Bachelorprojekter. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekter. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013"

Transkript

1 Bachelorprojekter Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013

2

3 Bachelorprojekter juni 2013 Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole Et hold studerende er blevet professionsbachelorer i ergoterapi og træder nu ind i en profession med lange og stolte traditioner. Med denne udgivelse fortsætter vi endnu en tradition! Vi har nemlig igen valgt at udgive bachelorprojekternes resuméer i et samlet katalog. De studerendes afsluttende produkt rummer så meget viden med relevans for ergoterapi, og dén viden vil vi gerne bidrage til at bringe ud af eksamenslokalet og ind blandt alle dem, der er engagerede i ergoterapi som profession og som praksis. Nok skal bachelorprojekter udarbejdes så intenst, at der ikke er tale om undersøgelser i fuld skala og nok er bachelorprojekter ikke forskning. Men det rokker ikke ved, at den viden bachelorprojekter frembringer, er både vigtig og væsentlig. Projekterne frembringer valid viden og fortæller såvel om faktiske forhold, faglige tendenser og mulig udvikling, som de påpeger faglige dilemmaer og paradokser for ikke at tale om nye veje for professionen og dens udøvere. Vi vil have den viden ud dér hvor den kan inspirere, provokere eller rejse spørgsmål. Måske giver projekterne inspiration til andre undersøgelser, måske undrer resultatet, måske kalder det bare på faglig drøftelse... De nye professionsbachelorer i ergoterapi vil med sikkerhed gerne dele viden og drøfte deres resultater med kommende kolleger og andre nysgerrige. God læselyst! Line Folsgaard Petersen Uddannelsesleder

4

5

6 Bachelorprojekt VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Aktivitetsdeltagelse og inklusion i daginstitutioner - en ergoterapeutisk indsats til førskolebarnet med motoriske vanskeligheder Forfattere: Anne Bitten Tiedemann Christensen Mads Bache Madsen Malene Feldt Rasmussen Afleveringsdato: Anslag: Metodevejleder: Bodil Kathrine Lodahl Madsen Ergoterapeut, Adjunkt, MLP Faglig konsulent: Mette Krogh Balslev Ergoterapeut Dette skriftlige produkt er udarbejdet af studerende ved VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen som led i et uddannelsesforløb. Opgaven eller rapporten foreligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatternes egne synspunkter. Denne opgave eller dette projekt eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse, jævnfør cirkulære af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11. marts 1997.

7 Resumé Titel: Aktivitetsdeltagelse og inklusion i daginstitutioner en ergoterapeutisk indsats til førskolebarnet med motoriske vanskeligheder Problembaggrund: Motoriske vanskeligheder kan påvirke barnets fysiske, kognitive og sociale udvikling, hvilket kan have indflydelse på barnets deltagelse i aktiviteter. Ifølge en dansk undersøgelse i ni kommuner har 8,1% af børn ved indskoling tre eller flere bemærkninger i forhold til motorik. De motoriske vanskeligheder kan problematisere den ønskede inklusion af barnet i almene institutioner. Traditionelt set er førskoleområdet et pædagogisk felt, og ergoterapeuter er ikke stærkt repræsenterede inden for området på trods af faglig relevans. Formål: Formålet med projektet er at undersøge, hvorledes ergoterapeuter kan være med til at fremme inklusion af børn med motoriske vanskeligheder og muliggøre aktivitetsdeltagelse i daginstitutionsregi. Projektet kan være med til at belyse nye mulige arbejdsområder for ergoterapeuter. Problemstilling: Hvorledes kan en ergoterapeutisk indsats sikre inklusion og muliggørelse af aktivitetsdeltagelse via tidlig opsporing af førskolebørn med motoriske vanskeligheder i daginstitutionerne? Design, materiale og metode: Projektet er baseret på et kvalitativt forskningsdesign. Empirien er indhentet gennem fire semistrukturerede interview af ergoterapeuter, der har arbejdet med førskolebørn med motoriske vanskeligheder. De empiriske resultater er analyseret ud fra Kvale og Brinkmanns syv faser af interviewundersøgelse. Resultater: Resultaterne viste, at tidlig opsporing var vigtig for at fremme førskolebarnets forudsætninger og udvikling. Det kom til udtryk, at tværfagligt samarbejde var væsentligt for at kunne give førskolebarnet den bedste indsats og muliggøre aktiviteter, og at ergoterapeuter skal spille en rolle her. Aktivitetsproblematikkerne, der udspringer af de

8 motoriske vanskeligheder, påvirker førskolebarnets deltagelse og identitet. Informanterne fortalte, at den ergoterapeutiske viden om aktivitet, deltagelse, aktivitetsanalyse, opsporing, sundhedsvidenskab og omgivelser muliggør barnets aktivitetsdeltagelse. Det kom til udtryk, at inklusion ikke er et definitivt mål, men at eksklusion kan være med til at sikre inklusion. Informanterne udtrykte, at der er behov for øget ergoterapi for førskolebarnet med motoriske vanskeligheder i daginstitutionsregi. Konklusion: Ergoterapeuter kan muliggøre aktivitetsdeltagelse for førskolebarnet med motoriske vanskeligheder ved hjælp af tidlig opsporing, gennem det tværfaglige arbejde og via sine monofaglige kompetencer. Inklusion skal ikke være et definitivt mål for førskolebarnet med motoriske vanskeligheder, og eksklusion kan være gavnligt for barnet. Nøgleord: Motoriske vanskeligheder, inklusion, ergoterapeutisk indsats, aktivitetsdeltagelse. Antal ord: 351

9 Klinisk ræsonnering Kugledyne og børn med ADHD Bachelorprojekt Forfattere: Helle Brix Sørensen, Ebru Tuba Karakan, Anne Sofie Bolther Pedersen VIA University college, Århus Ergoterapeutuddannelsen modul 14 Vejleder: Kirsten schultz petersen Anslag: Afleveret: Juni, 2013 Dette skriftlige produkt er udarbejdet af studerende ved VIA UniversityCollege, Ergoterapeutuddannelsen som led i et uddannelsesforløb. Opgaven eller rapporten foreligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatternes egne synspunkter. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse jf. lov nr.158 om ophavsret af

10 Resúme Titel Klinisk ræssonering kugledyne og børn med ADHD Problembaggrund Hjælpemiddelformidling er en kompleks proces hvor formålet er, at finde det bedst egnede hjælpemiddel. Dog findes der meget lidt dokumenteret viden om effekten af hjælpemidler. Det betyder, at de beslutninger ergoterapeuten træffer, hviler på praksiserfaringer. Ergoterapeuter støtter sig til deres faglige dømmekraft og terapeutiske erfaringer, og det er derfor ergoterapeutens vurdering af, hvordan behandlingen skal forløbe, samt deres kliniske ræsonnering, som danner baggrund for vurderingen. Kugledynen er et effektivt hjælpemiddel til at forkorte indsovningsperioden hos børn med ADHD. Der er i det sidste årti, sket en kraftig stigning på 1125 % af personer i behandling for ADHD. Kugledynen anvendes som en del af sanseintegrationsbehandling, hvor intentionerne er at dæmpe barnets uro. Formål Formålet med dette bachelorprojekt er at afdække hvilke faktorer der har indflydelse på valg eller fravalg af kugledyne, som intervention til børn med ADHD, og herved opnå en forståelse af ergoterapeuters kliniske ræssonering. Problemstilling Hvilke faktorer har indflydelse på ergoterapeuters arbejdsproces i et beslutningstagende om bevilling af en kugledyne til et barn med ADHD? Og hvilken indflydelse har disse faktorer på ergoterapeutens klinisk ræsonneren? Design, materiale og metode Vi har lavet et kvalitativt semistruktureret individuelt interview med en behandlende ergoterapeut, samt et fokusgruppe interview med tre sagsbehandlende ergoterapeuter. Ud fra teori, opstillede vi forskningsspørgsmål og udarbejdede tematiserede statement, som vi benyttede under interviewene. Resultater Informanterne anvender primært praksiserfaringer, men inddrager også teori (sanseintegrationsteorien) i deres beslutninger. Informanterne laver en individuel vurdering af barnets samlede funktionsniveau og symptomer. Informanterne anvender ikke en bestemt arbejdsprocesmodel, men har fokus på familien som helhed, sociale kår og barnets funktionsevne. Informanterne ræsonnerer i tråd med Mattingly og Flemings teori om, at definering af klientens

11 aktivitetsproblemer finder sted ved proceduretænkning. Teoretisk set benytter informanterne sig af betingelsestænkning som beskrevet. Informanterne bruger interaktionstænkning anderledes end teorien hævder. Konklusion Ergoterapeuterne vægter deres praksiserfaringer højere end teori og evidens. De arbejder systematisk, men ikke ud fra en bestemt referenceramme. Alle informanter er enige om, at sagsbehandling for bevilling af kugledyne skal foretages af behandlende ergoterapeuter. Familien og barnets sociale kår har indflydelse på ergoterapeutens håndtering af sagen. Når ergoterapeuterne vurderer barnets funktionsniveau, anvender de proceduresporet. Ergoterapeuterne anvender ikke interaktionssporet som beskrevet i teorien. Søgeord Ergoterapi, klinisk ræssonering, kugledyne, ADHD og sanseintegration

12

13 ALS At Leve Socialt

14 !"#%!&"'('#)*+,-&.,*/'-)010)2'3& : =B,0C'2B'&,DE "+6'F55>G'B'0>'6 H',6'&&'I0,A'-56B J0+6'K+L M'&)B'('2-'B'0E ")5+>'MN-B051O+'->'6 P0A)&'0,1'5& Q,A-+A'('2-'B'0'E F,66,.5>& P0A)&'0,1'5& O,R+&,!0C,C+ P0A)&'0,1'5&!6>-,AESSTUU: Q)0>+B'D)&)EQ56B'&1VWWWT>1+>'-+(TB3)AWWWT3CTB3 "##!%&'(#)*+,+*-#.!#+!/0&+%#-0#!&1! 2/0#+#30#!4#0!567!8394#+29:!;*))#<#=! >+<*#+&,#//00&33#)2#3=!2*?!)#0!9!#! B&,,*+#3!1*+#)9<<#+!/.*??#3#+#!1+&! /00&33#)2#32!290#=!*<!#+!2C)#0#2!#!/0+:.! 1*+!1*+1&#+#3#2!#<3#!2:32,/3.#+A!! *,(&42+#!&1!FFA!?&+2!FHHIA!!

15 !"#%!&"'('#)*+,-&!"#%&' ()*"+,!"#.!&"'('#)*+,-& -./0+"% ,!&/0+/')123+44'5,62-'3+44'476)8' :8'6)1/;)8,& 2'/)*+,-'6)38'3+<)3=+62'-/'8'28;-&+2'&> <)38;-'&,&762'3/A1'5()32,62'8'/&3'03)=-'8,&+44'36'<)3=762'&8'2,4&+(+&'&'6> 7"#)238'%1*".)1+"'/2'%"*/4",C62'3/A1'-/'6'3=,/'3'&0;'&4(,-+&,&+(& <)3/46+61/2'/+16:8'2'6<96)8'6)-)1+/4.5'38'6'7&+/4&+-1,61>?,&,=-'(+625'6&'& 1'66'8<+3'/'8+/&374&73'3'2'+6&'3(+'D:/)8&)1721,61/0764&+'6+6&'3(+'D17+2'> 8'6+61/4)62'6/'3'&>!"#+*1*".,G6<)38,6&'36'<)3&,-&',&2'/&,2+12'-&)1+/)*+,-',33,61'8'6&'3:8'6+44' /)8<A32'<+42+,16)/'6>G6<)38,6&'36')0-'('2'<-'3'03)=-'8,&+44'3+<)3=+62'-/'8'2,4&+(+&'&'6/0+/')123+44'>?'&&'(,3=->,>,&2'&&)1-961'3'&+2:,&2'&(,3/(93&,&5)-2' 8762(,62 )1 8,23'/&' '6:,&,623' 4+11'2' 0; 2'8 )1,& 2'& (,3 /(93&,& 4)8876+4'3'>?'&&'5;62&'3'2'2'(5,>'6/'3(+'&)1('2,&=371'&+2'60;6)1'&,62'& &,-'6 (,3 '& /&A33' 03)=-'8 '62 /0+/'(,6/4'-+15'2'36': 8'6,& +44' /47--' /&)00'2'8<3,,&2'-&,1'+/)*+,-',33,61'8'6&'3> <)3=,62&,--'2'68'26)1'&/)*+,-&>G6<)38,6&'36'/2'-&,1'-/'(,30;(+34'&01,>

16 !"#%!&"'('#)*+,-& 03)=-'8,&+44'36':2'38'2<A3&'/4+<&,<3)--'3)1(,6'3>G6<)38,6&'36',6('62&' 8'/&3+61//&3,&'1+'3<)3,&+8A2'1;03)=-'8,&+44'36'>' 8'/&3+61//&3,&'1+'3>!

17 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt 2013 Man kan gå så meget i stå, at man kan glemme ord - En kvalitativ undersøgelse om indsattes aktivitetsidentitet under fængsling Udarbejdet af Bachelorgruppe 12 d Hold EA10V Forfattere: Ditte Charlotte Hald Sarah Haurvig Monsrud Annebelle Plesner Schlachter Charlotte Frimand Christensen Metodevejleder: Bente Würtz Jochumsen Anslag: Dette skriftlige produkt er udarbejdet af studerende ved VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen som led i et uddannelsesforløb. Opgaven eller rapporten foreligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatternes egne synspunkter. Denne opgave eller dette projekt eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse, jævnfør cirkulære af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11. marts 1997.

18 Resumé Titel: Man kan gå så meget i stå, at man kan glemme ord - en kvalitativ undersøgelse af indsattes aktivitetsidentitet under fængsling. Problembaggrund: Undersøgelser viser, at de kontrollerende omgivelser, indsatte møder i et fængsel, medvirker til, at indsatte oplever manglende meningsfulde aktiviteter. De indsatte bliver derfor begrænset i udvikling af færdigheder, hvilket resulterer i ændring af roller og identitet. Formål: Formålet med projektet er at undersøge, hvordan fængsling påvirker den indsattes aktivitetsidentitet. Projektet kan anvendes til at sætte fokus på vigtigheden af deltagelse i meningsfulde aktiviteter for de indsatte under fængsling. Problemstilling: Hvordan påvirkes de fængselsindsattes aktivitetsidentitet under fængsling? Design, materiale og metode: Der anvendes en kvalitativ forskningsmetode med semistruktureret forskningsinterview af tre indsatte, der sidder i et lukket fængsel. Vi anvender en fænomenologisk forskningstilgang med en hermeneutisk fortolkning. Data er bearbejdet med inspiration i Malteruds analysemetode. Resultater: Informanterne oplever en ændring i sociale relationer, samt en begrænsning af deres adgang til meningsfulde aktiviteter i fængslet. Endvidere oplever de en begrænset mulighed for at benytte deres evner i fængslet og en ændring af adfærd. To af informanterne har oplevet ikke at få den fornødne hjælp ved reintegration. Konklusion: Informanternes aktivitetsidentitet kan påvirkes både i negativ og positiv retning under fængsling. Informanternes aktivitetsidentitet ændrer sig pga. manglende mulighed for at kunne deltage i de aktiviteter, som gav mening og udfordrede dem inden fængsling. Endvidere sker der en ændring af deres roller. I fængslet har de mulighed for deltagelse i forskellige aktiviteter, og der er opstillet krav om deltagelse i dagligt arbejde, således, at informanterne får en rutine. Til trods for fængslets udbud af aktiviteter, savner informanterne stadig de aktiviteter, som de plejede at udføre, hvilket peger i retning af occupational deprivation. Søgeord: Prison, Inmates, Occupational deprivation, Activity Ord: 285

19 Erhvervet hjerneskade - hvor der er vilje er der vej En kvalitativ undersøgelse af hvilke faktorer, der har betydning for unge med erhvervet hjerneskade i alderen år i forbindelse med tilbagevenden til en videregående uddannelse

20 Bachelorprojekt VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Juni 2013 Udarbejdet af: Charlotte Husted Henriette Koc Sarah Mikkelsen Mette Ehlers Brix Westergaard Metodevejleder: Lektor Marianne Høllund, Ergoterapeut, MSI Faglig ekstern konsulent: Helle Nybo Mørn, Ergoterapeut Anslag inklusiv tabeller: Dette skriftlige produkt er udarbejdet af studerende ved VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen som led i et uddannelsesforløb. Opgaven eller rapporten foreligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatternes egne synspunkter. Denne opgave eller dette projekt eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse, jævnfør cirkulære af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11. marts 1997.

21 Resumé Titel: Erhvervet hjerneskade - Hvor der er vilje, er der vej. Problembaggrund: Ifølge Landspatientregistret (LPR) var der i nyopståede tilfælde af erhvervet hjerneskade, hvoraf 1088 tilhørte aldersgruppen år. De kognitive følger efter en hjerneskade kan være nedsat koncentrationsevne, manglende overblik, planlægningsevner og initiativtagning samt udtrætning. Unge der erhverver en hjerneskade må ofte opgive at få en uddannelse, som for de fleste er adgangsbilletten til det danske arbejdsmarked. Dette er problematisk i disse år, hvor andelen af ufaglærte jobs er faldende, samt at den nye pensionslov som udgangspunkt ikke tillader, at personer under 40 år kan få tilkendt førtidspension. Det er derfor vigtigt, at den unge får det rette rehabiliteringsforløb. Derfor er det relevant at vide hvilke faktorer, der har betydning i forbindelse med tilbagevenden til en videregående uddannelse. Formål: I denne rapport vil vi sætte fokus på gruppen af unge med erhvervet hjerneskade, og undersøge, hvilke faktorer, der har betydning for tilbagevenden til en videregående uddannelse. Derudover ønsker vi at belyse den unges oplevelser med tilbagevenden til en videregående uddannelse, da der mangler viden på dette område. Problemstilling: Hvilke faktorer har betydning for unge med erhvervet hjerneskade i alderen år, i forbindelse med tilbagevenden til en videregående uddannelse? Design, materiale og metode: Undersøgelsen var baseret på fire kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews med unge, der var vendt tilbage til en videregående uddannelse efter at have erhvervet en hjerneskade. Projektet tog afsæt i en fænomenologisk tilgang. Databearbejdningen blev udarbejdet med udgangspunkt i Malteruds systematiske tekstkondensering og blev suppleret med Kvale og Brinkmanns meningskondensering. Resultater: Hovedresultater viste, at støtte fra familie og fagpersoner havde stor betydning for den unges tilbagevenden til uddannelse. Derudover havde den unges motivation og vilje stor betydning for tilbagevenden til en, for dem, meningsfuld tilværelse. Endvidere havde de behov for omlægning af

22 studievaner for at skabe struktur og overblik. Brug af kompenserende foranstaltninger, såsom elektroniske hjælpemidler, økonomisk bistand og ekstra tid til eksamen var desuden en vigtig faktor for et succesfuldt studieforløb. Konklusion: De faktorer, der havde betydning for den unges tilbagevenden var: støtte fra betydningsfulde personer, motivation, copingstrategier, omlægning af studievaner og kompenserende foranstaltninger, såsom: elektroniske hjælpemidler, mentorordning, økonomisk bistand og ekstra tid til eksamen. Søgeord: Ergoterapi, erhvervet hjerneskade, unge, tilbagevenden, videregående uddannelse Antal ord: 357

23 Tilskuer Søger Sensor Fravælger SENSORY PROFILE - I ET TVÆRPROFESSIONELT FÆLLESSKAB Bachelorprojekt forår 2013 VIA University College

24 Sensory Profile I et tværprofessionelt fællesskab Gruppemedlemmer: Annette West Rønne Bettina Steen Schöer Camilla Flyvholm Olesen Heidi Elleskov Tanja C. Thomsen Metode vejleder: Jeanette Lindholm Ergoterapeut Cand. pæd. pæd. Faglig vejleder: Ulla Sparholt Specialeergoterapeut Pd i psykologi Anslag: Dato for aflevering: D. 13. juni 2013 Dette skriftlige produkt er udarbejdet af studerende ved VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen som led i et uddannelsesforløb. Opgaven eller rapporten foreligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatternes egne synspunkter Denne opgave eller dette projekt eller heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse, jf. cirkulær af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11. marts 1997.

25 Resumé Titel: Sensory Profile I et tværprofessionelt fællesskab Problembaggrund: Sensoriske modulationsforstyrrelser kan påvirke et barn i dets hverdagsaktiviteter. Dette kan have stor indflydelse på barnets udvikling. Børn, der har svært ved at bearbejde sanseindtryk, kan derfor have vanskeligt ved at blive inkluderet i samfundet. I Danmark er det oftest ergoterapeuter og fysioterapeuter, der varetager træningen af disse børn. De to professioner bliver ofte sidestillet i deres arbejde som børneterapeuter og i arbejdet med redskabet Sensory Profile (SP). Dette bevirker, at nogle børn med sensoriske modulationsforstyrrelser bliver tilset af enten en børnefysioterapeut eller en børneergoterapeut, hvorimod andre børn tilses af begge professioner. Dette kan muligvis resultere i, at barnet ikke får en fyldestgørende udredning. Formål: Dette projekts formål er at belyse, hvordan SP anvendes af børneergoterapeuter og børnefysioterapeuter, samt hvordan dette redskab påvirker terapeuternes arbejdsproces med barnet. Et yderligere formål er at belyse forskelle og ligheder i professionernes måde at arbejde som børneterapeuter på. Problemstilling: Hvordan oplever danske børneergoterapeuter og børnefysioterapeuter anvendelsen af SP? Hvordan påvirker deres oplevelse arbejdsprocessen i praksis, og er der forskel på denne? Design, materiale og metode: Projektet blev baseret på et kvalitativt forskningsdesign. Data blev indhentet via fire semistrukturerede interviews. Som fænomenologisk analysemetode anvendte vi Malteruds systematiske tekstkondensering. Yderligere anvendte vi hermeneutisk meningsfortolkning vha. Kvale & Brinkmanns tre niveauer af fortolkningskontekst. Resultater: I fagligheden hos børneergoterapeuterne og børnefysioterapeuterne ses små forskelle. Et flertal af informanterne lægger vægt på, at det handler mere om personlighed end profession. I det teoretiske perspektiv for ergoterapi og fysioterapi ses grundlæggende forskelle på de to professioner. Børneergoterapeuterne har begrebsmodeller, som giver en mere helhedsorienteret tilgang. Børnefysioterapeuterne læner sig op ad ICF-CY, hvor barnets subjektive oplevelse ikke indgår. Oplevelsen af anvendelsen af SP som redskab er, at den er nem at anvende, men svær at fortolke. Der ses ikke forskelle i professionerne i dataindsamlingsmetode. Det udbytte, terapeuterne får til det videre arbejde med børnene, er et godt redskab til vejledning og rådgivning.

26 Konklusion: Terapeuterne oplever SP som et godt redskab, der er meget anvendeligt i deres afdækningsarbejde af barnet. Vi kan konkludere, at børneergoterapeuterne fokuserer på en holistisk tilgang til barnet og familien. Børnefysioterapeuterne har ikke den samme holistiske tilgang, men har mere bevægelsespotentialet for øje, og ser derfor mere dybdegående på det motoriske hos barnet, end børneergoterapeuterne gør. Søgeord: Sensory Profile, børn, ergoterapi, fysioterapi, tværfaglig Antal ord: 383

27 ADFÆRDSÆNDRING HOS KONTORARBEJDERE FRA VIDEN TIL HANDLING

28 Adfærdsændring hos kontorarbejdere - fra viden til handling Antal anslag: Forfattere: Tine H. Christensen & Nicoline Schjøtz Uddannelsessted: VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Aarhus Modul: 14. modul Bachelorprojekt Metodevejleder: Stina Bjørnskov Ergoterapeut, cand.scient.san Ekstern faglig konsulent: Pia Jakobsen Stud.cand.pæd.pæd, Ergoterapeut PD Dato:

29 Resumé Titel: Adfærdsændring hos kontorarbejdere fra viden til handling Problembaggrund: I regeringens folkesundhedsrapport fremgår det, at en forudsætning for at forblive på arbejdsmarkedet er, at sygefravær undgås. I 2007 anmeldte erhvervsaktive erhvervsskade i nakke og skulder heraf er kontorarbejdere den jobgruppe der oplever flest smerter i nakke/skuldre. Forebyggelse af dette er derfor relevant, da det kan føre til aktivitetsproblematikker i arbejdet og hæmme deltagelse i arbejde på kontor. Det sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende tiltag, der benyttes hos kontorarbejdere, er ergonomi hvor man arbejder ud fra et dynamisk samspil mellem mennesket, arbejde og arbejdspladsen. Ergonomiske tiltag bør derfor bidrage til en bibeholdelse af udøvelseskapaciteten samt den betydningsfulde aktivitet: At arbejde. Formål: Formålet var at undersøge i hvilken udstrækning, kontorarbejdere tilegner sig ny viden og adfærdsændringer ift. deres fysiske arbejdsmiljø, efter modtaget ergonomiundervisning med opfølgende individuel rådgivning. Samtidig undersøges hvorvidt der er en sammenhæng mellem oplevet ny viden og adfærdsændring samt om nakke/skulder besvær kan medføre større adfærdsændring. Problemstilling: I hvilket omfang oplever kontorarbejdere at have tilegnet sig ny viden og adfærdsændring ift. deres fysiske arbejdsmiljø efter modtaget ergonomiundervisning med opfølgende individuel rådgivning, og er der en sammenhæng mellem henholdsvis oplevet ny viden og adfærdsændring samt nakke/skulder besvær og oplevet adfærdsændring? Design, materiale og metode: Der blev fortaget en kvantitativ tværsnitsundersøgelse, hvor empiri blev indhentet ved hjælp af spørgeskema. 41 kontorarbejdere der havde modtaget ergonomiundervisning med opfølgende individuel rådgivning deltog i undersøgelsen (deltagelsesprocent 97,56%). Resultater: Resultaterne viste at 98% af respondenterne havde tilegnet sig ny viden i højere eller lavere grad efter modtaget ergonomiundervisning. Det samme gjorde sig gældende ift. oplevelsen af adfærdsændring, her var der dog 100% af respondenterne som oplevede adfærdsændring. Der var en relativ stærk korrelation mellem oplevelsen af ny viden og adfærdsændring. Samtidig viste resultaterne at <50% af kontorarbejderne havde tilegnet sig ny viden og adfærdsændring ift. deres fysiske arbejdsmiljø. Desuden viste resultaterne ingen statistisk signifikant forskel på de to grupper med henholdsvis høj og lav grad af nakke/skulder besvær og deres oplevelse af adfærdsændring. Konklusion: Vi kan konkludere, at resultaterne tyder på, at det ergonomiske tiltag har øget kontorarbejdernes viden og påvirket deres adfærd. Ligeledes er der en samvariation mellem ny viden fra ergonomiundervisningen og den oplevede adfærdsændring. Sidst kan vi konkludere at der var en klinisk signifikant forskel på de to grupper med henholdsvis høj og lav grad af nakke/skulder besvær og deres oplevede adfærdsændring, dog var der ingen statistisk forskel herpå. Søgeord: Ergonomi, evidens, ergonomiundervisning, kontorarbejde Ord: 387

30

31 f

32 Udarbejdet af: Steen Gottlieb, Louise Torp Jensen, Kristina Pedersen Gruppe 4, Hold EA10V Uddannelsessted: VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Modul 14: Bachelorprojekt Anslag: Metodevejleder: Hanne Grethe Nielsen Afleveringsdato: 13. juni 2013 Dette projekt er udarbejdet af studerende ved VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen Resumé som led i et udannelsesforløb. Opgaven foreligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatternes egne synspunkter Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse, jf. cirkulær af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11. marts Side 1 af 83

33 Resumé Titel: Kommunalt ansatte ergoterapeuters oplevelser med genoptræningsplaner - et kvalitativt studie Problembaggrund: Strukturreformen i 2007 pålagde kommunerne at varetage al ambulant genoptræning. Når en patient udskrives fra sygehus med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, udarbejdes en genoptræningsplan. Denne genoptræningsplan overdrages til borgerens hjemkommune, hvor den kommunalt ansatte ergoterapeut anvender denne i rehabiliteringsindsatsen. Vi har fundet en undersøgelse som viser, at 45 % anser genoptræningsplanen som værende stærkt mangelfuld, og kun 7 % finder den anvendelig. I funden litteratur fremhæves dokumentationen som værende et vigtigt redskab for ergoterapeuten i overgangen mellem sygehus og kommune. Formål: Dette projekt undersøger kommunalt ansatte ergoterapeuters oplevelser med genoptræningsplaner, samt hvilken betydning disse har for deres intervention med borgere. Problemstilling: Hvordan oplever kommunalt ansatte ergoterapeuter anvendeligheden af genoptræningsplaner, og hvilken betydning har informationerne i disse for deres ergoterapeutiske indsats i rehabiliteringsforløb med borgere? Design, materiale, metode: Vi har benyttet den kvalitative forskningsmetode, med henblik på at få indblik i informanternes subjektive oplevelser. Der blev gjort brug af semistrukturerede interviews med tre informanter, som arbejder med genoptræningsplaner i kommunalt regi. Vi anvendte både meningskondensering og hermeneutisk meningsfortolkning jf. Kvale og Brinkmann. Resultater: Vi har fundet, at informanterne anvender genoptræningsplanerne til at få et overblik over borgere, og at genoptræningsplanen lægges til side under samarbejdet med borgeren. Informanterne tager samtidig udgangspunkt i borgerens fortælling i tilrettelæggelsen af den Side 2 af 83

34 ergoterapeutiske intervention. Omgivelserne har en betydning, når informationerne i genoptræningsplanen skal udarbejdes, da det typisk er PADL- aktiviteter som undersøges og vurderes på sygehuset, og at det er IADL- aktiviteter, der typisk fokuseres på i kommunen. Informanterne efterlyser især bedre beskrivelser af det kognitive funktionsniveau. Vores resultater viser endvidere, at ergoterapeuterne anvender deres videns - og erfaringsmæssige grundlag til at kompensere for eventuelle manglende informationer i genoptræningsplanerne. Konklusion: De medvirkende informanter oplever genoptræningsplanen som anvendelig, hvad angår behovet for at få et udgangspunkt for den efterfølgende kommunale ergoterapeutiske indsats i rehabiliteringsforløbet. De oplever alle mangler ved genoptræningsplanerne. Dog tillægger de ikke dette en større betydning, da de alligevel anvender relevante undersøgelsesredskaber, viden og erfaring til at kompensere for manglerne. Søgeord: Genoptræningsplan, rehabilitering, kommunale ergoterapeuter, sektorovergang, dokumentation. Ord: 347 Side 3 af 83

35 KULTURKLEMMEN -Mellemøstlige drenge og tilpasningsproblemer i det danske samfund

36 KULTURKLEMMEN - Mellemøstlige drenge og tilpasningsproblemer i det danske samfund Et kvalitativt studie om aktivitetsdeltagelsen hos drenge med mellemøstlig baggrund. Metodevejleder: Pia Even Hansen Faglig konsulent: Kirsten Schultz Petersen Preben Elvers Pedersen Gry Andersen Larsen Christina Sofie Hyldig Jørgensen Johanne Hjort Kjeldstrøm Ergoterapeutuddannelsen i Århus, VIA University College Bachelorprojekt, juni 2013 Dette skriftlige produkt er udarbejdet af studerende ved VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen som led i et uddannelsesforløb. Opgaven foreligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatterens egne synspunkter. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse, jævnfør cirkulære af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11. marts 1997.

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Misbrug som betydningsfuld aktivitet

Misbrug som betydningsfuld aktivitet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Misbrug som betydningsfuld aktivitet - Et kvalitativt studie om ergoterapeutens overvejelser i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter

Læs mere

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år University College Sjælland. Campus Roskilde Bachelor 2013/14 Gruppe 11, 10X: Yvonne Agathon pr10010, Maria Lousen pr10027, Hanne Madsen pr10022,

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere