Forslag til Natura 2000-plan Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75"

Transkript

1 Forslag til Natura 2000-plan Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75

2 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, målsætninger, indsatsprogram, Natura 2000-planer,. Udgiver: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen Ansvarlig institution: Miljøcenter Odense Ørbækvej Odense SØ Copyright: By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Sprog: Dansk År: 2009 ISBE nr ISBN nr Dato: Forsidefoto: set mod nordøst med Vigelsø i forgrunden. Fotograf: Jan Kofod Winther. Resume: Forslag til Natura 2000-plan for (nr. 108). Natura planen skal sikre gunstig bevaringsstatus for områdets udpegede arter og naturtyper. Området og truslerne mod de udpegede naturtyper og arter beskrives, og der fastlægges målsætninger og indsatser for naturtyperne og arterne. Der foretages en strategisk miljøvurdering af planen. Må citeres med kildeangivelse

3 Natura 2000 plan Indhold Forord...4 Natura 2000-planlægning...5 Natura 2000-planen er bindende for myndighederne...6 Områdebeskrivelse...6 Trusler mod områdets naturværdier...9 Igangværende pleje og genopretning Tilstand og bevaringsstatus/prognose Vurdering af tilstand Vurdering af bevaringsstatus/prognose Målsætning Overordnet målsætning for Natura 2000-området Konkrete målsætninger for naturtyper og arter Modstridende interesser Indsatsprogram Generelle retningslinjer Konkrete retningslinjer Forslag til mulige virkemidler Sammenhæng og synergi med vandplan Strategisk miljøvurdering Bilag 1 Kort over Natura 2000-områdets placering og afgrænsning Bilag 2 Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 3 Væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver Bilag 4 Miljørapport for Natura 2000-planen Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 3

4 Natura 2000 plan Forord Forordet indskrives i den endelige plan. Strandeng på Stige Ø med Odense Stålskibsværft i baggrunden. Foto: Leif Bisschop-Larsen. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 4

5 Natura 2000 plan Natura 2000-planlægning EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne) forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Gennem en målrettet indsats i de udpegede Natura 2000-områder bidrager Danmark til at sikre den europæiske natur og dens mangfoldighed. Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats udarbejder staten en Natura 2000-plan, der dækker hvert af de udpegede beskyttelsesområder. Natura 2000-planen er en sammenfattende plan, som både indeholder Natura 2000-skovplan for de skovbevoksede fredskovpligtige arealer og Natura 2000-plan for øvrige områder. Skovog Naturstyrelsen er ansvarlig for de dele af den sammenfattende Natura 2000-plan, som vedrører skovbevoksede fredskovspligtige arealer. By- og Landskabsstyrelsen er ansvarlig for de øvrige dele af planen. Planen omfatter udpegningsgrundlaget, dvs. de naturtyper og arter, som området er udpeget for. Natura 2000-planens indhold er vist i figur 1. Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området Vurdering af trusler Igangværende naturpleje Vurdering af tilstand/ status Målsætning Indsatsprogram Strategisk miljøvurdering Figur 1. Opbygning af en Natura 2000-plan. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 5

6 Natura 2000 plan Natura 2000-planen er bindende for myndighederne Natura 2000-planen er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-planen til grund. Planen forventes vedtaget i 2010, hvorefter kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen udarbejder bindende handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af Natura 2000-planen. Direkte statslig opfølgning i form af bekendtgørelser o.l. sker dog på grundlag af Natura 2000-planen. Offentlige lodsejere kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i deres drifts- og plejeplaner. Planens målsætninger er bindende og skal desuden anvendes ved konsekvensvurdering i forbindelse med myndighedsudøvelse, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Indsatsprogrammets retningslinjer er ligeledes bindende og danner grundlag for områdets handleplan og eventuelle drifts- og plejeplaner. Natura 2000-planen koordineres med vandplanen for hovedvandopland og bliver ligesom denne revideret hvert 6. år. De dele af Natura 2000-planen, der vedrører skovbevoksede fredskovspligtige arealer, revideres dog kun hvert 12. år. Områdebeskrivelse Natura 2000-området har et areal på ca ha, som består af ha hav og 912 ha land og afgrænses som vist på bilag 1. Ca. 202 ha ejes af staten. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H94 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F75. På By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside ( samt i figur 2 og bilag 2 er der angivet hvilke naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for dette område. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 6

7 Natura 2000 plan Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 94 Naturtyper: Sandbanke (1110) Vadeflade (1140) Lagune (1150) Bugt (1160) Rev (1170) Strandvold med enårige planter (1210) Strandvold med flerårige planter (1220) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandeng (1330) Søbred med småurter (3130) Vandløb (3260) Våd hede (4010) Tør hede (4030) Enekrat (5130) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Kildevæld (7220) Rigkær (7230) Bøg på muld (9130) Ege-blandskov (9160) Arter: Skæv vindelsnegl (1014) Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 75 Fugle: Knopsvane (T) Sangsvane (T) Toppet skallesluger (T) Rørhøg (Y) Blishøne (T) Klyde (Y) Fjordterne (Y) Havterne (Y) Splitterne (Y) Figur 2. Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Fjorden blev dannet under sidste istid som en smeltevandsslette. Den oprindelige fjord strakte sig langt mod vest, men alle de lavvandede dele mod vest er blevet inddiget, afvandet og opdyrket. Mod nord afgrænses fjorden af Enebærodde, som rummer Fyns eneste større hedeområde med forekomst af både våd og tør hede samt enebærkrat. Den inderste del af, Seden Strand, er en lavvandet bugt med en middeldybde på mindre end 1 m. Heri udmunder Odense Å, som afvander 31 % af Fyn. Yderfjorden er også lavvandet, men dog med en middeldybde på 2,7 meter. En smal sejlrende vedligeholdes fra Odense havn og ud gennem fjorden. Flere småøer er opstået ved oplæg af fyld fra oprensninger af sejlrenden. Der er to beboede øer og ca. 25 små holme i fjorden. Generelt er området stærkt præget af menneskelige aktiviteter på grund af nærheden til Odense. Omkring Odense Å s udløb og især i den sydlige del af fjorden findes større strandengsarealer, hvoraf en del dog er inddigede. I den inddæmmede Fjordmarken i nordvestenden af fjorden findes artsrige Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 7

8 Natura 2000 plan rigkær med forekomst af bl.a. sump-hullæbe og skæv vindelsnegl. Ved Ølund er et større inddæmmet område genskabt som vådområde umiddelbart uden for Natura 2000-området. Strandenge, øer og holme er meget vigtige yngleområder for klyde, splitterne, havterne og fjordterne. Disse arter fouragerer i de lavvandede fjordområder og lagunesøer, som samtidig er et af Fyns vigtigste raste- og fourageringsområder for vandfugle som sangsvane, knopsvane, toppet skallesluger og blishøne. En række EU-fuglearter, som ikke er udpegningsgrundlag, har levesteder i fjorden. Det drejer sig om sorthovedet måge (1 ynglepar), vandrefalk og havørn (overvintrende) samt hjejle og lille kobbersneppe, som raster i et antal, der er af international betydning. I basisanalyserne for Natura 2000-området findes der en mere detaljeret gennemgang af området. Se By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. Natura 2000-området ligger i Nordfyn, Odense og Kerteminde kommuner og indenfor vandplanområdet hovedvandopland. s udløb Gabet mellem halvøerne Enebærodde (til venstre) og Skoven. Foto: Jan Kofod Winther. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 8

9 Natura 2000 plan Trusler mod områdets naturværdier I det følgende afsnit skal de oplistede trusler forstås som påvirkninger af naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Trusler er i den forbindelse aktuelt forekommende og konkrete påvirkningsfaktorer, der enkeltvis eller i samvirkning vil kunne forhindre, at naturtyperne og arterne opnår gunstig bevaringsstatus. Det kan dog også være potentielle påvirkningsfaktorer i det omfang, der er viden om, at påvirkningerne periodevis er forekommet i området, men aktuelt ikke er til stede. Aktuelle påvirkninger, der f.eks. reguleres internationalt eller i anden sammenhæng, og derfor ikke er et anliggende for Natura 2000-planen, kan også fremgå, men vil ikke være en del af denne Natura 2000-plans indsatsprogram. Arealreduktion/fragmentering. Arealet af en del af de terrestriske naturtyper har generelt en meget beskeden størrelse, hvilket i sig selv er en trussel mod områdernes naturværdier. Langs er strandengenes areal reduceret og fragmenteret og på Enebærodde er store arealer med hede tilplantet. Arealerne af især rigkær og kildevæld er meget små, hvilket for rigkær skyldes en væsentlig arealreduktion som følge af afvanding og opdyrkning, og forekomsterne ligger isolerede. Naturtypernes tilknyttede plante- og dyrearter har derved en øget risiko for at uddø, fordi de beskedne arealer ikke kan opretholde så mange og så store bestande af de pågældende arter, og fordi de isolerede forekomster forringer arternes spredningsmuligheder. Arealet med ege-blandskov er meget beskedent (0,4 ha) og ligger ligeledes isoleret. Næringsstofbelastning fra luften udgør især en trussel mod områdets våde og tørre heder, enekrat, kildevæld og ege-blandskov, idet laveste ende af tålegrænseintervallet er overskredet for alle arealer af disse naturtyper. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 9

10 Natura 2000 plan Reduktion i spildevandsbelastningen har betydet, at havgræs er vendt tilbage til den indre del af, men der er stadig for stor vækst af trådalger. Foto: Nanna Rask, Fyns Amt. tilføres næringsstoffer fra bl.a. renseanlæg, særskilte industriudledninger og landbrugsområder fra et meget stort opland svarende til 31 % af Fyn samt fra Odense by med indbyggere. Næringsstoftilførslen betyder, at de dybere dele af fjorden lejlighedsvis rammes af iltsvind, som påvirker bundfaunaen negativt, og der optræder jævnligt masseopblomstringer af planteplankton og løst drivende alger. De senere års reduktion i spildevandsbelastningen har dog betydet formindsket vækst af forureningsbetingede algearter. Næringsstofbelastning af vandløbene og lagunerne i området sker bl.a. fra landbrugsområder og spredt bebyggelse. Belastningen med næringsstoffer medfører reduktion i fødegrundlaget for terner og klyde og udgør dermed en trussel mod disse arter. Pesticider og miljøfarlige stoffer findes i i koncentrationer, som kan være til skade for dyrelivet, herunder fuglene. Det gælder TBT, PAH, PCB og kobber fra bl.a. skibsfart, aktiviteter på og ved havne, losseplads mv. Disse stoffer har bl.a. påvirket kønsudviklingen hos snegle og bevirket skader på fisk. Jævnlige oprensninger af 11 havne og sejlrende, der gennemskærer fjorden fra Gabet til Lindø og videre til Odense Havn kan forårsage spredning af ophobede stoffer og sedimentation af partikler til skade for plante- og dyrelivet i fjorden. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 10

11 Natura 2000 plan s tilstand påvirkes af et meget stort opland og Odense i bunden af fjorden. Foto: Jørn Munk Andersen, Fyns Amt. Tilgroning med græsser og høje urter udgør en væsentlig trussel mod samtlige naturtyper og levesteder for skæv vindelsnegl. På strandengene er der således tilgroningsproblemer på næsten 90 % af arealet. I både våd og tør hede er der desuden begyndende tilgroning med vedplanter. Tilgroningen af strandenge og lagunesøer reducerer ynglemulighederne for klyde og terner. Uhensigtsmæssig hydrologi. Unaturlige vandstandsforhold som følge af inddæmning, afvanding, vandindvinding, dræning og grøftning præger i høj grad fjordområdet og udgør især en trussel mod strandeng, våd hede, rigkær og lagune samt skæv vindelsnegl og ynglefuglene rørhøg og klyde. De inddæmmede områder er regulerede gennem diger og udløb med pumpe eller højvandsklapper, som nedsætter områdernes dynamik i form af færre eller manglende oversvømmelser. Uhensigtsmæssig drift. Lange strækninger af vandløbene er stadig regulerede, hvilket hæmmer vandløbenes naturlige variation. Tillige vil en fysisk påvirkning i form af grødeskæring og opgravning modvirke udvikling af artsrige dyre- og plantesamfund i vandløb og bræmmer. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 11

12 Natura 2000 plan Intensiv skovdrift kan medføre, at skovnaturtyperne forringes eller ødelægges. Der er en utilstrækkelig beskyttelse af skovnaturtyperne. Hindring af landskabsdynamik. Eksisterende inddæmninger af strandenge hindrer en naturlig vegetationsudvikling. Invasive arter er trusler mod naturtyperne strandeng og tør hede og flere hav-naturtyper. Den invasive ribbegople (Mnemiopsis leidyi) er nu udbredt i de indre danske farvande, hvor den er en trussel for fisk og fiskeyngel, da den dels spiser zooplankton, som er fødegrundlaget for fisk, og dels spiser fiskeæg og larver. Den i Danmark nyligt indvandrede rødalge (Gracilaria vermicullophylla) er nu også fundet i. Den invasive børsteorm (Marenzelleria spp.) er for nylig konstateret i. Forstyrrelser fra færdsel i forbindelse med erhvervs- og fritidssejlads, kajakroning, surfing samt vandring og ophold langs kysterne er trusler mod kystfuglene, især terner og klyder. Oprettelsen af ynglefuglereservaterne på holmene i fjorden har sandsynligvis haft positiv betydning for disse fugle. Men virkningen sløres af, at ræve kan vade ud til mange af yngleområderne, og dette holder ynglebestandene nede. Prædation, jagt og fiskeri. Ynglende kystfugle er udsat for prædation fra bl.a. ræv. Jagt fra båd og øvrig sejlads kan forstyrre rastende fugle. Fiskeri med bundslæbende redskaber, hvorved der sker en fysisk ødelæggelse, dels ved fjernelse af bundflora og bundlevende dyr, og dels ved fjernelse af hårdbund, sten og skaller, er en trussel mod områdets rev og kan være en trussel mod naturtyperne sandbanker og bugter. Omfanget af det aktuelle fiskeri kendes ikke. Den konkrete geografiske afgrænsning af de biogene rev udestår endnu. Igangværende pleje og genopretning Enebærodde med tilknyttede strandenge og øerne i den nordvestlige del af fjorden i alt 245 ha er fredet med plejemulighed. Fyns Amt har tidligere udført omfattende naturpleje på Enebærodde med afbrænding, rydning og græsning. Afgræsningen videreføres i dag med kreaturer. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12

13 Natura 2000 plan Fyns Amt gennemførte i begyndelsen af 1990-erne afbrænding af dele af Enebærodde for at genskabe partier med hedelyng. Foto: Lene Holm, Fyns Amt. Der er rejst fredningssag for Odense Ådal, som omfatter strandengene ved åens udløb i Natura 2000-området. Fredningen indebærer naturpleje af naturarealerne. Der er desuden planlagt et projekt med genopretning af strandengsarealer indenfor habitatområdet ved Skibhusene. Det er en del af LIFE projektet REGAIN. Vigelsø (132 ha) er købt af staten, som har udført skovrejsning og genopretning af vådområde. Fjordmarken (54 ha) blev opkøbt af Fyns Amt, som har gennemført rydninger, delvis vandstandshævning og afgræsning af området. I dag ejes området af staten, som viderefører afgræsningen. Der er på flere af de øvrige strandengsarealer i indgået en række tidsbegrænsede naturforvaltningsaftaler med private om græsning. Tilstand og bevaringsstatus/prognose For nogle naturtyper er der udviklet et system til vurdering af den enkelte naturtypes tilstand, som er et udtryk for typens aktuelle naturindhold og en række andre målbare faktorer. Bevaringsstatus for naturtyper og arter er derimod en vurdering af, hvordan deres tilstand vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker ændringer i udnyttelsen og i de trusler, der eksisterer i dag. Der er således tale om en prognose for arternes og naturtypernes udvik- Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 13

14 Natura 2000 plan lingsretning. I de følgende afsnit er der nærmere beskrevet tilstand og bevaringsstatus/prognose for områdets naturtyper og arter. For skovnaturtyperne i området gælder, at det kun er fredskovspligtige arealer, som på nuværende tidspunkt er kortlagt. Således er tilstanden og bevaringsprognosen nedenfor kun vurderet for skovnaturtyper i fredskov. Vurdering af tilstand Der er foretaget en vurdering af tilstanden i 23 lysåbne naturtyper og 10 skovtyper, der er kortlagt i dels basisanalyserne, dels i en efterfølgende kortlægning. Desuden er tilstanden vurderet for udvalgte forekomster af 5 søtyper. Vurderingen bygger på et system, der inddeler forekomster af Habitatdirektivets naturtyper i 5 tilstandsklasser (figur 3), hvor I (høj) er bedst og V (dårlig) er værst. Som led i beregningen af tilstanden beregnes både et artsindeks, baseret på indholdet af plantearter i en cirkel med radius på 5 m og et strukturindeks, baseret på vegetationshøjden, opvækst af vedplanter, forekomst af drængrøfter m.m. For skovnaturtyperne baseres strukturindeks bl.a. på omfang af jordbearbejdning, afvandingsforhold, forekomst af invasive arter og trækronernes lagdeling i forskellige etager. Vurdering af naturtypers tilstand V IV III II I Dårlig Ringe Moderat God Høj Naturtyper i tilstandsklasse I og II opfylder kravet om gunstig bevaringsstatus, forudsat at der gennemføres den for naturtyperne nødvendige indsats. Figur 3. Tilstandsklasser for naturtyper. Strukturindeks og artsindeks sammenvejes til et samlet udtryk for natur/skovtilstanden på arealet. Et højt strukturindeks kombineret med et lavt artsindeks viser, at naturarealet har forudsætninger for et højt naturindhold, men at de karakteristiske arter ikke er til stede. Et højt artsindeks kombineret med et lavt strukturindeks kan anvendes som et redskab til at lokalisere artsrige forekomster med et stort behov for pleje eller anden indsats. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 14

15 Natura 2000 plan I figur 4 er vist natur/skovtilstanden for Natura 2000-områdets naturtyper. Kun en mindre del af vandhullerne er tilstandsvurderet og er derfor ikke medtaget i figuren Areal (hektar) Strandeng Våd hede Tør hede Enekrat Kildevæld Rigkær Egeblandskov Natur-/skovtilstand: Ej vurderet Figur 4. Natur/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet. Det fremgår af figuren, at store strandengsarealer (167 ha), hele arealet med enekrat (17 ha), kildevæld (0,4 ha) og rigkær (3,8 ha) har en høj-god naturtilstand, men på flere forekomster er der tilgroningsproblemer. I alt 11,7 ha strandeng ved Gerskov, Dræby Fed og Hofmansgave er vurderet til artstilstand I. Både våd hede (14,8 ha) og tør hede (16,9 ha) vurderes til moderat naturtilstand ud fra problemer med naturtypernes artsindhold og struktur. For ege-blandskov (0,4 ha) er skovtilstand og strukturtilstand vurderet til I, mens artstilstanden er vurderet til II. Skovnaturtypen bøg på muld er ikke fundet ved kortlægningen af fredskov. Se kort med tilstandsvurdering af de enkelte forekomster i Natura 2000-området på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under Se på kort. Der er endnu ikke udviklet et system til vurdering af tilstanden for en række lysåbne naturtyper, marine naturtyper, større søer, vandløb samt fugle og andre arter. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 15

16 Natura 2000 plan Vurdering af bevaringsstatus/prognose Miljømålsloven og EU s Habitatdirektiv fastsætter som et overordnet mål, at naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget for, skal have en gunstig bevaringsstatus. Gunstig bevaringsstatus er defineret i Habitatdirektivet (figur 5) på det biogeografiske niveau. Gunstig bevaringsstatus En naturtype har en gunstig bevaringsstatus, når: det naturlige udbredelsesområde og samlede areal med naturtypen er stabilt eller stigende de særlige strukturer og funktioner, der er nødvendige for typens opretholdelse på langt sigt, er til stede nu og i overskuelig fremtid typens karakteristiske arter har en gunstig bevaringsstatus En art har en gunstig bevaringsstatus, når: den på langt sigt kan opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder dens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller at der er sandsynlighed herfor inden for en overskuelig fremtid der både nu og i fremtiden vil være tilstrækkeligt store levesteder til at bevare dens bestande Figur 5. Definition af gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau for naturtyper og arter. Gunstig bevaringsstatus skal dog ifølge EU s vejledning til direktivets artikel 6 også anvendes på de enkelte Natura 2000-områder, men der findes ingen retningslinjer for, hvorledes denne vurdering skal foretages. Den første Natura 2000-plan laves på grundlag af tilgængelig viden og derfor alene ud fra en prognose for de enkelte naturtypers og arters udvikling. Prognosen for de kortlagte naturtyper er bestemt ud fra deres natur/skovtilstand og de aktuelle trusler og inddeles i gunstig eller ugunstig prognose. Naturtyper i tilstandsklasse I (høj tilstand) eller II (god tilstand) har en gunstig prognose, hvis det vurderes, at tilstanden også kan opretholdes på langt sigt. I mange tilfælde forudsætter det, at der gennemføres den for naturtyperne nødvendige indsats i form af naturpleje, begrænsning af næringsstoftilførsel, forbedring af hydrologiske forhold m.m. Prognosen for de øvrige naturtyper og alle arterne er baseret på den bedste tilgængelige viden. Her benyttes begreberne vurderet gunstig, vurderet ugunstig og ukendt prognose. I Natura 2000-området er der foretaget følgende vurdering af prognosen for naturtyper og arter: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 16

17 Natura 2000 plan Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: Rørhøg og splitterne, som har stabile eller stigende bestande. Sangsvane pga. stigende bestand. Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: Rev, sandbanker, vadeflader, laguner og bugter pga. generelt højt næringsstofniveau, miljøfarlige stoffer og unaturlige vandstandsforhold. For rev desuden som følge af fiskeri med slæbende redskaber og skibsfart. For sandbanker og bugter er fiskeriets påvirkning ukendt både i forhold til fiskeriets omfang og påvirkning samt i forhold til, hvilken naturtilstand der skal sikres i forhold til direktivets krav om gunstig bevaringsstatus. Strandeng pga. tilgroning, uhensigtsmæssige vandstandsforhold og invasive arter. Våd hede, tør hede og enekrat pga. at N-deposition overstiger laveste ende af naturtypernes tålegrænseinterval, arealreduktion, tilgroning og invasive arter. Kildevæld og rigkær pga. at N-deposition overstiger laveste ende af tålegrænseintervallet (kildevæld), arealreduktion, tilgroning og uhensigtsmæssige vandstandsforhold. Ege-blandskov fordi N-deposition overstiger laveste ende af naturtypens tålegrænseinterval. Klyde pga. dårlig ynglesucces, som kan skyldes for lav vandstand og prædation. Fjordterne og havterne pga. forstyrrelser og prædation på ynglesteder. Knopsvane, toppet skallesluger og blishøne pga. reduceret fødegrundlag og forstyrrelser. Prognosen er ukendt for: Strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter, enårig strandengsvegetation og tidvis våde enge pga. manglende kortlægning. Skæv vindelsnegl pga. manglende kortlægning. Næringsfattige søer, vandløb med vandplanter og urtebræmme pga. manglende kortlægning. Bøgeskov på muld pga. manglende kortlægning. Målsætning Det overordnede mål er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget i de enkelte Natura 2000-områder (jf. dog nedenfor om eventuelle modstridende interesser). Der opstilles en overordnet målsætning for området. Den overordnede målsætning angiver det overordnede sigte for, hvorledes områ- Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 17

18 Natura 2000 plan det skal udvikle sig både for at sikre områdets integritet og en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper. Målsætningen skal endvidere fremhæve de naturtyper og arter, der udgør den største arealandel af området, og endelig fremhæves forekomster af naturtyper og arter, der har stor vigtighed på nationalt og/eller biogeografisk niveau. En vurdering af denne betydning foretages efter følgende kriterier: - Stort areal, levested eller bestand - Få forekomster - Truede naturtyper og arter - Særlige danske ansvarsområder Der opstilles desuden mere konkrete målsætninger, der fastlægger de langsigtede mål for udviklingen i areal og tilstand for de enkelte naturtyper og arters levesteder. Målfastsættelsen tager udgangspunkt i den tilstand, som er vurderet for naturtyper og arters levested efter tilstandsvurderingssystemet. Hvor der ikke er udviklet et sådant system, skal gunstig bevaringsstatus sikres eller genoprettes på baggrund af bedste faglige viden. Målsætningerne rækker ud over 1. planperiode og beskriver en tilstand, der tager hensyn til potentialet i de lokale naturforhold. Målsætningerne afspejler desuden en afvejning af eventuelle modstridende interesser efter retningslinjer angivet i By- og Landskabsstyrelsen 2007: Natura 2000-retningslinjer for målfastsættelse og indsatsprogram. Overordnet målsætning for Natura 2000-området I er der særlig fokus på fjordens havnaturtyper og de mange små holme, som bl.a. er vigtige levesteder for en lang række fuglearter. Der er desuden fokus på de store strandengsarealer samt truede naturtyper som våd og tør hede samt rigkær. Der er potentiale for forbedringer samt udvidelse af arealerne for mange naturtyper og arters levesteder. Det overordnede mål for området er at: Havområdet og lagunesøerne sikres en god vandkvalitet med veludviklet bundvegetation og fauna. Vandområderne udgør et godt levested med rige fourageringsmuligheder for de trækkende vandfugle sangsvane, knopsvane, toppet skalleluger og blishøne, samt for de ynglende kystfugle klyde, splitterne, havterne og fjordterne. Ynglefuglene har uforstyrrede yngleområder på strandenge, øer og holme. Enebærodde udgør ét stort sammenhængende naturområde, der på de højtliggende arealer består af en mosaik af tør hede, enebærkrat og overdrev og på de lavtliggende arealer af våd hede, søer og strandenge. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 18

19 Natura 2000 plan Fjordmarken udgør ét sammenhængende naturområde bestående af en mosaik af rigkær, enge, strandenge og søer. De lysåbne naturtyper samt skovnaturtyperne sikres en god/høj naturtilstand, og forekomsterne gøres mere sammenhængende. Arealet af strandeng, våd hede, tør hede og rigkær øges, og specielt hedetyperne og rigkær prioriteres højt. Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Konkrete målsætninger for naturtyper og arter Der opstilles følgende konkrete målsætninger for naturtyper og arter i -området: Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus. For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse I eller II og gunstig prognose, skal udviklingen i deres areal og tilstand være stabil eller i fremgang. For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V og/eller ugunstig prognose, skal udviklingen i deres natur/skovtilstand være i fremgang, således at der opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed dertil. Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. Navnlig for skovnaturtyperne kan der være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til arealmålet. For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem og/eller med en ukendt prognose er målsætningen gunstig bevaringsstatus. For arterne betyder det, at deres levesteder skal kunne danne grundlag for en ynglebestand/antal rastende fugle som minimum svarende til tilstanden ved direktivernes ikrafttræden eller et højere bestandsniveau, der siden da har afspejlet levestedernes bæreevne. Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og skal søges udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt. Arealet med våd og tør hede samt rigkær øges, således at de nuværende forekomster om muligt sammenkædes, og således at naturtypernes samlede arealer ca. bliver på hhv. 20 ha, 55 ha og 10 ha. Fragmenterede skovarealer udvides indenfor de naturgivne og administrative muligheder. Det sikres, at tilstanden og det samlede areal af levestederne Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 19

20 Natura 2000 plan for følgende ynglefugle er stabil eller i fremgang, således at der er grundlag for bestande af rørhøg, ca. 60 par klyde, 200 par splitterne, 11 par fjordterne og 248 par havterne. Det sikres, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende trækfugle er stabil eller i fremgang, således at der er grundlag for bestande på ca. 300 sangsvane, knopsvane, 1000 toppet skallesluger og blishøne. Det er målet, at heden på Enebærodde genskabes i dens tidligere udstrækning. Foto: Birgit Bjerre Laursen. Modstridende interesser En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype kan indebære en nedprioritering af en anden naturtype eller art, og det er nødvendigt at foretage et valg. Der er ikke konstateret modsatrettede interesser i området. Indsatsprogram Indsatsprogrammet beskriver indsatsen i den første planperiode (for skovbevoksede fredskovspligtige arealer dog frem til 2021). Indsatsprogrammet er baseret på sigtelinjerne for indsatsen i 1. planperiode, som er beskrevet i bilag 3 og i nedenstående retningslinjer. Indsatsprogrammet består af en række generelle retningslinjer, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 20

21 Natura 2000 plan som skal sikre den eksisterende naturtilstand. De generelle retningslinjer gælder for alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, og den nødvendige indsats vil efterfølgende blive konkretiseret i de kommunale/statslige handleplaner. Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete retningslinjer, som skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og særligt truede arter og naturtyper. De konkrete retningslinjer giver en nærmere beskrivelse af den indsats, som i disse særlige tilfælde skal indarbejdes i de kommende handleplaner. Indsatsprogrammet indeholder ikke bindende krav til kommunernes, Skov- og Naturstyrelsens eller statslige lodsejeres brug af de virkemidler og tiltag, som skal sikre den nødvendige indsats. Virkemidler og tiltag prioriteres og konkretiseres i handleplanerne eller i andre opfølgende tiltag. Indsatsprogrammet for Natura 2000-området omfatter nedenstående generelle og konkrete retningslinjer, som tillige er vist oversigtligt i bilag 2. Generelle retningslinjer 1. Areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må ikke gå tilbage eller forringes. 1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. For de marine naturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 1.2 Tilførslen af miljøfarlige stoffer i de marine naturtyper reduceres via vandplanen. 1.3 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i naturtyperne kystlaguner, våd hede, strandeng, kildevæld og rigkær. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne. 1.4 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen primært på arealer, som i forvejen i en længere periode har haft minimal eller ingen hugst. 1.5 Der sikres velegnede levesteder for Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 21

22 Natura 2000 plan Skæv vindelsnegl - sikring af hensigtsmæssig drift og hydrologi i rigkær. Rørhøg - sikre nuværende forekomst af vanddækket rørsump med egnede redemuligheder. Splitterne - sikre tilstrækkeligt store ynglesteder, mindske eller fjerne prædation i yngleområderne. Sangsvane - sikre strandenge med hensigtsmæssig drift, sikre raste- og fourageringsområder. Klyde - sikre og genskabe fysisk egnede ynglesteder med høj vandstand på holme og i lagunesøer nær lavvandede fourageringsområder med stort udbud af bunddyr, mindske eller fjerne prædation i yngleområderne. Fjordterne og havterne - mindske eller fjerne prædation i yngleområderne. Knopsvane - sikre strandenge med hensigtsmæssig drift og pleje, sikre raste- og fourageringsområder. Toppet skallesluger og blishøne - sikre raste- og fourageringsområder. Klyde er afhængig af uforstyrrede yngle- og fourageringsområder med føderige lavvandede områder. Foto: Leif Bisschop-Larsen. 1.6 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed overfor forstyrrelser for knopsvane, sangsvane, toppet skallesluger, blishøne, klyde, splitterne, havterne og fjordterne. 1.7 Invasive arter som rynket rose skal bekæmpes, og deres spredning forebygges. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 22

23 Natura 2000 plan 1.8 Det sikres, at skadelige påvirkninger af områdets marine naturtyper ved skibsfart kun sker i et sådant omfang, at gunstig bevaringsstatus kan opnås. For de marine naturtyper sikres det desuden, at projekter og aktiviteter m.h.t. fiskeri ikke skader lokaliteten. Havterne er en af de karakteristiske ynglefugle, som skal sikres uforstyrrede ynglesteder på fjordens øer. Foto: Leif Bisschop-Larsen. Konkrete retningslinjer 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved drift af det nuværende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning af arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af spredningskorridorer. 2.1 Forekomsterne af våd og tør hede, rigkær og strandeng udvides og sammenkædes, hvor det naturmæssigt er muligt. 2.2 Arealet med ege-blandskov øges om muligt med særlig henblik på at reducere indvirkningen af fragmentering og isolation. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 23

24 Natura 2000 plan 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af naturog miljølovgivningen sikres. 3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, sikres mod ødelæggelse. 3.3 Der sikres beskyttelse mod fiskeriets evt. ødelæggelse af rev. 3.4 Der sikres levesteder for rørhøg ved at undlade rørhøst (vurderet 50 ha). 4. Der gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode. 4.1 Arealet med våd og tør hede samt rigkær øges, således at naturtypernes samlede arealer ca. bliver på hhv. 20 ha, 30 ha og 10 ha. 4.2 Prædation og forstyrrelser mindskes eller fjernes i yngleområder for splitterne (vurderet 30 ha). Klokkelyng er karakterart for naturtypen våd hede, som skal sikres en større udbredelse. Foto: Erik Vinther. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 24

25 Natura 2000 plan Forslag til mulige virkemidler Kommunerne, Skov- og Naturstyrelsen og statslige lodsejere/myndigheder udarbejder handleplaner, vælger virkemidler og foretager den konkrete forvaltning indenfor rammerne af indsatsprogrammet. Mulige virkemidler nævnt i bilag 2 skal derfor betragtes som eksempler på, hvorledes indsatsprogrammet kan gennemføres. Sammenhæng og synergi med vandplan De kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyn til forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af næringsstoffer og håndteringen af miljøfremmede stoffer i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover bidrage til at sikre kontinuitet i vandløb. En nærmere beskrivelse af konkrete sammenhænge og synergier med den vandplan, der omfatter dette Natura 2000-område, afventer færdiggørelsen af vandplanforslaget. Strategisk miljøvurdering I medfør af lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, der omhandler fysisk planlægning og arealanvendelse, eller som kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. I bilag 4 er der udarbejdet en miljørapport, der belyser konsekvenserne ved at gennemføre Natura 2000-planen for område nr Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 25

26 Natura 2000 plan Bilag 1. Kort over Natura 2000-områdets placering og afgrænsning Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-området består af habitatområde H94 (rød afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområde F75 (blå skravering). Andre Natura 2000-områder er vist med sort afgrænsning. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 26

27 Natura 2000 plan Bilag 2. Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 27

28 Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1014 Skæv vindelsnegl Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: Tilgroning Naturpleje Afgræsning Rydning af vedplanter Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Afskæring af dræn og grøfter 25. september 2009 Side 1 af 29

29 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand Ha Vurderet Ugunstig Trussel: Indsats: Genopretning af gunstig status Næringsstofbelastning Miljøfarlige stoffer Reduktion af næringstilførsel Reduktion af miljøfarlige stoffer Tiltag via vandplanen Tiltag via vandplanen Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Ingen virkemidler Ingen virkemidler Fiskeri med slæbende redskaber ved bunden (bundtrawl) Beskyttelse mod forstyrrelser Administrative retningslinjer 25. september 2009 Side 2 af 29

30 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe Ha Vurderet Ugunstig Trussel: Indsats: Genopretning af gunstig status Næringsstofbelastning Miljøfarlige stoffer Reduktion af næringstilførsel Reduktion af miljøfarlige stoffer Tiltag via vandplanen Tiltag via vandplanen Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode 25. september 2009 Side 3 af 29

31 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1150 * Kystlaguner og strandsøer Ha Vurderet Ugunstig Trussel: Indsats: Genopretning af gunstig status Næringsstofbelastning Ingen Indsats i 1. planperiode Ingen indsats i 1. planperiode Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Afskæring af dræn og grøfter 25. september 2009 Side 4 af 29

32 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1160 Større lavvandede bugter og vige Ha Vurderet Ugunstig Trussel: Indsats: Genopretning af gunstig status Næringsstofbelastning Miljøfarlige stoffer Reduktion af næringstilførsel Reduktion af miljøfarlige stoffer Tiltag via vandplanen Tiltag via vandplanen Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Ingen indsats i 1. planperiode Ingen virkemidler Fiskeri med slæbende redskaber ved bunden (bundtrawl) Beskyttelse mod forstyrrelser Administrative retningslinjer 25. september 2009 Side 5 af 29

33 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1170 Rev Ha Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Næringsstofbelastning Miljøfarlige stoffer Reduktion af næringstilførsel Reduktion af miljøfarlige stoffer Tiltag via vandplanen Tiltag via vandplanen Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Ingen indsats i 1. planperiode Fiskeri med slæbende redskaber ved bunden (bundtrawl) Beskyttelse mod forstyrrelser Bemærkning: Begrænsning af fiskeri Administrative retningslinjer 25. september 2009 Side 6 af 29

34 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1210 Enårig vegetation på stenede Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af strandvolde gunstig status Trussel: Indsats: Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1220 Flerårig vegetation på stenede strande Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: september 2009 Side 7 af 29

35 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1310 Vegetation af kveller eller andre Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand gunstig status Trussel: Indsats: september 2009 Side 8 af 29

36 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 1330 Strandenge 189 Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Tilgroning Naturpleje Afgræsning Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Afskæring af dræn og grøfter Invasive arter Naturpleje Bekæmpelse af invasive arter Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet De nuværende forekomster af strandenge omkring skal stedvis udvides og om muligt sammenkædes, hvilket betyder etablering af ca. 8 ha ny strandeng. Bemærkning: Etablering på 3-arealer Afgræsning Vandstandshævning på ferske enge (8 ha) med efterfølgende afgræsning (8 ha) 25. september 2009 Side 9 af 29

37 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af med små amfibiske planter ved bredden gunstig status Trussel: Indsats: Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 3260 Vandløb med vandplanter Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: september 2009 Side 10 af 29

38 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 4010 Våde dværgbusksamfund med 15 Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status klokkelyng Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Administrative retningslinjer Tilgroning Naturpleje Afgræsning Rydning af vedplanter Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Afskæring af dræn og grøfter Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Den nuværende forekomst af våd hede udvides til minimum 20 ha og sikres en ekstensiv drift. Bemærkning: Etablering på driftsarealer Rydning af plantet skov (5,2 ha) 25. september 2009 Side 11 af 29

39 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 4010 Våde dværgbusksamfund med 15 Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status klokkelyng Trussel: Indsats: Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Den nuværende forekomst af våd hede udvides til minimum 20 ha og sikres en ekstensiv drift. Bemærkning: Afgræsning Hegning (5,2 ha) og afgræsning (5,2 ha) 25. september 2009 Side 12 af 29

40 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 17 Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Administrative retningslinjer Tilgroning Naturpleje Afgræsning Rydning af vedplanter Høslet Invasive arter Naturpleje Bekæmpelse af invasive arter Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Den nuværende forekomst af tør hede udvides til minimum 30 ha og sikres en ekstensiv drift Bemærkning: Etablering på driftsarealer Rydning af plantet skov (13,1 ha) Afgræsning Hegning (13,1 ha) og afgræsning (13,1 ha) 25. september 2009 Side 13 af 29

41 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 17 Ha Vurderet Ugunstig Trussel: Indsats: Genopretning af gunstig status Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Administrative retningslinjer Tilgroning Naturpleje Afgræsning Rydning af vedplanter Høslet Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af bund, ofte med blåtop gunstig status Trussel: Indsats: september 2009 Side 14 af 29

42 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 6430 Bræmmer med høje urter langs Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af vandløb eller skyggende skovbryn gunstig status Trussel: Indsats: september 2009 Side 15 af 29

43 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt 0,4 Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status (hårdt) vand Trussel: Indsats: Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Administrative retningslinjer Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Afgræsning Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Administrative retningslinjer 25. september 2009 Side 16 af 29

44 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 7230 Rigkær 3,8 Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Administrative retningslinjer Tilgroning Naturpleje Afgræsning Rydning af vedplanter Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Afskæring af dræn og grøfter Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Det samlede areal med rigkær skal øges til minimum 10 ha og sikres en ekstensiv drift og pleje Bemærkning: Etablering på driftsarealer Genskabelse af rigkær ved hævning af vandstand på agerjord (6,2 ha) 25. september 2009 Side 17 af 29

45 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 7230 Rigkær 3,8 Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Det samlede areal med rigkær skal øges til minimum 10 ha og sikres en ekstensiv drift og pleje Bemærkning: Afgræsning Hegning (6,2 ha) og kontinuerlig afgræsning (6,2 ha) Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 9130 Bøgeskove på muldbund Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: september 2009 Side 18 af 29

46 Natura 2000-område: 110 Habitatområde: 94 Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Areal: 9160 Egeskove og blandskove på mere eller 0,4 Ha Ugunstig Bevaring eller genopretning af mindre rig jordbund gunstig status Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Administrative retningslinjer Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Bemærkning: Ekstensiv skovdrift Arealreduktion/ fragmentering Ingen Indsats i 1. planperiode De omgivende arealer til ege-blandskoven er udlagt til "skovrejsning uønsket". Bemærkning: 25. september 2009 Side 19 af 29

47 Natura 2000-område: 110 Fugleområde: 75 Udpegningsgrundlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Knopsvane Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: Reduktion i fødegrundlag Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Reduktion af miljøfarlige stoffer Tiltag via vandplanen Tiltag via vandplanen Tilgroning Naturpleje Afgræsning Rydning af vedplanter Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Forstyrrelsesfrie områder 25. september 2009 Side 20 af 29

48 Natura 2000-område: 110 Fugleområde: 75 Udpegningsgrundlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Sangsvane Ha Gunstig Bevaring af gunstig status Trussel: Indsats: Reduktion i fødegrundlag Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Reduktion af miljøfarlige stoffer Tiltag via vandplanen Tiltag via vandplanen Tilgroning Naturpleje Afgræsning Rydning af vedplanter Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Forstyrrelsesfrie områder 25. september 2009 Side 21 af 29

49 Natura 2000-område: 110 Fugleområde: 75 Udpegningsgrundlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Toppet skallesluger Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Reduktion i fødegrundlag Reduktion i fødegrundlag Forstyrrelser Reduktion af næringstilførsel Reduktion af miljøfarlige stoffer Beskyttelse mod forstyrrelser Tiltag via vandplanen Tiltag via vandplanen Forstyrrelsesfrie områder 25. september 2009 Side 22 af 29

50 Natura 2000-område: 110 Fugleområde: 75 Udpegningsgrundlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: Rørhøg Ha Gunstig Bevaring af gunstig status Trussel: Indsats: Rørhøst Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Sikre nuværende forekomst af vanddækket rørsump med egnede redemuligheder (vurderet 50 ha) Bemærkning: Begrænsning el. ophør af drift Undlade rørhøst på egnede redesteder. Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Afskæring af dræn og grøfter 25. september 2009 Side 23 af 29

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 2010-2015 Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Teglstrup Hegn og Hammermølle

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområder F98 og F73

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområder F98 og F73 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområder F98 og F73 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015.

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248

Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klitheder mellem Stenbjerg

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Natura 2000-plan 2010-2015 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115

Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 2010-2015 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106

Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 2010-2015 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Habitatområde H248 Natura 2000-område nr. 216 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Kysing Fjord Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr.130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udgiver: Helsingør

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 235 Jægerspris Skydeterræn Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Maltrup Skov Natura 2000-område nr. 174 Habitatområde H153

Forslag til Natura 2000-plan Maltrup Skov Natura 2000-område nr. 174 Habitatområde H153 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Maltrup Skov Natura 2000-område nr. 174 Habitatområde H153 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Maltrup Skov. Natura 2000-område nr. 174 Habitatområde

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk Miljøvurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde nr. 96 Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Natura 2000 handleplan

Natura 2000 handleplan Natura 2000 handleplan Søer ved Bregentved og Gisselfeld Natura 2000-område nr. 161 Habitatområde H142 Fuglebeskyttelsesområde F101 Titel: Natura 2000 handleplan, Søer ved Bregentved og Gisselfeld Udarbejdet

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 2 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Husby Sø og Nørresø Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan. Husby Sø og Nørresø. Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Emneord:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Den enkelte

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Vasby Mose og Sengeløse Mose Natura 2000-område nr. 140 Habitaområde H124 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 (Udkast) Natura 2000-handleplan Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø Natura 2000-område nr. 109 Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 1 2 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Havet mellem

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141

Forslag til Natura 2000-plan Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sorø Sønderskov. Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 117 Habitatområde H101 Kajbjerg Skov Udkast til Natura

Læs mere

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: April 2016

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: April 2016 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-plan Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180. Habitatområde

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde nr. 141 År: 2016 ISBN nr.: 978-87-7091-855-8 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt Den enkelte naturplan

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Flensborg Fjord og Nybøl Nor Natura 2000-område nr. 102 Fuglebeskyttelsesområde F64

Forslag til Natura 2000-plan Flensborg Fjord og Nybøl Nor Natura 2000-område nr. 102 Fuglebeskyttelsesområde F64 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Flensborg Fjord og Nybøl Nor Natura 2000-område nr. 102 Fuglebeskyttelsesområde F64 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr.

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-813-8. Dato: 18. december 2014

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-813-8. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Søer ved Tårup og Klintholm Natura 2000-område nr. 118 Habitatområde H102 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230 Natura 2000-handleplan for 2010-2015 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Den 7. december 2012 1 Habitatområde H 230 Den 8. juni 2012 Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan for Kaløskovene

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til Natura 2000-plan Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde

Læs mere

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-område nr. 120 Habitatområde H104 Fuglebeskyttelsesområde F74 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Skove og søer syd

Læs mere

År: ISBN nr Dato: April Forsidefoto: Stenet strandvold på Hesselø. Fotograf: Mogens Holmen

År: ISBN nr Dato: April Forsidefoto: Stenet strandvold på Hesselø. Fotograf: Mogens Holmen Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Hesselø med omliggende stenrev Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan. Udgiver: Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan

Forslag til Natura 2000-plan Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Bøchers Grund Natura 2000-område nr. 208 Habitatområde H208 Her indsætter vi vores figur med Natura 2000-området, samt hvor området er beliggende i vores farvande

Læs mere

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Natura 2000 Status juni 2011 NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Forslag til Natura2000 plan Natura 2000 planlægning jf. Miljømålsloven Offentligheds fase/idefase Forslag har været i offentlig høring

Læs mere

År: 2014. ISBN nr.: 978-87-7091-843-5. Dato: 18. december 2014

År: 2014. ISBN nr.: 978-87-7091-843-5. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan.

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Nymølle Bæk og Nejsum Hede Natura 2000-område nr. 217 Habitatområde H217 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Nymølle Bæk og Nejsum Hede Natura 2000-område nr. 217 Habitatområde

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område nr. 218 Habitatområde H 218

Forslag til Natura 2000-plan Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område nr. 218 Habitatområde H 218 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område nr. 218 Habitatområde H 218 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22.

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Natura 2000-handleplan Storelung

Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-område nr. 119 Habitatområde H103 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Storelung Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab Nørregade 4 5600 Faaborg

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209

Forslag til Natura 2000-plan Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Davids Banke. Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde

Læs mere

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000 - handleplan - UDKAST Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Skov Kolofon Titel: Udgiver: Udkast til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområde F73

Forslag til Natura 2000-plan Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområde F73 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområde F73 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Vresen. Natura 2000-område

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Naturstyrelsens

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Munkebjerg Strandskov Natura 2000-område nr. 79 Habitatområde H68

Forslag til Natura 2000-plan Munkebjerg Strandskov Natura 2000-område nr. 79 Habitatområde H68 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Munkebjerg Strandskov Natura 2000-område nr. 79 Habitatområde H68 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr. 79 Habitatområde H68

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Klitnaturtyper i fri dynamik. Fotograf: Tage Burholt

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Klitnaturtyper i fri dynamik. Fotograf: Tage Burholt Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Skagens Gren og Skagerrak Natura 2000-område nr.1. Habitatområde nr.1. År: 2016 ISBN nr.: 978-87-7091-695-0 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Miljørapport for Rosborg Sø (N37)

Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger,

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Bøllemose. Natura 2000-område nr. 138 Habitatområde H122

Natura 2000-plan 2010-2015. Bøllemose. Natura 2000-område nr. 138 Habitatområde H122 2010-2015 Bøllemose Natura 2000-område nr. 138 Habitatområde H122 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Bøllemose Natura 2000-område nr. 138 Habitatområde H122 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Natura 200 plan 2016-21 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Lild Strand og Lild Strandkær Natura

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92

Forslag til Natura 2000-plan Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 TKolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Skovene ved

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Anholt og havet nord for Natura 2000-område nr. 46 Habitatområde H42 Fuglebeskyttelsesområde F32

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Anholt og havet nord for Natura 2000-område nr. 46 Habitatområde H42 Fuglebeskyttelsesområde F32 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Anholt og havet nord for Natura 2000-område nr. 46 Habitatområde H42 Fuglebeskyttelsesområde F32 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Anholt og

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 Natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Lundby Hede, Oudrup

Læs mere

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: 18.december Forsidefoto: Parti fra Yding Skov. Fotograf: Marian Würtz Jensen.

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: 18.december Forsidefoto: Parti fra Yding Skov. Fotograf: Marian Würtz Jensen. Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Sprog: Dansk År: 2014 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde 50 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere