UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal"

Transkript

1 UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt med og i forlængelse af udviklingen og implementeringen af version 2 af entreprenørnøgletalssystemet, jf. BEK nr. 223 af for det statslige byggeri samt BEK nr. 237 af for det almene byggeri. Bygherrenøgletal forventes implementeret via nye nøgletalsbekendtgørelser for det statslige og almene byggeri i efteråret Eftersom de gældende nøgletalsbekendtgørelser omfatter såvel entreprenører som rådgivere, vil byggeriets hovedaktører hermed være omfattet af nøgletalssystemet. 2. Baggrund for bygherrenøgletal I regeringens Byggepolitiske Handlingsplan Bedre og billigere byggeri fra foråret 2007 er der gjort rede for, at et fuldt udbygget nøgletalssystem skal omfatte bygherrer, rådgivere og entreprenører. Med introduktionen af bygherrenøgletal er hovedaktørerne nu omfattet af systemet. Det overordnede formål med nøgletal for byggeriets hovedaktører er at forbedre kvaliteten og produktiviteten i byggeriet ved at synliggøre præstationer. Nøgletallene skal fremme en evalueringskultur, der kan forbedre bygherrernes, rådgivernes og entreprenørernes læring i forbindelse med gennemførelsen af byggeprojekter. På længere sigt vil et nøgletalssystem derfor kunne bidrage til at reducere omfanget af mangler, forsinkelser, prisoverskridelser og arbejdsulykker samt forbedre kvaliteten i byggeriet. Ved at indføre bygherrenøgletal i det statslige og almene byggeri skabes der gennemsigtighed om bygherrernes præstationer, således at de kan bruges som redskab til benchmarking. Først og fremmest internt hos bygherrerne, men også i forbindelse med sammenligninger bygherrerne imellem. Endvidere kan nøgletal bidrage til læringsprocessen i bygherrens organisation, hvilket særligt er tilstræbt i forbindelse med de nøgletal, der vedrører vurderinger af selve bygningen (produktet). I det almene byggeri kan bygherrenøgletal endelig indgå som et redskab i den lokale styringsdialog mellem kommune og boligorganisationen og til brug for kommunernes valg af bygherre til en konkret byggeopgave.

2 2/13 Bygherrenøgletal vil således have samfundsmæssig relevans, ligesom de kan anvendes af bestillere af byggerier og bygherrerne selv såvel som andre aktører, eksempelvis rådgivere og entreprenører. På det almene område indgår bygherrenøgletal, herunder produktnøgletal, for det almene nybyggeri i bemærkningerne til lovforslaget om Styring og finansiering af den almene boligsektor (L208), vedtaget den 29. maj Bygherrenøgletal er ligeledes omtalt i rapporten Den almene boligsektors styring (Velfærdsministeriet 2008). Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen for bygherrenøgletal 1, der har bistået Erhvervs- og Byggestyrelsen og Indenrigs- og Socialministeriet med ideer og synspunkter vedrørende udformningen af et nyt nøgletalssystem for bygherrer. De bygherrenøgletal, der nu introduceres, må opfattes som en version 1. I lighed med de erfaringer, der er gjort i forbindelse med introduktionen af entreprenør- og rådgivernøgletal, må det forventes, at der efter nogle år vil kunne ske ændringer. Umiddelbart forekommer et passende tidspunkt for revision af bygherrenøgletal at være senest i 2012, parallelt med revisionen af entreprenørnøgletal og rådgivernøgletal. 3. Bygherrenøgletal i hovedtræk Det er tanken, at bygherrenøgletallene skal være så enkle som muligt og bestå af et begrænset antal nøgletal, såvel af mere subjektiv som mere objektiv art. Grundstrukturen i bygherrenøgletalssystemet for det statslige og det almene byggeri er ens, men modsat entreprenør- og rådgivernøgletal vil alle delelementerne ikke blive ens for det statslige og det almene byggeri. Dette skyldes, at rammebetingelserne for bygherrerne ikke er ens for de to sektorer, og der i øvrigt er tale om to adskilte bygherregrupper. Hermed sikres hensyn til såvel nytteværdi som ressourceforbrug. I figur 1 er vist en principskitse over bygherrenøgletallene, og de eksisterende rådgiver- og entreprenørnøgletal. Figuren illustrerer, at både byggeprocessens forløb og det færdige byggeris standard/kvalitet omfattes. Dette giver mulighed for to typer af vurderinger af mere subjektiv art rettet mod henholdsvis processen, set ud fra en bestillersynsvinkel, og produktet, set ud fra en brugersynsvinkel. I figuren er endvidere vist sammenhængen til rådgiver- og entreprenørnøgletal, hvor bygherren vurderer henholdsvis rådgivernes og entreprenørernes præstationer. Samtidig indgår oplysninger fra entreprenørnøgletallene i bygherrenøgletallene. 1 I arbejdsgruppen har Bygherreforeningen, Rådet for Offentlige Bygherrer, Boligselskabernes Landsforening, KL (fra april 2009) og Byggeriets Evaluerings Center haft repræsentation. Arbejdsgruppen har holdt to forberedende møder i foråret 2008, fem møder i andet halvår 2008 samt i januar og februar 2009 og endelig tre afsluttende møder i perioden april-juni 2009.

3 3/13 Figur 1. Principskitse over det samlede nøgletalssystem Proces Produkt Bruger Nye bygherrenøgletal Kunde-type Bestiller Bygherre Eksisterende nøgletalssystem R 1 R 2 E 1 E 2 R = Rådgiver E = Entreprenør Anm.: De fuldt optrukne pile illustrerer hvilke parter, der vurderer hvilke parter. Bygherrenøgletallene indebærer især en udbygning med to typer af vurderinger, der er rettet mod henholdsvis processen (bestillersynsvinkel) og produktet (brugersynsvinkel). Bygherrenøgletalssystemet gør brug af oplysninger fra entreprenørnøgletallene, jf. de stiplede pile. De nye bygherrenøgletal belyser følgende områder: Mangler Arbejdsulykker Overholdelse af tidsfrister Overholdelse af pris/budget Beregnet energiforbrug Vurdering af processen Vurdering af produktet

4 4/13 Som de væsentligste nyskabelser introducerer de nye bekendtgørelser for det første vurderingen af processen og for det andet vurderingen af produktet. Det er ikke mindst på disse punkter, og særligt for vurderingen af produktet, at der bliver forskelle mellem nøgletallene for henholdsvis det statslige og almene byggeri. Det gælder med hensyn til, hvem der skal spørges, hvad de skal spørges om, og hvordan de skal spørges. Med henblik på at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at kunne vurdere bygherres præstation i forhold til byggeprocessen er det vurderingen, at bestillerens vurdering af processen ikke kan belyse alle aspekter, men at det er nødvendigt at supplere med mere objektive nøgletal om mangler, arbejdsulykker, tid, pris og energiforbrug. De to førstnævnte nøgletal hentes direkte fra evalueringen af entreprenørerne og aggregeres til projektniveau. Med bygherrenøgletalssystemet introduceres et nyt, objektivt nøgletal vedrørende bygningens energiforbrug. Hermed følger nøgletalssystemet op på bestræbelserne på at gøre byggeriet mere energieffektivt. Rådgivernes og entreprenørernes kundetilfredshedsmålinger vil ikke danne udgangspunkt for bygherrenøgletal. Resultaterne af entreprenørernes og rådgivernes kundetilfredshedsmålinger vil dog være tilgængelige for bestillere og andre, der måtte ønske at se dem. I det almene byggeri vil nøgletallene for både bygherrer, entreprenører og rådgivere således være offentligt tilgængelige via Byggeskadefondens hjemmeside. Her vil det være muligt at se bygherrens nøgletal på et projekt samt et underliggende lag, som blandt andet vil udgøres af de tilknyttede entreprenørers og rådgiveres faktablade, jf. også afsnit 7. Hermed åbnes for en mere avanceret brug af systemet. I det statslige byggeri skal der etableres et offentliggørelsessystem, som vil fastlægge rammerne for adgangen til nøgletal. I øvrigt er det hensigten, at de egentlige bygherrenøgletal suppleres af offentliggørelse af relevante baggrunds- og nøgletalsoplysninger. I det følgende afsnit gennemgås bygherrenøgletallene. I bilag 1 er vist en oversigt over nøgletallene karakteriseret efter en række dimensioner, fx om der er tale om proces- eller produktnøgletal, og om de kan hentes fra de eksisterende nøgletalssystemer eller ej.

5 5/13 4. De enkelte bygherrenøgletal 4.1. Bygherrenøgletal som hentes fra evalueringerne af entreprenører De nøgletal for entreprenører, som vil danne baggrund for bygherrenøgletal, er nøgletal om mangler og arbejdsulykker Økonomisk værdiansættelse af mangler Nøgletallet om mangler opgøres som et vægtet gennemsnit af entreprenørernes nøgletal, hvor der vægtes med de enkelte entreprisesummer. Dette nøgletal kan hentes direkte fra de enkelte entreprenørers nøgletal, I entreprenørnøgletallene indgår to yderligere nøgletal om mangler, dels Antal mangler klassificeret efter alvor dels Manglers betydning for ibrugtagning. Disse vil på entrepriseniveau være tilgængelige for bestiller, og andre som måtte ønske at se dem, jf. afsnit Arbejdsulykker Nøgletallet om arbejdsulykker udtrykkes som en ulykkesfrekvens og opgøres som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr. Dette nøgletal kan, som nøgletallet om mangler, hentes direkte fra de enkelte entreprenørers nøgletal. Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af entreprenørernes nøgletal, hvor der vægtes med de enkelte entreprisesummer. Det har i arbejdsgruppen for version 2 af entreprenørnøgletalssystemet været drøftet, om nøgletallet for arbejdsulykker på entrepriseniveau kunne erstattes med andre nøgletal. Det blev konkluderet, at der på nuværende tidspunkt hverken er en nemmere eller bedre måde at opgøre nøgletallet på, da det ikke er muligt at trække de ønskede oplysninger fra Arbejdstilsynet Selvstændige nøgletal på projektniveau De selvstændige nøgletal på projektniveau er nøgletal om tid, pris og energiforbrug. Nøgletallene om tid og pris kendes fra entreprenørnøgletalssystemet, men er tilpassede til brug for bygherreevalueringen, mens energinøgletallet er nyt Overholdelse af tidsfrister Nøgletallet opgøres som den relative afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid.

6 6/13 Udførelsestiden defineres som perioden fra byggeriets påbegyndelse til afleveringen af byggeriet. Nøgletallet vil ikke blive korrigeret for ændringer i projektet, som forlænger udførelsestiden Overholdelse af pris/budget Nøgletallet om pris opgøres som den relative afvigelse mellem forventet og realiseret projektpris. Endvidere vil projektprisen pr. m 2 indgå som en baggrundsvariabel i bygherrenøgletalssystemet. Dette nøgletal og baggrundsvariablen er overført fra det tidligere entreprenørnøgletalssystem og definitionerne er de samme. Nøgletallet om pris tilpasses dog efter følgende retningslinier: Særligt for det statslige byggeri Det er ikke altid, at den faktiske projektpris kan beregnes efter byggeriets aflevering. Hvis den faktiske projektpris ikke kan beregnes senest i forbindelse med evalueringen af det færdige produkt, skal de statslige bygherrer i stedet aflevere et estimat af den faktiske projektpris. Særligt for det almene byggeri I det almene byggeri godkender kommunen inden påbegyndelsen af projektet byggeriets anskaffelsessum (skema B). Under byggeriets udførelse skal kommunen godkende væsentlige projektændringer inden de iværksættes. Kommunen skal endvidere, når byggeriet er afsluttet (skema C) 2, godkende byggeregnskabet og de udgifter, som ikke godkendes, trækkes ud af byggeriets anskaffelsessum. Som udgangspunkt bør der ikke ske overskridelser af prisen mellem skema B og C, og (dele af) anskaffelsessummen indberettet på hhv. skema B og C danner baggrund for beregningen af nøgletallet. 2 Bygherren skal som udgangspunkt indberette skema C (byggeregnskabet) til kommunen senest 6 måneder efter byggeriets skæringsdag, det vil sige sidste boligs færdiggørelse tillagt indtil 2 måneder til færdiggørelse af udenomsarealer. Kommunen kan godkende forlængelser af fristen på 6 måneder.

7 7/ Beregnet energiforbrug Der etableres et nøgletal vedrørende det beregnede energiforbrug udtrykt i kwh pr. m 2. For det statslige og almene nybyggeri kan data fra den obligatoriske energimærkning af nye bygninger anvendes. Som en del af energimærkningen beregnes et energiforbrug, hvilket vil kunne indgå direkte som et bygherrenøgletal. For renoveringer og større ombygninger i det statslige byggeri vil oplysninger vedrørende projekterede ændringer i energiforbruget og det projekterede energiforbrug kunne anvendes som nøgletalsoplysninger i bygherrenøgletalssystemet Proces- og produktvurdering i bygherrenøgletalssystemet I bygherrenøgletallene indgår to vurderinger af bygherrens præstation én primært rettet mod processen, som besvares af bestilleren af byggeriet ved afslutningen af byggeriet, og én rettet mod produktet (det færdige byggeri), som besvares af brugerne eller eksperter, som foretager vurderingen ud fra en brugersynsvinkel efter ibrugtagningen af byggeriet. Ved begge vurderinger bliver respondenten bedt om at angive tilfredsheden med det pågældende forhold og den betydning, som dette forhold tillægges. Både tilfredshed og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til Vurdering af processen Bestillerens vurdering af bygherrens præstation i forhold til processen kendes fra de eksisterende kundetilfredshedsundersøgelser i rådgiver- og entreprenørnøgletallene, hvor bygherren vurderer hhv. rådgivernes og entreprenørernes præstation. Nøgletal om bestillerens tilfredshed med bygherrens præstation i forhold til processen dannes således på baggrund af bestillerens besvarelse af en række spørgsmål, jf. tabel 1. Tabel 1. Bestillertilfredshedsspørgsmål Bestillers vurdering af bygherre: 1. Bygherrens evne til at opstille realistiske budgetter. 2. Bygherrens evne til at opstille realistiske tidsplaner. 3. Bygherrens evne til at beskrive sine forslag på en anskuelig måde overfor bestilleren og sikre god kvalitet i det forelagte materiale. 4. Bygherrens evne til at indgå i en konstruktiv dialog med bestilleren. 5. Bygherrens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/ naboer under byggeriet. 6. Bygherrens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende overgang fra anlæg til drift.

8 8/13 7. Angivelse af bestillerens samlede tilfredshed med bygherreopgaven. Samtlige spørgsmål besvares ved afslutningen af byggeriet. Spørgsmålene 1-6 skal besvares ved, at bestilleren både angiver en vurdering af bygherrens præstation, og hvilken betydning spørgsmålet har for bestilleren. Vurderer bestilleren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bestilleren i stedet angive dette. Ved spørgsmål 7 skal der alene tages stilling til bygherrens præstation. Der skal således ikke angives betydning. Samtlige spørgsmål vil fremgå af bygherrens faktablad, og det vil ikke være muligt for bygherren at afvise bestillerens vurdering. I det statslige byggeri forstås der ved bestiller den institution, som den statslige bygherre udfører opgaven for. Bestilleren vil typisk være statslige institutioner og institutioner, der modtager driftstilskud fra staten. I det almene byggeri er bestilleren kommunen, som giver tilsagn om støtte til byggeriet. Som en del af kommunens godkendelse af skema C, efter afslutningen af byggeriet, foretager kommunen vurderingen af bygherren ved at besvare bestillertilfredshedsspørgsmålene i BOSSINF. I de tilfælde, hvor bestilleren og bygherren er organisatorisk forbundne, fx ved kommunalt ejede ældre- og plejeboliger i det almene byggeri, vil bygherren fortsat skulle vurderes af bestilleren. Dette skyldes bl.a., at de, der varetager bygherrefunktionen, som efterhånden ofte er udskilt i en selvstændig forvaltningsmæssig enhed, også her kan opnå en læring af projektforløbet, og da der for disse boligtyper ved et nyt projekt er tale om et valg mellem, om bygherre skal være en almen boligorganisation eller beliggenhedskommunen Vurdering af produktet Vurderingen af produktet skal først og fremmest tage udgangspunkt i byggeriets funktionalitet, idet udgangspunktet er brugersynsvinklen - hvordan fremstår byggeriet for de brugere, som skal anvende det? Det er et vigtigt hensyn, at nøgletallene er så sammenlignelige som muligt på tværs af de evaluerede projekter. Det betyder, at vurderingen af produktet i størst muligt omfang skal ske på baggrund af et ensartet grundlag og inden for de samme rammer. I den almene sektor skal det blandt ske under hensyntagen til de økonomiske og reguleringsmæssige vilkår, der gælder for alment byggeri. Det er endvidere et vigtigt hensyn, at det alene er byggeriet, som vurderes, og ikke andre forhold, som har betydning for brugernes oplevelse af at bruge byggeriet, eksempelvis renholdelsesstandarden eller det sociale miljø blandt brugerne.

9 9/13 Af hensyn til sammenligneligheden på tværs af de evaluerede projekter, baseres vurderingerne i videst muligt omfang på en fast skematik, hvor funktionaliteten inden for en række områder skal vurderes. Der fastsættes 4 hovedområder, som er ens for det statslige og det almene område (ejendom og omgivelser, bygning, rum samt indeklima og forsyninger), og på det almene område opereres der yderligere med et 5. hovedområde (bolig). Hovedområderne baseres på et zoom-princip, hvor der først fokuseres på bygningens omgivelser, dernæst på bygningen og endelig på boligen/rummene. Det sidste hovedområde fokuserer på indeklima og forsyninger. Inden for hvert hovedområde skal der stilles 3-5 spørgsmål, hvor funktionaliteten vurderes 3. På grundlag af karaktergivningen på de enkelte underområder/spørgsmål beregnes der et produktnøgletal for hvert af de fire-fem hovedområder. Herudover kan det overvejes, om der skal være et selvstændigt nøgletal, der som i rådgivernøgletalssystemet viser en samlet vurdering. Nedenfor uddybes produktnøgletallene for henholdsvis det almene og det statslige byggeri. Alment byggeri I tabel 2 er vist de 5 hovedområder i det almene byggeri, som tager udgangspunkt i Ejendom og omgivelser og zoomer ind til Rum og Indeklima og forsyninger. Til hvert hovedområde er foreslået 3-5 spørgsmål/underområder. I det omfang det er hensigtsmæssigt, vil de enkelte spørgsmål/underområder inden for hvert hovedområde være fælles for alle almene projekter. Den præcise udformning af spørgsmålene, som skal indgå i vurderingen, skal overvejes nærmere, herunder om det er relevant at lade de konkrete spørgsmål afhænge af, om der er tale om familie-, ungdoms-, eller ældreboligbyggeri. Herudover vil der være et tekstfelt, hvor bemærkninger til vurderingen kan angives. Tabel 2. Områder/spørgsmål som kan indgå i en vurdering af produktet i det almene byggeri Produktspørgsmål 1. Ejendom og omgivelser Indpasning i omgivelser (grønne områder, parkering, transport mv.) Udendørsarealer 3 En lignende opdeling på hovedområder og zoom-princip er anvendt i SBi s rapport Nøgletalssystem for boligbebyggelser fra 2005 og i Evaluering af støttede private ungdomsboliger fra juli 2008, udarbejdet af CAPACENT, EMCON, KPMG og sbs for Indenrigs- og Socialministeriet.

10 10/13 Adgangsforhold gangstier, belysning 2. Bygning Bygningens udformning Beboerlokaler/fællesrum Adgangsvejes udformning Tilgængelighed for ældre og handicappede 3. Bolig Rummenes indbyrdes placering og størrelse Er boligen nem at vedligeholde og rengøre Adgangsforhold til boligen Handicapegnethed 4. Rum Indretnings- og møbleringsmuligheder Køkkenet Badeværelset 5. Indeklima og forsyning Luftkvalitet, herunder mulighed for udluftning og ventilation Lydforhold ift. fx udefrakommende støj og støj fra omgivende lejligheder Lysforhold, herunder mulighed for dagslys Opvarmning mv. Forsyninger, herunder el-, IT-forsyning og antenneanlæg Af hensyn til sammenlignelighed på tværs af projekter i det almene byggeri vurderedes det at være mest hensigtsmæssigt at lade vurderingen foretage af eksperter. Disse eksperter skal bestå af et panel af almene bygherrer, som således kender til rammebetingelserne i det almene byggeri. Der vil herved også være en læringseffekt som følge af produktvurderingen, som rækker længere end til den bygherre og det konkrete projekt, som vurderes. Således kan de bygherrer, som indgår i panelet, på egne byggeprojekter drage nytte af de erfaringer, som de har opnået ved at foretage vurderingerne. Vurderingen gennemføres kort efter, at byggeriet er indflyttet og indberettes i BOSSINF med indberetning af skema C til kommunen. Statsligt byggeri I det statslige byggeri spørges der ind til fire af de hovedområder, der indgår i det almene byggeri. Hermed er der sikret sammenlignelighed mellem de to typer af byggeri. I det statslige byggeri vil det være brugerne, der evaluerer produktet. Ved bruger forstås de personer, som skal anvende bygningen. På det statslige område er der således lagt op til, at såvel de ansatte som de daglige brugere (fx studerende) vil kunne svare på spørgsmålene, men bygherren kan også vælge at spørge et brugerpanel. Det er op til bygherren at beslutte, om det vil være hensigtsmæssigt at stille spørgsmålene til begge kategorier af brugere. Det er hensigten, at spørgsmålene skal formuleres på en sådan måde, at de kan besvares af brugerne, uden brug af eksperter.

11 11/13 Tabel 3 skal opfattes som en spørgeramme, dvs. at ikke alle de angivne underemner nødvendigvis skal være dækket af spørgsmål. Det er op til bestilleren at formulere de endelige spørgsmål. De fire hovedområder skal dog være dækket af 3-5 spørgsmål. Tabel 3. Områder/spørgsmål som kan indgå i en vurdering af produktet i det statslige byggeri Produktspørgsmål - spørgeramme 1. Ejendom og omgivelser Beliggenhed (servicebetjening, grønne områder, institutioner, bystruktur) Udendørsarealer Adgangsforhold Trafikal tilgængelighed (off. transport, parkering) Indpasning i omgivelser (æstetik) 2. Bygning Bygningens udformning (æstetik) Bygningens funktionalitet (hænger bygningens funktion og form sammen) Rummenes indbyrdes placering Tilgængelighed for ældre og handicappede 3. Rum Indretningen af rum/lokaler (indretningen af de lokaler, hvor respondenten tilbringer størstedelen af tiden i bygningen, fx arbejdsstedets eller undervisningslokalets indretning) vedr. boliger, møblerbarhed Rummenes/lokalernes størrelse og form Fælleslokaler (kantiner og aulaer) Toilet og badefaciliteter Speciallokalernes funktionalitet ( køkkener, laboratorier, værksteder m.v.) 4. Indeklima og forsyninger Lydforhold ift. fx udefrakommende støj, akustik, lydgennemgang Lysforhold, herunder mulighed for dagslys, almen og specialbelysning Termiske forhold (varme, opvarmning, køling, fugtighed) Luftkvalitet (luftskifte, udluftning, forurening) Forsyninger (stærkstrøm, lavvoltanlæg, IT-forsyning, antenneanlæg) Standardapparater (sikringsanlæg, servere, opvaskemaskiner m.v.) 5. Indberetning Indberetningen i det statslige byggeri, herunder indberetningen af kundetilfredshedsmålingerne, foretages til evaluator af bygherren og forudsættes at foregå digitalt. I det almene byggeri skal indberetningen ske digitalt i BOSSINF.

12 12/13 6. Tærskelværdi Bygherrenøgletalssystemet baseres på de samme tærskelværdier som i entreprenørnøgletalssystemet, dvs. en samlet entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms, bl.a. fordi bygherrens nøgletal om mangler og arbejdsulykker kun kan beregnes, hvis der beregnes nøgletal for entreprenører. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis vil foreligge rådgivernøgletal for de projekter, hvor der foreligger såvel bygherre- som entreprenørnøgletal, eftersom der opereres med andre tærskelværdier for rådgivernøgletallene. Det kan overvejes at indføre en højere bagatelgrænse for produktnøgletallene end de 5 mio. kr. ekskl. moms, der opereres med i bygherre- og entreprenørnøgletalssystemet. 7. Faktablade og karakterbog Bygherrens nøgletal beregnes af evaluator og faktablad offentliggøres, når de nødvendige oplysninger samt stam- og baggrundsvariable er indsamlet. I det almene byggeri kan et endeligt faktablad beregnes og offentliggøres i forlængelse af kommunens godkendelse af skema C. I det statslige byggeri beregnes og offentliggøres et foreløbigt faktablad, som opdateres og bliver endeligt, når produktvurderingen er gennemført. I det almene byggeri vil nøgletallene for både bygherrer, entreprenører og rådgivere være offentligt tilgængelige via Byggeskadefondens hjemmeside. Her vil det være muligt at se bygherrens nøgletal på et projekt samt et underliggende lag, som eksempelvis kan udgøres af de tilknyttede entreprenørers og rådgiveres faktablade, herunder resultater af kundetilfredshedsundersøgelser, samt andre stam- og baggrundsdata om projektet. Når der er dannet mindst tre faktablade fra tre forskellige byggeprojekter, danner evaluator også en karakterbog. Det er altid det seneste faktablad for den enkelte opgave, som indgår i karakterbogen. Karakterbogen består således af et vægtet gennemsnit af alle nøgletal. Gennemsnittet vægtes med entreprisesummen for det evaluerede byggeprojekt. Med bygherrestrukturen i den almene sektor, hvor der fortsat er mange små boligorganisationer, og hvor kommunerne kan være bygherre på almene ældreboligprojekter, er der risiko for, at kun få almene bygherrer vil få en karakterbog. Inden der stilles krav om indførsel af karakterbog i det almene byggeri, skal det derfor undersøges nærmere, om dette er hensigtsmæssigt.

13 13/13 Bilag 1. Oversigt over nøgletalsområder i bygherrenøgletalssystemet I tabel A er vist de områder, som de nye bygherrenøgletal belyser. Nøgletallene kan karakteriseres efter forskellige dimensioner: 1. Nøgletal hentet (aggregeret) fra evalueringerne af rådgivere og entreprenører på projektet (A) versus selvstændige nøgletal på projektniveau (B). 2. Subjektive (S) versus objektive nøgletal (O). Subjektive nøgletal er baseret på en respondents vurdering, mens objektive er baseret på mere faktuelle forhold, som dog godt kan indeholde et skønselement. 3. Proces- (C) versus produktnøgletal (D), jf. afsnit Eksisterende data i entreprenør- og rådgivernøgletalssystemer (E) versus nye data (N). Tabel A. Områder som de nye bygherrenøgletal belyser Mangler A O C E Arbejdsmiljø A O C E Overholdelse af tidsfrister B O C N/(E) Overholdelse af pris/budget B O C N Beregnet energiforbrug B O D N Vurdering af processen (bestiller) B S C N Vurdering af produktet (bruger) B S D N Nøgletalssystemerne består endvidere ud over selve nøgletallene af de indsamlede data. For disse kan der sondres mellem: Stamoplysninger (identifikation af aktører) Baggrundsoplysninger (fx udbudsform og projektpris) Nøgletalsoplysninger (data, der bruges til beregning af nøgletal, fx antal arbejdsulykker og entreprisesum).

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Eftersynsaktivitet v/ole Bønnelycke Elektroniske eftersyn v/jørgen Wegener Byggetekniske tendenser set i eftersyn og

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen Oplysninger om bygherrenøgletal på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Projektet

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Notat Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Emne.: Nøgletal for alment byggeri med tilsagn i 1999-2002 Notatet omhandler en sammenligning af nøgletal

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden SPEJDERHYTTER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Notat vedr. spejderhytter

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum, skema B. Allerød Kommune. Baggrund.

NOTAT. Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum, skema B. Allerød Kommune. Baggrund. NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum,

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008 Den almene boligsektors styring SBI sept. 2008 Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Sep. 2008 Mod 2010 Den fremtidige styring af den almene sektor - processen Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Information om elevtrivselsmålingen 2011

Information om elevtrivselsmålingen 2011 Information om elevtrivselsmålingen 2011 Århus, den 19. august 2011 Til ansvarlige for elevtrivselsmålingen. I dette notat finder du alle praktiske informationer i forhold til at gennemføre elevtrivselsmålingen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Tilsynet med støttet byggeri. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Tilsynet med støttet byggeri. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Tilsynet med støttet byggeri. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10. december 2003 via Magistraten J.nr. Ref.:Claus Michael Krogh Tlf.nr.

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

ANNONCE. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

ANNONCE. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk ANNONCE Undersøgelse af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse og gennemførsel af indbrudsforebyggende pilotprojekter i forbindelse med renoveringsprojekt i et alment boligbyggeri 1. Opgaven Indbrudsraten

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 NOTAT 15. april 2008 Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 J.nr. VG/NKO Afgrænsning store/små komplicerede/ukomplicerede byggepladser Hvordan kunne disse regler fastsættes?

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Friere råderet Afdeling 5. Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12

Friere råderet Afdeling 5. Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12 Friere råderet Afdeling 5 Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12 Sundby-Hvorup Boligselskab informerer Friere råderet Nye regler udvider dine muligheder for

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet.

Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet. Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet. Her almene boliger i Stenløse, som også opfylder lavenergiklasse 2015

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Bilag 11. Integreret designproces.

Bilag 11. Integreret designproces. Bilag 11. Integreret designproces. En integreret design proces dækker hele bygningens livscyklus, fra projektudvikling til nedrivning. Den integrerede design proces sikrer, at der sammensættes et tværfagligt

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere