyrebarkhormonindsprøjtning % Ved lungesymptomer, symptomer på hjertelidelse eller anden lidelse, hvor der er behov for det, bestilles udredning med sigte på svar efter 14 dage. % MR scanningen af nakken planlægges til opfølgende kontrol på Regionshospitalet Silkeborg efter 14 dage, således at der gives svar samme dag % Ultralydsundersøgelse af skulderen foretages samme dag, effekt monitoreres ved kontrol efter 14 dage (Der tages forbehold for at ultralydapparat indtil videre ikke findes i Cfb. Der er dog adgang til ultralydapparat i Medicinsk dagafsnit) % Der tages stilling til evt. anden eller supplerende smertestillende behandling % Grundig ikke-sygeliggørende information til patienten om mulige årsager til smerterne, at man i de fleste tilfælde ikke kan se årsagen til smerterne og at fysisk aktivitet som hovedregel hjælper på smerter i bevægeapparatet. Patienterne får tid til svar på diverse undersøgelser og kontrol hos fysioterapeuten efter 14 dage og afsluttes derefter. Journalnotater sendes direkte til sagsbehandler i jobcenteret og egen læge efter hver undersøgelse. Har patienten herefter spørgsmål vedrørende sygemeldingen henvender han sig hos egen læge eller sagsbehandleren. 7

8 Fysioterapeut: Systematisk undersøgelse og testning, inklusiv testning af neuromuskulær kontrol, isometrisk styrke i nakke/skulder region og submaksimal konditionstest (et -punkt test) Opfordring til gradvis genoptagelse og udførelse af normal daglig aktivitet. Information om at det ikke skader noget i nakke/skulder at være i forsat fysisk aktiv, og øget fysisk aktivitet derimod kan være medvirkende til at lindre smerterne og øge funktionsniveauet. Efter endt fysioterapeutisk undersøgelse informeres om, at der i dette studie afprøves to forskellige træningstilgange til af bedre smerter og funktionsniveauet, og at man ikke ved hvilken tilgang der er bedst. Der informeres om indholdet i de to interventioner og randomiseres efterfølgende til følgende hjemmetræningsprogrammer: a) Generel motion/fysisk aktivitet Træningsplan for motionstræning f.eks. gå, cykel og svømning lægges i samarbejde med patient. Der opfordres til at udføre motionstræningen mindst 3 x gange ugentlig i min. b) Generel motion/fysisk aktivitet + specifik træning Udover motionstræning instrueres i specifikt træningsprogram for nakke og skulderregion med elastik (Thera-band), indeholdende isometriske nakkeøvelser i siddende og dynamiske øvelser for skulder og arme i stående 15, 25. Træningsdagbog udleveres til monitering af træning, smerter, behandling og medicin indtag. Træningsprogrammet justeres og progredieres ved 14 dage og 3mdr.s kontrol, retest af bevægelighed, neuromuskulær kontrol, isometrisk styrke i nakke/skulder muskulatur og submaksimal konditionstest (et-punkt test) udføres ved 3 mdr. kontrol. CfB-interventionen CfB-interventionen er en supplerende rehabiliteringsindsats i forhold til ovennævnte miniinterventionen. Det vil sige, at alle får en grundig udredning ved læge og fysioterapeut som ovenfor nævnt med kontrol efter 14 dage. Herefter fortsætter deltagerne i CfB-interventionen i et tværfagligt og tværsektorielt rehabiliteringsforløb med inddragelse af alle faggrupper i det tværfaglige team, hvor fokus er på genoptagelse af arbejdet. 8

9 Overordnet set består indsatsen af: % Forløb med tværfaglig og tværsektoriel indsats styret af koordinator % Drøftelse i det tværfaglige team % Handleplan % Monofaglig indsats ved behov % Afslutning efter 3 mdr. på tværfaglig konference med sagsbehandler og arbejdsgiver, hvis arbejdet ikke er genoptaget inden da. Koordinatoren er enten uddannet samfundsmediciner, socialrådgiver eller ergoterapeut. Koordinatorerne har supplerende uddannelse indenfor kommunikation, hvor der anvendes elementer af TERM-modellen, systemisk, kognitiv og narrativ samtalemetode. Koordinatorerne har endvidere mange års erfaring i tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde. Det tværfaglige team, som udover koordinatorerne består af reumatologen, fysioterapeuten og en psykolog, er oplært i tværfagligt samarbejde og kommunikation og anvender supervision til løbende vedligeholdelse af teamets kompetencer. Koordinatorens primære opgaver består af: % Koordinatorsamtale~ressourceprofil % Samtaleforløb % Samarbejde med kommunal sagsbehandler % Samarbejde med arbejdsplads % Slutstatus Koordinatorens opgave er således at sikre en relevant undersøgelse af patientens dagligdag for at afdække ressourcer og barrierer i forhold til genoptagelse af arbejdet, at koordinere udredningsforløbet på CfB, og at koordinere indsatsen omkring genoptagelse af arbejdet med inddragelse af de relevante aktører omkring den sygemeldte, som minimum kommunal sygedagpengeafdeling og arbejdsplads. Koordinatoren er ansvarlig for processen med at udrede patientens helbredsforhold forløber kontinuerligt og sammenhængende. Herunder har koordinatoren til opgave at sikre, at patienten føler sig forstået, har indsigt i og udviklet en forklaring på sine symptomer herunder en forståelse for, at der i nogle tilfælde ikke findes en effektiv behandling, som kan fjerne symptomerne. Koordinatoren støtter patienten i at håndtere sin smertetilstand og herunder også dagligdagens krav. Sammen med patienten 9

10 kortlægger koordinatoren de arbejdsmæssige muligheder. Er der behov for offentlige hjælpemuligheder, formidler koordinatoren dette. Koordinatoren afdækker patientens behov for støtte til at etablere kontakt med relevante parter og koordinatoren kan være den, som etablerer eller formidler kontakt til kommunen og arbejdspladsen. Koordinatoren har ansvaret for at lave de nødvendige aftaler, deltage i rundbordssamtaler og møder sammen med patienten på arbejdspladsen og evt. i kommunens sygedagpengeafdeling. Koordinatoren udarbejder sammen med patienten en handleplan for det videre forløb, som løbende justeres. Der lægges vægt på, at den helhedsorienterede rehabiliteringsindsats skræddersyes i forhold til patientens aktuelle behov. Videre at der tages hånd om problemstillinger, som har betydning for patienten, og i tilfælde hvor der er behov for andre faggruppers indsats at få denne etableret. Koordinatorens rolle er således at få afdækket patientens behov, at bringe problemstillingerne tilbage til det tværfaglige team til drøftelse på konferencer, og etablere nødvendige monofaglige indsatser. Koordinatorerne kan ved behov bidrage med følgende monofaglige indsatser: Arbejdspladsvurdering ved ergoterapeut Arbejdsmæssig funktionsbeskrivelse ved ergoterapeut Vurdering af behov for hjælpemidler Socialmedicinsk undersøgelse Socialmedicinsk samtaleforløb Samtale ved socialrådgiver Herudover kan psykologen inddrages i forløbet ved behov. Reumatologen og fysioterapeuten kan bidrage til det tværfaglige rehabiliteringsforløb med nye undersøgelser og vurderinger. CfB- forløbet afsluttes, når patienten kommer i arbejde i samme omfang som før sygemelding. Er patienten stadig sygemeldt, når CfB-forløbet har varet 3 måneder, afholdes tværfaglig konference med deltagelse af arbejdsgiver og sagsbehandler fra jobcenteret, hvor der lægges en plan for det videre forløb med henblik på genoptagelse af arbejdet og patienten afsluttes fra CfB. Er der på afslutningskonferencen enighed om, at en del af planen for genoptagelse af arbejdet er, at patienten fortsætter forløbet på CfB, kan dette aftales. Der skal da være en klar aftale om, hvad formålet med det forlængede forløb er og hvordan der skal følges op på det. I CfB-forløbet vil koordinatoren have regelmæssig kontakt med sagsbehandler i kommunen og med denne aftale, hvornår sagsbehandleren skal have tilbagemelding fra CfB, således at sagsbehandleren kan være opdateret til de opfølgninger, der skal foretages i kommunalt regi. Som i mini-interventionen vil der undervejs i forløbet blive sendt journalnotater til sagsbehander og egen læge. 10

11 Henvisning fra egen læge 1. Dag på CfB: Spørgeskema Lægeundersøgelse Fys.undersøgelse Generel træning Randomisering 1 Specifik træning Efter 14 dage: Læge us. svar Fys. opfølgning Tilbage i job MINI-Intervention Tilbagemelding Egen læge + Kommune Randomisering 2 CfB-intervention Tværfagligt og tværsektorielt rehabiliteringsforløb i 3 mdr. styret af koordinator Tilbage i job Overlevering til kommune 3 mdr. opfølgning indkaldes til udfyldning af spørgeskema og fys. test 12 mdr. opfølgning indkaldes til udfyldning af spørgeskema, læge kontrol og fys. test Figur 1. Oversigt over projektforløbet. 11

12 Evaluering Der vil blive foretaget evaluering henholdsvis efter 3 mdr., 1, 2 og 4 år efter første besøg på CfB. Effektmålene kan delvist rubriceres som i en Medicinsk Teknologi Vurdering omkring elementerne: 1. Indsatsens nytte (teknologiens effekt), 2. Patientperspektivet og 3. Økonomien. Ad 1. Indsatsens nytte Hypoteserne er at CfB-interventionen i forhold til mini-intervention: 1. Er hurtigere til at afklare erhvervsmulighederne for de sygemeldte 2. Er bedre til at fastholde de sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Medfører bedre helbred og funktionsevne. Hypoteserne omkring træningsstudiet er at specifik træning i forhold til generel træning 4. Medfører bedre helbred og funktionsevne. Effektmålene er arbejdsfastholdelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sygefravær, funktionsevne og smerter. Der anvendes registerdata (DREAM) til registrering af overførselsindkomster (primært sygedagpenge) og spørgeskemaer til at vurdere funktionsevne, smerte og fysisk og mentalt helbred. DREAM-databasen bestyres af Beskæftigelsesministeriet og omfatter alle personer, der siden 1991 har modtaget offentlige overførselsindkomster. Overførselsindkomsterne er registreret ugevis, såfremt man har modtaget en ydelse mindst én dag i den pågældende uge. Cirka 100 forskellige ydelser registreres med separate koder og uger, hvor der ikke modtages overførselsindkomst, optræder uden kode. Raskmelding til arbejde måles som overgang til uge uden overførselsindkomst eller til arbejdsløshedsdagpenge. Ophør af sygemelding måles som overgang til anden kode end sygedagpengekoder. Afklaring til arbejdsmarkedet måles som revalidering, flexjob, uddannelse o.l. Afklaring ud af arbejdsmarkedet eller usikkerhed om erhvervsmuligheder omfatter førtidspension, kontanthjælp o.l. De statistiske analyser med DREAM-data vil overvejende bestå af Cox regressionsmodeller, hvor hazard ratio for de forskellige interventioner beregnes. Der anvendes et signifikansniveau på p<0,05. Der udfyldes et spørgeskema ved første opmøde i Center for Bevægeapparatlidelser og efter 1, 2 og 4 år, som indeholder validerede skalaer. Dette omfatter screeningsværktøj til personer med bevægeapparatproblemer (Ørebro-skema 26 ), som indeholder en række spørgsmål om smerter, sygefravær og arbejde samt funktionsevne relateret til skulderproblemer (DASH 27 ). DASH indeholder 30 spørgsmål, som kombineres til en enkelt score. Skemaet er udviklet til at måle funktionsevnen hos 12

13 personer med smerter i skulder, arm eller hånd. Endelig indeholder skemaet spørgsmål til belysning af fysisk og mentalt helbred og generel funktionsevne (SF ). SF36 indeholder 36 spørgsmål, som kombineres til 8 helbredsdimensioner, 4 fysiske og 4 mentale helbredsdimensioner. De statistiske analyser vil blive baseret på sammenligninger ved opfølgningerne efter 3 mdr., 1. 2 og 4 år. Der anvendes t-test og regressionsanalyser, hvor der kontrolleres for potentielle konfoundere, som minimum køn, alder og erhvervsmæssig stilling. Der foretages frafaldsanalyser for at se om de der ikke har besvaret spørgeskemaer adskiller sig fra de øvrige deltagere. Der udføres efterfølgende subgruppe-analyser og prediktoranalyser. Formålet er at identificere enkeltfaktorer og undergrupper, som klarer sig forskelligt med hensyn til ovennævnte effektmål. Derfor indeholder spørgeskemaerne oplysninger om en lang række individuelle faktorer (køn, alder, civilstand, familiære forhold), erhvervsmæssig og økonomisk status (uddannelse, stilling, indkomst), arbejdsmiljø (krav, indflydelse, sociale forhold, rummelighed, anerkendelse), depression 29, livsstilsfaktorer (rygning og motion). Det antages, at de fleste patienter vil kunne klassificeres som uspecifikke nakke/ armsmerter. En del vil formentlig kunne klassificeres som nerverodspåvirkning eller rotatorcuff syndrom (smerter betinget af seneforandringer i skulderen). Nerverodspåvirkning er som hovedregel betinget af såkaldte slidgigtforandringer eller diskusprolaps. Hvis patienterne efter endt udredning viser sig at have anden specifik sygdom, f. eks. klassisk gigtlidelse i nakke eller skulderled, evt. alvorlig tilgrundliggende sygdom som f.eks. kræftlidelse eller sygdom i lunger eller hjerte, som er årsag til symptomerne, ekskluderes de ikke fra projektet, hvis det f.eks. vurderes at de kan have behov for tværfaglig indsats og er randomiseret til dette. Der gennemføres både intention to treat analyser, hvor alle initialt inkluderede medtages og analyser, hvor inkluderede deltagere med efterfølgende udredning af anden specifik sygdom ikke medtages. Ad. 2 Patientperspektivet Det overordnede formål med den kvalitative del af forskningsprojektet er at skabe viden om, hvilke forhold det er centralt at være opmærksom på i en rehabiliteringsproces, når sygemeldte skal sikres en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. I denne del af projektet fokuseres på forhold omkring koordinatorfunktionen og aktørerne omkring den, sygemeldtes eget perspektiv på rehabiliteringsprocessen og på deres situation. Data skabes via følgende indfaldsvinkler: 13

14 a) Koordinatorfunktionens samspil med sygemeldte og deltagende eksterne aktører (arbejdsplads, kommune, fagforeninger m.fl.), herunder deres modtagelse og anvendelse af samt mål med den producerede viden b) De sygemeldtes eget perspektiv på henholdsvis fremmere og barrierer for deres rehabilitering mod ovenstående mål (stabil tilbagevenden til arbejdsmarkedet), dvs. hvilke momenter i sin omverden sygemeldte tilskriver betydning, herunder også i forhold til særligt udvalgte tematiske områder c) De sygemeldtes fortællinger om, hvordan de oplever dagligdagen med ondt i ryggen, at være sygemeldt og fraværende fra arbejdspladsen, om deltagelse i rehabilitering, og eget mål hermed Formålene med de tre indfaldsvinkler er at få perspektiverede og dermed forskellige indsigter på rehabiliteringsprocessen i projektet: Hvordan modtager og anvender de deltagende aktører, herunder sygemeldte selv, den viden, der produceres i samarbejde med CfB-koordinatorfunktionen vedrørende den sygemeldtes rehabilitering, og hvordan samordnes målene? Hvilke momenter tilskriver de deltagende aktører betydning, herunder sygemeldte selv, i sygemeldtes rehabiliteringsproces, herunder et timing-aspekt. Sidst, at skabe et psykosocialt indblik i de sygemeldtes perspektiv på deres aktuelle livssituation. Ramme De tre indfaldsvinkler placerer sig i en ramme, som illustrerer den sygemeldtes situation og projektets intervention med en model, der fremstiller processen som en fremadrettet bevægelse mellem tre tilstande (positioner): sygemeldtes liv før sygemelding (1), under (2) og tilbage i arbejde (3). Processen kan anskues som et rehabiliteringsforløb. Projektets intervention placerer sig ved position to og mellem to og tre og kan karakteriseres som tiltag, der skal sikre, at sygemeldte bevæger sig mod position tre. Den kvalitative del af undersøgelsen fokuserer på denne bevægelse og dens tiltag, momenter og aktører (koordinatorfunktionen), samt på sygemeldtes perspektiv herpå. Desuden fokuserer den på sygemeldtes oplevelse af deres situation med smerter og sygemelding (position 2). Rammen tillader, at den kvalitative undersøgelse retter opmærksomheden mod de sygemeldte på flere niveauer: tidsmæssigt (før, under og mod fremtiden), omverdensmæssigt (sygemeldtes personlige og private liv, koordinatorfunktionen i projektet, eksterne aktører i projektet: arbejdsplads, kommune, fagforening, praktiserende læge m.m.), samt på selve koordinatorfunktionen som omdrejnings- og samlingspunkt for rehabiliteringsindsatsen og -forløbet. Informanter Data skabes gennem følgende udvalgte informanter Udvalgte sygemeldte i CfB-interventionen Projektets koordinatorer (+ teamet) 14

15 Eksterne aktører, fortrinsvis med tilknytning til udvalgte sygemeldte Metoder Som metode til indhentning af data på processen i forhold til koordinatorsamspil med aktører (a) anvendes deltager-observation, med afsæt i en antropologisk teoretisk metodetilgang. Den sygemeldtes følges fra første møde på CfB, gennem samspillet med koordinator og videre i processen eksterne aktører inddrages i forhold til samspil omkring modtagelse, anvendelse og mål med den producerede viden. Deltager-observation anvendes, fordi den kan forholde sig til flere aktører og kontekster og deres samspil. Den er samtidig katalysator for en erkendelses- og analyseproces, som kan bibringe ny viden, og nye tilgange og forståelser som kan udnyttes i andre dele af den kvalitative tilgang. Som metode til indhentning af data på sygemeldtes perspektiv på konkrete rehabiliteringstiltag (b) anvendes antropologiske metoder i form af kvalitative åbne samtaler under deltager-observationen, suppleret med semi-strukturerede interviews i denne eget hjem eller på CfB. Interviewene tager afsæt i en relativt åben form, som er stand til at imødekomme den interviewedes perspektiv, og som samtidigt kan dække udvalgte tematiske områder. Som metode til skabelse af data under punkt c anvendes narrativ interviewmetode, som gennemføres i sygemeldtes eget hjem, eller andet sted efter dennes ønske. Den narrative tilgang anvendes, fordi den kan udforske de komplekse motiver, der ligger bag personers valg af handlinger og viser de rammer, som krop og kontekster sætter for dem. Ad. 3. Økonomien Interventionsomkostningerne bliver detaljeret registreret og opgjort som summen af enkeltydelser og forbrug af receptpligtig medicin. Omkostninger til sygedagpenge, andre sociale ydelser og førtidspensionering beregnes. Data indhentes via DREAM register, Sundhedsydelsesregister og fra det tværfaglige teams egne opgørelser over ydelserne. De to interventioner sammenlignes både med en cost-effectiveness analyse med et samfundsøkonomisk perspektiv samt en kasseøkonomisk analyse. Etik Der indhentes tilladelse fra Datatilsynet vedrørende indhentning af spørgeskemabesvarelse, brug af registre og kvalitative data.. 15

16 Interviews optages på elektronisk diktafon og transskriberes efterfølgende fuldt ud. Udsagn og observationer anonymiseres ved analyse og ved formidling. Filer og udskrifter destrueres efter brug og senest ved projektets afslutning. Interventionerne indeholder ingen nye medicinske behandlingsformer, hvis man ser på de enkelte elementer. Det nye består udelukkende af den koordinering og det tværfaglige samarbejde, der finder sted. Erfaringer fra lignende forsøg peger ikke på forhånd i retning af at den ene intervention er bedre end den anden for alle sygemeldte, heller ikke de to træningsmetoder. Der er dog begrundet belæg for at antage at der er en forskel i virkningen af de forskellige interventioner for nogen sygemeldte, som efterfølgende kan identificeres i subgruppe analyser, såfremt de anvendte inklusionskriterier ikke på forhånd kan udskille sygemeldte, som har mere gavn af den ene intervention frem for den anden. Man kan derfor ikke over for den enkelte sygemeldte fremføre at den ene intervention på forhånd må anses for at være mere optimal end den anden. Der kan ikke forventes nogen risici eller bivirkninger med hensyn til helbredsmæssige konsekvenser udover hvad man ellers kunne forvente i normal praksis. Økonomisk støtte Projektet er sat i værk på initiativ af Center for Folkesundhed, Århus og Regionshospitalet Silkeborg, begge hører under Region Midtjylland, hvor alle medarbejdere i projektet også er ansat. Projektets drift er støttet af de deltagende kommuner og Regionshospitalet Silkeborg. Evalueringen er støttet af Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland og Arbejdsmiljøforskningsfondet (kr over 3 år). 16

17 Referencer 1. Folkesundhedsrapporten Danmark Statens Institut for Folkesundhed. Eds: Kjøller, M. et al. 2. Beskæftigelsesministeriet Nyman, T.et al. Sickness absence and concurrent low back and neck-shoulder pain: results from the MUSIC-Norrtälje study. Eur Spine J 16.5 (2007): IJzelenberg, W., et al. Impact of musculoskeletal co-morbidity of neck and upper extremities on healthcare utilisation and sickness absence for low back pain. Occup Environ Med (2004): Lötters, F., et al. Prognostic Factors for duration of sickness absence due to musculoskeletal disorders. Clin J Pain 22.2 (2006): Anema, J. A., et al. "Multidisciplinary Rehabilitation for Subacute Low Back Pain: Graded Activity or Workplace Intervention or Both? A Randomized Controlled Trial." Spine (2007): Arnetz, B. B., et al. "Early workplace intervention for employees with musculoskeletal-related absenteeism: a prospective controlled intervention study." J.Occup.Environ.Med (2003): Loisel, P., et al. "A population-based, randomized clinical trial on back pain management." Spine (1997): Karjalainen, K., et al. Mini-intervention for subacute low back pain. Spine 28.6 (2003): Kilsgaard, J., et al. Koordineret indsats for arbejdsfastholdelse (KIA). Syddansk Universitet, Arbejdsmiljøinstituttet og Vejle Amt Cheng, A.S. et al. Randomized controlled trial of workplace-based rehabilitation for work-related rotator cuff disorder. J Occup Rehabil (2007): Loisel, P., et al. "Cost-benefit and cost-effectiveness analysis of a disability prevention model for back pain management: a six year follow up study." Occup Environ.Med (2002): Hurwitz, E. L., et al. "Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders." Spine 33.4 Suppl (2008): S123-S Verhagen AP, Karels C, Bierma-Zeinstra SM, Feleus A, Dahaghin S, Burdorf A, et al. Exercise proves effective in a systematic review of work-related complaints of the arm, neck, or shoulder. J Clin Epidemiol 2007 Feb;60(2): Ylinen J, Takala EP, Nykanen M, Hakkinen A, Malkia E, Pohjolainen T, et al. Active neck muscle training in the treatment of chronic neck pain in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003 May 21;289(19): Ylinen J, Hakkinen A, Nykanen M, Kautiainen H, Takala EP. Neck muscle training in the treatment of chronic neck pain: a three-year follow-up study. Eura Medicophys 2007 Jun;43(2): Ylinen J. Physical exercises and functional rehabilitation for the management of chronic neck pain. Eura Medicophys 2007 Mar;43(1):

18 18. Andersen LL, Kjaer M, Sogaard K, Hansen L, Kryger AI, Sjogaard G. Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis Rheum 2007 Dec 28;59(1): Blangsted AK, Sogaard K, Hansen EA, Hannerz H, Sjogaard G. One-year randomized controlled trial with different physical-activity programs to reduce musculoskeletal symptoms in the neck and shoulders among office workers. Scand J Work Environ Health 2008 Feb;34(1): Taimela S, Takala EP, Asklof T, Seppala K, Parviainen S. Active treatment of chronic neck pain: a prospective randomized intervention. Spine 2000 Apr 15;25(8): Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J, Rinne M, Palmroos P, Laippala P. Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial. BMJ 2003 Aug 30;327(7413): Andersen LL, Jorgensen MB, Blangsted AK, Pedersen MT, Hansen EA, Sjogaard G. A randomized controlled intervention trial to relieve and prevent neck/shoulder pain. Med Sci Sports Exerc 2008 Jun;40(6): Hurwitz EL, Morgenstern H, Chiao C. Effects of recreational physical activity and back exercises on low back pain and psychological distress: findings from the UCLA Low Back Pain Study. Am J Public Health 2005 Oct;95(10): Haldeman S, Carroll LJ, Cassidy JD. The empowerment of people with neck pain: introduction: the Bone and Joint Decade Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine 2008 Feb 15;33(4 Suppl):S8-S Ylinen J, Ruuska J. Clinical use of neck isometric strength measurement in rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 1994 Apr;75(4): Linton SJ. Örebromanualen for screening av patienter med musculoskeletala besvär Örebros Medicinska Center. 27. Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of an upper extremity outcome measure: The DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand). Am J Ind Med (1996) 29: Bjørner JB DMWTea. Dansk manual til SF-36. Et spørgeskema om helbredsstatus. København: Lif; Christensen KS, Fink P, Toft T, Frostholm L, Ornbol E, Olesen F. A brief case-finding questionnaire for common mental disorders: the CMDQ. Fam Pract 2005 Aug;22(4):

En hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke smerter i nakke, skulder eller øvre ryg.

En hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke smerter i nakke, skulder eller øvre ryg. En hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke smerter i nakke, skulder eller øvre ryg. Center for Bevægeapparatlidelser (CfB), Regionshospitalet i Silkeborg og Center For

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

REHABILITERING AF MENNESKER MED MUSKEL- OG - HVAD KAN DER SPARES PÅ DE OFFENTLIGE UDGIFTER? SKELETSYGDOMME

REHABILITERING AF MENNESKER MED MUSKEL- OG - HVAD KAN DER SPARES PÅ DE OFFENTLIGE UDGIFTER? SKELETSYGDOMME Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 66 Offentligt REHABILITERING AF MENNESKER MED MUSKEL- OG SKELETSYGDOMME - HVAD KAN DER SPARES PÅ DE OFFENTLIGE UDGIFTER? Resume: Notatet gennemgår

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt 1 Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt Center for Bevægeapparatlidelser Silkeborg Centralsygehus og Afdelingen for Folkesundhed,

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 Center for Kvalitet og Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 www.socialmedicin.rm.dk Faglig temadag 2011.. Center for 09.30 10.00 Hvad står for aktuelt og i fremtiden? 10.00 10.25 Hvordan kan

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Effekt af to forskellige hjemmetræningsprogrammer til patienter sygemeldt på grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Formål At sammenligne

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Litteraturstudie om beskæftigelsesrettede indsatser Opgave for Arbejdsmarkedsstyrelsen Hvad ved vi om effekten

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Titel Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Forfattere Jes Bak Sørensen, cand.scient. ph.d. Sundhedsstaben Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Et års opfølgning Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte. Et års

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Arbejdsfastholdelse -et tilbageblik. Afdelingslæge Birgitte Sommer

Arbejdsfastholdelse -et tilbageblik. Afdelingslæge Birgitte Sommer Arbejdsfastholdelse -et tilbageblik Afdelingslæge Birgitte Sommer Projekt arbejdsfastholdelse af sygemeldte 1991/92 Sundheds- og forebyggelsesafdelingen i Ribe Amt, Arbejdsmedicinsk Afdeling og Vejen

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater

Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater Ute Bültmann, Seniorforsker AMFF s Midtvejskonference 3. November 2005 Baggrund Det samlede

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Effekten af skræddersyet motion på kondi og styrke blandt bygge anlægsarbejdere et randomiseret

Læs mere

Hvad ved vi om forholdet mellem helbred og arbejdsevne ud fra undersøgelserne om muskel og skelet problemer?

Hvad ved vi om forholdet mellem helbred og arbejdsevne ud fra undersøgelserne om muskel og skelet problemer? Hvad ved vi om forholdet mellem helbred og arbejdsevne ud fra undersøgelserne om muskel og skelet problemer? Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling og NFA Plan for oplægget Hvad er muskel- og skelet

Læs mere

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer NFA gå-hjem-møde 16. november 2016 Morten Kallehauge, cand.psych.aut Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer Understøttelse af psykisk sundhed hos medarbejdere i Københavns Kommune Dette oplæg 1. Hvad

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte

Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte Pernille Pedersen, cand.scient.san.,, Aarhus Universitetshospital, Risskov Baggrund Op mod halvdelen er sygemeldt pga. psykiske lidelser hvoraf halvdelen er uopdagede!

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Forebyggelse af udstødning på arbejdsmarkedet et interventionsprojekt

Forebyggelse af udstødning på arbejdsmarkedet et interventionsprojekt Forebyggelse af udstødning på arbejdsmarkedet et interventionsprojekt Signe Beierholm Hansen, socialrådgiver Søren Dahl, overlæge Formål Gennem en målrettet indsats for erhvervstruede patienter henvist

Læs mere

Socialmedicinsk indsats på Reumatologisk Afdeling, Holstebro Sygehus

Socialmedicinsk indsats på Reumatologisk Afdeling, Holstebro Sygehus SOCIALMEDICIN 315 Socialmedicinsk indsats på Reumatologisk Afdeling, Holstebro Sygehus Ellen Pallesen, Ulrik Steen Møller, Barbara Unger & Claus Vinther Nielsen En socialmedicinsk undersøgelse, som kombinerer

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv NFA 8.juni 2017 Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv Grethe Helene Christensen og Vibeke Andersen, konsulenter i Arbejdsmiljø København. Arbejdsmiljø København hvem

Læs mere

MSB og Intelligent motion

MSB og Intelligent motion DI A- Miljø Konference 22. jan. 13 MSB og Intelligent motion Partssamarbejdet om MSB DI s erfaringer med Intelligent motion Øvelser i praksis Erfaringer fra Scandinavian Tobacco Group 20 års ergonomisk

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning. Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008 Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.dk Sygefravær en fælles udfordring Flere og flere bliver sygemeldte Hver

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Sygedagpengereformen

Sygedagpengereformen På Preben Thomsen 4199 8456 Sygedagpengereformen 2014-2015 Beskæftigelsesudvalget d. 24.03.15 Anni Martens Hovedpunkter Ændring af varighedsbegrænsningen Indførelse af jobafklaringsforløb Fast Track Mestringskursus

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB Professionel arbejdsfastholdelse

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

Plejestandarder for personer med leddegigt

Plejestandarder for personer med leddegigt Plejestandarder for personer med leddegigt Oversættelse til: Udfyldt af: E mail: SOC 1 Personer med symptomer på leddegigt bør have rettidig adgang til læge/sundhedsperson, der er kompetent til at stille

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola.

Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola. Interventioner på arbejdspladsen - hvad virker iht. den videnskabelige litteratur Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola merlab@rm.dk Vi skal have

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere