VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College"

Transkript

1 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94%

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TRIVSEL OG JOBTILFREDSHED 6 MOTIVATION OG ENGAGEMENT 7 PRIORITETSKORT 8 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 8 ANERKENDELSE 9 NÆRMESTE LEDER 10 HØJSKOLELEDELSEN 11 ØVERSTE LEDELSE 12 INFORMATION 13 SAMARBEJDE 14 ANSVAR OG ROLLEFORDELING 15 TILLID 16 MENING I ARBEJDET 17 UDVIKLINGSMULIGHEDER 18 INDFLYDELSE 19 KVALITET I ARBEJDET 20 KRAV I ARBEJDET 21 SOCIALT ARBEJDSMILJØ 22 SYGEFRAVÆR 23 KRÆNKENDE ADFÆRD 27 FYSISK ARBEJDSMILJØ 28 ULYKKESRISIKO 30 DEL 3: BILAG 30 SVARFORDELINGER 38 EFFEKTANALYSE Side 2

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af s undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel samt bearbejdning af data. Trivselsmålingen er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik via udsendelse i perioden den 18. februar 8. marts Hver medarbejder modtog en med et unikt link til spørgeskemaet. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål fordelt på emneområder, der omhandler trivsel og psykisk/fysisk arbejdsmiljø. Skemaet er tilpasset i et netværk af flere professionshøjskoler på baggrund af Trivselmeter-skemaet udviklet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner, med opbakning fra bl.a. CFU, KTO og Sundhedskartellet. Det fælles skema anvendes af University College Nordjylland, Professionshøjskolen, Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC. Et fælles benchmark vil blive beregnet på tværs af de deltagende professionshøjskoler. Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenter. Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Antal besvarelser Svarprocent 16 94% 28 93% % Del 1 - Overordnede resultater Her findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger samt MedarbejderTrivselIndeks (MTI). Medarbejdernes Jobtilfredshed og Trivsel samt Motivation og Engagement, som er undersøgelsens resultatområder, er også afbilledet her. Herudover præsenteres et overordnet prioritetskort, hvor det kan aflæses hvilke emneområder, der har størst betydning for medarbejdernes motivation og engagement. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for enheden, samt benchmarket mod et relevant benchmark samt hele. For hvert emneområde er der desuden lavet et prioritetskort, hvor man kan se, hvad der inden for emneområdet, har størst betydning for medarbejdernes engagement og motivation. Som udgangspunkt gælder følgende i forståelsen af resultaterne: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - Slet ikke og 7 for det mest positive svar - I meget høj grad. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer to stiplede linjer, som angiver gennemsnittet dels for emnet, dels for benchmarket. Linjerne gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Det blå stiplede streg angiver gennemsnittet for afdelingen, mens den grå stiplede streg angiver gennemsnittet for benchmarket. Emneområdet "Krav i arbejdet" består til dels af spørgsmål, der ikke entydigt kan tolkes som enten positive eller negative, og som dækker over forskelligartede former for krav. Man skal hverken have for meget eller for lidt at lave. Samtidig skal arbejdet passe til personen og det skal hverken være for svært eller for let. Det er derfor vigtigt at have dette for øje, når resultaterne for dette emneområde vurderes. For andre af spørgsmålene under emneområdet "Krav i arbejdet" gælder det, at i jo højere grad man er enig, jo mere negativt er det. Derfor er gennemsnitsberegningen på disse spørgsmål vendt om, således at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Det samme gør sig gældende for et enkelt spørgsmål under området Trivsel og jobtilfredshed samt "Information" og "De fysiske rammer". Disse spørgsmål er markeret med *. Sidst i dette delelement præsenteres frekvensfordelinger for emneområderne sygefravær og krænkende adfærd. Del 3 - Bilag Bilaget indeholder en forklaring af metoden bagved prioritetskortene samt medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Rapporten er udarbejdet af interresearch a s. Evt. spørgsmål bedes rettet til projektleder Rebecca Jakobsen på mail: Side 3

4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor engagerede medarbejderne i afdelingen er. Indekset er vægtet i forhold til, hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne og er således ikke blot et gennemsnit af besvarelserne. MTI tager således højde for de områder, som er mere vigtige end andre for medarbejderne. MTI fremgår for afdelingen og for hele koncernen. MTI 5,7 5,7 5,4 5,7 5,7 5,4 Ringe Middel God Top Et resultat mellem 1 og 4 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4,1 og 5 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5,1 og 6 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6,1 og 7 betragtes som helt i Top. Side 4

5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for afdelingen er benchmarket mod det relevante benchmark samt gennemsnittet for hele koncernen. Anerkendelse 5,6 5,7 5,6 Nærmeste leder 5,9 5,8 5,1 Højskoleledelsen 3,9 4,1 Øverste ledelse 3,7 4,1 4,1 Information 4,6 4,9 4,7 Samarbejde 5,8 5,9 5,5 Ansvar og rollefordeling 5,3 5,4 Tillid 5,4 5,5 5,1 Mening i arbejdet 6,2 6,2 6,2 Udviklingsmuligheder 5,9 5,9 5,3 Indflydelse 5,3 5,3 5,1 Kvalitet i arbejdet 4,9 4,8 Krav i arbejdet 4,3 4,4 4,5 Socialt arbejdsmiljø 5,9 5,7 5,3 Fysisk arbejdsmiljø 5,1 5,2 Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) Side 5

6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER RESULTATOMRÅDER Nedenfor ses medarbejdernes besvarelser på de to resultatområder: - Jobtilfredshed og Trivsel - Engagement og motivation De to resultatområder giver et generelt billede af medarbejdernes trivsel. TRIVSEL OG JOBTILFREDSHED 5,3 5,1 5,1 5,6 5,8 5,1 5,3 5,2 5,4 5,8 5,9 5,7 6,1 5,1 5,3 5, Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? 19.2 Er du generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? 19.3 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit arbejde? 19.4 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 19.5 Hvis du har 19.6 Tænker du ofte på mulighed for det, ønsker at søge arbejde et andet du så at være ansat i VIA sted? * University College om 2 år? MOTIVATION OG ENGAGEMENT 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 6,2 6,4 3,8 4,1 4,3 6,1 6,3 6, Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit arbejde? 20.2 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 20.3 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 20.4 Udnytter du de muligheder, du har for at øve indflydelse på arbejdspladsen via samarbejdsorganisationen, arbejdsmiljøorganisationen mv Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) Side 6

7 -0,01 0,04 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITETSKORT Prioritetskortet viser områdernes betydning for medarbejdernes motivation og engagement for afdelingen. Det er en grafisk illustration af resultaterne, som peger på, hvor det er mest effektivt at sætte ind for at øge medarbejdernes motivation og engagement. Op ad den lodrette akse (y-aksen) er den vurdering, som medarbejderne har afgivet i spørgeskemaet. Ud af den vandrette akse (x-aksen) fremgår det hvilken effekt det vil have at forbedre de enkelte områder i forhold til medarbejdernes motivation og engagement. Hvis et område ligger helt til højre, har området høj effekt på medarbejdernes motivation og engagement. Nedenfor fremgår det overordnede prioritetskort for afdelingen, hvor emneområder fremstår samlet. Prioritetskort ned på de enkelte spørgsmål under hvert emneområde følger på de næste sider. TILPAS OPRETHOLD 6,5 MEDARBEJDERNES VURDERING 5,5 4,5 Nærmeste leder Socialt arbejdsmiljø Udviklingsmuligheder Samarbejde Anerkendelse Tillid Indflydelse Ansvar og rollefordeling Fysisk arbejdsmiljø Kvalitet i arbejdet Information Krav i arbejdet Mening i arbejdet 3,5 Højskoleledelsen Øverste ledelse OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Prioritetskortet består således af følgende fire kvadranter: TILPAS indeholder de områder, hvor afdelingener stærk, men hvor betydningen for medarbejdernes motivation og engagement er relativt lav. Som navnet antyder, kan disse områder tilpasses evt. ved at øge effekten gennem intern/ekstern branding eller ved at overveje, om det kan betale sig at iværksætte nye tiltag. OPRETHOLD indeholder de områder, hvor afdelingen er stærk og skal forblive stærk, fordi betydningen af disse områder er høj i forhold til medarbejdernes motivation og engagement. OVERVÅG indeholder de områder, hvor scoren er lav og effekten ved af tiltag ligeledes er lav. PRIORITER indeholder de områder, hvor der primært skal sættes ind med målrettede tiltag, da scoren er forholdsvis lav, mens effekten af tiltag vil være forholdsvis høj. Den lodrette og vandrette akse, som opdeler de fire kvadranter, illustrerer gennemsnittet for hhv. medarbejdernes vurdering og indsatsområdernes effekt på medarbejdernes motivation og engagement. Side 7

8 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - ANERKENDELSE GENNEMSNIT 5,6 5,7 5,4 5,6 5,8 5,5 5,5 5,6 5,7 2.1 Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? 2.2 Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? 2.3 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende, medarbejdere eller andre, der drager nytte af dit arbejde? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5, ,51 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 3,5 2,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 8

9 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - NÆRMESTE LEDER GENNEMSNIT 5,8 5,9 5,6 5,7 5,4 5,6 5,5 4,9 5,7 5,8 5,1 5,8 5,5 3.1 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 3.2 Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen i din enhed tilstrækkeligt højt? 3.3 Får du den nødvendige støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder? 3.4 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 3.5 Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? 5,9 5,1 5,8 5,6 4,8 5,7 5,9 6,1 6,2 5,2 6,4 6,4 5,6 3.6 Sørger din nærmeste leder for, at du har gode udviklingsmuligheder? 3.7 Er din nærmeste leder god til at motivere og inspirere? 3.8 Er din nærmeste leder god til at videreformidle beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? 3.9 Er din nærmeste leder 3.10 Har du tillid til de god til at implementere udmeldinger, som de beslutninger, der bliver kommer fra din nærmeste truffet af den øverste leder? ledelse? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT MEDARBEJDERNES VURDERING TILPAS 6, , ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4,5 3,5 3.1 OPRETHOLD 2,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 9

10 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - HØJSKOLELEDELSEN GENNEMSNIT 3,6 3,6 4,2 4,7 4,2 4,3 4,2 4,5 4,6 3,9 3,7 3,9 4,6 4,4 4,4 3,2 3,5 3,6 4.1 Er højskoleledelsene synlig i organisationen? 4.2 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra højskoleledelsen? 4.3 højskoleledelsen i spidsen for de forandringer, højskolen skal igennem? 4.4 Kommunikerer højskoleledelsen tydeligt om mål og retning for højskolen? 4.5 Prioriterer højskoleledelsen ressourcerne og opgaverne i forhold til højskolens mål? 4.6 Er højskoleledelsen god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? 4.7 Bidrager højskoleledelsen til sammenhængskraften i højskolen? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5, ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4, , ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 10

11 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - ØVERSTE LEDELSE GENNEMSNIT 2,9 3,4 3,7 4,5 4,3 3,7 4,1 4,4 3,7 4,4 4,2 3,6 3,9 4,4 4,4 4,4 3,4 3,7 3,7 6.1 Er den øverste ledelse synlig i organisationen? 6.2 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse? 6.3 Går den øverste ledelse i spidsen for de forandringer, VIA University College skal igennem? 6.4 Kommunikerer den øverste ledelse tydeligt om mål og retning for? 6.5 Prioriterer den øverste ledelse ressourcerne og opgaverne i forhold til s mål? 6.6 Er den øverste ledelse god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? 6.7 Bidrager den øverste ledelse til sammenhængskraften i? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5,5 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4, , ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 11

12 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - INFORMATION GENNEMSNIT 4,8 4,9 4,3 5,3 5,5 4,9 3,6 4,4 4,9 5,3 7.1 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i rette tid? 7.2 Får du de informationer, som er nødvendige for, at du kan udføre dit arbejde? 7.3 Er det din oplevelse, at du får for mange informationer?* 7.4 Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5, ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4, ,5 2,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 12

13 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - SAMARBEJDE GENNEMSNIT 6,4 6,4 6,1 6,4 6,4 6,1 5,3 4,3 4,6 4,6 9.1 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine nærmeste kolleger? 9.2 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 9.3 Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste leder og de ansatte? 9.4 Er der et godt samarbejde på tværs i organisationen? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5,5 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4, ,5 2,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 13

14 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - ANSVAR OG ROLLEFORDELING GENNEMSNIT 4,9 5,1 4,7 3,6 3,8 3,7 6,1 6,2 5,8 5,9 5,7 5,8 5,4 5,6 5,7 5, Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? 10.2 Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i VIA University College? 10.3 Er det klart for dig, hvad der er dine ansvarsområder? 10.4 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 10.5 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en fair måde? 10.6 Er der klare mål for dit eget arbejde? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS 10.3 OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5,5 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4,5 3, ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 14

15 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - TILLID GENNEMSNIT 6,3 6,3 5,7 5,9 5,8 5,5 3,8 4,3 5,8 5,8 5, Oplever du, at din nærmeste leder tager udgangspunkt i, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 11.2 Oplever du, at du trygt kan 11.3 Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og give udtryk for dine meninger og følelser overfor din nærmeste følelser overfor den øverste leder? ledelse? 11.4 Føler du dig tryg i dit job? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT MEDARBEJDERNES VURDERING TILPAS 6, , ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4, ,5 OPRETHOLD 2,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 15

16 -0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - MENING I ARBEJDET GENNEMSNIT 6,2 6,1 6,3 6,4 6, Oplever du generelt set dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 12.2 Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT MEDARBEJDERNES VURDERING TILPAS 6,5 5,5 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4,5 3, OPRETHOLD 2,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 16

17 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - UDVIKLINGSMULIGHEDER GENNEMSNIT 6,4 6,4 5,5 6,1 6,2 5,6 6,2 5,9 6,6 6,5 5,8 6,5 6,4 5, Har du muligheder for at udvikle dig gennem dit arbejde? 13.2 Har du let adgang til sparring med dine kolleger? 13.3 Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit arbejde? 13.4 Kræver dit arbejde, at du får ny viden og nye færdigheder? 13.5 Er der positive udfordringer i dit arbejde? 6,4 6,4 5,9 5,3 5,4 4,4 5,4 5,7 4,8 4,4 4,2 3, Er dit arbejde varieret? 13.7 Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? 13.8 Har du gode muligheder for kompetenceudvikling, forstået som kurser og anden efteruddannelse? 13.9 Har du gode muligheder for kompetenceudvikling i dit job, forstået som eksempelvis jobrotation, jobbytte, sidemandsoplæring? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT MEDARBEJDERNES VURDERING TILPAS 6,5 5,5 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4,5 3, OPRETHOLD ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 17

18 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - INDFLYDELSE GENNEMSNIT 4,9 4,6 4,4 5,4 5,8 5,8 4,9 4,9 4,4 5,6 5,8 5,4 5,7 5,5 5, Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 14.2 Har du indflydelse på kvaliteten af dit arbejde? 14.3 Har du indflydelse på forandringer på din lokale arbejdsplads? 14.4 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 14.5 Har du indflydelse på indholdet af dit arbejde? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING , ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES ,5 3,5 2,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 18

19 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KVALITET I ARBEJDET GENNEMSNIT 5,4 5,2 4,9 4,9 4,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,8 3,2 3,7 3, Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit arbejde? 15.2 Får du de nødvendige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 15.3 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 15.4 Oplever du, at tingene 15.5 Oplever du, at tingene i din afdeling bliver ændret, på tværs af organisationen hvis der gøres opmærksom bliver ændret, hvis der på, at noget kan gøres gøres opmærksom på, at bedre? noget kan gøres bedre på din lokale arbejdsplads? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING , ARBEJDSMÆNGDE OG 15.2 TIDSPRES 4,5 3, ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 19

20 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KRAV I ARBEJDET GENNEMSNIT 5,7 5,5 5,6 4,3 4,2 4,3 2,9 3,5 3,9 4,3 4,4 4,6 3,9 3,9 4,1 4,8 5,1 4, Er der balance mellem kravene i dit job og de kvalifikationer, du besidder? 17.2 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 17.3 Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt?* 17.4 Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende?* 17.5 Sker det ofte, at du ikke når de arbejdsopgaver, du har planlagt at nå?* 17.6 Bliver der ofte stillet modsatrettede krav til dig i dit arbejde?* Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5,5 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4, , ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 20

21 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - SOCIALT ARBEJDSMILJØ GENNEMSNIT 5,9 6,1 5,3 5,9 5,1 5,2 6,2 6,1 5,4 5,7 5,7 5, Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? 18.2 Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden, fx i forbindelse med personlige kriser? 18.4 Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) PRIORITETSKORT MEDARBEJDERNES VURDERING 6,5 5,5 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 4,5 3,5 2,5 TILPAS OPRETHOLD 1,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj Side 21

22 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - ARBEJDSMILJØETS INDVIRKNING PÅ SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØ OG SYGEFRAVÆR Har du inden for det sidste år haft sygefravær, som skyldes psykiske forhold i arbejdet? [Basis: 16] 94% 6% [Basis: 28] 96% 4% [Basis: 1514] 6% 92% 2% Ja Nej Ved ikke Har du inden for det sidste år haft sygefravær, som skyldes fysiske forhold i arbejdet? [Basis: 16] 100% [Basis: 28] 100% [Basis: 1514] 5% 94% 2% Ja Nej Ved ikke Mener du der er faktorer omkring arbejdsmiljø og trivsel, som påvirker sygefraværet på din arbejdsplads i negativ retning? [Basis: 16] 38% 50% 13% [Basis: 28] 29% 54% 18% [Basis: 1514] 34% 43% 23% Ja Nej Ved ikke Side 22

23 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KRÆNKENDE ADFÆRD MOBNING Bliver du udsat for mobning på din arbejdsplads? [Basis: 16] 6% 94% [Basis: 28] 4% 96% [Basis: 1513] 1% 0% 1% 6% 92% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Hvis ja, fra hvem bliver du udsat for mobning? Kolleger 73% En leder 34% Underordnede Studerende og andre 4% [Basis: 1] [Basis: 1] [Basis: 101] Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Ja 52% Nej 48% [Basis: 1] [Basis: 1] [Basis: 122] Side 23

24 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KRÆNKENDE ADFÆRD SEXCHIKANE [Basis: 16] Bliver du udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? 100% [Basis: 28] 100% [Basis: 1513] 1% 99% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Hvis ja, fra hvem bliver du udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kolleger 46% En leder Underordnede 23% Studerende og andre 46% [Basis: 0] [Basis: 0] [Basis: 13] Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Ja 14% Nej 86% [Basis: 0] [Basis: 0] [Basis: 14] Side 24

25 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KRÆNKENDE ADFÆRD TRUSLER OM VOLD [Basis: 16] Bliver du udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 6% 94% [Basis: 28] 4% 96% [Basis: 1513] 1% 99% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Hvis ja, fra hvem bliver du udsat for trusler om vold? Kolleger 20% En leder 10% Underordnede Studerende og andre 80% [Basis: 1] [Basis: 1] [Basis: 10] Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Ja 60% Nej 40% [Basis: 1] [Basis: 1] [Basis: 10] Side 25

26 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KRÆNKENDE ADFÆRD FYSISK VOLD Bliver du udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? [Basis: 16] 100% [Basis: 28] 100% [Basis: 1513] 100% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Hvis ja, fra hvem bliver du udsat for vold? Kolleger En leder Underordnede Studerende og andre [Basis: 0] [Basis: 0] [Basis: 3] Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Ja Nej [Basis: 0] [Basis: 0] [Basis: 4] Side 26

27 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - FYSISK ARBEJDSMILJØ FYSISK ARBEJDSMILJØ 4,9 5,1 5,2 4,9 5,2 5,4 5,4 5,1 5,3 5,2 5,1 5,2 5,4 5,1 5,2 5,3 Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold? Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning? Understøtter de ITredskaber du har til rådighed dine arbejdsopgaver? Understøtter de ITredskaber du har til rådighed brugen af de mest hensigtsmæssige undervisningsformer, arbejdsmåder og evalueringsmetoder? Understøtter de øvrige værktøjer du har til rådighed dine arbejdsopgaver? Understøtter de øvrige redskaber du har til rådighed brugen af de mest hensigtsmæssige undervisningsformer, arbejdsmåder og evalueringsmetoder? 3,9 3,9 4,4 4,8 4,5 4,4 4,3 4,9 5,1 5,5 5,5 5,5 5,8 5,9 5,6 4,8 5,3 5,7 6,3 Er der som hovedregel et tilfredsstillende indeklima (temperatur, luftkvalitet mv.) på din arbejdsplads? Synes du rengøringsniveauet på din arbejdsplads er tilfredsstillende? Er der tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads? Giver indretning af din Har møbler og arbejdsplads mulighed arbejdsredskaber for at arbejde i indstillingsmuligheder, arbejdsstillinger som som giver mulighed for belaster kroppen mindst at variere muligt? arbejdsstillingen og belaste kroppen mindst muligt? Er du under normale omstændigheder generet af støj eller dårlig akustik i dit arbejde?* Er der kemiske eller biologiske forhold i dit arbejde, som ikke er tilfredsstillende? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (total) Side 27

28 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - FYSISK ARBEJDSMILJØ ULYKKESRISIKO Er der adgang til førstehjælpsmaterialer på dit arbejdssted? [Basis: 16] 88% 13% [Basis: 28] 86% 14% [Basis: 1512] 78% 1% 21% Ja Nej Ved ikke Har du kendskab til beredskabsplanen i tilfælde af brand på dit arbejde? [Basis: 16] 100% [Basis: 28] 93% 7% [Basis: 1512] 67% 29% 4% Ja Nej Ved ikke Har du kendskab til beredskabsplanen i tilfælde af en ulykke på dit arbejde? [Basis: 16] 75% 25% [Basis: 28] 64% 36% [Basis: 1512] 53% 40% 7% Ja Nej Ved ikke Side 28

29 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - FYSISK ARBEJDSMILJØ Har du kendskab til en beredskabsplan på din arbejdsplads i tilfælde af en krisesituation som fx trusler om vold, bombetrusler mv.? [Basis: 16] 75% 19% 6% [Basis: 28] 57% 36% 7% [Basis: 1512] 42% 49% 9% Ja Nej Ved ikke Er der forhold i dit arbejde som du mener giver risiko for arbejdsulykker? [Basis: 16] 94% 6% [Basis: 28] 96% 4% [Basis: 1512] 8% 81% 11% Ja Nej Ved ikke Side 29

30 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER Anerkendelse 2.1 Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? 2.2 Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? 2.3 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende, medarbejdere eller andre, der drager nytte af dit arbejde? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 19% 44% 19% 19% 0% 0% 0% 0% 16 5,6 5,7 5,4 6% 50% 25% 6% 0% 0% 0% 13% 16 5,6 5,8 5,5 13% 38% 38% 13% 0% 0% 0% 0% 16 5,5 5,6 5,7 Gns. total Nærmeste leder 3.1 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 3.2 Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen i din enhed tilstrækkeligt højt? 3.3 Får du den nødvendige støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder? 3.4 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 3.5 Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? 3.6 Sørger din nærmeste leder for, at du har gode udviklingsmuligheder? 3.7 Er din nærmeste leder god til at motivere og inspirere? 3.8 Er din nærmeste leder god til at videreformidle beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? 3.9 Er din nærmeste leder god til at implementere de beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 25% 38% 31% 6% 0% 0% 0% 0% 16 5,8 5,9 5,6 25% 38% 25% 6% 6% 0% 0% 0% 16 5,7 5,4 13% 44% 31% 13% 0% 0% 0% 0% 16 5,6 5,5 4,9 25% 31% 6% 13% 6% 0% 0% 19% 16 5,7 5,8 5,1 31% 38% 13% 19% 0% 0% 0% 0% 16 5,8 5,5 31% 38% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 16 5,9 5,1 25% 38% 25% 13% 0% 0% 0% 0% 16 5,8 5,6 4,8 13% 56% 13% 13% 0% 0% 0% 6% 16 5,7 5,9 25% 38% 19% 0% 0% 0% 0% 19% 16 6,1 6,2 5,2 Gns. total 3.10 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra din nærmeste leder? 56% 31% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,4 6,4 5,6 Side 30

31 DEL 3: BILAG Højskoleledelsen 4.1 Er højskoleledelsene synlig i organisationen? 4.2 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra højskoleledelsen? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 0% 6% 13% 13% 25% 31% 13% 0% 16 3,6 3,6 0% 6% 25% 25% 25% 0% 0% 19% 16 4,2 4,7 4,2 Gns. total 4.3 højskoleledelsen i spidsen for de forandringer, højskolen skal igennem? 4.4 Kommunikerer højskoleledelsen tydeligt om mål og retning for højskolen? 4.5 Prioriterer højskoleledelsen ressourcerne og opgaverne i forhold til højskolens mål? 0% 6% 13% 6% 25% 0% 0% 50% 16 4,3 4,2 0% 19% 25% 25% 19% 0% 0% 13% 16 4,5 4,6 0% 6% 6% 13% 25% 0% 0% 50% 16 3,9 3,7 3,9 4.6 Er højskoleledelsen god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? 0% 19% 6% 13% 13% 0% 0% 50% 16 4,6 4,4 4,4 4.7 Bidrager højskoleledelsen til sammenhængskraften i højskolen? 0% 0% 13% 19% 25% 25% 0% 19% 16 3,2 3,5 3,6 Øverste ledelse 6.1 Er den øverste ledelse synlig i organisationen? 6.2 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 0% 0% 13% 13% 31% 31% 6% 6% 16 2,9 3,4 3,7 0% 0% 31% 31% 19% 6% 0% 13% 16 4,5 4,3 Gns. total 6.3 Går den øverste ledelse i spidsen for de forandringer, VIA University College skal igennem? 0% 6% 6% 19% 13% 13% 0% 44% 16 3,7 4,1 4,4 6.4 Kommunikerer den øverste ledelse tydeligt om mål og retning for? 0% 6% 13% 31% 38% 6% 0% 6% 16 3,7 4,4 4,2 6.5 Prioriterer den øverste ledelse ressourcerne og opgaverne i forhold til s mål? 6.6 Er den øverste ledelse god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? 6.7 Bidrager den øverste ledelse til sammenhængskraften i VIA University College? 0% 6% 6% 19% 19% 13% 0% 38% 16 3,6 3,9 0% 13% 19% 13% 6% 6% 0% 44% 16 4,4 4,4 4,4 0% 6% 0% 25% 19% 19% 0% 31% 16 3,4 3,7 3,7 Side 31

32 DEL 3: BILAG Information I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA Gns. total 7.1 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i rette tid? 7.2 Får du de informationer, som er nødvendige for, at du kan udføre dit arbejde? 7.3 Er det din oplevelse, at du får for mange informationer?* 7.4 Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? 0% 19% 44% 31% 6% 0% 0% 0% 16 4,8 4,9 4,3 6% 44% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 16 5,3 5,5 4,9 0% 38% 19% 19% 6% 6% 13% 0% 16 3,6 4,4 6% 31% 19% 31% 13% 0% 0% 0% 16 4,9 5,3 Samarbejde I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA Gns. total 9.1 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine nærmeste kolleger? 9.2 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 9.3 Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste leder og de ansatte? 9.4 Er der et godt samarbejde på tværs i organisationen? 50% 44% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 16 6,4 6,4 6,1 56% 25% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,4 6,4 38% 38% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,1 5,3 0% 13% 25% 44% 0% 13% 0% 6% 16 4,3 4,6 4,6 Ansvar og rollefordeling I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA Gns. total 10.1 Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? 10.2 Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i VIA University College? 10.3 Er det klart for dig, hvad der er dine ansvarsområder? 10.4 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 10.5 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en fair måde? 10.6 Er der klare mål for dit eget arbejde? 25% 31% 0% 19% 6% 13% 6% 0% 16 4,9 5,1 4,7 6% 0% 31% 19% 13% 19% 13% 0% 16 3,6 3,8 3,7 44% 31% 19% 6% 0% 0% 0% 0% 16 6,1 6,2 5,8 31% 31% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 16 5,9 5,7 38% 25% 25% 0% 13% 0% 0% 0% 16 5,8 5,4 19% 31% 44% 0% 6% 0% 0% 0% 16 5,6 5,7 5,3 Side 32

33 DEL 3: BILAG Tillid I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA Gns. total 11.1 Oplever du, at din nærmeste leder tager udgangspunkt i, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 11.2 Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor din nærmeste leder? 11.3 Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor den øverste ledelse? 50% 31% 6% 6% 0% 0% 0% 6% 16 6,3 6,3 5,7 31% 31% 31% 6% 0% 0% 0% 0% 16 5,9 5,8 5,5 13% 0% 6% 13% 13% 13% 6% 38% 16 3,8 4, Føler du dig tryg i dit job? 25% 44% 19% 6% 6% 0% 0% 0% 16 5,8 5,8 5,1 Mening i arbejdet I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA Gns. total 12.1 Oplever du generelt set dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 12.2 Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 31% 56% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,2 6,1 44% 38% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,3 6,4 6,2 Udviklingsmuligheder 13.1 Har du muligheder for at udvikle dig gennem dit arbejde? 13.2 Har du let adgang til sparring med dine kolleger? 13.3 Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit arbejde? 13.4 Kræver dit arbejde, at du får ny viden og nye færdigheder? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 69% 19% 6% 0% 6% 0% 0% 0% 16 6,4 6,4 5,5 38% 31% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,1 6,2 5,6 38% 44% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,2 5,9 56% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,6 6,5 5,8 Gns. total 13.5 Er der positive udfordringer i dit arbejde? 56% 38% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,5 6,4 5, Er dit arbejde varieret? 50% 38% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 16 6,4 6,4 5, Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? 13.8 Har du gode muligheder for kompetenceudvikling, forstået som kurser og anden efteruddannelse? 25% 25% 19% 6% 19% 0% 0% 6% 16 5,3 5,4 4,4 31% 19% 31% 6% 6% 6% 0% 0% 16 5,4 5,7 4, Har du gode muligheder for kompetenceudvikling i dit job, forstået som eksempelvis jobrotation, jobbytte, sidemandsoplæring? 6% 13% 13% 13% 19% 6% 0% 31% 16 4,4 4,2 3,8 Side 33

34 DEL 3: BILAG Indflydelse 14.1 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 14.2 Har du indflydelse på kvaliteten af dit arbejde? 14.3 Har du indflydelse på forandringer på din lokale arbejdsplads? 14.4 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 14.5 Har du indflydelse på indholdet af dit arbejde? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 6% 31% 31% 13% 19% 0% 0% 0% 16 4,9 4,6 4,4 13% 50% 19% 0% 19% 0% 0% 0% 16 5,4 5,8 5,8 6% 25% 25% 19% 6% 6% 0% 13% 16 4,9 4,9 4,4 25% 31% 31% 6% 6% 0% 0% 0% 16 5,6 5,8 5,4 0% 69% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 16 5,7 5,5 5,3 Gns. total Kvalitet i arbejdet 15.1 Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit arbejde? 15.2 Får du de nødvendige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 15.3 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 15.4 Oplever du, at tingene i din afdeling bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre? 15.5 Oplever du, at tingene på tværs af organisationen bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre på din lokale arbejdsplads? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 6% 31% 38% 13% 6% 6% 0% 0% 16 5,4 5,2 6% 25% 44% 13% 0% 13% 0% 0% 16 4,9 4,9 4,6 19% 44% 19% 19% 0% 0% 0% 0% 16 5,6 5,6 5,6 6% 44% 44% 0% 0% 0% 0% 6% 16 5,6 5,6 4,8 0% 6% 13% 19% 13% 19% 13% 19% 16 3,2 3,7 3,7 Gns. total Side 34

35 DEL 3: BILAG Krav i arbejdet 17.1 Er der balance mellem kravene i dit job og de kvalifikationer, du besidder? 17.2 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 17.3 Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt?* 17.4 Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende?* 17.5 Sker det ofte, at du ikke når de arbejdsopgaver, du har planlagt at nå?* 17.6 Bliver der ofte stillet modsatrettede krav til dig i dit arbejde?* I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 13% 50% 31% 6% 0% 0% 0% 0% 16 5,7 5,5 5,6 6% 19% 25% 19% 13% 13% 6% 0% 16 4,3 4,2 4,3 19% 31% 13% 13% 25% 0% 0% 0% 16 2,9 3,5 3,9 0% 6% 19% 31% 31% 13% 0% 0% 16 4,3 4,4 4,6 0% 25% 19% 13% 31% 13% 0% 0% 16 3,9 3,9 4,1 0% 0% 6% 25% 25% 13% 6% 25% 16 4,8 5,1 4,7 Gns. total Socialt arbejdsmiljø I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA Gns. total 18.1 Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? 18.2 Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden, fx i forbindelse med personlige kriser? 18.4 Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? 25% 50% 19% 6% 0% 0% 0% 0% 16 5,9 6,1 5,3 25% 50% 19% 0% 6% 0% 0% 0% 16 5,9 5,1 5,2 50% 31% 0% 6% 6% 0% 0% 6% 16 6,2 6,1 5,4 44% 25% 13% 0% 13% 6% 0% 0% 16 5,7 5,7 5,3 Trivsel og jobtilfredshed 19.1 Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? 19.2 Er du generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? 19.3 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit arbejde? 19.4 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 19.5 Hvis du har mulighed for det, ønsker du så at være ansat i VIA University College om 2 år? 19.6 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? * I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 19% 44% 13% 13% 6% 0% 6% 0% 16 5,3 5,1 5,1 19% 44% 25% 6% 0% 6% 0% 0% 16 5,6 5,8 5,1 6% 56% 13% 13% 13% 0% 0% 0% 16 5,3 5,2 5,4 19% 50% 19% 13% 0% 0% 0% 0% 16 5,8 5,9 5,7 38% 44% 6% 0% 0% 0% 6% 6% 16 6,1 6% 0% 13% 25% 0% 31% 25% 0% 16 5,1 5,3 5,1 Gns. total Side 35

36 DEL 3: BILAG Motivation og engagement 20.1 Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit arbejde? 20.2 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 13% 63% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 16 5,9 5,8 5,9 19% 63% 13% 6% 0% 0% 0% 0% 16 5,9 5,9 Gns. total 20.3 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 20.4 Udnytter du de muligheder, du har for at øve indflydelse på arbejdspladsen via samarbejdsorganisationen, arbejdsmiljøorganisationen mv Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 31% 50% 13% 0% 6% 0% 0% 0% 16 6,2 6,4 0% 13% 31% 6% 19% 19% 6% 6% 16 3,8 4,1 4,3 38% 44% 13% 6% 0% 0% 0% 0% 16 6,1 6,3 6,2 Side 36

37 DEL 3: BILAG Fysisk arbejdsmiljø Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold? Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning? Understøtter de IT-redskaber du har til rådighed dine arbejdsopgaver? Understøtter de IT-redskaber du har til rådighed brugen af de mest hensigtsmæssige undervisningsformer, arbejdsmåder og evalueringsmetoder? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Ergotera Ergotera peutudd peutudd annelsen annelsen i Århus i VIA 6% 25% 25% 38% 6% 0% 0% 0% 16 4,9 5,1 5,2 6% 25% 31% 31% 0% 6% 0% 0% 16 4,9 5,2 6% 31% 38% 19% 0% 0% 6% 0% 16 5,4 5,4 6% 31% 38% 13% 13% 0% 0% 0% 16 5,1 5,3 5,2 Gns. total Understøtter de øvrige værktøjer du har til rådighed dine arbejdsopgaver? 0% 38% 38% 6% 13% 0% 0% 6% 16 5,1 5,2 5,4 Understøtter de øvrige redskaber du har til rådighed brugen af de mest hensigtsmæssige undervisningsformer, arbejdsmåder og evalueringsmetoder? 0% 44% 19% 13% 13% 0% 0% 13% 16 5,1 5,2 5,3 Er der som hovedregel et tilfredsstillende indeklima (temperatur, luftkvalitet mv.) på din arbejdsplads? Synes du rengøringsniveauet på din arbejdsplads er tilfredsstillende? Er der tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads? Giver indretning af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger som belaster kroppen mindst muligt? 0% 13% 31% 13% 25% 13% 6% 0% 16 3,9 3,9 4,4 6% 19% 44% 13% 13% 6% 0% 0% 16 4,8 4,5 4,4 0% 31% 31% 6% 6% 19% 6% 0% 16 4,3 4,9 5,1 19% 38% 31% 6% 0% 6% 0% 0% 16 5,5 5,5 5,5 Har møbler og arbejdsredskaber indstillingsmuligheder, som giver mulighed for at variere arbejdsstillingen og belaste kroppen mindst muligt? 13% 56% 25% 6% 0% 0% 0% 0% 16 5,8 5,9 5,6 Er du under normale omstændigheder generet af støj eller dårlig akustik i dit arbejde?* Er der kemiske eller biologiske forhold i dit arbejde, som ikke er tilfredsstillende? 0% 0% 31% 6% 6% 31% 19% 6% 16 4,8 5,3 6% 6% 6% 6% 0% 6% 63% 6% 16 5,7 6,3 Side 37

38 DEL 3: BILAG EFFEKTANALYSE Effektanalysen afdækker sammenhængene mellem medarbejdernes motivation og engagement, og de enkelte emneområder samt underliggende spørgsmål. På den måde afdækker modellen, hvilke emneområder og individuelle spørgsmål, der har størst indflydelse på medarbejdernes motivation og engagement. Den statistiske model, der er anvendt til effektanalysen, bygger på analysemetoden Partial Least Squares (PLS) med Path Modelling (PM), der er en metode til at undersøge sammenhængen mellem en eller flere afhængige variable (f.eks. medarbejdernes engagement) og andre specificerede uafhængige variable (f.eks. Anerkendelse, Indflydelse osv.). Analysen gør det muligt at prioritere indsatsområder i forhold til det videre arbejde med undersøgelsens resultater. Nedenfor ses en grafisk illustration af modellen og dens sammenhænge. Anerkendelse Nærmeste leder TRIVSEL OG JOBTILFREDSHED Højskoleledelsen Øverste ledelse Information Samarbejde Ansvar og rollefordeling Tillid Mening i arbejdet Udviklingsmuligheder Indflydelse Kvalitet i arbejdet Krav i arbejdet Socialt arbejdsmiljø De fysiske rammer MOTIVATION OG ENGAGEMENT Af modellen ses det, at Motivation og engagement er sat som det endelige resultatområde, der udover at blive påvirket af de 13 indsatsområder også påvirkes af resultatområdet Trivsel. Årsagen til at Motivation og engagement i modellen opfattes som værende det endelige resultatområde er, at høj medarbejdertrivsel ikke bør stå som et mål i sig selv men i stedet som et middel til at sikre at medarbejderne er motiverede og engagerede i deres arbejde. Flere forskningsresultater har påvist, at engagerede og motiverede medarbejdere er villige til at yde en ekstra indsats og er mere effektive, hvilket er med til at sikre vækst og påvirke organisationens bundlinje positivt. Derfor er det en styrkelse af medarbejdernes engagement, der står som det endelige mål. Side 38

39 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af spørgeskemamålinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver handlingsorienterede redskaber til at arbejde målrettet med udvikling af virksomheden. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på survey-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 LEJRE FORSYNING Totalrapport September 2012 Antal besvarelser: Svarprocent: 521 26% INDHOLD 2 OM DENNE RAPPORT 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 4 EFFEKTANALYSE 5 DEL 1: OVERORDNEDE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2018

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2018 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING Forsyning Juni Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 36.082.35 5% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 EFFEKTANALYSE 6 EFFEKTMÅLLING 6 PRIORITETSKORT LEVERING OG KVALITET

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium Undervisningsmiljøvurdering Aalborg April Antal besvarelser: 31 INDHOLD 3 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 MÅLGRUPPE 4 DATAGRUNDLAG & METODE 4 SVARPROCENT 5 OM DENNE RAPPORT 6 DEL 1:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rådhuset. November Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94%

Rådhuset. November Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94% TRIVSELSMÅLING Fredensborg Kommune Rådhusrapport November 2017 Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94% INDHOLD OM RAPPORTEN 3 OM DENNE RAPPORT 3 SÅDAN BRUGER DU RAPPORTEN 4 OVERBLIK

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger 26 beelser: 438 Svarprocent: 8% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere