- 2 - Sagsøgte, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 2 - Sagsøgte, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb."

Transkript

1 D O M Afsagt den 18. november 2013 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Søren Schou Frandsen (kst.), Olaf Tingleff og Birgitte Grønborg Juul) 1. afd. nr. B : Dansk Jernbaneforbund som mandar for A (advok Mikkel Bensby Nøhr) mod DSB (advok Ulrik Christrup) Denne sag, der anlagt den 28. juni 2011 ved Københavns Byret, er ved kendelse af 28. september 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen drejer sig om, hvorvidt A som følge af en arbejdsulykke den 31. marts 2008 er berettiget til erstning for tabt arbejdsfortjeneste og erstning for tab af erhvervsevne efter erstningsansvarsloven. I medfør af retsplejelovens 253 har landsretten udskilt to spørgsmål i relion til opgørelsen af de to erstningsposter til særskilt forhandling. Landsretten har i den forbindelse i kendelse afsagt den 9. november 2012 truffet afgørelse om, der ved opgørelsen af kravet på tabt arbejdsfortjeneste skal frrækkes kr. i henhold til erstningsansvarslovens 2, stk. 2, og der ved opgørelsen af det beløb, der i henhold til arbejdsskadesikringslovens 77 skal frrækkes ved opgørelsen af erstning for tab af erhvervsevne, skal tages udgangspunkt i en månedlig ydelse på kr.

2 - 2 - Herefter resterer spørgsmålene, om A overhovedet er berettiget til erstning for tabt arbejdsfortjeneste samt som følge af arbejdsudygtighed, om han har pådraget sig et varigt erhvervsevnetab og i givet fald i hvilket omfang. Vedrørende erhvervsevnetabet skal det afgøres, hvor mange månedlige ydelser, der i henhold til arbejdsskadesikringslovens 77 skal fradrages erstningen. Der er endvidere uenighed om, hvorvidt DSB under parternes korrespondance har afgivet bindende tilsagn i relion til disse spørgsmål. Sagsøgeren, Dansk Jernbaneforbund som mandar for A, har nedlagt endelig påstand om, DSB tilpligtes betale ,81 kr. med tillæg af renter i medfør af erstningsansvarslovens 16 af ,65 kr. fra den 10. januar 2011 og af ,16 kr. fra den 18. juni Sagsøgte, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Sagsfremstilling A blev i 1981 ans i DSB som stionsbetjent. Den 31. marts 2008 blev han uds for en arbejdsulykke, idet han under passage under en port til en hal blev ramt af porten, der lukkede ned. I journalen hos As praktiserende læge, Lone Malmkjær Willumsen, anføres herefter blandt andet: Følger efter skade se UK fra skadestuen Har koncentrionsbesvær, føler sig træt. Spændinger i nakken, lidt hovedpine. Obj: udtalte spændinger i nakke-skulder-muskuluren. Bevægelighed i nakken: Neds rotion og sidebøjning til hø. Henv. Fys Sygemeldt fra Var på arbejde i går og i dag, men har fået tiltagende smerter i nakke og skuldre. Går forts til fys. Tilrådes være sygemeldt forløbig næste uge incl. Læge Lone Malmkjær Willumsen anførte i lægeerklæring af 26. maj 2008, A på grund af arbejdsskade for øjeblikket kun kunne arbejde få timer dagligt og ikke kunne magte fysisk belastende arbejde. I lægejournalen er videre anført:

3 Har været ved ørelæge, som har henvist pt. videre til udr./behandling i hosp. regi. Pt. var iht. tidl. journalnoter uds for støjtraume i Beskriver selv, han før i tiden havde fod på det hele. Kunne klare alt og alle fik hjælp af ham, derfor var han tillidsmand på arbejde og havde i øvrigt et stort arbejdspres, som gjorde hans tinnitus brød ud. Fik en overgang antidepressiv behandling og gk hos terapeut ved ørelægen, som gav ham nogle stregier til tackle det. Var sygemeldt 3 mdr. I mange år forts uden energi, men i løbet af det senest ½ år har han fået det en del bedre. Fik så en port i hovedet Er psykisk helt slået ud. Er grådlabil. plaget af selvbebrejdelser. Kort lunte overfor børn og hustru. 3 kernesymptomer, 4 ledsagesymptomer. Starter 10 mg. Cipralex... Ulykken blev den 17. juni 2008 anmeldt som en arbejdsulykke til DSBs forsikringsselskab. Hændelsesforløbet beskrives i anmeldelsen således: Under passage af port til skydebrohallen lukkede porten ned og rammer skadelidte. A vælter og får en lille hjernerystelse samt et vrid i rygge. Læge Lone Malmkjær Willumsen anførte i test om mulighed for varetage et arbejde af 19. august 2008, hun forventede, sygeperioden ville vare 8-10 uger. Om årsagen til sygemeldingen blev oplyst: Pt. har for år tilbage været uds for støjtraume, hvilket bevirkede langvarig sygemelding. Han fik kraftig tinnitus, som han har været plaget af i mange år. Nu uds for hovedtraume på arbejde. Mange smerter i nakken samt hovedpine. Er nu påny svært plaget af tinnitus. Har en række depressive symptomer. Aktuelt starter han psykologbehandling. Er derudover henvist til tinnitusklinikken på øreafdelingen. Har påny depressive symptomer, er i antidepressiv behandling. Samme læge skrev i helbredstest af 21. september 2008 blandt andet: Efter ulykken træthed, hovedpine, koncentrionsbesvær samt svær tinnitus. Der er mange muskelspændinger i nakken Har siden ulykken været i behandling hos fysioterapeut Udvikler på ny svære depressive symptomer. Er plaget af selvbebrejdelser. Maget grådlabil. Meget kort lunte overfor den øvrige familie. Har suicidal impulser om nogle brædder der svømmer ude i vandet. Han befinder sig ved den sidste planke. Isolerer sig påny i hjemmet. Starter antidepressiv behandling med tbl. Cipralex 10 mg daglig. Er i forbindelse med dagens undersøgelse øget til 20 mg. Er via ørelæge henvist til tinnituskliniken på Århus Sygehus. Endnu ikke modtaget indkaldelse. Er startet i behandling med praktiserende psykolog Annette Morsing Jørgensen. Pienten oplevede i forbindelse med sommerferien en kortvarig bedring. Efter sommerferien genoptag han arbejdet på neds tid (20 timer). Symptomerne recidiverede hurtigt. Han føler sig ringeagtet på arbejde. Får ofte kommentarer om, han ser skidt ud. Føler pres fra chef om øge sin arbejdstid. Det vurderes pientens muligheder for blive bedre er væsentlig forringet, såfremt han ikke er sygemeldt på fuld tid, hvorfor vi har aftalt det for en ikke nærmere defineret periode

4 - 4 - Diagnoser Depression Tinnitus følger efter hjernerystelse recidiverende hold i lænden. slidgigt i nakken seneforkalkning i hø. skulder Beskrivelse af funktionsevnen Som pienten har det nu har han svære symptomer med opblussen af sin tidligere tinnitus. Har været uds for [h]ovedtraume der har givet hovedpine, træthed og koncentrionsbesvær. Er plaget af svær depression. Hans funktionsevne er for tiden svært neds I læge Lone Malmkjær Willumsens journal hedder det herefter blandt andet: Er for 4 dage siden startet på arbejde 4 timer/dag. Har lært nogle stregier af psykolog ifht sige fra. Har dog allerede nu oplevet let knugen i maven. Mht. nakken er der bedre bevægelighed er af fys. tiltrådet kiropraktor. Vil opsøge denne. Må kun øge sit ugentlige timetal med få timer/uge. Idet der ellers er stor sandsynlighed for tilbagefald Er træt. Kan ikke magte arbejde mere end 20 timer/uge. Han synes det er nakken, der pt. volder de største problemer. Skal via forsikringen us. af Michael albeck i morgen. Går forts ved kiropraktor. Har været til opf. samtale med Kommunen, han kan ikke rigtig erindre indholdet Forts mange problemer med nakken. Har været til spec. lægeundersøgelse, afventer svar på scanning. Synes han er blevet mere støjfølsom igen. Bør nedsætte sit ugentlige timetal. Arbejder aktuelt 4 timer/dag. Bør sætte det ned til 4 timer 3 gange ugentlig. Opfordret til rundbordssamtale mhp. omplacering på arbejdspladsen. Alternivet vil være et andet arbejde med mindre støj og mindre fysisk belastning. Af læge Lone Malmkjær Willumsen erklæring af 16. februar 2009, afgivet i henhold til arbejdsskadesikringslovens 35 og 37, fremgår blandt andet: Diagnose forstuvning af nakken, tinnitus, depression klager Forts svært plaget af nakkesmerter, indskrænket bevægelighed, konc.besvær og støjoverfølsom. Depressive symptomer objektive forandringer mimikftig, grådlabil, neds stemningleje. Indskrænket

5 - 5 - bevægelighed i nakken Tidligere symptomer Har tidl. fået konsteret tinnitus, denne kraftigt forværret ifm. aktuelle skade... sygemeldt [-] forts deltidssygemeldt behandlet med medicin Cipralex Ibumelin Først behandlende læge Århus Sygehus, Afd. Nørrebrogade Hvilke klager/symptomer oplyser tilskadekomne, der har været i perioden fra den første lægebehandling og indtil den første konsultion/behandling hos Dem? Nakkesmerter, hovedpine, konc.besvær, tinnitus, depressive symptomer As kiropraktor, Iben Hilding-Hamann, skrev den 16. marts 2009: Pienten har 20/2-09 pådraget sig akut lændehold. Har tidligere haft lignende som han normalt kan holde på afstand ved hjælp af øvelser. Han er ved US meget bevægelseshæmmet med afværgescoliose, men ingen neurologiske udfald. Hans nakke er generelt mere mobil men yderst sårbar, og han oplever periodisk balanceproblemer. Ved undersøgelse og behandling den 13/3-09 vurderer han lænden er ca. 50% bedre end ved debut, men føles så ustabil han ikke tør gå på job. Med hensyn til nakken er der gode og dårlige dage, og han kan efter min mening under ingen omstændigheder varetage arbejde på fuld tid I læge Lone Malmkjær Willumsen journal er anført: Skal til møde i morgen med Kommunen, tillidsmand samt soc.rådgiver ved DSB. Er forts fuldtidssygemeldt pga. ryggen. Vil næppe kunne vende tilbage til jobbet(pakker kit) ved DSB som er både ryg- og nakkebelastende samt støjfyldt. Er fortvivlet over, der ikke snart findes en løsning på fremtiden I stustest af 26. marts 2009 har lægen skrevet: A er forts svært plaget af følger efter sit hovedtraume for 1 år siden. Det vurderes, der har været god effekt af den antidepresive behandling, således de suicidale impulser ikke længere er til stede. Er nu mere præget af afmagt over sin situion. Har svært ved begrænse sig i forhold til arbejdsopgaver og deltagelse i de hjemlige aktiviteter. Får så aggravering af de legemlige symptomer med støjoverfølsomhed, hovedpine konc.besvær og nakkesmerter. Jeg oplever, A er ved komme til en erkendelse, hans helbred ikke tillader beskæftigelse i fuldt omfang på normale vilkår. Jeg vurderer også det er vigtigt, vi begrænser ham både tids- og arbejdsmæssigt. Jeg vurderer ikke pienten vil kunne profitere af behandling hos en psykier iht. ovennævnte.

6 - 6 - Min vurdering er det er vigtigt A forts har afgrænsede ikke lænde og nakkebelastende arbejde i et miljø der ikke er støjfyldt. Det forekommer usandsynligt, han bliver i stand til arbejde på normale vilkår. Læge Lone Malmkjær Willumsen anførte i henvisning til speciallæge Erik Michael Lehfeldt af 15. april 2009 følgende under anamnetiske oplysninger: Får i marts 2008 en nedadgående port i hovedet. Efter ulykken træthed hovedpine og koncentrionsbesvær. Mange muskulære forandringer i nakken. Udvikler i efterforløbet svær depression som behandles medikamentielt samt vha psykologsamtaler. Forts svært plaget af øget trætbarhed, hovedpine, nakkesmerter og manglende koncentrion. Er gennem forløbet behandlet både hos kiropraktor og fysioterapeut. Kan kun med stort besvær passe sit arbejde med 12 timer pr. uge. Af smertestillende behandling får han Ibumetin samt Pamol I læge Lone Malmkjær Willumsen journal er anført: Er nu gået op på en ugentlig arbejdstid på 12 timer. Det magter han næsten ikke. Må gå hjem efter 2 timer. Det er planlagt den ugentlige arbejdstid skal øges til i hvert fald 16 timer. Det forekommer urealistisk...trænger meget til en afklaring. Virker mere og mere som om det ender med pension Speciallæge i neuromedicin Erik Michael Lehfeldt anførte i epikrise af 4. maj 2009 blandt andet, pienten var i behandling for en depression samt konkluderede således: 48-årig mand, der efter han fik en port i hovedet i marts 2008, klager over nakkesmerter og hovedpine. Endvidere har han lænderygsmerter. Den neurologiske undersøgelse er uden fokale udfald tydende på CNS-sygdom. Jeg finder cervikale facetledslåsninger, som pt. jævnligt går til kiropraktor for. Endvidere er der en bækkenskævstand, som kiropraktoren bør vurdere. Som neurogen smertebehandling forsøgsvis rp. tabl. Imipramin 10 mg til aften Diagnose: posttraumisk cephalalgi obs., cervikale facetledslåsninger, bækkenskævstand En lægekonsulent hos Arbejdsskadestyrelsen skrev den 12. maj 2009 således til styrelsen: det betyder, vi ikke mener, der er årsagssammenhæng mellem [ulykkestilfældet] og [symptomerne]. Tinnitus kan optræde i forb. m. forvridning i nakken, men giver ikke selvstændigt men. Depressionen har ikke årsagssammenhæng med en evt. forvridning i nakke. I brev af 24. maj 2009 skrev læge Lone Malmkjær Willumsen blandt andet:

7 - 7 - A var i marts 2008 udst for en arbejdsulykke hvor han fik en nedadgående port i hovedet. Umiddelbart efter ulykken svære nakkesmerter, hovedpine, koncentrionsbesvær samt kraftig forværring af tinnitus. Udvikler i efterforløbet en ret svær depression, som dels behandles medikamentielt dels via samtaler hos psykolog. Det forekommer urealistisk, Avil kunne vende tilbage til sit nuværende arbejde i et støjfyldt lokale, hvor arbejdet er nakkebelastende, ej heller på neds tid, som har været afprøvet i en længere periode... I samme læges journal er anført: Fyringssagen endnu uafsluttet. Er via arbejdet sendt til psykirisk speciallæge. Skal dertil om 2 dage. Er utryg ved det. Derudover jobafklaringsforløb i kommunalt regi. Synes han har det en smule bedre. Lidt færre smerter efter være startet på Imipramin. Forts meget skrøbelig. Efter få timer i Djurs Sommerland fuldstændig ødelagt. Må sætte sig ud i bilen og sove. I erklæring af 5. august 2009 fra Søren Juul-Nielsen, der er overlæge og speciallæge i psykiri, hedder det blandt andet: Efter ulykken har A ikke været i stand til genoptage sit arbejde på normale betingelser. A har således to gange forsøgt genoptage arbejdet på neds arbejdstid, men uden det har kunnet lade sig gøre, og aktuelt er han igen fuldt sygemeldt fra d pga. tiltagende smerter. Aktuelle medicin Ibumetin 600 mg. Cipralex 20 mg. Imipramin 10 mg x 4. Nuværende psykiske sygdom Relerer sig til de arbejdsmæssige stressbelastninger der beskrives af A som efterhånden blivende forværret og kompliceret i forhold til tinnitus. Angående depressive symptomer Har oplevet en stor del af velkendte depressionssymptomer i form af nedtrykthed, glædesløshed, interessetab og i høj grad neds energi, indimellem også lidt håbløshedsfølelse især med hensyn til angsten for ikke kunne komme i gang med arbejde igen Angående belastningsreaktioner af somisk art A beskriver til stadighed værende nakkesmerter og hovedpine Diagnoser ifølge WHO ICD-10 kriterier /F 43.21, depressiv reaktion, længerevarende F 43.9, belastningsreaktion, uspecificeret/ Konklusion MB s symptomer relerer sig tydeligvis til belastningsmæssige påvirkninger med udgangspunkt i arbejdsbetingede skader. Dels langvarig støjbelastning og heraf følgende tinnitus og hørenedsættelse. Dels den senere arbejdsskade med blive ramt i hovedet af en nedadgående port...

8 - 8 - Af autoriseret psykolog Annette Morsings erklæring af 13. august 2009 fremgår blandt andet: A påbegyndte psykologbehandling i august 2008 og har indtil do haft 20 samtaler, senest den A er henvist af egen læge gennem sygesikringen, da han før første konsultion havde været uds for en arbejdsskade, hvor han havde fået en port i hovedet. I 2001 blev A sygemeldt med alvorlig stress og depression med efterfølgende svær tinnitus. Han havde det både fysisk og psykisk meget dårligt, men kom sig ganske langsomt i en sådan grad, han kunne genoptage sit arbejde ved DSB. Han var kommet sig over sit stress, var ude af depressionen og havde lært nogle stregier til tackle sin tinnitus med. A var således ved have kæmpet sig tilbage til et nogenlunde godt liv, men stadig med en del begrænsninger. Det er almindeligt, mennesker efter en så alvorlig stresstilstand, som A havde været i, får neds stresstolerance. A er i starten af 2008 uds for en stærkt stressende hændelse, da han får porten i hovedet og han bliver med et slået helt tilbage. Hans gamle symptomer forværres, hans tinnitus bliver igen uudholdelig og der udvikler sig hurtigt en stressudløst, kronisk depression med symptomerne: energiforladthed, uoverkommelighedsfølelse, hurtig udtrætning, grådtendens, anspændthed, angst, skyldfølelse, manglende lyst og overskud til selv små opgaver, stærk lydoverfølsomhed, mareridt, søvnforstyrrelser, håbløshed samt en række invaliderende fysiske symptomer fra ryg og nakke. De kognitive funktioner rammes, så A får hukommelsessvigt, koncentrionsbesvær, vanskeligt ved planlægge og problemløse. Selvværdet fik et knæk, idet A følte det som et nederlag, han igen måtte sygemeldes fra sit arbejde. Han har forts store problemer med fungere både socialt og familiært. I løbet af den tid der er gået siden arbejdsulykken, har A været tilbage i sit arbejde hos DSB på neds tid. Hans fysiske og psykiske tilstand har hele tiden været så alvorlig, sandsynligheden for symptomerne ville forværres, når han kom i arbejde, var ret stor. Det har vist sig være en korrekt antagelse, idet det efter et stykke tid stod klart, et tilbagefald var under hurtig udvikling. Det kulminerede i et totalt sammenbrud både fysisk og psykisk, så A midt i april igen blev sygemeldt på fuld tid Arbejdsskadestyrelsen traf den 14. august 2009 afgørelse om, A skulle tilkendes kr. i godtgørelse for varigt mén på 15 %. Afgørelsen er begrundet således: Vi har fasts dit varige mén efter vores vejlende méntabel. Efter tabellens punkt B vurderes svære, daglige nakkesmerter med middelsvær bevægelsesindskrænkning, eventuelt med udstående armsmerter og middelsvære somiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer, til 15 procent I autoriseret psykolog ph.d. Ole Nørby Hansens erklæring af 23. september 2009 er anført: Undersøgte er henvist til Jobcenter Skanderborg med henblik på psykologisk udredning Undersøgte er aktuelt præget af både fysiske og psykiske problemstillinger. Han har hovedpine og smerter i lænd og nakke og har desuden kronisk depression, og der er beskrevet neds stresstolerance og neds kognitive funktioner.

9 - 9 - Han var på arbejde i 2 dage og forsøgte passe de normale arbejdsfunktioner. Han havde svært ved overskue opgaverne, kunne ikke koncentrere sig og var alment utilpas. På 3. dagen måtte han gå hjem og sygemelde sig. Var sygemeldt i 5 uger. Han var i perioden i behandling med fysioterapi. Det pinte ham, han ikke kunne passe arbejdet, han følte sig træt og havde svært ved koncentrerer sig om selv lette opgaver. Oplevede sig ligeledes hukommelsessvækket. Han kunne herudover ikke tage sig sammen til lave noget. Han genoptog arbejdet på halv tid I februar 2009 fik han lændehold, da han skulle skovle sne uden for hjemmet. Blev sygemeldt 2½ uge, hvorefter han genoptog arbejdet. Han indtog store mængder smertestillende medicin for klare et halvdagsarbejde, hvor han kun udførte lettere arbejdsopgaver. På daværende tidspunkt havde han svært ved klare selv mindre belastende arbejdsfunktioner. Han fik samtidig tiltagende belastninger på hjemmefronten, da ægteskabet knagede og der var optræk til skilsmisse. Han blev i den forbindelse endeligt sygemeldt i april Efter arbejdsulykke i 2008 udviklede undersøgte kroniske smerter i nakken med periodevis udstråling til fingrene. Han oplever følelsesløshed. Der er neds bevægelighed af nakken. Han har hovedpine, der intensiveres, når han bliver træt, der er tale bifrontal hovedpine af trykkende karakter. Undersøgte oplever, funktionsniveauet er væsentligt reduceret. Har tinnitus for begge ører, der er tale om 2 forskellige hyletoner. Undersøgte er blevet udtalt støjoverfølsom, når han udsættes for selv mindre lyd, oplever han det, som om en rude knuses, og han får det udtalt dårligt psykisk. Har ligeledes svært ved forholde sig til pludselige lyde Undersøgte er trist med sænket stemningsleje. Der er reduceret energimobilisering. Har periodevist suicidaltanker, disse tanker er dog aftaget efter sygemelding. Han er præget af en negiv tankegang og sortsyn... Han er præget af udtalt træthed og uoverkommelighedsfølelse Konklusion Bedømt ud fra testprofilen findes undersøgtes præmorbide begavelsesniveau, inden for middelområdet. Hvad angår det neuropsykologiske funktionsniveau fremstår undersøgte med udtalte opmærksomheds- og koncentrionsvanskeligheder, reduceret hukommelse samt reduceret psykomotorisk tempo. Samlet er der tale om kognitive vanskeligheder efter hovedtraume. Undersøgte har igennem mange år været kronisk stressbelastet på arbejdspladsen. Han havde i en længere periode depression. Var i 2008 uds for arbejdsulykke, hvor han pådrog sig hovedtraume samt whiplashlignende påvirkning. Han har efterfølgende haft kroniske smerter i nakken samt kronisk hovedpine. Han har ligeledes følt sig hukommelsessvækket samt præget af opmærksomheds- og koncentrionsvanskeligheder. Har udviklet kronisk depression med sænket stemningsleje, sortsyn, uoverkommelighedsfornemmelse og reduceret energimobilisering. Diagnoser F43.9 Svær arbejdsbetinget belastningsreaktion (bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen). F43.21 Depressiv reaktion, længerevarende, som følge af multiple arbejdsmæssige belastninger. (bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen). F07.2 Posttraumisk hjernesyndrom forårsaget af arbejdsulykke i 2008 (denne tilstand bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen)...

10 I læge Lone Malmkjær Willumsen journal er anført: Pienten er forts meget påvirket af den uafklarede erstningssag ved DSB. Der er med kommunen aftalt et afklarende kompetencekursus om 2-3 mdr.. Forts mange smerter i nakken, vil gerne prøve fys. igen. Virker meget nedtrykt i dag, svarer undvigende. Har det skidt og har på ny fornemmelse af gå ud af en planke. Ikke konkrete planer. Aftaler henv. lokalpsykirien. Det fremgår af journaltilførsel den 22. januar 2010, A denne dag blev ambulant indlagt på Regionspsykirien Horsens og Odder på grund af svær depression. Af journalen fremgår videre, Regionspsykirien den 27. januar 2010 foreslog, A blev behandlet med Efexor depot i stedet for Cipralex. A blev afskediget som uarbejdsdygtig og blev med virkning fra den 1. februar 2010 tilkendt tjenestemandspension. En lægekonsulent hos Arbejdsskadestyrelsen skrev den 23. februar 2010 således til styrelsen: Kære sagsbehandler. Jeg ved ikke af, sk.l. har fået tilkendt noget men. Iflg. B 1 er et evt. hovedtraume af mindre omfang, medens forvridning i kroppen er mere fremtrædende. Den tilhørende LGI er udf. 11 mdr. senere. der er ingen seqv. efter noget hovedtraume. Psykologen fejlvurderer sk.l. fordi der er givet urigtige opl.. Imidlertid viset både den alm. psykologiske undersøgelse og de neuropsykologiske prøver, der ikke er tale om en hjerneskade. Hele sagen er forplumret af alle de opl. om stress og arbejdsmiljø. Jeg kan ikke se, der er noget men efter den anm. hændelse. Tinnitus og rygsm. var forudbestående. DSB anerkendte ved forsikringsmægler Willis I/S brev af 23. februar 2010 erstningspligten for uheldets følger. I brevet bad Willis I/S om modtage kopi af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse i arbejdsskadesagen samt de lægelige oplysninger, der ligger til grund herfor. Advok Mikkel Nøhr besvarede dagen efter på As vegne brevet således: Som ønsket fremsender jeg hermed, hvad jeg betragter som relevante oplysninger fra arbejdsskadesikringssagen. Der er ikke i relion til selve ménafgørelsen indhentet en speciallægeerklæring. Som det ses, er den baseret på en test om nakke/hals modtaget den 5. august Jeg har endvidere vedlagt en aktoversigt, der dog alene relerer sig til de akter, som er indhentet til og med den 10. november 2009 I læge Lone Malmkjær Willumsens stustest af 11. marts 2010 er blandt andet anført:

11 De meget svære psykiske følger er tiltaget gennem de seneste 3-4 måneder, således han nu ter har suicidale impulser Det er min vurdering, A har så svære følger på både det fysiske og [psykiske] plan, han ikke bliver arbejdsfør igen ej heller med nødvendige skånehensyn. Det fremgår af læge Lone Malmkjær Willumsens journal, der den 13. marts 2010 blev rettet henvendelse til lægevagten, da A havde det psykisk dårligt, samt A den 26. marts 2010 blev tilset på psykirisk skadestue på grund af en moder til svær depression. Den 12. maj 2010 anførtes, den depressive tilstand var lettet efter skiftet til Efexor, men A stadig havde betydelige problemer. I psykirisk speciallægeerklæring af 8. juni 2010 fra overlæge Søren Juul-Nielsen er konkluderet således: På baggrund af den allerede udførte undersøgelse fra august 09 kan det konkluderes, tilstanden er forværret især på det kognitive funktionsniveau. Der er således ikke længere noget håb for, behandlingsmæssige tiltag afgørende vil kunne ændre på den kronificerede og stionære inhabile tilstand, som A er præget af. Der er tendens til lettere forværring inden for alle områder, også det affektive med tendens til yderligere labilitet og følsomhed overfor nye belastninger som f.eks. forsøg på presse A ind i nye og håbløse aktiveringsforsøg. Det er markant konstere, As kognitive funktionsniveau synes være tydeligt mere svækket både med hensyn til overblik og hukommelse samt sproglige funktioner. Han føler sig decideret hjælpeløs, og den beskrevne neuropsykologiske vurdering kan fuldt ud bekræftes. Med hensyn til de spørgsmål der stilles, kan det anføres, der findes ikke nogen forudbestående psykisk sygdom forud for de aktuelle traumiske skader. Den afgørende traumiske skade er som tidligere anført traumet ved arbejdsulykken i 2008, men, som også anført i tidligere undersøgelser, tillige mangeårig kronisk stressbelastning på arbejdspladsen og heraf følgende sårbarhed og depression. Som sagt må det fastholdes, A forud for disse traumiske begivenheder ikke har frembudt symptomer på psykisk sygdom men været velfungerende Advok Mikkel Nøhr oplyste ved brev af 1. september 2010, A som følge af arbejdsskaden var overgået til førtidspension med virkning fra den 1. september Arbejdsskadestyrelsen traf den 4. november 2010 afgørelse om, As erhvervsevnetab var på 65%, samt han var berettiget til erstning fra den 12. august 2010 med et beløb, hvis størrelse var afhængig af, om han vil modtage tilskadekomstpension. As årsløn blev i afgørelsen fasts til kr.

12 Afgørelsen er begrundet således: I vurderingen er indgået, du pådrog dig en skade i nakken med et varigt mén på 15 procent. Dine følger i form af middelsvære til svære nakkesmerter, neds bevægelighed i nakken, daglig middelsvær hovedpine, middelsvær abnorm træthed samt følelsesmæssige og kognitive ændringer anses for medføre et større skånebehov i ethvert erhverv. Du har gennem knapt 10 år arbejdet som banebetjent, og kunne trods forsøg på deltidsansættelse ikke genoptage dit arbejde. Arbejdet er fysisk belastende og ikke foreneligt med dine skånehensyn. Din erhvervserfaring er primært opnået gennem jobbet hos DSB. Du har efter skaden udviklet en depression. Det er bemærket, du siden 2001 har haft psykiske problemer, men tilstanden var gradvist bedret, og forud for skaden havde du et godt liv. Derudover har du fra 1985 og frem flere gange været sygemeldt med rygproblemer. Vi har imidlertid lagt vægt på, det var arbejdsskaden i 2008 som endeligt medførte stop på arbejdsmarkedet, og du fra august 2010 blev tilkendt førtidspension Advok Mikkel Nøhr opgjorde herefter ved brev af 29. november 2010 As krav på erstning for tabt arbejdsfortjeneste således: Skadelidte er berettiget til en månedsløn på ,18, inklusiv pension, Derudover kræves der også mistet resultløn. For perioden: til ,35 måneder á kr ,18 kr ,39 13,5 % i feriepenge og kr ,94 kr ,33 ferietillæg Manglende resultløn, kr ,32 13,5 % i feriepenge og ferietillæg kr ,00 kr ,32 Forventet indtægt i sygeperioden kr ,65 Indtægt i sygeperioden Sygedagpenge, kr ,00 kr ,00 ERSTATNING I ALT kr ,65 Der er mellem parterne enighed om, As forventede indtægt i sygeperioden ville have været ,65 kr., og han i denne periode modtog kr. i sygedagpenge. I Willis I/S brev af 1. februar 2011 til advok Mikkel Nøhr anføres blandt andet:

13 Jeres klient modtager svagelighedspension fra den , fordi hans helbredsmæssige følger af uheldet den har medført, han ikke kan opretholde sit lønnede arbejde, og vi finder ikke, ydelsen kan betragtes som en summaforsikring. Da jeres klient i perioden den til og med den har modtaget i alt ,61 kr. i svagelighedspension, finder vi herefter, der tilkommer ham yderligere erstning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af uheldet på kr. DSB betalte herefter kr. til A. Arbejdsskadestyrelsen traf den 20. april 2011 afgørelse om, A i erstning for tab af erhvervsevne blandt andet henset til størrelsen af hans forhøjede tjenestemandspension (tilskadekomstpension) skal have udbetalt et sktepligtigt månedligt beløb på kr. fra den 1. april Beløbet fremkommer således: 65% løbende ydelse: ,79 kroner årligt Tilskadekomstpension: ,30 kroner årligt Ordinær pension: ,09 kroner årligt Pensionen er forhøjet med: ,21 kroner årligt Frrækket (2/3 af forhøjelsen) udgør ,81 kroner årligt Årligt beløb: ,98 kroner årligt Årligt beløb (afrundet): kroner Månedligt beløb: kroner A er ifølge afgørelsen tillige berettiget til et månedligt beløb for perioden fra den 12. august 2010 til den 31. marts 2011 på: 65% løbende ydelse: ,79 kroner årligt Tilskadekomstpension: ,30 kroner årligt Ordinær pension: ,09 kroner årligt Pensionen er forhøjet med: ,21 kroner årligt Frrækket (2/3 af forhøjelsen) udgør ,14 kroner årligt Årligt beløb: ,65 kroner årligt Årligt beløb (afrundet): kroner Månedligt beløb: kroner Ved brev af 2. maj 2011 opgjorde As advok herefter kravet på erstning for tab af erhvervsevne således: Erhvervsevnetab: 65 %, jf. afgørelse af 4. november Årsløn i år 2007 fasts til kr ,48, jf. afgørelse af 4. november 2010.

14 Årsløn i år 2007 er opreguleret til 2011 med årlige reguleringer i henhold til Erstningsansvarslovens 15, stk. 3 på 3,2 %, 3,4 %, 4,0 %, og 1,9 % og herefter afrundet til nærmeste 500 svarende til ,00. Månedlig ydelse i h.t. arbejdsskadesikringsloven: kr ,00 jf. afgørelse af 20. april Den månedlige ydelse er tilkendt med tilbagevirkende kraft fra den 12. august 2010 til doen for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 4. november 2010, jf. afgørelsen. Kapitaliseringsfaktor på afgørelsestidspunktet (for ulykker sket efter den 1. juli 2007):8,843 Erhvervsevnetabserstning i h.t. erstningsansvarslovens 5-7: 10 x kr ,00 x 65 % = kr ,00 Aldersreduktion, jf. 9: 18 % x kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fradrag af erstningsydelse i h.t. arbejdsskadesikringsloven: Ydelser med tilbagevirkende kraft: 2,74 måneder á kr ,00 = kr ,16 Kapitalisering af løbende ydelse: 12 x kr ,00 x 8,843 = kr ,620,30 kr ,46 Resterstning kr ,54 Willis I/S svarede herpå ved sålydende brev af 21. juni 2011: Vi har modtaget jeres klients erstningsopgørelse for erhvervsevnetab med dokumention, hvoraf det fremgår, kravet udgør ,54 kr. Vi er imidlertid ikke enige i opgørelsen. Idet vi henviser til U V og bemærkninger hertil i den kommenterede Erstningsansvarslov s. 599 mener vi, der ved beregningen af den erstning for tab af erhvervsevne, der tilkommer jeres klient efter Arbejdsskadesikringsloven, - og med hvilket beløb erstningen for tab af erhvervsevne efter Erstningsansvarsloven skal nedsættes, - skal tages udgangspunkt i den erstning, der tilkommer jeres klient inden fradrag som følge af den tilskadekomstpension, som hans tjenestemandspension er forhøjet med pga. af uheldet.

15 Endvidere mener vi, årslønnen alene skal opreguleres til 2010-tal, idet jeres klients erstningsopgørelse er beregnet ud fra Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af , og der herunder alene er frrukket løbende ydelse frem til dette tidspunkt. På baggrund af ovenstående mener vi herefter, der tilkommer jeres klient kr. i erstning for tab af erhvervsevne efter Erstningsansvarsloven, og vi beder derfor DSB udbetale dette beløb til jeres klient. Vores beregning: Erhvervsevnetabserstning i h.t. erstningsansvarsloven: Årsløn i 2007 på ,48 kr. opreguleret til 2010 = kr x 10 x 65% = kr. aldersreduktion 18% = kr. Fradrag af erstningsydelse i h.t. arbejdsskadesikringsloven: Ydelse med tilbagevirkende kraft: 2,74 måneder á kr. = Kapitalisering af løbende ydelse: 12x kr. x = ,30 kr ,00 kr ,00 kr kr kr. = kr. Da jeres klients samlede erstning efter Erstningsansvarsloven således udgør ca kr., afventer vi herefter jeres krav på rimelige advokomkostninger opgjort ud fra dette. DSB betalte herefter til A omhandlede kr. og efter udtagelse af stævning yderligere kr. vedrørende erhvervsevnetabet. Den seneste journalnotering, der er fremlagt under sagen, er for den 13. oktober Retslægerådet har til brug for sagen den 13. juni 2012 svaret således på 8 spørgsmål: Spørgsmål 1: Har A i perioden 1. februar 11. august 2010 haft lidelser og gener i form af a. middelsvære til svære nakkesmerter, b. neds bevægelighed i nakken c. daglig middelsvær hovedpine, d. middelsvær abnorm træthed, e. følelsesmæssig og kognitive gener, f. depression a. Sagsøger blev den til den behandlet hos fysioterapeut. Henvisningsårsagen er angivet som nakkesmerter. I maj måned 2010 blev sagsøger igen henvist til fysioterapi; der er ikke journalført nogen henvisningsårsag. Ellers er der i den angivne periode kun sporadisk omtale af nakkesmerter, og de forelig-

16 gende oplysninger tillader ikke Retslægerådet bedømme genernes sværhedsgrad b. Der ses ikke i den omhandlede periode være journalført oplysninger om objektiv undersøgelse, hvor nakkens bevægelighed er beskrevet. c. I udtalelse fra psykirisk speciallæge, deret 08.0[6].10, er anført, sagsøger efter hændelsen i 2008 har haft kroniske smerter i nakken samt kronisk hovedpine. Hovedpine ses ikke angivet som eksplicit årsag til konsultion/behandling hos den praktiserende læge. Det foreliggende kan ikke lægges til grund for en saglig bedømmelse af hyppighed og sværhedsgrad. d. Begrebet træthed kan vanskeligt kvantiteres objektivt. Fænomener som træthed og uoverkommelighedsfølelse vil hyppigt være almindelige ledsagefænomener til depressive tilstande. Sådan træthed, som ikke udspringer af fysisk anstrengelse eller søvnmangel kan godt benævnes: abnorm træthed. e. Ja. f. Ja. Spørgsmål 2: Har A varige lidelser og gener i form af a. middelsvære til svære nakkesmerter, b. neds bevægelighed i nakken, c. daglig middelsvær hovedpine, d. middelsvær abnorm træthed, e. følelsesmæssige og kognitive gener, f. depression Retslægerådet udtaler sig ikke om prognoser. Der er i de foreliggende lægelige akter referencer af vekslende tydelighed, som peger i retning af, de omtalte gener har været langvarigt til stede over en årrække; men Retslægerådet kan ikke vide, om enkelte af eller alle de omtalte gener vil være permanente. Spørgsmål 3: Er der overensstemmelse mellem de objektive fund og de subjektive klager, for så vidt angår de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelsen af spørgsmål 1 og 2? Ad litra a - c: Journalførte oplysninger om objektive fund har et beskedent omfang. Den praktiserende læge har noteret indskrænket bevægelighed i halshvivelsøjlen og det samme har speciallæge Lehfeldt Disse fund er i god overensstemmelse med subjektive klager over muskelsmerter i nakken og tilbøjelighed til hovedpine. Ad litra d - f: Af journalnoter fra sagsøgers alment praktiserende læge fra 2010 fremgår, lægen objektivt fandt sagsøger med kognitive gener og depression. Af not fra psykirisk skadestue fremgår, han objektivt havde forsænket stemningsleje, lenstid, let hæmning og mimikftigdom, alt tegn på depression. Der var desuden tegn på neds energi. I psykirisk erklæring er ligeledes beskrevet pessimisme, grådtendens og følelse af håbløshed som tegn på depression, dertil manglende evne til samle sig, til formulere sig og til tage stilling som tegn på kognitive gener, og grådtendens som tegn på følelsesmæssige gener. Samlet er der således objektivt beskrevet tegn på træthed, følelsesmæssige og kognitive gener samt depression nogenlunde svarende til sagsøgers subjektive klager. Spørgsmål 4: Med hvilken grad af sandsynlighed (angivet i %) er de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelsen af spørgsmål 1, forårsaget af hændelsen den 31. marts 2008?

17 Ad litra a - c: Det fremgår af den praktiserende læges journal, sagsøger var i konsultion i oktober 2007 på grund af hovedpine. Der var ikke på det tidspunkt gener med nakken, og set i lyset af episodisk hovedpine er almindeligt forekommende i befolkningen, så kan dette forhold ikke tillægges særskilt betydning for det efterfølgende. Det betyder efter Retslægerådets opftelse, den tilstand, som er beskrevet med lokalsymptomer fra halshvirvelsøjlen ledsaget af hovedpine, og som er dokumenteret med umiddelbar tidsmæssig relion til begivenheden , mest nærliggende også er forårsaget af den aktuelle begivenhed. Ad litra d - f: Hvad angår de under d-f nævnte gener skal bemærkes, sagsøger tidligere, i 1985 og 2001, har reageret på belastninger med forskellige, herunder psykiske klager. En sammenhæng mellem traumet og den efterfølgende tilstand kan herefter hverken udelukkes eller anses for fuldstændig. Det er ikke muligt angive nogen procentuel sandsynlighed. Spørgsmål 5: Med hvilken grad af sandsynlighed (angivet i %) er de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelse af spørgsmål 1, blevet forværret som følge af hændelsen de 31. marts 2008? Rådet bedes i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet angive omfanget af den forværring lidelserne og generne, som med sandsynlighed måtte være sket som følge af hændelsen den 31. marts 2008? Ad litra a - c: For så vidt angår generne nævnt under litra a-c finder Retslægerådet som anført i svar på spørgsmål 4, generne godt kan årsagsforklares ved begivenheden ; i den kontekst bliver det vanskeligt også tale om hændelsen som årsag til forværring. Ad litra d - f: Hvad angår generne i d-f skal anføres, den psykiske tilstand forud for ikke er velbelyst, ud over det er anført, der efter forskellige, herunder psykiske symptomer i 1985 og i 2001 er beskrevet fremgang frem til Retslægerådet finder det herefter mest sandsynligt, de i besvarelsen af spørgsmål 3 nævnte objektivt beskrevne gener er tilkommet, det vil sige opstået efter Det er derfor også for disse gener vanskeligt opfte hændelsen som årsag til forværring. Spørgsmål 6: Med hvilken grad af sandsynlighed (angivet i %) er de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelse af spørgsmål 2, forårsaget af hændelsen den 31. marts 2008? Der henvises til besvarelsen af de forudgående spørgsmål. Spørgsmål 7: Med hvilken grad af sandsynlighed (angivet i %) er de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelsen af spørgsmål 2, blevet forværret som følge af hændelsen den 31. marts 2008? Rådet bedes i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet angive omfanget af den forværring lidelserne og generne, som med sandsynlighed måtte være sket som følge af hændelsen den 31. marts 2008?

18 Der henvises til besvarelsen af de foregående spørgsmål. Dernæst ønsker Retslægerådet henlede opmærksomheden på, de helbredsmæssige forhold som hovedregel ikke er undersøgt med kvantitive metoder, der tillader en medicinsk velfunderet vurdering af udviklingen i genernes omfang over tid. Spørgsmål 8: Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger? Nej. Forklaring A har under sagen forklaret blandt andet, han har været ans hos DSB siden Han fik tinnitus i midten af 1980 erne. I 2001 blev han sygemeldt i en periode på grund af stress. Da han kom tilbage på arbejde, blev hans arbejdsopgaver ændret, idet han ophørte med sit arbejde som sikkerhedsrepræsentant og fik beskæftigelse på lageret. Arbejdet var både manuelt og pc-arbejde. Han beholdt denne beskæftigelse indtil ulykken den 31. marts Så vidt han husker, var han ikke sygemeldt på grund af tinnitus i perioden indtil ulykken i Han husker ikke meget fra selve ulykken, hvor han blev ramt i hovedet af en port. Han stoppede arbejdet umiddelbart efter og var dagen efter hos lægen. Herefter har han kun været på arbejde fuld tid forsøgsvis et par dage. I 2009 måtte han sygemeldes på grund af lændehold og arbejdede herefter 3-4 timer om dagen. Han er stadig mærket af symptomerne efter ulykken, herunder træthed, men det er gået op og ned. Han går til fysioterapeut og genoptræning en gang om ugen. Han er ikke længere plaget af lændehold. Han er ophørt med den antidepressive medicin for ca. en måned siden, men går stadig til psykolog en gang om måneden. Procedure Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit reviderede påstandsdokument af 13. september 2013, hvoraf fremgår blandt andet: Østre Landsret har ved kendelse af 9. november 2012 fastslået, sagsøgers erstning for erhvervsevnetab efter erstningsansvarsloven skal beregnes med fradrag af den ydelse, månedlig kr ,00, som han er blevet tilkendt i erhvervsevnetabserstning efter arbejdsskadesikringsloven. Østre Landsret har i samme kendelse fastslået, der ved opgørelsen af sagsøgers krav på tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. februar 2010 til den 11. august 2010 alene skal frrækkes kr ,00. Landsretten skal nu tage stilling til,

19 hvorvidt sagsøger er berettiget til erhvervsevnetabserstning med udgangspunkt i en erhvervsevnetabsprocent på 65, 2. hvor mange løbende ydelser af kr ,00, som skal frrækkes ved opgørelsen af erhvervsevnetabserstningen, og 3. hvorvidt sagsøger er berettiget til erstning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra den 1. februar 2010 til den 11. august Til støtte for påstanden gør sagsøger principalt gældende, sagsøgte har afgivet bindende tilsagn om, a. den periode, der skal betales erstning for tabt arbejdsfortjeneste i, b. fastsættelsen af sagsøgers erhvervsevnetabsprocent efter erstningsansvarsloven, og c. hvor mange erhvervsevnetabsydelser, som skal frrækkes ved opgørelsen af erhvervsevnetabserstningen. Subsidiært gøres det gældende, sagsøgers opgørelser af erstningskravene er korrekte, idet sagsøger som følge af ulykken har været uarbejdsdygtig i perioden fra den 1. februar 2010 til den 11. august 2010, idet sagsøger har pådraget sig et erhvervsevnetab på 65% som følge af ulykken, og idet opgørelsen af sagsøgers erhvervsevnetabserstning kunne opgøres den 4. november Vedrørende afgivelsen af bindende tilsagn: Det gøres overordnet gældende, der såvel generelt som konkret har foreligget et fuldmagtsforhold, hvorefter Willis I/S har haft fuldmagt til indgå retshandler om skadesager med bindende virkning for sagsøgte Willis I/S ved skrivelse af 1. februar 2011 har anerkendt, der skulle betales erstning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. februar 2010 til den 31. august 2010 Willis I/S ved skrivelse af 21. juni 2011 har anerkendt, der skulle udbetales erstning for tab af erhvervsevne svarende til et erhvervsevnetab på 65% og

20 Willis I/S ved skrivelse af 1. juni 2011 har anerkendt, opgørelsen af tab af erhvervsevne alene skulle ske med fradrag af løbende erhvervsevnetabsydelser frem til den 4. november Det gøres endvidere gældende, der med [Willis I/S skrivelse af 1. februar 2011] er afgivet et for sagsøgte bindende tilsagn om dækning af tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. februar til den 31. august 2010, jf. aftalelovens 10, stk. 1, der af ovenstående grunde med [Willis I/S skrivelse af 21. juni 2011] er afgivet et bindende tilsagn om dækning af tab af erhvervsevne med udgangspunkt i 65%, jf. aftalelovens 10, stk. 1, sagsøgte er afskåret fra under nærværende retssag fremsætte anbringender om, der ikke er grundlag for yde erstning for tab af erhvervsevne som følge af manglende årsagssammenhæng, der også er afgivet et for sagsøgte bindende tilsagn om dækning af tab af erhvervsevne opgjort med fradrag af løbende ydelser frem til den 4. november 2010, jf. aftalelovens 10, stk. 1, sagsøgte er afskåret fra under nærværende retssag fremsætte anbringender om, der skal ske fradrag af ydelser frem til den 20. maj 2011, og sagsøgte under alle omstændigheder er bundet af Willis I/S tilkendegivelse da sagsøgte efterfølgende har godkendt disposition med udbetalinger i overensstemmelse med viljeserklæringerne, jf. aftalelovens 25, stk. 1, 2. punktum. Subsidiære anbringender vedrørende tabt arbejdsfortjeneste: Til støtte for påstanden om tabt arbejdsfortjeneste gøres det subsidiært gældende, ulykken den 31. marts 2008 har forårsaget sagsøgers uarbejdsdygtighed i perioden fra den 1. februar 2010 til den 11. august 2010, der er en klar tidsmæssig sammenhæng mellem ulykken og sagsøgers sygemelding, det i relion til kravet på tabt arbejdsfortjeneste er tilstrækkeligt, ulykken har været udløsende og senere medvirkende årsag til sygeperioden, og Retslægerådet ved besvarelsen af spørgsmål 4 har fastslået, ulykken må anses for den mest nærliggende årsag til de efterfølgende helbredsmæssige klager i form af smerter og neds bevægelighed fra halshvirvelsøjlen samt hovedpine, som var årsagen til sygemeldingen.

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 295/2010 (1. afdeling) Super Dæk Service Odense Havn ApS (advokat Ulrik Christrup) mod A (advokat Mikkel Nøhr, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress?

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? AM 2013 Workshop nr. 311 Mandag den 11. november 2013 Kl. 16:00 17:15

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.3, 3211.5 og 32.3 - Forvaltningsret 26.1.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.3, 3211.5 og 32.3 - Forvaltningsret 26.1. Retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter arbejdsulykke ophørte fra det tidspunkt, Arbejdsskadestyrelsen ved en midlertidig afgørelse havde fastsat et erhvervsevnetab. Erstatning uden for

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15.

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K MODTAGET 29 JAN. 2008 ELMER & PARTNERE Baghuset J. nr. UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 15. afdeling D 0 M afsagt den 28. januar 2008 af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring 1 Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring Lægens navn Speciallæge i ortopædkirurgi X-købing Sygehus 0000 X-købing Til Rekvirent Adresse Postnummer By X-købing den dd.mm.åå Vedrørende: Speciallægeerklæring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere