Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation"

Transkript

1 Page 1 of 5 Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Resumé: Relevante love Offentliggørelsesdato: 20. jul 2008 Lov om klage- og Faggruppe: Læger erstatningsadgang inden for Speciale: Neurokirurgi sundhedsvæsenet Juridisk tema: Information og samtykke Læger Sundhedsloven Vis resumé Afgørelse Afgørelses type Anonymiseret afgørelse Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 2. februar 2005 på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. lov om patienters retsstilling 6, jf. 7. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 2. februar til den 27. april 2005 på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens 6. Hændelsesforløb <****> var en 41-årig mand, som den 2. februar 2005 blev undersøgt på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1, på grund af invaliderende og udstrålende nakkesmerter. <****> havde leddegigt. Den 27. december 2004 var der på Sygehus 2 blevet foretaget en MR-scanning, som havde vist degeneration af båndskiven mellem 5. og 6. halshvirvel og gigtforandringer, som påvirkede højre 6. halsnerverod. På neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1, blev det den 2. februar 2005 noteret, at <****> i mere end et år blandt andet havde haft nakkesmerter og spændingshovedpine. <****> blev herefter tilbudt Clowards operation og informeret om indgrebet og risici ved operationen, hvorefter han accepterede indgrebet. Den 26. april 2005 blev <****> opereret af overlæge <****> på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1. Operationen gik planmæssigt. Den 27. april 2005 var smerteudstrålingen til højre arm svundet, men <****> var præget af nakkesmerter, hovedpine og smerter nedover skuldrene. Han blev herefter udskrevet. Den 12. oktober 2005 henviste Sygehus 2 <****> til neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1, på grund af forværring af nakkesmerterne. Der var foretaget en MR-scanning den 4. oktober 2005, som viste en moderat, højresidig rodkanal stenose uden rodpåvirkning. På neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1, blev der den 23. november 2005 foretaget en røntgenundersøgelse af halshvirvelsøjlen med funktionsoptagelser. Undersøgelsen viste god heling efter Cloward operationen og ingen løshed mellem 1. og 2. halshvirvel. Der blev herefter ikke fundet indikation for kirurgisk behandling. Klagen

2 Page 2 of 5 Der er klaget over følgende: 1. At <****> i april 2005 ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 1 i forbindelse med en operation i nakken. Det er herved anført, at <****> fik foretaget en Clowards-operation, men at han efter operationen fik flere smerter, konstant hovedpine og mange skuldersmerter, og at hans tinnitus på højre øre blev konstant. Det er endvidere anført, at <****> efterfølgende har været indlagt to gange, gået til fysioterapi, massør og varmvandsbassintræning, men at det ikke har hjulpet på smerterne. 2. At <****> ikke modtog korrekt information i forbindelse med en operation i nakken. Det er herved anført, at <****> i forbindelse med samtykket til operationen i nakken ikke fik oplyst, at der findes andre operationsmetoder. Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt Overlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling 6, jf. 7, ved sin indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 2. februar 2005 på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1. Overlæge <****> har ikke overtrådt lægelovens 6 ved sin behandling af <****> i perioden fra den 2. februar til den 27. april 2005 på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1. Begrundelse Det fremgår af journalmaterialet, at <****> den 10. januar 2005 blev henvist fra Sygehus 2 til Sygehus 1 på grund af invaliderende og udstrålende nakkesmerter. <****> havde leddegigt (reumatoid artrit). Af journalmaterialet fremgår det videre, at der var blevet foretaget en MR-scanning den 27. december 2004, som havde vist degeneration af båndskiven mellem 5. og 6. halshvirvel og gigtforandringer, som påvirkede højre 6. halsnerverod. Der var ingen forandringer svarende til 1. og 2. halshvirvel. I journalen den 2. februar 2005 er det noteret, at <****> i mere end et år havde haft nakkesmerter og spændingshovedpine, samt at han havde haft smerteudstråling til højre skulder og ned i albuen og ind imellem også ud i 2. og 4. finger. Generne var under gradvis forværring, og han vågnede endvidere om natten med smerter. <****> blev herefter tilbudt Clowards operation, hvor båndskiven mellem 5. og 6. halshvirvel fjernes, leddet stivgøres ved isætning af en såkaldt Solis cage og 6. nerverod frilægges. <****> blev endvidere informeret om indgrebet og om risici ved operationen, specielt om medullær læsion, rodkontusion, lammelse af nervus laryngeus recurrens, som blandt andet innerverer stemmelæberne (recurrensparese), samt om blødning og infektion. Han accepterede herefter indgrebet. Det er Patientklagenævnets opfattelse, at der var relevant indikation for at tilbyde <****> Clowards operation. Nævnet har herved lagt vægt på, at <****> havde haft nakkesmerter og udstrålende smerter i højre arm i mere end et år. Nævnet har videre lagt vægt på, at der var foretaget en MR-scanning af halshvirvelsøjlen, som viste degenerative forandringer omkring diskus mellem den 5. og 6. halshvirvel, med forsnævring af nerverodskanalen specielt i højre side. Det fremgår af klagen, at <****> i forbindelse med samtykket til operationen i nakken ikke fik oplyst,

3 Page 3 of 5 at der findes andre operationsmetoder. Nævnet kan oplyse, at den teknik, der blev anvendt ved operationen den 26. april 2005, er den gængs anvendte operationsteknik i Danmark. Der findes også andre operationsteknikker, såsom anvendelse af diskusproteser eller endoskopiske operationer med skrumpning af en diskusprolaps med laser teknik. Det er dog nævnets opfattelse, at der ikke findes evidens for, at disse teknikker er bedre end den gængse teknik. Nævnet kan videre oplyse, at disse teknikker anses for at være eksperimentelle i Danmark, og hvad angår implantation af diskusproteser skal en sådan behandling ifølge Sundhedsstyrelsen foregå protokolleret, da det er eksperimentel behandling. Det er herefter nævnets opfattelse, at der er tale om behandlinger, der ikke er anerkendt til alment brug i Danmark, hvorfor det var relevant, at <****> ikke blev informeret om disse. <****>s tilstand var endvidere mulig at behandle med gængs behandling. På denne baggrund finder nævnet, at overlæge <****> handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 2. februar 2005 på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1. Af journalen den 26. april 2005 fremgår det, at <****> blev opereret af overlæge <****> på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1. Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at overlæge <****> ekstenderede halshvirvelsøjlen (columna cervikalis), og lagde et lige tværsnitsindsnit (incision) på højre side af halsen. Skarpt gennem en hudmuskel (platysma) og stumpt ned foran hvirvelsøjlen (columna). Der blev herefter isat en spærre. Med en nål i diskus blev niveauet C 5/6 sikret. Diskussen blev fjernet, og der blev spærret op med en Caspars spærre. Fortil blev der fjernet noget uregelmæssigt udvækst af knoglevæv (osteofytter). Overlægen kom herefter ned på ligamentniveau, hvor han tog mikroskop i brug. Ligamentet blev åbnet, og der blev frilagt godt ud over rodkanalerne. På venstre side var der en del blødning fra de epidurale vener, som blev kuperet med el-koagulation. Specielt på højre side blev der sikret god plads ud over rodkanalen. En Solis cage med en størrelse på 14/6 mm blev herefter placeret og fandtes velplaceret. Herefter blev spærene fjernet. Der blev sikret hæmostase og dræn via selvstændig stikkanal. Hudmusklen blev lukket med vicryl og huden med ethilon. Efter operationen blev der foretaget gennemlysning og udprintning af billedet, som viste en velplaceret Solis cage svarende til C 5/6. I journalen den 27. april 2005 er det noteret, at smerteudstrålingen til højre arm var svundet, men at <****> var præget af nakkesmerter, hovedpine og smerter nedover skuldrene. Han blev herefter udskrevet samme dag. På baggrund af operationsbeskrivelsen den 26. april 2005 og gennemsyn af det postoperative billedmateriale er det nævnets opfattelse, at operationen blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægefaglig standard. Nævnet kan oplyse, at det i Danmark er den almene standard ved en Clowards operation at anvende en ubevægelig cage som erstatning for den fjernede diskus. Tidligere har man i stedet anvendt knogle fra patientens hoftebenskarm eller undladt at erstatte den fjernede diskus. Indførelsen af cages til

4 Page 4 of 5 erstatning af den fjernede diskus har medført færre gener for patienterne. Det fremgår af journalmaterialet, at Sygehus 2 den 12. oktober 2005 igen henviste <****> til neurokirurgisk afdeling, Sygehus 1, på grund af forværring af nakkesmerterne, som var invaliderende. Der var foretaget en MR-scanning den 4. oktober 2005, som udover følgerne efter Clowards operationen viste en moderat højresidig rodkanal stenose uden rodpåvirkning. Af journalen den 2. december 2005 fremgår det, at der på neurokirurgisk afdeling var blevet foretaget en røntgenundersøgelse af halshvirvelsøjlen med funktionsoptagelser. Undersøgelsen viste god heling efter Cloward operationen og ingen løshed mellem 1. og 2. halshvirvel. Der blev herefter ikke fundet indikation for kirurgisk behandling. På baggrund af gennemsyn af MR-scanningen den 4. oktober 2005 er det nævnets opfattelse, at den viser subsidence, hvilket betyder, at den indsatte cage er sunket gennem endepladerne på de tilstødende hvirvler. Det er nævnets opfattelse, at det er muligt, at dette til dels kan forklare <****>s nakkesmerter. Det er dog videre nævnets opfattelse, at selvom subsidence-fænomenet optræder, er det ikke et udtryk for, at operationen den 26. april 2005 ikke blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægefaglig standard, idet fænomenet er kendt for at forekomme efter cage-implantater På denne baggrund finder nævnet, at overlæge <****> handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af <****> i perioden fra den 2. februar til den 27. april Lovgrundlag Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling: 6: Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af Stk. 2: Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1. Stk. 3: Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. 7. Stk. 4: Et informeret samtykke efter dette kapitel kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende. stk. 5: Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og indhold. 7: Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Stk. 2: Patienten har ret til at frabede sig information efter stk. 1. Stk. 3: Informationen skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. Stk. 4: Informationen skal omfatte oplysninger om relevante forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder, herunder oplysninger om andre, lægeligt mere forsvarlige behandlingsmuligheder, samt oplysninger om konsekvenserne af, at der ingen behandling iværksættes. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

5 Page 5 of 5 Stk. 5: Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, jf. 6, skal sundhedspersonen særligt oplyse herom, medmindre patienten har frabedt sig information, jf. stk. 2. Stk. 6: Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om informationens form og indhold. Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. (nr. 665 af 14. september 1998). 19: Den for behandlingen ansvarlige sundhedsperson skal sørge for, at det af patientjournalen fremgår, hvilken information der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet i relation til behandling eller til videregivelse af helbredsoplysninger mv. til behandling eller til andre formål, jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) og Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 236 af samme dato om lægers journalføring og øvrige gældende regler vedrørende autoriserede sundhedspersoners journalføring. Bekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 af lov om udøvelse af lægegerning (lægeloven): 6: En læge er under udøvelsen af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved økonomisk ordination af lægemidler, benyttelse af medhjælp m.v. Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet: 3: Patientklagenævnet kan give udtryk for sin opfattelse af sagen, herunder eventuelt fremsætte kritik over for den pågældende sundhedsperson, eller søge iværksat andre sanktioner. 4, stk. 1: Patientklagenævnet behandler klager over de ved særlig lovgivning autoriserede sundhedspersoner inden for sundhedsvæsenet, jf. dog stk. 2 og 3. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 2.sal, 1360 København K Tlf: (man-fre 10-14), Fax: , EAN-lokationsnummer:

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner Attester Attester Generelt om lovgivning videregivelse af oplysninger - samtykke Attestation af sygdom spec. om mulighedsattesten Social-lægeligt samarbejde Aftaler med forsikringsselskaber Attestetik

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere