Fysisk aktivitet på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk aktivitet på arbejdspladsen"

Transkript

1 IDRÆT OG SUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET Fysisk aktivitet på arbejdspladsen Case - Rigspolitiet Antal anslag: Eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste Eksamensnummer: Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet; Internt tilvalg 3. årgang

2 Indhold Introduktion og formål... 3 Teori om adfærdsændring... 4 Health belief model... 4 Theory of planned behavior... 5 Transtheoretical model of behavior change... 5 Stages of Change... 5 Process of Change... 6 Interventionen... 7 Pilotstation Pilotstation Diskussion... 9 Perspektivering... 9 Litteratur

3 Introduktion og formål Selvom faciliteterne for fysisk aktivitet er tilgængelige viser det sig, at mange kontoransatte ikke benytter tilbuddet. Det påvirker så at sige ikke adfærden. At stille træningsredskaber til rådighed uden videre indsats, kan sidestilles med en biomedicinsk antagelse om at sygdom kan fjernes hvis blot den rette pille indtages. Mennesker er dog forskellige og på en stor offentlig arbejdsplads som ved Rigspolitiet, vil forudsætningerne for at bevæge sig, variere over en bred vifte. Nogle har en høj oplevelse af handlekompetence, perceived self-efficacy, i forhold til fysisk aktivitet (Stelter, 2008). De er sandsynligvis allerede aktive og måske åbne overfor nye tilbud. Der vil der være andre behov for disse aktive personer end for inaktive. Netop inaktive medarbejdere har i denne sammenhæng stor relevans. Der vil både kunne identificeres individer som ønsker hjælp til forandring og individer som ikke ønsker forandring. Derfor er det komplekst at lave en intervention på en arbejdsplads, fordi menneskene har vidt forskellige forudsætninger, ønsker og baggrund. I forhold til nakke og skuldersmerter eksisterer der forskning som viser at gennem fysisk aktivitet, primært styrke og kontraktionshastighedsrelaterede øvelser, er det muligt at nedsætte smerter for kontoransatte (Larsen et al., 2009). Halter det med den fysiologiske funderede baggrundsviden, er det vanskeligt at forsvare en intervention overfor målgruppen. Det vurderes at der er et tilstrækkeligt incitament til at forestå en sådan intervention, hvorfor den fysiologiske del nedtones. I stedet vil opgaven fokusere på de bagvedliggende motiver for adfærdsændringer, såvel psykologiske som pædagogiske. I det følgende fremsættes tre teorier om adfærd, som afsæt for indholdet af interventionen. Interventionen og teorien diskuteres efterfølgende, hvorefter opgaven afsluttes med en perspektiverende kommentar. 3

4 Teori om adfærdsændring Health belief model Formålet med interventionen er at mindske de ansattes sygefravær forårsaget af nakke og skuldersmerter. Man kan derfor vælge at fokusere på netop den sundhedsmæssige gavn af interventionen, når kontormedarbejderne skal motiveres til at ændre adfærd. Der tales om en værdi-forventnings-model, med hvilket der menes at hvis det enkelte individ indser at det vil få gavn af motionsdeltagelse, vil det virke motiverende for deltagerens compliance i interventionen (Stelter, 2008). Hvis det er muligt at få kontormedarbejderen til at indse at der vil være en sundhedsmæssig gevinst, kan det tænkes at et tiltag som at indføre pausegymnastik eller lignende vil have en gavnlig effekt. Problemet i at vælge denne tilgang er at det risikeres at medarbejderne sygeliggøres, hvilket kan afstedkomme modvilje mod deltagelse. I denne sammenhæng nedtones fokuseringen på at skræmme de ansatte med viden og retningslinjer derfor. Det vurderes nødvendigt at udspecificere de psykologiske årsager der kan eksistere for at en person handler. Ligeledes vælges det at der ikke skal fokuseres for meget på at oplyse på traditionel vis om de sundhedsmæssige effekter ved motion i interventionen, da det anslås at 90 % af befolkningen i forvejen er indforstået med at fysisk aktivitet har sundhedsmæssige effekter (Stelter, 2008). Oplysningen vil i stedet være forankret i en mere sundhedspædagogisk overvejet tilgang. 4

5 Theory of planned behavior I forhold til at få kontormedarbejderne til at handle, med hvilket der menes at de bliver mere aktive, er det relevant at nævne theory of planned behavior. I denne sammenhæng kan det være relevant at benytte begrebet perceived behavioral control, som udspringer af den enkeltes attitude og subjektive normer overfor en adfærd (Ajzen, 1991). Interventionen skal søge at stimulere de ansattes oplevede kontrol over deres handlinger. Dette kan gøres ved at sørge for at der er så få oplevede barrierer for at være aktiv som muligt. Travlhed og underbemanding kan tænkes at kunne opleves som en forhindring for at bevæge sig. Hvis denne faktor elimineres rent praktisk såvel som mentalt, kan begrundelsen for inaktivitet, om at arbejdspladsen og arbejdsopgaverne udgør en barriere, fjernes. Arbejdspladsen og opgaverne må altså ikke udgøre en barriere for at være aktiv. En anden forhindring der nævnes, som vigtig for at være fysisk inaktiv, er tid. Tid til familie og venner er en barriere for både mænd og kvinder (Pilgaard, 2007). Derfor skal det overvejes om interventionen kan imødekomme denne barriere. Attituden over for en given adfærd, kan påvirkes i negativ og positiv grad af subjektive normer. Med dette menes at hvis individet oplever en stemning fra de sociale omgivelser, vil det påvirke personen i en given retning (Ajzen, 1991). Derfor bør interventionen indeholde et element, der fokuserer på at skabe et arbejdsmiljø, hvor det at være aktiv, både i arbejdstiden og uden for arbejde, associeres positivt. Transtheoretical model of behavior change Som nævnt i introduktionen er udgangspunktet for at være aktiv uden tvivl meget forskelligt. Derfor er det interessant at have indsigt i nogle typiske mentale faser som et individ kan tænkes at bevæge sig igennem i forhold til en adfærdsændring. I det følgende gennemgås to vigtige begreber indenfor den transteoretiske adfærdsmodel. Stages of Change Stages of change beskriver nogle overordnede faser som er karakteristiske at bevæge sig igennem i forhold til at være engageret i en adfærdsændring. Særligt ved denne model er at den forholder sig til et tidsperspektiv og muliggør bevægelse gennem faserne (Prochaska, 1997). Alle seks faser er vigtige at have kendskab til, men især faserne precontemplation og contemplation er interessante, da det er her interventionsdeltagerne som er inaktive og måske endda yder modstand eller opfattes som uengagerede, skal findes. Det er sandsynligvis også individer, som befinder sig i denne fase og har gjort det længe, som har mest at hente i forhold til deres window of adaptation (Fleck, 2003). Derfor skal der tages hånd om netop personer i denne fase når interventionen igangsættes, fordi deres lave aktivitetsniveau måske bunder i uvidenhed eller tidligere forfejlede forsøg. I afsnittet health belief model nævnes at der skal 5

6 udvises forsigtighed i forhold til at overdynge interventionsdeltagerne med sundhedsfaktuel viden på traditionel vis. For precontemplators og contemplators kan det imidlertid være en fordel at højne vidensniveauet, hvis inaktiviteten bunder i netop uvidenhed. Det kan vise sig at være spildte kræfter hvis precontemplators og contemplators kunstigt overføres til senere stages, ved eksempelvis at tvinge dem ind i en intervention, som de ikke er klar til. Deltagerne i interventionen skal være mentalt indstillede på at blive aktive, før det kan forventes at opnå autonomi blandt dem. Dette kunne gøres ved at introducere en sundhedspædagogisk vinkel til interventionen, hvor der fokuseres på at skabe handlekompetence og medbestemmelse. Sundhedsfremme er en proces hvor deltageren spiller en central rolle selv, i forhold til at ændre egen adfærd (Jensen, 2006). Først når der tages medansvar for processen, kan man forvente en virkning. I en intervention som denne kan man ikke forvente compliance ved blot at informere om sundhed. Derfor bør der indarbejdes en mulighed for at få syn for sagen og selv få fingrene i sundheden i interventionen. Først når deltagerne kan kategoriseres som værende i preparation fasen bør de engageres i aktive tilbud i interventionen ifølge den transteoretiske model. Action fasen er mere kompleks end at personen blot er kommet i gang. Graden af action kan variere fra en lille ændring som at tage trappen i stedet for elevatoren til at træne målrettet mod et motionsløb. Maintenance og endelig termination er faserne der stræbes efter. Det er termination der tilstræbes mentalt, fordi personer i denne fase har opnået 100 % self-efficacy og statistisk set aldrig falder tilbage til gamle usunde vaner (Prochaska, 1997). Process of Change Når individet bevæger sig gennem faserne tales der om ændringsprocesser, processes of change, som kan stimulere overgangen fra en fase til den næste. For individer i precontemplation, contemplation og preperation kan det tænkes at en sundhedspædagogisk tilgang til individet, som søger at styrke personens egen handlekompetence, vil være hensigtsmæssig med udgangspunkt i de fem Experiential Processes (Biddle, 2000). Når individet selvvurderet eller på anden vis vurderes i action fasen eller en følgende fase, vil temaet for den sundhedspædagogiske indsats tage afsæt i behavioral processes, som er mere handlingsorienterede. Hele pointen med de to ovennævnte begreber er at individet bevidst eller ubevidst reflekterer over fordele og ulemper ved en adfærdsændring. Jo længere individet bevæger sig gennem faserne, jo flere fordele ved adfærden accepteres og opleves. Hvis fordelene overstiger ulemperne, må en adfærdsændring i teorien kunne forventes observeret (Ibid.). 6

7 Interventionen Casen indeholder få faste rammer. Indsatsen skal rettes mod kontorpersonale, men står ellers frit for. Interventionens varighed og økonomiske fundament er ikke specificeret. Det vurderes at en intervention af denne karakter, vil kunne modtage en vis økonomisk støtte fra Rigspolitiet, da problemet med sygefravær er anerkendt. Der lægges op til at interventionen foregår på arbejdspladsen. Det vurderes hensigtsmæssigt at tilrettelægge interventionen på to pilotstationer. Ud fra resultater og feedback fra deltagerne vil det være muligt at udvikle et koncept som efterfølgende kan implementeres på landsbasis. I teoriafsnittet blev en række mulige indsatsområder for interventionen fremsat. Disse områder konkretiseres i dette afsnit. Pilotstation 1 En række barrierer nævnes som hindring for at være fysisk aktiv. Det er vanskeligt at vide om disse barrierer dækker over dybereliggende årsager. Personer der oplever tidsmangel kan tænkes at være precontemplators eller contemplators mentalt, i forhold til fysisk aktivitet. Derfor begrundes manglende aktivitet med tidsmangel i en travl hverdag. Selvom det kan tænkes at usikkerhed, dårlige erfaringer med motion fra tidligere eller manglende lyst er den reelle forhindring. Muligheden for at tidsmangel er netop den barriere som afholder dem fra at engagere sig fysisk, skal imidlertid ikke underkendes. Derfor foreslås det at eliminere tid, som et problem, i interventionen. Det gøres ved at denne pilotstation tildeles ekstra bemanding til de arbejdsfunktioner, som oplever travlhed og underbemanding, som en forhindring for at kunne være aktive. I arbejdstiden såvel som udenfor arbejdstiden. Dermed gøres det måske muligt at udtale sig om underbemanding som en årsag til nakke og skuldersmerter. Interventionen tager dermed afsæt i theory of planned behavior. Interventionens varighed er 1 år og vil kræve tilføring af ekstra midler til bemanding på stationen. Derudover vil det være nødvendigt at foretage før og efter målinger i forhold til nakke og skulder smerter, som sammenholdes med landsdækkende data om fravær forårsaget af nakke og skulder smerter. 7

8 Pilotstation 2 Tid er i det ovenstående tilfælde den faktor der fokuseres på. I det følgende er vinklen handlingsorienteret. I opstartsfasen af interventionen forsøges det afdækket hvordan deltagerne på pilotstationen mentalt kan indplaceres i forhold til stages of change. Der tilknyttes en fagperson med baggrundsviden indenfor idræt, sundhedspsykologi og sundhedspædagogik. Denne fagperson har viden om at precontemplators og contemplators skal have tid og medindflydelse, før de kan forventes at ændre adfærd. Fagpersonens opgave er at virke som motivator gennem samtaler med de ansatte samt igangsætter af nye tiltag. Udgangspunktet for en indledende individuel samtale er et udfyldt spørgeskema, designet med spørgsmål der afslører hvilket stage personen befinder sig i. Indplaceres personen i de to første stadier, vil det sandsynligvis være vigtigt at indsatsen rettes kognitivt frem for handlingsorienteret jf. experiential processes (Ibid.). Afdækningsarbejdet har til formål at danne et overblik over hvilke ansatte der besidder handlekompetence i forhold til fysisk aktivitet og hvem der ikke gør. Det er ikke hensigten at fagpersonen skal træne med de ansatte opdelt efter stage. I stedet skal han fungere som facilitator og igangsætter for de ansattes egen involvering i at skabe et aktivt miljø på stationen. Motivator kunne med fordel forsøge at involvere allerede aktive ansatte i processen og indgå aftaler om motionstilbud for de ansatte som måtte være interesserede. Hvis det er pausegymnastik der er stemning for, skal motivator hjælpe med at skabe en positiv indstilling overfor tiltaget. Hvis der skal oprettes et yogahold eller et 7 mands fodboldhold, så hjælper fagpersonen med dette. I samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund arrangeres en dag med sundhedseksperimentarium på pilotstationen (http 1). Eksperimentarium har den sundhedspædagogiske vinkel, at oplysningsarbejdet om sundhed opnås gennem deltagelse og hands on, sammenlignet med traditionel oplysning. Derudover er der mulighed for medindflydelse for deltageren, fordi udbyttet afhænger af personens egen lyst og indstilling. Precontemplators tvinges ikke op på en briks for at få målt blodtryk, men har muligheden for det. Individer i termination fasen kan få vejledning om optimal ernæring i forhold præstation og ideelt set få testet VO2-max eller lignende. Dermed differentieres oplysningsarbejdet ligesom det bunder i frivillighed. Motivators opgave er derudover at hjælpe de ansatte med italesættelse af deres syn på sundhed. Dette kunne gøres ved at udarbejde et sæt aktivitetsværdier for pilotstationen sammen med de ansatte, for at skabe en positiv attitude omkring fysisk aktivitet. Motivators opgave er at skabe en ånd og stemning blandt de kontoransatte, hvor fysisk aktivitet er forbundet med noget positivt. Uden at være den løftede pegefinger og missionær af sundhedsbudskabet. Det er som nævnt i teoriafsnittet ikke nødvendigt, da 90 % af befolkningen er med på idéen. 8

9 Interventionens varighed er ligeledes 1 år. Motivators tilstedeværelse afhænger af de ansattes opnåede autonomi. Der foretages før og efter målinger på nakke og skuldersmerter, ligesom indsatsen evalueres med ledelse og pilotstation. Fokus er primært på kognitive processer og konkrete motionstilbud, afhænger af deltagernes engagement. Diskussion I forhold til de tre nævnte teorier, kan det diskuteres om de repræsenterer tilstrækkelig med baggrundsviden for at kunne bruges som argument for interventionerne. Det kunne vælges udelukkende at fokusere på pilotstation 2, da succes med pilotstation 1 ville kunne give anledning til økonomiske bekymringer blandt ledelsen i Rigspolitiet. Viser det sig at øget bemanding sænker nakke og skulder smerter, vil det udgøre en økonomisk belastning for organisationen at imødekomme sådan viden. Derfor er interventionen på pilotstation 2 sandsynligvis den mest realistiske. Netop denne intervention giver anledning til diskussion. Der fokuseres primært på at få de ansatte til at handle, ved at motivere gennem samtale og at øge eget engagement. En anden tilgang kunne være at lave en række forskellige tilbud som helt konkret kunne være holdundervisning indenfor fitness, løb, yoga eller lignende. Formålet er at sænke nakke og skuldersmerter permanent, ikke blot midlertidigt. Derfor vurderes det nødvendigt at nedtone den biomedicinske tilgang til problemet med reference til motion på recept, som ganske vist har et andet klientel, men lignende karakteristika og formål. Motion på recept har haft vanskeligt ved at inducere autonomi blandt deltagerne (Bredahl, 2010). Derfor er denne tilgang valgt, hvor der fokuseres primært på kognitive processer. Faren er at der er for meget snak og for lidt handling. Derfor vil interventionen kræve nøje evaluering, før et færdigt koncept udvikles og implementeres. Perspektivering At forstå adfærd er særdeles komplekst. Derfor er det nødvendigt at have bred indsigt i teori. Ej heller skal vigtigheden af praktiske erfaringer indenfor området underkendes, hvilket undertegnede nok mangler. At intervenere på en arbejdsplads er i sig selv problematisk. Det kan opfattes som et indgreb i de ansattes selvstændighed og der kan være en række barrierer som sænker compliance. Især tids - og irrelevansbarrieren må nævnes. Når en motivator kommer udefra, mangler personen praktisk indsigt i arbejdsopgaverne på stedet, ligesom fagpersonen skal danne sig et overblik over deltagernes personlighed og indstilling. Det er en fin balance og derfor må interventionen have frivillighed som en kerneværdi. Man kan trække hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke. 9

10 Litteratur Ajzen, I; The Theory of Planned Behavior; Organizational Behavior and human decision processes 50, (1991). Biddle, S., Claudio R.; Theories of Exercise Behavior, Int J Sport Psychol, 2000; 31: Bredahl, T.V.G, et al.; Resultatopsamling af motion på recept i Danmark; Sundhedsstyrelsen, Version 1,1. Fleck, S. J., et al.; Designing Resistance Training Programs, 2003, 2. udgave, Human Kinetics Publisher Jensen, B.B; Kapitel 3- Sundhedsfremme i dannelsesmæssigt og pædagogisk perspektiv, Sundhed udvikling og læring Larsen, M. K. et al.; Short-term effects of implemented high intensity shoulder elevation during computer work; BMC Musculoskelet Disord. 2009; 10: 101 Pilgaard, M; Danskernes motions og sportsvaner nøgletal og tendenser; Idrættens analyse institut (IDAN); 2007 Prochaska, J., et al.; TheTranstheoretical model of behavior change; American Journal of Health Promotion; (1) Stelter, R.; Med kroppen i centrum, Dansk Psykologisk Forlag; 2008, 1.udgave http 1: 10

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

POLITIK FOR BEVÆGELSE I KOMMUNER OG SKOLER. et inspirationsmateriale til teori og praksis

POLITIK FOR BEVÆGELSE I KOMMUNER OG SKOLER. et inspirationsmateriale til teori og praksis POLITIK FOR BEVÆGELSE I KOMMUNER OG SKOLER et inspirationsmateriale til teori og praksis 2007 et inspirationsmateriale til teori og praksis Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Karsten Sørensen og Børge

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere