MODTAGET 29 JAN UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15."

Transkript

1 Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K MODTAGET 29 JAN ELMER & PARTNERE Baghuset J. nr. UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 15. afdeling

2 D 0 M afsagt den 28. januar 2008 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Eskild Jensen, Torben Geneser og Peter Buhl) i 1. instanssag V.L. FOA - Fag og Arbejde som mandatar for Dorthe (advokat Karsten Høj, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kim Holst, København). Denne sag drejer sig om fastsættelse af en skadelidts erhvervsevnetab og årsløn ved udmålingen af erstatning for tab af erhvervsevne efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Under sagen, der er anlagt den 28. oktober 2006, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde som mandatar for Dorthe over for sagsøgte, Ankestyrelsen, nedlagt følgende påstande: 1. Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at Dorthe erhvervsevnetab som følge af den arbejdsskade, hun var udsat for den 10. februar 1995, med virkning fra den 1. september 2000 udgør 50 % - subsidiært en af landsretten fastsat mindre procentsats, men dog højere end 30 %.

3 Principalt Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at Dorthe årsløn skal fastsættes med udgangspunkt i lønnen for fuldtidsansatte souschefer inden for den kommunale dagplejeordning, svarende til løntrin 27. Subsidiært Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at Dorthe årsløn skal fastsættes med udgangspunkt i lønnen for en fuldtidsansat dagplejepædagog, svarende til løntrin 21. Mere subsidiært Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at Dorthe årsløn skal fastsættes med udgangspunkt i den af Arbejdsskadestyrelsen fastsatte årsløn på kr. og forhøjes med et hjemmetillæg ( kr., 1995-niveau). Mest subsidiært Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at Dorthe årsløn skal fastsættes efter landsrettens skøn, men dog højere end kr. Ankestyrelsen har påstået frifindelse. Det fremgår af sagen, at Dorthe der er født i 1960, den 10. februar 1995 kom til skade ved en færdselsulykke, da hun som fører af en bil forulykkede i glat føre. Ved ulykken slog hun hovedet mod bilens tag flere gange. Efter ulykken har Dorthe haft smerter i hovedet, nakken, højre skulder og arm samt indskrænket bevægelighed og ømhed i nakken og skulderen, hvor der er fundet let muskelsvind og nogen kraftnedsættelse. Endvidere har Dorthe fået konstateret tinnitus. Skaden blev anerkendt som en arbejdsskade efter lov om sikring mod følger af arbejds-

4 - 3 - skade. På skadetidspunktet arbejdede Dorthe der havde tre børn på henholdsvis 2, 6 og 8 år, som dagplejepædagog i Odder Kommune med en ugentlig arbejdstid på 30 timer. Det er for landsretten oplyst, at Dorthe blev færdiguddannet som pædagog den 1. juli 1983, og at hun indtil tilskadekomsten havde haft følgende ansættelser: Periode Stilling: Ugentlig arbejdstid 1. maj januar 1984 bogopsætter 10 timer 1. juli juli 1984 pædagogvikar 30 timer 1. januar juli 1984 støttepædagog 10 timer 1. august oktober 1984 pædagog 30 timer 1. oktober marts 1989 pædagog 40 timer (afbrudt af barselsorlov efter børn født 19. april 1986 og 20. maj 1988) 1. marts oktober 1989 støttepædagog 33 timer 1. oktober april 1990 pædagog 37 timer 16. april oktober 1993 pædagog 30 timer (afbrudt af barselsorlov efter barn født 26. november 1992) 15. oktober - 1. juli 1994 børnehaveklasseleder 9,5 timer 1. marts juni 1994 dagplejepædagog 15 timer 19. juni 1994 dagplejepædagog 30 timer Ved brev af 17. januar 1996 til kommunens Børne- og familieafdeling meddelte lederen af Dagplejeordningen, Vera Kobberøe, at den daværende stedfortræder i Dagplejeordningen ønskede at frasige sig denne stilling, at Dorthe var interesseret i stillingen og absolut velkvalificeret, at pædagogerne på Dagplejekontoret ønskede at få Dorthe som stedfortræder, og at ændringen ønskedes at få virkning fra den 1. maj Det fremgik af brevet, at Dor-

5 - 4 - the var indforstået med, at hun ved lederens fravær (sygdom) skulle arbejde fuldtids. Dorthe meddelte i et brev af 29. marts 1996 Odder Kommune følgende: I brev af d foreslår Vera Kobberøe, at jeg - Dorthe - bliver ansat som stedfortræder i Dagplejen med 30 timer om ugen. Jeg må desværre af helbredsmæssige årsager samt usikkerheden omkring Vera's situation tilbagetrække dette forslag. Jeg står overfor et på nuværende tidspunkt ukendt behandlingsforløb, hvor operation kan blive aktuel. I dagplejen har vi efter brug for en stabil ledelse, og det kan jeg p.t. ikke tilbyde. Arbejdsskadestyrelsen vurderede den 28. oktober 1996, at Dorthe men som følge af skaden var 10 %. Den 19. december 1996 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om Dorthe tab af erhvervsevne og vurderede, at denne var nedsat med mindre end 15 %. Ved Odder Kommunes brev af 10. februar 1997 blev Dorthe på grund af sygefravær opsagt til fratræden den 31. juli 1997, men med tilkendegivelse om, at opsigelsen bortfaldt, hvis hun blev fuldt arbejdsdygtig i opsigelsesperioden, og at hun kunne blive genansat som dagplejepædagog i 30 timer ugentligt fra 1. januar 1998, hvis hun blev fuldt arbejdsdygtig efter operation, rekreation og genoptræning. Arbejdsskadestyrelsen foretog den 28. maj 1997 en revurdering af Dorthe erhvervsevnetab og vurderede, at

6 - 5 - dette fortsat var mindre end 15 %. I styrelsens afgørelse anføres det: Afgørelsen er truffet på grundlag af de sociale oplysninger, der er indhentet efter den tidligere afgørelse. Vi har lagt vægt på, at De fortsat er i arbejde, og at der stadig ikke er tale om en lønnedgang på 15 procent eller derover. Vi har i denne vurdering taget højde for, at De har måttet frasige Dem arbejdet som stedfortræder. I et brev af 1. januar 1998 til Arbejdsskadestyrelsen anførte Dorthe Jeg meddeler hermed, at jeg pr. d genoptager mit arbejde som dagplejepædagog ansat ved Odder Kommune. Mit ugentlige timetal bliver som tidligere 30 timer. Set i forhold til mine varige men i nakke, ryg, højre skulder/arm og hoved, vil et 20 timers job være mere realistisk og overkommeligt for mig. Jeg vælger at genoptage mit arbejde på 30 timer i håbet om, at det inden for en overskuelig fremtid bliver muligt for mig at få nedsat min arbejdstid til 20 ugentlige timer. Jeg vil sideløbende søge andet 20-timers job, hvori jeg kan trives med mine varige men. Arbejdsskadestyrelsen traf den 23. februar 1998 afgørelse om, at Dorthe som mindre end 15 %. erhvervsevnetab fortsat vurderedes I afgørelsen anføres det: Afgørelsen er truffet på grundlag af de sociale oplysninger, der er indhentet efter den tidligere afgørelse. Vi har lagt vægt på, at De oplyser i brev af 1. januar 1998, at De har genoptaget arbejdet som dagplejepædagog med samme antal timer som før skaden. Vi vurderer derfor,... at der stadig ikke

7 - 6 - er tale om en lønnedgang på 15 procent eller derover. Arbejdsskadestyrelsen afslog ved en afgørelse samme dato at genoptage sagen for så vidt angik godtgørelsen for varigt men. Denne afgørelse blev stadfæstet af Ankestyrelsen den 28. december 1998, men Ankestyrelsen anmodede samtidig Arbejdsskadestyrelsen om som 1. instans at tage stilling til dels nogle oplysninger i en speciallægeerklæring om Dorthe skulder, dels hvorvidt hendes tinnitus, der ligeledes var beskrevet i en speciallægeerklæring, kunne anses for at være en følge af arbejdsskaden. Arbejdsskadestyrelsen traf den 26. februar 1999 afgørelse om mengraden, der forhøjedes fra 10 til 15 % som følge af skuldergener i form af let bevægenedsættelse og lille muskelsvind. Denne afgørelse blev stadfæstet af Ankestyrelsen den 24. november Af afgørelsen fremgår: Ankestyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at De har følger efter et nakkedistorsionstraume i form af nakkesmerter, højresidige skuldersmerter med udstråling ud i armen og tinnitus. Ved objektiv undersøgelse af Deres nakke er der konstateret indskrænket bevægelighed og myogen palpationsømhed, specielt i højre side af nakke- og skuldermuskulaturen. Ved objektiv undersøgelse af Deres skulder er der fundet let muskelsvind og nogen kraftnedsættelse i skulderen. MR-scanning af Deres nakke, skulder har vist normale forhold, ligesom MR-scanning af cerebrum har vist normale forhold. Der er endvidere fundet normale neurologiske forhold. I vurderingen af det samlede men, er der også indgået Deres klager over tinnitus.

8 - 7 - Dorthe arbejdstid i Odder Kommune blev med virkning fra 1. marts 1999 nedsat fra 30 til 24~ time ugentlig og med virkning fra 1. januar 2000 nedsat til 21~ time ugentlig. Med virkning fra den 1. september 2000 blev Dorthe bevilget fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 21~ time, fordelt på 14~ pædagogtimer og 7 administrative timer. Der indgik i aftalen særlige bestemmelser om hjælpemidler, arbejdspladsindretning, pauser og om, at tunge løft ikke måtte forekomme. Social Sikring refunderede Odder Kommune halvdelen af Dorthe løn. Dorthe fremsendte ved brev af 18. december 2000 til Arbejdsskadestyrelsen forskellige oplysninger bl.a. om lønmæssige forhold. Det fremgår af oplysningerne, at for en pædagog på løntrin 21 med en ugentlig arbejdstid på 29 timer ville månedslønnen i oktober 2000 andrage ,65 kr. inklusive pensionsbidrag. For en souschef på løntrin 27 med en ugentlig arbejdstid på 37 timer ville månedslønnen andrage ,67 kr. inklusive pensionsbidrag. Den 5. januar 2001 traf Arbejdsskadestyrelsen en fornyet afgørelse om Dorthe erhvervsevnetab på baggrund af de yderligere oplysninger, Dorthe var fremkommet med om sine indtægtsforhold. I afgørelsen hedder det: Vi vurderer stadig, at Deres tab af erhvervsevne er mindre end 15 procent. Det betyder, at der ikke kan udbetales erstatning for tab af erhvervsevne efter loven om forsikring mod følger af arbejdsskade. Vi har lagt vægt på, at De ifølge Deres egne oplysninger, nu har en månedsindtægt på ,65, incl. abejdsgiver og eget pensionsbidrag, i alt 12 procent.

9 - 8 - Dorthe Med en 29 timers arbejdsuge, giver det en teoretisk matematisk timeløn på 148,70 kr., incl. pension. Ifølge Deres egne oplysninger, kunne De som souschef have tjent kr. pr. måned, incl. pension. Timelønnen er her matematisk 165,21 kr. Ifølge det tilbud af 17. januar 1996 der foreligger fra Odder Kommune, hvor De tilbydes souschefstilling, er udgangspunktet at De skal fortsætte på deltid, og kun i tilfælde af lederens sygefravær skulle arbejde fuldtids. Vi har på den baggrund sammenlignet hvad De for tiden tjener i en 29 timers stilling, set i forhold til hvad De kunne have tjent i en 30 timer souschefstilling. Deres nuværende månedsløn er oplyst til ,65 kr. En teoretisk månedsløn for 30 timers souschefstilling ville ifølge Deres egne taloplysninger være ,30 kr. Deres aktuelle løntab er således 2.790,65 kr. pr. måned, eller 13 procent. indbragte afgørelsen for Ankestyrelsen og oplyste gennem sin advokat i et brev af 25. januar 2001 til Arbejdsskadestyrelsen bl.a., at hun i forbindelse med afgivelsen af oplysningerne om sin løn havde glemt at medtage en selvstændigt aflønnet stilling som aflastningsperson for et handikappet barn på 10 timer månedlig. Ankestyrelsen meddelte den 12. december 2001 Dorthe at den havde hjemvist sagen til Arbejdsskadestyrelsen til fornyet behandling og afgørelse efter indhentelse af yderligere oplysninger vedrørende Dorthe indkomst på skadestidspunktet. Efter at Odder Kommune og Dorthe havde haft lejlighed til at udtale sig, traf Arbejdsskadestyrelsen den 2. august 2002 afgørelse om at fastholde afgørelsen af 5. januar 2001.

10 - 9 - Ankestyrelsen stadfæstede afgørelsen den 3. december 2002 med følgende begrundelse: Vi har lagt vægt på, at De er i arbejde uden indtægtstab på 15 % eller mere. De havde i året forud for arbejdsskaden en arbejdsindtægt på kr. Opreguleret til 2002-niveau er årslønnen ,15 kr. Deres indtægt i flexjob er ,15 kr. Dette giver et løntab på kr. om året, svarende til en lønnedgang på 7,1 %. Vi vurderer derfor, at følgerne af skaden ikke har medført, at Deres erhvervsevne er forringet med 15 % eller mere. Der lægges vægt på Deres faktiske indtjening, og det er således uden betydning at arbejdsgiver modtager tilskud fra kommunen. Ankestyrelsen henviser til Østre Landsrets dom afsagt 29. oktober Ankestyrelsen finder ikke, at lønnen som souschef kan lægges til grund ved beregning af erstatning for tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen har lagt vægt på, at selv om De fik tilbudt stillingen, afslog De stillingen som souschef. Som årsag angav De helbredsmæssige grunde, idet De stod overfor behandling og operation. Endvidere angav De som årsag til at De ikke ønskede stillingen, at der var usikkerhed om lederens situation. Der er ikke mulighed for ved beregning af årslønnen før arbejdsskaden at medtage tillæg for delvis hjemmearbejde, idet De før arbejdsskaden var beskæftiget 30 timer. Efter praksis gives der ikke tillæg for hjemmearbejde, når beskæftigelse i udeerhverv har været 30 timer eller mere ugentlig. Efter Højesterets dom af 22. december 2003, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2004, side 867, anmodede Dorthe advokat i et brev af 1. marts 2004 Arbejdsskadestyrelsen om at genoptage sagen. Arbejdsskadestyrelsen traf herefter den 10. november 2004 en ny afgørelse, hvorefter erhvervsevnetabsprocenten blev forhøjet til 30. Ved beregningen

11 af erhvervsevnetabserstatningen gik Arbejdsskadesstyrelsen ud fra en årsindkomst på kr. Dorthe indbragte afgørelsen for Ankestyrelsen, der den 11. november 2005 stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Det anføres i Ankestyrelsens afgørelse: Vi har lagt til grund, at De på grund af følgerne af arbejdsskaden er bevilget et fleksjob med virkning fra 1. september Praksis for erstatning for tab af erhvervsevne til personer i fleksjob er fastslået ved Højesterets dom af 22. december 2003 (U H). Deres erstatning for tab af erhvervsevne efter lov mod følger af arbejdsskade, skal i henhold hertil fastsættes uafhængigt af den indtægt, som De opretholder i Deres fleksjob, idet der skal lægges en konkret vurdering af, hvad De ville eller burde kunne tjene, hvis muligheden for fleksjob ikke forelå. Ved vurderingen af størrelsen af Deres tab af erhvervsevne tages hensyn til Deres muligheder for at skaffe Dem en indtægt ved et sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af Dem henset til Deres evner, alder, uddannelse, skadens art og omfang samt Deres muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning. Vi har lagt til grund, at De på skadestidspunktet var ansat som dagplejeassistent. I februar 1995 var De udsat for et biluheld, hvor De flere gange slog hovedet mod bilens tag. Vi har endvidere lagt til grund, at De er tilkendt godtgørelse på 15 procent, idet De har følger efter uheldet i form af nakkedistorsionsfølger med bevægeindskrænkning og smerter i nakke og eventuelt arme samt skuldergener og lille muskelsvind. Vi har lagt vægt på, at De i årene efter hændelsen har arbejdet mellem 20 og 30 timer om ugen. Vi har endvidere lagt vægt på, at de med virkning fra den 1. september 2000 blev bevilget fleksjob.

12 Der er tale om en ugentlig arbejdstid på 21.5 timer. Før skaden havde De en ugentlig arbejdstid på 30 timer. Vi finder, at Deres nuværende fleksjob, hvor der er en ugentlig arbejdstid på 21.5 timer, og hvor der foretages skånehensyn, er et udtryk for Deres reelle erhvervsevne med følgerne af arbejdsskaden. Vi finder, at Deres ugentlige arbejdstid er et retvisende billede af den arbejdstid, som De ville kunne overkomme med skadens følger. Vi har ud fra et samlet skøn derfor fastsat Deres tab af erhvervsevne til 30 procent. Der er for landsretten fremlagt notater af 5. og 21. marts 2007 fra Arbejdsskadestyrelsen om Hjemmetillæg ved fastsættelse af årsløn Forklaringer Dorthe har forklaret, at hun blev gift i Hendes mand er rejsemontør og rejste en del i Europa. Rejserne var ofte fra mandag til fredag eller til lørdag, og rejseaktiviteten tog til gennem årene. Fra oktober 1984 arbejdede hun på fuld tid, 40 timer om ugen, som pædagog i en vuggestue. Da de havde fået deres første barn i 1986, genoptog hun efter barselsorlov arbejdet på fuld tid. Det samme skete, efter at de fik deres andet barn i I 1989 fik hun mulighed for at komme ned i tid ved at blive støttepædagog for en multihandicappet pige. Hun arbejdede 30 timer og havde 3 timers ugentlig forberedelse. Da pigen kom på en specialinstitution, vendte hun tilbage til sit tidligere arbejde på fuld tid, det vil sige 37 timer. Da en kollega, der arbejdede 30 timer om ugen, rejste, fik hun mulighed for at komme ned i tid. Hun arbejdede 30 timer fordelt på 5 dage.

13 Med to børn, der skulle afleveres i hver sin institution, var dette en stor lettelse i hverdagen. Efter at hun i 1992 havde fået sit tredje barn, vendte hun tilbage til vuggestuen, men fik kort tid efter arbejde som børnehaveklasseleder i Beder 19,5 timer om ugen. Hun fik i foråret 1994 arbejde i dagplejen i Odder 15 timer om ugen, da det på grund af antallet af børn var usikkert, om hun kunne fortsætte som børnehaveklasseleder. I foråret 1994 arbejdede hun således to steder i alt 34,5 timer om ugen. Fra juni 1994 overgik hun til at arbejde som dagplejepædagog 30 timer om ugen. Arbejdet bestod i at føre tilsyn med og være supervisor for 18 dagplejere. Efter ulykken var hun sygemeldt i en periode. Hun havde kraftig hovedpine og ondt i nakken, og armen hang, som var den klistret på. Hun har gennemgået mange behandlinger, og hendes skulder er blevet opereret. Armen hænger fortsat, når hun bliver træt. Før hun var udsat for arbejdsskaden, pjattede hun med kollegaerne om, at hun skulle have jobbet som stedfortræder, da den daværende stedfortræder ønskede at ophøre med denne funktion, men det var først efter ulykken, hun fik tilbudt og accepterede stillingen. Lederen, Vera, var syg af kræft. Da hun skrev brevet af 29. marts 1996, vidste hun, at lederen ikke ville blive rask. Hun ville derfor skulle starte som konstitueret leder, hvilket hun ikke magtede før sit behandlingsforløb. Hun blev deltidssygemeldt 10 timer om ugen og arbejdede som dagplejepædagog 20 timer om ugen. Efter opsigelsen i 1997 levede hun af sygedagpenge. Hun valgte at vende tilbage til sit arbejde, der er noget af det mest skånsomme pædagogarbejde. Hun begyndte med 30 timer, hvilket ikke fungerede, og arbejdstiden blev sat ned til 24,5 timer

14 og senere til 21,5 timer. Der var ikke de store problemer i at få lavet en fleksaftale, så hun kunne fortsætte på arbejdspladsen. Der var ingen tvivl om, at der skulle gives ~ tilskud. Fleksaftalen fungerer fortsat på de samme vilkår. Hun har fri om onsdagen for at få et pusterum midt på ugen. Arbejdet ved børnene er det mest krævende, mens det administrative arbejde, der ligger sidst på ugen, er mere skånsomt. Der tages fortsat skånehensyn. Hun kan på grund af sit helbred ikke arbejde som pædagog i en vuggestue, en børnehave eller på et fritidshjem. Der er for mange løft og sker for mange uforudsete hændelser, ligesom støjniveauet er for højt. Hun vil kunne påtage sig administrativt arbejde, men hun tror, at man som leder vil skulle arbejde på fuld tid. Ny løn har betydet, at der er kommet flere tillæg til souschefer. Hvis hun ikke havde været ude for ulykken, kan hun godt forestille sig, at hun var blevet leder af en institution. Det var derfor, hun søgte stillingen som børnehaveklasseleder, og ville have påtaget sig stillingen som souschef i dagplejen. Hun ville endvidere kunne være fortsat med aflastning 10 timer om måneden. Lise Becher har forklaret, at hun har været dagplejeleder i Odder Kommune siden Da hun tiltrådte i Odder, var det uafklaret, hvem der skulle udnævnes til stedfortræder. Stedfortræderen var da konstitueret leder og ønskede at stoppe som stedfortræder. Hun fik at vide, at en pædagog, der da arbejdede 30 timer om ugen, gerne ville påtage sig jobbet som stedfortræder. Hun forstod, at der havde været en intern aftale om, at Dorthe skulle have stillingen, men at det var ude af billedet. Det endte med, at den interesserede pædagog blev ansat som souschef med 30 timer om ugen. Kommunen havde den holdning, at en stedfortræder skulle arbejde på fuld

15 tid, så vidnet måtte kæmpe lidt for at få lov til at ansætte en souschef på 30 timer. For 3-4 år siden blev der ansat en ny souschef på fuld tid. Dorthe arbejdede ikke det antal timer, hun var ansat til, men når hun var på arbejde, udførte hun sit arbejde, som hun skulle. Hun blev i overensstemmelse med retningslinjerne opsagt efter 120 dages sygdom. Vidnet ville gerne beholde Dorthe på arbejdspladsen og tilbød derfor, at hun kunne vende tilbage, hvis hun blev rask i opsigelsesperioden. Det var lidt af et puslespil at få fleksj obaftalen på plads. Det var hendes og Dorthes udgangspunkt, at det ville være for meget for Dorthe med 4 dage med børnene, og de blev derfor enige om at tildele hende administrative opgaver. Der var nogle HK-timer, der kunne indgå i puljen. Aftalen fungerer godt, og Dorthe har næsten ikke haft sygedage. Det har ikke været overvejet at lægge flere timer på. Dorthe er dygtig til både de pædagogiske og administrative opgaver, og hun ville kunne varetage jobbet som souschef, hvis hun kunne arbejde på fuld tid. I pressede perioder kan Dorthe have svært ved at klare det, og de tager så særlige hensyn til hende. Hun tror ikke, at Dorthe vil kunne klare de mange løft og støjniveauet i en almindelig daginstitution. Procedure Dorthe har gjort gældende, at erhvervsevnetabet efter arbejdsskadesikringslovens 32 og årslønnen efter lovens 41 skal fastsættes efter, hvad hun ville have tjent som souschef på fuld tid, hvis skaden ikke var sket. Hun har nærmere anført, at hun havde 3 børn i alderen 2-8 år, og hendes ægtemand havde fuldtidsarbejde med megen rejseaktivitet. Deltidsansættelsen ca. 1 år før skadestidspunktet skete efter hendes eget ønske og er udtryk for, at hun midlerti-

16 digt valgte delvist at arbejde i hjemmet. Hvis hun ikke havde været udsat for arbejdsskaden, ville hun endvidere være blevet ansat som souschef i Dagplejen i Odder Kommune. Der er parallelitet mellem reglerne om erhvervsevnetab og årsløn i arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Arbejdsskadestyrelsens praksis om hjemmetillæg, herunder kravet om en arbejdstid på mindst timer, savner hjemmel og er udtryk for indirekte kønsdiskriminering. Subsidiært gøres det gældende, at hun opfylder betingelserne efter denne praksis for at få forhøjet årslønnen som angivet i den mere subsidiære påstand 2. Ankestyrelsen har gjort gældende, at der ikke er et sikkert grundlag for at tilsidesætte styrelsens skønsmæssige afgørelse. Ankestyrelsen har nærmere anført, at Dorthe ikke har bevist, at hun har lidt et tab. Det fremgår ikke, hvornår hun i givet fald ville genoptage arbejdet på fuld tid, ligesom det ikke er bevist, at arbejdsskaden var den eneste årsag til, hun ikke ønskede stillingen som souschef ved Dagplejen i Odder Kommune. Der findes ikke i arbejdsskadesikringsloven en regel svarende til erstatningsansvarslovens 1, stk. 3. Det bestrides, at Arbejdsskadestyrelsens praksis om hjemmetillæg, herunder kravet om en arbejdstid på mindst timer, savner hjemmel og er udtryk for indirekte kønsdiskriminering, ligesom det bestrides, at Dorthe opfylder betingelserne for efter denne praksis at få forhøjet årslønnen. Landsrettens begrundelse og resultat Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Dorthe fra 1983 indtil 1990 i det væsentlige arbejdede på fuld tid, og at det skyldtes hendes familiemæssige situation

17 med mindre børn og en udearbejdende ægtefælle, at hun herefter arbejdede på deltid. Hun må derfor anses for delvist at have arbejdet i hjemmet, således at der ved vurderingen af hendes evne til at skaffe sig indtægt skal tages udgangspunkt i, at hun før skaden kunne arbejde på fuld tid. Dommerne Eskild Jensen og Peter Buhl udtaler herefter: Der var ikke før skadestidspunktet indgået aftale om, at Dorthe skulle tiltræde stillingen som stedfortræder for lederen af Dagplejen i Odder Kommune. Efter Lise Bechers forklaring måtte det anses som tvivlsomt, om kommunen ville acceptere ansættelse af en stedfortræder, der arbejdede på deltid. Dorthe henviste endvidere i sit brev til kommunen af 29. marts 1996, hvori hun trak sit forslag om at overtage souschefstillingen tilbage, bl.a. til usikkerheden omkring Vera's situation. Det kan herefter ikke anses for godtgjort, at Dorthe ville være blevet ansat som stedfortræder, hvis hun ikke havde været udsat for arbejdsskaden. Der skal herefter ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten tages udgangspunkt i, at Dorthe før skaden havde evne til at skaffe sig indtægt ved fuldtidsarbejde som dagplejepædagog, jf. den dagældende arbejdsskadesikringlov 32. Da det i overensstemmelse med Ankestyrelsens afgørelse lægges til grund, at Dorthe nuværende arbejde som dagplejepædagog og administrativ medarbejder med en ugentlig arbejdstid på 21,5 timer og med iagttagelse af skånehensyn er udtryk for hendes erhvervsevne efter arbejdsskaden, finder vi, at erhvervsevnetabet med virkning fra den 1. september 2000 skal fastsættes til 40 procent. I det anførte omfang stemmer vi for at tage Dorthe

18 påstand 1 til følge. Efter det, der er anført ovenfor, finder vi tillige, at der foreligger særlige ansættelsesforhold efter den dagældende arbejdsskadesikringslov 41, stk. 1, 2. pkt., og at Dorthe årsløn skal fastsættes med udgangspunkt i lønnen for en fuldtidsansat dagplejepædagog på løntrin 21. Vi stemmer således for at tage Dorthe subsidiære påstand 2 til følge. Dommer Torben Geneser udtaler: Det må efter indholdet af brevene af 17. januar 1996 og 29. marts 1996 sammenholdt med Dorthe og Lise Bechers forklaringer lægges til grund, at Dorthe var blevet ansat som stedfortræder for lederen af dagplejen i Odder Kommune, såfremt skaden ikke var sket. Det bemærkes herved, at der ifølge Lis Bechers forklaring faktisk blev ansat en stedfortræder på deltid. Der skal herefter ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten tages udgangspunkt i, at Dorthe før skaden havde evne til at skaffe sig indtægt ved fuldtidsarbejde som stedfortræder, jf. den dagældende arbejdsskadesikringslov 32, og hendes årsløn skal fastsættes med udgangspunkt i lønnen for en fuldtidsansat stedfortræder på løntrin 27, jf. den dagældende arbejdsskadesikringslov 41, stk. 1, 2. pkt. Jeg stemmer på denne baggrund for at tage Dorthe principale påstand 1 og principale påstand 2 til følge. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

19 Ankestyrelsen skal betale sagsomkostninger til FOA - Fag og Arbejde som mandatar for Dorthe med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift, kr. til ekstrakt og materialesamling og kr. til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi og udfald. T h i k e n d e s f o r r e t: Sagsøgte, Ankestyrelsen, tilpligtes at anerkende, at Dorthe erhvervsevnetab som følge af den arbejdsskade, hun var udsat for den 10. februar 1995, med virkning fra den 1. september 2000 udgør 40 %. Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at Dorthe årsløn skal fastsættes med udgangspunkt i lønnen for en fuldtidsansat dagplejepædagog, svarende til løntrin 21. Ankestyrelsen skal betale sagens omkostninger til sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde som mandatar for Dorthe med kr. De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Eskild Jensen Torben Geneser Peter Buhl

20 Uden betaling Udskriftens rigtighed bekræftes Vestre Landsret den 28. januar 2008

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer -!

Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer -! Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer - hjemvisning til Ankestyrelsen Vestre Landsrets dom af 21. juni 2007 14. afd., sag B-0966-06 Sgr. (advokat Therése Kemp) mod Ankestyrelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.3, 3211.5 og 32.3 - Forvaltningsret 26.1.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.3, 3211.5 og 32.3 - Forvaltningsret 26.1. Retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter arbejdsulykke ophørte fra det tidspunkt, Arbejdsskadestyrelsen ved en midlertidig afgørelse havde fastsat et erhvervsevnetab. Erstatning uden for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B1649005 - HJS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG DOM fsagt den 8. januar 2014 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Hedegaard Madsen og nne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere