O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV ) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod."

Transkript

1 O:P_MANPSKENDELSE _ l Faglig Voldgift (FV ) DJØF som mandatar for E (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen for Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Afsagt den 27. oktober 2014

2 2 l. Parternes uoverensstemmelser S~agemi!_li_~~~r~_et g_e~~rp.~~e j_ for~e_!_~qu_ ~t ~t~~e ant?lafs~e_q!g~ls_~. J3agg~Øen h~rfor V"!f 1 at ministeriet fandt behov for at rekruttere nye medarbejdere med særlige kompetencer. Ministeriet fandt det derfor nødvendigt at gennemføre afskedigelser med henblik på at frigøre en lønsum på ca. 30 mio. kr. E var blandt de afskedigede. Der er mellem parterne tvist om, hvorvidt afskedigelsen var sagligt begrundet. E gør gældende, at afskedigelsen af hende er sket i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. 2. Sagens indbringelse for og behandling ved faglig voldgift Sagen er behandlet sammen med 5 andre sager vedrørende samme afskedigelsesrunde (klager fra DJØF på vegne af B., A :, C., D og F mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for Skatteministeriet). Sagerne blev mundtligt forhandlet i dagene den 12., 13. og 14. august 2014 for en faglig voldgiftsret med følgende partsudpegede medlemmer: Udpeget afklager: Juridisk chef Rami Sørensen og konsulent Erik Steiness Neergaard. Udpeget af de indklagede: Spedalkonsulent Susanne Højgaard Mens og fuldmægtig Lidia Bay. Som opmand er udpeget undertegnede højesteretsdommer Jytte Scharling. Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring til brug for denne sag af E afdelingsleder Mette Winkler, viceskattedirektør Steen Ellebæk Petersen og direktør Karsten Jun. cher. Sagen blev fra klagers side procederet af advokat Karen-Margrethe Schebye og fra indklagedes side af kammeradvokaten ved advokat Niels Banke. Da der efter forhandling og votering ikke blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten kunne opnås enighed om eller flertal for en afgørelse, træffes afgørelsen af opmanden. 3. Påstande mv. Klager, DJØF som mandatar for E har nedlagt følgende påstande: l. Indklagede skal anerkende, at afskedigelsen af ken hendes eller indklagedes forhold. E ikke var rimeligt begrundet i hver- 2. Indklagede skal til E betale en efter voldgiftsrettens skøn fastsat godtgørelse med tillæg af procesrente fra voldgiftssagens anlæg. Indklagede, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

3 3 Det følger af 20, stk. 3, i Overenskomst for Staten 2008, at vilkårlighed ikke må finde sted ved afskedigelse af en ansat. Indklagede har erklæret sig indforstået med, at bedømmelsen af, om der efter forskelsbehandlingsloven-er sket-diskrimination-på grund af handicap; kan behandles underdenne voldgiftssag. 4. Sagsfrems~illing m.v. Generelt om afskedigelsesrunden Skatteministerietfandt i foråret 2011, at ministeriet havde behov for at rekruttere nye medarbejdere med særlige kompetencer, heriblandt bl.a. it-kompetencer. Ministeriet valgte at frigøre en lønsum hertil på ca. 30 mio. kr. ved at gennemføre afskedigelser blandt de ansatte. Processen vedrørende afskedigelserne blev drøftet på et møde i Hovedsamarbejdsudvalget den 9. marts Det hedder i referatet fra dette møde bl.a.: "2. Proces vedrørende afskedigelser i Skatteministeriet Peter Loft orienterede om baggrunden for dagens møde: Løsningen af meget højt prioriterede opgaver, herunder udviklingsprojekter, kræver, at der rekrutteres særlige kompetencer. Dette forudsætter, at der skaffes lønsum i størrelsesordenen 30 mio. kr. I 2011 er der lønsum til det nuværende antal årsværk, men det er desværre ikke ensbetydende med, at Skatteministeriet råder over alle de kompetencer, der er brug for. Led~lsen har undervejs gennemgået alternative løsninger bl.a. kompetenceudvikling. Det vil imidlertid ikke være muligt i tilstrækkeligt omfang og hurtigt nok at foretage kompetenceudvikling til de nødvendige opgaver. Lønsumsstyringen betyder, at de kompetencernæssige udfordringer skalløses inden for det løbende budget, og derfor er der nu behov for at iværksætte afskedigelser af i størrelsesordenen l 00 årsværk. Det er en meget beklagelig situation. Der er ikke tale om nogen spareøvelse, men om en omprioritering. Desværre kan der ikke gives løfter om, at situationen ikke kan opstå igen, men fremadrettet vil udvidet direktion være optaget af at skabe muligheder for løbende rekrutteringer i et mere glidende forløb. Afskedigelserne vil omfatte dem, der bedst kan undværes, og forventningen er, at det vil ske over hele landet. Den udvidede direktion træffer den endelige beslutning om, hvilke ansatte det vil dreje sig om." Samme dag sendte Skatteministeriets departementschef, Peter Loft, en mail til alle ledere og medarbejdere. Det hedder heri bl.a.:

4 4 "Som I ved, er Skatteministeriet en organisation i konstant udvikling, hvor vi stræber mod at kunne give vores kunder den bedst mulige service på den mest effektive måde. Det betyder, at y_i _satser ID<;!~~yt; : p_~ JI~!ldvik.Jing_Qg I'.(-lø$illnger, BJcmdt &nd~t til_ det _arh~jqe _~r vi nl!_ngjd~ til at gå ud og ansætte nye medarbejdere med kompetencer, som vi ikke har nok af i organisationen i dag. Det betyder desværre, at vi er nødsaget til at afskedige i størrelsesordenen l 00 ansatte. Det er absolut ikke en behagelig situation, og vi har i en årrække kunnet klare os med kompetenceudvikling og begrænsede nyrekrutteringer, men nu går den længere. Det skyldes blandt andet, at den naturlige afgangjo ikke tager højde for, at en organisation som vores hele tiden har brug for særlige kompetencer på eksempelvis IT -området.. Netop IT-området er særligt vigtigt for Skatteministeriet, da vi i løbet af det næste års tid står over for at skulle færdigudvikle og implementere tre meget store IT-systemer sammen med en række mindre udviklingsprocesser. Herudover er det vigtigt, at Skatteministeriet kan hente specialister til højtprioriterede områder, hvor særlige faglige kompetencer er nødvendige inden for eksempelvis skatteret og skattekontrol. Fælles for disse kompetencer er, at de ikke i tilstrækkeligt omfang findes i Skatteministeriet i dag. Da vi er lønsumsstyrede, betyder det, at vores eneste mulighed for at skabe det nødvendige råderum til at ansætte nye medarbejdere vil være via afskedigelser. Derfor sætter vi nu en proces i gang, hvor vi vil være nødsaget til ;:tt afskedige i størrelsesordenen l 00 ledere og medarbejdere for at skaffe lønsum på omkring 30 mio. kr. Vi lægger vægt på, at processen kommer til at foregå så hurtigt som muligt for at begrænse ti-. den, hvor i skal gå i usikkerhed, men naturligvis under hensyntagen til, at det foregår forsvarligt. Samtidig har vi allieret os med Mercuri Urval, som kan hjælpe med at finde et andet job, ligesom det vil være muligt at få psykologrådgivning via Personalerådgivningen." Til brug for ledelsen havde Skatteministeriets Administrative Center den 8. marts 2011 udarbejdet en "drejebog" for afskedigelserne. "Drejebogen" var stilet til direktørerne for regionerne og direktørerne i Koncerncentret Det anføres heri bl.a.: "Behovet for afskedigelser i Skatteministeriet i 2011 er i første omgang opgjort til et samlet antal på i størrelsesordenen l 00 årsværk.

5 s Det betyder, at Koncerncentret samt de 6 regioner hver indmelder navne på 17 medarbejdere, -. liverefter den "endelige "l5eshitniiigon1, hvem" dei skal udpeges; oeslutte"s i udvidet direktion. Afskedigelser Afskedigelserne skal ske blandt dem, der bedst kan undværes. Alder er ikke et afskedigelseskriterium. Elever må ikke udpeges. Gravide bør ikke udpeges. Endvidere har medarbejdere, der har verserende sager om sygdom, der kan medføre afsked på grund af svagelighed, eller medarbejdere med indberettede disciplinære eller diskretionære forhold, ikke udpeges. Ved påtænkt afskedigelse af tillidsrepræsentanter og andre beskyttede (tillidsrepræsentanter, SD-medlemmer og deres suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentanter) skal der udvises skærpet opmærksomhed, jfr. bilag 7. Private forhold må ikke indgå i vurderingen som et sagligt kriterium, hverken til at udpege eller undlade at udpege." Skatteministeriet har under den fagretlige behandling oplyst, at den individuelle udvælgelse er sket ud fra en samlet vurdering af, hvilke medarbejdere Skatteministeriet bedst ville kunne undvære. Kriterierne, der er lagt vægt på, er de faglige kva1ifikationer, opgavevaretagelsen samt de personlige kvalifikation er. Skatteministeriet, Koncerncentret, udarbejdede den 30. marts 2011 et notat til den udvidede direktion vedrørende Skatteministeriets kompetencebehov. Notatet hayde følgende indhold: "Skatteministeriet har i de sidste par år rekrutteret et antal nødvendige eksterne medarbejdere med særlige kompetencer, da det ikke har været muligt hverken at fmde de nødvendige medarbejdere internt i organisationen eller kompetenceudvikle medarbejdere hertil. Der er løbende konstateret mangel af kompetencer på IT-, projekt- og økonomiområdet De kan kort rubriceres indenfor især fire hovedområdet: l) IT ressourcer, hvor der særligt er et behov for at tilføre profiler indenfor rollerne IT arkitekter, IT modelleringskonsulenter og rådgivende systemintegratorer. IT modelleringskonsulenterne skal fx foretage avanceret modellering og specificering af Skatteministeriets krav til løsningen. Rådgivende systemintegratorer rådgiver projekterne i anvendelsen af den platform systemet anvender.

6 6 2) Projektressourcer, hvor der særligt er et behov for at tilføre profiler indenfor rollerne projektstyringskonsulent og testmanager. 3) Forretningsressoiircer, livar-der srerligt er et b-ehov for af tilføre p-rofiler indenfor rollen forretningsudvikler med indgående forståelse for generel forretningsudvikling og -værdiskabelse. 4) Økonomiressourcer, hvor der særligt er et behov for at tilføre profiler indenfor rollerne makroøkonom, fagøkonomisk analytiker, økonomisk specialist i controiling og Business Intelligence specialist. Det er vurderingen, at det også i fremtiden vil være nødvendigt eksternt at rekruttere medarbejdere med særlige kompetencer, hvor den eksisterende personalebestand ikke giver mulighed for intern rekruttering." Skatteministeriet har oplyst, at 120 af Skatteministeriets i alt medarbejdere blev afskediget ved afskedigelsesrunden i foråret Skatteministeriet har til brug for voldgiftsbehandlingen fremlagt en oversigt over eksterne stillingsopslag i 2011 og Særligt om afskedigelsen af E der er født i 1961, var 45 år på afskedigelsestidspunktet. Hun er uddannet cand.merc.jur. Hun blev ansat som sekretariatschefved KomSkat VS i december I forbindelse med fusionen mellem de kommunale og statslige skatteforvaltninger blev hun indplaceret som overenskomstansat specialkonsulent med virkning fra den l. januar 2006 og med placering i Samarbejdet Nordsjælland-København. Hendes måneds~øn inkl. arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag var på ,60 kr.. ( E modtog den 6. april2011 meddelelse om, at hun var indstillet til afsked. Det hedder i begrundelsen herfor: "Udvælgelsen af de medarbejdere, der indstilles til afskedigelse, er sket ud fraerisamlet vurdering af, hvilke medarbejdere Skatteministeriet bedst vil kunne undvære for at tilvejebringe den nødvendige lønsum for at kunne rekruttere. Det skal understreges, at spørgsmålet om at afskedige dig alene er opstået som følge af det omtalte rekrutteringsbehov. Ved indstillingen af dig er der lagt vægt på, at der- selv når der tages hensyn til. dit helbred - ikke er sammenhæng mellem den indsats du yder, kvaliteten af din indsats og den aflønning

7 7 du har, og at vi ved en sammenligning af dine og de øvrige medarbejderes kvalifikationer har skønnet, at du er blandt dem, somvi-under de givne forhold- bedst kan undvære." E gjorde indsigelse mod afskedigelsen og anførte i sit høringssvar bl.a., at hun havde en række it-kompetencer og bl.a. siden april2006 havde været superbruger på SKATs ESDH-system Captia, ligesom hun havde bistået kolleger både inden for og på tværs af organisationen i forbindelse med procesoptimering. Om sine helbredsforhold anførte hun bl.a.: "Jeg har siden december 2010 været raskmeldt efter en længerevarende delvis-sygemeldingsperiode on/offbaseret på flere forhold. '. I 2008 fikjeg konstateret slidgigt i nakken samt knoglekonstruktion i skulder-/brystsektion som er latent følsom for fysisk overbelastning med risiko for gentagen inflammation til følge. Ultimo januar 20 l O faldt jeg i isføret på vej fra hjemmearbejde til kiropraktorbehandling. Det resulterede i et kompliceret, dobbelt åbent armbrud på højre arm, hospitalsindlæggelse efter indoperation af metalskinner i armen og en fuldtidssygemelding på 6 uger samt efterfølgende genoptræningsforløb hhv. kiropraktorbehandling, som stadig finder sted med 2-ugers interval. Mit langvarige smerteforløb resulterede i en depression som jeg gik til behandling for i maj Jeg valgte at udtrappe behandlingen i samråd med min læge ifm min sommerferie august 20 l O, da medicineringen føltes som en væsentlig hindring især rnht koncentrationsbesvær ifht mit arbejde og privatliv. Jeg har løbende bestræbt mig på at reducere mit sygefravær bl.a. gennem fleksibelt hjemmearbejde og derved opfylde mine daglige arbejdsforpligtelser. Jeg har ligeledes bestræbt mig på at nå op på fuld arbejdskapacitet, hvilket dog har været vanskeliggjort af mine arbejdsopgaver som i stigende grad har indebåret skærmarbejde. Frekvensen af skærmarbejde har haft afgørende negativ indflydelse på min arbejdsevne, hvilketjeg løbende har gjort min personaleleder opmærksom på. Ad indsats Min arbejdsmæssige indsats har især siden 2008 naturligvis været præget af min helbredsmæssige situation, ikke mindst koncentrations- og hukommelsesbesvær som følge af smerter og søvnproblemer, samt depressivbehandling. Ad kvalitet Det er korrekt at kvaliteten af mit arbejde underliden har været svigende i takt med min fysiske og psykiske formåen. Jeg har efter bedste evne forsøgt at afværge fejl gennem øget selvkontrol. Jeg kan ikke afvise at have begået fejl, menjeg har i videst mulig udstrækning forsøgt at undgå fejl og i givet fald straks forsøgt at genoprette/afbøde kortsekvenserne af disse.

8 8 Eventuelle fejl har liggetinden for en acceptabel margin og jeg har således aldrig modtaget tjenstlig påtale herfor-jeg er ej heller tidligere blevet bekendtgjort med at kvaliteten af mit _ ~b ej 9.~ m.~11tes utilstr~~~hg~... _. _... _ Skatteministeriet fastholdt afskedigelsen ved brev af 19. maj Det hedder heri bl.a.: "Hertil skal det anføres, at det er Skatteministeriets opfattelse, at der har været taget tilstrækkeligt hensyn til dit helbred i den forstand, at du i forhold til dine kolleger er blevet tildelt en lille opgavemængde. Du har prugt lang tid på opgaverne, men når en anden kollega har overtaget, har det vist sig, at de kunne løses effektivt- og med mindre tidsforbrug. Der er ikke mange opgaver i regionssekretariatet, der ikke involverer skærmarbejde. Der er dog afhentning og fordeling af post, som du har varetaget. Der har været talt med dig om, at ændrede opgaver nok skulle findes uden for regionssekretariatet Din indsats har selvfølgelig været påvirket af din helbredsmæssige situation. Det er ikke sagt direkte, at din indsats ikke har stået i forhold til aflønningen, men din indsats er heller ikke blevet rost. De fleste samtaler, der har været med dig, har været med baggrund i din helbredsmæssige situation, og det har ikke været relevant at bringe spørgsmålet om en øget indsats på bane. l. Når kvalitet nævnes, er det ikke antallet eller arten af fejl, der tænkes på. Med din høje løn, bør der kunne forventes en høj kvalitet i opgaveløsningen. Det har der ikke været tale om. Du har derimod haft tendens til at komplicere ellers enkle arbejdsopgaver. Din løn har været medvirkende, men ikke afgørende for indstillingen om afsked af dig." I et skema udfyldt af regionssekretariatet for Region Nordsjælland i forbindelse med indstillingen af medarbejdere til afsked hedder det om E bl.a.: "Andre bemærkninger? E er meget højt aflønnet- ( kr. årligt). Yder en forvirret og ofte misforstået indsat. Irriterer kolleger med utidig og misforstået indblanding i arbejdsopgaver. Størstedelen af Es opgaver blev overtaget af en ny medarbejder i august 20 l O. Det viste sig, at opgaverne kunne løses meget mere effektivt, med meget højere kvalitet og med langt mindre tidsforbrug end E havde gjort det- trods mange års erfaring. Det er vores forventning og opfattelse, at Es nuværende opgaver kan løses både nemmere og bedre af andre medarbejdere.

9 9 E ringer eller mailer ofte til personaleleder og fortæller, at hun ikke møder på arbejde, pga. smerter et eller andet sted, overanstrengelse, dårlig søvn eller angst for at bevæge sig ud.. P~1 hm: ikke m~dført ~~rlig _stoj.t~yg~fr~v.ær, q~ Ann~ _gå di~~~dci.g~arb_ej_der l_lj~mm_~.~. _ E blev ikke gjort bekendt med denne bemærkning i forbindelse med partshøringen. Det fremgår af egen lægejournal vedrørende E at hun fra 2007 gentagne gange har henvendt sig vedrørende smerter i nakke og skuldre. I epikrise af 3. november 2008 har speciallæge i reumatologi Ole Rinthek anført som sin vurdering: "Muskelinfiltrationer i nakke-skulderåget og dertillettere højresidig supraspinatus-tendinit". I en patientinformation 28. maj 2008 udfærdiget af kiropraktor Rasmus Hansen er bl.a. anført: "Røntgen... Nakken let krumning mod venstre. Begyndende slidgigt mellem og mellem nakkehvirvel" I referat af sygesamtale afholdt den 26. marts 2010 hedder det bl.a.: " E har været fuldtidssygemeldt i perioden: 28. januar- 12. marts (Faldulykke med alvorligt brud). Den 15. marts møder hun igen på arbejde- men er stadig deltidssygemeldt Frem til Es faldulykke den 27. januar- er der også et flerårigt delvist sygefraværsforløbi hvilken forbindelse, der pt ligger en ansøgning om en 56 aftale hos Es kommune (er netop godkendt af kommunen). Forløbet før 28. januar er håndteret ved hjælp af hjemmearbejde, tilrettelæggelse af arbejdsopgaver mv. Det forløb har i den tidjeg har været afdelings-. leder for E ikke givet anledning til egentlige sygesamtaler-men til almindelig tæt dialog. E har i hele forløbet overholdt alle aftaler. Til sygesamtalen den 28. marts aftales det med E at hun kan gå til ergoterapi to gange om ugen i arbejdstiden. Det aftales videre, hvordan arbejdet tilrettelægges- blandt andet ved hjælp af hjemmearbejde- så længe hun er delvis sygemeldt- og at vi fortsætter den løbende dialog. E kontakter mig de morgener- hvor hun, uplanlagt er nødt til at blive hjemme~ og meddeler hvilke opgaver, hun varetager de pågældende dage. E tager ligeledes i nødvendigt omfang kontakt til de kolleger, hun deler opgaver med." Der er i november med Ballerup Kommunes godkendelse indgået en aftale i henhold til 56 i sygedagpengeloven mellem E og indklagede. Aftalen medfører, at arbejdsgiveren kan få refusion for dagpenge fra lønmodtagerens første sygedag. Den oplyste lidelse angives at være "slidgigt i nakken/smerter nakke skuldre".

10 10 I november 2010 er der indgået en ny 56 aftale. I denne er lidelsen angivet at være "Dobbelt åbent armbrud. Højre arm (højrehåndet)." Ved brev af30.december 2010 til E meddelte kommunen, at udbetalingen af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 24, stk. l, skulle ophøre senest den , medmindre kommunen undtagelsesvis forlængede perioden efter bestemmelserne i 27 i sygedagpengeloven. Forklaringer E har forklaret bl.a., at hun i regionssekretariatet i Nordsjælland var beskæftiget med bl.a. visitering aflandsskatteretssager, behandling af ministersager og visitering af post, der var indgået i de elektroniske postkasser. Hun var endvidere overordnet Captia superbruger og havde i den forbindelse kop.takt til afdelinger i hele landet. Om sine helbredsforhold har hun forklaret, at hendes helbredsmæssige problemer begyndte i 2006 i forbindelse med, at hunsom projektleder skulle implementere Captiajournalsystemet og bl.a. skulle fo~estå indscanning af personalesager. Dette skete under et meget stort tidspres med meget skærmarbejde. Det medførte, at hun fik føleforstyrrelser i hænder og arme. Hendes læge anmeldte generne til ArbejdsskadestYrelsen, som imidlertid ikke ville anerkende dem som en erhvervssygdom. Selvom hun bad om det, fik hun ikke reduceret sit skærmarbejde. ' ) Generne udviklede sig i 2007 til 2008 til slidgigt i nakke og skuldre. Hendes daværende leder, Lotte, var god til at aflaste hende fra skærmarbejde bl.a. ved, at hun fik mere rnødearbejde. Hendes arbejdsplads blev endvidere indrettet med bistand fra en ergoterapeut og med eget hæve/sænke bord og stol. Hendes gener blev imidlertid gradvist værre. Smerterne gjorde hende støjpåvirkelig og hun forsøgte at begrænse generne ved at arbejde hjei:nmefra. Forholdene forandrede sig, da hun pr. l. januar 2009 fik ny ledelse med Mette Winkler somnærmeste leder. Mette ønskede, at hun skulle være personlig assistent for skattedirektøren med ansvar for motorområdet Dette ville indebære rejseaktivitet, som hun på grund af sine smerter ikke kunne påtage sig. Mette var dog indstillet på at tage hensyn ved at lade en anden medarbejder tage rejserne. Arbejdsforholdene blev imidlertid forværret i midten af2009. Hun blev tildelt meget skærmarbejde og havde ikke længere den samme type betroede opgaver som hidtil. På grund af sine gener havde hun mere sygefravær og havde svært ved at klare en fuld arbejdsdag. Hun tog selv initiativ til, at der blev indgået en 56 aftale med kommunen. I begyndelsen af 20 l O faldt hun under en snestorm og pådrog sig dobbelt åbent armbrud. Hun var fuldtidssygemeldt i 4 uger og herefter deltidssygemeldt Hendes slidgigt blev forværret, og hun fik endvidere en tennisalbue. Hiin bad på ny om tilpasning, primært i form af andte typer arbejdsopgaver med mindre skærmarbejde. Hun opsøgte selv andre arbejdsopgaver og påtog sig pl.a. at hjælpe med instruktion i brugen af Captia. I vinteren 20 l 0/2011 måtte hun sygemelde sig på grund af angstanfald i forbindelse med glat føre. I denne forbindelse havde hun sin første egentlige sygesamtale med Mette Winkler. Hun fornemmede

11 11 ikke imødekommenhed over for sine ønsker. De drøftede bl.a., at der skulle udarbejdes en handleplan med henblik på at fastholde hende på arbejdsmarkedet. Hun bad endvidere om at deltage i et. AC.kompetencekursus.. På grund af de-mange omvæltninger inden for Skatteministeriets område -- måtte hun hyppigt flytte kontor. I starten kunne hun medtage sit skrivebord og kontorstolen, men i de senere år var det alene kontorstolen, der kunne medtages. Ledelsen burde have vurderet, om hun kunne omplaceres til nogle af de nye it-inæssige opgaver. J:Iun har beskæftiget sig med it-området hele sit arbejdsliv og har bl.a. erfaring med projektstyring og implementering. Hun har ikke fået nyt arbejde. Hun er i et afklaringsforløb vedrørende fleksjob på nedsat tid. Det er endnu ikke afklaret, om hendes erhvervsevne er nedsat. Mette Winkler har forklaret bl.a, at hun er uddannet cand.merc. og har væretansat i Skattevæsenet siden Hun har været leder for.. E siden l. januar På dette tidspunkt havde E ansvaret for personale- og regionsmailpostkasseme. Es opgave var at visitere den modtagne post det rette sted hen. Det er ikke så usædvanligt, at akademikere har en sådan opgave. Opgaven har ikke stort omfang, men er vigtig. Herudover havde. E opgaver for skattedirektøren for motorområdet Det var hendes vurdering, at E komplicerede sine arbejdsopgaver. E lavede ikke fejl. Opgaven med mailpostkasseme blev 1 august 2010 overtaget af en ikke-akademisk medarbejder. Det viste sig, at den samme opgave flk et mindre omfang for ' denne medarbejder. Es helbredsklager fyldte meget i hendes samtaler med E Hun prøvede at aflaste mest muligt, herunder prøvede man at lade E : deltage i møder som referent, men E kunne ikke klare møder i flere timer. E delte også fysisk post rundt. Hun gav E stor opbakning til hjemmearbejde. E kunne arbejde hjemme fast en dag om ugen og ved behov yderligere en dag. E var interesseret i et fleksjob, men det ville hendes kommune ikke bevilge. Efter Es initiativ- blev der i 2009 og 20 l O indgået 56 aftale med kommunen. E. kunne endvidere gå til ergoterapi i arbejdstiden. I hendes tid skete flytning til nye kimtarer ved netto-flytning, men specielt tilpassede møbler skulle flyttes med. E ville have fået lov hertil, hvis hun havde bedt om det. E havde en lille arbejdsportefølje. Vedrørende tilrettelæggelsen af indstillingen til afsked har hun forklaret, at der var i alt 5 områder, der hver skulle indstille medarbejdere til afsked. Hun og Steen Ellebrek Petersen var enige om at indstille E De var glade for E som medarbejder, men hun var efter det overordnede kriterium den medarbejder, der bedst kunne undværes. Det viste sig da også, at de øvrige medarbejdere kunne løse Es arbejdsopgaver. Es helbred havde intet med indstillingen at gøre, det var først og fremmest den måde, hun løste sine opgaver på. Ophøret af 56 ordningen havde ingen betydning. Hun var klar over, at E havde haft en del sygefravær, men hun tænkte ikke på E som handicappet. Hun gik ikke i gang med at udarbejde handleplanen i foråret 2005, idet det var aftalt, at E i januar skulle starte på et kompetenceafklarende forløb planlagt af AC.

12 12 E havde fuld opbakning til at undervise i Captia. De undersøgte imidlertid ikke, om der var mulighed for yderligere undervisningsopgaver i organisationen. Region Nordsjælland skulle indstille medarbejdere til afsked Steen Ellebæk Petersen har forklaret bl.a., at han fra 2011 har været viceskattedirektør og cheffor sekretariatet Nordsjælland. Han har kendt E fra l. januar E varetog visiteringsfunktionen vedrørende landsskatteretssager. Det er ca sager på årsbasis. Hun havde en lempelig arbejdsb~lastning i forhold til andre medarbejdere. Der var ikke nogle af Es opgaver, der ikke blev løst, men vejen dertil var kompliceret. E var meget ansvarsbevidst, og det ville de gerne understøtte. Ved indstillingen afmedarbejdere til afskedigelse var han enig med Mette Winkler om, at E måtte indstill~s. Helbredet var ikke et kriterium. Der var ikke tale om, at nogen sygeafskedigelsessag var undervejs. Det lå i processen i forbindelse med afskedigelserne, at hvis en afdeling havde egnede medarbejdere, der kunne varetage de efterspurgte nye kompetencer, så skulle man bringe det på bane, men de kom hurtigt til den konklusion, at E ikke var egnet hertil. Es afskedigelse førte ikke til nogen mærkbar forandring i sekretariatets ar b ej d s belastning. \ Direktør Karsten Juncher har forklaret bl.a., at han siden 2005 har været økonomidirektør i Skatteministeriet. Ved sammenlægningen af skatteområderne i stat og kommuner var der ca medarbejder i den statslige skatteadministration og i den kommunale. Der var godt ansatte i alt. Der var et stort potentiale for effektiviseringer, bl.a. ved fortsat digitalisering og ved fysisk. sammenlægning og etablering af større enheder med den deraf følgende synergi. I perioden frem til 2010 blev personaleantallet reduceret fra til ca ved naturlig afgang og en meget begrænset rekruttering. I 20 l O måtte de imidlertid konstatere, at de havde betydeligt behov for nye kompetencer i skatteministenet De var bl.a. stærkt presset på udvikling af nye projekter, f.eks. på it-området. Disse kompetencer kunne de ikke uddanne sig til med de eksisterende medarbejdere. De indledte processen i 20 l O. De forsøgte at dække behovet for nye kompetencer ved interne opslag, og derefter blev det vurderet, om der var nogle allerede ansatte, som kunne flyttes til opgaverne. Men de måtte erkende, at der var et behov for yderligere rekruttering. Som et led i processen deltog han i udarbejdelsen af drejebogen af 8. marts Om de personalegrupper, der i henhold til drejebogen skulle undtages fra den almindelige afskedigelsesrunde, har han vedrørende personer i fleksjob forklaret, at man følte, at man havde et ansvar for et rummeligt arbejdsmarked. Han husker ikke, om de i forbindelse med udarbejdelsen af drejebogen forholdt sig til medarbejdere med handicap. S. Parternes argumentation Klager har til støtte for påstanden navnlig anført, at der skal ske en individuel bedømmelse af hver e~elt medarbejder ved vurderingen af, om afskedigelsen var saglig. Vurderingen skal ske på tidspunktet for afskedigelsen.

13 13 Det gøres gældende, at afskedigelsen af E er usaglig, idet hun ved afskedigelsen er forskelsbehandlet på grund af sit handicap Det følger af EU-Domstolens dom i de forenede sager C 33511, Ring, og C 337/11, Werge, at begrebet "handicap" skal forstås således, at det omfatter en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Årsagen til handicappet kan godt være sygdom, hvis sygdommen medfører en begrænsning af lang varighed. Det gøres gældende, at E som følge af slidgigt i nakke og skuldre samt følgevirkningerne af de to fald led af en kronisk sygdom, der medfører sådanne begrænsninger, at hun må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. At der er tale om begrænsninger af lang varighed bekræftes af aftalerne efter sygedagpengelovens 56. Arbejdsgiver var fuldt bekendt med ' \ handicappet. Skatteministeriet har ikke opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens 2 a. Es skærmarbejde var årsag til hendes kroniske smerter, men arbejdspladsen tog ikke tilstrælckeligt hensyn hertil ved at tage de nødvendige skånehensyn. På trods af _ Es anmodning blev der ikke iværksat en handleplan for hende. Der blev derfor ikke skabt ove,rblik over, hvilke muligheder der er for at indpasse E i organisationen. Da arbejdsgiver ikke har overholdt sin tilpasningsforpligtelse, og da det ikke kan afvises, at de manglende afhjælpningsforanstaltninger har haft betydning for Es arbejdsindsats og dermed har påvirket vurderingen af hende i forhold til en afskedigelse begrundet i_hendes arbejdsindsats, har E påvist en faktisk omstændighed, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af hendes handicap. Bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i hendes handicap påhviler derfor Skatteministeriet, jf. forskelsbehandlingslovens 7 a. Denne bevisbyrde har Skatteministeriet ikke løftet. E har aldrig fået påtale eller advarsler. Der foreligger ingen produktionstal eller målinger af_ Es arbejdsindsats. De eneste oplysninger er forklaringerne fra Es foresatte. Deres subjektive betragtninger er ikke dokumenteret ved andre oplysninger. E har derfor krav på godtgørelse, de~ bør fastsættes efter praksis på ligebehandlingslovens område. Det gøres endvidere gældende, at afskedigelsen af E ikke var rimeligt begrundet, idet Skatteministeriet ikke har godtgjort, at hun ikke kunne udfylde de kompetencebehov, som Skatteministeriet mente skulle dækkes fremadrettet. Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført bl.a., at afskedigelserne i Skatteministeriet i _2011 skal bedømmes som begrundet i arbejdsgivers forhold efter praksis om bevillingsmangel Skatteministeriet gennemførte afskedigelserne således, at de skete efter på forhånd fastlagte saglige kriterier, hvor det afgørende kriterium var hvilke medarbejdere, der bedst kunne undværes.

14 14 Skatteministeriet har ikke ved afskedigelsen af forskelsbehandling på grund af handicap. E udøvet hverken direkte eller indirekte Det bestrides, at E havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Bevisbyrden herfor påhviler klager. De-lægelige oplysninger udgør ikke tilstrækkelig dokumentation. Es brud på højre arm og hendes frygt for at færdes i snevejr er sygdom og udgør ikke handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Disse hændelser har intet med Es arbejde at gøre. ' Såfremt Voldgiftsretten måtte finde, at E har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, gøres det gældende, at Skatteministeriet har overholdt tilpasningsforpligtelsen i forskelsbehandlingslovens 2 a. Skatteministeriet har i videst muligt omfang imødekommet Es ønske om tilpasning, herunder sc,erligt hendes ønsker om mulighed for hjemmearbejde, tilrettelæggelse af arbejdstid, indgåelse af 56 aftaler og tilpasninger af arbejdsqpgaver og mængden heraf. Der er ikke grundlag for at bringe bevisbyrdereglen i forskelsbehandlingslovens 7 a i anvendelse. E har ikke påvist faktiske omstændigheder, som giver ~ledning til at formode, at der er sket forskelsbeh~dling på grurtd af handicap. Skatteministeriet har til fulde overholdt tilpasningsforpligtelsen, og i øvrigt kan eventuelt manglende opfyldelse af tilpasningsforpligtelsen ikke udgøre faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling på grund af handicap. Såfremt bevisbyrdereglen i forskelsbehandlingslovens 7 a bringes i anvendelse, gøres det gældende, at Skatteministeriet har dokumenteret, at udvælgelsen af E alene var begrundet i hendes arbejdsindsats, og at hun ikke blev diskrimineret på grund af sin helbredstilstand. Hendes opgaveløsning var unødigt kompliceret, og de opgaver, hun løste i sekretariatet kunne overdrages som bi-opgaver til en kollega uden at kvaliteten i opgaveløsningen faldt. Ophøret af 9 56 aftalen indgik ikke i beslutningsgrundlaget. sygefravær, idet hun ved behov for aflastfling arbejdede hjemme. E havde ikke noget højt E havde ikke de særlige specialist- og spidskompetencer inden for it, økonomiprojektarbejde og jura, som Skatteministeriet havde behov for. Det var derfor ikke relevant at overflytte hende til de stillinger, som Skatteministeriet oprettede. Hun har da heller ikke søgt nogen af de opslåede stillinger. 6. Opmandens begrundelse og resultat Afskedigelsesrunden i Skatteministeriet i 2011 var begrundet i, at Skatteministeriet med henblik på at kunne rekruttere ansatte med særlige- nødvendige -kompetencer, heriblandt inden for it-området, så sig nødsaget til at frigøre en årlig lønsum på ca. 30 mio. kr.. Udvælgelsesproceduren var tilrettelagt således, at de enlælte administrative enheder under Skatteministeriet - regionerne og Koncerncenter - skulle indstille de medarbejdere, der bedst kunne undværes, til afsked. Den endelige beslutning blev herefter truffet centralt i den udvidede direktion i Skatteministeriet.

15 15 Det var fra Skatteministeriet tilkendegivet, at udvælgelsen skulle ske ud fra en sainlet vurdering af, hvilke medarbejdere, der bedst kunne undværes med udgangspunkt i opgavevaretagelsen og medarbejdernes faglige og-personlige k-valifikationer.- Disse:generelle-kriterier-må efter-opmandens vurdering anses for saglige under de givne omstændigheder. Da indstillingen af medarbejdere til afsked er sket i de enlælte administrative enheder, må det ved vurderingen af, om der herved er taget usaglige hensyn, herunder sket forskelsbehandling på grund af alder eller handicap, ses på forholdene i de pågældende enheder. Om afskedigelsen af E er sket i strid medforskelsbehandlingsloven I en situation som den foreliggende, der må sidestilles med bevillingsmangel, tilkommer det som udgangspunkt Skatteministeriet som arbejdsgiver at vurdere hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes. Arbejdsgiver har dog også pligt til at sikre sig, at der i beslutningsgrundlaget ikke indgår kriterier, der er ulovlige efter forskelsbehandlingsloven. - Indklagede har bestridt, at E havde et handicap omfattet afforskelsbehandlingsloven. Efter EU-domstolens dom af 11. april2013 i de forenede sager C-335/11, Ring, og C-337/11, Skouboe Werge, skal begrebet "handicap" i forskelsbehandlingsloven og det ba'gvedliggende direktiv forstås således, at det også omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andi-e arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. På afskedigelsestidspunktet havde E igennem en flerårig.periode lidt af smerter i nakke. og skuldre. Efter de lægelige oplysninger lægges det til grund, at smerterne var kroniske.. Es hjemkommune havde i november 2009 godkendt en aftale i henhold til sygedagpengelovens 56 med henvisning tillidelsen "slidgigt i nakkenismerter nakke og skuldre". Navnlig under hensyn til denne aftale fmder opmanden efter en samlet vurdering, at Es nakke- og skulderlidelse må anses at udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Derimod findes der ikke grundlag for at anse bruddet af højre arm og angsten for at færdes i glat føre for at ~dgøre. handicap. Efter de afgivne forklaringer og oplysningerne om drøftelserne i forbindelse med sygefraværs samtalen lægger opmanden til grund, at Skatteministeriet traf tilpasningsforanstaltninger ved tilrettelæggelsen af Es arbejde bl.a. ved at give en fleksibel adgang til hjemmearbejde, adgang til ergoterapi i arbejdstiden og ved at støtte E i at deltage i et kompetenceafklarende forløb. Efter bevisførelsen findes E ikke at have godtgjort, at arbejdsgiveren undlod at træffe hensigtsmæssige tilpasningsforånstaltninger. Det bemærkes herved, at det ikke kan anses for b evist, at arbejdsgiveren,har nægtet E at medtage specialindrettet stol og skrivebord. Der er ikke efter bevisførelsen grundlag for at antage, at udløbet af 56 erklæringen i henhold til sygedagpengeloven har haft nogen indflydelse på beslutningen om afskedigelsen at E.,

16 16, og der findes heller ikke påvist andre faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af handicap ~ ~ Efter bevisførelsen lægger opmanden til grund, at ledelsen for Es afdeling fulgte de generelle kriterier, der var udmeldt af Skatteministeriet ved udpegningen af, hvilke medarbejdere, der skulle indstilles til afsked. Efter de afgiyne forklaringer,, herunder om erfaringerne i forbindelse med omlægningen i sommeren 2010 af nogle af Es arbejdsopgaver til en anden medarbejder og om varetagelsen af Es. arbejdsopgaver efter hendes fratræden, fmder opmanden, at klager ikke har godtgjort, at afskedigelsen af E var begrundet.i hendes handicap. Der er således ikke udøvet forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens 2. Om afskedigelsen er urimelig i henhold til parternes overenskomst Som ovenfor anført tilkommer det i en situation som den foreliggende, der må sidestilles med bevillingsmangel, som udgangspunkt Skatteministeriet soin arbejdsgiver ud fra saglige hensyn at vurdere hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes. Opmanden finder, at der ikke er påvist grundlag for at tilsidesætte Skatteministeriets skøn, hvorefter E ikke havde de særlige specialistkompetencer, der var mangel på i organisationen. Afskedigelsen kan derfor ikke anses for urimelig og i strid med overenskomstens 20, stk. 3. På den anførte baggrund tager jeg herefter Skatteministeriets frifmdelsespåstand til følge. Skatteministeriet frifindes. Thi bestemmes: Hver part skal bære egne sagsomkostninger og b.etale halvdelen af udgifterne til opmand. København, den 27. oktober 2014.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe) mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

UDSKRIFf ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFf ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM 7B2951 006 - SKJ/LHD/BFMlHBJ UDSKRIFf AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 23. januar 2015 af østre Landsrets IO. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Sanne Kolmos og Malou Kragh Halling (ksl.». I o.

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere