Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis)"

Transkript

1 Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis) Retningslinjeansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbeth Pagter Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe Ergoterapeuter og fysioterapeuter ved Træningsenheden Aalborg Kommune Revideret 27. august 2013 Bilag Forløbsbeskrivelse

2 Formålet med retningslinjen Retningslinjen har til formål at beskrive den ergo- og fysioterapeutiske intervention til borgere, der er henvist til genoptræning efter at have fået foretaget release ved frossen skulder med henblik på: At sikre, at borgeren oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i genoptræningsforløbet. At sikre kvalitet i de ergo- og fysioterapeutiske ydelser. At sikre implementering af tilgængelig evidens i træning og behandling. At sikre, at alle ergo- og fysioterapeuter i ortopædkirurgisk team i Træningsenheden Aalborg Kommune har kendskab til fremgangsmåden for, og indholdet af, den typiske genoptræning af den specifikke borgergruppe. Teoretisk baggrund En frossen skulder er en lidelse i skulderens ledkapsel medførende glenohumeral ledstivhed, passiv og aktiv bevægeindskrænkning samt smerter i skulderregionen. Den passive bevægelighed er nedsat i et kapsulært mønster, med udadrotationen mest nedsat, af abduktion og indadrotation. I slutningen af den første fase vil volumen, af den glenohumerale kapsel være meget reduceret (Cyriax J 1975). Primær frossen skulder (idiophatic) Årsagen til frossen skulder er ukendt i langt de fleste tilfælde, bortset fra de tilfælde, hvor den kommer efter for eksempel ledskred eller brud på skulderen. Sekundær frossen skulder Kommer i forløbet efter en skade, der kan forklare den nedsatte bevægelighed, for eksempel efter operation, traume på bløddele og fraktur. Tilstandens 3 faser: 1. fase er karakteriseret ved: Smerter diffust lokaliseret til skulderen med udstråling til overarmen, herefter forværring af smerterne om natten og ved bevægelse. Bevægeindskrænkning af skulderen i alle retninger (10-36 måneder). 2. fase, måned, er karakteriseret ved: Bevægeindskrænkning af skulderen i kapsulært mønster, men smerterne er væk (4-12 måneder). 3. fase, år, er karakteriseret ved: Gradvis genvinding af bevægeligheden (5-26 måneder). Den gennemsnitlige varighed af symptomer er fundet til at være 30,1 måned med en standard behandling med smertestillende, ro og slynge i den stive og smertefulde periode, og efterfølgende bevægelighedstræning. Der er samtidig fundet en direkte sammenhæng mellem perioden med stivhed og perioden, det tager at komme sig helt efter en frossen skulder (Reeves 1975). 2

3 Skulder-release er en artroskopisk operation, der kan foretages ved vedvarende indskrænket bevægelighed. Artroskopisk release anbefales at blive brugt i tilfælde, hvor konservativ behandling ikke har effekt (Donatelli 2012). Man løsner det skrumpede væv, ledkapsel og ledbånd, og fjerner arvæv med henblik på at øge bevægeligheden. Borgergruppen Gruppen kendetegnes som værende borgere i års alderen (Reeves 1975), hyppigere kvinder end mænd og lidt hyppigere personer med sukkersyge. Sygdomsprocessen er karakteriseret ved, at ledkapslen langsomt "skrumper ind" og ved, at der ikke produceres ledvæske. Borgere henvises oftest til genoptræning efter en atroskopisk release på grund af en frossen skulder. Atroskopisk release foretages også af andre årsager for eksempel på grund af kapselstramhed efter immobilisering i forbindelse med operation. I genoptræningen skal behandlingen planlægges efter, hvilket stadie den frosne skulder er i, når den opereres. Der skal samtidig tages hensyn til, om der er tale om en primær eller sekundær frossen skulder. Overordnet fremgangsmåde Gældende administrative praksis følges. Den overordnede beskrivelse er gældende for både ergo- og fysioterapeuter. For borgergruppen med frossen skulder vil det typiske forløb opstartes af fysioterapeuten. I tilfælde, hvor der er problematikker på aktivitets- og deltagelsesniveau, vil en ergoterapeut blive inddraget i behandlingen. Borgeren gives tid til individuel undersøgelse, oftest på center. I tilfælde hvor det vurderes nødvendigt, kan undersøgelsen foregå i eget hjem. Det prioriteres, at personer der er henvist til genoptræning efter en release-operation får igangsat genoptræningen inden for samme uge. Terapeuten udarbejder på baggrund af sin undersøgelse et individuelt træningsprogram til borgeren. Borgeren skal udføre øvelser 3 gange dagligt og jævnligt ses af terapeuten. Træningen skal være intensiv i starten og borgeren ses hyppigt af fysioterapeuten. I første omgang med henblik på progression af bevægeligheden og sidenhen muskelstyrken. Borgere med frossen skulder tilbydes som udgangspunkt individuel undersøgelse og genoptræning. Der kan suppleres med holdtræning og ved bevægelighedsproblematikker eller smerte i vægtbærende øvelser, der besværliggør landjordstræning, kan borgeren tilbydes træning på skulderhold i bassin. Før borgerkontakt Terapeuten læser bevilling, genoptræningsplan og eventuelle notater i Care igennem. Ved behov rekvireres relevante journalnotater fra behandlende sygehus. Specielle forholdsregler Fysioterapeuten er særlig opmærksom på at vurdere borgerens ressourcer og samarbejdsevne, da genoptræningen af diagnosen frossen skulder er en ressourcekrævende proces for borgeren. Træningen skal opstartes hurtigst muligt, når bevillingen på træning modtages. Der er som regel ingen restriktioner efter udskrivelsen. 3

4 Undersøgelse og intervention Dokumentation af funktionsniveau ved start og slut Oxford Shoulder Score bruges som dokumentation af den individuelle træningseffekt. Den danske oversættelse af Oxford Shoulder Score (Elkjær et al 2009) er inddelt i 12 spørgsmål med hver 5 svarkategorier. Ved hvert spørgsmål kan patienten score fra 0 til 4 points. Dermed er det muligt at score mellem 0 og 48 points, hvor 48 er den besvarelse, der giver en fuldstændig rask skulder, og 0 points er den score, som giver den mest patologiske skulder. Fire spørgsmål er smerterelaterede og otte spørgsmål omhandler på ADL. Borgeren vejledes i udfyldelsen af spørgeskemaet, således at der skal svares på alle spørgsmål. Hvis, der i spørgeskemaet er nævnt opgaver, som borgeren ikke normalt udfører, skal der svares hypotetisk - altså i hvilke omfang borgeren ville kunne udføre opgaven (Dawson et al 2009). Ved afslutning af træningsforløbet udfyldes skemaet som dokumentation på ny (Dawson et al 2009). Dawson et al anbefaler, at der ved 1-2 manglende svar udregnes et gennemsnit for de øvrige svar. Dette tal indsættes ved de manglende svar og resultatet kan udregnes. Hvis der mangler 3 eller flere svar anbefales det at spørgeskemaet kasseres. Fysioterapeutisk undersøgelse Formålet med undersøgelsen forud for genoptræning er at vurdere borgeren med henblik på at tilpasse den fysioterapeutiske intervention til den enkelte. Her vurderes borgerens helbredstilstand specielt med henblik på bevægelighed i skulderen. Derudover vurderes smerter, holdning samt muskelfunktion. Formålet er endvidere at vurdere borgerens ressourcer og samarbejdsevner. Det er samtidig vigtigt, differentialdiagnostisk at vurdere den stillede diagnose for bedst muligt at kunne iværksætte relevant fysioterapeutisk behandling. Der tages udgangspunkt i Den Fysioterapeutiske Undersøgelse (Hingebjerg et al 1998). Indledende undersøgelse Anamnese: Hvilken genoptræning er der eventuelt givet tidligere, og hvilken effekt har den haft. Funktions- og aktivitetsniveau herunder ADL-problematikker og erhvervssituation. Smerter, herunder intensitet og varighed, smertens karakter, døgnrytme, provokerende og aflastende faktorer. Eventuelle symptomer fra cervikalcolumna eller tidligere nakkeoperationer. Orienterer sig her særligt om tegn på afklemning af kranienerven accesorius over tid eller efter operation. Borgerens forventninger til fysioterapi og mål med genoptræningen. Erhvervssituation. Andre diagnoser. Afklare om der er tegn på red flags for eksempel visceral refereret smerte eller tumorer i skulderområdet. Afklare om der er tegn på andre skulderproblemtikker, der kan give lignende symptomer for eksempel subacromial irritationstilstand, nerveafklemning eller rotatorcuff rupturer. 4

5 Funktionsundersøgelser: Observation af borgerens spontane bevægemønstre herunder af- og påklædning. Håndtryk. Lejring af skulderen i hvile. Hånd til modsatte skulder, til baghovedet, over hovedet og til lænden. Inspektion i stående stilling. Borgerens holdning (asymmetri). Scapulas hvilestilling, herunder Kiblers Scapulatest. Aktiv bevægelse af armene med fokus på den scapulohumerale rytme. Muskelatrofi i skulder- og nakkeområdet. Delundersøgelser Ledbevægelighed - aktiv og passiv. Aktiv ROM i skulderleddet sammenlignet med rask side. Normal bevægelighed flex og abduction 180 (scapula (60 ), extension 50 (scapula(5-10 ), add 45, udad og indadrotation Hvilestilling 45 abduktion og 30 fleksion. Ved nedsat aktiv ROM suppleres med passiv bevægelighedsundersøgelse og endfeel vurderes. Følger bevægelighedsdeficittet et kapsulært mønster, det vil sige, mest nedsat i lateralrotation, hernæst abduktion og til sidst medialrotation. Eventuelt GIRD test. Aktiv ROM i skulderleddet sammenlignet med den raske side. Ved nedsat aktiv ROM suppleres med passiv bevægelighedsundersøgelse og endfeel vurderes. Følger bevægelighedsdeficittet et kapsulært mønster, det vil sige, mest nedsat i lateralrotation, hernæst abduktion og til sidst medialrotation. Udfør eventuelt GIRD test. Aktiv bevægelse af armene med fokus på scapulas bevægelser (upward/downward rotation anterior/posterior tilt external (lateral)/internal (medial)rotation). Den scapulohumerale rytme vurderes. Aktiv og passiv ROM i columna; fleksion, ekstension, lateralfleksion og rotation. Udelukke nakkeproblematik, hvis der er fuld smertefri bevægelighed. 5

6 På grund af skulderens komplekse biomekanik anbefaler Donatelli 2012 at tage udgangspunkt i Sahrmann (2002) ved adhæsiv capsulit. Han udpeger bevægelses-problematikker, der skal identificeres for at opnå optimal biomekanik af skulderen. Nedsat bevægelighed i både passiv og aktiv ROM i alle retninger, oftest i kapsulært mønster. Smerter øges jo nærmere bevægelsen er bevægebegrænsningen. Øget superior glide i skulderabduktion og fleksion. Formindskelse GH fold distalt for acromion med armen over hovedet. Kompensatoriske bevægelser; øget scapular bevægelse. Forandret muskelrekruttering, dominans af m. deltoideus over rotatorcuff, dominans af øvre trapezius over nedre trapezius. Nedsat muskelstyrke af rotatorcuff. Muskelfunktion: Grov muskeltest omkring skulderen Eventuelle symptomer fra cervikalcolumna eller tidligere nakkeoperationer. Skal her særligt orientere sig om tegn på afklemning af kranienerven accesorius over tid eller efter operation. Trapezius superiors manglende innervation vil give dysfunktion med smerter og nedsat bevægelighed grundet manglende opadrotation af scapula. Palpation og vævsundersøgelse: m. pectoralis minor et major, m. deltoideus, m. trapezius superior, m. infraspinatus, m. supraspinatus, m. teres major, m. latissimus dorsi, m. coracobrachialis, m. biceps brachialis, m. triceps brachialis caput longum og liggende coracoclaviculare med særligt fokus på kontraktvæv og aktive triggerpunkter. Eventuelle specifikke tests: Specifikke tests bruges i undersøgelsen, hvis der er fund, der tyder på andre årsager til skulderproblemerne. Tests kan ligeledes bruges undervejs i forløbet, hvis det forventede fremskridt udebliver. Test vil oftest bruges ved mistanke om subacromiale irritationstilstande eller sene overbelastninger. Ergoterapeutisk undersøgelse Formålet med undersøgelse forud for genoptræning er at vurdere borgeren med henblik på at tilpasse den ergoterapeutiske intervention til den enkelte. Den ergoterapeutiske undersøgelse søger at afdække borgerens aktivitets- og deltagelsesproblematikker. Den ergoterapeutiske del af genoptræningen vurderes ud fra den enkelte borgers problematik. Ikke alle borgere i denne gruppe vil se en ergoterapeut. 6

7 Indledende undersøgelse Anamnese. Undersøgelse af aktuelle funktionsniveau ud fra Funktionsprøven for OE/UE. Interview om borgernes aktivitetsproblematikker ud fra COPM. Observation af udførelse af daglige aktiviteter. Mål for ergo- og fysioterapeutisk genoptræning Der konkluderes på den ergo- og fysioterapeutiske undersøgelse. Med baggrund heri vurderes og tilpasses behovet for interventionen og denne tilrettelægges. Der konkluderes løbende på undersøgelserne med fokus på borgerens funktionsniveau og motivation. Genoptræningsforløbet tilpasses med baggrund heri. Der formuleres et mål for træningsperioden og konklusionen på undersøgelserne dokumenteres i Care som startstatus. Målene for genoptræningen sættes ud fra: Bevilling/genoptræningsplanen. Den faglige undersøgelse. Borgerens mål. ICF. Væsentlige mål i forhold til frossen skulder er: At borgeren opnår reduktion i smerterne. At borgeren opnår god bevægelighed. At borgeren har muskelkoordination og styrke til at kunne løfte aktuelle arm og arbejde med armen i hovedhøjde. At borgeren kan stabilisere scapulae og glehohumeralled ved aktuelle bevægelser. At borgeren er vel instrueret i, hvorledes træningen kan fortsættes hensigtsmæssigt, således at der på sigt opnås et funktionsniveau som inden skaden. Fysioterapeutisk intervention Formålet med den fysioterapeutiske intervention er, at borgeren opnår bedst mulig krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau som før aktuel skade indenfor egen omsorg, arbejde og fritid, herunder: Sikre at borgeren opnår god bevægelighed. Sikre at borgeren opnår god muskelfunktion i den aktuelle skulder. Sikre at borgeren opnår rimelig lindring i forhold til smerter. 7

8 Indhold Den fysioterapeutiske genoptræning varierer væsentligt afhængig af, hvilket stadie den frosne skulder er i, når borgeren ses til genoptræning. Nedenfor beskrives behandlingen i de forskellige stadier. Fase 1 genoptræning: Det væsentligste i genoptræningen er kontrol af smerter og reduktion af inflammationen. Passiv bevægelighed og mobilisering skal udføres i et smertefrit ROM. Der skal arbejdes med stabilitet af scapula, for at undgå impingement, idet scapula ofte ikke kan stabiliseres. Det har løbende været diskuteret, i hvilket omgang fysioterapeuter skal behandle frossen skulder i fase 1. Følgende er foreslået som behandling, hvis ikke der vælges en hand off tilgang: Der kan bruges varme som smertelindring (Cyriax J 1975). End range lineær translationer eller glidninger foretrækkes i stedet for manipulationsteknikker i dette stadie (Donatelli 2012). Der kan bruges områdespecifik mobilisering med positionering af GH led. Fase 2: Her, samt efter releaseoperation vil genoptræningen bestå af information, let øvelsesterapi og bevægelighedstræning, manuel behandling og mobilisering. Fase 3 genoptræning: Samme behandling som i fase 2, men kraftigere mobilisering og bevægelighedstræning. Styrketræning kan påbegyndes. Information Informationen har til formål at give borgeren viden om og forståelse for genoptræningen, samt at motivere borgeren til at tage ansvar for selvtræning. Fysioterapeuten informerer borgeren om formål, forløb og indholdet i genoptræningen samt forventeligt niveau efter genoptræningen. Øvelsesterapi Øvelserne har til formål i første omgang at opnå øget bevægelighed og sidenhen øge neuromuskulær kontrol og muskelbalance. Derved normaliseres den scapulohumerale rytme og de glenohumerale bevægelser med henblik på, at borgeren opnår normalt funktionsniveau. Den enkelte øvelse gentages til udtrætning, dog uden at give varig smerte (op til en halv time efter træningen). Øvelserne bør udføres ofte. Når borgeren kan mærke reduktion af smerterne, progredieres træningen i forhold til antal gentagelser og belastningsniveau. Undersøgelser af Donatelli et al 2006 viser, at der, ved øgning af udadrotationen ved brug af ortose (fiksering i udadrotation), opnås en tilsvarende forbedring af elevationen. Effekten var størst ved brug af ortose, og samme effekt kunne ikke opnås ved manuel udstrækning. 8

9 Træningen vil foregå som selvtræning hjemme. Der kan samtidig med fordel anvendes træning i Træningsenhedens redskaber, hvor passiv og ledet aktiv bevægelighedstræning kan foregå i for eksempel red cord. Træningen kan suppleres med bassintræning i det initiale genoptræningsforløb, hvor den aktive elevation af skulderen er under 90 eller, hvor der er stor smertepåvirkning ved træning. Skulderholdtræning bruges i tilfælde, hvor borgeren har svært ved at motivere sig til træning, træner for meget eller for hårdt eller udfører øvelser med for dårlig kvalitet. Skulderholdtræning foregår efter individuelt tilrettelagt program indenfor faste rammer. Ergo- eller fysioterapeut vil være til stede under træningen. Manuel behandling Manuel behandling har til formål at medvirke til normaliseringen af de glenohumerale bevægelser samt den scapulahumerale rytme. Fysioterapeuten udspænder kontrakt muskulatur, eksempelvis m. pectoralis minor/major, m. teres major og faciliteter desuden scapulas normale hvilestilling, eksempelvis med guidning af scapula setting. Den manuelle behandling vil også kunne indeholde ledmobilisering for eksempel traktionsbehandling, caudalt og posteriort glide. Ergoterapeutisk intervention Formålet med den ergoterapeutiske intervention er, at borgeren opnår bedst mulig aktivitets- og deltagelsesniveau som før aktuelle skade indenfor egen omsorg, arbejde og fritid. Den ergoterapeutiske intervention kan foregå i eget hjem, hvis det vurderes at medvirke til borgerens forståelse af information og praktisk afprøvning. Oftest vil den ergoterapeutiske intervention være en del af et skulderholdtræningsforløb på et træningscenter. Indhold På baggrund af undersøgelser og analyse vurderes, hvilke af følgende interventioner, der er behov for i forhold til den enkelte borger, herunder: Vejledning med baggrund i den enkelte borgers konkrete situation med det formål at give information om de daglige aktiviteters betydning for optræning, herunder: Bevidstgøre og normalisere bevægemønstre i aktiviteter ud fra en tilpasset pædagogisk tilgang. Opmærksomhed på uhensigtsmæssig kompensation og manglende inddragelse af afficerede kropsdel. Smerter og pausers betydning. Hvilestillinger og lejring. Træning af konkrete aktivitets- og deltagelsesproblematikker Bevidstgøre og forankre hensigtsmæssige bevægemønstre i daglige aktiviteter, således at den fysioterapeutiske træning implementeres. Hensigtsmæssige kompensationsteknikker. 9

10 Tiltag ved permanent funktionsnedsættelse Information om - og afprøvning af hensigtsmæssige arbejdsstillinger/teknikker. Eventuel videreformidling af hjælpemiddelansøgning. Relevant tværfagligt samarbejde Ved behov samarbejdes med ergo - og fysioterapeuter fra Træningsenheden Aalborg og desuden andre relevante samarbejdspartnere som for eksempel pårørende, egen læge, sygehuspersonale samt andre internt i kommunen. Ønsker samarbejdspartnere som for eksempel socialrådgivere og jobkonsulenter en udvidet status, er dette mod beregning. Afslutning af træningsforløbet Når borgeren har nået det fastsatte mål for genoptræningen, afsluttes genoptræningsforløbet. I de tilfælde, hvor skaden er mere kompleks og der er tale om meget langstrakte forløb, kan borgeren afsluttes med instrukser, der danner udgangspunkt for, at borgeren over tid selv kan nå målet. Der fastlægges ved behov en fortsat plan med borgeren med henblik på at fastholde/videreudvikle det opnåede niveau. Såfremt borgeren ikke umiddelbart kan opnå det aftalte mål vurderes: Om borgeren ved egen hjælp kan fortsætte træningsforløbet og herved arbejde videre mod målet. Om genoptræningsforløbet skal forsættes, eller borger kan overdrages til anden træning/aktivitet, hvorigennem der kan arbejdes videre mod målet. 10

11 Kildehenvisning Cyriax J; the shoulder, Br J hosp Med 13: , 1975 Hingebjerg, Pia, Pallesen, Hanne, Riis Bodil; Den fysioterapeutiske undersøgelser. Holstebro skolen. På pdf Reeves B; the natural history of frozen shoulder syndrome, Scand J rheumatol 4: Sahrmann 2002; Diagnosis and treatment of movement impairment syndrome, St. Louis, 2002, Mosby 11

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Udarbejdet af Connie Linnebjerg Maj 2009 Fagforum for Muskeloskeletal

Læs mere

NR. 1, 10. årgang, JANUAR 2006 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SKULDER-INSTABILITET IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 1, 10. årgang, JANUAR 2006 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SKULDER-INSTABILITET IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 1, 10. årgang, JANUAR 2006 SPORTSMEDICIN DANSK SKULDER-INSTABILITET IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Skulder, kursuskalender,

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Fysioterapeut Gurli Thinghuus Petersen,

Fysioterapeut Gurli Thinghuus Petersen, Specifik stabilitetstræning af lumbalcolumna Case rapport om specifik stabilitetstræning af lumbalcolumna og manuel terapi til kronisk lænderygpatient med recidiverende lænderygsmerter og muskulær dysbalance

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse.

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af dele af materialet er

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004 Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport Afleveret 29/3 2004 Udarbejdet af fysioterapeut Jesper Ottosen Ulrikkenborg allé 27 st. tv. 2800 Lyngby (DF-medlemsnummer:

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Træning

Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Træning Idrætsskader Hvad gør man - kend din rolle Træning INDHOLD Side Indledning... 2 Skadetyper... 3 Når skaden er sket - hvad så?... 4 Det første døgn... 6 Efter førstebehandlingen - hvad så?... 6 Genoptræning...

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere