Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende opmærksomhed på effektiviteten i ældreomsorgen. Metoderne til effektivisering har været stram tidsstyring, fælles sprog, standardisering af ydelser, resultatmålinger og kontraktstyring. Denne udvikling er ikke speciel dansk, men præger udviklingen såvel i Skandinavien som i England og USA. Det legitime ønske om at kunne styre ydelser og udgifter kan imidlertid komme i konflikt med ønsket om at tilgodese borgernes legitime interesser i, at der tages de fornødne hensyn til deres ønsker og behov. Hvis styringen bliver for stærk skaber den ufrihed og signalerer mistillid en ond cirkel kan starte: Oplevelsen af mistillid får medarbejderne til at føle deres kunnen devalueret. De oplever, at de ikke slår til, hvilket igen skaber mindsket entusiasme, vrede og krænkethed, som reducerer arbejdets kvalitet yderligere (Ritzer 2000; Wilkin 2005). Når medierne samtidig forstærker mistilliden og kravet om kontrol, vil ældreområdet få stadigt vanskeligere ved at skaffe engagerede medarbejdere osv. Der er brug for initiativer, der kan afbøde effektiviseringens bivirkninger og skabe succeser i samarbejdet med borgerne. Internationalt synes der at være to relevante forskningsområder, hvor der kan hentes viden: Den fleksible person-centrede hjemmehjælp og den personcentrede pleje (McCormack 2004). Forskning i den fleksible person-centrerede hjemmehjælp findes i USA og England (Patmore & McNulty 2005). De påpeger nødvendigheden af at fastholde perspektivet på den enkelte ældres hverdag, og det der betyder noget for den enkelte selv i en effektivt organiseret ældrepleje. Udviklingen af Fællessprog II er blandt andet sket ud fra et tilsvarende ønske om at identificere de personlige værdier og ressourcer og inddrage borgerens egen vurdering af ønsker og motivation som grundlag for udmålingen af hjælpen (Petersen & Schmidt 2003). Det viser sig imidlertid, at det at være opmærksom på borgerens værdier og hverdagsliv ikke er så enkelt. Der er områder i hverdagslivet, som lettere trues med kvalitetsforringelse end andre. Det er f.eks. kvaliteten i den enkeltes måltider, samtalerne, udelivet og nætterne (Ramian 2005). Disse områder er højt prioriterede områder i VEGA-netværkets Forsknings- og Udviklings-program (http://www.ceps.suite.dk/vega.html ) VEGA har gennem 10 år haft ældres hverdagsliv som særligt fokus og har i en række projekter påvist, at der er en risiko for, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til den personlige dimension i hverdagens plejesituationer (Elbrønd 2005). Der er mangel på afprøvede metoder, der kan fastholde opmærksomheden på de ældres hverdagsliv en opmærksomhed, der kan 'se om hjørner' dvs. medoverveje, hvad der sker, når personalet ikke lige er til stede, og gøre dette særligt for de svage ældre, som har svært ved at gøre deres indflydelse gældende. Formål Projektets formål er at finde, dokumentere og formidle metoder til fastholdelse af opmærksomheden på ældres værdier og hverdagsliv specielt på områder, der let trues af hjælpeindsatsens organisering. Målgruppen er ældre, der er i udstrakt grad er afhængige af andre for at få en hverdag til at

2 fungere. Resultater Resultat af projektet skal være svar på følgende tre spørgsmål knyttet til projektets faser: Hvordan kan personale på systematisk og effektiv måde fastholde opmærksomheden på den enkelte ældres værdier, behov, ønsker og motivation som de kommer til udtryk i relation til måltider, samtaler, udeliv og natteliv? Hvordan kan personale omsætte den ældres personlige værdier mv. til konkret praksis, der øger antallet af gode stunder i den enkelte ældres liv Fase 3. Hvordan kan personalet inddrages i formidling af positive erfaringer på tværs af arbejdspladser. Der er resultater fra hver fase af projektet. Fra fase 1 udkommer temapjecer for hvert tema med ideer og inspiration, implementering i praksis og til undervisning. Fra fase 2 udkommer en række korte artikler om erfaringerne fra afprøvningen til brug for fase 3, hvor resultatet er spredningseffekten af den gennemførte formidling. Formidlingen til praksis, sker via de involverede i projekterne. Metode Projektets metode er inspireret af VEGA-netværket mangeårige erfaringer med resultatorienteret samarbejde i netværk( og den såkaldte gennembrudsmetode (www.gennembrudsprojektet.dk). Gennembrudsmetoden er en amerikansk udviklet og afprøvet strategi til implementering og formidling af metoder. Den har både Norge og i Danmark med succes været anvendt fx. i forbindelse med reduktion af tvang i psykiatrien. Projektets faser er designet, så de er resultatskabende i sig selv, men samtidig danner grundlaget for de efterfølgende faser. Deltagere fra VEGA-netværket er i hele projektforløbet ansvarlige for hver deres tema: måltider, samtaler, udeliv og natteliv. Projektet etablerer et ønsket samarbejde mellem undervisningstilbudene og praksis. Fase 1: Eksempelsamling. Fase 2: Systematisk afprøvning. Fase 3: Implementering og formidling. Projektets struktur Måltider SOSU-Herning Samtaler DSH-Odense Udeliv S-CVU, Aalborg Natteliv S-CVU, Aalborg Fase 1:Eksempelsamling Fase 2:Systematisk afprøvning Fase 3: Implementering Fase 1: Eksempelsamling På de prioriterede områder: måltider, samtaler, nætter og udeliv områder gennemgås litteraturen af VEGA-nettet med henblik på at finde metoder til fastholdelse af opmærksomheden på ældres værdier og hverdagsliv. Der gennemføres høringer med praktikere. Høringerne bidrager med yderligere eksempler på metoder, der kan afprøves systematisk i fase 2. I et forløb med inviterede arbejdspladser prioriteres de metoder, der inden for de forskellige temaer har de bedste muligheder for at give resultater. Det forventes at en del af de inviterede 2

3 arbejdspladser vil fortsætte i fase 2. Resultat: Der udarbejdes et inspirationsmateriale med de prioriterede temaer til udgivelse og til brug for den videre proces. Der etableres en hjemmeside, der løbende informerer om projektet. Fase 2: Systematisk afprøvning I fase 2 inviteres kommunale ældreplejer til at afprøve de prioriterede metoder inden for et eller flere temaer. De udvalgte arbejdspladser arbejder i mindre projekter. Hvert projekt kan være medarbejdere fra en gruppe eller en afdeling på arbejdspladsen, der vil arbejde med en metode. Afprøvningen sker i samarbejde med VEGA-medlemmerne, som bistår projekterne med dataindsamling og skriveprocesser. Projekterne indgår et kontraktbaseret samarbejde og deltager på netværksseminarer, der gennem hele forløbet inspirerer og styrer processen. Resultat: Hvert projekt udarbejder en artikel om deres resultater til offentliggørelse og anvendelse i fase 3. Artiklerne samles i en fælles publikation. Fase 3: Implementering og formidling I denne fase implementeres de indsamlede erfaringer lokalt, og de involverede foretager en formidling via lokale fagfolk-til-fagfolk konferencer: Deltagerne trænes på seminarer i anvendelse trænings- og undervisningsformer, som projekterne kan anvende til den lokale formidling og ekstern formidling på VEGA s åbne konferencer. Resultat: Formidling af resultater fra forsøgene. Der udarbejdes en erfaringsopsamling omkring implementeringsfasen. Udarbejdelse af artikler for hele forløbet. Forløb og tidsplan Projektet forventes at strække sig over 3 år. Start ca. et halvt år efter bevilling, da forløbet skal tilpasses de særlige forhold der gør sig gældende, når uddannelsesinstitutioner og praksis skal samarbejde måned: Fase 1: Eksempelsamling måned: Fase 2: Systematisk afprøvning. 21. ca.30. måned: Fase 3: Implementering af resultater og formidling. Organisation Projektet er forankret på Gerontologisk Institut som en del af VEGA-netværket. Projektet ledes af VEGA-netværkets leder Inger-Lise Dyrholm med den faglige konsulent Knud Ramian, som driftsansvarlig. Hvert tema udgør et selvstændigt delprojekt som varetages af en institution i VEGA. Ole Mygind, Sundheds CVU Nordjylland, er ansvarlig for temaet 'Udeliv' og 'Natteliv'. Didde Auring, Lektor på Den Sociale Højskole, Odense, er ansvarlig for temaet 'Samtalen'. Marianne Elbrønd & Birgitte Højlund, Udviklingsafdelingen, Social- og sundhedsskolen i Herning, er ansvarlig for temaet 'Måltider'. Inge Jensen & Knud Ramian, Center for evaluering, Århus, er ansvarlig for 3

4 projektledelsen. Repræsentanter fra faglige organisationer inviteres til deltagelse i en faglige følgegruppe. Økonomi Projektet er organisatorisk bygget op, så det kan gennemføres fase for fase og antallet af temaer kan variere med graden af finansiering. Det samlede budget for ledelse af projektet er kr Hertil kommer udgifter for de deltagende arbejdspladser af et tilsvarende omfang. De deltagende arbejdspladser finansierer selv deres projekter og deres deltagelse i netværkets arrangementer. Se vedlagte budgetbilag. Henvisninger Elbrønd, M. (2005). Hverdagsliv til arbejdsbrug. Samlet formidling af VEGA-netværkets erfaringer gennem 10 år. Herning, Social- og sundshedskolen i Ringkøbing Amt. McCormack, B. (2004). "Person-Centeredness in gerontological nursing: An overview of the Journal af Clinical Nursing 13(3a): litterature." Patmore, C. & A. McNulty (2005). "Felxible, personcentered home care for older people." Research Works, 2005(4): Petersen, L. & M. Schmidt (2003). Projekt Fælles Sprog. Akademisk Forlag. Ramian, K. (2003). "Praksisforskning som læringsrum i det sociale arbejde." Uden for num- mer (7): Ramian, K. (2005). Mere liv i ældres hverdag. VEGA-netværkets forsknings- og udviklings- program København, Gerontologisk Institut. Ritzer, G. (2000). The McDonaldization of Society. California, Pine Forge Press. Wilkin, P. (2005). "Againt McDonaldisation." Open Mind May/June(133): 7. 4

5 Mere liv i hverdagen - budget Faser og varighed i uger FASE 1 Enheder Timer 34 Projektkonsulenter Projektledelse Transport Fase 1: Samlede udgifter Fase 2 Fase 3 Projektkonsulenter i alt Projektledelse Transport 5 møder Ophold Udsendelser Fase 2 samlede udgifter Timeforbrug i fase Projektledelse Transport til 3 seminarer Ophold Fase 3 Samlede udgifter Hele projektet Forventet start forår 2007 Afrundet i alt

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstit OM INDHOLDET AF DENNE PJECE INDHOLD De senere års udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Skolens Sociale Liv. rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002

Skolens Sociale Liv. rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002 Skolens Sociale Liv rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Om projektet...5 Udgangspunktet...10 Inspiration fra ind- og udland... 11 Danmark... 12 Hvad virker?...14

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere