Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE RETNINGSLINJER... 2 DISPONERING OG MÅL FOR INTERVIEW... 2 II. BAGGRUND FOR INTERVIEW... 3 PROBLEMATIK OG TERMINOLOGI: LÆRINGSDIMENSIONER OG ANVENDELSESPERSPEKTIV... 3 SAMMENHÆNG LÆRINGSMÅL OG ANVENDELSESPERSPEKTIV... 4 ANVENDTE DEFINITIONER AF LÆRING... 5 Version 3 Hans Jørgen Vodsgaard 11. januar 2010

2 2 I. Retningslinjer for interviews Formål Formålet med interviewet er, at aktive i din organisation (2 elever/deltagere og 2 ledere) med stikord kan give et signalement af mål og indhold i den læring, som foregår i din organisation. at disse stikord er fyndige og sigende, og kan give beskrivelser af læringen med mere personlige ord end der fremgår af spørgeskemaundersøgelsen. Målsætningen er, at alle organisationer gennemfører interviews efter samme retningslinjer, således at interviewene kan sammenlignes og indplaceres i den fælles rapport. Praktiske retningslinjer kan være at der gennemføres et gruppeinterview, hvor der er 2 deltagere (læringsmodtagere) fra et typisk tilbud i organisationen samt 2 ledere (læringsudbydere). at der vælges deltagere og ledere, som allerede har udfyldt spørgeskema. Fordi de hermed er mere inde i den problematik og terminologi, som interviewet handler om; og fordi det er nemmere at forklarer dem hvad interviewet handler om nemlig at uddybe spørgeskemaundersøgelsen med uddybende kvalitative interviews. at interviewet kan gennemføres på 1-2 timer. Det kan være en fordel at medbringe båndoptager, så det er nemmere at huske hvad der blev sagt, og der ikke skal bruges tid på notater undervejs. at der efterfølgende laves et skriftligt resumé på en kronik-længde (3-5 A4-sider) at der arbejdes ud fra en fælles disposition af spørgsmål Disponering og mål for interview Interviewer indleder med at give kort forklaring om baggrund og sigte med interviews. Herefter en præsentationsrunde, hvor deltagerne kort forklarer, hvem de er og hvilke læringstilbud de følger som lærende, eller især tilbyder som læringsudbydere. Herefter starter interview, hvor målene med interviewet er 1) at elever/deltagere (learning receivers) beskriver det læringsmæssige udbytte af at følge din organisations tilbud a) dels hvilke læringsdimensioner og herunder elementer er især vigtige for dem? Er det dannelse, kundskaber eller kompetencer? og hvilke elementer herunder (jf. læringsdefinitioner beskrevet nedenfor) er det, som eleverne især værdsætter, og hvorfor gør de det? Få dem til at uddybe deres begrundelser. b) dels hvilket anvendelsesperspektiv, som de især finder vigtigt? Er det for fritiden eller for arbejdslivet. Er det for deres liv som medarbejdere, medborgere eller som medmennesker, at de følger tilbuddene? Få dem til at uddybe deres begrundelser. 2) at lederne (learning providers) beskriver, hvad der er formål og mål for den læring, de planlægger og udbyder, a) dels hvilke læringsdimensioner og herunder elementer, som lederne især finder vigtige? Er det dannelse, kundskaber eller kompetencer? og hvilke elementer herunder (jf. læringsdefinitioner beskrevet nedenfor) er det, som lederne/lærerne især ønsker at fremme? Og hvorfor ønsker de præcis at fremme disse sider af læringen? Få lederne til at uddybe deres begrundelser. b) dels hvilket anvendelsesperspektiv, som lederne/lærerne især finder vigtigt? Skal læringen benyttes til et bedre fritidsliv (menneskeligt og medborgerligt set) eller et bedre arbejdsliv (ekstra kompetencer der kan fremme karriere og løn). Få lederne/lærerne til at uddybe deres begrundelser. 3) at elevernes læringsudbytte og læreres læringsmål konfronteres/afvejes under interviewet. Muligvis vægter eleverne noget, som lærerne ikke vægter og omvendt. 4) dels om læringsprocessen (kurset, aktiviteten) Spørg ind til, om eleverne har de samme prioriteringer af læringens elementer som lærerne. Har de samme formål, mål og succeskriterier for læringstilbuddet? Og hvis ikke, så få sat ord på forskellene. 5) dels om anvendelsesperspektivet (hvad kan kurset bruges til bagefter). Har eleverne samme perspektiv som læreren. Hvad er kursets nytte? Hvilke af EU's mål for livslang læring vægtes. Er det personal fulfilment, social inclusion, cultural cohesion, active citizenship or employability?

3 3 II. Baggrund for interview Problematik og terminologi: Læringsdimensioner og anvendelsesperspektiv Læringsdimensioner Vores vurdering af det læringsmæssige udbytte af at deltage i et aftenskolekursus, et højskoleophold eller en foreningsaktivitet bygger på en forståelse af læring som bestående af de tre dimensioner: Dannelse, kundskaber og kompetencer, og hver dimension bestemmes så igen af en vifte på 6 elementer. De tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan og må variere meget alt efter hvilket anvendelsesperspektiv, som præger læringen. Anvendelsesperspektivet Anvendelses perspektivet for et læringstilbud kan bestemmes gennem de fire livssfærer, som mennesker i det moderne samfund lever i, nemlig som et menneske i den personlige sfære (i det personlige liv) som medmenneske i den private sfæres nære relationer (i fritiden) som medborger i den civile og offentlige sfære i det civile samfund og den borgerlige offentlighed (især i fritiden, men også i arbejdslivet) som medarbejder i arbejdslivet (og som studerende i en erhvervskompetencegivende uddannelse) Det gode liv består i høj grad i at finde en balance mellem de forskellige livssfærer og at udvikle de særlige læringskvaliteter, som der er behov for i de forskellige livssfærer. Folkeoplysning foreningsliv er kendetegnet ved både at danne og uddanne, ved både at udvikle til menneskelivet, samfundslivet og arbejdslivet og hovedspørgsmålet for gruppeinterviewet må være, at fremdrage de sider ved læringen, som de forskellige deltagere især vægter. Anvendelsesperspektiver : Den personlige eksistentielle sfære - til livet som menneske Familie, venner og andre i den nære private sfære til livet som medmenneske Det civile samfund og den borgerlige offentlighed til livet som medborger Arbejdslivet, set fra både arbejdsgiveres og kollegaers side til livet som medarbejder Den kompetencegivende uddannelsessektor- til livet som studerende.

4 4 Sammenhæng læringsmål og anvendelsesperspektiv Læringsmål Kundskaber Dannelse Kompetencer Anvendelsesperspektivet - Hvilke livssfærer prioriterer deltagerne højest for deres læring

5 5 Anvendte definitioner af læring Læring er her defineret gennem de tre sammenhængende dimensioner: Dannelse, Kundskaber og kompetencer. Hver dimension bestemmes gennem 6 led, og hvert led beskrives gennem 5 nøgleord. De nævnte led i de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. 1. Dannelsesdimensionen 1.1 Autenticitet At være autentisk betyder, at du er ægte og naturlig, umiddelbar og levende i den betydning at du er dig selv. Nøgleord: Selvfølelse; livsglæde; spontanitet; livsfylde; åbenhed for lykke 1.2 Autonomi At have autonomi betyder, at du kan tage selvstændig stilling og følger din egen dømmekraft på baggrund af en personlig livsholdning. Nøgleord: selvtillid og livsmod; uafhængighed og selvstændighed; selvstyrende og selvbestemmende; myndighed og handlekraft; personlig livsholdning og moral. 1.3 Vidensmæssig dannelse At have vidensmæssig dannelse betyder, at du har en personlig holdning til din viden om menneske, kultur, samfund og natur, og at du kan reflektere over og samle denne viden til en helhedspræget livsanskuelse. Kort sagt at du søger det sande. Nøgleord: Bred orientering; selvstændig tilegnelse af viden; tværfaglighed og helhedspræget forståelse; personligt perspektiv; refleksion og selvrefleksion 1.4 Moralsk dannelse At have moralsk dannelse betyder, at du både kan handle medmenneskeligt i de nære forhold og kan handle medborgerligt i de større samfundsmæssige forhold. Kort sagt - at du søger det gode. Nøgleord: Medfølelse; den gyldne regel handel mod andre, som du ønsker de skal handle mod dig; demokratisk kultur; aktivt medborgerskab; samfundspolitisk engagement. 1.5 Æstetisk dannelse At have æstetisk dannelse betyder, at du er følsom, har fornemmelse for stemninger, kan udtrykke dig sanseligt og poetisk, er fantasifuld og har en udviklet æstetisk dømmekraft. Kort sagt - at du søger det skønne. Nøgleord: Følsom og stemningsfuld; sanselige udtryksformer; poetisk udtryksevne; fantasirig; kunstnerisk smag 1.6 Alsidig personlighed At have en alsidig personlighed betyder, at du har balance mellem dine fornuftsmæssige og følelsesmæssige egenskaber, at der er sammenhæng mellem din vidensmæssige, moralske og æstetiske sans, og at du kan vekselvirke mellem at være i kontrol og give slip (mellem autonomi og autenticitet). Kort sagt at du er et helt menneske. Nøgleord: Selvværd, som enhed af selvfølelse (at være) og selvtillid (at kunne); balance mellem fornuft og følelse; synergi mellem viden, moral og æstetik; vekselvirkning mellem kontrol og spontanitet; det hele menneske. 2. Kundskabsdimensionen 2.1 Almene kundskaber (viden og færdigheder) om mennesket. At have almene kundskaber om mennesket betyder, at du har en bred viden om mennesket, at du kan vurdere og tage stilling til menneskelige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i medmenneskelige situationer. Nøgleord: almen viden om mennesket; vurdering af menneskelige forhold; personlig stillingtagen til menneskelige forhold; formidling af egen forståelse; handleevne i medmenneskelige situationer. 2.2 Almene kundskaber (viden og færdigheder) om samfundet At have almene kundskaber om samfundet betyder, at du har en bred viden om samfundet, at du kan vurdere og tage stilling til samfundsmæssige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle samfundsmæssigt og samfundspolitisk. Nøgleord: Almen viden om samfundet; kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af samfundsmæs-

6 6 sige forhold; samfundsmæssig og samfundspolitisk stillingtagen; formidling af egen samfundsmæssig og politisk holdning; samfundsmæssig og politisk handleevne. 2.3 Almene kundskaber (viden og færdigheder) om kulturen. At have almene kundskaber om kulturen betyder, at du har en bred viden om kulturen, at du kan vurdere og tage stilling til kulturelle vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i kulturelle situationer. Nøgleord: Almen viden om kulturen; kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af kulturelle forhold; kulturel stillingtagen; formidling af egen kulturel forståelse; kulturel handleevne. 2.4 Faglige viden om dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle faglig viden betyder, at du udvikler dine viden om fagets emneområder, eller at du styrker dine vidensmæssige kvalifikationer. Nøgleord: Grundlæggende teori om fagets emne; fagets discipliner og metoder; fagets historiske udvikling: viden om fagets anvendelse; viden om kvalitetsnormer i faget. 2.5 Faglige færdigheder inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle faglige færdigheder betyder, at du udvikler dine færdigheder inden for fagets emneområder, eller at du styrker dine færdighedsmæssige kvalifikationer. Nøgleord: Kvalitetsvurdering af fagets udførelse; tekniske færdigheder i fagets udførelse; færdigheder i at benytte fagets metoder; færdigheder i fagets formidling; samlet anvendelse af fagets færdigheder. 2.6 Fagdidaktiske kundskaber inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle dine fagdidaktiske kundskaber betyder, at du udvikler din viden om din egen læringsstil og dine evner til at vælge den form for læring, der virker bedst for dig inden for dit hovedfag. Kort sagt du lærer at lære i dit fag. Nøgleord: Fagets pædagogiske metoder; fagets praktiske lærings-/undervisningsformer; faglig etik; didaktisk selv-indsigt; personlige læringsformer. 3. Kompetencedimensionen 3.1 Social kompetence At have social kompetence betyder, at du kan indgå i sociale fællesskaber på en konstruktiv måde. Nøgleord: Indlevelse; inddragelse; ansvarlighed; sammenhold; samarbejde. 3.2 Kommunikativ kompetence At have kommunikativ kompetence betyder, at du har lyst og evne til at kommunikere med andre på en god og hensigtsmæssig måde. Nøgleord: Glad for at kommunikere; klar og tydelig; kan bruge forskellige formidlingsformer; kommunikationsbevidst; kan skifte kommunikationsstil. 3.3 Kreative og innovative kompetencer At have kreative og innovative kompetencer betyder, at du både er god til at få ideer og se nye muligheder, samt at udvikle og gennemføre fornyelser. Nøgleord: Ser nye muligheder; en sikker intuition; Iderig; nyskabende; eksperimenterende. 3.4 Kompetence til selvledelse At have kompetence til selvledelse betyder, at du er god til at planlægge og gennemføre dine egne opgaver. Nøgleord: Selvkørende; initiativrig; selvindsigt i svage og stærke sider; risikovillig; målbevidst planlægning. 3.5 Interkulturel kompetence At have interkulturelle kompetencer betyder, at du har en bred indsigt i forskellige kulturer, og at du kan forstå og fungere sammen med mennesker på tværs af forskelligheder. Nøgleord: Åbenhed og nysgerrighed; indsigt i egen kultur; indsigt i andres kultur; tolerance og respekt for forskellighed; interkulturel samarbejdsevne. 3.6 Læringskompetence At have læringskompetence betyder, at du har lyst og evne til løbende at danne og udvikle dig som menneske, medborger og medarbejder, og at du kender dine egne læringsstile og hermed bedste måder til at tilegne dig nye kundskaber. Nøgleord: Nysgerrighed og glæde ved at lære nyt; vedholdenhed og selvdisciplin; lyst til at udvikle mig; bevidst om egen læringsstil; ansvar for egen læring.

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere